d m VIERDE BIJEENKOMST IN DE „POLITIEKE ARJOS-WEEK" Opening van Wereld jeugd sociëteit „Probitas" aan Haringvliet i „ga*!? TROUW SCHIEDAM J. de Weerd nam afscheid van Oud-Beijerland Hoofd van nieutve Chr. school in iSieuivland Begrafenis W. Hagers Collectanten gevraagd Afsluiting Hoofdbrug Hoe Schiedam se jeugd spaarde MAASSLUIS H- «SS. VLAARDINGEN Helpers bij watersnood werd dank gebracht ,In Holland staat een huis" met f 10.000 schuld" TEKKO TAKS EN DE ATOOMPAJSTQFFELS ■Vrijdag 16 October-!?? 41 iSfeife Scherm wedstrijden in het Feijenoord Stadion mof- gemaakt Verkeersongevallen Wielrijders opgelet Bazar voor een goed doel Lezingencyclus prof. dr J. P. A. Mekkes Burgerlijke Stand ran Rotterdam I LA raT WJf gRe^/mit Geschenk van Amerikaan Meisje uit rampgebied kreeg gouden tientje Kadervergadering V..N.V. Orpheus geeft concert Het korfbal programma Byron- Janis met het Rott. Philh. Orkest Vijftien Rotterdamse kunstenaars exposeren Openbare leslector drs.H. J. Kruisinga De aanleg van het nieuwe stationsplein Singel en brug bij Kruis plein verdwijnen LUNCHCONCERT Pemis Dodelijke val van trap Duits bezoek aan Rotterdam Protést van de Paus Nederlands matroos vermoordde Duitse Visserïjberichten - Koning Haakonstraat in Stav^nisse M.s. „Karimata" wordt naar v Colombo gesleept AustraliscLe gifmengster ter dood veroordeeld g"'".igirig?;:hèbbèn;(gedöofi"^7|5^-;3?*lt»^ ®iPiM' fci het gebouw Maranatha te Oud-Beij erland was door het bestuur der Ver eniging voor Chr. Onderwijs een samen komst belegd, teneinde afscheid te ne men van de heer J. de Weerd. die we gens zijn benoeming tot hoofd van de nieuwe sdhool in Nieuwland van de Ver eniging tot Bevordering Van Chr. On derwijs te Schiedam, zijn functie als hoofd der Keueheniusschool moest neer- !o<Oe inspecteur van het L.O., de heer Matthijssen, wees op de grote vakbe kwaamheid van het vertrekkende hoofd De heer A. de Vroedt, voorzitter der schoolcommissie, vertolkte de dank van bestuur en commissie. De heer A. Bakker, sprekende namens het personeel, wees op de prettige ver houdingen en bood namens de leerlin gen een fraaie koekoekklok en namens het personeel een barometer aan. Namens de Chr. school voor ULO. welke tot voor enkele jaren met de Keueheniusschool in een gebouw was ondergebracht, roemde de heer L. v. Vernie de eigenschappen van de ver trekkende functionaris. Namens de afd. Hoekse Waard V3n de Ver van Chr. Onderwijzers sprak de heer De Quartel, waarna burgemeester Hammer de dank van het gemeentebe- stuur vertolkte. Ook namens de Chr Scholenbond in de Hoeksche Waard en »ls ere-voorzitter der plaatselijke Oran je-vereniging. dankte burgemeester Ham mer de heer De Weerd voor zijn activi. ^Namens de ouders memoreerde de heer Kraayeveld de teleurstelling wel ke in dit vertrek is opgesloten. Ds, J. H. de Vree sprak allereerst 'namens dé kerkeraad der Ned. Herv kerk die in de heer De Weerd een trouw en werkzaam gemeentelid gaat verlie zen. Ook wees hij op het werk dat was verricht voor de afdeling van het Ned- Bijbelgenootschap. De heer K. Goverts sprak namens de collega s der andere sdholen en als voorzitter van de Com missie tot wering van schoolverzuim. De heer De Weerd. hierna het woord verkrijgende, -dankte allereerst God 'die Hem in staat had gesteld dit alles te mogen verrichten. Hij wilde ook al leen Gode de eer geven. BURGERLIJKE STAND VAN SCHIEDAM Gehuwd: J. L. F. Lijding. 26 en A. H. M Bo»ch, 22 j.; C v d. Klooster. 23 j. en J. van Rijswijk. 23 j.; J. A. H. Dries, 37 j. en H. Beljaars. 43 j-, G. J. P. Oornink, 46 j. en N. Klein, 44 jM. van Veen, 22 j. en D. Ovcrheul, 25 J, J Inpijn, 63 j. en A. M. E. van Lden. 64 j.; F. van Heest, 24 j. en M. H. van Hoek, 22 j.; N. W. Jansson. 25 j. en K? van der Vlies. 20 j.: M. P. van Riinsbergen, 28 j. en J- P. C. van der Heiden 24 J.; J- C. Noevers, 20 j. en M de Jong. 18 U C, _van Noordennen 25 J. en. A. van Noordennen, 24 J., C T de Zwart, 41 j. en A. E- Niebaus, 27 j W. van Mazjjk, 20 j. en C,_ Do- meniê, 19 U P- J- H. Gudde. 28 j. en M. M. Wpperda. 28_j.i A. P. van der Meer, 24 j- en M. C. de Vette, 24 G.fcorom Adriana H., d, v. J. C. in- van Hees en J. C. G. van Wijnem Leo- nardus J. M„ z. v. S, J. Holierhoek en M. G. Timmers: FrederikH.. z. v K J. Seoel en H. M. v. d. Spreng. Anita M. M„ d. v. J. M. Pieters en A. 3. M. van Geldere". TO J.» vr. van T. d. Linden; W. Gies* telbaöh» 98 Op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk is gistermic"cag„het stof felijk. overschot van de heer W. Hagers. in leven Schiedams redacteur van het Rotterdamsch Nieuwsblad, die Zondag avond in zijn kantoor zo plotseling over leed, ter aarde besteld. Toen de droeve stoet omstreeks kwart voor drie aan de begraafplaats arriveer de. waren daar reeds zeer vele belang stellenden aanwezig. We merkten o.m. op de wethouders H. Sabel, mr. M. J. M. van Kinderen en Th. J. L. v. d. Berg, de gemeente-secretaris mr. N. J. Post, de commissaris van politie, de heer K. KuP- ma, het dagelijks bestuur van de Schie- aamse Gemeenschap, collega s, oud-col lega's en vrienden van de overledene, alsmede vele anderen, die met Wim Ha gers tijdens zijn arbeidzaam leven in contact kwamen. In de te kleine aula werd op verzoek van de familie slechts het woord .gevoerd door de heer D. Broeren, directeur van he'. Rotterdamsch Nieuwsblad. Aan de groeve bad ds. P. J. Barnouw, voorganger van de Nea. Prot. Bond, afd. Schiedam, het Onze Vader, waarmede deze sobere plechtigheid werd besloten. Namens de familie zegde ds. Barnouw dank voor de overgrote belangstelling pn het medeleven, dat van vele zijden werd ondervonden. Morgen wordt in Schiedam een straat collecte gehouden ten bate van het Prin ses Beatrix-klnderhuis. Zij, die zich op deze dag verdienstelijk willen maken door als collecamt/trice te fungeren, kun nen hedenavond tussen 7 en 9 uur m gebouw „Irene" de bussen afhalen. Op Zaterdag. 17 October 1933 zal de Hoornbrug te Schiedam wegens he,. leg gen van een gasleiding ter plaatse, vanaf 13 uur zijn afgesloten voor alle njverkeer en wel zolang zuIks noodzakelijk mocht blijken, doch uiterlijk tot 24 uur. De Spaarbank Anno 1£50 te Schie dam heeft een overzicht gepubliceerd van het jeugdsparen over het 3dekwar taal 1953. „ui Zoals bekend geeft de Spaarbank aan de jeugd na schooltijd gelegenheid tot -maren op iedere werkdag (behalve des Zaterdags). En wel Maandag op het bij kantoor SI. Liduinaplcin 4, Dinsdagin het Groene Kruis te Kethel, Wocnsda op het hoofdkantoor aan de Lange Ha ven 80. Donderdag in de school op het Edisonplein en Vrijdag in hot bijkan toor Leliestraat 1, steeds van half ^In'ae maanden Juli, Augustus (-'"Sep tember werden in de diverse stadsde len 62 jeugdziUingcn gehouden waarop in 2.113 posten werd ingelegd 8,a48,82 De inleg bestond voor 2.507,56 uit gold, voor 5.540.56 uit 1687 met- spaar- ze^els gevulde zegelkaarten en voo f 500 70 uit 522 kaarten, als regel voor zien van 20 spaarknipjes ter waarde V3Er5wordt natuurlijk op elke Srftmg meer gespaard dan uit de inleg °P boekles blijkt. De Spaarbank verkoopt daar immers tevens losse ?Paarze|? van 10, 25 en 100 cent, terwijl de km deren ook knipjes van 5 cent in hun knipkaart kunnen vragen Zo werden in het derde kwartaal 9.396 van deze knipjes gegeven. neriode Teruabetaaid werd tn die perioac 10.177,38 in 797 posten. Voor de terug- heifllin-^ is steeds een door vader of moeder" ondertekend verzoek met ver melding van het bedrag ve''ei^t- - Het tegoed van de jeugd daalde m het 3de kwartaal met 1.628,56 aande vacanties worden toegeschreven, waarin minder wordt gespaard door de slufting der scholen en voor vacantie- doeleinden geld wordt opgenomen Het aantal uitgegeven boekjes meet g vïrgelelsen met 1952 vertoont de M- gelverkoop op de scholen fall6 2"2160etotSyJg23.;785.70. Daarbij ver geleken is de zegélverkoop op de langrijke functie de scholen bij het jeugdsparen vervullen. Dienst artsen. Van Zaterdagmiddag 12 uur. tot Maandagmorgen 8 uur wordt de artsendienst te Maassluis waargenomen door Dr. J. Collet, Zuiddijk 88, telef. 202 Schaken. Maassluis U er niet in ge slaagd de afgebroken partijen in de ont moeting tegen Ivoren Toren in volledige winst.om te zetten. De definitieve uiulag werd' 4%5V4 in het voordeel van de gasten Maassluis 3 kon Woensdagavond dl wedstrijd tegen H.V.O. 3 evenseens nietuitspelen. De voorlopige uitslag is 3^114 in het nadeel van de Ylaa.- d Voo" de huishoudelijke competities zijn de volgende partijen gespeeld: land-Vlot 1—0; Schippers-Joh. Hofland 1-4): FillekesOberreiter 1—0; Keijror— de Jong VtV4 en Koene—v. d. Berg Tafeltennis. Competitie-indeling van de Wallramit-téams: le klasse R.H.. Burger Op *22 October start W.T.V. met een wedstrijd te Rotterdam tegen Burgerson '9 en W.T.V. 2 op 27 October te Maassluis tegen P.V.H. 3 uit Rotterdam. Het is al weer acht maanden gele den dat In Vlaardingen de handen m één werden geslagen om de nood^ ont- staan door de Februan-ramp te helpen lenigen." Met deze woorden begon de heer C. M. de Jongh. secretaris van de Dienst voor Sociale Zaken fisteravon zijn toespraak tot een aantal dames en heren, die zich tijdens derampdagenen ook nog daarna zeer verdienstelijk heb ben gemaakt. Het waren er toen 300. meest dames, die zich hebben ingespan nen van de vroege morgen tot de late avond om kleding op.te halen, te soite- ren en te distribueren. In totaal werden ongeveer 100.000 kledingstukken „opge haald. waarvan een 40.ÖfH) aan geevacu- eerden werden uitgereikt. Toen er aan de behoefte bleek te zijn voldaan, is het restant in Vlaardingen onder de daar voor in aanmerking komende-instellin gen, zoals Diaconieën, verdeeld. Met genoegen constateerde de heer De Jongh dat de samenwerking die zo prettig aandeed in die dagemgoede vruchten heeft-afgeworpen^ Velen, heb, ben hun krachtens,ingezet en,in het bij zonder bracht hij dank aan het -Roode Kruis, de scholen,, waarvan de hoogste klassen assisteerden bij,het ophalenvan de kleding, de Padvinders en de bedrij ven. De offervaardigheid in Vlaardingen kwam ook zèer duidelijk aan het "cat Ujdens.de collecte en inzamelingsactie, die er-in die dagen gehouden zijn. In totaal kwam toen het mooie bedrag van bijna 275.000.- binnen, dat een even goe de* bestemming heeft gekregen als de kleding. Eind Juni werd de activiteit van het Comité, dat speciaal voor du doel was opgericht, beëindigd, maar nien wilde al die medewerkers niet zonder meer laten gaan, vandaar deze reünie, die buitengewoon goed - geslaagd is. Het verdere deel van het programma be stond uit het vertonen van een aantal films, waarvan enkele beschikbaar wer den gesteld door de Amerikaanse Am bassade, terwijl het Ensemble Berg Vrij voor de muzikale omlijsting zorg droeg. Mevr. HeusdensMansholt heeft deze avond met enkele woorden gesloten Met de veelzeggende woorden ,,In Holland staat een huis... met tiendui- zend gulden schuld zal op Woensdag 4 Donderdag 5. Vrijdag 6 en Zaterdag 7* November in Rotterdam een bazar gehouden worden. De opbrengst^ is be doeld om het tehuis voor schippers ..Veilige Haven" aan de Heemraadssin- >*el gehee! schuldvrij te maken. Dit tehuis, dat recreatie biedt aan hon derden schippersjongeren en dat een on derdak verschaft aan schippers en hun gezinnen, die tijdelijk aan de wal moe ten vertoeven, werd op 11 Januari van dit jaar geopend door burgemeester Van Walsum. Nu, negen maanden later, wil men de tien duizend gulden schuld af lossen en men hoopt in vier aagentijd zoveel te kunnen verkopen, dat geen derde bazar meer nodig is. Want de grote fmanciele stoot voor de stichting van het schipperstehuis werd gegeven met een bazar en het laatste, grote bedrag moet in de eerste week van November bijeenkomen. Goederen en giften worden in ont vangst genomen door de Hervormde schipperspredikant. ds A. van Heemraadssingel 231. telefoon 5293o, gi ro 207202. In het Feijenoord Stadion te Botter dam ziin gisteren de traditionele schermwedstrijden van de Nederland se politie gehouden. De belangstelling hiervoor was zeer groot en enkele fraaien parijzen waren- beschikbaar gesteld door de minister van Binnen landse Zaken, de burgemeesters van diverse gemeenten en hoofdcommis sarissen van politie. De heer Bonga uit Rotterdam werd Nederlands kampioen op de degen. In de hoofdafdeling voor sabel viel de eerste prijs ten deel aan de heer Van Daalen uit 's-Hertogenbosch. De heer Holtslag uit Haarlem werd eerste in de eerste afdeling voor sa bel en de heer Veenhuis uit Delft eerste in de tweede afdeling voor sahcl* Aan het einde van de wedstrijd zijn de medailles uitgereikt. „Zo zie je maar weer!" sprak Tekko, die lenig vanaf de lamp op de grond sprong. „Alles komt altijd op zijn P°^Het ifroak meneer Taks zegt, agent!" sprak profes sor Starreveld, nog wat beverig van de schrik. „Het is een geweldige uitvinding, die ik gedaan heb, a. is zij zoals V zelf hebt kunnen constateren nog wel voor enige verbeteringen vatbaar.! Kom, neemt U nog een sigaartje, de andere is geknakt, zie ik! „Nou, dat mag ik niet afslaan!" antwoordde de politieman en beet gretig de punt van de verse sigaar af. f,® heel bijzondere uitvinding. En ik beloof U dat ik_alles zal doen om die andere pantoffel op te sporen. Kom, dan moest ik nu maar weer eens opst;\ppen! Professor Starreveld, die de agent persoonlijk ultgy leide deed, legde zijn wijsvinger op de lippen en riep. .Denk er om, agsntl Ssssttt!" 1 „Afgesproken, professorï'^üulsterde dei(^en^ legde ook de wijsvinger op de lippen en slofte met een langgerekt „ssssst!" de duisternis in. Advertentie HAltT. êCDOlN. tH £«FA«HVtH»i«CSN Woensdag hadden in Vlaardingen en kele verkeersongevallen plaats, _dïe ge- lukkig meestal goed afliepen. -ppj «en 34-iarige dame op het imKer wczecdeelte van de Binnensingel. Zij werd toen door een personenauto aange- „h™, „n brak daarbij het reenteroet-n. •s Middags reden in de van Hogendorp- laan twee personenauto's tegen elkaar en liepen daarbij materiële schade op. hi uc le van Leyden Gaelstraat vond diezelfde middag een aanrijding plaats tussen ee persoifenwagen en een el rijder. De Maassluis.' kwam te vallen en liep enige schaafwonden op. Nu de avonden weer vroeger wordt het tijd. eens te wijzenop denood- 7nb#»lnkheid van een goede veriicnune, op ^e rijwielen. Het is «ie.-Vtatttopj politie opgevaUen dat vooral de achter lirhten lang niet altijd in orae zijn. Het is daarom zaak, dat iedere wielrijder eens grondig inspectie houdt, omdat een dergefijke verlichting de komende tijd weer van -het grootste belang is. ;xje. .politie zal de .eerste tijd nog vol staan met het uitdelen van waaISC*u; winden maar daarna zullen de over ïlders onherroepelijk worden jerbaU- seerd. Een gewaarschuwd man - en ui dit geval ook vrouw- telt voor twee. Naar wij thans vernemen wordt de bazar gehouden In* de zaal Harmonie. Op 3 November om 3 uur gaan de deuren middags van 2 tot half van 7 tot 10 uur, terwijl op 6 NovemDer, tevens de laatste dag, de bazar van 2 tot E en van 7 tot 10 uur geopend zal zijn. Evenals vorige jaren hoopt prof. dr J P A Mekkes, namens- de Stich ting Bijzondere Leerstoelen voor Calvi nistische "Wijsbegeerte, ook deze winter te houden. Zijn bedoeling is, ditmaal iets nader in te gaan op het onder werp van de vonge cursus: „De mens" wel speciaal op de verhouding van de aspecten der menselijke inai- Te verwachten valt dat deze serie van groot belang zal blijken voor het schriftuurlijk inzicht van de velen, die. in welk verband ook, met psycholo- gische vragen in aanraking Prof. Mekkes hoopt zijn voordrachten zo in te richten dat ook degenen, die de vorige serie niet hebben bijgewoond, het behandelde zal kunnen volgen. De lezingen worden gehouden des Dinsdags om de veertien dagen, te beginnen op 20 October, in de Chr. HBS uan het Henegouwerplein, aanvang half acht. De bijeenkomsten, welke kosteloos toegankelijk zijn, duren ongeveer een uur. RAAD VAN BEROEP VOOR HET PERSONEEL DER KONINKLIJKE HOFHOUDING Aan mr. C. W. Hitter Sr. te Ellecom is, op zijn verzoek, met ingang van 1 Octo ber 1953, eervol ontslag verleend als hd •n plaatsvervangend voorzitter ®"tev®"® als tijdelijk secretaris van de "fA.XS" beroep voor het personeel der koninklijke •h0Me°tUlngang van gelijke datum zijn bij genoemde raad benoemd: tot secretaris, mr. C. W. Rttter Jr. te Voorburg; tot lid, jhr. mr. J. H. de Brauw te s-Gravenhage. Aangiften van 16 October BEVALLEN: T Rietdijk—vm Dn,0™ „d; A G Dorhout—de Jong z: M A Wijckmans de-PUner z: H W Jansen—van der Helden z; j Rljkebcer—Buitendijk z; M vaI! der Poel d; M R Opdenberg—Menkel d, R P MecllngMourlk z: C Tollenaar-Keu^r d: H P van Gils—Hemmes d, F FA™ Wperen—Vervlsch d; J J z; C W Houwelllngvan R00d<n d. J M M Koevoets—Florlsson z; R vanrt2?c?,^ï VelUnga z; N Noordljlt-van den Hoek J DuitemeUer—Ridder d: JA Hanken Brouwer d; S J Vogelaar—Bae z. H I^uldc nierStadens z; G Hollander—de Rot z. M PruiJssersBoekhout z. P CBlom wtp^rvtvereen z: J van wattumverwe.j u. I Boo^s-uitoe z; H de Geeet-Westerveld •x: G de Roo—Kooijmau d. „„..hiiiuHn OVBRfluEJDDN"P Cornelius, "man 32 j: E Warms, vrouw v A P PJf J 56 li M Heuvelman, vrouw v W Kusiwnt 72 i* J van Praag, vrouw v J Franken 31 j. G Renirie" man% C van derPoel 76 i. tt van Oene. man v H Schreuaer 62 J Wisman man, gehuwd geweest met L H C P- van den Berge, man v Chr Tnewisse 70 J; W Dijkshoorn, man v M KlaPwlJ. Zangbroek-ao' i: V», ong^uwde^an ^^"vrouwTgehvwd gewekt met Vandaag is 'het "voor de 4-jarige Cobv Wolters een bijzondere dag geweest. Zij is een slachtoffertje van de watersnood ramp, dat haar ouders verloor, alsme de zes broertjes en zusjes. Zu woonde in Zuidland toen de ramp gebeurde en 5 kinderen uit dit gezin zagen kans het vege lijf te redden. Coby werd door haar 20-jarige broer gered en na, veel omzwervingen kwam zij in Vlaardingen terecht, waar zij bij de fam. Hoog werf in de Vettenoordstraat een ander tehuis heeft gevonden. Het is -bekend hoe het buitenland gereageerd heeft op de ramp. Vele particulieren en andere instellingenzegden hun steun toe en verleenden die ook daadwerkelijk. De Amerikaan, mr. Honneger. schonk in zijn bezit zijnde .goudentientjes, i02 in totaal, aan de weesjes en half-wees- ies, die dit waren geworden tengevolge van de watersnoodramp. Gelukkig be stond er voor deze liefdadige transactie geen deviezenbelemmering. Het Ministe rie van Financiën cn de Ned. Bank ver leenden dispensatie om de gouden hen ries naar Nederland te vervoeren. Dit is gebeurd cn het Ministerie van Ver keer en Waterstaat kreeg toen tot taak de verdeling van de gouden tientjes te regelen. Ook' Coby bleek daarvoor .m aanmerking te komen en vandaag is het gouden tientje erf een certificaat geoorloofd om in het bezit te zijn van "één gouden tientje", aan de pleegouders van Coby uitgereikt. n'p oDbrcnest zal bestemd worden voor de- noodizakelij-k geworden uitbreiding van het werk. Op Donderdag 22 October houdt het CNV. te Rotterdam een kadervergade ring. waartoe zijn uitgenodigd alle af delingsbestuurders uit het. distnct-Rot- tedam en omliggende besturenbonden Deze vergadering wordt met gehou den in het Beursgebouw zoals abusieve lijk in De Gids" werd vermeld, maar in het kantoorgebouw aan de Mathenes- serlaan 299 om half acht des avonds. De heer G. MoU, penningmeester van het C.N.V. zal spreken over het nieuwe rapport-besturenbonden, over de sociale arbeid op Nieuw-Guinea en over de o pet. loonsverhoging. De vierde vergadering In de „Politie ke week ARJOS 1953" werd gisteravond gehouden in de zaal van de Putseplem- kerk onder leiding van he heer T. H. Daane. Als eerste spreker trad op de heer J. ten Heuvelhof met als onderwerp Europa waarheen!" Spr. wees er op, dat wij ook, ja, juist als Christenen roe ping hebben op internationaal gebied. De oplossing van de problemen, die hier liggen, zal van onze zijde moeten komen. Integratie betekent niet alleen een ze kere vorm van samenwerking, maar is een samensmelting op verschillende ge bieden onder een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, Op de duur is na de oorlog ook inge zien dat het handhaven van economische barrières, waartoe men zo gemakkelijk komt om de eigen productie te "bescher men, ook al wordt die daardoor duurder, weggeruimd moeten worden. Inderdaad is integratie noodzakelijk wil Europa niet zoals tijdens de Marshallhulp, steun- gebied blijven. Er is een grote groep mensen, die eer lijk probeert Europa op de goede weg te helpen. Die weg is er een van voort gaande integratie. Als Christenen heb ben wij ook hier een boodschap. Wij kunnen eehter bij praten niet blijven staan; daarnaast moet gehandeld en meegedaan worden. Alleen op basis van het Evangelie kan hier iets goeds groei- en. - Ir. W. F. Schut sprak vervolgens: over de „Stedebouwkundige ontwikkeling van Rotterdam". Stedebouw is iets cultu reels. -Het' is éen-'.vormen uit het mate riaal dat God ons gegeven heeft om er iets mee te doen. Iedereen doet wel wat aan-, stedebouw en aan het stadsbeeld. Denk aan de zorg voor het voortuintje, het uiterlijk van' het huis. 'Een vereni ging sticht een schoolgebouw. Ergens wordt een kerk gebouwd. Met de snelle ontwikkeling van een stad zal steeds aanpassing gebóden zijn. Bij de plannen zal soepelheid aanwezig moeten zijn om rekening te kunnen hou den met verandering van omstandighe den Daarbij 'zal men er steeds op uit moeten zijn de groei bewust te zien en in goede banen te leiden. Er behoort ■hier te zijn een spel zo-wel van de over heid als. van de bevolking. De overheid moet gunstige woorwaarden scheppen en waken voor de belangen van de be volking. Van beide is een voorbeeld de Lijnbaan het Rijn-Scheldekanaal. Bij het maken van plannen t.o.v. de groei van de stad, zal de bevolking vroegtijdig haar' wensen kenbaar moe ten maken, om niet achteraan te komen als de plannen al klaar zijn. Spr. wees er op, dat men tot heden nog te weinig weet van de sociale ach tergrond met name van de problemen die kunnen rijzen bij de grote stadsont wikkeling. Evenals bij het probleem van de wijkgedachte zoekt men nog. Aan de ze dingen zullen wij mede onze aandacht moeten schenken.En men zal daarbij moeten bedenken, dat ook-al bemoeien wij ons niet met de politiek, de gevoerde politiek zich wel met ons bemoeit. Od 4 November a.s. zal door Vlnardings Mannenkoor Orpheus een concert worden vegeven in de Stadsgehoorzaal, waaraan lal worden medegewerkt door het dames koor .Viva Melodia" onder leiding van Jo Mulder en de Pia"^c J'n^HcUmdse Een keur van werken v an Hoiianase en buitenlandse meesters zal worden uit- jevoerd. Oranje-Nassau I is Zaterdag a.s. weer vrii Het tweede twaalftal speelt op Bos- hoeit in Schiedam tegen O.D.I. 2. O.D.L een moeilijke tegenstander, maar Oranje- Nassau 2 zal zijn ongeslagen record toch wil kunnen handhaven. De wedstrijd be- 8o\-aSe-Na'ssau^S speelt thuis een be- ïll wfnst sullen Se Nsssaunrs ne tweede olaats gaan bezetten met slechts 1 ver- 'üespunt meer dan Maassluis 2. Aanvang van de wedstrijd half vier. Terrein Ke- thelwec. De junioren spelen aan de he- thelweg tegen Maassluis jun. a. en gullen het onderspit moeten delven, daar Maas sluis a het sterkste twaalftal in de af deling is. Op het concert, dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest Dinsdagavond in de-Stadsgehoorzaal onder auspiciën van de Commissie Cultureel Contact zal g m%nidZaLZsllistreoepdtredenetde°jeu|dfge Amerikaanse pianist B?"»? ■^ls*1®^d Tmis beeon reeds op 6-jang€ leeitija met rfin muziekstudies en tod op 213n 1^0 iaar al als solist op bij tiet orkest van zijn geboortestad het Pittsburgh Syirv- ohonie Orkest. Toen hi] eenmaal een sensationeel debuut had gemaakt in- de "vermaarde Carnegie Hall kreeg de naam van Janis in geheel Amerika al gauw een overbekende klank. Hij hagon veelvuldig op te treden voor de radio en was solist bij vrijwel alle symphome- orkesten in de Verenigde Staten. Verleden jaar stak Byron Jams de Oceaan over en c°n®e"e"d|tn^skV Londen samen met Leopold Stokowsky. In datzelfde jaar trad hij ook J" on^ la"d op en zijn uitvoering van het ,®er®t® pianoconcert van Tsjaikowsky bij het Concertgebouw-Orkest en het Rotb Philh Orkest heeft toen diepe indruk achtergelaten. Het is ook dit pianocon cert dat de jonge Amerikaan Dinsdag met het orkest o l.v. Eduard Flipse ten g De rrostai v^nenheetn"programma bestaat uit het Rondo Veneziano van Pizzetti en de Vijfde Symphonic (uit de nieuwe we reld) van Dvozak. M=t V» d3»} in de lende gelegenheden reeds gebeurd. Vrij Drs.'H. J. Kruisinga heeft gistermid dag het lectoraat..in de leer desorgani satie van de, ondèrneming aan de Neder: landse Economische Hoogeschool te Rotterdam aanvaard met het uitspreken van een rede over de organisatiestruc: tuur van het bedrijf.1 ■"v"1.-';"* Hoewel er de laatste decennia een vloed van publicaties op het gebied van de organisatie van hét bedrijf zijn ver: schenen, is volgens spr. toch, slechts zelden voldoende aandacht; geschonken aan de beginselen, die aande organi satiestructuur ten grondslag liggen. Daar door is de'situatie "kunnen ontstaan:dat eén bedrijf, dat, aan de verbetering van zijn organisatie werkt, soms niet'in staat is de consequenties van aan.,.te j bren gen veranderingen voldoende' té over: zien. a Het kernvraagstuk was volgens spr. de werking van dckrachten te onder zoeken, ,die de natuurlijke;- structuur;- en de. varianten daarvan behqersen. :Te_rwijl in verticale richting de in een bedrijf t'é verrichten werkzaamheden .- worden ge groepeerd in hiërarchische niveaü's is er tezelfdertijd in horizontale .richting samenvoeging op ,een wijze, die aanslui ting geeft- aan de gangbare combinaties van -bekwaamheden, en -persoonlijke hoedanigheden der .functïónnarissen. De wijze van samenvoeging,dér .werkzaam heden lot hiërarchische niveau's wordt enerzijds beheerst door de eisen van, wat sor. noemt, het. bestuursmotief,. an derzijds door het streven niet door, duur dere arbeidskrachten te laten verrich ten wat ook door goedkopere gedaan kan worden (kostenmotief). In horizontale richting kunnen de werkzaamheden ge groepeerd worden afhankelijk van 'de aard van het eindproduct, dat- wordt voortgebracht, of afhankelijk van de aard van de bewerking, die het moet onder gaan, ongeacht de soort van hét eind: product. '5 - Bij de aanleg van het nieuwe Station!*;: plein te Rotterdam zal worden begoi'fe: nen met het gereed, maken van strokegf1,; grond, bestemd voor de R.E.T.-sporei welke laatste met ingang van Novert,;;; ber kunnen worden gelegd, Verwact;- wordt, dat deze werkzaamheden ",em'£|5 April 1954 beëindigd Gelijktijdig zal het. ondergrondse.wer, aan de riolering, buizen,, kabels en ktadiSiï verwarming plaats vinden-, terwijl,,,ti--v' vens zal wordenovergegaan; tot denggi ping van de singel langs Lütusc^ en sltLr, ping van de brug aan het Kruisplelt Met inbegrip van .het aanbrengen: "va'gl de bestrating op de fundering zal het g«,;. hele werk in Juli 1954 zijn voltooid. Het lunchconcert van gistenmiddag; i::iS de Rotterdamsche* Schouwburg, bestom uit een zangvoordrachtdoor de •,a.;; Annie Hermes met pianobegeleiding val Janine van Me ver. --:-v-y Met enkele aria's van'Handel.e,:; Emanuele Astorga opende de zanger#®! dit recital. Hoewel deze Italianen zang technisch perfect-ten gehore wérden ge;. bracht leek ons de vobrdrachttimindejsi doorleefd dan die van de vier Schuber, liederen,die er op volgden. Op fijn zinnige -wijze zong mevr. .vHermes:: „Lachen und Weinen't,,en enkele couii plètliederen als An die Musik",.,:„Dei Kreuzzug" en. „n. Sylva". Vooral.,, he f.ViCUA4,Ug Vil M b-* J w rfr j; i-ecitativisch slot van,Dér Kreuzzug„wertgy|:,g op suggestieve wijze 'gezongen; .Verdei bevatte het" programma "voor deze mldijl^a dag nog een lied van. Albert de .'Klerk:.wC (op tekst van Anton- -van Duinkerken)j|g^ een compositie, diehier,senC-daaEiiwaifisgp" gekunsteld aandeed én de ■Zigeurfer,;Liefe;jM[ der van Brahms. waarin de volle.r;klank|.|;g3 rijke stem van Annie Hermés welj.op,h'e(S#» voordeligst uitkwam. De .begcleidingenJ^Sy" door" Janine van Me ver klonkenheelMJj correct, muzikaalen. 'vblgzaam?;:3DèseS»¥., pianiste verstaatde kunstvan' hetiihè-S®' geleiden terdege. Hoewel de belangstel-r-Kf Ung niet zo groot'wasbals.; tijdens, thet»r? openingsconcért.; :'Was- ":de, i Scbouwburg-5gj.s zaal'' betreden tochh zo goedals''g'eheeT Gisternacht omstreeks hait drie is de üO-jarige heer K., wonende in de Buiten brouwersstraat te Amsterdam, op ste etage van 2yn woning van de trap ge vallen. Buren-hadden omstreeks die tyd wel een klap gehoord, maar kwart voor zeven gisterochtend vond een hunner het ontzielde lichaam van de oude man onder aan de trap liggen. Het stoffe lijk overschot is naar b®t Wilhelmma- gasthuis vervoerd. De politie neemt aan dat hier van een ongeval sprake is. De minister'van verkeer en economi sche zaken van Nedersaksen, de heer Ahrens, bracht gisteren vergezegtd van een vijftal medewerkers een bezoek aan ^Het gezelschap maakte in de namid dag een havenrondvaart en werd ver volgens door de burgemeester ten stad- huize ontvangen. 1 dam er weer een eenheid bij. Zoiets moet natuurlijk m de krant, al is de naam even wijds „als vaag. namelijk Wereldjeugd Sociëteit Probitas". Zo vaag is ook de doelstel ling van deze particuliere instelling, als wij deze nieuwe verschijning in het Rotterdamse culturele leven zo mogen n°HeUnitlatief tot de oprichting vau de ze sociëteit is uitgegaan van de heer A P van Kessel, hotelier en esperantist, die 'een pand aan het Haringvliet (num mer 90) heeft verworven en daarvan .nu een centrum wil maken voor de jeugd. Het wordt geen instuif,, al zijn er twee zalen geprojecteerd waar de jeugd be zig kan zijn met spel én handenarbeid. Men kan er geen lid van worden, maar wel deelnemen aan cursussen, o.a. op het gebied van de toegepaste psycholo gie welsprekendheid en diverse takken van kunst. Er staan concerten en ten toonstellingen op het programma,, ook van buitenlandse kunstenaars, maar wat het nu precies worden gaat en moet, kon men ons nog niet vertellen. Het moet groeien, al naar'de mogelijkheden dit veroorloven, zei men. Zodat er nu en we bedoelen dit zeer beslist met ironisch alleen nog maar is het en thousiasme van de initiatiefnemer en de culturele leider, de heer J.J. Hofman. Zij beschikkenin elk geval over een prachtige gelegenheid.Het oude pand aan het Haringvliet" is gerestaureerd en bevat een viertal heel mooie zaaltjes, geschikt voor allerlei doeleinden. De zaal beneden is ingericht als_ vas té zaal voor vergaderingen en lezingen en concerten. De drie zalen boven blij ken zeer geschikt voor het houden van tentoonstellingen. En hiermee komen we dan tot het eerste (en in dit stadium enige) mi'. waaraan we meer houvast hebben: de tentoonstelling die morgenmiddag zal worden geopend. Hel is een tentoonstelling van werk van vijftien Rotterdamse kunstenaars. Voor het merendeel kunstenaars die we ook op andere tentoonstellingen leer den kennen, maar die, aangestoken door het enthousiasme van de organisatoren, hier graag aan mee wilden doen. Welnu, ze mogen zeker niet klagen over deze expositiegelegenheid. Het werk komt er ook bij kunstlicht heel goed tot zijn recht. De figuratieven zijn er gescheiden van de abstracten, terwijl deze beide cate gorieën, wat de tekeningen en de su"t- fiek betreft* heel vreedzaam de derde zaal delen. Een nieuwe verschijning in die derde zaal is Hans Verwey, die zich doet ken nen als een geestig tekenaar. Dat wil zeggen: hij tekent goed, maar ook met geest en humor. - We behoeven en kunnen het werk van lende gelegenheden reeds gebeurd. Vrij uitvoerig nog onlangs toen de-abstracten gezamenlijk elders een tentoonstelling hadden. Ook nu domineert in deze kring der abstracte schilderkunst Piet de Haard. Het mag dan- nog zo cerebraal zijn en meer geschikt voor een wand dan als opzettelijk schilderij, in haar soort heeft deze kunst ongetwijfeld bete kenis. Meer althans dan van Bas van der Smit, die nu eenmaal te veel ro manticus is voor deze kunst van het „verstand". Zoiets verloochent zich nooit, zelfs niet in de voorsteilingsloze kunst. Van de overige exposanten noemen we Kees van der Laan, die blijkens een groot landschap, opmerkelijk goed van bouw in de kleur, tot een persoonlijker uitdrukking is gekomen dan we ooit van hem zagen. Van Johan van Reede mo gen genoemd worden de twee stillevens en van Henk de Vos een wel bijzonder mooi damesportret, waarmee hij hier ongetwijfeld de kroon spant. En voor het overige: laten we eens zien wat het wordt, daar aan het Ha ringvliet, waar jongeren tot en met 20 jaar vrij toegang tot de tentoonstelling hebben en ouderen een toegangsprijs be talen. Tot 31 October is de tentoonstel ling geopend op werkdagen van 2-6 uur en 7-9 uur. 'i v.R. In een boodschap aaii de bisschoppen en de geestelijkheid, ini de missie, aan de vooravond van aanstaande Missiezondag, uit Paus Pius de Twaalfde een krachtig protest tegen de behandeling, welke men dé Poolse kardinaal'en primaat' Wyszynski ten deel heeft doen vallen. Niet alleen in het Verre Oosten, aldusdé. boodschap, maar ook'in Europa; in de' landen met Christelijk verleden, wprden geestelijk heid en gelovigen onderworpen.,, aan medé beproevingen. Verwijzend naar talloze betuigingen vaa medelë'en met het lot" van kardinaal Wyszynski, geeft dé Paus'uiting aamzjjn vaderlijke genegenheid voor deze en aan zijn protest tegen de „schending van de heilige rechten der katholieke kerk f*" Jeugdsanienkomst. In hét verenigingsge bouw „Rehoboth" te Pemis wordt - morgen, een grote jeugdsamenkomstgehouden tmet een filmvertoning,-over. ,J3e Jantjes'*, Des middags om 3 uur draait „de Jctndarfllm „Dlcfc Drom". Dam-testtltaat. Na de nederlaag van. vorige weektegen .Het„Oosten1" boekte -,de Per- r.isse damvereniging weer een; mooi .resul taat door met 164 te winnen van „Het Oosten. 2". Volgende week Dinsdag: woedt in de zaal van caté Van Luiik de -wedstrijd Pemis—Charlols gespeeld.. Het vorig-. .jaar -won Charlois de competitiewedstrijd" - met '12—8, -A" 4$ "j"-;" Voetbalwedstrijd uitgesteld. De neer .M. 't Hart, i secretaris van ..Excelsior"" te. F.er- n!s' ontving gisteren een telegram van de -K.N.V.B., dat de; voor; morgen „vastgestelde 'wedstrijd S.S.SJC. I—-Excelsior is uitge steld. tj", >,éXó-J*. Kerkdiensten. In de Chr. Geref. 'Keek, Pastoriedljk 361 te Pemis wordt morgenayond-ifl om. zeven uur een kerkdienst, gehouden;?*: waarin zal voorgaan ds \V. F. lüatnan ult Rotterdam.' OpZondag 18 October wordt m.f alle kerkgebouwen {Ned;.HeTV. Kerk;;.Geref,;g auc Kersueuuuweu \«bu.,ögi v.. iwat Kerk en Gerei .Kerk' (art,: 31) het H.; Avond maal gehouden, MAISTERMUNNOTERING;'".)>;S(v'.';|:- (Medegedeeld door de firma A. f->rakkreei,':.|^ Makelaar in,Granen) -«v* ROTTERE AM, 15 October. t - J 5 Nov.- 26145 2845 Jan.( 25,60 25.60: 25.571 25,571(0002.52,-00011..,. Mrt. 25.53b 25.55 ;25.55 ,oinz..3 contr." Mei25.50 i -.-4:, De 19 jaar oude Nederlandse matroos W. v. d. H., die volgens de politie bekend heeft schuldig te zijn 'aan de moord op een Duitse dienster, zal rich 27 October te Hamburg moeten verant woorden voor een rechtbank voor jeug dige'delinquén ten. V. d. H. heeft toegegeven Lotte /as- nausen overgehaald ce hebben aan boord van zijn schip te komen, waar hij haar op 29 Januari wurgde. Hij wierp het ont2ielde lichaam in de Eibe, na dit verzwaard te hebben met een stuk van een lier. Acht weken later toen het l{jk opgehaald werd gaf het stuk ijzer de aanwijzing, welke leidde tot de arres tatie van y. d. H. De gemeenteraad van. het door de watersnood getroffen dorp Stavenisse besloot onlangs een nieuwe straat, waar aan 19 Noorse woningen zuilen worden gebouwd, de .naam „Koning Haakon straat" te geven, zulks als .uiting van dankbaarheid vande'bevolking van Stavenisse jegens Noorwegen voor de vorstelijke gift in de vorm van fraaie houten woningen. Het gemeentebestuur heeft thans be richt ontvangen, dat Zijné'Ma jèsteit de Koning van Noorwegen deze naamge ving heeft goedgekeurd. Het M.S. „Karimata" J van de Mtf Nederland, dat zoals bekend met machi- neschade te kampen heeft,, wordt thans door de sleepboot „Oostzee" van L. Smit en Co's.'rsleepdienst". naari'Colombo gesleept. In deze- haven zullen de., nood zakelijke reparaties "worden:, .uitgevoerd; Hoe lang de reparaties zullen ^"duren kan eerst '.in: ColombO i-worden'ï.vast- Propaganda-concert. Op Zaterdagavond 17 October, wordt in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp een propaganda-con cert van harmonie- en fanfarecorpsen ger houden. De uitvoerende orkesten: zijn Concordia uit Oóstzaan en Advendo i uit Lochem. Een Australisch gerechtshof heeft Donderdag de "63-jarige mevr. Grills we gens poging tot moord door.: vergiftiging tot de doodstraf veroordeeld.De beklaag de, die verklaarde onschuldig te zijn, hoorde hét /vonnis schouderophalend en met.een glimlach.aan; -". y TJ' -Mevr. Grills wordt vérder-beschuldigd van' moord op haar:87-jarigé;.stiefmoeder; en zou.ook ;haar-;schoönzuster :ën een 83:; jarige"jvrïendinyan,;de"familiëdoox.;y'er- - De aanklager - noemden beklaagde veen „erVarèn gifmengster'V.tdiefi'.tó-igénpegen in schiep haar slachtoffers te zien'lijden.-. SCHEVENINGEN, 16- October. Vangst-jft"' berichten, van-hedenmorgen" hit zee: SCH 305 14 k u h V! SCH 87 70 k u h v; SCH.200 60 k u h v; SGH 195 17 ki;;sCH: 245 -lo"»k;8j® .SCH 246 3 k; SCH 254 10 k; SCH 341,:.2jik;';.'l. SCH 342 17 k; SCH 402 5 k:SCH: 412 3Jk;; SCH 56 17 k; SCH 159 40 k u hiv;: SCH 229 5 :k; SCH 263 15 k; SCH' 105 rlTik: SCH;339,m 0 k: SCH 23 17 k; SCH 53 35 k,.u h.v;:;rf SCH 104 10" k; SCH 33210 /k; SCH" 39-XfJt;® SCH 201 12 k;SCH 264 2-k;SCH-4; 5k; j SCH 77 '6 k: SCH 57 65 k: SCH 181'17 k; SCH 199 15 k; SCH 32:25 k; SCH 40:.i7 k:.:;fe SCH 49 30 k u h v: SCH 49 17 k; SCH. 51.5 17 k; SCH 99 20 k;SCH.132 20 k: £CH133 ::v{ 30 k; SCH 189 17 k u h v; "SCH"23Ï lO-Jk; SCH 247 5 k; SCH '262 20 k: SCH .26Sï3':;k:ïi; SCH 2 25 Jt; SCH 5 8 k u.h:v:-SCH.9;6o:;k:Pf SCH 15 25 k u h v; :SCH 25 25 k nog netten: SCH 30 2 k u h- v; SCH' 35,T7. -k: SCH "37 34 ik u.h v; SCH 45 25,:k;--,SCH; 6»| 25 k. nog 10 inettcn: SCH .130 f 20 k; Uit ?30": netten; SCH '210 25 k: SCH .236 29.k u hCyji.-ft SCH 248 17 k; SCH 249 25 k u h'.v:' SCH -250': nog halen: SCH 297 5 .k- u hv;-SCH',3I0„ weinig: SCH. 312 5 k;. SCH 399.50 k u-Ji-v;?- SCH 36 30 k u h ,v: SCH 107 10 k; SCH,353 35 k; SCH 20 0 k; SCH 225 weinig: SCH'314: 5 k: SCH 79 8-k;. SCH 141" 17 k: SCH I186: 17 k nog 20 netten: SCH 284 8 k. uit 20 net- ten; SCH 361 7 k;,SCH 46.4 k u h v: SCHv^SOl, 2 k uit 30 netten: SCH 61 85 k; SCH: 63 2 k U h v; SCH 64 nog halen; SCH:66'6'.k:; u h v: SCH 73 0 k; SCH 81 7 k u h .vj - SCH 89 10. k; SCH y7.1M .k. u h. v;.;SCH IT.-j 6. k':u h v; -SCH116 30 k"u ,h-w.' SCH 123 nog: halen; SCH 124 5,k'"u'h .v; SCH:160:0 k; SCH 180 0 :k; SCH-2«?2:kü;,.h-v;ySCH 27E:-f 2S*K'u h v; SCH 320;k: SCH;6.;T5 :jt:,u>hv;"" SCH14- 2 k naar huts;-:SCH 2i;'17:.Tcv.u'5h vt?; SCH 24 60.'k;;SCH 47;.8 k:.-SCHillQ>ï0 k;.,> SCHV.llB O k; SCH 120 10 k'.u h v; SCH 121.9 •207 k; SCH 302 5 k u hvva: SCH.325 -'10 '!k;:{i SCH 333 101 k u h' v; VL M'lku *:b"- v;'S SCH 29 4 k u h v; VL 40 8 k: VX-50'3 kE u h v;-VL 53 8 k-u h v; VL.56 S k ulh»v;# VL 61" weinig: VI, 70 3 k u 1 v: VL 71" 5 kU u h v: VL 78 O k: VL 79 6.k'u h v;.-VL 80-" 2 k u h v; VL 83 17 k u h v; VL 84:2 k" u h v; .VL 85 2 k uit 20 netten: VL-88 3 k-1 u h v; VL 89.0 k; VL 97 25 k'.u.h v,l VL 112 6 k u h v: VL 114 6 k u h v; VL U5? I k u h v; VL, 132 13 k u h?v; VL166 -6 k u h v; VL 172 4,k.u h v;-VL190 O 'k'.u'h v:? VL 196 4 k u h v; VL 197 3 k 3u h .v; VL;199'<, 17k-jiit' 40 netten; VL'200.6 k- u, h-."v;iVL 203 :i5?k*UvRïy;:;VI/';205 2kïuI1..V11 VL 206-0'ki' K ijl.iz Kleine rong. ü^iul,3U,- 130—1,M.idem:".in,31,lo-^lJ5,'41aém -':IV. 0.35^—0.90,- alles per?'-L-J v .«u esp per; rjcllot ^grootimiddel8chol 27,50,l;schoIvn„!:13.Ctl^l6,00;adeiH;-ra:a.0..8tó rWiitingvilB,00^1830 ,y:rpooni;5II^jl2,80L,- 13.00. 14,40.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1