We blijven er bij volle gang TITO ZEGT ,NÉÈ]N^: Afrika-: TROEPEN ZULLEN TRIËST :^v >veriaten Bestuur van zone-A aan Rome Op weg naar Karachi Leeuw Damme'' had het aardig te verduren «wij streven naar overleg met de Russen op het hoogste niveau'' Scherpe nota van Washington Adenauer naar ons land? reis Amerïkaans-Bnts besluit VRIJDAG 9 OCTOBER 1-953 /P- ELFDE JAARGANG No. 2590 Weerbericht Troepen aan land in Georgetown Eden weer in functie Den Haag verzoclit om uitstel Rusland thans in staat atoom-aanval te doen sstst-Pit1 *)Y Atoomkauon in Duitsland aangekonicn jpdioi/iipsigr, wa Suuvpfu&j President Eisenhower heeft Donderdag te Washington op zijn persconferentie verklaard, dat dé Sowjet-Unie nu in staat is een aanval met atoomwapens uit te voeren op de Ver, Staten en dat dit vermogen in de toekomst zal toenemen.' Deze ontwikkeling was volgens hem geen verrassing. - - Rotterdam: Witte de Witbstraat 30 Telef. 29215 (J U Postbus'1112—"Postgiro "Nó. 424519 5* 1Klachtendienst abonnementen 18.80—19.30, uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Graverihage: Huygensplein 1 postgiro 424B6T Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—U5486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per.kwartaal;. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. P Directie: C. A. KEUNTNG én Mr. H. VAN HOUTEN O O Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. MEER WIND Droog weer met enkele overdrijvende wolken banken en in het Zuidoosten van het land in de nacht en ochtend hier en daar mist Over het alge meen weinig verandering in temperatuur. In het binnenland aanvankelijk nog zwakke, overigens matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid en West. --J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT ;!,^A7U schreven op 19 September, naar aanleiding van de Duitse verkie- - zingen een hoofdartikel, waarin wij zeiden dat het vraagstuk van de bui- /'tenlandse betrekkingen in Duitsland volkomen overheerste. De inzet van de verkiezingen was niet geweest een eco- nomisch stelsel. Een lezer, die het daar niet mee eens ••us en bovendien een nauwgezet Trouw- dezer blijkt te zijn, bracht tegenover ■ideze onze stelling een artikel in Trouw 'zelf te berde. Immers in Trouw van 9 Mei had een economisch medewerker uit Duitsland geschreven dat de Duitse verkiezingen zouden staan in het teken der econo mische politiek en dat het hier ging om de strijd tussen sociale markteconomie en vergaand overheidsingrijpen. Onze briefschrijver die wij gaarne (complimenteren met deze vondst, maakt zich bezorgd over deze wijze van redigeren. Het deed hem denken aan jiet boek van Orwell: „1984", waarin een ambtenaar van het ministerie van propaganda tot taak heeft om van kranten, die enige maanden te voren r geschreven waren, nieuwe edities op te stellen, die dan meer in overeenstem ming waren met de wil van de leiding zoals die later was. hl Gevreesd werd blijkbaar dat zoiets bok bij Trouw gaande was. r-f-.'j Wjj geloven dat voor een dergelijke - vrees geer. reden bestaat. j Het spreekt volkomen vanzelf dat de •ij „zaken, die bij: een verkiezing aan de 'jprde zijn. een complex vormen van iallerlei politieke onderwerpen. Maar g| óp een gegevepfogenblik kan het zo zijn "dat één bepaalde kwestie volko- fnen gaat domineren, g ,-ï "Op 9 Mei was men nog vier maanden jlll^an^-de'lveridezirigeni^erwijderd..De verkiezingsstrijd was nog niet op het hóógst;had zich nog.niet toegespitst. JJit het complex, was'.hog niet, voor ?|5;ledéreen zichtbaar, datgene naar voren gekomen, wat later hoe langer hoe dui- '///|lelijker,' het grote punt van de verkie - Singsstnsd zou blijken te zijn. jdat.een I eoohornisch medewerkerjüif Djiitslahd ipp dat;ogenbük schrijvende, uiteraard dé.economische," aspecten van-de in IMtslandij-beStaahdèï tegenstellingen xutur voren haalt. Daar is hij econoom ccrr En-de' tijd^van de verkiezingen j-j;|W^ihog'zö|ver|wég dat hdj.'als "éconoom economische Aegenstéllihghet punt xvas k|jïhMsèh"Méx|éh September, is hoé langer |K|hóeVnieer:geblekendat:het:niet'dé;'te- p'i jgènstellingen'van economische;poliiiek IpgwarénSÖje^^^^ |jt.dièdmtfenthétbüiten!aHdsbéleid.r::j geloven dat socialisten en CDU- |ei^ :in;.Duitsiand dat :,beide r toegevenl SIlpi/Het/is ivoor' demeeste buitenlandse rgïppVwaamèmërê.ïn/ ieder' géval zonneklaar gèv/eestdat dit .zo was.-. 5 Het is misschien interessant voor hen IftegJjiinlNederlandyfdie' dat-graag anders ge- én.dielrAdériauérs jèconbj |^fv^/ïhischev|politiek: inaar. vorenwilden schuiven,! Ihieroyer- Adenauers eigen iSlf^niening te vernemen.' lS Welnu, óp '11 Juni 1953 is er voor de l^pfe^CfoMéWest-Deütsché Rundfunk" een js:: interview - met Adenauer gehouden: Daarbij werd Adenauer de vraag ge- steld: „Welke rol zal de buitenlandse ifS^óUtièk .hij (de verkiezingen.spélen?" gSZijn antwoordi luidde:;„Een'zeer be- slissende. Ik geloof dat de verkiezingen ifrrVéel-verwantschap zullen .vertonen met r jéehv plebisciet over de 'buitenlandse politiek". V-.V.Ï,; .Wij geloven- dat déze-uitlating van h Adenauer; 'de eerstbetrokkene bij de Duitsé verkiezingsstrijd, aan. duideljjk- ?vheid niets te-wensen overlaat.-Op 11 Juni meende Adenauer dat de. verkie- LIFTMASTER RAAST REEDS BOVEN AZIË „Hot favorite zegt De^K.L.M. Liftmaster „Dr. Ir. M. H. Dauime", die gisteravond te Londen voor de handicap-race naar Christchrucli in Nieuw-Zee- land is gestart, heeft een voorspoedige reis. Gisteravond om zeven minuten vóór negen vertrokken Kooper, zijn bemanning én passagiers, al uit Rome, de eerste landingsplaats én vanmorgen om 3.23 uur landde zij veilig in Bagdad. Zeventien minuten later was de „Liftmaster" weer los van de grond en werd koers gezet naar Karachi. 'b Daar arriveerde de Dr. Ir. Damme om 9.02 uur vanmorgen. In recordtijd werd getankt én 25 minuten later was het toestel, al weer op weg naar de volgende landingsplaats Rangoon.; Daar zou de Liftmaster vanmiddag om ongeveer, kwart -voor. vier Ned. "tijd arriveren. F: r Van Rangoon wordt köers gezet naar Batavia en vandaag naar* Darwin in Noord-Australië. Om elf uur vanmorgen .had de K.L.M.-vogel ongeveer zes uuropde handicap gewonnen. Dat betekende, dat de 'Viscount.- die'een handicap óp de Liftmaster had van ongeveer 44 uur, nu 50 uur eerdér. dan de Dr. Ir. Damme moet 'aankomen om de eerste plaats te bezetten. Dat is'natuurlijk wanneer pech .uitblijft onmogelijk. De-. Hastings van. de -Nieuwzeelandse Echtgenote enJikindcrcnjj vangezag- -voerder Kooper volgen thuis de Christchurch-racc. ••zingen' nagenoeg zouden, zijn „een ple- ,'bisciet, over de huitenJandse politiek". ?Dit .rechtvaardigt dunkt- ons ten volle onze uitlating op 19 September dat de /buitenlandse betrekkingen dé verkic- zingsstrijd volkomen hebben over .ïèerst. '4 Waarom we. dit schrijven? fpfNatuurlijk' ook'om mogelijkgedach- teiiverbindingen tussen Trouw en het boekv van - Orwell teyóorkómen. Wé willen als journalistiek jeerlijk te boek tsta'ah. Maar belangijker is dat wij toch !?wel graag ónze - lezers/'dié op dit. punt twijfelden aan de zakelijke juistheid wan1 onze opvattingen/willen overtui gen dat wij het werkelijk, in overeen stemming trouwens met de grote meer derheid van de wereldopinie en we slaan er ons" dus allerminst, voor op de borst bij het réchte eind hadden toen wij schreven gelijk wij op 19 Septem- ,-ber deden. I,»- ~j-Üe president-directeur 'van de KdLM., 'Mï;.ï.---dr. Plesman even voor het vertrek fe' ^f.van London Airport naar Christchurch in gesprek met gezagvoerder Kooper "fé/i enige b-mmmngsleden ran de - Jr. Damme". luchtmacht had ook-iets op do handicap gewonnen,- n.I.-T.14.-/nin. Op- deze - vogel had i.ide Liftmaster dus'-eveneens"een grote voorsprong. Zowel de Hasting, als 'de Viscouret zult lon in de vroege Zaterdagmorgen te Singapore lamden:-• Wat de snelheidswedstrijd betreft, daar ts reeds een' der vfif gestarte toestellen uitgevallen: De 'AustralIsclie. pUpotriult.- koI.-Cummtngs' had een.enorme .strop btj zijnlandingopdeCocos-eilanden tussen Colomboen P<urm.,.ZU-w haml, k!aptf en hefthestel wérd'- émattg bêschiidigd/ Zo érg,-. dat hU van .verder; deelnemen aan de wedstrijd moest, afzien. :J'%: JdJ 'JJ. IDie 1ÉA.F.-' maakt op hét ogenbD,. dat wij dit .schrijven 1 de bestékansen. Im mers, de Britse piloot Hodges' maatote geen tussenlandingop de cocoseilanden, maar., vloog rechtstreeks door. van Co lombo j naar Perth. Hiermede boekte hij tijdwinst. - Van de béide, andere Britse piloten had Furze aanvankelijk -..inet pech te kampen. Jn de loop van ziinverdere vlucht liep hij zijn achterstand op de andere mededingers aanmerkelijk in. Op de Cocoscilanden startte his ruim een half uur na dé tweede Australiër Haw, die.op zijn beurt sléchts enkele minuten achter Hodges lag. - Wanneer de Canberra's niet met tegen spoed te kampen krijgen kunnen zij in de loop van de avond in Christchurch aan komen. l Belangrijk gebeuren Om halfies. (Nederlandse lijd) precies zette, nadat'de hertog ran Gloucester de startylag had gezwaaid/ gezagvoerder Han Kooper. de .schroefbladen in de voor hel trekken vereiste stand en begon de xil- veren Liftmaster van de KLM over de startbaan ;le rollen. Nagestaard door de v.elé belangstellenden op London Airport maakte de „Dr. Irl' M. H. Damme" zich na een run van een paar honderd meter los van de grond om vérvolgeno langzaam boven de hangarsuit te stijgen: heel langzaam onder de zware last van 53 eml granlen, een flinke bemanning en'."een aantal officiële: personen. Amerika 1 heeft:; couuniinisttscii-China handicap voortde drie deelnemers aan de handicap-race was vastgesteld en bekend was'geworden,-dat! de Liftmaster van de KLM een bijzonder gunstige/uitslag had gekregen, was er ónder de Engelsen/hoe, groot- de liefde en .de bewondering voorj en tvoora-lvorea gisteren in een. scher- de eigenViscount ook is,- niemand-' diej'PU boodschap verzocht"''mee ie delen twijfelde aan een "Nederlandse overM-ef Ven; wanneer zü'bereid zjjn een po- winning. ï'-'"-.i JitieSe conferentie overKorea' 'te - be- - v- y j- v/./J In'jdeze boodschap, dié over- Het is namelijk thans. zo, dat ;de^;djiR-| .gemaakt iverd door - middelvan" de master" -1*fll - - - -■■«- °V^;,j^/^?-'e^.'-^-tH^ss? ^r?'^M4óo,regerinffr": wordt de commu- SuUten;j;meegedeeJtI.-:'clat',eeiv snel ,.ant- mismm enédljfis, wil de "ea^ïóp ;?dë: vssi- woord l van T|" coufèrentië-plaai gestelde tjjd. In de notawordt, 'vierkant' verklaard, daitalle 'pogingenom - de Algemene Vergadering van de V.K haar beslis sing inzake 'j de- conferentie tedoen herzien. veeworpen zijn, 'J zodat - de, overéenkómisten, die eerder, .bereikt werdén voor een conferentie tussen-" de beide; beliigerenten, van' kracht blij ven. ituiiiitii!iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii»i»ii biiibm m wiMHOWitnnm <f ii h mm i iiihhh Papieren vlieger is jarig De heer D. A. Visser, 1 „papieren vlieger" aan boord 1 I van de K.L.M.-Liftmaster, I I vierde even na middernacht 1 zijn dertigste verjaardag. Hij f ontving een zoen van ste- wardess mej. E. M. L. Pinault I en een zakmes van gezag- 1 I voerder Kooper. De passa- giers zongen: „For he is a jolly good fellow".' iitrimtiinitiiitiiiiiiKiiiittimiiiiiiiiiiiiiiniiitiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken,, de heer J. W. Beyen. zal spoedig een bezoek brengen aan Bonn. Hij zal dan de Westduitse kanselier Kon rad Adenauer bezoeken vermoedelijk in begin November, aldus werd gisteren door A.P. vernomen. De woordvoerder zei dat verwacht kon worden dat te eniger tijd in.de toekomst Adenauer een tegenbezoek zal brengen aan Nederland, of zoals de woordvoerder het uitdrukte: Het ligt in de lijn der ver wachtingen dat Adenauer een tegenbe zoek aan Nederland zal brengen. Minister Beyen zal einde October in Paeüs een ontmoeting hebben met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Georges Bidault, als daar de bijeenkomst van de O.E.E.C. plaats vindt. FR worden in Nederland de laatste jaren veel boze woorden gewijd aan Zuid-Afrika en de apartheids politiek der regering daar. Het komt ons voor en wij heb ben daar voorheen ook reeds uiting aan gegeven dat deze critiek in ieder geval vaak- geen rekening houdt met de uitzonderlijk moeilijke posi tie waarin het blanke ras daar te lande verkeert' terwijl men vaak zeer een zijdig op rekening van Malan en diens partij schrijft, wat in werkelijkheid de opvatting van de gehele 'blanke Zuidafrikaanse bevolking is. Indertijd schreef iemand in een so cialistisch blad naar aanleiding van de Van Riebeeck-herdenking ongeveer in deze geest dat hij deswege zelfs weinig verwantschapsbewustzijn met de Zuidafrikaanse bevolking van Ne derlandse afkomst kan gevoelen. Gelukkig denkt de Nederlandse re gering daar anders over. Op het ogenblik zijn de Nederlandse minister-president Drees en minister Algera in Zuid-Afrika. Om een be leefdheidsbezoek te brengen en ook om culturele contacten te leggen. Wij verheugen ons er over dat dit bezoek wordt gebracht. En wij hopen dat dit bezoek er-toe mag leiden dat de banden tussen Zuid-Afrika en Nederland nauwer worden en dat de hartelijkheid die deze banden sinds de dagen van Paul Kruger heeft ge kenmerkt, opnieuw zal mogen blijk"-. In Georgetown, de (hoofdstad .van j Brits-Guyana, x\ju gisteren troepen van de Britse kruiser Superb aan land ge gaan. De 'lahdingsoperatie was in twee uur -Jxltooid. - --> -.1 Odk de frgatten Burghead Bay en. Bigbury Bay zijn gisteren voor. het aanbreken vande .dag l de haven van Georgetown binnengelopen,' waar zij troepen' aan 'larid, hebben gezet Maarschalk"/ Tito heeft de Britse «n Amerikaanse ambassadeurs, die hem 'de genomen beslissing i in zake Triest mede deelden,: onmiddellijk geantwoord, „dal zijn regering'onmogelijk kan instemmen met dit eenzsjdig optreden", i v Tito zal Zaterdag .spreken te. Leskodap bij Belgrado. Waarschijnlijk zal-hij hier antwoorden ophet genomen besluit Binnen hét ..uur na het bekend maken vanl het bericht; vormden zich in Bel grado .demonstraties van vele duizenden, die-optrokken naar.de Amerikaanse, Brit; se en ltaliaanse ambassades. - De -órde werd niet- ernstig verstoord.Er. werden enkele' ruiten vernield. De betogingen verspreidden zich in de loop van de avond door het;, gehele land.i-. /ï-Vii.'-i/v De officiële commentator, .voor' buiten landse aangelegenheden van .radio-Belgra do noemde de beslissing,;„een' belangrijk precedent. dat onvoorziene ontwikkelin gen kan uitlokken"..v-è v :;bb.: Dé vice-presidentKardelj heeft in; Oen verklaring-het afwijzend standpunt der regering bekend gemaakt; Belgradozou deze zaak' aan de VtN. voorleggen, Een woordvoerder van hot Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld; i datdé Italiaanse i regering hel Westerse yoorstel voor een' oplossing van. het -vraagsluk-Triësl heeft aanvaard. Een woordvoerder te Rome heeft doen weten, dat" Italië deze beslissing aanvaardt „als een flinke stap in de goede richting'" en voor het overige zijn standpunt ten ganzien van het vraagstuk handhaaft ïn Rome heerste een opgetogen stem ming. Alleen de communisten pro testeerden. De Amerikaanse en Britse- regeringen hebben gisteren gezamenlijk bekendgemaakt, dat zij haar bezettingszones in het gebied van Triëst „op de -vroegst mogelijke datum" ter i besturing aan-de Italiaanse regering zullen overdragen. "De Britse en Amerikaanse troepen zullen teruggetrokken worden. f,.// "I V."/; -'r''-- Ep liggen thans plm.4000 man Amerikaanse en 3000 man- Britse troepen in dit gebied. Bs.de bekendmaking van de twee landen wordt de nadruk gelegd op het overheersend Italiaanse karakter van de door hen bezettezone A. - - - -i .r- Men meent te -wéten, dat. .de overdracht binnenzes weken zal geschieden/ Het wegtrekken der troepen zou zeker: vóór het voorjaar plaats "vinden. GEZAGVOERDER KOOPER De LondenChristchureh-race was be gonnen. ;j//t De KLM-machine was reeds uit het ge zicht verdwenen toen, vier minuten over halfzes, de Handley Page „Hastings C:3' van -de Nieuwzeelandse luchtmacht op steeg.-/,' j Vijf minuten later stormde met loeiende en vieze rookpluimen uitstotende moto ren! Engelands trots, de Vickers Viscount van de BEA tegen de wind in zijn twee concurrenten achterna. -- De grote strijd tussen de drie handi cappérs was ontbrand. De strijd, waarin de KLM de traditie heelt te verdedigen, die bijna twintig jaar geleden met de triomftocht van de „Uiver" werd geves tigd: de traditievan het „first but safety first". Jr-J Favoriet Overigens geloven Engelse deskundi gen, dat het de bemanning van de „Lift master" niet zo heel»moeilijk zal vallen die .traditie te;- verdédigen. De „Dr.-. Ir. Damme" werd op London Airpórt de „hot favorite" genoemd en toen Woensdag de minuten. langer mag dóén dan de Viscount en-bijna negen én een half uur langer dan. de Hastings van de Nieuwzeelandse luchtmacht. Zonder twijfel zal de Vis count, die veel sneUegsis dan1'de '/Lift master" en waarin ëxtra-brandstoftanfcs zijn aangebrachtom het aantal- - tussen landingen te beperken, vee! eerder in Christchurch aankomen. Maar de vraag is: hoevééi eerder? Want als Han Kooper en zijn mannen er Tri slagen de „Dr. Ir.' Damme". om eens 'iets te noemen.. 43 uur na de Viscount in Christchurch aan, de grond zetten en minder dan negen uur na de Hastings, dan gaat de eerste pry's noch naar Engeland noch naar Nieuw-19 Zeeland.-K- -. Aan boord van „Dr. Ir. Damme",. October. J— Van een speciale A.N.P.-verslaggeverr -V „Wat een wilde jongend' dachten En de kans dat dit, gebeurt moet gz"°°tdaarstraks zichtbaar de goede Heden diZpen £3fan SdeeKLMgif gegev-em hét vltegveiA vanjagdad, dte ons Waarom die voor dé .Liftmaster" zo j vannacht snel en-, kundig hielpen met gunstig is uitgevallen? Omdat alleen de I tanken. De passagiers vah - r dei KLM een betalende lading passagiers „Domme", nol goede moed na eèn meeneemt plus tien duizend speciaal ge- soms wat minder' plezierige- vlucht. frankeerde brieven. Dat de Viscount,-wel var. Rome naar Bagdad zongen luid de gevaarlijkste van de twee concur, keets jjvp Holland hup"Ik ge- w ioof fiiet, dat Se leeuto ditmoaT in zijn gekregen, is Vooral een gevolg.; van het -I.. -Y. feit, dat dit toestel veel benzine in zal staan, toa-nt onze positie extra-tanks meeneemt en slechts een.1 "Jk* gunstig. paar en dan niet-betalende passa-1 r, gjers De „Leeuw Damme" heeft het met - zijnthans weer vrolijke inhoud; an- Er wordt rekening mee gehouden, dat óers aardig te verduren gèhad. Het de drie-machines van de handicap-race, j was-.vrij boos weer, zo, bóos-zelfs, dat dus ook de „Dr. Tr. Damme", Zaterdag- j de passagiers „verzegela'Vin hun stoe- avond in Christchurch aankomen. Alshèn moesten slapen.- Dat'wil zeggen, trTe*iV^l<>m veiligheidsredenen moésten de cier Noomen sliepen vredig. En onze jarige papieren piloot Visser maar stralen. Niet om zichzelf, maarom het feit, dat we tot dusver de „Has tings" mét drie kwartier klopten. "J Het. komt ons goed te pas,' dat ijs afzetting op onze Liftmaster niet mó- gèlfjk- is,omdatvleugels en staart verwarmd zijn. -Wij kunnen daardoor hoger-en minder gestoord vliegen dan de Hastings, die een 'dergelijke - uit-; rusting niet heeft. Ik hoop uit" Ka rachi meer bijzonderheden te seinen. De radioverbindingen zijn vrij goéd, hoewel .zware stormen optreden.; wachting: te voldoen, race gewonnen. heeft de KLM de nemen vast. Slechts enkelen aan boord hebben een.beetje last van het woelige weer [gehad. De meesten sliepen vredig, al [werden ze zo nu en dan wakker ge- Boven Nicosia had ik "een radio- gesprek met!een collega van Reuter, die daar op de verkeerstoren stond. Hij zei"me te benijden; geen wonder 1 ook. Tijdens het laatste deel van de reis [naar Bagdad gingen de lichten uit en zo moest ik bij een zaklantaarntje werken.. De „Damme" zocht zijn weg over-zee en land met de heer, Aarts op' de bok. Aan boord was het vrij fris,, zodat, we onder dekens lagen. Gezagvoerder Kooper en derde offi- Het eerste atoomkanon voor de Ame- Irikaanse strijdkrachten in Europa is Donderdagavond per schip in Bremers- jhaven .aangekomen. De kade werd door, I Duitse en Amerikaanse politie afgezet ^Washingtoh-.'em .-Londen«hebben -deze beslissing -.-'genomen na -overleg -met Frankrijk over verschillendé mogelijke oplossingen 'J van de- '..kwestie-Triest Frankrijk heeft dit besluit; goedgekeurd.! Een,: bekendmaking te Eary's bevestig de '"dit.:'-; ;V- Engeland,, Amerika en .Frankrijk;had den gemeenschappelijk in een drie- mogendhedenverkiaring aan 'de voor avond van.-de Italiaanse verkiezingen in 1948 /medegedeeld,dat', het gehele gebied aan Italië moet worden, over gedragen. Ditgeschiedde vóórdat J oego slayië brakmet,- het Kremlin. Dé beslissing/van gisteren werd be kend gemaakt als een stap om een ein-' De Franse generaal M. Carpentier, bevelhebber van de geallieerde strijd krachten in Centraal Europa, .arriveer de gisteren, op hel station Hollandse Spoor in DenMaag.Na inspectie van: - de erewacht, bestaande uit. de 158ste ajdeling zware duchtdoelartillerie werd hj ontvangen door de minister van Oorlogir. C. Staf en de chef vah -de Generale 'Staf, It.-generaal Mosselman. v7:-"'-1 -. - - De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, heeft Donderdag op het congres van de Britse Conservatieve Partij te Margate verklaard, dat gestreefd moet worden naar besprekingen op het hoogste niveau met de Sowjet-Unie. „Met alle mógelijke middelen; variërend van een vier-mogendhedenbespreking op het hoogste niveau tót ónder handelingen over kleine kwesties, moeten wij trachten te komen tot vermindering van de internationale spanning", zo zei hij in deze réde, zijn eerste sedert zijn afwezigheid van -een half jaar wegens ziekte. was daarom ruimte voor een bijeen komst met de Sowjet-TJnie, welke prac- tisch .en winstgevend zou kuDnen zijn. De minister deelde mede. dat bestu deerd wordt in welke vorm Westelijke verzekeringen van non-agressie aan de Sowjet-Unie tnogelijk zouden kunnen worden gegeven. „In die tussentijd zullen wij blijven trachten te komen tót bespre king van de kwesties! die Oost en West verdeeld houden Duitsland en Oosten rijk in Europaen het Koreaanse vrssg- stuk in het Verre Oosten ondanks een" ontmoedigend antwoord van do Sowjet-Unie".' Uit hét jongste Sowjet- antwoord op het voorstel van Engeland Frankrijk ende Ver.,, Sta ten om de kwestie-Duitsland tebespreken bleek volgens Eden ;,gecn sterk verlangen naay een vergadering, op welk niveau darf Ook". -\-; - •- -■ Minister Eden, die met langdurig applaus werd begroet, maakte een einde aan geruchten over zijn politieke toe komst door te verklaren, dat hij op het ogenblik niet van plan is het ministerie van Buitenlandse Zaken te verlaten. Eden verklaarde dat. ondanks berich ten, waarin het tegendeel werd gemeld, nog geen overeenstemming met Hgypte is bereikt over de toekomst van de zone van het SuezkanaaL -Hij zei, dat het nog in-het geheel-niet zeker was of over eenstemming zou worden, bereikt Sedert zijn ziekte was de Britse bui tenlandse politiek niet gewijzigd zo ver volgde hij. Het eerste,S.vel was gebleven handhaving van de eenLeid en de kracht van het Westelijk bondgenootschap. Voorts bleef-Engeland vastbesloten om de aard van dit;bondgenootschap defen sief te houden, zonder uitdagingen/Er de te--maken - „aan do - .huidige-vver^ slechfering in de. betrekkingen tüssén Italië en Joegoslavië". Beide -landen eisen -het--gehele, vrije gebied van Triest voor zich op. J- IndeFranse "f bekendmakingwórdt gezégd/ dat de beslissing rekening houdt met-, de- huidige toestand in Triëst. De Quai d'Orsay drukt de hoop uit,dat zy de weg zal openen- voor een definitieve, regeling in het /algemeen belang van' een „irriterend vraagstuk", dat -„voor een te lange tijd eén schaduw beeft geworpen over de* betrekkingen tussen Italië en Joegoslavië?. Amerikaanse en Britse., troepen heb ben de zone A, waaronder de stad en haven van* Triëst'vallen, gedurende bij na 8 jaar bezet gehouden. „Het is het, vaste geloof vaa de twee regeringen, dat deze stap zal bijdragen tot stabilisatie .van- de. toestand, die de betrekkingen tussen Italië en Joego- slavië in de afgelopen jaren vertroebeld heeft", aldus de bekendmaking. Zij vertrouwen erop, dat deze stap een basis zal verschaffen voor vriend schappelijke en vruchtdragende samen- werlting tussen Italië en Joegoslavië, wat .-even belangrijk is voor de vei ligheid van West-Europa als voor de beide betrokken landen...... De beslissing is medegedeeld aain Italië en; Joegoslavië. In de .verklaring wórdt nog gezegd, dat „om redenen, die goed bekend zijn, het onmogelijk ge bleken is 'overeenstemming te bereiken met Rusland en de andere onderteke naren.'van .hét vredesverdrag over de toekomst van bet omstreden gebied van Triëst" Het 'State Departmentstipte aan, dat- recente 'voorstellen voor regeling van de ..toekomst van Triëst, die door Italië ën Joegoslavië ingediend werden, ver worpen werden. In deze omstandigheden zagen de tweeregeringen geen ander alternatief dan een einde te' maken aan de huidige onbevredigende toestand, /daar zij niet langer bereid zijn de verantwoording voor hot bestuur van zone A te blii- ven dragen. - - ^Diplomatieke bronnen ie Rome deeiden gisteren méde, dat de Nederlandse rege ring -om uitstel verzocht heeft van de - conferentie van ministers van Buiten landse Zaken, welke op 20 October te Den Haag zou. plaatsvinden en welk# haar uiteindelijke goedkeuring zou hechten aan de constitutie voor een1 ;Vexenigd Europa. /-'-:/ Volgens de zegslieden-van deze mede deling heeft Nederland om uitstel ge vraagd, daar op dezelfde dag een belang rijk debat, over de begroting in het Parlement zal worden- -gehouden. De bronnen wezen er op, ,,dat. dit verzoek een zorgvuldig overwogen*diplomatieke gestewas, daar Nederland altijd net meest op spoed: heeft aangedrongen bij, het tot stand komen van de Europese politieke gemeenschap. J. Fouques du Pare, de Franse ambas sadeur; in Rome, hèeft tijdens de vergade ring van gisteren véle-van de vroegere bezwaren;van zijn land tegen de politieke gemeenschap' ingetrokken. De president voegde hieraan toé, dat de Sowjets.nu (een (voorraad atooir;-" wapéns:";vj^S-éó»ventionéel type bezi.- 1 ten".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2