■fipi Ijl! V I 1 m,t U.V.V.-cöngres in De Tempel" Houten fabrieksgebouw in Kralingen in de as gelegd LAATSTE NIEUWS Nieuwe zuiveringsinstallatie gisteren in gebruik gesteld SCHIEDAM Goudswaardse Boys kregen fraai geschenk v. Schiedam Burgerlijke Stand van Rotterdam MAASSLUIS Hoek van Holland 7.90 Deens schip pikte in zee gevallen vlieger op VI, AARDINGEN Schiedamse korporaal voor Hoog militair Gerechtshof Tijdelijk parkeerterrein naast Atlanta artij op Luna te Rotterdam Partij likeur en wijn verloren V Diphtheritus in Dordtj Dr. Jagan reist via£§| Nederland 1 Jongen overreden en gedood s Demonstratie in Kome^f Feest bij tie Drinkwaterleiding te;Rotterdaim| Groot gebied TROUW Dinsdag 20 I' Drie brandjes Bestelauto kantelde in de bocht Gebouw v.m. Keurings dienst wordt'opgeknapt Meisje door-bond gebeten „Is RomeVKerk Petrus' Kerk?" OPENINGS- AANBIEDINGEN EET KA ME R „P RIM E ROM DE KLERKeZN GTB-Groen Wit 2-0 r- BINNENWEG Tol. 11.77.00 ODI-uitsIagen 1 Quick Boys 2-HBSS 2 5-2 Bespreking over havenplan én houw verkeersbrug OPENINGS AANBIEDINGEN FLANELLEN LAKENS DE KLERKeZN BINNENWEG TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS jam MSWS mésm Inenting van konijnen Haring naar O.-Duitsland Twee scholen gesloten 'X.f Chauffeur krijgt drie weken Hechtenis „De Hoop" te Scheveningen binnengelopen Matroos verdronken Studiebezoeken aan - Rotterdam 1 1 O- Visserijberichtén In de woning van L. J. B. aan de Nieuwe Haven ontstond gisteren een kleine binnenbrand. De schoorsteenman tel geraakte in brand. In het kleed ont stond een brandgat. Op de Rotterdamsedijk heeft de chauf feur van een M-bus van de RET met een «chuimblusapparaat een einde gemaakt aar. een brandje in de motor van een vrachtauto. Het vuur was ontstaan door dat olie was terechtgekomen op de von kende bougies. De brandweer tenslotte rukte gisteren uit voor het bestrijden van een schoor steenbrand in de woning van de stoker G 'den 'U. in de Rhoonsestraat. De ramo- néur bracht uitkomst. Tot de verenigingen, in Goudswaard dte niateriïle schade opliepen ten gevolge van de watersnood, behoorde ook de Voetbalver eniging Goudswaardse Boys. Het kleedlokaal werd een prooi der golven. Een eventuele uitkering uit het rampen fonds zou gezien de geringe waarde van het oude gebouwtje geen oplossing brengen. Een bespreking hierover van de plaatse lijke overheid met die van de adopterende gemeente Schiedam had tot resultaat dat Zaterdagmiddag een nieuw kleedlokaal kon worden geopend en aan de betreffende ver eniging overgedragen. Bi) deze overdracht, die door burgemeester W X, D. v. Dl)ek geschiedde, dankte deze de gemeente Schiedam voor de spontane mede werking. Spreker hoopte dat van het nieuwe gebouw veie malen gebruik zal worden en- maakt. De vereniging zal moeien tonen dat zÖ deze gift waard is. Sommige dingen laten nog veel te wensen over. Zo kan er b.v, niet goed gespeeld worden zonder voldoende training. Na deze toespraak werden de sleutels aan de voorzitter der vereniging de heer v. d. Hooven overhandigd. Ook deze sprak woor den van dank tot de gemeente Schiedam en tot burgemeester Dtjck. Als blijvend aan denken werd laatstgenoemde een zilveren sigarettenkoker, overhandigd en verzocht werd eenzelfde koker aan mr. P. van Boc- hove, wethouder van financiën en sportzaken te Schiedam te overhandigen. Het' gebouwtje omvat twee kleedlokalen, waslokalen, kamer voor de scheidsrechter en toilet. Na afloop speelde Goudswaardse Boys een wedstrijd togen De Zwerver» welke ln een 2—1 overwinning voor laatstgenoemde ploeg eindigde. BURGERLIJKE STAND VAN SCHIEDAM - Geboren; Jacobus 'H. J.. v. J. van Gastel en M. Vogler; Maria M. J., d. v. J. vam Kan .en. M. J, Groothoff; Hen- drikus III, z. v. P. H. van Vugt en F. M. Copier; Johannes M„ z. v. K. F. v. d. Meer en A, G. L, Wuister; Pieter D., z. v.S. .Mensinga en P. C. Spruijt; Leendert A-, z.. v.- J. C. Boot en M. ïbst; Louise H.;;; d.v. L. Mosbacb en T. G.'Kikkert; Euft A„ z. v. K. V. Steeg en J/ P. Etman: Oüsbert A., z. v, H. L.opten' Berg .en M. Snoeij- Orsrledent A. L. 'Ritman,' 92 j. Op de Singel is gisteren de drie-wielige vrachtauto van de groentehandelaar G. v. d. G. bij het nemen van een te scherpe bocht gekanteld. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Zijn auto liep schade op. Aan het gebouw en bijgebouw van de voorm. Keuringsdienst, thans opslag plaats voor Gemeentewerken dienen enige voorzieningen te worden uitge voerd. Zij omvatten o.m. het verwijderen van de grote ventilatiekap bij de nok, het verwijderen van het legraam in de pakhuisruimte, het doortrekken ter plaatse van de dakbedekking met pan nendak enz. De kosten van deze. aan het hoofdgebouw uit te voeren werken be dragen 2.950.—. De voorzieningen aan het bijgebouw dienen tegelijkertijd te worden getrof fen. Het gaat hier om het vernieuwen van het mastiekplat met nieuwe zinken kiezelbakken, ontvangbakken, daklijsten en voetlood enz. De kosten hiervan zul len 1.025,bedragen. Door het uit voeren van bedoelde, werken zullen de gebouwen weder in een behooriijke'staat komen te verkeren en tevens voor ver der ver/al worden behoed. B. en W. stellen de gemeenteraad voor voormelde bedragen aan de kapitaals- dienst van de gemeente-begroting voor het lopende dienstjaar toe te voegen. Het meisje Lenneke D. wérd gisteren op de Vlaardingerdijk door een hond in het linkerooglid gebeten. De kleine werd naar het Oogziekenhuis te Rotterdam overgebracht. Ds H.'G. Abma, Ned. Hcrv. Pred. te Rotterdam spreekt Woensdag 21 Octo beravonds 8 uur voor de Herv. Ge reformeerden ln „Tivoli", Nieuwe Ha- ven 237 over „Is Rome's Kerk Petrus' Kerkföj/tör^ herdenking van -de kerk hervorming.. Advertentie Onze bijzonder geslaagde uitgevoerd nee* jkeüze In noten- hoogglans gepolitoerd, malge- jslepennoten: of' blank; eiken. Fraai Ingelegd éretxolr (2 meter lang) sierlijke' tafel met tulmelMad, 4 «NJI- voUé ttoalen met bekleding neer keuze.' Compleet 695.- G.T.B.1 liet zich niet verschalken door Groen Wit en hield de punten thuis. Het was een spannende wedstrijd, waarin van belde kanten hard voor de punten gevochten., werd.' Uiteindelijk kwam; de overwinning terecht bij.ide ploeg,, die het.het"meestij. verdiende. Het,eerste doelpunt-werd-gescoorddoor da linksbuiten,, waarna ..de. middenvoor het tweede voor zijnrekeningnam. Tot verderedoelpunten, kwam men niet, 'al waren' de kansen:!, wel aanwezig. Het was en bleef 2—-0. G.T/B.2 verloor na een - slechte wed strijd "met 8—0 van Sunlight 2. Het elftal had zijn vórm verloren en dat is funest als" er tegen!, een hooggeplaatst elftal gespeeld moet worden. Aangiften van.» October BEVALLEN: F van der Padt—Goenë s; J P de Ridder-Ligthart z; M Schouten- Dwaal-z; Ch M J Rouss-van Dipte z; C H Mazt-Slotbcom d; J A G Immers-de'Jong z; A M Dulven-de Keizer z: A J M van der Hulst-Marcells d; D C van Oers-van Maaren 'J; J Meesters-de Langen Wendel» di P Lingmont-Vroltjk z; M van der Linden- Stakenburg z: T D Arkonbout-Wièrtngsma d; M.W Roelse-de Borst d; E Verkruljsse- KeUzer z; A J Brecman-Pot z: S Punsellé- Roestenburg d;. J Boomweg-Knape d; A S Efjgel-de Wit d; G F Jansen-Coppers z; J K van <Loij-van 01st- d; LJ Zondervan- Jijistra d; W Ottelé-van Maurfk z: C J Bes- Dekkers d; H J de Zwaan-Luijten z: M P van Oosten-van der Beek d; J Chr Spaan- Hutteman d: K C Luca-Vermeulen d: J Wtjnstckers-Stcrrenberg z; W van Wijn gaarden-van Goch d; F A Groeneweg-de Jonge d; Chr A Kinnlgin—Mdenblllc z: J P BuitendUk-van Dijk z'; A Stark-Woudcnberg d; G Schots-van der Schans d; F M Fer- dlnandus-Hooghuls d: M Schuringa-Pluij- gers z; A van de Velde-van der Sar z: I J van "der Blom-Llndt z: M Schregel-van der Graaf d; C Langendoen-van IJperen d; N van Houten-van der Brugghcn d; A E van der Steenhoven-Lieth d: M Klcin-de Wolf z: C 'M Mennekam-StandenmeUer d; T P Moller-Habermehl d; E A Bleker-Ebbens z; A C Mikkers-van der Velden d; E Padmos- Verschoor z; -M G Knol-Ketter z: W H de Borst-Tlmmermans z; A van de Kar-Buket d; H Wleman-Koen 1 i: B VersIuUs-Alisah z; C W Sla-Koedam z; W JBolte-Kerstens d; P M van Deelen-Bakker z;C H Kom- mené-van der Schoor z; A Oosterom-Wessels G van Heemst-Motiw z; M de Man- Wemer 'd; M A I Treffers-Wllllams z: D van de Vooren-Llgtiyf d: J van der Waal- Bakker. d; C M van Ginkel-Potdervaart z; E van Llnt-Tcubel d; W E Schoovers- Immersd; A Moret-van der Linden z; H Riet-Wolbink z: C Voorsluijs-de Niet d; B W C Bolander-Ponsiocn d. OVERLEDEN: A K van Bockelen. man van P J van Unnik 18 j: P A van Dijk, zoon, 6 dag.; H Louwerens. ongehuwde man. 85 j; A Verscndaal. vrouw, gehuwd geweest met W van Ballegooljen. 40 JW Gerritsen van der Hoop, man van J C Ehbel, 53 J; J Riethof, man van A C Ottingh 70 J: N M HoogendÖk, ongehuwde vrouw, 52 J: A K Buytendtjk, man. gehuwd ge weest met P.N van Bodegraven. 88 j: L C Frankhuyzen, vrouw, gehuwd geweest met C Vromans, 91 J; A Vader, man van C Bas- tiaanse, 74 J; P C Strcngholt, man van A Huls, 70 J. Voormalig IJsselmonde: G M Zljlstra, vrouwvan P Goedegebuure, 66 J. O.D.I. had Zaterdag niet zo'n beste middag. Eén punt uit drie wedstrijden is een resultaat, dat beneden, het ge middelde ligt. De tegenstanders, die de Schiedammers deze middag te bekam pen kregen waren dan ook niet gemak kelijk. O.D.L 2 kreeg Or. Nassau 2 op bezoek en moest het onderspit delven. Tot aan de rust had O.D.I. nog alle kansen, de standwas toen 21. Na de hervatting maakte Or. Nassau nog 2 doelpunten, zodat de eindstand 41 in het voordeel van Or. Nassau werd. O.D.I. 3 verloor eveneens van Bolnes 3. Hier was de eindstand 93. t De junioren wisten één puntje mee naar huis te brengen door met 2—2 ge lijk te spelen, tegen O.D.O. a. Het Is HSSS 2 niet mogen gelukken het zö prachtige ongeslagen record te hand haven.' Na: een ietwat rommelige wed strijd, waaraan de zwak leidende scheids rechter zeker de meeste schuld had, ver loren de Schiedammers roet 5—2. De rust stand was 1—1. Door deze nederlaag zakte HBSS 2 plaatsen op de ranglijst en heeft Zwaluwen V. 2 dat "zelfs met 70 won. de leiding overgenomen, gevolgd door Quick Boys 2. Bij HBSS moesten drie spelen zich laten vervangen wegens bles sures.-Een voor HBSS 2 ongekend aantal supporters had de reis naar Katwijk met de bus meegemaakt, maar ook dat mocht niet baten. De leden van de Maassluisse gemeente raad zijn uitgenodigd tot bijwoning van de reeds in de jongste vergadering mon deling aangekondigde, vergadering met B. en \V. op Dinsdagavond'27 October om half acht, ter gemeente-secretarie. Tijdens de vergadering zullen inlichtin gen worden verstrekt, omtrent de stand van zaken betreffende: a het havenplan en de bouw van de verkeersbrug over de Haven en b. enkele ontwerp-uitbrei- dingsplannen. De ontwerpers en adviseurs der ge meente zullen de plannen voor zoveel nodig toelichten, waarna een algemene bespreking kan volgen. Zakenstudiekring. Donderdagavond houdt burgemeester P. A. Schwartz voor leden en introducé's van de Zakenstudie kring van Maassluis in het Zeemanshuis een causerie over „Het bestuur der ge meente". Leger des Heli». Donderdagavond in gebouw Dr Kuyperkade. HeiligingsdiensL N.C.V.B. Ds W. Lindeboom van Zwijndrecht spreekt Donderdagavond in de Geref. Zuiderkerk voor de afdeling Maassluis van de Ned. Christ. Vrouwen bond te Maassluis over „Zonde en ziekte". De excursie. Aan de Zaterdagmiddag ge houden exourste naar het vogeleiland „De Beer'*, georganiseerd door het .Jnstuif-com- té" werd door 15 personen deelgenomen. Hoewel dit aantal zeer gering moet worden genoemd in verhouding tot het gemiddeld aantal Instuifbezoekers. heeft men m het al gemeen bijzonder genoten. Aas het mooie weer nog enige tüd aanhoudt hoopt men Zaterdagmiddag - -as.-- op excursie te gaan naar het Staaldutnee Bob. Chr, Bibllohtcek. Naar wjj vernomen is de bibliotheek thans wederom uitgebreid met ruim 100 boeken. Te meer daar de toeloop zich langzaam maar zeker uitbreidt ia deze aanvulling van niet geringe betekenis. Ook is de Jeugdbibliotheek wederom uit gebreid. De uitlening vindt plaats elke Don derdagavond van 78 tsur in de Schiettent Rietdijkstraat, Voor de blokploecen. De administratie van de B.B. te II. van Holland doet een dringend verzoek aan alle biokploegleden die üi het bezit zijn gekomen van een for mulier waarop de maten van schoenen, kle ding enz. moeten wenden ingevuld deze p o. terug te zenden aari de Gem. Secretarie, dit ln verband met de. aankoop van het beno digde materiaal collecte-opbrengst. De in H. van Holland gehouden huls aart huis collecte ten behoe ve van de reclassering heeft opgebracht 1 ltR,78, Hoekse Boys 1Dorr 1 50. Zaterdag middag moest Hoekse Boys 1 de strijd opnemen tegen Dorr 1 uit Den Haag. Alhoewel H. Boys met enkele invallers moest uitkomen is dit voor hen toch geen moeilijke opgave geworden. Na bijna twintig minuten spelen kreeg Oirschot een kans en plaatste de bal in het net. Kort daarna ging de rust in. Na de rust was de strijd: iets aantrekkelijker. Dorr zette alles op alles om de eer te redden en dit vroeg wat meer energie van beide partijen. Het leverde het resultaat op dat de voorhoede van H. Boys nog viermaal een kans benutte en deze omzette in een doelpunt, zodat deze wedstrijd eindigde met een 5—0 zege voor de Hoékenaren Hoekse Boys 3 speelde een aantrekke lijke wedstrijd ook thuis en wel tegen N.S.P.V. 3.. Hier waren de ploegen aan elkaar gewaagd en gaven elkander bitter weinig toe. Kansen om te scoren werden er weinig of niet gegeven. Het enige doel punt van deze wedstrijd- was afkomstig van de H. Boys-speler Nieuwenhuizen, die een doorloopbal feilloos intrapte. -• Het tweede elftal kwam thuis met een 7-1 nederlaag van D.S.V.P. uit Den Haag. •*- - I Advertentie Op onze beddenafdeling (bene- den-parterre)?; Zware kwaliteit van één der grootste Nederlandse fabrieken. In rose en xelm, 235 x 155, vastgestelde verkoop prijs 10.50 NU "Tel. 11.77.00 Voor de rest van de avond werd er over niets anders meer gepraat dan over pantoifelvliegtochten. Polly had zich boos in haar domein teruggetrokken en liet zich niet meer zien. „Ik zal jullie zelf maar even uitlaten!" zei de-pro fessor dan ook, toen de vrienden opstonden om naar huis te gaan, „Polly schijnt de schrik nog niet helemaal te boven te zijn, dunkt me. Maar wanneer'jullie wer kelijk zin hebt om een atoómpantoffelreis mee te maken en niet opziet tegen een wetenschappelijk con gres in Rome, kom dan volgende week Zaterdagavond maar gepakt en gezakt temg, dan gaan we. Ik zal zor gen,; dat de pantoffels dan klaar zUnl" „Is Rome niet een beetje ver, zo direct?" opper Tekko voorzichtig, maar vriend Fox daarentegen gre Starreveld's hand en "besliste kordaat: „Ik ben Uw manl professor! We gaan mee,-hoort Wel bedankt!" y „Dat wordt een avontuur, vriend!" praatte TetTy.J honderd uit, terwijl zij haar huis; liepen. „Een sensa-r tionele tocht!" -„Ik -hoop het", antwoordde onze vriend. „Starreveld: is een knap man, maar zijn uitvinding verkeert' nbgf' steeds in bet beginstadiuml" w In Rotterdam is in de afgelopen nacht aangekomen het 3185 brt metende m.s. „Slesvig" van de rederij E. Hahn-Peter- sen te Kopenhagen, dat met een lading hout van Landana (Portugees West- Afrika) kwam. Het Schip heeft op zee een vlieger, Arthur Breeze, opgepikt. Hij zou waarnemer geweest zijn aan boord van een vliegtuig van .de Engel se luchtmacht 'Volgens de gezagvoer der van de „Slesvig" Otto Martensen was het vliegtuig, verder bemand ge weest door een piloot. Het vliegtuig zou van een hoogte van 7.000 meter in zee zijn gestort Bij dit ongeval zou de pi loot om het ieven gekomen zijn. De waarnemer zou zich volgens de lezing van dè kapitein met zijn parachute heb ben kunnen redden en zou in een rub berboot hebben rondgedreven, voordat hij werd opgepikt. De waarnemer vertelde dat de pi loot en hij op ongeveer 20 myl ten N.O. van Dover vlogen met een Vampire", toen het toestel onklaar raakte. Het vliegtuig stortte naar be neden terwijl het, ais een kurketrek- ker de lucht doorkliefde tot de zee de val brak. De navigator zeide, dat de piloot hem had geholpen om met zijn parachute uit het toestel te bomen. Ook had hij een rubberboot bij zich en nadat: hij 50 minuten-had-rond gedreven werd hij opgepikt door het Deense schip. Breeze vermoedde, dat de piloot niet meer uit het toestel heeft weten te komen. De Rivienjolitie heeft de geredde naar de Britse consul gebracht en deze heeft er voor gezorgd, dat Breeze vanmiddag om 12 uur met de dag boot uit Hoek van Holland naar En geland kon vertrekken.- In he tconferentieoord „De Tempel" te Rotterdam—Overschie, heeft vandaag de Rotterdamse afdeling van de U.V.V., de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers haar! jiaarlljkse congres gehouden Dc op- kommst was groot en daarover toonde WjiÊÊM Deoude watertoren in de Emmastraat te Vlaardingen gaat verdwijnen. Daar voor in .de plaats komt dit bouwwerk dat men van veraf al boven de huizen van Vlaardingen ziét rijzen. In het Oranjepark, dat onvolprezen stukje Vlaardingse natuurschoon, is men druk. doende de watertorente bouwen. De toren heeft een hoogte van 36 'meter,' het trnter ivordl 34 meter hoog ge- stutvd, zodat ook de hoogste huize.n voldoende .watèr" zuilen hebben. De toren is berekend op een inwonertal van 80.000. Overdag verwerken twee pompen 500 jn3 per dag, terwijl 's nackts een kleine pomp de gemeente van water zal voorzien. De toren heeft een waterinhoud van 900 m3. Half volgend jaar hopen de bouwers klaar te zijn, zodat vanaf dat ogenblik Vlaardingen, voor wat de drinkwater voorziening betreft, voorlopig .'uit de brand is. BURG. STAND VAN VLAARDINGEN Geboren: Theresia M. d. van F. H. A. van Tienen en H. G. Huisman,Trisstraat 1; Peter z. van P. Kool en 'A: van der! Kort, Goudsbloemstraat 9A; Wilhelmina M. G. d. van D. van der Valk en G. Calls,West- havenkade 45: Anja- Chr. d. van J. Ver- maat en A. van Os Madoerastraat 97A; Edward J. z. van K. van der Wal en C. de Smits, Schimmelpenmnckstraat 28B; Ly dia E. d. J. Maarleveld en A, Wijnschot, Weteringstraat 35; Jacob T. z. van J. Plomp en 'A. de Bruijn, ParaUelweg 112D; Willem J. v. G. J. van Vliet en E. J. van Marion, VI. Rijkestraat 28; Johanna M. d. v. P.rA.-van'Waas en A. J. M. van der Burg. VI. Valeriusstr. 79; Petrus F. z. v. F. van Aggelen en P. van den Hoek, VI. Arn. Hoogvlietstraat 4. Getrouwd: C. Hoek 23 j.'*n E. Herman 19 j. Om aan de gevreesde konijnenziekte myxomatose tüdig het hoofd te kunnen bieden stelt de Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenliefhebbers Vereniging de inwoners van Vlaardingen in de gele genheid hun konijnen tegen déze ziekte te laten inentenr De/dieren .blijven dan ca. 8 maanden ongevoelig voor besmet ting. De inenting, geschiedt door de plaatse lijke dierenarts, de heer C. v. d. Most, met gebruikmaking van shapo-vaecin, dat wordt betrokken van het Instituut Pasteur te Parijs. Dé inenting vindt plaats op Zaterdag 24 October van 22.30 uur op de kwe kerij Steygeman aan de Floreslaan, De kosten bedragen 0,40 per dier,. De fungerend advocaat-fiscaal voor de Zee- en landmacht mr J. Zaayer, heeft he denmorgen bevestiging van het vonnis van de krijgsraad te velde-West geëist tegen de korporaal A. J. F. uit Schiedam, Verdachte was, in eerste aanleg veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek van ondergaan voorarrest, alsmede tot verlaging tot soldaat in de laagste klasse. Hem was ten laste gelegd' verduistering van een aan zijn zorg toevertrouwde pakje met kousen, ciga- reten enz., dat hij van een korporaal ln Korea had ontvangen ter bezorging aan diens verloofde in Nederland. De advocaat fiscaal noemde het gepleegde misdrijf ern- stig; - 'J-'; i U v 'r i'/'t De raadsman,van verdachte zelde dat,zijn cliënt tot; deze daad wasgekomen omdat ztjn eigen: pakje hem op de boot was ontsto len en hij niet met lege handen wilde thuis komen. F. heeft weinig steun van zijn ouders gehad, hetgeen tijdens zijn verblijf in Korea telkens een weerslag had. Zijn gedrag als militair in Korea is ove rigens goed geweest. Pleiter vroeg een ge deeltelijk voorwaardelijke stral. Uitspraak over 14 dagen. de presidente, mevr, J. B. Ch. Sjollema— s'Jacob zich zeer verheugd. In hoofdzaak hield men zich bezig met de huidige sociale problemen en een van de belang rijkste onderdelen hiervan was wel het leven van de bewoners in de rampge bieden, waarover mevr. T. PilaarGaar- land, uit Goes een rede hield. De U.V.V. had in Zeeland, in,de omge ving van Goes, de zorg op zich genomen voor de vluchtelingen, alsmede voor dijkv.i-rkees. Door een hechte samen werking wisten de U.V.V.-sters de gedu peerden te voorzien van kleding, voedsel en huisvesting. Ook bij de reevacuatie heeft de U.V.V. een bijzondere rol gespeeld. De bèta-ef fende gezinnen krjegen toen een z.g. kamperuitrusting door bemiddeling van de U.V.V. - De inleidster vond het jammer, dat in andere gebieden waar de watemood had geheerst niet was overgegaan tot het geven van zo'n uitrusting. De mensen Spr, wees op dingen, die in de huisgezin waren in Éu-ste instantie prime geholpen, aen van de getrffenen thans nog ontbre ken. b.v. voorwerpen, die een bepaalde sfeer brengen in huis, kunnen altijd naar de, gedupeerden worden gezonden. Na het houden van deze causerie!: werd overgegaan tot install»4' van dertig nieuwe medewerksters. In de middagver gadering was het woord aan mevr. C. KlarenbeekBouwman uit Utrecht Zij vertelde over „hulp aan ontheemden". Een aantal Bulgaarse vrouwen is destijds opgevangen in Utrecht en de U.V.V., daar nam de zong voor deze groep op zich. Ook werden nog enkele films vertoond, waaronder een van het santorium in Davos. - -.-i r De auto's van de gasten van het hotel Atlanta werden tot nu toe geparkeerd op het trottoir tegenover het hotel in de Aert van Nesstraat te Rotterdam. Als gevolg van de afbouw van het betonskelet zal zulks niet meer mogelijk zijn. Thans zal op het;onbebouwde terrein aan de Aert van Nésstraat naast Atlanta een tijdelijke parkeergelegenheid worden ingericht voor circa dertig auto's. Daar de definitieve pajkeergëlegenheden in de on middellijke omgeving van de Coolsingel nog niet kunnen worden aangelegd, is tot deze tijdelijke voorziening besloten. Op een lunapark aan de Kruiskade te Rotterdam is gisteravond een vecht partij ontstaan tussen een aantal In donesische bedienden van de grote vaart en de 35-jarige kermisexploitant A. J. De oorzaak van één en ander is nog niet geheel duidelijk. Het slacht offer werd bij de veachtpartjj met een scherp voorwerp in de ru« en de arm gestoken. Hij bloedde hevig. In het ziekenhuis Bergweg is ,hy ter ver pleging opgenomen. Er bestaat geen onmiddellijk levensgevaar. De politie, die meteen ter, plaatse was, heeft op aanwyzing van getuigen een aantal Indonesiërs aangehouden en voor onderzoek naar - hetbureau gebracht. Vier hunner werden in bewaring ge steld. in de loop van de nacht meldde zich een vijfde man. Het ondersoek is nog in volle gang. Een houten fabrieksgebouw van de N.V. Van den Heuvtl en Co., Wiiahandel, géves- ögd aan de Kraltogseweg te Rotterdam, Is gisteravond omstreeks 7 uur door brand ver woest. w' Xien stralen gebruikte de brandweer om het zich snel uitbreidende vuur meester te worden. Het gelakte niet de loods te behou den, wel konden een in de omgeving staand woonhuis en het kantoor voor de vlammen worden behoed. Enkele omwonenden ontdekten gister avond de brand. Zö lieten de. brandweer waarschuwen en begonnen zelf met de eer ste biussingswerkzaamheden. Deze poging moestechter spoedig worden gestaakt, daar de vlammen .zich binnen enkele minuten door het gehele gebouw hadden verspreid. Intussen was de motorspuit 3' gearriveerd direct gevolgd'-'door de gereedscbapswagen 2 en de autosputt 12. Met'behulp van deze wagens kon geblust worden op open water en later op de avond werd ook assistentie verleend door de leden ,van de slangenwa gens utt de omtrek en, tenslotte door; auto spuit 7. De leiding was ln handen van de hoofd man J. van Slllevoldt, dte met raad en daad werd bijgestaan door dc hoofdlieden H. van den Burg en J. .Hamel. De vlammenzee in het 'fabrieksgebouw aan de Kralingseweg, In de fabriek stonden diverse voorraden, nodig voor het uitvoeren van de najaarsbe- steUingen likeuren, advocaat en vruchten, wijn. Omtrent de aangerichte schade kon nog niets worden gezegd. Ook de oorzaak was onbekend. .ow-k::;--. De brandweer is tot .vanmorgen1 3 -ï bezig geweest mét het/nablussen, f? Maandagavond om 10 uur vertrok de coaster „Erna" met" 3000 vaten haring aan boord van dé Scheveningse vissershaven met bestemming Warnemühde in Oost- Duitsland! -;-/■; 'Het :ls 'de'tweede maal'binnen 14 .da gen, dat dit schip een dergelijke hoe veelheid haring vanuit Scheveniagen naar de Oostelijke zone vervoert. De diphtheritus heeft de-IaaiMe\^ej ken in Dordrecht verschillende jpeir/« somen.aangetasten er hebben r.^zich tengevolge van deze ziekte reeds!'eif/; kelesterfgevallen onder, dé; jeugdj voorgedaan. ij'j-'. Men heefthet met het oog. hierop hetergeachttwee scholen;/s déK/Kil school in de Wijnstraat en dèï'Gfiëé] meentelljke Kleuterschoolaan de Vest, te sluiten. De afgezette prémier van Brits-Guyana?-/ I dr Jagan, en de voorzitter ven dc Pro gres-'; sieve Volkspartij; Burnham, 'die Maarïdagjuit^|i!l Georgetown maarLonden zijn vertrokkëh.ï'ij j zijn via Paramaribo gereisd, vanwaar zij hun: Op de West-Kruiskade te Rotterdam is gistermiddag om kwart over vijf de 14-jarige Comelis .van der Waal uit de Gaffelstraat bü een verkeersongeluk zo ernstig gewond, dat hö om 7 uur in het ziekenhuis aan de gevolgen overleed. De jongen werd over reden door een vrachtauto waarvan de be stuurder waarschijnlijk niets heeft gemerkt. Getuigen worden verzocht zich te melden bU het politiebureau. De rechtbank te Rotterdam heeft heden uitspraak gedaan in de zaak tegen de 41-jarige chauffeur J. H-. uit Hengelo, die twee weken geleden voor de Ver- keerskamer heeft terecht gestaan, wegens het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. - Hem was ten laste gelegd, dat hij op 15 Mei, op Rijksweg 12, onder Reeuwijk, met een auto rij dende in !dé richting Den Haagr eén aanrijding zou hebben veroorzaakt met een truck met oplegger, tengevolge waarvan de zich in zyn auto bevindende G. J. Brinkman ernstig werd gewond en kort na het ongeval overleed.. Hij werd veroordeeld tot 3 weken hechtenis. Na een. vrij korte reis liep Maandag middag om 3 uur hetHospitaal-Kerk schip ,J>e Hoop"de Scheveningse Ha ven binnen. Het schip, dat gedurende de laatste 2 weken nog verscheidene patiënten heeft geholpen, moest voor proviandering en enkele noodzakelijke reparaties de réis onderbreken. Vanavond hoopt het Hospitaal-Kerk schip weer koers te zetten naar de gebie den, waar de loggers aan het vissen zijn. In de Oude Binnenhaven is gister avond de 23-jarige matroos W. O. uit de Kompasstraat, verdronken. Na het "os- gooien van de meertouwen van de ver trekkende Sch. 116 trachtte hii van de wal op de. logger, die ongeveer nieter van de wal verwijderd was. te springen. Hij sprong echter mis en raakte te water. Na ongeveer 3 kwar tier dreggen werd het ly'k opgehaald. Een arts van de G. G. en G. D. con stateerde de dood. Het stoffelijk over schot /werd overgebracht naar het zie kenhuis aan de Zuid wal Een aantal vertegenwoordigers van Westduitse reisbureaux, die een studiereis door Nederland maakten, hebben een kort bezoek gebracht aan Rotterdam. Dit bezoek, dat op initiatief "van de V.W. plaatsvond, behelsde de rondrit, een rondvaart en een bezoek aan diergaarde Blijdorp. De avonduren werden besteed met een bezoek aan de nieuwe winkel wijken in het centrum 'van dé stad. En kele weken geleden bracht een gezel schap Engelse reisbureau-employés een dergelijk bezoek aan Rotterdam, even eens op initiatief van de'vereniging voor vreemdelingenverkeer. Beide 'groepen waren enthousiast over de opbouw van de stad es bekenden met de beste indrukken te vertrekken. reis'.- per KLM vla Schiphol-|yoortzettöi^^^^ Een duizendtal studenten heeft :.van-(v<: daag in Rome gedemonstreerd in Jyér^; band; met dekwestie Triest. -v /tiZi|f;vmarchééi^en:!||3éé^ftó|stiht^ met meevoering. van- vlaggenentibórJ den, waarop te/lézenstohdt;>Titó| gelijk aan Rusland",* - ",,TIioiverlaat||S .Trfës^'-ien. ^LugrltTe /het IÉü!aan|i^»® leger". De demonstranten,'riepe „Weg met Tito" en „De Slaven 'nit Triëst". TT"" Het is de eerste ;:.'demonstraiie>/fj Rome, sinds het Engels-AmériKaMti besluit/' om de- zone A:-van - het';/wy gebied aan Italië overte dragen,vje afgekondigd/ De politie -Meldnauwlettend ühet^ oog op de demonstranten. Dè/béteginr's vormde., een belemmering ivoor-/sie verkeer tijdens het speruurl; /:.De;.optocht,:jbéwoog/zich;yah?he centrum van. .Rpinenaarv de^/bjiit wyken. Men vermeed de AnierikMt v ambassade waar, de ïtoHtie. met/lictóel mitrailleurs dfr/wacht betrokkeriv had// mg—m J--..". *-// -' - -f;':,e /W-/ys'.'/f:'*-"";'\C'f-"' /;"•*./-.•■,■. i'/|.I De nieuwe zuiveringsinstallatie van het Drinkwaterbedryf te Rotterdar. die onlangs gereed is gekomen, is gistermiddag officieelin gebruik 'gestd, door dé commissaris van de Koningin in: de provhrcte Zum-HoHaiM, /im.. ■L. "As Kesper. .Na het/uitspreken yan eenv i^e/idrufcte/Öc./.cPRthü^aDC'SpJS een knop. Direct daarna gilde een sirene over deuitgestrektevlaktên|^ van- het Dit was het officiële Ibegirf van de venstrek&ing van 'druikwater/Volgéhs'tó een geheel nieuwe" methode en tevens van een uitbreiding,/■waardoor./<lé bevolking verzekerd zal: zijn van voldoende water in; de" kraan. I De wethouder vóór. Bedrijven, de heer H. E. van den Brule, sprak een welkomstwoord in de cantine, waar - tal rijke genodigden gistermiddag bijeen waren, Spr. noemde deze inbedrij(stel ling een bijzondere gebeurtenis, vooral als men weet hoe groot het gebied is, dat vanuit Rotterdam van water moet worden voorzien. Het is niet alleen de bevolking, waarvoor gezorgd moet wor den, maar bovenal de vraag van in dustrie is groot, Spr. wees op de in dustriële uitbreidingen, die Rotterdam in de naaste toekomst te wachten staan en daarvoor is het nodig, dat het drink waterbedrijf paraat is. Na hem voerde de directeur van het bedrijf, ir B. Sehreur, het woord. Spr. toonde aan, hoe noodzakelijk het was, dat een uitbreiding tot stand zou wor den gebracht. Langdurige voorbereidin gen waren nodig voordat een afdoende methode was gevonden. Met de adjunct- directeur, ir Byker./had de heer Sehreur een studiereis naar Amerika" gemaakt. Daar hadden zy gezien op welke manier het water van de Missïsippi en Missouri werd gezuiverd en aan de hand van daar opgedane bevindingen is begonnen een methode voor Rotterdam uit te wer ken. -- Haast De. commissaris van de Koningin, die tenslotte het woord, voerde, begon met de opmerking, dathij zich haast een heel klein beetje Rotterdammer begon te voelen, In dc laatste tijd was spr. talrijke malen naar Rotterdam, gekomen om een feestelijke gebeurtenis mee te maken. Hij was daarvan onder de in druk gekomen, iets had spr. al gevoeld van die Rotterdamse energie en werk lust, De commissaris sprak woorden van lof tot de directie van het bedrijf co haar medewerkers. Zij zijn voortdurend in touw om te zorgen, dat de bevol king zuiver drinkwater krijgt. Het ver heugde spr., dat. thans mocht worden gezegd, dat er geen enkel gevaar meer aanwezig was voor de gezondheid bij het drinken van leidingwater. Met het vertellen, van een anecdote demonstreer de mr Kesper, dat: naast sterke drank gerust ook water rauw gedronken mag worden. Spr eindigde met het uitspreken van MArSTEBMHNNOXERING (Medegedeeld door de firma A. Makkreel makelaar in granen), ROTTERDAM. 19 October. v!; VJc. L.k. H.k. Nov. 26.65 Jan. 25.55 Maart, 25.50 Met 25.50 - Mr, L. A. Kesper wordt fdndgeleid:Xg door het nieuwe ■ia^oratoriürnMf0;M de wens, /dat de voltooiing van.'deze/ nieuwe installatie: van groot belangi/zf mogen zijn voor 'de bevolking ien'.'i dustrie. v;-'-//!/;'/??/? Tot «lot werd de nieuwe installat bezichtigd. - SCHEVENINGEN. 20 Oct. Sch. 87 l t vl, 200 weinig, 195-H). 246—7>,i v„ 341— uit 15 netten, gisteren 230,, 342—85(4/vl?' —3. «2—0. 56—2, 159—25, 229—1. 263—6.'10» 0. 23—120, 104—7. 332—30, 38—17, 201—10.'. 2' 0. 4—17, 75—100 nog 10 netten, 20, 57—1 ,199—14,'32—85 nog 30 netten,-tÖ-ilO.' V" 49^-40 nu 3 per net.- 51—5 uit 85 netted?j 132—60..I33—9, 1BO—85 nog 40 netten, 2. 24730, 262—12, 2—70 uit30. netten, i,"5- 8—2, 1525, 19—49 uit 45 netten, 23—lo/yi-vi; 30—150 uit37 netten, 35^-—0 ti vJ. 37—3.-45^ 25 14 vl, 37-3, 45-25 - )4 vLv 69^-4.'84^30 !4 vl. 130—20 14 vl. 210—0, 236—150 t4 v].'ï48 —weinig. 249—5, 250—80 nog 15 netten, 297— 12, .310—25, 312-23.(399—200(4 vl, 36—120 14 vl. 107-30, 353—1; 20-0, 223—12, 225—weinig gisteren 200. 314weinig. 7945;; 1413./136 —10 !4 vl, 284—2, 361—3, 7 nog halen.:95-: weinig, 135—10 >4 vl.'140-0, 46—U ',4' vl,-5C —weinig, 63—weinig. 64—nog haien. .66 ;noc halen, 72—30 !4" vl. 73—weinig, 81—lO iA/vl 89—3 lit vl. 103-^30vl,:. 123weinig, 124^- 1 li vl 160—weinig, 180—20 !4 :vl,V242L.nnï halen,275—l: uit io netten, 3—1,- 6—20. :X4i- 30, .21—0. 47—5, 1101, 118-rloo uit 40 netten gisteren 30. 120—17, 121—0. 302^-3, 325—I V vl.'"333— weln!e. "20<>!i weinig, 203—25 nog 30 netten, 40—weinig;'51 —30 nog .15 netten? 53—23 inig, Mp^]38Jv|g!3| netten, 61—10 A4?ylS71—I2n4'ivl,fï' 84weinig,, 112-lweinig./

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1