Wedstrijd vol spanning „Liftmaster" al weer voorbij Djakarta NEK-AAN-NEK"BOVEN INDISCHE OCEAAN Stemming in „Leeuw Damme isnog steeds prima Regering Brits-Gay ana; aan de kant gezet j Verslapping assist 'i er Twee Canberra's uit Han Kooper neemt geen risico Grondorganisatie der K.L.M. doet ieder verbaasd staan Schaakstrijd begonnen Geert regen SATERDAG 10 OCTOBER 1953 ELFDE JAARGANG ISo. 25911 Weerbericht Mig M GRONDWET RUITEN WERKING GESTELD Invitatie aan Moskou spoedig verwacht v.; Zege voor Laniel l 'iÉStSi - r; - V'- - Hodges.!.', pechvogel ïÉlfe v. m§i «V - - Hevig gevecht Tanker bediende Uiveren „Damme" Modeshow Aeolus Goede kans Last Benelux waarschijnlijk 27 Qc£t| in Den Haag bijeen. ;i:' II; tlÉÖtl Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 29215 (8 U Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klaehtendienst abonnementen 18.301950 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •sJ>a*enhage: Huygensplein 1 Postgiro 434867 Redactie: TeL 111892 Administratie: TeL 114402—116460 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel 07882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 0.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. three tie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond: DROOG WEER Droog weer. Koude nacht. Morgen overdag over wegend zonnig en ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Langs de kust matige tot vrij krachtige en* in bet binnenland zwakke tot matige wind tussen Zuid-, oost en Zuidwest. Hoofdredacteur: Dr. I. A. H, J. S. BRUINS SLOT 1LTEN hoort tegenwoordig alom wee- i'l moedig klagen over een verslap ping van de band aan het beginsel. Bij ouderen en bij jongeren is dit ver schijnsel ontdekt en er wordt dan al spoedig gezegd, dat de mensen geen ruggegraat meer hebben, dat ze met alle winden meewaaien en dat ze zo lauw en zo gemakzuchtig geworden zijn. In ieder geval wordt de schuld gezocht bij de mensen, die er geen zin in hebben de oude beginselen nog eens grondig te bestuderen en die er bang voor zijn, door die oude leids- starren zich de weg te laten wijzen, omdat dit wel eens offers vragen kon. Aan dergelijke scherpe veroordelin gen van de mentaliteit van het tegen woordig mensdom moeten wij niet te spoedig het oor lenen. Ze zijn niet billijk. Ze scheren alles en allen te veel over een kam. Als ze de moed der dapperen niet breken, maken ze-beste mensen eigenwijs; want- wie dan niet zo slap is, vormt een gunstige uitzon dering en hij zou er zich' op gaan ver heffen. Bovendien wordt bij een dergelijke tekening van de stand van zaken een belangrijk ding vergeten. Niet alleen de mensen kunnen lui en slap worden in het bewaren van de band aan goede beginselen; de beginselen zelf kunnen ook verslappen. Ook voor vele be ginselen geldt namelijk, dat ereen tijd is van komen en een tijd van gaan. En als men ze wil handhaven, nadat ze hun tijd hebben overleefd, doet men de zaak, die door de strijd voor deze beginselen eens gediend is, geen deugd. Tl"ET blijkt altijd enigszins moeilijk, althans tijdrovend te zijn, een goede definitie van een beginsel te geven. Maar Anema heeft het jaren geleden eens heel duidelijk gezegd, toen hij schreef, dat een beginsel een zaak is, die tot verstand en gemoed beide moet spreken, en die bovendien vrucht moet zijn van een stevige toet sing aaii de ervaring, om practisch te kunnen zijn. Daar ligt heel wat in; en zeker vol doende om duidelijk te maken, dat ook beginselen kunnen verslappen, zodat wij er ons niet over mogen verbazen, dat ze geen enthousiasme meer wekken, tot b'estudêring niet meer uitlokken en tot offers niet meer bewegen. Een beginsel moet spreken, zei Anema; en dan tot verstand en gemoed beide. Het is niet alleen een uitgangspunt 'van ons redeneren en denken; het is'een krachtbron, een motief. Een echt beginsel maakt het Jiart-warmi en-*brèngf'óris-in"bewëgirig. En 'nu kan het wel aan ons mensen liggen, dat wij bft' bepaalde, beginselen zo koud blijven als een 'steen, maar het kan ook liggen aan'wat voor een beginsel wordt uitgegeven, dat er geen kracht van uitgaat. Verder zei Anema, dat een beginsel vrucht moet zijn van een stevige toet sing aan de practjjk, aan de ervaring. Een beginsel moet het doen! Men moet er mee kunnen werken. Het móet ook door hén, die er geen heil in zien, toch worden beseft als een levend iets, waar de tegenstander juist daarom zo fel tegen van leer trekt, omdat hij het vreest. BURTON KWAM ALS EERSTE IN CHRISTCHURCH ALS wij tegenwoordig wel eens r* horen van oude beginselen, jaren lang mét klem en gloed verdedigd door bekwame mensen, die echter toch door allerlei omstandigheden moesten worden losgelaten, doen wij goed, nog eens aan deze typering van een be ginsel- door Anema te denken. f- Dan worden we ook bewaard voor het verlangen, dat er dan maar eens met spoed een aantal .nieuwe beginse len uit de grond wordt gestampt," die ons voor de toekomst in gloed zullen zetten. Juist omdat een beginsel, om practisch bruikbaar te zijn, vrucht moet zu'n; van de toetsing aan een stevige ervaring, kan men niet aan een paar knappe en wijze mannen vragen, om nu maar weer eens een. beginsel te maken. Beginselen groeien. Ze zijn niet de waarheid zelf, die wel levend en onaantastbaar is. Zij zijn een toepassing van wat. ons als waar heid is geopenbaard en duidelijk ge worden. Maar dan niet een toepassing, dié. wij voor onszelf hebben gevonden, doch een, die evident is, ook andefen toespreekt, ons ent anderen samen bindt en ons in beweging zet. Als nieuwe tijden nieuwe beginselen vra'geh en nieuwe formulering van oude grondideeën, dan komt er van deze vernieuwing alleen iets terecht indien wij midden in de practijk van het leven staan. De mensen van de practijk hebben als het ware het meeste bij te dragen voor de vorming der beginselen. De beginselen worden in de strijd gevormd. En ter wille van het principieel blijven van ons leven zullen wij. daarom midden in het leven moeten staan. Men denke'hier eens aan.de rol, die het Calvinisme in de geschiedenis vaak heeft moeten spe len, de-'rol van de onderdrukte min derheid.;" Dat placht tot ongewone krachtsontplooiing te 'leiden en tot het uitbuitén van nieuwe situaties. In Vroeger eeuwen zijn de Calvinisten bijvoorbeeld vruchtbaar geweest in hetuitdenken van nieuwe vormen Voor de verhouding van volk, kerk en staat, omdat zij de situatie van een vluchtelingenkerk volkomen serieus namen. Voor het vinden van nieuwe begin Selen en voor het toetsen van de oude is bet daarom van het grootste be lang, dat wij onze'tijd serieus hemen. Als we er alleen maar over tobben dat alles zo slecht is en dat 'er wel geen toekomst op de aarde 'meer mogelijk schijnt, zijn wij voor het mooiste stuk van de beginselstrijd verloren. Want het mooiste stuk van deze strijd-wordt niet gestreden achter 'een bureau, maar-aan het front van de practijk. Erger dan het verslappen van de overtuiging, dat hét wel eens met .'''allemaal even dienstig kon zijn, wat 'ons als beginsel is overgeleverd, is Om zes minuten over halfzeven Nederlandse tijd is gisteravond kapitein-vlieger Roland Burton van de R.A.F. met de „Canberra PR 3" als eerste te Christchurch aangekomen. Hij werd winnaar van de snelheidswedstrijd. De „Canberra PR 3" heeft de afstand LondenChristchurch. (19.300 km) afgelegd in 23 uur 51 minuten en7,2 seconden. Men heeft gevlogen met een gemiddelde snelheid van 810 km per uur. Hierbij is de tijd, die «op de grond isdoorgebracht, meegerekend. Roland Burton en zijn waarnemer luitenant Donald H. Gannon zijn na Londen geland in Shaibah, Negombo, Cocos-eilsadsn en Perth. Het tweede vliegtuig, dat te Christchurch arriveerde, was. dv „Canberra" van de RA.F. met gezagvoerder R. M. Furze. Tijd van aankomst: kwart over zeven Nederlandse tijd. Furze was vijftien minuten eerder dan de Australische piloot. Peter F. Raw uit Londen vertrokken. Squadronleader Raw met de „Canberra B 20" landde gisteravond als derde om drie minuten voor half acht Nederlandse tijd. doorvliegen naar Christ- Dit was 24 uur en 32 minuten na de start in Londen. De Australiërs bebben de 19.300 km afgelegd met een gemid delde snelheid van 786 km per uur. Het straalvliegtuig is viermaal aan de grond geweest om brandstof in te nemen, namelijk te- Bahrein, Ratmalana, Cocos en - Woomera. Op de laatste stopplaats heeft de „Canberra B 20'' ook nog enig oponthoud gehad, aangezien een zuur stofapparaat defect geraakt was. De „Canberra" van de BAT. die wordt gevlogen door L. M Hodges," had on'hei vliegveld van Perth in Australië moeilijkheden met een generator, waar. door Hodges - de strijd moest - opgaven. De vijfde ^Canberra", met als gezag voerder de Australische .officier-vlieger D. R. Cumming. U uitgevallen, nadat bij dé.,;, tussenlanding op de CocoieilaschuL eenVband'was gesprongen- Tegen .aller" verwachtingen in ontwik kelde zich gisteren;een spannende strijd-. Enerzijds 'tussen "dé drie toestellen van de Handicap-wedstrijd' en anderzijds 'tus sen de vijfCanberra's van de Engelse en Australische luchtmacht. De K.L.M.-,,Liftmaster" is nog;: steeds' favoriet. Met een buitengewone .vaardig- beid, die op alle tussenstations van bet enorme traject naarNieüw-Zéëland bij luchtvaartdeskundigen respect heeft af gedwongen, heeft gezagvoerder Kooper de „Dr. Ir. Damme". tot Djakarta, waar het toestel; om even voor middernacht landde en na een snelle bevoor rading weer opsteeg voor Port Darwin, een voorsprong van niet minder dan zeven uur en vtfftig minuten gegeven op de handicap. Van Djakarta zette de Liftmaster koers naar Port Darwin, waar hij in de loop van de vroege morgen werd verwacht. Na Port Darwin volgde nog Brisbane en dan het laatste traject naar Christ church. De verwachting was, dat de K.L.M.- machine om-ongeveer zes uur het eind doel van haar reis zou hebben bereikt. Inmiddels ifl een van de twee concur renten uitgevallen; de Hastings van de Nieuwzeelandse luchtmacht. Eigenlijk Is uitgevalten het goede woord nie't. De machine werd gediskwalificeerd, omdat men na een motorstoring bij Colombo terug was gevlogen en een der.' motoren bad verwisseld, betgeen het reglement niet toestaat. De Viscount, die reeds een grote achterstand op de handicap heeft, land de vanmorgen vroeg in Melbourne. Van daar zou zij church. De verwachting was, dat de Britse machine om een uur of twee in deze laatste plaats zou zijn./7*'/ Wanneer zich geen ónvoorniene om standigheden voordoen,-zal de Viscount 'R' ;:-roi S&SS&li: Britse Canberra toon de snelheidsrace. dus geen 44 uurzoals is voorgeschre ven maar vier uur voor de K.L.M.- macbine aankomen. Dat betekent, dat de ,-Dr. Ir. Damme" zonder pech ais overwinnaar uit de han dicap-wedstrijd te voorschijn .zal komen. Dé K.L.M. - mach Ine vliegt met een ge middelde snelheid van 424-km. per uur, de Viscount 'draalt er Iets méér uit. Twee Engelse en twee Australische straalbommenwerpers, de sfanke Can berra's waren gistermiddag in een hevig gevecht gewikkeld boven de Indische7 Oceaan. Eerst hadden de Australiërs de leiding, maar zij werden ongeveer op een derde van, het traject gepasseerd, door "de Engelsen, dié één etappe van de straalmotoren kennelijk het uiterste heb ben gevergd om ^deSAustrailers in te balen,'.-De -melheden van de Engelsen op grote hoogte boven' de Indische Oceaan lagen om, ,en naby-tde 900 - kilometer pér buK.^;>r-lf. Ieder-uur werd !de spanning, met name in de snelheidsrace, groter. De Austra lische luitenant-kolonel Cumming, die een prachtige race vloog,kreeg'pecht. By de landing óp de Coco'seilanden sprong een van zijn. banden, waardóór hij de strijd moest staken. Dóch een landgenoot in een andere Canberra zette, de strijd voort. Een der Engelse Canber ra's was inmiddels ver achtergebleven door pech aan de starter van een der .motoren. De beide andere Britten stonden gistermiddag omstreeks drie uur gelijk met de Australiër, die het eerst de Aus tralische kustlijn passeerde. Dit is de 35riarige vlieger g Burton, die in 1937 bij de RAF kwam. Gedurende de tweede g wereldoorlog was hij instructeur g en .daarna verbonden aan de vlïegveld-aanleg-ajdeling van de S RAF in; het .Verrc."r;Oo'ateneni-ig- ;§jDuitsland!!Hü .toas' oio. belast - metde uitbreiding van vlieg- .telden ten behoeve- van eèn- Hotte gang van 'zaken op de.,= g ■- uchtbrug naarBerlijn, f j§ g Sinds 1950 is Burton camman- g !ant geweest van een fotover- "cénningsafdelihg J"rvliegtuigen g' ran de RAF. In Februari jl. g maakte hij de eerste fotovluch- S ten van de RAF over het over- stroomde gebied van Oosteljk S Engeland. Toen de Liftmaster „Dr. ir. Mf H. Damme" Vrijdagmorgen in alle vroegte op het vliegveld Bagdad landde om benzine in te nemen, was het dezelfde Iraanse tanker, die 19 jaar ge leden tijdens de Melboumerace de „Uiver" had bediend. De be manning van de. tanker had er alles op gezet "het KLM-toestel zo snel mogelijk „vol "te gieten" cn hun streven werd met succes bekroond: in minder dan een kwartier tyd werden 11.000 liter, dat zijn 275 melkbussen van- elk '40 liter inhoud, in 'de brandstoftanks-van de „Liftmas ter" gepompt. EN wil in Rotterdam de havens en de rivieren uitbaggeren eh het daaruit komende slik wil men in de buurt van Maasland in een7 paar polders deponeren. Deze polders zullen daardoor tijde lijk onbruikbaar worden. Het is een wonderlijke historie. Aan dè ene kant doen we ons uiterste best land aan de zee te ont woekeren om ons volk de nodige cultuurgrond te verschaffen, aan de andere kaïft maken we die ontwoe kerde grond onvruchtbaar, door er de vuiligheid uit het water op uit te storten. Men mag zich de vraag stellen of dit nu niet anders kan. Is ar geen oplossing in deze rich ting mogelijk, dat men da uitgebag- geide modder in een van de niet door de scheepvaart gebruikte zee gaten lost? De' vooruitzichten voor het week einde zijn vrij gunstig. Aawöarikë-^ lijk zal het weer vrij zonnig zijii.V maar later nemen de-bewolking eh. ook de wind weer toe. Tot Zondag- avond .wordt evenwel, geen rege*t?£ verwacht. .C-'! Het weer in een groot deeljvatij. Europa wordt thans bepaald.;""Sóórt:; een omvangrijk, hogedrukgebièd dat,', zich van Zuid-Engeland via Dïiits^% land tot Zuid-Rusland uitstrekt en waarbij overal rustig weer voorkomt. De nachtelijke afkoeling is op som- mige plaatsen zeer groot. In Midden.-;! en Zuid-Duitsland vroor het. de-ajpe-,.. lopen .nachten plaatselijk vijf graden; In ons landhield een uitgestrelct wolkendek de nachtelijke, afkoeling?; tegen, maar gisteren tegen dé avcnul~ klaarde het echter overal op, waar-..:', door dev temperatuur' vooral Zuid-Oosten van ons land 'stië\'. daalde. '-t; '3, Intussen is op de .pcmajiJ-Weér^feettn? opleving van de depressie-acduiteit® waar te nemen. Ophet NoordéGjiceffi gedeeItevan;de Nöördzeeiïwaiül^eedS;;. een harde Zuidwestelijke wind. Tij-' déns het weekeinde zal' er pokdn; 0«s;"; land meer wind komen maar de re- genfronten blijven tot' 'Zondagavond nog op een flinke afstand. Gisteravond werd meegedeeld, dat- de Canberra van L. M. Hodges In Perth was uitgeval, len. Een andere Canberra, die van de Australische luitenant- kolonel Cumming, moest de strijd steken, omdat bil het lan den op dek. Cocosellanden een band sprong. Dit betekent, dat de snelheids wedstrijd geëindigd is, met drie •Canberra's, die veilig geland ziir In Christchurch; De uitslag van de snelheids, wedstrijd Is: 1. Barton (Br. Canberra) 23 uur 51 min. 7.2 sec. 2. Raw (Anstr. Canberra) 24 uur 32 min. 1.9 sec. 3. Furze (Br. Canberra) 24 tur 34 min. 9.9 sec. Hoewel Furze als tweede aan kwam, werd hij als derde ge klasseerd, omdat hij eerder dan Raw nit Londen was vertrokken Nog slechts twee van de drie transportvliegtuigen doen mee. Hei zUn de „Llfimaster" van de KLM en de Britse „Vlsconnt" ie „Hastings" is uitgevallen op Colombo In verband met motor storing. DJAKARTA, 10 Oct. (Van een speciale A.N.P.-verslaggever) Eén perfecte organisatie op het vliegveld Kemaj or an bij Djakarta stond voor onze Liftmaster klaar, toen wij tegen twaalf uur. Neder landse tijd, dus aan het einde van de Zaterdagochtend op Java, hier landden. Wij zdjn er dan ook slechts 25 minuten _aan de grond geweest. In zestien minuten tijds hadden wij een nieuwe voorraad benzine binnen. Nog nooit is op Kemajoran een vliegtuig zo snel getankt, zo vertelde oud-havenmeester Mulder. T Aan ook. het zich onttrekken aan de practijk van het christelijk leven en aan de practijk van het volksleven! De verslapping in het mee-doen, die is de gevaarlijkste. R. SCHIPPERS. De grondorganisatie werkte op de seconde. Twee vliegtuigen van de-maat schappij Gavoeda Indonesia gaven ons voorrang. Nauwelijks stond de Liftmaster bij aankomst op een rijbaan, of onmid dellijk werd hij omringd door trappen, tankauto's er vrachtwagens. Tientallen technici voerden de hun opgedragen, vooruit nauwkeurig berekend1} taken in snel tempo uit. De benzine wérd met vier slangen in de tanks gepompt. Enkele huishoudelijke ingrediënten werden, ver verst. Nieuw voedsel en water, kwam aan boord. De verslaggevers mochten een ogenblik uitstappen om contact op te nemen met hun collega's op het afge zette gedeelte van het vliegveld, alsook met de autoriteiten. De Hoge Commissaris van Nederland in Indonesië mr. W. F. L. Graaf vim Bylandt en diens plaatsvervanger mr. G. E. Baron van Ittersum warenop het vliegveld. De heer Van Bylandt bracht nog een kort bezoek aan passagiers en bemanning. De heer Cranz, K.L.M.-vertegenwoor- diger te Djakarta, was natuurlijk bok aanwezig. Het bezoek aan Djakarta duurde eigen Hjk te kort. Nauwelijks waren we naar ons gevoel het vliegtuig int of we moesten al weer instappen voor de volgende rit. Nadat gezagvoerder Kooper nog gauw even voor de radio-microfoon had verteld! dat hij zeer tevreden is over het verloop van de tocht fsi dat de bemanning optimistisch is over de winst kansen, gtergen we er weer vandoor. Richting Port Darwin. Onze dames-passagiers zouden in Karachi, waar we voor bet. eerst bjj dag licht landden en ook in Rangoon graag modeshow te hebben gehouden in hun nieuwe zomerjurkjes. Ze verdrongen zich voor «éc deuren'; maar werden gehandi capt door onze handicaprace, die van wege de haast deze bescheiden fivroli- telt niet kon gedogen. Onze dames vinden de eerste prijs gelukkig oók belangrijker, dan de nieuwe toiletjes, zodat w.e goedsmoeds en zonder morren onze sportieve reis ver der konden voortzetten. Vlak voor,. Djakarta kregen we het teleurstellende, bericht, dat de Hastings van de Nieuw-Zeelanders was uitge vallen. We vonden hert allemaal erg jam mer, omdat we op een sportieve eind- sp. t hadden gehoopt en bovendien onze Nieuwzeelandse vrienden de reeds eerder aan ons gemelde pech niet gunden. Het is spijtig, dat zij motorstoring kregen. Nu ja, een beetje was natuurlijk niet erg geweest. Was dit dus een teleurstelling, we beleefden ook een bijzonder vermake lijk iets, toen we de evenaar passeer den. Onze kist maakte daar een fikse dui keling, zowat ter hoogte van de Riouw Archipel en daar wandelde zowaar de „god der winden", Aeolus, de cabine binnen. Dit gewichtig personaadje (ge speeld door tweede officier P. J. Aarts) deed enkelen onzer met drietand en scheerkwast de equatordoop aan en iedereen kreeg bovendien een door dr Albert Plesman ondertekende oorkonde. De 'zwaarste taak aan boord hebben de stewardessen en stewards. Het is dan, ook geen wonder, dat zij twee maal per reis verwisseld worden. Men hoopt set achtergelaten cabinepersoneel op de terugreis weer op te pikken. Waar schijnlijk is de Liftmaster op 21 Octo ber weer op Schiphol. Over bet weer hebben wii na de buien onder Griekenland niet te klagen, hoewel het in de stikdonkere tropen nacht op weg naar Djakarta nogal bumpy" was. De remoustikken en net slechte nieuws over de Hastings hebben de stemming echter niet be dorven. Wij worden gezellig beziggehouden met prijsvragen, o.a. met het raden van het gewicht en het totale benzinege- bruik van de Liftmaster. Een Ameri kaanse medepassagier won die strijd; We zitten ons aan boord natuurlijk te verkneukelen over de gang van zaken. Onze machine ligt als een rots en vangt de remoustikken en regenbuien van de moesson gemakkelijk op. Er zijn dan ook maar enkele zeer lichte gevallen van luchtziekte te verhelpen geweest teen „zakje"). Als we zo eens de gegevens van onze overgebleven strijdmakker, de Viscount, bekijken, dan zal er heei wat moeten gebeuren, wil de eerste prijs in de handicaprace aan de K.L.M. ontgaan. De Viscount zai naar onze berekening waarschijnlijk zes ofzeven uur eerder in Christchurch zijn dan wij en zou misschien een nog iets gunstiger tijd kunnen krijgen vanwege staartwind tussen Perth en Christchurch. Maar dan nog zal die winst niet voldoende zijn om ons het vaantje af te snoepen. Mits wjj natuurlijk geen tegenslag krijgen. Zonder pech zullen de K.L.M. en wjj dus iu Nieuw-Zeeland feest kunnen gaan vieren. Dat we zo vroeg zijn het ziet er naar uit, dat we Zondagmorgen om half zes plaatselijke tijd in Nieuw-Zeeland zijn is eigenlijk een streep door de rekening van het race-comité, dat de muziek eerst tegen het einde van de ochtend bestelde. Nu nog iets over de reis zelf. De moesson bezorgt de bemanning van de Liftmaster natuurlijk de nodige last. Gezagvoerder Kooper zat tussen San- gaan en Djakarta zelf op die bok en dronk zwarte koffie om goed wakker te blijven. Risico werd met genomen. Ais we een bui konden ontlopen, vlo gen we er heus niet door heen. Het werk van de telegrafistenKiepe en Van 'der Bos werd door de atmosferi sche storingen er niet gemakkelijker op. Zij zaten koortsachtig te seinen -n te ontvangen. Het vliegen om de buitjes was oor- I "I - g i - Groot-Brittamdë heeft de linkse regering van Brits-Gnyana aan de kint - gezet om te voorkomen, dat deze kolonie in Zuid-Amerika een satelliet van. Moskou wordt. De- nieuwe grondwet van de kolonie werd, zoals we gisteren reeds- m een deel onzer edities meldden, buiten werking gesteld en gouverneur Sir.- Alfred Savage heeft opdracht geinregen premier Cheddi Jaganen vijf .ander ev, ministers te ontslaan. Voorts beeft de gouverneur de noodtoestand .afgekondigd. Hij deelde^ mede, dat hij gedurende korte, öjd met behulp-van zijn adviseurs de kolonie zelf zal besturen. Vervolgens zou een tussentijdse regering worden gevormd.' Als voorlopige maatregel zijn bijeenkomsten verboden en is er controle op het wegverkeer ingesteld.' Ook de volksvertegenwoordiging, die in April jh werd gekozen en die door de communistisch georiënteerde pro gressieve volkspartij van dr. Cheddi Jagan wordt beheerst, is door de gou verneur naar huis gestuurd. Naar sir Alfred meedeelde, kunnen over een jaar nieuwe algemene verkiezingen tegemoet worden gezien. In de verklaring werd de echtgenote van dr. Jagan een van de „aanstokers" van de communistische agitatie genoemd. De gouverneur beloofde, dat hij zo spoedig mogelijk maatregelen zou nemen voor de economische ontwikkeling van het land. Deze maatregelen, zo zei hij, hadden door de oude regering moeten worden getroffen. De Britse regering was er ten volle van overtuigd, dat de gekozen ministers en de progressieve volkspartij geheel door „een communistische clique" wer den beheerst. Het was hun-doel Bnts- Guyana tot een totalitaire staat te maken, ondergeschikt aan Moskou; De ministers hadden hun positie misbruikt om. voor politieke doeleinden een staking in de suikerindustrie té ontketenen, zonder acht te slaan op de werkelijke belangen van de arbeiders. In economisch opzicht was reeds ernstige schade aangericht. De eerste reactie van dr. Jagan kwam in een verklaring, waarin hij zeide te leurgesteld te zijn. omdat hij een verbe tering en „geen stap terug" verwachtte. Men verwacht, dat zijn partij op de. nieuwe maatregelen zal reageren door het organiseren van een algemene staking. In de straten van Georgetown (Brits- Guyana) wordt thans door Britse troepen gepatrouilleerd. Britse militairen hebben de wacht betrokken voor de ambtswoning van de gouverneur-generaal. In Georgetown zelf is het volkomen rustig. De Europese bevolking van de stad is door deaanwezigheid - der troepen opgelucht en is weer tot haargewone?- bezigheden.-teruggekeerd.-' ?'■'-! De kranten in Georgetown hebben meegedeeld, dat zij- geen redactionele artikelen over de ernstige toestand; zulM'i; len publiceren, zolang zjj niet volledig zij n ingelicht over alle aspecten- én; ante- cedenten van'de huidige toestand. De Amerikaanse, Britse en .Franse.: diplomaten .zijn. het - er .gisteren .voorin?!;; pig over eens. geworden, dat-Rusland. opnieuw -gevraagd moet. worden, deol te nemen aan een viermogendheden- conferentievan de ministers .yan .Bui- -- tenlandse Zaken' in de. volgende maand om de toekomst van Duitsland en- -Oos- 7 tenrijk te bespreken. -v- en Karachi iets van de winst op het eigen tijdschema moest afstaan. Onze voorsprong op de Viscount, uitgedrukt in de handicapformule, is echter zo aan zienlijk. dat we voorlopig niets te vre zen hebben. De Amerikaanse vertegenwoordigers van de United Aircraftfabrieken, die als waarnemers de vlucht meemaken, staan versteld en steeds weer versteld over de grondorganisatie van dp K.L.M. Zo bleven we in Rangoon maar 21 minuten aan de grond. Zodra we stilstonden, raasden, zoals overal elders, twee tank auto's op ons toe. Het vullen der tanks gebeurde in record tempo. Het is voor een belangrijk deel aan de voorberei ding te danken, dat op de vliegvelden geen minuut verloren gaat. Daardoor hebben wjj een zo grote voorsprong kunnen nemen. De stemming aan boord is aldoor op gewekt. Vele dames breien, dat het een lieve lust is. Spannende canastapartij tjes korten de tijd aanzienlijk enook een gezellig praatje aan de bar achter in, waar eender stewardessen gast- vrouwe is, vormt tij tijd en wijle een geliefkoosd en hartversterkend tijdver- En nu maar naar Port Darwin. Bris bane en Christchurch. De grootste moot De Franse Nationale Vergadering. heeft gisteren haar goedkeuring; ge hecht aan de economische politiek'; van,; de regering-Lanleldoor een socialisti sche motie van afkeuring met 300 tegen 247 stemmen te verwerpen. Een com, monistische motie werd met 390 tegen; 222 stemmen verworpen. ;>t-} Naar het Laatste Nieuws bérichtfzal|| de Beneiux-conferentié te. Den Haag,; die™ enige tijd uitgesteld moest worden,- waarschijnlijk op 27 October worden ge- - houden. iv.-.ó zaak, dal de Liftmaster tussen Bagdad van" de réis zit er al weer óp. Op pag. 5 publiceren wij het begin van het grote schaakoffensief, dat Oost-; Nederland heeft ingezet te gen West-Nederland (dè pro vin cies Noord-Holland. Zuid-; Holland en Zeeland). West- Nederland zal nu antwoor- den en tegelijkertijd: een té-' -enaanval openen op dé Oosteliike schakers. Onze schaakmedewerker/ W. J. Muhring. vertelt Tuer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1