mr Leider Pool-expeditie in Rotterdam gearriveerd Besturenbond een belangrijk steunpunt in Chr. vakbeweging m Marnix Gymnasium in het goud m edefoneik Dertig zomers in het ijs LAATSTE NIEUWS Eerste Canberra; te Perth 1 -■> itflfl •-V TROUW Vrijdag 9 October 1953 SCHIEDAM Schiedamse drieling is vandaag jarig Diefstal van portemonnaies Prinsessenkalender t.b.v. Pro Juventute B. E. Coïlé volgt C. de Borst op als raadslid voor C.P.N. G.T.R.-nieuws Hoek van Holland Burgerlijke stand MAASSLUIS TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS Wijkraad Hoek van Holland VOORTAAM VLAARDINGEN De V.C.B. bestaat 45 jaar Deze maand viert de Vlaardingse Christelijke Besturenborvi fee W SM» Op 13 October u wordt het fert vakbeweging-, zoals jntmoeten. Een niet te onderschatten te- steunpunt 111 de organisatie der GnriSieujKu terecht is opgemerkt, m Vlaardmgen 45 jaarbestea^^ begturen. zaterdag a.s. gaat G.TB.1 het ^berTs!" wordt"het'Têit herdacht, dat „dit belangrijke 'i de organisatie der Christelijke vakbe cnr is opgemerkt, in Vlaardingen 45 jaar bestaat In de loop der jaren is er veel veranderd en ook ilTibePn een bepaalde ontwikkeling rneegemaakt de nlaats van de besturenbonden nu eigenüj ran dé vakbeweging en welke taak hebten zij nu Om op deze vragen een duidelijk^ antwoord _.te^ krjg "SKVt» - m WC, ,'S d^AkbS"M cb'wX Sak hebben zij nu precies: "T", "g oïï "p de» «SS in dtbdebjk antwoord «elgggen Rebben z«*»»-. r„rdeghêer P Do^eS' S de besturenbond belichtte. 'SM Duiker herstelde persleiding In Lange en Nieuwe Haven Record aantal bezoekers op de „Femina" Pernis A.R.-kiesvereniging Zakenstudiekring bijeen r -mtjof. 35-21} mm sp pil M 9 In crisisj aren mooi werk verricht Een goed woord vóór een goede saak Boete geëist voor ongeval van schilder Onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde Vrijgesproken door de Rechtbank Een boeiend relaas Vrouwcqactie Irnjmnuelkerifii v-" A i De „Arthur" krijgt een deklaag Scotchlite Burgerlijke Stand van Rotterdam Dr. E. D. Kraan sprak voor Geref. Vrouwenvereniging Dienst artsen Evangelisatie Daders van overval op oude dame, berecht Schaken Hulp in nood. Vij f concerten van het R.Ph.O. Huis voor bejaarden Diefstal en oplichting Vrouw niet thuis Adenauer wederom herkozen V isserijberichten Programma van de jubileumviering E.D.G.-verdrag in 'Eerste Kamer;; m Schiphol niet opbellen i.:-:- .'V- Christiaan, Adriaan en William Stuij- venberg zijn vandaag één jaar gewor den en vanzelfsprekend is dit verjaars feest van de Schiedamse drieling niet beperkt .gebleven tot de familiekring. De dankbare ouders hadden in hun woning aan de Slachthuislaan heel wat felicita ties in ontvangst te nemen en voor de drie gezonde spruiten werden op deze dag vele cadeaux bezorgd. Uit het kleedlokaal van een gymnas tiekzaal aan de Prins Mauritsstraat te Schiedam verdwenen drie portemon naies. Déze hadden als inhoud resp. 7.50, 8 en 0.60. Wederom heeft H.M. de Koningin goed gevonden, dat een aantal exclusieve, no" niet eerder gepubliceerde foto's van de"Prinsessen mochten worden gerepro duceerd voor de kalender, die jaarlijks wordt uitgegeven ten bate van Pro Ju ventute. De nieuwe Prinsessenkalender is weer verschenen en ook in Schiedam verkrijgbaar. Op verschillende .adressen zullen die te koop zijn tegen betaling van 2.75 per stuk. Zij zijn o.m. ver krijgbaar aan het bureau van Pro Ju ventute, Lange Haven 68, echter uit-, sluitend 's morgens tussen half 10 en 12 uur en bovendien zijn er weer velen, die de kalenders aan huis te koop aan bieden. De Voorzitter van het Centraal Stem bureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Schiedam maakt bekend, dat ter Secretarie der Gemeente (Afd. Algemene Zaken Stadhuis) voor een ieder ter inzage is gelegd zijn besluit ter benoeming van de heer B. E. Collé tot lid van de Gemeènteraad in de opengevallen plaats van de heer C.de Borst. Gehuwd: G. Slootweg, 22 j. en C. Th. Mackay, 17 j.; G. Vermeer, 69 j. en W. S. v. d. Linde, 59 j.: A. M. Voshol, 34 j. en H. Casteleins, 24 j.; B. H. G. Ron de, 27 j. en I. Kopka, 22 j.; C. de Wrt, 24 j. en G. J- den Houting. 23 j.: P. C. Paulussen, 25 j. en L. Hommersom, 24 y; A. van Kerkhoven, 30 j. en C. G. Ar- bouw, 25 j.; J. Profijt, 36 j. en W. J. M. Lourens, 30 j.; M. W. de Vries, 36 J. en G. H. Cordemans, 39 j.; H, Honing,. 23 j. en A. Groenhorst, 24 j.; J- D. Kraaijen- brink, 25 j. en J. P. S. Broere, 23 J.; J. F. de Regt. 27 j. en N. Garretsen, 23 i. Geboren:'Johanna M. L., d. v. A. Th. Kustner en E. M. S. Kuster; Cornells J z v C. J. Post en A. van Bruggen; Johannes J. C„ z. v. A. C. v. d. Waard en B. J. NL M. .v. d. Water; Jacob A-, z, v. W. v. d. Meer en J. C. van Kat wijk; levenl. kind van J. G. Boes en A. L. Koetsier. Overleden: M. Rijweg, 77 j.. weduwe van G. Vink; L. W. ReusenJffi j.; A. H. Fuik. 50 j., vr. van D. v. Wingerden. Op Vrijdag 16' October a.s. zal in de Hulpsecretarie te Hoek van Holland de laatste vergadering worden gehouden van de Wijkraad in haar oude samenstelling. Verwacht wordt, dat men op deze ver gadering de nieuwe samenstelling van de Wijkraad Hoek van Holland bekend maakt. Op de agenda staat o.a. vermeld enkele nadere mededelmgevi inzake de woningbouwvereniging „Rotterdam aan Zee": nader verslag over het voeren waoen van Hoek van Holland en vervol gens mededelingen over vergunningen zeestrand, duinterrein. Noorderpier en terrein langs de Waterweg. Tenslotte _is er een voorstel tot het leggen van een nieuwe 1J4 leiding naar de binnenbad inrichting aan de Berghaven. Voetbal. Voor a.s. Zaterdag staan er twee thuiswedstrijden op het programma en wel Hoekse Boys I-Wassenaar I en 's-Gravenzandse Sportvereniging Hoekse Boys IX. TROUW 3 - Advertentie altijd verst dagenlang goedI Verkrijgbaar bij de xclfrianiige melkslijters, aangeshten wordt zoals G.T.B. dat kén, wordt er gewonnen. Aanvang 3.45 uur; vertrek bon(Jen hebben een bepaalde ontwikkeling GTS. 3 gaat naar Vlaardingen om t voorzitter van de plaatselijke Chr. xsesiu van de bij de V.C.B. aangesloten orga nisaties Tot hem kunnen zij zich wen den wanner zij rechtskundigeb« rtand nodig hébben. In 1952 werden 336 geval lën behandeld, zoals arbeidszaken, jwes ties over sociale verzekering, belastingen ^Terloops hebben we al gesproken over het verenigingslokaal, dat in het .verleden In de Lange en Nieuwe Haven te Schiedam is enige dagen een duiker be zie geweest met het Tepareren van de nu kennen, was m c grote persleiding voor de drinkwater- ceuw nog geen sprake. MenJe£df„® de leiding kwam Meen'!einde aan een groot verhes-vari" 'drinkwater. ri-X broken. De financieel-expertjustus Meyer gaf Woensdagavond in het Zeemanshuis voor de Zakenstudiekring te Maassluis een duidelijke en interessante uiteenzetting over de wonderlijke geschiedenis, die de Nederlandse betalingsbalans in de laat ste jaren heeft doorgemaakt. Een alge mene inleiding omtrent het principe der betalingsbalans ging hieraan vooraf. De situatie zal begin 1954 zo worden, dat de belastingverlagingen en de loonsver hogingen de binnenlandse bestedingen zullen doen toenemen. Ook a\ is de loosverhoging een compensatie voor huurverhoging e.d., dan nog zal de bin nenlandse geldstroom, misschien dan via de huiseigenaren, sterker worden, het geen de vraag naar importgoederen uit lokt. echter afgezien van de moeilijk te beantwoorden vraag óf Nederland nu ten aanzien van grondstoffen en handels waren normaal bevoorraad is cf onbe- voorraad. Spreker meende, dat onze ex port dan ook moeilijker zal worden, om dat de wereldsituatie economisch niet meer zo opgeschroefd is en gelijk reeds valt te constateren, de angst tot im porteren van monetair zwakke landen op de achtergrond geraakt. Zou de ex port gaan 'dalen, dan zal de werkgele genheid in deze sectoren afnemen. Ook ziet het er naar het oordeel van de spreker naar uit, dat de daardoor ont stane werkloosheid alleen zal kunnen worden opgevangen door prikkelingen van het binnenlandse verbruik, waarop de huidige regeringspolitiek inderdaad is gericht. Het spel van hogere binnen landse consumptie en lagere export zal niet onbeperkt kunnen worden volgehou den, tenzij de importgoederen sterk in prijs dalen en de exportgoederen en dien sten goed op prijs blijven. Met een zo gewichtige export-sector als b.v. sctaeeps- vraohten is dat alvast niet het geval. Het toeristenverkeer zal het wel blij ven doen, maar de agrarische export zal b.v. afhankelijk worden van een re- ele Benelux en een geneigdheid van Duitsland om voedingsmiddelen te im porteren tegenover haar industriële ex port. Er zijn dus veel factoren, zo be toogde de heer Meijer, die wij niet in de hand hebben, om nog maar te zwij gen van een mogelijke depressie in Amerika, die vrijwel de gehele wereld economie zou ontwrichten. De ontwikke ling in de jaren 1950-52 noemde spreker een unieke situaitie en het zou werke lijk een wonder zijn, indien die gelukki ge situatie zich weer zou herhalen. Na een korte pauze werd van de gelegen heid tot het stellen van vragen een ruim gebruik gemaakt. In opgewekte stemming gingen Tekko en Terry die avond naar professor Starreveld toe. Het was al vrtf donker, doch toch nog niet zo of zij zagen direct dat tegen de heg voor het huis eeD stevige politie-fiets geleund stond. „Zie je dat?" fluisterde Terry geheim zinnig en ongerust volgde hij zijn vriend, die hem schouderophalend voorbijliep en aanbelde. Bijna tegelijkertijd werden zij opengedaan door een zenuwachtige Polly, die gejaagd fluisterde: „De politie is er om proces-verbaal op te maken, omdat nc een opstootje veroorzaakt heb. Wat zullen de mensen nu wel van mij denken?" „Kom, kom, beste Polly!" suste Tekko. „Dat vaart wel niet lopen! Terry en ik zijn «r ook nog! Ga jij maar vast een lekker kopje koffie inschenken op de goede afloop!" Gedwee slofte de trouwe dienstmaagd naar de keu ken terwijl zü mompelde: „Als ze nou maar geetinn dingen doen!" Maar dat waren de vrienden helemaal niet van plan- „Goeden avond, professor! zeiden zd bij het binnentreden en staarden met geveinsde naar de agent, die met een groot opschrijfboek gereed zat om Polly te verbaliseren. Van een vakbeweging zoals we die was in het begin van deze 6cUW iiug B w ii' i- voorzie'rilng.'Eerst na "lange tijd gezocht bonden en daarnaast watkleine va Ki te hebben, konden de lekkages worden organisaties, die allemaal plaatóehjk w opgespoord en met het leggen van een ren. Een landelijk contact bestond ert ^"^Elem^stonden de werkli* dènvëreniglng Patrimonium een afdeling van de Christelijk Nationale Werkmans bond en daarnaast enkele, zuiver plaatse lijke vakverenigingen. Deze organisaties zagen, toen de nood zaak in om tot samenbundeling van krachten over te gaan. Zodoende werd m 1908 de besturenbond opgericht, diehaar werkzaamheden bepaalde tot het voeren De beurs voor mode en huishouding oropaganda, terwijl met medewerking „Fernina", walke' gehouden werd in besturenbond in de loop der jaren het Ahoy'-gebouw te Rotterdam en verschiiiende plaatselijke afdelingen van Woensdagavond gesloten wérd, heeft de vakverenigingen werden^opgencni. in totaal 106.000 bezoekers getrokken. Het record van het vorige jaar met afdeling van In 1913 vond b.v. de oprichting van een deling van de Christelijke Bouwvakarbel- 104.000 bezoekers, is hiermede ge- jg, landelijke organisaties was de besturenbond als het ware de sprinkplank om in iedere plaats waar a t nodig was een^afdehng LChten- cIT een M w«d°§etekenle dittege- lijkêrtijd, dat de positie van de^sturn"- bonden moest worden geregeld. In 1WD Dr. van Gunsteren sprak voor kwam dit thema ter sprake. K wir^ofiiliike nunt was de sociale hon- gsti5S^de latóte*jammta^nen; mi«g aangebracht, terwijl men nu bezag SSi het meubUair te vernleuwen Voor dit doel is een éen-cents-actie mhetleven geroepéri, waardoor men de benodigde, tf^lden hijeen hoopt te krjjgem -r „Mijn ideaal is een geheel nieuw ^ge bouw. juist ook met het oog op de Rg" komst", aldus de voorzitter van de V.CD., „maar dat zal wel een vrome wens tuj ven" Op 25 Juni viel een schilder aan de Henegouwerlaan te Rotterdam van een ladder, omdat een haak van een takel deze ladder raakte. Biet ongeval zou te wijten zijn aan de 38-jarige C. G. H., di mot deze fakel bezig was. De officier van Justitie eiste tegen H„ die voov de Rotterdamse Rechtbank terecht s'or,d. een boete van S 50 subs. 25 dagen hech tenis. Uitspraak 22 October. De Rotterdamse politie heeft wederom proces-verbaal opgemaakt tegen de 57-jarige J. J- van L.-H. wegens het onbevoegd uitoefenen van de "geneeskunde. In het begin van de vorige maand kreeg de vrouw wegens deze overtreding vijf boetes van f 200. Zij ging evenwel door met haar werk en een dezer dagen trof de politie een volle wachtkameh aan in de Willem Nagéllaarf. (Van een onzer verslaggevers) ZJOEVEEL Pool-expedüies ik heb meegemaakt? Laat es zouden het er zijn vrouw zestien-of zeventien. tlJ fluistert de echtgenote van kapitein John Ciaever haar man m het oor. B daehtzaam en nogal gebrekkig Engel* sprekend zit daar m de passagiersha.1 te Rotterdam, de Noorse ontdekkingsreiziger, zeeman vlieger en zijn avonturen té vertellen. Zijn beweeglijk, door de ^bermgen^etekeer aezicht vult aan wat hij aan woorden te kort komt. zo volgt een boei relaas van zijn laatste expeditie naar de Zuidpool, waar h»? me nationaal team van veertien kei-harde mannen in Febrvan 1950 arnvefd om in Januari 1952 met drie man minder in Noorwegen terug te keren. Een groot gebrek bestaat ér in ons land aan Prot. Militaire Tehuizen. Het P.I.T. (Prot Interkerkelijk Thuisfront) .zorgt voor de militairen, voor zoveel in het ver mogen ligt. Zaterdag wordt in Maassluis een collecte voor het P.I.T. gehouden, zoals die overal in Nederland wordt ge houden in deze week. Ds. P. H. Quartel organiseert de actie in Maassluis. Op de dames wordt een dringend beroep gedaan zich Zaterdag a.s. om 10 uur bij hem te melden. Zij ontvangen dan een bus en horen welke straten Voor hun rekening komen. "Willen de dames dit bedenken: de jongens brengen een zwaar offer door zich. bijna twee jaar aan de dienst te geven, laten zij dan deze kleine taak met blijdschap voor hen verrichten..Hoe meer collectanten, hoe heter het is. Enhoe meer geld'er binnenkomt. Met de gehouden-' verkóópdagen1 ten bate van de aankleding van de nieuwe Immanuelkerk te Maassluis is een prachtig resultaat bereikt Was er spontaan aan de voorbereidingen tot deze actie ge werkt, ook is er spontaan gekocht. De netto-opbrengst van de drie dagen, met inbegrip van enkele giften, bereikte een bedrag van niet minder' dan 5031,09. Een cijfer/dat cfe verwachting ver over trof. Wat onder Gods Zegen eendrachtige samenwerking vermag, blijkt ook hier. De Rotterdamse Rechtbank heeft vr«- gesproken de rangeerders van de N.S., de 47-jarige J. B. en de 25-jarige S. A. Th. H. Bij best rangeren op het emplace ment Feijenoord op 30 Apvil j.l. botste een trein tegen enkele wagons, waar door een havenarbeider van een wagen viel en een heen brak. De officier van Justitie had ook vrijspraak gevraagd. Volgende week zal de Scheveningse reddingboot, de „Arthur", met Skotch- lite bespoten worden. Scotchlite is een eriize reflecterende stof, bestaande uit plastic met zeer kleine glasdeeltjes, die ■VDor> do.-.weerkaatsing/,vaiuhet lacht zor- An, Nadat, deze- stof>4s .aangebracht zullen •?s avonds, in de eerste ^-Binnenhaven proeven mét schijnwerpers worden ge nomen om na tf Saan^of het Scotchlite werkelijk aan de verwachting voldoet In dé nacht van 21 op 22 October zal de officiële proefvaart plaatsvinden. De „Arthur" is de eerste reddingboot in Europa, die met deze licht-weer- kaatsende stof wordt bewerkt. Het moeilijke punt was den. die geen onderdeel vormden van het De A.R Kiesvereniging te Pemis °TöY'in 1920 de knoop werddoorgehakt opende haar winterseizoen met .een alge- en de bestuurbonden mene vergadering in het Geref Jeugdge- werden van het CJN.v bouw - Na een welkomstwoord van de Vanaf die tijd ging dit werx o voorzitter, de heer Jac. v. d. Sluys, sprak marcheren. dr. W. F. van Gunsteren in een boeiende n on O rede over het onderwerp: „De Rotterdam- Commissie VOOT U. en w. wggenfdaf heTgevaar ^nü *wf er niet zo Naast het voeren van pro'P^^dmdenk groor*is,~aïs"vërmoedelijk door de aan- maar aan'de SSond ee°n koodigine van het onderwerp vermoed Vember-acties, kreeg de besturenoona wordt Hij ging de historie na en maakte taak in de steunregeling bij het optreden maf rvr\lrrtm«!t V3H Mn"veraél5tog"mrt de" opkomst van van conflicten. Toem kende men bv. nog anderé havenrt^ïen tijdensfde Spaanse de figuur. ovërhèersfng""èn "daarna. De gunstige aan 'dé raad richtte. Nu is^datmet meer ligging van Rotterdam noemde spr. een 2o, omds belangrijke factor. Het verdere gedeelte officiële li» van .Röttérdam noemde spr.jen Er is ook nog getracht een soort coope- ,tie op te richten, wat jammerlijk mis- aour UC aounvwóv.„ v-w— O— van dé werkzaamheden aan de oppouw tatT^oV de°bè^enbonden was weg- zeven gelegd. In die periode he eft ookjje Vlaar en in dinese Christelijke besturenbond eer de*ChrGeref Kerit aan de Pastoriedijk grote activiteit ontwikkeld. roepen, die in die tijd heel mooi en nuttig van de avond werd gevuld met de ver toning van de film „Houwen zo", waar- ratie op door de aanwezigeneen goede, indruk jukte. nmctreeks 1930, is van dé werkzaamheden aan de opbouw xn de cnsisjaren, lk grt)te van Rotterdam en de bedrijvigheid in eigenüj k pas goed geMeke^woüce gro^ de havens verkregen. Kerkdienst Morgenavond om uur wordt eenkerkdienst gehouden^in diagse werk heeft verricht ning uit Barendrecht, Dammen., De Pernisse damclub ver loor gisteren zijn eerste competitiewed strijd tegen het Oosten X uit Rotterdam. De uitslag-was een 18—2 nederlaag. Aangiften van 8 October. BEVALLEN: B A -Landzaad—Rodenburg d; C J M Welschen—Pilgram z: Y*n den Hoven—Vijgeboom d; C E SpIe^-Ocke- loen z; E van Vliet—Renner d, J C Vergeer Wagner z: M Homan—van der Jagt z. n de Waard—Brussé d; R C M long z- D J de Kort-van Drlel d; Ch S Breda—van Dipte z; H M J_vaf't ®oe^.an'rh Beukers r; Chr Veerman—Decato z, in Sarink—Kolkman z: J Tchang—Pragt z. T A Groen—den Boei d;S Bons—«ij n z. w C van der Linden-Oostveen d: A A Bug terHokkcllng d: M A van der Lo°a-Groe- neveld d; A Groenendijk—van dCT Hont z. W van. AgthovenSmit d. J M^Bouwm^ees ter^Hommes d: G Bakelaw-EngUt^s d A S Zlekman—Brokerhof z: E R Smits—van Asperen z: G Stoop-Groenewegen d. -W C van der Veldede Bruin z: L J Lokker— Lemaire z; J L Meenhorst—Boogert z. S E Bakkervan der Velden z. H |°^aGBUs.VmUm vIS L JRerneeusMj; A M_P Timmers. man. heson met het verenigingslokaal daeelüks open te stellen, dat bleek echter nirt voldoende te zijn. want.lateir werd elke week een vergadering belegd, waarop allerlei onderwerpen weroen^be handeld. Daarnaast waren eJn®e?®leJ^r£ dagen Voor de vrouwen van de werk 10 Daarnaast waren er speciale middagen voor de vrouwen van de werklozen. „Wanneer ik nu mensen Van alles hebben meegemaakt, dan büjkt wm welke betekenis dit werk is geweest vertelde de heer Donkersloot. Gisteravond sprak dr. E. D, Kraan voor de Geref, Vrouwenveremgmgen in de bovenzaal, van de Mr. .Terpstrasehool te Vlaardingen over „Gebedsgenezing De presidente mevrouw Van Toor. opende de vergadering. Dr. Kraan wees er in de eerste plaats op dat'„gebedsgenezing" zoals deze_ op 't ogenblik bij de beweging van Her- man Zaiss voorkomt niet nieuw is, mBif deze' beweging komen Verschillen de gedachten naar voren. Ten eerste. Wat is ziekte? Volgens de beweging van Herman Zaiss is ziekte mets anders, dan een gevolg van de zonde, die de zieke gedaan heeft en nog doet. Dit is natuurlijk onjuist op Bijbelse gronden. Men denke aan Job en de blindgeborene, die door Jezus werd ge nezen. Ook tegenover doktoren en medi cijnen neemt de 'beweging een eigen aardige houding aan. Volgens hen zou den de. dokter en het medicijn op de duur alleen voor ongelovigen recht van bestaan op deze wereld hebben. Voor de gelovigen noemen zij deze middelen zelfs een verzoeking. Net .gebed van de Christen is dikwijls veel te lijdelijk. Het „Uw wil geschiede" komt er huns inziens te veel in voor. Aangezien Je ms zelf heeft leren bidden „Uw wil ge- schiede" kunnen wij daaraan met tor nen. Wat betreft de wonderen van Je zus. In het ziekenhuis Bethesda werd alleen hij genezen^die daar reeds 38 jaar lag. Maar die andere .zieken .dan. Aan het slot liet dr. Kraan zien, dat de geneeskunde en medische weten schap grote gaven van God zijn. die dan ookin zijn kracht en met. het ge bed in het hart aangewend moeten wor- ^Na de pauze werd nog een aantal vragen gesteld. Van Zaterdagmiddag 12 uur tot Maan dagmorgen 8 uur wordt de artsendlenst te Maassluis waargenomen door Dr. E. W. Melchior, Veerstraat 15, telef. 308. Zaterdagavond" 8 uur straatprediking op de Markt te Maassluis met medewer king van zangkoor. Voor de bondScompetitie speelde Maas sluis 'tegen Ivoren Toren met een voor lopige 42 uitslag in het voordeel van I. T. Enige afgebroken partijen staan echter gunstiger voor onze stadgenoten, zodat alles nog mogelijk is. De hangpar- tijen worden Woensdagavond te Maassluis uitgespeeld. Voor de huishoudelijke competities zijn deze week de volgende partijen gespeeld: v. d. Berg-Vlot 0—1; v. c. Bijl—v. Straelen 1—0; Quist—Dek ker K'Ai Koendersvan Oord 10 en KeizerFtkke afgebroken. NED. PROT. BOND Hef bestuur van de afdeling Maassluis van de Ned. Prot. Bond deelt mede, dat voorlopig tijdelijk mej. ds. G. Wester- ouern van Meeteren het voorgangster schap ..der afdeling Maassluis zal .waar nemen en daartoe Woensdag -en Donder dag te Maassluis zal zijn. Het gerechtshof be Den Haag heeft de 19-jarige G. J. S. veroordeeld tot een jaar en negen maanden metaftrek en onvoorwaardelijke ter beschikking stelling van de regering. Verdachte had tezamen met een kameraad bij een oude dame aange beld, voorgevende tuinman te zijn en vragende haar rozen en heesters te mogen bewonderen. Eenmaal binnen, gaven de jongens de dame een paar tikken met een gummistok op het hoofd en sloten haar in een kast op. Daarna maakten zij zich meester van een radio, een klokje enz, In eerste aanleg was S. veroordeeld tot een jaar ennegen maanden zonder aftrek en onvoorwaardelijke ter be schikkingstelling van de regering. De procureur-generaal had bevestiging van dit vonnis gevraagd. SehuwlTweest met A C Vijgeb^m 75 gipsen m'anvanWHG ^"ndom 67 fi h D Schalk vrouw van W van Batenburg H O ^nalK^ you^ man van K Musch 58 b e ,J - r_r,7™„f var» J van den J Vogelezang, man VA"-.",*■ 79 i- S A Capiteijn, vrouw van J van den ^"mirS^niT^ouw4v»\)vanHewout 57 j; 3 Engel, zoon, 4 i: J RleiKerxen. ««m ^Voorts als levenloos aangegeven: N J Schlmmer—-van Klaveren, dochter. ,M het mogelijk, om Mnder met de bestaande steunregeling 'n conflict te komen, de werklozen materiele bystana ^J^ze' vraag werd in die moeiltike dagen, toen de nood voor velen zo hoog was geworden, In de kring van de V.C.B. aan de orde gesteld. En men vond een oplossing. Zo kwam de Commissie van Bij stand tot stand, die aan de oplossing van dit vraagstuk ging werken. Toen bleek ook de offervaardigheid van hen die. nog wel werk hadden ZH zonderden nl. van hun Joon ten behoeve van hun werkloze ®ak- v_K t oter werd dit werk uitgebreid door bü bijzondere gebeurtenisscn dle het gezin van een werkloze plaats vonden,^ergste nood te lenigen. Aan dit mooie werk blijft dch°S5.Jkaile^ heer A. W. blaat onverbrekelijk ver bonden. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal dit seizoen vijf maal in "Vlaardingen optreden Vier van deze concerten, die alle worden gegeven onder auspiciën van de Commissie" Cultureel Contact, zijn met solistische medewerking en bu het vijfde, dat in het voorjaar wordt gegeven, maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld, zal het orkest zich onder leiding van Hduard Flipse alleen laten horen. De volgende solisten zullen in Vlaar dingen optreden: Byroni Janis, piano, op 20 October. Samuel Brill, cello, op 1 De cember. Henrik Szeryng. viool, op _12 Januari en Bram Boelee, P'eno, op }6 Fe bruari. Het concert van 16 February staat onder gastdirigentschap van Karl Elmen- dorff, de overige concerten worden ge dirigeerd door Eduard Flipse. De Amerikaanse pianist Byron speelt op 20 October het Eerste Piano concert van Tschaikowsky Ook de an dere solisten zullen louter bekende wer ken ten gehore brengen. Het orkest zal echter het Vlatrdingse publiek ook in de gelegenheid stellen kennis te maken met enkele, tot dusverre nog onbekende com posities. Zo wordt op 20 October, behal- p n jtmeoneen en De tocht werd ondernomen om de op dood spoor belande geleerde, prof. Hans W. Ahlmann momenteel Zweeds am- basasdeur in- Oslo aan wetenschappe lijke gegevens te. helpen voor zijn onderzoekingen over het teruglopen .van gletschers in de Antarctische gebieden. In de Noordpool is dat zo, dat was be kend, maar of het .ook op de Zuidpool bet geval is? De gelden werden door de belangheb bende landen bij elkaar gebraehl; de beste mannen voor deze expeditie uit Engeland, Zweden en Noorwegen uitge zocht en de reis werd ondernomen met deze groep, hoewel voorgangers hadden gesegd dat twee man ideaal, drie man één te veel en Hen man naar het Pool gebied een hel moest sijn. Tja. Tja, kapilaln Giaever- heelt nueenmaal dax- lïg .pioniers" van zijn leven In het ijsge- bied doorgebracht an dan krijg ja zo ja eigen kijk op de dingen. *t Was alleen al een opgaaf om'op de vastgestelde plaats het Koningin Maud-eiland aan land te komen: de landingsplek lag maar liefst dertig meter bovenen de zeespiegel. Op deze ijsmas sa's moest het hoofdkwartier worden' in- gerióht en daar-kwam wat bij_kjjkeii^Is, men bedenkt dati"ëF.lft5IëHaléïv ifie" ge'r. jnakkeljjk .een paar, grote verfauiswagens' 'Zouden vullen, van het schip aan „land" moesten worden gebracht. Maar het gilXgl .'f»-.;' Twee hutten werden op het ijs ge bouwd eri het griezelige van deze situa tie was, dat je niet met zekerheid kon zeggen of je niet op een kwade dag als ijsberg weg'ging dobberen. "Want in feite w.oonden de mannen boven de zee, af gaf de gletscher verbinding met net land. Maar op het land was het eenvou dig onmogelijk om te komen. Te ver voor al die zware spullen. Sneeuwen deed het practisch altijd en zo was het al gauw nodig om via een „onderaardse" sneeuwgang de inge sneeuwde hutten binnen te komen. Maar het werk kon gedaan worden: tal van belangrijke onderzoekingen, werden ver richt. Maar voor het onderzoek werd het ook nodig dieper landinwaarts .te gaan. Tal van kleine exepdities werden uitge zonden; een half jaar bleven ze soms weg, met hun sleden, getrokken door Poolhonden, Radiocontact tussen het hoofdkwartier en de kleine expeditie was er practisch niet Wel konden 'de mannen van de kleine expeditie de B.B.C. opvangen, van wie ze vernamen dat drie van hun makkers in een ijs- ravijn het leven hadden gelaten. De Noorse ontdekkingsreizigerkapilemy; John Giaeverdiein ons-Nand y^n,}^ aanud 1 lezirigefs komt fiouden,._na.^aan- A'oiail-. per. slreaNaOsl hein zyn ziger houdt: 9 October io Hét .Kop,-ijnsti■ijsfl® voor de Tropen te 'Amsterdam, 12 Ockk ber in Pulchri Studio in Dén Haag, )13 October in de Aula der Econ.-Hogeschoollïmg te Rotterdam,' 14 October in het Bota- nisch laboratorium t te Utrecht en ,16 October in Groningen (zaal nog pnbe-., kend). Het echtpaar Giaever houöL voor het eerst in' een ander dan zijn eigen land lezingen. Hij kwam hier Vrijdag'op uit-;, nodiging van het Kon. "Ned. Aardrijke-,: kundig Genootschap en het Noord Eu ropa Instituut. - De stichting voor bejaardenzorg te Vlaardingen constateèrde met zenoegon dat haar iniatief voor het stichten van een clubhuis voor bejaarden waardering heeft ondervonden. Men is, erkentelijk voor de van vele zijden ondervonden medewerking en steun. Het is evenwel gebleken, dat nog lang niet alle be jaarden de voor hen geopende lokaliteit hebben bezocht. Het clubhuis voor be jaarden aan de Oosthavenkade 15 is ge opend op Maandag, Dinsdag, Donder dag en Vrijdag van 9—12 uur en van 25 uur. Op Woensdag alleen van 912 uur. Op Zaterdag en Zondag is de loka liteit de gehele dag gesloten. Het gerechtshof te Den Haag heeft de 68-jarige J. van den U. veroordeeld tot een jaar met aftrek. Van den U. had einde 1951 een huwelijksadverten tie geplaatst en was langs deze weg in aanraking gekomen met een van tafel en bed gescheiden vrouw, met wie hij ging samenwonen. Na een klein jaar ging verdachte weg en huwde een andere vrouw. De eerstevrouw deed later aangifte, dat Van den IJ. haar de 300. die zij hem indertijd had voorgeschoten niet terug had be taald en dat met het verdwijnen van verdachte zilvergeld en muntbiljetten uit haar woning waren verdwenen. In eerste aanleg was verdachte veroor deeld tot een jaar zonder aftrek en de nrocureur-generaal had bevestiging van dit vonnis gevraagd. Soms kon het hoofdkwartier' verbin ding met Noorwegen krijgen en één keer is het gebeurd, vertelt expeditie leider Giaever, dat ik doodleuk mijn vrouw thuis aan de telefoon kon krijgen. Kon ja, maar ze was op dat ogenblik niet thuis. Hoe koud het was: we rekenden op vijftig graden onder nul en dat was ook zo. Maar waar we niet op gerekend had den, was, dat bij deze temperatuur één van ons een oogoperatie met zelfge maakte instrumenten moest ondergaan. Bijna twee jaar hebben de mannen in de us-woestenij vertoefd, het gebied waar practisch geen plantaardig noch dierlyk leven is. In het gebied, waar voor de mannen het gevaar bestond om te stikken door kolendamp, al klinkt dit wat potsierlijk. Doch die mogeiijkneid was nu eenmaal groot, want wat doe je als s nachts plotseling de schoorsteen dichtsneeuwt? Nog veel meer vertelt John Giaever. ir»aar daar zou een boekwerk voor nodig zijn. Wie meer van zijn ervaringen wil weten, vèrzuime niet naar één der lezingen te gaan, die de ontdekkingsrei- De Britse„Canberra PJR. T', comman dant luit kol. vlieger Lewis H, Hodges, landde om 12.02 uur Nederlandse: tijd-te.- Perth. \-y is Zijn grote tegenspeler. - die laatste j i Australische Canberra B20» startnumrner 5, gevlogen door; majoorvtieger^ Poter Raw, raasde tegelijkertijd in de. richting Woomera. Zoals men weet vloog Hodges rechtstreeks van Colombo naar Perth.";;: ÖS3WI Dr Konrad Adenauer is vandaag voor een nieuwe: periode van vier jaar tot bondskanselier gekozen. Hij kreeg 304 stemmen. 148 leden van de Bondsdag stemden tegen en 14 onthielden zich. Noemen weverdernog de. g^ussenen j ve studieclubs, die door de V.C.B. Wereld) van Dvorak, uitgevoerd het Ron- ^Jtón^ander belangrijk ding is het rechts-1 do Veneziano van Pizzetü. SCHEVENINGEN, 9 Oct. SCH 195—0, 246—0 254—0 341—8 h vl 402—0 59—0 159—0 229—0 283—9 105—10 339—0 23—200 53—70 nog 10 n. 104—110 39—0 201—85 264—0 4—30 75—ÏO 77—1 57—2 181—0 199—0 32—0 40—17 48—0 49—2 51—2 99—17 132—0 133—0 189—1 233—204 0—204 15—2 19—1 25—0 30—2 37—0 45—0 130-0 210-0 236—10 248—17 250-0 210—0 236—10 148—17 2500 297—2 310—0 399 gister 500 k nog 60 mijl. 38—200 107—300 353—0 223—85 h vl, 314—0 79—0 141—17 186—0 284— 2 361—120 uit 32 n. 46—10 72—250 73—250 97—270. 116—10 122—270 123—150 160-270 13010 3—4 651- n.h., 140 210 24130 47—0 110—10 118—204 120—70 121—150 nog ftiiil. 302—204 naar huis. Binnen te Scheveningen: SCH 332 met 13 last, 87—16. 61—25 en 600 kisten haring, gr. tong 290-3,10 p k. middeltong 1,76-1.90 p k. kleine tong 0,96-1.35 p k. tarbot I 2-2.15 p k. H L3S-LS5 P k. HI 1J5-U0 P k, IV 1.05-1,10 d k «riet I 1,15-1,25 p k. II 0,75-0,85 p k. groot mlddelschool 23, schol n 15,80-18, UI 14.60-17. schar 16,60-17,10. wijting ««stript 18, Idem dicht 8,80-12.80, poon n 1», rog 13-16. De plannen voor het gouden jubileum van net Marnix-Gymnasium te Rot terdam op 12 en 33 November a.s. be ginnen thans vastere vorm aan te ne men. De eerste dag is in het bijzonder bestemd voor de Vereniging voor Voor bereidend Hoger en Middelbaar Onder wijs op G.G., waarvan het gymnasium uitgaat, alsmede voor de huidige gene. ratie, de tweede dag voor de oud-leer lingen. De viering vangt op de eerste dag aan met een plechtigedienst in de Prinsekerk, waar het woord zal worden gevoerd door dr J. H. Landwehr als voorzitter van het curatorium en door de rector dr J. Wytzes. Een koor van leerlingen en enkele leraren zal aan deze dienst medewerken. De dienst in de Prinsekerk wordt ge- voljji door een receptie in d« aula van h?t gymnasium. Het ligt In de be doeling, dat verscheidene autoriteiten zullen worden uitgenodigd, op deze receptie een kort woord te spreken. Des avonds wordt voor de huidige schoolgemeenschap en de ouders der leerlingen in de Rotterdamse Schouw burg opgevoerd het stuk „Ge- nesius" van Ghéon. De opvoering geschiedt door leerlingen en oud-leer lingen. De keuze van dit stuk is een 5v; ;ctek gelukkige, omdat het de ont moeting uitbeeldt tussen de klassieke wereld en het jonge Chritsendom. Ook aan deze avond werkt het koor mee. De tweede dag, die dus in het bijzon der voor de oud-leerlingen is bestemd, vangt aan met een voetbalwedstrijd tus sen oud-leerlingen en leerlingen op het terrein voor het gymnasium. 'Dadelijk daarop is er de begroeting in de aula door de rector, gevolgd door de aan bieding .van een huldeblijk door de voorzitter van het comité vanoud-leer lingen, mr H. Bavinck. Na een wande lende lunch zullen de oud-leerlingen een serie korte lessen bijwonen van leraren en oud-leraren. Des middags is er voorts in het Groothandelsgebouw een reünie, waarin verscheidene oud- leerlingen zullen' graven in de schat hunner herinneringen. Des avonds wordt in de Schouwburg dezelfde voorstelling gegeven, waarvan de leerlingen de eer ste avond hebben, mogen genieten. Ten vervolge op hetgeen minister::): Staf heeft gezegd over-het tijdstip vati;%:;;»j behandeling van het EDG-verdrag in, de-Eerste Kamer verneemt het A.N.P. nog, dat het wetsontwerp thans door.;; de fracties der Eerste Kamer bestu-' deerd wordt Anders dan bij wets- j ontwerpen de gewoonte is, ligt het i in het voornemem geruime tijd voor.'' de behandeling in de afdelingen,',;; wellicht reeds in de volgende week, de rapporteurs te benoemen. Dezen; hebben dan alle gelegenheid zich te S beraden over de indeling s. van s;, het .1 voorlopig verslag; Einde deier. maand V zou het afdelingsonderzoek kunnen;:" plaats hebben wanneer .de; centrale fi; afdeling met een dusdanig voorstel i von de voorzitter accoord zou „gaan.'J Het lijkt dan mogelijk dé ^openbare 2" behandeling nog in dit kalenderjaar,/; te doen geschieden. De KL3J. verzoekt het publiek 'óp-.' bellen van het -vliegveld Schiphol ;voorr het verkrijgen van,inlichtingen over de race te staken. De normale'diénst- van Schiphol kan .daardoor verstoord worden. Niet alleen vele partiëuliereh,<v;& die belangstelling voor -de; vlucht'Shëb-lSi^ ben. doch look winkeliers en;;firma's.-fem die voer het publiek op, eenvkaartide'Gïi? race trachten;bij te houden hangen.aan dé t: telefoon.' Hun wordt ;echter,.":drin- ;''i'5| gend verzocht naar de jmdiobèrichtéhvg^ te luisteren, die slechtsenkeleï minutéri^lS1 na binnenkomst op - Schipholjliwordea uitgezonden.'*-2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1