Belangrijke discussie Moskou eist benoeming van gouverneur SABÖlAGE AAN Belastingwetgeving zal worden vereenvoudigd KWESTIE TRIEST IN VEILIGHEIDSRAAD Dulles in Lóndeii Overleg in Rome en Belgrado Ernstig grensincident tussen Israël en Jordanië Dr. Kuyper over toneel en dans BELGISCHE STRAALJAGERS Loonsverhoging overal vijf procent Nieuw ontsteldngsmechanisme bij atoomexplosie in Australië nn fl liïpiiii 1 Ernstige, treinbotsing bij Lyon mm Onderscheidingen uitgereikt .KIJDAe. 16 OCTOBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2596 Weerbericht Geen toverformule voor de vrede Grote Drie bijeen •Ministersconferentie in Den Haag: 26 Nov. Prof. dr. A. de Bondt ^verleden Groot aantal doden in Jordaans dorp ÉS 1M Metalen voorwerp in motor geplaatst „Reusachtige inktvlek *jÊ lp Overstromingen in Noord-Span je op rood tafellaken" Hoogste straf tegen vier medeplichtigen geëist „Willem Ruys" weer naar Indonesië K.L.M.-Liftmaster had lichte motorstoring VLIEGRAMP BIJ CHRISTGETOgGH; A'. Zie verder pagina 3 Nederland lid commissie van goede diensten Ned e r 1 and, Egypte en Peru zijn benoemd tot leden wan een commissié van góede diensten, die. Donderdag eenstemmig is 1 ingesteld door de spe ciale politieke commissie van de Alg. Vergadering der Vér.' Naties om te zoeken naar [een mogelijkheid om uit de inipasse té komen: waarin de kwes tie van toelating van nieuwe leden tot'de. volkerenorganisatie geraakt is. f i s il f §;2 Groot aantal doden De ontsnapping te Breda Vele artsen onder de passagiers ,t *-• f,-4 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 3921s><S L) t*. -! - i.-;§ostbus 1112 Postgiro No. 424519 - 3 A. Klachtendienst abonnementen 18.30—19A0-uur .Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 i- Postgiro 424867 - Redactie: Tel. 111892 - Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abormementsprijs 49 cent Per week, 1 2.13 per maand. 6-2' Pe- kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. irecöe: C. A. KEUNTNG en »ïr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. RUSTIG WEER. Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen en plaat selijk mist. Overwegend droog weer. Weinig wind. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur! R is van de hand van dr A. No tenboom uit Rotterdam bijj. H ók N.V. te Kampen een kleine bro- hure verschenen, getiteld: Overheids- oeping in Armenzorg." Dr Noten oom benadert het probleem van de- e overheidsroeping vanuit het ge- ichtspunt der Gereformeerde diaco- "e. Zijn brochure heeft dan ook in de ring der Gereformeerde Kerken nog- 1. wat discussie ^'uitgelokt: Verschil- ende hoogleraren en predikanten heb- en er het hunne van gezegdén. ge- chreven én.dikwijls was dat niet een lijk van instemming. Maar uit de discussie is ook aan et licht getreden, dat het met de aak van de diaconale armenzorg, ie van de óverheids-armenzorg en ie van de verhouding tussen die bei- e. toch niet helemaal glad zit. - Mensen, die niet zonder meer of die elfs in het geheel-niet met dr No- ënboom instemmen, hebben toch te énnen gegeven, dat er hier moeilijk eden zijn,- waarvoor de oplossing iet voor de hand ligt en dat er hier rincipiëlé vragen liggen, waarop en geen antwoord weet. De discussie beweegt zich om twee olen. Allereerst: Wat kan en mag en oet de overheid, doen? En in e. twééde plaats: Wat kan en ag en moet de'kerk (de diaconie) doen. Wij zullen aan deze discussie niet deelnemen. Het is' beter dat [aan. de erkelijke" kring over te. laten, waar in zijg. thans gevoerd -wordt.ii-Tg;;'j S Maar de zaak vertoont uiteraard de. titel van dr Notenbpom's brochure zegt het zeer duidelijk staatkundi ge aspecten. Allés, wat wij daarover gelezen hebben, heeft ons, .versterkt In dé ^gedachte' dat hier het vraag stuk''van-de staat' weer eens aan'"de orde kómt, zoals dat tegenwoordig voortdurend eh in.allérlei-andere.be schouwingen .ook'-aan de orde is. 'Dc historische ontwikkeling stelt'.ons met 'betrekking tot:de. staat telkens weer yoor dergelijke, vraagstukken en men kani ze- maar niet -zo een twee drie boöms.;bröchurefis5yan;zo';groot''alge- ^ineén,ï;bëlang,ïdatihët.'yarLvbetekëms "is"daar;.enige'.hopfdmoniéntèn uit te •releveren: Althans voorzover' daarvoor het. 'inzichtin ,de staat >-én Izijn.; taak kan.worden bevorderd. -I--.;; I iDé; brochure vanïdr. Notenboom nu - (heef tglobaal;- gezien-••de--siyolgende ^ekkihg:;~-«;?i. j' %&SO€:~' .Gere.formeèrdel':'dia'come heeft ^alSiltraditioneelilstandpünt.vidat.cde *',ibuiszitténdè armen", indien hulp. van Idefamilieuitblijft, vodrrekeningvan ^ïië kerk kórrién en 'dat zij geen ge-: ^bruik'mögen' maken- .van hetgeen- -de ;vovèrhëid.hun - volgens, „de;wet kan jgevémilv: MéE'eSpractijk 'leert-- échterv;dat- daar iniet de hand aan gehouden Vordt en, t-fdat' kan ook niet, want dèdiaconie- ■ren:'zijn'niet' in staat.' het geld .bijeen 'ptel.brengèri, dat daar voor no'dig is. .::Dr! Notenboom meent dit ookVuit de /-cijfers, dié de statistiek beschikbaar istelti te kiinnén aflezen.' i. iiltHet'iis,, ookniet nodig aan het tra- Mi tionel^ standpunt vast- te houden. ifjJit/ide.:' Mozaïsche; wetgeving'; blijkt, èjaldus .'de' schrijver, van een' beginsel, Sjdat Svan duurzame betekenis' isen i' wél' 'dit beginsel, dat het'rechtendè Plicht van de overheid tot armenzorg .inVde Schrift vastliggen. ;rv; SA-'Ook aan hetNieuwe .Testament :ont- iléent* hij daarvoor ar gumenten. gillet",,!! ten goede" van. Romeinen wiaï'/brëngt dr Notenboom; in verband tbniét LTim 2:2, waar gesproken wordt j^Var»" eenstil -.en gerust -leven in allé godsvrucht en waardigheid. Dit .woord [„Waardigheid legt dr Notenboom op 'grónd van het woord- uit de "grónd- itekst uit' als menswaardigheid, een menswaardig bestaan'. ish";-Voorts acht dè schrijver dat de .'.overheid oprgrond- van Gods wet ge- frpépén is naastenliefde te betrachten. De overheid; moét uit' na'astenlièfde Séptreden alsi; hulpverlener-, van -de [volksgenoot, ter wille van het staats- yërband. De leuze: de Kerk moet het doen, I de Kerk boven dé Staat, herinnert iv"sterk. aan wat Rome in. dit opzicht ■yleert. Neen, de gave die de arme vvia de overheid toekomt, is niet lager Crini rang; dan die via. dé kérk gegeven Wordt. Dr Notenboommeent 'dat de -'staat: voorop "moet gaan.-Als echter geniepnand helpt komt als laatstede dij- '#'acoiöe.' Bij de kerk is altijd redding. :De kerk, aldus eindigt het „staat- kundig" deel- van dr Noteiiboom's: be toog,moet niet.een mal figuur slaan 'door tot haar leden te. zegen: maak ■..vanuw" burgerrechten maar geen ge- ^brüik; dat is niet barmhartig. feit, dat de' overheid; jn.de ar: ilfmerizorg optreedt, toont 'aan dat zij "S-'het - klassieke liberalisme.-, verwerpt. ^Anderzijds'lèidt alzijdige overheids- bemoeiingtot .staatssocialisme. iiii:'-AlS echter, de overheid de behoèfr IfHigeii, - slachtoffers der économische %fontwikkeling .steunt,.-is hiervan nog AJ-sgéen.'sprake. ;iS;'v4'; V'. Totzover dr -Notenboom. - Da Awarikaaase minUtsr ran Builen lands* Zaken John Foster Pulles is giste ren Sn Londen aangekomen voor de con. ferenlie van de ministers van Buiten landse Zaken van de Grote Drie. Vergezeld van xijn vrouw en enige medewerkers kwam Dulles in een' vlieg- tuig van de Amerikaanse luchtmacht om 18.20 op Londen Airport aan.. Ter verwelkoming waren aanwezig mi nister Eden en. deAmerikaanse ambassa deur Winthirop Aldrich.' •Bh zijn aankomst las Dulles een op gestelde verklaring voor, waarin hij zei te geloven, dat de tijd nadert, dat de wereld- zou kunnen leven „vrij van de spanning veroorzaakt 'door oorlogedrci ging". „Dit roept om voortzetting van een grote ."krachtsinspanning om op concrete wijze de huidige gecompliceerde toestand onder,-ogen te zien. welke het begin van een oorlog-zou kunnen worden. I .Deze. vergadering is een onderdeel van dit voortdurende proces. Wij verwachten hier niet.een toverformule voor de vrede op te stellen. -Maar, ik heb vertrouwen, dat deze komende gedachtenwisseling tussen drie vrienden de zaak' van vrede 'én recht in de gehele 'wereld zal dienen.' De'minister* van Buitenlandse Zaken yan de -Westelijke. Grote Drie zijn van morgen: outl 12 uur Ned. tijd een bespre king [van :drie- dagen begonnen van drin gende wereldvraagstukken. - - I.- -..O Het'lANP verneemt- van officiële .zij de, ;datde conferentie van ministers van' Buitenlandse .Zaken van de. landen der. Europese'--politieke, gemeenschap in ;Den;,Haagital\beginnen;opi'2,6J.iNevö1»-' bèri .Deze conferentie was-oorspronke- lijk. - vastgesteld op"20 October. "ia-dé leeftijd van 52 jaar-is gistermid dag omstreeks half drie in het Diaco- nesaenhuU'-BronoTO'in 's-Gravehhage prof. dr.'A. de Bondt uit 'Kampen overleden. Prof.' de Bondt- was sedert 1950 hoogleraar aan 'de Theologische Hogeschool der Ge- ref. 'Kerken ;-:te Kampen, .waar hij He breeuws, alsmede Canoniek, Testeritiek en Exegese van het Oude Testament do- ceezde.- - v - De 'ter aardebestelling van het stoffe- lijk'.'overschot is bepaald op Dinsdag 20 October desmiddagsom 3 uur op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage. De Amerikaanse afgevaardigde Lodge heeft Vrijdag in de Veiligheids raad het Russische verzoek om de kwestie-Triest te bespreken een „propaganda-manoeuvre" genoemd, die bedoeld was om „zo veel mogelijk onrast te scheppen". Volgens Lodge was het Sowjet-yoorstel om de Zwit serse kolonel te benoemen tot gouverneur van Triest „geen ernstig bedoeld plan", doch hij zou zich niet verzetten tegen opneming van dit punt op de agenda. Wisjinsky, de Sowjet-gedelegeerde, zei echter, dat de gebeurtenissen in Triest „een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid" inhiel den. Uit recente gebeurtenissen in Zuidslavië was gebleken, zo zei hij, dat de politieke sfeer een toestand van spanning had bereikt. Het Sowjet-voorstel te zien als een zuivere propagandamanoeuvre was vol gens Wisjinsky „een geheel onjuiste en misleidende beoordeling van het gehele verloop der gebeurtenissen". Lodge voerde als eerste het -woord op deze vergadering van de Veiligheids raad, die op verzoek van Wisjinsky was uitgeschreven. Hij verklaarde, nadat voorzitter Boxberg (Denemarken) om commentaar op aanvaarding van het Sowjet-voorstel als agendapunt had ge vraagd, dat het Brits-Amerikaanse be sluit om de zone ,,A" van Triest over te dragen aan Italië „een eerlyke poging is om het evenwicht in een zeer belang rijk gebied in Europa té versterken en tot een duurzame oplossing van het vraagstuk-Triest te komen." Deze opvatting werd volgens Wisjinsky „tegengesproken door de feiten". Lodge verwees voorts naar de ver. klaring vanpremier Malenkof van Augustus jl.. dat de Sowjet-Unie van mening blijft, dat „er op het ogenblik geen meningsverschillen of hangende kwesties bestaan, die niet op vreedzame wyze en op basis van wederzijdse over eenkomst tussen de betrokken landen kunnen worden geregeld". Wisjinsky. daarentegen verklaarde, dat de Sowjet-Unie niet zou „sanctionneren", dat de kwestie wordt opgelost door drie, vier of vijf -mogendheden, omdat het .geen particuliere aangelegenheid van deze staten is", doch een zaak van „gro te historische en politieke betekenis'" waar niet slechts Europa, doch de gehele wereld-'belang bij heeft. Het Italiaanse vredesverdrag was. naar'.hU zei, zorgvul dig opgesteld en „eiste,- dat tenminste de eerste stap wordt ondernomen, .nL de benoemingi-van-ieetr gouverneur". Overleg De Italiaanse premier en minister van Buitenlandse. Zaken, Pella, heelt gister avond een bespreking gehad met de am bassadeurs van de drie Westelijke grote mogendheden over de kwestle-Triëst. Eerder., brachtén dè drie ambassadeurs afzonderlijke bezoeken aan Pella. Aangenomen wordt, dat Pella de Ita liaanse zienswijze ten aanzien "van Triest kenbaar gemaakt heeft en er de nadruk op gelegd heeft, dat Italië de geschillen - met Joegoslavië zonder ge weld wil oplossen en bereid is Joego slavië in deze geest garanties te geven. Het Joegoslavische kabinet is gisteren in bijzondere zitting bijeengekomen om de kwestie-Triëst te bespreken en zich te beraden over le nemen maatregelen. De bijeenkomst werd geleid door vice- president Kardelj. De Britse ambassadeilr Sir Ivo Mallet heeft gisteren een bezoek gebracht aan de wn. minister van Buitenlandse Za. ken. Ales Bebler. Vernomen werd, dat dit geschiedde op verzoek van Mallet. De toestand De gemeenteraad van de omstreden stad heeft inmiddels op een buitengewo ne vergadering een resolutie aangeno men, waarin uitdrukking wordt gegeven aan de erkentelijkheid van het stadsbe stuur jegens de regering en de volks vertegenwoordiging van Italië voor „haar standvastige verdediging van Italië's rechten op het gehele gebied van Triest". Het besluit van de Brits-Ameri kaanse autoriteiten om de zone „A" aan Italië over te dragen, wordt een eerste stap naar de terugkeer van het gehele gebied naar het „moederland" genoemd. Gisteren hebben zich slechts kleine demonstraties voorgedaan. In de laatste twee dagen zijn 100 Brit se legervrachtwagcns uit Triest naar Duitsland vertrokken. Het Amerikaanse troepentransportschip Geiger is 13 Oc tober vertrokken met 250 gezinsleden van Amerikaanse militairen. Ongeveer 5.000 politieke vluchtelingen in Triest - hebben intussen een beroep gedaan op de hoge commissaris der V.N.- voor vluchtelingen, znr. J. G. van Heu- ven Goedhart. In een telegram werd de hoop uitgesproken, dat deze hen niet zonder bescherming zal laten in deze „kritieke toestand".. John Alexander, de speciale vertegen woordiger van de hoge commissaris, is gisteren uit:' Genève naar Triest ver trokken om terplaatse eén onderzoek in' te 'stellen naar dé toestand van de vluchtelingen..-.' Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT TT IT een Kamerrede van 1904 cite* ren wij het volgende: ...„Het principiële stelsel, wanneer het principe te uitsluitend geestelijk wordt gekozen, ...kan er toe leiden om vele dingen, waarin men minder belang stelt, te verwaarlozen. Wan neer men houdt van het toneel en het bezoek van schouwburgen, dan zal men waarschijnlijk met belang stelling lézen wat in de bladen voor komt omtrent eerste opvoeringen te Parijs, te Brussel of Berlijn en dan is dit een kleine verkwikking. Daar ik bij den tegeinvoordigen stand van het toneel voor mijzelf niet aan dat bezoek eieeli'-.tfem, heb ik daaraan niets, hoewel de toneelkunde als zo danig mij zeer interesseert." De heer Troelstra: „En de danskunde?" Minister Kuyper: „Ik moet zeggen dat de geachte afgevaardigde op dit punt niet geestig is. Ik be schouw, als levensverschijnsel, de to neelkunde en ik wil er wel bij voegen: met inbegrip van de dans kunde als zeer mijn studie waar dig en ik heb er dan ook een oor deel over, al kan ik niet zeggen, dat alles wat geschiedt op het toneel mij interesseert." - Dit citaat van Kuyper geven wij zonder meer ter overweging. Met na me is ter overweging: de verwaarlo zing waarvan Kuyper spreekt. De oorsprong dier verwaarlozing en bet gebrek aan oordeel over levensver schijnselen, waartoe' die verwaarlo zing leidt. Wervelstorm in Turkije Merzifon, ten Noorden van Anatolië (Turkije) is Donderdag door een wervel storm geteisterd. Tien personen kwamen om het leven, talrijke werden gewond. 45 huizen werden verwoest. Generaal Gruenther, opperbevelhebber van de Noordatlantische strijdkrachten, die een bezoek brengt aan Nederland, is Donderdagmiddag door H. M. Ko ningin Juliana en ZS..H. Prins Bern- hard op het landgoed „Ter Horst" ontvangen. Hij tcerd vergezeld door Ir. C. Staf, minister van Oorlog en_ Marine. Bij het afscheid, V.l.nj-.: Ge neraal Gruenther, HJil. de Koningin, ZKM. Prins Bernhard en Ir. C. Staf. D* waarnemende afgevaardigde van Jordanië bij de gemengd Arabisch-Israe- liïche besiandscommUiie. majoor Mo hammad Iihaq, heeft gisteren meege deeld. dat naar. schatting een bataljon Israëlische troepen in de loop van de nacht drie Jordaanse dorpen heeft aan gevallen,'waarbij. 48 inwoners 'gedood en 18 gewond werden. Hij zei, dat de aanval Woensdag be gonnen was toen Israëlische- troepen onder dekking van lichte automatische wapens het dorp Kibya, dat drie km over de grens ligt, waren binnengetrok ken. Volgens.'hem -werden vervolgens 56 gebouwen," waaronder, huizen, een mos kee, een school en een waterreservoir, opgeblazen. Hij voegdehieraan toe/dat nog veel mensen onder de ruïnes begra ven liggen. Hij zei, dat' de Israëlische troepen mét mortieren de dorpen Budru en .ghuqba beschoten hadden om hun aanval op Kibya te dekken, maar dat slechts in Kibya slachtoffers zün gevallen. Leden van de Arabische burgerwacht hadden het vuur beantwoord en de ge vechten hadden, naar Izhaq zei. tot gistermorgen vijf uur' voortgeduurd. Hij voegde hieraan toe, dat Jordanië een spoedvergadering van de bestands- commissie geëist heeft en dat officieren van het Arabische Legioen en waarne mers der V.N. met de grootste spoed naar 4e dorpen zijn vertrokken om een onderzoek in te stellen. Naar in de Jordaanse sectorvan Je ruzalem/verluidt heeft de bestandscom missie een resolutie goedgekeurd, waarin Israel veroordeeld wordt wegens „de moord' in koelen bloede op 42 mannen, vrouwen en kinderen". Deze resolutie zou er de. aandacht op vestigen, dat een Israëlische strijdmacht ter sterkte van ongeveer een bataljon de demarcatielijn overschreden heeft en aldus de bestandsovereenkomst geschon den heeft. Volgens, de resolutie hadden de Is raëlische troepen 41 huizen en een schoolgebouw, volledig met handgrana ten en springstoffen vernield, aldus de berichten in dit deel van de stad. De Belgische recherche stelt thans een onderzoek in naar daden van sabotage, die gepleegd zjjn ophet vliegveld Florenries (prov. Namen). Het personeel van dit vliegveld, dat speciaal is ingericht voor straaljagers, mag sedert Maandag de basis niet. verlaten. De. eerste bewijzen van sabotage werden Zaterdag j.l.-vastgesteld. Om- treéks 13' uur kwam een straaljager, die in de omgeving van het vliegveld cirkelde, plotseling in moeilijkheden te verkeren. Het gelukte do piloot zijn toestel op het grasveld langs de beton- baan aan 'de grond te zetten, waar het vliegtuig omsloeg en een der mo toren ontplofte. Uit een onderzoek bleek, dat in de motor een metalen voorwerp was geplaatst,waardoor de motor in brand was geraakt. Naar vernomen wordt zijn op het vliegveld de laatste maanden vier van deze sabotagedaden gepleegd. Telkens ontploften de motoren van straal vliegtuigen, die voor vertrek gereed stonden. Eerst thans zou echter, zijn komen vast te staan, dat bij elk dezer toestellen een metalen voorwerp in de luchtzuiger. van de motor was ge plaatst met het gevolg dat de toevoer van zuurstof gedeeltelijk werd verhin derd, de brandstof verhitte en de mo tor tenslotte ontplofte. Het onderzoek der recherche zou vooral geschieden onder het personeel van het eerste en derde escadrille van de basis. Het ge rucht doet de ronde dat leden van het technische burgerlijke personeel bij' deze sabotage betrokken zün. De regering heeft bij het mondeling overleg met de-commissie .van voor bereiding- -voor het 'complex van belastingmaatregelen en de -aanstaande huurverhoging-een aantal belangrijke mededelingen gedaan. Tv De algehele herziening van de belastingwetgeving, welke het gevolg ;ts van de arbeid van de zgn. Vereenvoudigingscommissie, zal In de vorïn' van nieuwe wetsontwerpen In de-loop van de zitting 1954'55 worden ingediend. Voorts komt er een nieuwe regeling van de belastingheffing over: het loon van commissarissen van vennootschappen en bestaat-er.geen bezwaar' tegen commissoriale bestudering van de waardebepalingvan incourante fondsen. De laatste aangelegenheid zal worden toevertrouwd aan de commissie-Oud!' De regering heeft medegedeeld, dat de loonsverhoging van vijf procent voor het gehele land zal gelden cn dat dus geen rekening zal worden gehouden met de klassificatie der gemeenten. De regering deelde voorts mede, dat naar globale berekening de vrijstelling van 4 pet primair dividend aan aandeel houders een derving van inkomstenbe lasting zou betekenen in de orde van grootte van 100 millioen gulden. Zou wor den toegestaan een rente van 4 pet over het nominale bedrag ten laste van de winst te brengen, dan zou dat ongeveer Zo zal de Haagse burgerij Zaterdag avond haar nieuwe Stadhuis kunnen zien. Badend in een zee van licht. De feestverlichting bij wijze van proef. 1 Bjj Serezin, In de omgeving van Lyon, heeft zich vanochtend een ernstige treinbotsing voorgedaan. Bjj het ongeluk was een loeaaltrein betrokken, waarmee arbeiders van dc zjjdefabrieken te Lyon naar hunwerk reisden. Serezin-du-Rhone ligt 10 kilometer ten Zuiden van deze stad. De overvolle stoptrein zou juist uit Serezin vertrekken, toen een losse loco motief, die door een onveilig signaal was gereden, In volle vaart op de achterste wagon inreed. De schok was zo hevig, dat de - laatste drie rijtuigen in elkaar werden geschoven. Tot dusverre - zijn - er acht. doden en 45 gewonden, onder wfe 15 ernstig, ge teld. Aan het reddingswerk wordt deel genomen door brandweerlieden uit Lyon. Tot nü toer zijn 33 inwoners der Noord- Spaanse provincie Guipuzcoa hét slacht' offer geworden van overstromingen in dit gebied. 22 hunner zijn om het leven ge komen bij een autobusongeluk, dat een gevolg was der overstromingen. Het Spaanse Rode Kruis heeft een trein gezonden naar het district Loyola, nabij San Sebastian, om de slachtoffers van de watersnood weg te voeren. De stad Renteria heeft grote schade ge leden. Een meisje is door het. geweld van de stroom meegesleurd. De fabrieken van de stad 'Andoain heb ben ernstig geleden door waterschade. De weg- en telefoonverbindingen tus sen Madrid en Guipiizcoa zijn geheel ver broken. De treinentussen San Sebastian en Bilbao rijden niet.meer. In het gehele Baskenland is het treinverkeer tot'stil stand gekomen. Na de explosie op Donderdag van een Engels atoomwapen op de proefterrei- nen van Woomera in Australië zullen binnenkort een tweede grote en verschei dene kleinere atomische explosies vol gen. Men gelooft, dat het wapen voor verscheidene doeleinden bruikbaar is en dat gebruik is gmaakt van een nieuw soort ontstekingsmechanisme, ontworpen door Sir William Penney, de belangrijk ste Engelse atoomgeleerde, die de leiding van de proefnemingen heett. De bom werd tot ontploffing gebracht op de top van een toren. Vliegtuigen pa trouilleerden boven het uitgestrekte woestijngebied en er waren strenge voorzorgsmaatregelen getroffen. De verslaggevers, die de explosie gadesloe gen, werden 's nachts in een vliegtuig De officier van Justitie, mr. J. J. A. Houben, zeidc gisteren In de rechtzaak tegen de vier medeplichtigen van de ont snapping uit Breda in zijn requisitoir het zeer te betreuren, dat het verouderde wetsartikel hem bond aan dc maximum straf van zes maanden, welke hij tegen elk der vier verdachten vorderde. Hij herinnerde er aan. dat het de ontsnapping had gegolden van zeven der ergste oor logsmisdadigers. Het heeft lang geduurd alvorens deze zaak heeft'kunnen dienen, omdat de verdachten lange tijd om de waarheid .hebben heen' gedraald. Na een uitvoerige schets'te hebben- gegeven van misdaden, waaraan de1 gevluchten zich hebben schuldig gemaakt,-hekelde de of ficier het-gebrek aan schuldgevoel bjj de verdachten, die allen aan deverkeerde kant hebben gestaan. Na enige'politieke antecedenten van het viertal, die aljerminst fraai waren, te hebben genoemd, wendde de officier zich tot de pers. Hij zei die publicaties te be treuren. diede volledige, identiteit van de verdachten hebben ofttbuld en achtte de verdachten hiermede gedupeerd. Hier mede in tegenstelling was -een opmerking van een der rechters.die. voorihet.einde van de zitting verdachte.F., wiens banket bakkerszaak in' Haarlem tengevolge vaii de rol, die hijgespeeld heeft, vernietigd is, toevoegde, dat hij -drtetocih - wel- aan zichzelf te-wijten- had.,.v. met geblindeerde ramen naar hun .waar nemingspost gebracht. Zij mochten geen instrumenten gebruiken om de omvang van'de atoomwolk te meten. Van te voren was hun medegedeeld, dat de wolk slechts 3500 5 5000 meter hoog zou stijgen wegens de uiterst "droge gesteld heid van de lucht. Toen de verslaggevers na de explosie over de ontbrandings- haard vlogen, zag deze er uit als een reusachtige inktvlek op. een rood tafel kleed. Meer dan honderd Engelse en Austra lische geleerden zagen de ontploffing. Verder waren er ongeveer 200 technici en deskundigen. Op Woensdag 21 October zal het ms, „Willem Ruys", na een korte onderhouds beurt aan Wilton-Fijenoord in Schiedam, voor de 3dkte maal uit Rotterdam naar Indonesië vertrekken. De inscheping, der passagiers, onder wie 7 Duitse, een Oosten rijkse, een Zwitserse, de vrouwelijke kin derarts mej. dr A. E. Hassler en 4 Neder landse artsen, dr J. Kremer uit Baarn. dr C. F. Vreede. uit Leiden; dr P.. Ooster hagen, uit Gouda en dr A. H. Klokke, uit Gorkum, die een dienstverband aangingen met de Indon. regering, vindt op die dag van 9 uur tot half een. plaats aan de Lloydkade. Ook de Zendingsarts dr J. Bol, uit Leiden, en de Indonesische die renarts Raden Kosasih.' die in Utrecht zijn studie voltooide, reizen met het vlagge- schip van de Kon. Rotterdamschë Lloyd naar Indonesië. Henk te Strake. de be kende dirigent van de Indonesische radio- omroep. die in Juni j.l. met de „Willem Ruys" in ons land aankwam,, keert nu met hetzelfde schip naar Djakarta terug. De heer L. Slok uit Huizen (N.-H.), hoofd van het Apostolisch Genootschap, die en kele jaren geleden eveneens met de .Willem Ruys" naar Djakarta reisde en toen door enige honderden volgelingen uit het gehele land in- Hoek van Holland zingend, uitgeleide Werd gedaan, gaat thans-opnieuw naar Indonesië. Twee gymnastiekleraren,beiden uit Den :Haag, bevinden zich eveneens onder de passagiers op deze reis, n.l. de heer A. Krens, uitgezonden door' de Stichting „Nederlands onderwijs inIndonesië", en de heer E. 'de Bruin Vermeer, die. een dienstverband aanging met het Indone sische ministerie van .Onderwijs. Opvoe- dtng en Cultuur. 125 millioen gulden aan vennootschaps belasting kosten. -Een herziening van de kinderbijslagen is, zo deelde de regering mede,' tn over weging Op de vraag of de maatregelen met betrekking tot hen, die een sociale uit kering ontvangen, en hen, die van over heidswege pensioen genieten tegelijk met de huurverhoging znllen ingaan en ook zullen gelden voor de Indische'gepen- slonnecrden, antwoordde de regering, dat het in de bedoeling ligt, dat 'deze maat- regelen gelijk mei de huurverhoging zullen ingaan. OI zl) ook zullen moeten gelden voor de Indische gepenslonneerden wordt nog overwogen. Verzetslieden posthuum geëerd „GU züt van hen, die' wfl vandaag eren en gedenken, vanhen, die «t het naaste en-liefste zijn geweest". Dit zeide mr. F. J. Kranenburg, staats- - secretaris van Oorlog, tot-de nabestaan-"..; den van bUna tachtig gevallen, verzets helden, die- door de Koningin posthuum met de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis of het Kruis vanVerdienste werden onderscheiden: "v ;-:.y i-y:g:i De plechtige uitreiking vanhet ere metaal vond plaats In de RidderzaaL Dc ernstige stem van de staatssecreta-, ris riep herinneringen op aan de oorlogsf jaren. „Dat wij staande zijn gebleven danken wij aan de moed cn de óp-«: offering van 'enkcle", zo zeide hij. „Van daag herdenken wij hen vol erkentelijk- heid eri respect." - Aan het einde van dezeplechtigheid klonk het volkslied door de hoge hal. De chef van het Militaire Huis van de Koningin. vice-admiraal.N. Rost van Tonningen, de voorzitter van het jkapit- tel der Nederlandse Orden,- généraal- majoor H. Koot, de oud-commandant veldleger, luitenant-generaal -B. 'D. Jhr.\ W. Röell, ...de Nederlandse territoriale bevelhebber, luitenant-generaal D. C. Buurman van :Vreeden' en -de chef luchtmachtstaf' als .vertegenwoordiger van. de Verenigde Chefs 'van -Staven, luitenant-generaal A.Barctta,. warén bij de plechtige, uitreiking der.'onder-, scheidingen aanwezig: De „Dr ir Damtne" is om-3 uur van nacht Nederlandse tyd. dat is 12 uur 's middags plaatselijke tijd. in Brisbane geland. Bij de landing liep de Liftmaster een lichte motorstoring op. Het ligt in de bedoeling vanavond om acht uur Neder landse tijd de reis voort té zetten. Over het 1 slotfeest van dc Christ- church-race is een schaduw; gevallen.": Na de prijsuitreiking aan de winnaars van dezevlucht van Londen" naar Nieuw-Zeeland, hebben enige tientallen toestellen van de. Nieuwzeelandse lucht- macht demonstratievluchten" gemaakt, die door duizenden'werden-bijgewoond; Nadeze.- demonstraties kwamen twee vliegtuigen; met elkaar in botsing toen zij op-weg.waren naar hun basis:'Zeven personen kwamen om hel leven.;"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2