m, Anti-sociaal standpunt Tweede Kamer over regeringsbeleid aten hield van de da COMPLIMENTEN VOOR A.R.-FRACT1ELEWER Faillissement van Waldorp aangevraagd Italiaanse tanktroepen staan aan de grens Ad fontes Oost-Duitsland jaagt op terroristef Beraadslagingen rijksbegroting vanmiddag voortgezet Weggewist uit de historie Ons nieuwe feuilleton :4 m I Herstelbank grijpt in De publicatie over de Rijksbegroting Vier politiemannen gedood - W MËIm Treinbotsing bij Tilburg Hulp aan Jsr^el opgeschort WOENSDAG 21 OCTOBER 1953 N ELFDE JAARGANG No. 2600 Weerbericht Churchill liet niets uit over zijn Moskou-plan „Waar blijft de beslissing?" Kwestie-Triest uitgesteld 1 Jagari - op Tweede Kamér ültimatumïan bendeiti 'm/'Ziiid-EêleBfes';t|||||M Nederlander%etrokl£ëi|||| Regeringsverklaring van dr. Adenauer? m W mm it (Van onze parlementaire redacteur); HET unanieme oordeel van allen, die gisteravond de grote rede van dr. Schouten beluisterden, was dat de A.R.-fraetieleider de rede van de dag had gehouden. Toen de heer Schouten het spreek gestoelte verliet, verdrongen de Kamerleden van, alle richtingen, socialisten en liberalen, Rooms-Katholieken en Christèlijk-Historischen zich rondom de zetel van dr. Schouten om hem met déze grootse rede te complimenteren. Ook de ministers achter de regeringstafel lieten zich niet onbetuigd. bruiken^pm, de^wIksfciiis&opding^UJfc Drie Italiaanse en drie Joegoslavische divisies staan thans over een front van 145 kilometer tegenover elkaar ten'Noorden van Triest. De Italiaanse divisies „Ariete" en „Folgore",uitgerust met Sherman- en Pattontanks, hebben zich namelijk bij de „Mantova- divisie" gevoegd. Waarnemers zijn, van mening dat de strijdmachten aan weerszijden van de grens thans even sterk zijn. Zie verder pagina 3 Geen strafbaar, feit" r~ "N iS'aptl ;-i4 im^s>!ö^mÊÊrp:-r' - p r In dit nummer eindigt Ion# dagelijkse feuilleton. „AN# NEKE TANNEKE'V- tMbpJ gen hopen wij aan te yangën-^ mét de publicatie yïm^'ohsf- nieuwe fèuilletón: '-„MET HAND EN TAND".door/RiS r chard 'PapëiiM'^» v -11 m Wm* Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'i-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. JKEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN - RUSTIG WEER Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Zwaar bewolkt of nevelig weer met in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Weinig wind. Geen regen. Dezelfde of iets lagere temperaturen. 1 O Hoofdredacteur: Dr. 3, A. H. 3. S. BRUINS SLOT i i DE reden die van-N/V.V.-zijde naar voren wordt gebracht waarom men zich tegen vrijere loonvorming meent te moeten verzetten is deze, dat men de overheidsleiding in dezen noodzakelijk acht, omdat anders de volledige werkgelegenheid in gevaar komt. 'Men meent dat deze volledige werk. gelegenheid in gevaar komt, ook al blijft de Overheid een wakend oog houden op de minima en maxima, bij de bepaling waarvan zij gelijk wij gisteren schreven ook bij vrije re loonvorming zeggenschap behoudt. Dit argument van N.V.V-zijde is allerminst duidelijk en aannemelijk. Het is niet in te zien, waarom de werkgelegenheid in gevaar zou ko men, wanneer bedrijfstakken, dié.het betalen kunnen een hoger loon zouden uitkeren. De werkgelegenheid zou in gevaar komen, indien men bedrijven, die het niet betalen kunnen, zou dwingen een hoger loon te betalen. Want dan dreigt werkloosheid in zulk eet» bedrijf. M.a.w. wanneer men een systeem van vrijere loonvorming, gelijk wij dat gis'teren beschreven lo yaal zou toepassen, behoeft_ de werk gelegenheid daardoor niet in gevaar te komen. Intussen houdt men van N-V.V-zjj- de toch dat standpunt vol. Men wil een loonpolitiek volgens „integraal toegepaste richtlijnen". En wat zal er dan gebeuren als er toch vrijere loon vorming wordt toegepast. Dan moet u luisteren naar wat de heer Vermeu len op het looncongres van het N.V.V. heelt gezegd. Hij zeide, volgens Het Vrije Volk dit: „Laat/men één ding goed begrijpen: Wanneer men de Overheid terugdringt en men laat de loonvorming geheel of ten dele over aan het vrije overleg, dan zal bij dat onderhandelen het laatste' woord de staking zijn". M.a.w.: het N.V.V. zal zulk een systeem van vrijere loonvorming trachten te saboteren. Want wie. be gint nu als het over loononderhande lingen gaat, van te voren al óver sta king te spreken als hij serieus onder handelen. En wie zegt dat dan open en bloot -met een soort dreigement, dat men.«goed moet begrijpen, dat dan de staking het laatste woord is. Het is; toch verbijsterend, dat waar het;N.V.V. zulk een 'standpunt in neemt, men durft zegen dat het de werkgevers zjjn. die een, .vrijere loon vorming belemmeren.Het. is - duide lijk, dat, het N.V.V-zelf die-een vrijere loonvorming wil- gaan ^lemmeren. Nff de oorlog hebben leidersvan het N.V.V: !.de heer Suurhoff was onder .hén éeri groot man plaats genomen in deNedcrlandse - Volksbe weging, de toenmalige vóorlopér van de P.v.d.A. Het verdrijven van de klassenstrijd was een der parolen van deze beweging. Maar wat er nu. op het N.V.V-con- gres werd aangekondigd is niet an ders dan aankondiging van een stuk- je klassenstrijd. Het punt, waar het op heer komt, ia dit, dat het N.V.V. in wezen niet geneigd is om het bedrijfsleven zelf zijn boontjes te laten doppen. Men wil per se de Overheid ef bij houden en die Overheid volledig de baas la ten zijn, Een'vrij overleg, geheel of ten dele en men lette op dat wooord „ten dele" wordt beslist verworpen. Met sociale rechtvaardigheidheeft dit niets te maken. Het is een theo- retisch-socialistisch ideaal,- dat hier naar voren kómt, waarbij men er van uitgaat, dat dé Staat het economisch leven geheel moet beheersen. En alswij de heren van het N.V.V. goed. begrijpen, zal men er daar niet tegen op zien om ter wille van dit theoretisch-socialistisch ideaal - de werkgelegenheid op het spel te zetten. Dan zal men zijn sociale bezorgdheid opofferen-«aan zijn socialistisch ide aal. v Wij menen, dat hier krachtig ver zet tegen geboden moet: worden en dat het 2aak is dit streven van het N.V.V. openlijk aan de kaak te stel len. Tljdsn* d» r»d» **n da haar Schouten ward onder adomloxo stilla galuUtard. Hat wai Schouten In da grote kracht van rijn rathoriacha latent an in da dwingend* logica van lijn baloog. Bo venal trof hij door xiin humor, gapaaid mat - innamanda mildhaid' laganorer da tagemtandar. SCHOUTEN. Niet in de Partij t«on de Arbeid Sir Winston Churchill heeft Dlndaj In het Lagerhuis geweigerd iets te zeggen over persberichten, als zou hij van plan zUn een bezoek aan Moskou te brengen. Een stampvolle zaal wachtte in span ning op elk woord, dat de Britse premier zou zeggen, in antwoord op vragen van het lid van de Labourpartjj Woodrow Wyatt over berichten in de pérs, dat hij binnenkort naar Moskou zou vliegen om te pogen de Internationale sponning te verminderen. ,Ik ben bang, dat ik zeer wijde deuren zou openen, indien ik zou trachten alles wat in de kranten wordt gezegd, te be vestigen of te ontkennen", zo zei de oude staatsman, en hij ging weer zitten. Het was een sterke anti-climax. Daar de oppositieleden slechts af konden gaan op de persberichten, had dc premier hen tot zwijgen gebracht. Reuters medewerker Stanley Friddle tekent hier ;bjjaan, dat het- aan Chur chill toegeschrevenplan om alleen naar Moskou te gaan. indien hij er niet in zou slagen de regeringsleiders van de vier grote mogendheden, bijeen te krijgen, niet door de., meerderheid; van zijn partij wordt gedeund. .Vel^egerlngsfuncflppa-, rissen vrazen, dat" eén dergelUkéfinlssie noodlottige gevolgen zou hebben op da Europese opinie en-,de Brits-Amerikaanse betrekkingen^- indien «zij zon mislukken. Daverende vrolijkheid was er op alle banken, en op de overbezette tribunes toen aan het einde van zijn rede de heer Willems van de PvdA als RK-socialtst interrumpeerde: „Hoe leer je dat?" Dr. Schouten had betoogd dat de heer Bur ger toch moest leren om de werkelijk heid te aanvaarden dat de voorstanders van de Christelijke politiek - over de principiële vragen ten aanzien van vrij heid. verantwoordelijkheid en democra tie fundamenteel anders denken dan de socialisten. „Hoe leer je dat?" riep de heer Wil lems. Dr, Schouten gaf -onmiddellijk het antwoord: Niet in de Partij van de Ar beid. En ik heb zo'n idee dat u als PvdA'er dat eerder zou leeren in de KVP of de KNP. U werd, als u de Partij van de Arbeid zou verlaten, toch geen lid van de AR-partij! Dr Schouten wees er in ziin rede verder op, dat de voorstanders van con- junctuurpolitiek uit de Rijksbegroting 1952 eeen les kunnen trekken. Deze po litiek stelt immers voorop dat men in gunstige tijden voordelige saldi kweekt die men in ongunstige tijden kan- ge- siig'"te^ë~bvlöeden.Wi}' liggen op hef «west .afkeuren. Een'derde van ..hel ogenblik in zóin gunstigé periodeen toch wordt .er .met een begrotingstekort gewerkt Namens -de directie van de N.V- Nederlandse Instrumentenfabriek Waldorp te 's-Gavenhage heeft de heer 3. de Blij, dié van einde Augustus 1952 tot enige weken geleden mede-directeur der vennootschap Is geweest, Dinsdag in een persconferentie medegedeeld, dat de Herstelbank haar crediet, dat op heden 463.572 gulden bedraagt, heeft opgezegd en het faillissement der maatschappij heeft aangevraagd. De N.V; Waldorp heeft na de faillissementsaanvrage surséance van betaling aangevraagd, doch dc directie verheelt zich niet, dat het vrijwel zeker'ls,. dat na afloop hiervan het. einde van het bedrijf zal zijn gekomen. De heer De Blij sprak zijn grote ver wondering uit over deze, stap van de Herstélbank. die naar hij zeide de econo mische bestaansmogelijkheid van de ge zinnen der 200 werknemers van Waldorp in gevaar brengt en waarschijnlijk een eindé,zal. maken aan het bestaan van een' bedrijf, dat metzijnongeveer veer tigjarige ervaring, vooral ook,in precisie werk, van hoge kwaliteit een zeer be langrijke positie, inneemt' in de Neder landse economie. Hij verklaarde, van mening te zijn, dat het tedrijf in tech nisch opzicht alle mogelijkheden voor een rendabele exploitatie heeft. De heer De Blij is als directeur afgetredenj..om dat de moeilijke liquiditeitspositie'yhet naar zijn oordeel zinloos maakte vera^r Volgens berichten uit het Italiaanse grensgebied zijn stalen helmen en automatische wapens uitgereikt aan alle gezonde mannelijke burgers, die langs de Joegoslavische zijde van de grens wonen. In de binnenstad van Triest komen al Italiaanse vluchtelingen uit de B-zone binnen. In Italiaanse politieke kringen werd er gisteren op gewezen dat nergens uit blijkt, dat de geallieerden vooruitgang hebben geboekt bjj het zoeken naar een beslissing. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, heeft medegedeeld, dat voorbereidende onder handelingen worden gevoerd met de Italiaanse ende Joegoslavische regering om de mogelijkheid «van een vljfmogend- hedenconferentle over THëst te onder zoeken.'; In de straten van Rome is gisteren hevig gevochten toen duizenden studenr teil 'en soholieren demonstreerden tegen Tito. De. betogers eisten .dat-de Italiaanse troepen onmiddellijk de A-zone van Triest zouden binnentrekken. De politie heeft de demonstranten, die zioh vooral ophielden voor de gebouwen van de Rus- sische, de Amerikaanse en de Engelse ambassade, .'mét. geweld uit elkaar ge jaagd. In sommige delen.van de-stad'kwam het lot gevechten tussen communisten en neo-fascistische demonstranten. Intussen heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Eden, het Ameri kaanse besluit om zone A van Triest aan Italië te geven wel een erg „drastische stap" genoemd. Zij was echter genomen om érger, te voorkomen. .Men had ge hoopt dat de betrokkenen zidh er wel bij zouden neerleggen.- De verdeling van het vrije gebied van Triest- langs .de .huidige zonale 'grenzen leek de' enigé practisch-mogehjkeoplos sing om de spanning tussen Italië en Joegoslavië te t doen afnemen, aldus Eden. Foster Dulles "heeft medegedeeld, dat de V.S. én Engeland,er niet over denken terug te koenen- op hun besluit om de A-zone van Triest aan Italië over., te dra-gen. Er worden, aldus Dulles, reeds voor bereidende maatregelen genomen voor de evacuatie van Amerikaanse en Britse strijdkraohten uit Triësfc"-'- - te gaan. Wanneer de Herstelbank bereid zou zijn geweest verdere credieten te verstrekken en in het algemeen een soe peler houding had aangenomen; zou het volgens de heer De Blij mogelijk zijn ge weest het bedrijf op een gezonde basis voort te zetten. Een nieuw crediet van ongeveer 200.000 gulden én een regeling van de bestaande schulden, die tezamen ongeveer 1:800.000 gulden belopen, zou den het bedrijf hebben kunnen redden. Dat-het tot een faillissementsaanvrage-is gekomen wijt de heer Be Blij aan de bezwaren, die bepaalde instanties tegen de persoon van de directeur, de heer H. Albrohda hebben. Hij beschreef de heer Albronda als een „self made man" en een „vechter", de in zijn loopbaan bij zjjn contacten met officiële instanties nogal eens fors is opgetreden en op -deze wijze „kwaad bloed, heeft gezet". Overi gens is het bij de heer De Blij een raad sel, .dat deHerstelbank tot het aanvra gen van hei faillissement is overgegaan, daar de heer Albronda zich bereid, heeft verklaard zich uit het bedrijf terug te trekken én van zijn aandelenpakket, dat hem de zeggenschap in de vennootschap geeft, tegen vrijwel, geen vergoeding af stand te doen, wanneer een redelijke mogelijkheid voor voortzetting van het bedrijf op een gezonde basis zou' werden gevonden. Deze mogelijkheid .heeft be staan, want er is dé laatste tijd, op basis van dit voorstel met verschillende be drijven over overneming van het bedrijf onderhandeld. Een der gegadigden, waarvan de heer De Bij de naam niet kon noemen, toonde 'zelfs zeer veel in teresse. doeh als gevolg van tegenstand van de Herstelbank is dat op niets uit gelopen. De heer De Bij gaf als zijn mening te kennen, dat hier een spel wordt ge speeld. dat ten 'doel heeft het bedrijf In-handen van zékere belangen te bren gen. Welke deze belangen zouden kun nen zijn, kon hij niet zeggen, doch het is hem wel bekend, dat Fokker enige weken geleden belangstelling voor het bedrijf heeft getoond. Fokker, heeft zich overigens inmiddels weer als gegadigde teruggetrokken. In 'een schrijven aan de N.V. Waldorp Instrumentenfabriek stelt de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond, aange sloten bij het NW„ er-prijs op te ver klaren, dat het NW aan de'besprekin gen tussen Herstelbank,' Waldorp e.a. over deze aangelegenheid, niet als zodanig heeft deelgenomen, zijn vertegenwoordi gers zijn bij enige besprekingen wel be trokken- geweest, doch als vertegenwoor digers van - dg samenwerkende werk nemersorganisaties. Gedurende drie jaar is steeds van de zijde deir werknemers organisaties een beroep gedaan op de Herstelbank - -om toet bedrijf in welke vorm ook, in verband met .de werk gelegenheid, in stand te houden. Toen.de Herstelbank* de situatie hopeloos achtte, ■hébben de-organisaties duidelijk ge steld, dat het hun; niet om een N.V. te doen was, doch om bet "bedrijf als werk gelegenheid. De regering achtte" deze begroting verantwoord met het oog op de bevor dering van de werkgelegenheid op lange ter-mijn eri in verband met het aflopen van de uitgaven voor deVergoeding van de watersnoodschade en. de oorlogsschade. Voor het eerste punt: De werkgelegen heid had dr Schouten grote waardering. Voor de twee andere punten was zijn waardering veel minder. De bedragen die voor het herstel van de watersnood- schade worden uitgetrokken, liggen la ger doordat voor 1953 een bedrag van 239 millioen en vobr 1954 eenbedrag van 170 millioen; pit de tegenwaarde fondsen wordt geput. Dr Schouten ver wachtte dat bij het»; huidige tempo van de oorlogsschade-liitkeringen - -hieraan eind 1957 pas een eind zou komen. Is het verantwoord hiermee nu al rekening te houden voor 1954, 1855,11956, en. 1,957? Dat vond de heer Schouten te opti mistisch. Bovendien 'loopt, de zaak "niet zo statisch als de regering' verwacht. Wie weeet wat voor consequentiesde rapporten van de z.g. Deltacommissie voor het sluiten van'de zeearmen-zullen hebben? Dr Schouten'- 'wèes óp ;de 'alge mene tendensvan «een 'uitzetting van. de begrotingsuitgaven!' Het; gaat? "maar „crescendo" als tneh idifbegrlp hier mag gebruiken. Het' niveau 'van,'dé Rijksuit gaven bevredigde''dr^Schö'iten maar slecht. - - - •- - - De minister van Financiën spreekt over een/relatie! constant-niveauenzegt dat het' wel zo zala "blijven.Hieruit nationale inkomen gaat weg aan rijka- uitgaven. Dat legt een zware druk !op ons -volk! De Kamer zal zich meer van 'haar controlerende functiebewust moeten worden en de regering zal het initiatief moeten nemen bij - de vermindering van deze uitgaven, want anders komenzij er niet. Wanneer dr. Schouten voor de vraag staat of hij de verantwoordelijkheid voor de voorgestelde belastingontwerpen en .de begroting -kan aanvaarden, das komt,, hij tot een bevestigend antwoord, maar op andere gronden dan de regering. Dr. Schouten had berekend dat- sinds 1949 de batige saldi op de gewone dienst totaal 1953 millicfen gulden hebben op geleverd. De tekorten voor 1953 en; 1954 waren geraamd op resp. 596 en 995 mil lioen gulden. Deze tekorten kunnen dus volledig door de. overschotten van vorige jaren worden gedekt.; Daarin-vinden wij aldus dr. Schouten onze grond voor optimisme. De A.R.-woórdvoerder mérkte ondeu gend op, dat hij ervan overtuigd was dat de regeringen in het verleden niet de op zet hebben gehad om tekorten te kweken. Er werd steeds, gezegd datde hogere belastingen voor dekkmig van die tekor ten nodig waren. De pverschotten zijn achteraf ontstaan. J .Ik weet niet ofiemand niet een ver wachting of een zekerheid dienaangaan de in zijn achterhoofd heeft gehad," riep dr. Schouten uit;-hiermee kennelijk doe lend op de oud-minister Lieftinck. „Naar aanleiding'van de door mij op 3 September; 1953 - gegeven antwoorden óp drie vragen van het lid der Kamer de heer van Rijckevorsel moge ik' u berichten, dat'.hét' justitiële onderzoek naar aanleiding" van de iri het dagblad „Het Vrije Volk" gedane mededelingen over de Rijksbegroting 1954 niet .het be wijs van een gepleegd strafbaar feit heeft opgeleverd.!' Aldus, heeft de /mi nister-president, minister van Algemene Zaken,"* dr. W. Drees. medegedeeld: in antwoord op de- schriftelijk gestelde vra gen van het lid der Tweede Kamerde heer Van Rijckevorsel. De' Veiligheidsraad der- Ver> Naties heeft vandaag besloten het debat over Triëst tot' 2 'November uit tc stellen teneinde Groot-Brittannië, Frankrijk en de-'Ver:'-Staten - detijd te geven door middel van een - rechtstreekse diploma ts ekeact ie tot een oplossingte 'komen/' ;{'Dé "Taad besloot met; negen stemmen tegen één tót-toet uitstel,-hoewel de Rus- sische -gedelegeerde Andrei- Wisjinskl; een onmiddellijke 'bespreking eiste. De Liba- non onthield-zich van de stemming. 'k?-15.-'Sir; ■•4 Enkele minuten over twaalf is dr Jagah/deafgézetteminister-president yah Brits-Guyana, met zijn' eveneens afgezette.' minister vanOnderwijs, Linden Burnham, op-Schiphol aange- komen. 'M:.;- 'kiïAKï Dinsdag ;heeft ZJZ.H. Prins Bernhard een. bezoek, gebracht; aan de iraditonele Zuidlaarder paardenmarkt. Met groot enthousiasme- iferd de Prins in hel Drentse dorp ontvangen. Tijdens de officiële ontvangst op het gemeentehuis werd dePrins door bakker A. Koers een doos mei echte Zuidlaarder bollen, bestemd voor "de Prinsesjes, aangeboden. 4 (Voor verslagzie pagina" 5.) J IV;' IJ ontvingen het eerste nummer'* van „Ad Fontes", cultureel maandblad voor het Christelijk .on derwijs.*) - De bedoeling van het blad, is een -; fundamenteel orgaan te zijn. waarin de vraagstukken het Christelijk onder wijs betreffende, principieel zullen worden doorsproken. De redactieraad bestaat uit Hervormde en Gerefor meerde mannen van gezag. Het blad kiest duidelijk partij tegen de doorbraak. „Zonder dé Christelijke school te verabsoluteren, wil dit blad toch in. de huidige, concrete situatie':' aan de school mét de' Bijbel zeer be^. paaid.de voorkeur geven". - -i'/V/PBi? „In de problematiek van het Chris-; telyk onderwijs, zo leerden de zo.-juist voorbij gegane jaren ons, kunnen we met wilde kreten en pathetische ver- zekeringen niet verder komen". f „We zullen weer moeten gaan. studeren". „Ad fontes" Ad fontes! betekent: Naar de bron nen! Die bronnen zijn Schrift en historie. Wij menen dat dit maandblad in een: behoefte voorziet en wij hopen dat da voorstanders van het Christelijk 'on- - dejrwijs dit initiatief zullen doen; slagen door voor de nodige: abohnégs menten te zorgen, Uitgave Born N.V. Assen—Aihsterdaml1;: Abonnementsprijs f 6,35 perdaar.;-/-'-:ï;??5ppi!j >'.V i""'V V;' 5 V V," 1 --i*;. rVé;", iS:#, Vier Oostduilse politiemannen zijn.;ge dood lijden»/: een'; vuurgevechtmet een groep'anti-'commuhisten.; xo'blijkt uil een bericht van het Ooatduitxe persbureau A.DlN. Dit gevecht; bad: op 16 October jl. plaats ia - de 'omgevingvan Cottbus, on geveer 70 mijl ten Zuidoosten van Berlijn en 24 kilometer - van de .-.Poolse! grens. - Twee!1 leden/:van r de anti-communis tische - groep.' 'onder wie .de leider, wer den gearresteerd. De anderen:-wisten Ae ontkomen:" De politie heeft de/gehele bevolking in/hét- gebied rondom. Berlijn verzocht- te helpen bij ;het; opsporen; van d'e, om .met* AJ?N., te spreken, „bende fascistisché^terroristen";!-!die; v.olgens,;.de politie naar Oost-Duitsland was gekomen om sabotage "en 'moorden* te 'plegen. - Russische? soldaten en duizenden man-, schappèii vah défDuitsë Volkspolitie, héb/ be inmiddels een gebied van honderden vierkante, mijlen ,ten Zmden'vanj.Berlijn „uitgekamd".Daarbijv werd geen-, i,ter rorist" gevonden. De Tweede Kamer heeft hedenmid dag de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting voor 1954 voortge zet. Daarbij, kwam tevens aan. de, orde de' 'motie-Romme -* betreffende- vrij heidsverruiming - in de loonvorming, welke gisteren:ïs ingediend. Even eens kwam aan de orde de beraadsla ging over de, industrialisatie- ende deviezennóta's,dé belastingontwerpen en de-Huurwet. De heer H o f s t r a (Arb.) zijn.gis? teravond .«onderbroken réde vervol gende, sprak zijn hartelijke voldoe ning Aait? over' het wetsontwerp tot verlaging van inkomsten- en loon belasting. Ook in de opbouw van het V 1' rif&r 'Wr Deze foto is een half jaar oud. Daar lopen de groten van de SowjeU wereld (achter de baar van Stalin): Malénkow (links),- Tsjoe En .Lai,; Ckroesjtsjeto (rechts) en daartussen, breed" en streng, Bëria, dé mach tige politie-chef. Een paar maanden later was Beria geliquideerd. Zijn beeltenis verdween van schilderijen en J wandtapijten, zijn portretten werden nit etalages gehaald en, niemand, scheen meer te toeten, waar Beria geboren werd, Beria, nu een btrapte slechtaard en verrader, werd weggekrast uit de geschiedenis. Mevrouw Perls Mesta vertelt daarvan in haar xijfde artikel over haar reit door de Sowjet-Unie.-Zia.pagina 5. tarief zag hij reden tot voldoening; De middengroepen zullen door'de ver laging-' 'ook-zjjngebaat..- Vervolgens kwam hij tót5 de. motie- Rommè; ze bevat een aantal clau-, sules, dié' niet onaantrekkelijk schij nen. Het.kwam hem echter voor,/dat het plan van de heer Romme in we zen onuitvoerbaar is. Wat moet er gebeuren* ais werkgevers en werkne mers het niet eens zijn? Aan'/ de hand 'vanwelke hórmen moet 'erdan" é®n,; beslissingworden genomen? - Z.i. móét aan hét'huidige stelsed verre de voorkeur worden ge geven. Een geleide loonpolitiek, achtte hij van grootbelang voor hét vraag stuk/der werkgelegenheid. Wat zou er gaan gebeuren ais per 1'Jan. ,1954 het door de heer Romme bepleite'stelsel wordt ingevoerd? In" enige bedrijfs takken* zal het' loörf- gaamstijgen,' maar in andere, zal -het reële loon dalen. Aan''sommige arbéiders -zal 'dan' récht worden gedaan/ maar aan andere zeer duidelijk onrecht. -Het stelsel van de heer Romme zal er toe leiden, dat opgeofferd wordt wat voor de landarbeiders,is bereikt en dat dé afstandtussen stad en platteland vergroot wordt. Ook tegen* dé procedure verklaarde spr. bezwaar te hebben. Als de motie werd aangenomen zou men praema- tuur handelen, ingrijpen in een pro ces, dat 'nog in ontwikkeling isi Op dit ogenblik xiioet de motie verwer pelijk worden geacht. Terugkerende .tot de belastiifg- ontwerpen betoogde hij, dat de stél? ling, dat de voorgestelde, verlagingen te .weinig soelaas zouden geven, slechts van* academische betekenis is. In de grote lijn betuigde de heer Hofstra- zijn instemming mét--de voorstellen. Door nog onopgehelderde oorzaak is ir. de algelopen, nacht een goederen/ trein uit Den Bosch bjj Tilburg op de locomotief van een lege kolentrein -ge reden. De'leerling-machinist van de aan rijdende trein/ kreeg een shock, en de machinist van dé. aangereden trein werd zwaar gewond. Beiden, zijn'in een zie kenhuisje Tilburg opgenomen. Van béide treinen; ontspoorden een aantal wagens, waarbij de - hoofdsporen tussen Tilburg en. Den Bosch en tussen Tilburg en Oisterwijk (lijn naar Boxtel) zijn ver sperd.' Hier rijdert autobussen .ter ver vanging/van de treinen. Een van de sporen yan station Tilburg, die door hét ongeval vannacht, buiten ge bruik;.kwamen, issinds half elf weer. te berijden De - elëctrisché.- tfèinen, van de serie 1200 van Amsterdain 'via 'Rotterdajn naar Eindhoven' en terug, rijden mi" via Tilburg. - Dé;- schietpartij te Ti Cottbus was /-/.hetigj eerste gewapende verzettegen '.hetOostr dui tse. tCommunistisché/;bewindArindsgd«-j|| révolté"- van'.de arbeiders/op 17/Juni///S:»; De Amerikaanse minister van landse ^sken, JohnVFo»tert.DuUes;/beeft'/:.;t:'<-? op/.^eett' .persconferenlia. verkléaTd/?iaat Amerikadahub>; öp.- gron&*.van' het; gram Voor wederzijdse'beveUigiaito" aak Israël beeft opgasehort .oadatj Israël haaz.i^g.-* het/oordeel van 'Amerika ."«èii '.TOoncbxiHMëfiï van de Verenigde Naties'nief bpTolgt''Eëh&i|; bedrag ?n0emda-;-Dullas":-ailrifet%'pSS-®§l^S ;/In:"!strijd,iitóetSaé31nj«ractiófvah|:één^^® VJf./commisaié, -* Mdtis - DuBes/é, is/rlriaëlgi^ .voortgegaan met een' project,--idat:van •|n-®V!4; vloedis op "de/lóóp';van;;enige: 3oréassMSts00é, Wat het bedrag van 'de: bulp betreftt:é'rjA5i- is «voor Israël- afzonderlijk 'geen ZbedragaSSjfi gevoteerd: Volgens Duhes isrhet jbedrag,*^!?;® dat - voor de Arabische ;landen/en sIsraëlS;® tezamen "is'uitgètrofcken,. "ongeveer/Honi;.' derd milhoen dóllar./ Aan' Kahar.Moezakkar en.dè béndéhfin\S|.«* Celebes - zal tot 1,November de gelegenr.?M3 heid worden gegeven zich te melden btt de - dichtstbijzijndeipost van leger;.én/politié///|pf De benden moeten dan alle - wapensinle-;/|;S> veren, is./ in Makassar medegedeeld.:;:*-^ Waarnemers in' öjakarta ziea; hiérin/een-;# -- ultimatum; - aan de. 'rustverstóorders/'.in;/ Zuïd/Celebes. - z j !p6 'OostaorpI&ijgreMpoliÖeiyfiééftfèénfe^ï hoeveelheid gesmokkeld VnikkdlStergwaar??™® de van '40.000 schilling (1;538:; dollar) Jont-"®" dekt, die- verborgen was In .een./per/:":. sonenauto; welke eén Duits nummerbord ;l®! droeg. Men. deed deze ontdekking ..tUdcns^SS de normale douane-eontrdle aan de'Oosv //- tenrjjks-Duitse grens, .Volgens/jdei-Oos-'ftS:^ tenrijkse'- politie was de' bestuurder:£vaht«S&5 de wagen een -zekere W. uit/.N e d e r'-/ 1 and. Zijn adres werd niet medeaé- deeld. - - T( lhSijn- .politiekeverklaring Bondsdag heeft Adenauer gistermiddag opnieuw een veiligheidspact vdórgéétëld%S|i tussen Rusland en de; E.D.G. als. eersteSm stap naar 'ontwapening over 'de sgehèléï=§P wereld. Voorts drong hij aan? óp~. snélleïi''&r ratificatie van het plan voor het:;Eüro-r,'ff¥' pese léger. Hij- beloofde met allé kracht"? de voltooiing van het plan "omSSQO.OOOt'Sff man Duitse troepenin het ^BÉamèSeSPSf leger opgenomen te krijgen,te éuUen'M/ voortzetten, Ten aanzien van de hereniging/van Duitsland:het tweede punt -van. zijn programma voor de buitenlandsé.l'pwIÏ/'^H tick - zeide hy té hopen,'dat'ééh/cón/S'# fei-entie van de Grote Vier Duitsland dichter bij dit doel zal .brèngenl Vj;? - - 1 A Adenauer maakte bekend,, dat/aóóédigS&^ besprekingen zullen* beginnen -tusseii<-'d&PWi regeringen van Frankrijk. en -Duitsland: SiM bèsii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1