i BUISMAN H te m te I® Teken- en schilder club „Centaur exposeert in de Visbank Service" of valsheid in geschrifte bij verkoop van chassis? „Sluit dijken tegen alcohplylóed Kamer-debat van hedenmiddag mf- 'iiiiiiiiin>'M*i'Wfii>iWiP>WiisffW wnijitewifpi iT"i i. TROUW Woensdag 21 October 1953 SCHIEDAM ISgi! Ife Collecte voor Gezamenlijke fllilifaire Fondsen 1-21-: li; Oogstdienst 1953 Korte Sckiedamse Berichten Maasland Advertentie Mf m-i Schaakclub Schiedam W&ïJzï - v De zuinige bestelwagen mei enorm laadvermogen G.A. HOOFTS CARLTON AUTOMOBIELBEDRIJF C.V. Opiumsmokkel te Rotterdam verijdeld VLAARDINGEN ||P^cKhischë£ p^defvaarL wkf Advertentie OPENINGS- t AANBIEDINGEN ";Zware '.kwaliteit■;- i' .'-v-' d e k e n s ;yan één der- grootsteNed. Mbrleken^'B»^ tjacquard geweven, deken; 1 pers. 200 x150 '21.90 Cypers; 220 x.170 26.75 DE KLERKeZH BINNENWEG Vlaardingen telt reeds meer i dan 54.000 inwoners vond* Brand in slagerij Merkwaardig ongeval - ^Öürgerlij ke Stand van Rotterdam De opening Drs. Rooze over het blindenvraagstuk Centrum noodsakelijk TEKKO TAKS EN DÈ ATOOMPANTOFFELS 45 m 45-2m Advertentie» WIE KOFFIE ZET denkt aan BUISMAN, omdat lekkerder èn goedkoper koffiedrinken samengaan met Rotterdamse Rechtbank Volgeboekte „Willem Ruys" naar Indonesië Apostolischen doen hoofdr bestuurder uitgeleide Adjunct-directeur veranderde cijfers Ds. P. J. Dorsman spreekt voor Herv. Geref. Comité Declamatie-cursus is volgeboekt Moiorongeyal RÖtti-'PHilh. Orkest met i^n'Byron Janis In' Sta'dggehóórzaal ;yiaardüngen Dj,. J; W, Tónsbeek voor NCGOV :;t - Drukbezochtépropiaganda- avond in ,Jrene" s.o.s. Bankbediende ontvreemdde Amerikaanse dollars Valt neutrale" commissie uiteen? Griekenlands nieuwste schip vaavt onder .Liberiaanse vlag Achttien nieuwe winkels aan de Meent gaan open Pemis Visserijberichten ssewgaw'ii la»»:! '.Zaterdag- ai October a.s... wordt in Schiedam een. straatcollectc gehouden voor^de GezamenlijkeMilitaire Fondsen. - tw. Fonds 1815' yoór. oud-militairen en nagelaten betrekkingen. Koninklijke Nationale Vereniging tot steun aan mi liciens „Stamil", Vereniging Ereschuld en Dankbaarheid. Karei Doórmanfonds, Prins Bernhardstichting en,Van Weer- den Poelmanfonds. Collectanten zijn dringend nodig, zo wel voor de ochtend- als middaguren, straat. ere; -huls-aan-huis collecte. Aan melding kan-" geschieden ter Gemeente secretarie, afdeling Militaire' Zaken, Nieuwstraat;.26. loket 4. - Giften ten bate van de G.M.F. kunnen worden gestort op postrekening 22S73T .ter. name "van depenningmeester van het Fonda 1815 afd. Schiedam, de heer Ti de Jong. - Tacjsi In de'morgengodsdienstoefeningen in de Grote-, Nieuwe-, Wester- en "Vredeskerk van. de Ned, Herv. Gemeente van Schie dam zal Zondag a.s. Oogstdienst wor den gehouden,. Bij "het.brengen van het dankoffer wil men ook de zieken, ouden van dagen en eenzamen, niet "vergeten en daarom worden van de gemeenteleden weer ga ven- gevraagd. Op Zaterdag 24 October kunnen bloemen en fruit op de volgende adressen worden bezorgd: Grote Kerk, van 10—3 uur; Nieuwe Kerk. 12.30-2.30 u; Wfesterkerk,12J0-2.3O u; Vredeskerk .straatM2.30-2.30 u; fam. Pieterman, P. J. Troelstralaan 7. 12.30-2.30 u. "Gestolen J»sJe verkocht voor IS cent. De grondwerker G. M. v. d, L.. die aan de Maasboulevard - werkt, miste gisteren zijn jasje.dat hij had neergelegd. Enige uren daarna werd de dief aangehouden. Het was de 33-jarige J. H. W. M„ die Inmiddels het Jasje aan een opkoper had verkocht voor 15 cent. Het kledingstuk kon achterhaald worden. Hond sprong verkeerd. Toen de hond van de heer F. v. D., dte in de Tweede Tuin- singel woont, gisteren werd uitgelaten, sprong het dier van blijdschap over een ijzeren hek. Toen de hond terug wilde sprin gen bleef hij aan een, ijzeren pen hangen. Zijn-baas trachtte, hem te bevrijden, maar de hond liet zich niet benaderen en beet Van D. In de hand. De hond ia aan de bekomen verwonding gestorven. Veel vis In de havens. Ook In de. havens in de binnenstad komt allengs meer, vis naar boven. Vele meeuwen scheren jaag over het water om een visje te verschal ken. Tegen het consumeren van deze vis, die gemakkelijk te vangen ls. moet worden gewaarschuwd. Het onderzoek naar de oor zaak is nog gaande. Dammen. Voor de onderlinge competi tie van de damclub DIO werden de vol gende partijen gespeeld: J. Bastemeij'er J. C. Nouwt 1—1, C. de VastA. v. d. Berg 0—2, J.r van OuwerkerkE. de Groot 0—2. Geslaagden. De dames A. Alsem geest en R. v. d: Ven-slaagden te 's-Graven- hage voor het diploma U aan de nijver heidsschool aldaar. CBTB en LTB. Op Woensdag 28 Octo ber des avonds 7.30 uur houden beide instanties een gecombineerde vergade ring in de zaal Tavenu. Spreker is de heer Bruinsma uit Naaldwijk. Tevens zal een'film vertoond worden. Nieuwe hefbrug. Met het heiwerk voor de nieuwe hefbrug is men aangevangen. Deze brug zal aansluiten op een nieuw aan te. leggen weg, welke naar het nieuw te 'bouwen militair kampement zal lei den. Thans is men bezig in de Lier een kampement te bouwen, dat 1 December 1953 gereed zal zijn. Direct hierop zal aan het bouwen van het kampement te Maasland begonnen worden. ISfcfi Voor de huishoudelijke competitie van Schaakclub Schiedam werden de volgende partijen gespeeld: Groep I-W. Kievit—S. Oosthoek.. 10;; A. de Bruin P. Lam jfH; J. BijlooJ. Pluij- mers Yi'A: S. OosthoekP. Wester- veld 10. Groep II C. RoozenbeekF. de Vlieger afgebr.;J. v. d. VeldeW. v. - d. Most .afgebr.; ,W. - HoogendamP. Campen 01. s Voor"" de. competitie van de Rotter damse Schaakbond verloor het tweede tiental met 7y~—2l4 van Euwig Schaak l l'en het. derde tiental miet. 7—3 van Vlaardingen/-2i. V ft V 'i - Heti vierdé tiental/speelde.' tegenGus to 2,'v. welke wedstrijd met de stand -5!?—2(?" in'het voordeel van S.C.S. werd afgebroken. Ms- '- ;.y V Ifc- jj. V, BURGERLIJKE STAND VAN SCHIEDAM - Overleden-: H., .Wielstra. 51 j.;V- J.-M. :iKuijpers,57 j.; ïvrj v.-.-G.'-H. Prein;GJ .van Stuiven berg. 48 j:; J. H. van Deur- ;.'.sen, 49 j.; J. A,:Schra, 73 j.;. A. S. W. van; Oórtmerssen, 57 j:, vr. van. T. Tie- sëm'a.,'.M - v SM Geboren:- 'Johannes J.. r. v. J. Harte ïen, L. 'D. Streefkerk; Robert, z. v. J. Heynemans' cn,_C.A. .M. v- d. Moezel; -Johannes C., z." v. J". ~A.' van IJperen *en%A£'J.' Ouwerling;Cornelia,d. v.L. - Troost en- A-, J. Bonte;Nicolaas, 'z. yi J. -N. Bregët - én *A. -A. -Brands; Elsa,-1 d. I vl ^A. Dalmeücr en E. Miihlhauser;Ed- .word P.. t. .t. P.. B. Bedeker, en C. 'Ketting; i'; i - Utdruimte 2.80x 1.39 x 1.20 m, voorzicn vin achterdeur •n zijdeur Vrtag demonzerttie Dealers over het gehele land Imp. ROSIER, AT,EX ANDERLAAN 23, RIJSWIJK (ZJL), TEL. 77X990 Dealer voor Rotterdam: Insuliadestraac 250, Rotterdam, Tel 44451 - 47467 De politie ,te. Rotterdam heeft vier Chinezen en ".een Nederlanderaange houden. De Chinezen hadden de32- jarige loodgieter H. Pi- uit Schiedam aangezocht vijf kilogram opium naar het buitenland te smokkelen. Dit voor nemen is door deze aanhouding ver hinderd. De arrestanten, allen zeelui, zijn in het hoofdbureau opgesloten. Het opium is in beslag genomen. l^fèfHèï'nlcuwei,schip vóor/dè :Kdnlr&lljke ^^Rdttëraamschë'Lloya,i'de'^,Wono«iriV..-dat .sV:;: gebouwdbü;.' C. V.van derAGiesaen's WÊkechèepswerven' te 'Krimpen aan dénUs- :Dinsdag-naar.'zee overtrokken voor S'Sffede^technlsche ir proefvaart..ViDezetocht duurt; een i dag. ->-»ïciz h> finSii fèjft&'De ,;o vërdracht vare i het - schip .zaL on- voorziene - omstandigheden voorbehon- den."geschiedenopZaterdag 31 October. fp&Sé°;£Wonogiri'*,' -zal .- dan - ligplaatshebben Saah; de v Lloydkade Leden van de. Vleardingxe leken- en sehllderclub ..Centaux" hebben in de len- toonatellingsxaal van de Visbank een ex positie ingericht van werk. dat lij onder de bekwame leiding van-bus leermeester J. de Raat hebben gemaakt.: Wethouder Van Minnen 'werd bereid gevonden de tentoonstelling, die geopend blijft tot volgende woelt Woensdag.' al leen. Zondag is slj gesloten, met een enkel woord tel openen. -ï'i'- Wie dezer dagen naar de Visbank gaat om daar waar kunstwerk te kunnen be wonderen, waarschuwen we van-te voren, dat hij dan bedrogen uitkomt. - Dat is nl. niet de- opzet - van - de organi satoren met deze .expositie-geweest,-, i- Het is; alleen maar.de bedoeling'te bla ten zien hoe enkele Vlaardingers hun vrije -, tijd bestedenaL' door onder be kwame - leiding de- teken-- en -schilder kunst te leren. En als zodanig kan de- tentoonstelling geslaagd genoemd worden. Men.kan-.de ontwikkeling volgen van de eerstbegin nende, die de tekenstift leert hanteren, dié daairna zlch waagt aan een zwart-wit schilderstuk' om tenslotte zich te verdie- pea r in; een juiste kleurbehandeling. Deze hèle ontwikkelingsgang is .-in de 'J Uit het overzicht, dat 'de afdeling be volking: heeft verstrekt' blijkt dat Vlaar- dingen gedurende de maand September de 54.000ste inwoner heeft ingeschreven. Per 1 October telde onze- gemeente 54.288 zielen. In September zijn 122 kin deren geboren, vestigden, zich 363 perso nen; waar tegenover; staat'dat "er. 19 lover- leden- en; 146 vertrokken.; Een', "overschot derhalve van 320. Het aantal huwelijken bedroeg 46, terwijl 1 echtscheiding plaats In een rookkast van-'slager van M. aan de Waalstraat te 'Vlaardingen ontstond een begin van brand.. Het personeel Van het bouwwerk, van het nieuwe stadhuis snelde te. hulp en bluste het vuur met een straal op 'de waterleiding.' De brandweer hoefde - nietuitte rukken: Er ontstond geen schade van enige betekenis. Tijdens de schafttijd by de -Levers Zeepfabreiken te Vlaardingen heeft Maan dagmiddag een merkwaardig ongeval plaats gehad. Twee'meisjes die naar het voetballen van enkele' mannelijke colle ga'» keken-wilden de :bal ook een be machtigen. Eén van hen, - de18-jarige .S. v. N.uit Maassluis trapte hierbij boven op' de bal- en-' viel. achterover op derug. Voor,onderzoek is zij,naar,het ziekenhuis overgebracht' - Aangiften": van ZD October J>-i: BEVALLEN :JM C van Leur-van Haarcn Sdr-PIG Roobol-Bur.k d; K Verburg-Sterken- ISwiburgïdr.'^H. Piket-den. Breejen^zv 3 M C I®i.Blöot-Jaspers> z: B- J Bugter-PaUst® d; A •fe'jansse-var. VUet-z; A van Veluw-CorneUsse ^z^H;A-Vermeulen-D«lcgraaf z; .G HoeJcstra- felAttélwZ; ,P N Zwartbol-Llm z: M J van s-tSstntmaartensdijk-van Velzen d; C .A- Bcu- fekers-van der Veer d en Th W Jansen- .Sj-'Schrijvers d:. J' M-de_ Kraai-Draat d, V K VViie-Dtr Garry d: - G Bruens-de ..Prez I.Jjr'O-.vdn der V/lelen-Roelofs d:J - M' Lang Ifedoeh-Hagenbcrg- zj-.F ,M. van.-Dreunen ï&Wlnter dr J ,W Lentlng-de Langend; S M :^"Snoek-Hendriks z":. C Vls-Vink d: H Koot- ^Goedheer d; A Visser-Jelderda x; ChrC i'Svan Drlel-van der Waal z; x, Stravers-Ver- É&haatód; -..c.'-pirv de-Koning-DuWier'z. M Stout en-van - den. - Bergei >z; H- Verlieijen- DcSsensïz:- B Neef-Rijsdljk d; C Kern-Koller I§Sè.z;c yE M •- Wljnen-Kerckmann z, G Bouts- ^?>VEb£k>ÈNV T X Biemans, man van tëwririZaeriTG J"A* W H Janssen- man - van van- Amen 59 j; H H van der Velden, ^&an^vw^^nnstJaog 73 J: Oir^-Meljer. "'vrouw \pn'-'J A leagrouw 69 j; L;.Ctv Snel, - nunraolt' oezandj'vrouw, dtutólvantDoesburg 77..J: :.P L M van Kessel, Sr^>vanfj: p yan :StrIJen;48 :j;H>H A Glimroerveen'. vrouw. gehuwd geweest- met J^tóWaardenbergi 79;JlB-de Man. vrouw vati'-A-van Briel I62-J. Voorts au;-levenloos aangegevenM de rcKd-Put.;dochter; T -K M Bos-Mahleu. Visbank, te zien. Eenvoudige studies van koppen, maar daarnaast ook enkele ge slaagde olieverfproductcn. Het stilleven overheerst een enkele waagde zich- aan een ander onderwerp, zoals een rij huisjes in de huurt van „de Schuilhoek", het gebouw waarin - de 16 leden, die Centaur momenteel telt weke lijks onder leiding van" de kunstschilder De Raat uit Kethel oefenen. Bij de opening zeide wethouder Van Minnen o.m.: „Hoe groot de zegeningen van de mo derne techniek ook zijn, het grote ge vaar is echter,, dat de poëzie van bet éigen werkstuk teloor gaat" Daarom achtte de heer Van Minnen het ook van zo'n.groot. belang, dat er in de vrije tijd getracht wordt eventueel slui merende talenten tot ontwikkeling te brengen.' .Veelrespect' had .de wethouder voor hetgeen Centaur in haar 114-jarig.bestaan had tot stand gebracht en hij gelóófde, dat dit soort initiatieven "zoveel mogelijk gesteund moeten worden.. ;*2 V; .-•*! /v 11 De voorzitter van Centaur, de. heer G, Fillekes, dankte dewethouder 'voor de hartelijke woorden en vertelde, dat. deze expositie niet gezien moet worden' als een vorm van ij delheid.„We willen alleen reclame maken voor dit soort vrijetijds besteding." „Wat wy bereikt hebben danken wij aan onze leraar. De Raat, die ons op alle mogelijke manieren behulpzaam is en daarbij meer doet dan Ibj verplicht is." ;De -leden" vanCentauritebbben -nog wel huil verlangens. Zo "zouden ze graag wat lesmateriaal en.boeken willen hebben en, als het geld-er voor was, zo ai en toe een .lezing. (Dat Jtan echter niet, maar misschien 'dat de jVlaardingsè .Gemeen schap de hand over het hart strijkt en dit initiaief ook in materieel opzicht wil steunen.v>t In Mn gisteravond in d* Werkinrichting ▼oor Blinden gehouden lexing. heeft de blindenpsrcholoog drs. H. H. Rooxe, ge weien op de noodzakelijkheid van de op richting van een blindencentrure. waar de blinde kan worden opgeleid en ge traind om zelfstandig een plaats in de maatschappij te krijgen. In Amerika bestaan meer van deze blindencentra". aldus .drs. Rooze, „en de resultaten, welke hier 'worden bereikt, zijn in één woord verbluffend." De heer Rooze ging achtereenvolgens verschillende aspecten van de omgang met blinden na. Hy wees er op, dat er voor zal moeten worden gezorgd, dat de blinde in zyn eigen onderhoud kan voorzien. Gaat men hier- hoofdzakelijk uit van de idee van werkinrichtingen in Amerika werken de blinden reeds aan maohines. De proeven, die men in ons land reeds ge nomen heeft, zijn succesvol geweest. De grote moeilijkheid ls echter de werk gever geschikt te maken voor de omgang met de blinde. Het is vaak ontzettend moeilijk een blinde als volwaardig werk kracht ergens geplaatst te krijgen. Ook de blinde zal zich moeten aanpas sen aan het werk in de maatschappij. Daarvoor is een blindencentrum van zo grote betekenis. Een twintigtal blinden zal daar gedurende acht uur per dag moe ten worden opgeleid om werk te kunnen verrichten in voor een bedryf normale omstandigheden, zo besloot drs. Rooze. De bijeenkomst was druk bezocht. Ongeval In de Maaitunnfl. Irt de Westelij ke buis van de Maastunnel brak gistermid dag half vijf de koppeling van een vracht auto met aanhangwagen. De aanhangwagen schoot los en raakte een personenauto. Bet- de voertuigen werden beschadigd. Tekko's gedachten, de volgende morgen, waren niet bU zjjn werk. Hij was zoals gewoonlijk vroeg opgestaan en direct na het ontbijt de tuin ingegaan. Het werk wilde niet vlotten, want meestentijds stond hij stil, ge leund. op zijn hark, aan het komende avontuur te den ken. „Nee!" mompelde onze vriend ten slotte. „Een parachute lijkt mU geen overdreven luxe om mee te nemen. Maar dan natuurlijk drie parachutes!" Vastbe sloten beende hjj opeens zjjn huis weer in en greep de telefoon van dé haak. „Hallo!" Met Taks! Ah, bent U •W«V3 OW* het aelf, professor?" *tak Tekko meteen van wal. „Moet U eens luisteren, professor. Zou het bij zo'n eerste pan toffelproefvlucht niet raadzaam zijn om hè? wat?... oh, ik ben blö dat U daar ook al aan gedacht' had...11! Ja, ja, levensgevaarlijk... natuurlijk! Welnu, bedankt dan en tot ziens, professor!" Gerustgesteld ging Telcko weer de tuin ln en begon fluitend te harken. De bladeren vielen al weer van de bomen en een tochtje naar het Zuiden trok hem erg aan m Vele leden van het Apostolisch Ge nootschap uijn vandaag naar Vlaardingen getogen, om daar op. de Maasboulevard hun hoofdbestuurder, de heer L, Slok, uitgeleide te doen. De heer Slok scheepte rich vanmorgen te Rotterdam in op de „Willem Buys", om voor de vierde maal na de oorlog de gemeenten in Indonesië te bezoeken. Het schip zou omstreeks twee uur de Rotterdamse, haven ver laten en bjj het voorbijvaren van Vlaar dingen wilden de Apostolischen hun hoofdbestuurder een laatste: vaarwel toe- zwaalen'.'-" '-v'" Voor het Herv. Geret Comité.-te Vlaardingen treedt Donderdagavond ,3 uur in lokaal: Rehoboth op ds P. J„ Dors man vin Staphorst. v Teneinde, bij belangstellenden - voor de declamatiecursus, die zich tot heden nog niet als deelnemers- hebben aangemeld, teleurstelling te voorkomen, kan .mede gedeeldworden, dat het. gestelde maxi mum'aantal deelnemers reeds: is over schreden. In.verband mét de nóg stéeds-toenemen- de belangstelling 'voor deze' cursus wordt er'by deze de aandacht, op gevestigd, dat verdere aanmeldingen van deelneemsters ofdeelnemers, niet meer geaccepteerd kunnen worden. Met genoegen kan uit deze gang van zaken geconcludeerd worden, dat deze nieuwe ingeslagen weg... in het culturele léven van Vlaardingen, grote belangstel ling, geniet. v, - - v f j v De 19-jarigemotorrijder^"j. P. uit Vlaardingen reed' Maandagmiddag nabij de Industrieweg van de Maassluissedijk. Met een schouderfractuur en een hersen schudding moest hij naar het ziekenhuis worden overgebracht. BURG. STAND VAN VLAARDINGEN Getróuwd: Johannes" M; Noot, 28 J.'. en M. Woensdregt. 33 j.:.v ;v Geboren: Pauline A. M. d. v. A. A. van der Capellen' en H. E. Halberstad, VI. van - Bleiswijkstraat 50b: Thea A. d. v: M Duifhuijzen en 'A. Simenschen- kó, VI- P. K. Drossaartstr 163; Judig d. v.-G.' G. J.' van Alphen en M. J. Grootenboer, VI. van Schravendijkplein 42; Johannes J. z. v. J. 'W. F. Dorleyn en J. J. Nijhof. VL Spórtlaan1. •Overleden: J. L.. van Wezel, :71 jr, echtg. van A. van Oosterhoüt, .VI'P. K. Dróssaartstra'at'.228. J., Bravenboer, 90 jr, wedr van. A. van den Berg. VL le Bier slootstééfi'l. FT E'i' is typisch,, te bedenkèn, dat l.Tiit het hoofd" -in' hèf Frans „par coeur" is. Uit het hart dus eigenflijk.-En zo znoet het-ook zy'm De solist, die. uit het hoofd speelt, de dirigent, die zonder partituur dirigeert, zij moeten het. werk .niet alleen in- hoofd en handen .maar}, bovenal in het hart' hebben, willen er vertolkingen tot stand kunnen, komen, die de toehoor; der kunnen ontroeren.-* Het concert, dat gisteravönd .door, het Rotterdams. Philharmonisch' Orkest;on-, der i leiding van Eduard Flipse in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen werd ge geven, heeft met de beide orkestwerken bewezen, -dat de -dirigent, inderdaad vol ledig vertrouwd is met .de partituren van Dvoraks symphonieiin -e Aus der neuen Welt en Pizzetti'a-' Rondo Veneziano.: Met dé eer3te'.zelfs";zo,v-:dat.,hij de partituur kan ontbereh. :En; zoveeil weerklank von den rijnintentiesblj; _hetorkest,datvan beide composities een",vertolking tot stand kwam, die alle fa cettèn van deze. .prach tige muziek - recht kon- doen wedervaren. Dvoraks 'symphonie zal .vóor. vrijwel alle bezoekers-bekènd zijn "geweest. Pizzetti's Rondo"' heeft zich istellig-'ondanks zijn' on bekendheid onmiddelluk. ;bernindweten te maken,; al'iis -het :alleen.,al door. de eerlijkheid; die' -uit "déze. muziekspréékt. Het onvervalst Italiaanse karakter draagt bovendiénzoveel,bij,tot;welluidendheid, die nergens; conventioneelwordt, y dat warme v' rnelodiek-en'-pittigerhythmick de toehoorder ^onmiddellijk-; vasthouden in een geboeid; luisteren. .Wanneer dan bovendienActe. vertolking, mede door een zeer mooie weergave van de;.obligate partij endoorconcertmeesteren solocel list een niveau bereikt'als Dinsdagavond, dan is enthousiaste; reactie ;vanhet' pu bliek alleszinsbegrijpelijk." Na' het "op treden van' :Byron 'Janis,de jeugdige Amerikaanse; pianist, - namen: deze reac ties 2elfs-.de-vorm van .een ovatie, aan. Het ia dan ''ook niet, goed mógelijk, Tschaikowsky's -eerste"/('pianoconcert' op overrompelender' wijze; te horen vertol ken dan door. deïé .klaviervirtuoos. Een grenzenloze' technische 'zekerheid. :fabel- achtigeoctaaftechniek, 'enorme kracht en tevens grote warmte kenmerken het spel van deze-.-uitzonderlijk begaafde pianist. Byron-Janis .zoekt-het niet. in de eerste plaats adembenemende tempi (al hebben wij het mïddendeèl van het Andante wel eens met minder vaart gehoord) maar vooral in een ongelofelijk duidelijke af werking, soms -met heel - weinig pedaal, datimen precies hoort, wat er gebeurt. Volledig doordacht zijn'ook frasering en nuancering, zódat een helderheid ont staat, die zelfs by de kundigste instru mentalisten meestal ontbreekt. Het spreekt vanzelf, dat dit jonge pianowon- der door de volle,..Stadsgehoorzaal zeer nadrukkelijk - is gehuldigd voor deze Ibuitezigewone prestatie. L. Slok in zyn hut op de „Willem Ruys" De" heer. Slok zalbezoeken brengen aan Djakarta, Bandoeng en.Soerabaja om daarna voor de tweede maal naar Aus tralië te reizen. In Sydney, Adelaide en Perth komendan flinke groepen Neder landse emigranten bijeen, die zich ver enigd hebben in gemeenten van het Apostolisch Genootschap. De -heer Slok zal met deze mensen verschillende or ganisatorische kwestiesbespreken.-"-;- Te vens hoopt hü"verschillende films te veri- tonen. o.a. over de watersnood, en van het werk der gemeenten*"in "Nederland. Als de reis .vlot verloopt zal. de heer Slok op 11 December in Nederland terug zijn. De Willem Ruys" ^vertrekt geheel volgeboekt naar Indonesië. Op'déze reis wordt een recordaantal artsen vervoerd. Zij zyn met hun 'zeventienen. Onder dezeartsen bevinden, zich dr. P. Ooster hagen, die op Haltnaheira 'gaat werken en dr. J. Bol, die uitgezonden wordt door de-Raad van Samenwerking in de Gere formeerde Kerken, om -.te arbeiden in bet ziekenhuis-Bethesoa.ï'het-vroegere Pe- tronella-hospitaal'te Djokja. - „U. heeft herhaalde malen gezegd, dat U het gedaan heeft om de verkoopbaar heid te stimuleren", zei gistermiddag de president van de Rechtbank te Rotter dam tegen de 44-jarige P. C, de J. nit Wassenaar. Deze is adjnnct-directenr ge weest van een Rotterdamse N.V.. die de alleenverkoop ln Nederland, België en Loxemburg had van chassis, vervaardigd door een Engelse fabriek te Wolver hampton. „De grenzen van wet en fatsoen zjjn niet altijd in acht genomen", zo sprak de officier. H(j eiste tegen verdachte, die geruime tijd geleden 108 dagen in voor arrest had gezeten, een gevangenisstraf van zeven maanden met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk, met drie Jaar proeftijd, alsmede een geldboete van t 500 of dertig dagen. Wanneer de Nederlandse N.V. een be paald chassis in het verkeer wilde bren gen dan dienden ©f bij de Nederlandse Rijksdienst voor het Verkeer of "bij het Belgische ministerie voor het Verkeers wezen fabrieksverklaringen te worden overgelegd met daarin voor het betref fende chassis genoemdde toelaatbare belasting van voor- en achteras en de lengte van de overbouw over de achter as." Dit moest geschieden alvorens -een bepaald'type chassis werd goedgekeurd. Deze gegevens'vormden onder meer de grondslag voor de bij de goedkeuring vast-te stellen-maximale belasting van de assen en de overbouw. Verdachte was ten-laste gelegd, dat hjj op deze verklaringen wel eens ho gere cijfers zou hebben vermeld dan door de fabriek' waren' opgegeven, doch verdachte zeide-.'steeds aan de fabriek cijfers té hebben opgegeven, voordat een nieuw type wera uitge bracht. Men stemde dan in met de door hem verlangde cijfers. doch naderhand waren de papieren dan vaak met oude. foutieve cijfers ingevuld. „Naar ..Engelse normen", zoals zijn raadsman opmerkte. -De goede papie-, ren kwamen dan later,, doch de chas sis waren al lang 'gearriveerden ver-, dacihte veranderde de,'cijfers om ech vlotte gang van zaken mogelijk te maken.Dit motiefwerd' ook door zijn advocaat in het pleidooi genoemd. 1 <v j'V*?;.-«y rJt De officier van Justitienoemde - deze zaak een uitvloeisel van een. onderzoek tegen een andere Rotterdamse firma, de moederonderneming van de N.V. waar verdachte voor beeft gewerkt. De offi cier bracht enige brieven ter tafel en zeide, dat de hierin genoemde cijfers ook geflatteerd waren. Verdachte, aldus de officier, zei. dit met de Engelse fabriek te zijn overeengekomen,- doch spreker noemde dit een dubieus punt Verdachte'a raadsman aohtte het be grijpelijk, .dat zijn cliënt decijfers had veranderd en sprak van „service voor de afnemers".", Ook was verdachte-nog een ander punt ten laste gelegd, dat verband hield met een zaak, die eerder op de middag had gediend.Toen stond een gewezen as sistent-verkoopleider van dezelfde N.V. terecht, de 30-jarige H; R. uit Rotter dam. Deze werd -verdacht een. nationall- teitsbewys te hebben vervalst "en de an dere verdachte zou het-hebben'uitge lokt. -.i Een Limburgs vervoersbedrijf had bij de N.V. een -autobus gekocht, waarmee wel ritjes over de grens werden ge maakt Er was.- zo sprak de officier,, in de bus een ruilmotor geplaatst, die'.weer '..Sluit da dijken J*s*n da -alcohol- ▼load." 'aldus baaloot do bekande drank baslzijdar an oud-voorzlttor van da afd. Schiedam van do Nationalo Chr. 'Geheel Onihoudtir» Vereniging,ds "J. W. Tons- baok,zijn /Icarnachïlg propagandawoord, dal hij gistaravond uitsprak lijdans de bijéénkomstV van" déN.C.G.O.V, In de' gzotezaalvan„Irene". Mei een aantal "schrikbarende cijfers toonde de grijzepredikant aan., dat de strijd tegen de alcobol onverminderd dient ie worden .voortgezet, Deze grote própagandabyeehkomst .van de Chr. Geheelonthouders .werd zeer druk bezocht. Na de gebruikelijke ope ning, door de heer J. Stoter Jr, voor. zltter van de afdeling en een kort be- froetingswoord, verkreeg ds J.' W. Tons- roek. cm. predikant van de Ned. Herv. Gemeente te Schiedam, thans hulppre diker in het Brabantse Helvoirt. het woord. I „Men had my gezegd, dat in Schie dam 'dé dood in de pot was," aldus begon ds Tonsbeek, „maar wanneer ik de grote belangstelling voor onze pro- paganda-avond,czie,.'dan meen 'ik wel te mogen zéggen, dat .onze afdeling .nog springlevend." is." Uithet - vervolg van ds toespraak bleekechter, dat de .Chr. drankbestrijders niet velen in getal.meer zij n in Schiedam. Vroeger -telde, de af deling wel-300 leden,-thans zyn het-er nog'120. „Als er dan maar een ;Gldeon- bende overblijft, zo wenste ds Tonsbeek, die zich speciaal -tot de jeugd richtte en hen opriep toe te tredentot de „stoottroepen" vande drankbestrijding. Want deze strijd moet onverminderd worden voortgezet; in 1952 werd in ons land aan alcoholhoudende dranken een bedrag van 600.000.000,—. besteed, daarvoor hadden 50.000 woningen ge bouwd kunnen worden, schrikbarend groot is het aantal dronkaard-gezinnen in ons land: 20.000 en de verkeersonge vallen, veroorzaakt door alcohol-mis bruik is nog 'steeds in stijgende lijn; in 1951 waren het er 3468. in 1952 reeds 5004. „Kunnen wij met het oog op het Kruis van Jezus Christus bet glas der bedwelming blijven heffen?" aldus vroeg ds Tonsbeek zijn toehoorders. „Wij moe ten offers brengen, evenals dat is ge beurd bij de hulp, - die de watersnood slachtoffers in zulke groten getale-werd geboden. Latenwij ook de alcohol- vloed beperken en daartoe - de dijken sluiten." - v Na ditkernachtige woord werd een begin gemaakt.- met de opvoering -..van het toneelspel „Het spook van de Vrij- burght", door' leden van.afdeling' Den Haag van. de. N.C.G.O.V. 'Tijdens de pauze werdnoggecollec teerd voor de Blinden-steun vereniging van een andere autobusondememing af komstig was en deze had het nationali- teitsbewjjs behouden. Om de Limburgse firma ter wille te zijn, werd een oud nationaliteitsbewljs vervalst, aldus de officier. Hij eiste tegen R. een geldboete van f 100 of dertig dagen hechtenis. Verdachte'R; kon zich niet meer her inneren van wie het plan was uitge gaan. Zijn raadsman meende, dot de fout bij de ene autobusondememing lag, die het bewys niet wilde afstaan. Hij sprak van een coulance die te ver is gegaan. Plei ter vroeg voor zijn cliënt een lage boete, als het ware symbolisch". Uitspraak over veertien dagen. De arrondissementsrechtbank te 's-Gra* venhagé heeft de 29-Jarige bankbedlende J. J. V, uit 's-Gravenbage veroordeeld tot-een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden met :aftrek van ondergaan voorarrest, omdat deze- schuldig werd ge acht aan het plegen van verduistering. V. had in de zomer van dit jaar ten nadele .van een bank waar hij als chef van de afdeling reisdeviezen werkzaam was voor ongeveer 10.000 gulden aan Amerikaanse/dollars verduisterd. De officier van Justitie had tegen V. een gevangenisstraf van één jaar met af trek van voorarrest gevorderd. De 32-jarige taxichauffeur F. B. B. die schuldig aan heling werd bevonden, weid tot 4 maanden-voorwaardelijke ge vangenisstraf met een proeftijd van drie jaar veroordeeld. De eis tegen hem was: vier maanden gevangenisstraf met aftrek van ondergaan voorarrest De 38-jarige taxichauffeur P. J. B„ te gen wie de Officier van Justitie wegens heling; één maand gevangenisstraf had gerequirceriwerd vrijgesproken. Mei hal oog op da arnstiga menings verschillen lussen da laden dar neutrale lerugzendingscommiiola ln, Korea ls da secrelaris-ganeraal dar Verenigd* Naties. Dag Hammarskjoeld. persoonlijk tussen beide gekomen om le trachten da ge schillen uil de. weg te ruimen. Hij voerde Dinsdag besprekingen met Krisjna Me- non (India)', Andrei WlsjlntU (Sowjet- Uaie). Oston v Unden (Zweeds minister van Buitenéaydse Zaken); Sir Gladwyn (Engeland) «n James Wedsworlh (V.S.). Volgens te New York ontvangen be richten zou de commissie op het punt staan uiteen, te 'vallen. Dit zou .tot ge volg hebben, dat het-lot van de krijgs gevangenen, die tot .dusverre geweigerd hebben naar huls te gaan, en die. thans onder de hoede der commissie staan, geheel onzeker zou worden. In de com missie hebben vertegenwoordigers van India, Zweden, Zwitserland, Polen .en Tsjecbo-Slowakijezitting. Inmiddels; heeft een van de 23 A: rikaanse gevangenen dié niet naar -h willen, te kennen gegeven dat hij alsnog naar de V.S. wil terugkeren. Zijn ver zoek werd ingewilligd. Hij zal per vlieg tuig naar Seoel -worden overgebracht Het nieuwe 23000 ton metende Griekse passagiersschip „Olympia", is gisteravond voor haar maiden-reis ver trokken naar New York,-via Cobh (Ierland) en Halifax (Canada). Het schip had de vlag van Liberia in top, omdat de Griekse wet het varen on der Griekse vlag'verbiedt wanneer het schip geheel of gedeeltelijk met bui tenlands kapitaal gebouwd is. De bouw van de „Olympia". is gedeeltelijk met Amerikaans kapitaal gefinancierd. Ge hoopt wordt dat de wet gewijzigd zal worden opdat het schip onder eigen .vlag kan varen. De „Olympia" kan 1150 passagiers in de toeristenklasse en 135 in de eerste klasse vervoeren Vrijdagmorgen aanstaande, om 11 uur, zullen 18 .winkels aan de Meent te Rot terdam officieel geopend worden. De openingsplechtigheid wordt verricht door de wethouder, de 'heer H. E. van den Brule. De .winkeliers van deze nieuwe zaken hebben zich verenigd- in het winkelcen trum „Plan Meent". De heer Hofstra zeide dat zijn fractie nog steeds op het standpunt staat, dat verdere verlenging der dividendbeper king voor ten minste een jaar wenselijk is. Hij bad liever een ander voorstel ge zien, doch zal zich niet verzetten tegen de plannen der regering ter zake. Een band tussen fiscale voorzieningen en Investeringen ls z.L nodig. Als be-. paalde Investeringen niet nuttig zijn. moet er niet worden getemporiseerd, dan moet de mogelijkheid tot fiscale tege moetkoming worden afgesneden. Spr. betoogde, dat vrijstelling der ver- eveningsheffing voor hen, die niet een bepaald bedrag aan loon uitbetalen, zo als de heer Romme voorstaat, niet past in het belastingrecht Verwonderd heeft het hem, dat voor gesteld Is de zg. „speculatie-belasting" te do cnvervallen. Toch zijn er wel enkele wijzigingen, die bij deze belastingvoor stellen hadden kunnen worden meegeno men. Dat het commissarissen Icon niet aftrekbaar is voor de vennootschapsbe lasting achtte spr. fout. Dc kwestie van de kinderaftrek be sprekend, verklaarde de heer Hofstra gaarne te onderschrijven de opmerking der regering dat bij het aanbrengen van - wijzigingen niet telkens gevraagd moet worden of ze ten gunste of ten ongunsts integraal wel gecompenseerd worden, nagegaan moet worden of de regeling op zich zelf redelijk is. De huidige voor stellen ter zake beschouwde spr. als. redelijk; Zi-ri. is de? kinderaftrek rthans royaal, dat er-geen. behoefte is. voorgaf- :y trek-voor een-zogenaamd extra-kind,, De heer C. van den Héuveï (A.R.V meent, dat démillioenennota waardevolle gegevens verschaft over het nationale .volksinkomen. Men kan zelfs zeggen boe groot dit getal in 1954 zal zijn. Daarom begrijpt hij niet, dat men de belastingopbrengst niet juister kan ramen. Hij vroeg de minister te willen mededelen waarom twee heel verschillende cijfers over het volksinkomen ln 1953 zijn ver- meld. Gouden huwelijksfeest. De heer C. van Dijk en echtgenote vieren morgen hun 50-jarig huwelijksfeest en zntilen dit. van daag en morgen met kinderen en familie leden in hun woning Oud-Pernisseweg 2 herdenken. Museum Opvoedkunde. In het vereni gingsgebouw „Rehoboth" te Pernis wordt, op Donderdag 22 October 1953 een mu seum voor ouders en opvoeders gehou den. Dit museum vindt plaats in het kader van de gezirsweek, welke jaarlijks ge- houden wordt Het gebouw ls geopend van 3530 en van 7.3010 uur. Jongalidraalenkring. Dc Jongelidmaten- kring van de Ned. Herv. Kerk te Pernis vergadert hedenavond om acht uur in deconsistoriekamer. Verder zyn voor de komende weken speciale samenkomsten georganiseerd, t.w. op Donderdag 5 No vember '1953, waarin ds. Grolle uit Utrecht spreekt over „Het mysterieuze volk Israël" en op Donderdag 3 Decem ber 1853 met als spreker ds. Van Leeuwen uit Rotterdam over het onderwerp „Vrede", ter voorbereiding van bet Kerst feest MAISTERMUNNOTERING (Medegedeeld door de ürma A. Makkreel makelaar in granen). ROTTERDAM, 20 October. i VJc. L.k. H.k. S.k. Nov. 26.65 26.75 Jan. 25.72(4 25.75 25.77(4 omz. 1 c Mrt 25.62(4b 25.77(4 Mei 25.62)4b 25.70 25.75 omz. 1 c ff V?. VGRAVENHAGE, 21 Oct. Sch. 87 136 kisten uit 35 netten. 200—5. 195—10," 245—10,, 246-40 uit 80 n, 254—15, 341—weinig. 342- 120 uit 25 n, gisteren-340 k. 402—15, 412—10, 56—0. 159—17. 229—60 uit de h. vl, 263—100 uit de halve vleet 263—100 uit dc halve vleet. 105—50, 339—10,23—10, 53—3, 104 nog halen, 332—weinig. 3910, 201—8. 264—7, 4— 4. 75—10, 77—17, 57—15. 181—3. 199—70 uit 60 netten, 32150 uit de halve vleet.' 09—60 uit de halve vleet 132—8, 13Ï—25. 188—17. 233— 130 uit 40 netten. 247—0. 262—3, 285—65 uit de halve vleet, 2—3, 5—65 uit de halve vleet. 8—3. 9—12. 15—0, 19—3 naar huls. 25 —70. 30—0. 35—0, 37—0, -45—50 uit de halve vleet, 69—50, 84weinig. 130—3, 2108—100 Uit de halve vleet. 236—10 nog 36 mijl. 248—3. 24934'uit de halve vleet. 29710. 310wel- nlg, 312—70 uit de halve vleet 399—4, 36— 100 uit de halve vleet, gisteren. 220. 107—25. 353—50 nog 30 netten, 20—0.. 223—0, 225— weinig., 314—weinig. 79—10, 141—weinig. 186 2 uii .de halve vleet. 284—weinig. 361—wei- nlg. 7—weinig. 95—weinig. 140weinig, 135— 25, 50100 uit de halve vleet, 64—20 uit de halve vleet, 66—85 uit de halve- vleet. '2—30 utt de halve vleet, 81—70 uit de halve vleet 89—100 uit 40 netten, 97—80 uit dc halve vleet, 116—2 uit de halve vleet. 124—60 uit 70 netten. 46. 61. 63, 103, 160. 180. 242 en 275 alle weinig. 3—120 uit de halve vleet 660 uit de halve vleet 14—60 uit 40 netten, 21170 uit de halve Vleet 24—0, 47—40. 110—60 uit 20 netten, 118 —136,120—100 uit 60 netten, 302—3 uit de hal ve vleet 325—100 uit 70 netten. 333—17 uit - de halve vleet Binnen te Scheveningen: Sch. 250—50 last Prijzen: grote tong 2.S9—2.76. middel tong 1.461,78,- kleine tong 86—1,26, tarbot I 1,70 —1,80 idem U 1^0—1J3, idem UI 1—1,15. idemn 80—95, griet I 1,10—1,15. idem II 70—80. 'alJes per kilo. Grote-"schol 32—35.-' groot middelschol 20—22.40, schol II 12,80— 14. Idem UI 12,60—13.50. schar 11(20—12.50,. poon I 27, Idem II 11,80—15, .wijting 16-21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2