Minister Algera reikt vier onderscheidingen uit Demonstraties in Jordanië tegen Israël en het Westen Vierhonderdvier De Dammeterug op het oude nest uur Huldiging A.R.-fractièiëider Dr. J. Schouten groot-officier in de orde van Oranje-Nassau Er zijn nóg 11000 geëvacueerden OPSCHUDDING IN PARIJS OVER UITLATING VAN VIETNAMEZEN ELFDE JAARGANG No. 2601 DONDERDAG 22 OCTOBER 1953 Nog geen uitnodiging voor bijeenkomst over Triest Souvenir-jager stal pet van Grif fith „Weg met Amerika? weg met Engeland" Twee lesyliegtuigen tegen elkaar gebotst Vijf-en-dertig jaar- .Ti«?c^de tKitnueplpil-' Frans ultimatum aan Bao Dar Worden Franse troepen teruggetrokken? AANHOUDEND RUSTIG WEER. Geldig: van Donderdagavond tot Vrijdagavond: Droog weer met plaatselijk opklaringen maar in de nacht en ochtend hier en daar mist' of laag hangende bewolking. Zwakke tot matige Oostelijke tot Zuidoostelijke; wind. In het algemeen iets lagere temperaturen des nachts 'met in het Noordoosten van het land een kleine kans op lichte nachtvorst.. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Hoofdredacteur: Dr.. J. A. H. J. S. BRTJINSSLÓT; Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUXING cn Mr. K. VAN HOUTEN (Van onze verslaggever) ONMIDDELLIJK na de landing van de „Damme" op Schip hol, suisde een jeep over hetlan- dingsveld met een' lid van het grondpersoneel, dat eengloed nieuwe uniformpetin de hand hield. Een nieuwe goud-gerande pet voor de eerste officier J. F. Griffith, wiens oude uniformpet op de thuisreis vermoedelijk in het Nabije Oosten door een souvenirjager in de wacht .was gesleept. In Athene seinde de „Damme" de omtrèk van Grif fith's hoofd naar Schiphól, waar de tweede piloot van de Lift- master e-en nieuwe pet' op het hoofd kon; drukken, alvorens de plechtigheid een aanvang nam. TY AAR was eens lang'geleden«-di -'■-' een Groninger böér van de echte/ ouderwetse, vrijzinnige, door en "door: modernistische richting. Hoe het gelukte weten we niet, maar iemand bracht hem er toe in de bijbel te gaan lezen en wel het,boek „Spreuken".1 Zes weken later ontmoette die- iemand die boer weer en vroeg hem hoe hij dat boek „Spreuken" gevonden had. Wel, luidde, het antwoord, daar staan zoveel verstandige dingen ih 'dat. boek, dat de schrijver ervan wel libe raal i móet,zijn geweest.- Aan dit verhaal moesten wij denken, toen de heer Oud Dinsdag in de. Tweede Kamer zei, dat de A.R. mi nister Zijlstra zo'n goede redevoering, had gehouden dat hjj wel dóór Oen: lid- van de V.V.D.'fcon zijn gehouden:* De Zuidslavische ambassadeur te Washington, Vladimir Popovic, heeft Woensdag medegedeeld, dat de ministers van Buitenlandse Zaken der „Westerse Grote Drie", na hun besprekingen te Londen. Italië en Zuid-SIavië hebben gepolst voor v^fmogendbedenbesprekin- gen over het vraagstuk-Triëst. Een uit nodiging voor deze conferentie was nog niet ontvangen. Een woordvoerder van het „Foreign Office" te Londen deelde Woensdag avond mee. dat Groot-Brittannië. de V.S. en Frankrijk onderling en met Italië en Zuid-SIavië nog van gedach ten wisselen óvër een dergelijke bijeen komst. Men had' tot dusverre geen offi ciële uitnodigingen verzonden, omdat men eerst wilde weten, of er een basis kan worden gevonden, waarop Italië en Zuid-SIavië zich beide bereid zouden verklaren, zulk een conferentie bij te wonen, aldus de Britse woordvoerder. TTIT het algemeen begrotingsdebat in de Tweede Kamer, gelijk dit sinds verleden Dinsdag aan de gang is, blijkt duidelijk dat de dagen van het tot dusverre geldende systeem van loonbepaling geteld zijn. Men kan zeggen dat dit een kwes tie is van de wens van de- meerder heid van de Tweede Kamer. Dat is juist Maar men kan er gerust aan toevoegen dat ook de feiten daartoe dwingen. Het bestaande stelsel heeft zich zelf overleefd. Dat Is bij de onderhandelingen over de jongste loonronde duidelijk ge bleken. Een herhaling van wat er toen plaats vond, begeert niemand. Wii denken dat ze3fs minister Suur- hoff en zelfs hetCentraal Bureau voor de Statistiek dit niet wensen! De socialisten houden er nog aan vast. Maar noch de Prot, Christelijke, noch de R.K. vakbeweging wil er meer aan vasthouden. En noch de Prot. Chr. partijen, noch dc K.V.P. wensen het bestaande systeem te handhaven. De visie van de Christelijke groe pen óp het maatschappelijk bestel en bovendien, in samenhang daarmee, de veranderde tijdsomstandigheden die een nieuw loonbeleid mogelijk en noodzakelijk maken, werken dit in de hand. O F 11 September 1952 schreven wij over minister Zijlstra. die destijds door sommigen voor socialist werd; uitgekreten: „Wü .zijnbenieuwd hoe' lang het zal duren voor. men hem voor „liberaal", uitmaakt". -r." Wij kunnen thans mededelen .dat dit 404 dagen heeft geduurd. Vanochtend omstreeks half twaalf zijn tweelesvliegtuigen/: afkomstig vaii het vliegveld D e eïentij dens ;e en) oefenvlu'cht boven het terrein, van het; Nationale.,X>arÈ „De Hogé Veluwe" mét' elkander in botsing - gekomen.- Dé. bestuurder van het enevliegtuig maakte een r geslaagdenoodlannding op een weide. Hetandere vliegtuig kwam- in de omgeving van hei;'stand-?- beeld van Generaal De Wet in 'het' Park naar, beneden." Het sloeg;over/de, kop en werAiyrjjwel gehéél, vernield.. TAE socialistische partij en het ■O N.V.V. stribbelen nog tegen. Dat is begrijpelijk. De straffe, van Over heidswege gedirigeerde, loonpolitiek ligt hun. Zulk een politiek is in over eenstemming met de denkbeelden, die de socialisten koesteren over de staats- en maatschappijstructuur, waar zijnaar toe werken. Het is van belang het socialistische standpunt in dezen nog eens even te bekijken en een inzicht te verkrijgen, waarom dit verwekelijk is. De socialisten gaan uit van een be paalde leuze. Die leuze is:.-, „Gelijke betaling voor gelijk werk". Als. men dié leuze zonder meer aan vaardt, speelt daarbij de financiële positie, de rentabiliteit van bedrijfs tak en onderneming'gëen rol. Gelijke betaling: voor gelijk werk, betekent dat onafhankelijk van de vraag of- de bedrijfstak en de onderneming een bepaald loon kunnen dragen, het loon moet wérden vastgesteld. Dat kan tot gevolg hebben, dat een groeparbei ders minder verdient dan zij, wat' de bedrijfsresultaten betreft, zou kunnen verdienen.;". Dat fis', het .gevalals all en op het minimum worden vastgenageld. Het kan ook totgëvolg hebben dat' dé werkgelegenheid in gevaar komt. Zulks geschiedt als' allen op' het maximum worden vastgenageld. - Beide dingen zijn -economisch fout en sociaal onrechtvaardig. :vv ;V -- V/ V -f/ vK'~—-' Minister 'Algcra speldt ridder Kopper de pasvéricorren onderscheiding op de borst, -ó';.; Uit een opgave van het Cen traal Bureau voor de Statistiek, gebaseerdop van de gemeente besturen. .ontvangen gegevens, blijkt, 'dat.net aantal uit het over stromingsgebied geëvacueerde per sonen op 1 October 1953 nog 11.000 bedroeg.' Jy'"--Ó-Ó" Op 1 Mei 1953 bedroeg dit aantal nog 24.500. derhalve, konden in het. tijdvak Met- September "13.500 evacués naar hun wóongemeente terugkeren. Van de geëvacueerden waren er 9.800 afkomstig uit Zeeland. 800 uit Zuid-Hol land en 400 uit Noord-Brabant Op 1 October waren er nog 68 gemeen ten, waarvan een deel der bevolking el ders verblijf hield. Van verreweg de meeste gemeenten betrof het slechts een zeer gering aantak inwoners,, in totaal waren ër nog 8 gemeenten, waarvan meer dan 75 procent en hieronder weer 5, waarvan meer dan 90 procent der be volking was geëvacueerd. Deze acht ge meenten liggen op Schouwen-Duiveland. land. De nog geëvacueerde personen waren verspreid over 381 gemeenten; (Van ónze Haagse redacteur),;... - - sfjligsP De regering en de TweedelKanaer hebben vanmiddagde de Anti-Revolutiomiaire fractie, dróJ. Schouten,yeen Itarieiyke'ien'jwelgë^ljl"'- meende huldiging bereid in verband met het-feit dat hy vandaag jasMjaar'gt-5" lid van. de Tweede. Kamer is. Deze;'.huldiging: vond" haar hoogtepuntj'inj'dè? mededeling van dh Drees, dat H2H. de Koningin dé jubilaris bij ievoidéring benoemdheeft tot groot-officier TYE achtergrond van dit alles is dat *J: de stelling: „Gelijke betaling voor gelijk werk", onjuist is; Door deze stelling wordt de arbeider los ge maakt van de onderneming, van de inspanningen, die hij zich daarin ge troost en van de resultaten die zij oplevert. De arbeider wordt dan ,niet gezien als bedrjjfsgénoot, als deelgenoot in de pndememingsgemeenschap, voor welker wel en wee hij mede verant woordelijk is en waarvan hij de lasten en lusten «ndèrvindt, Iri de socialistische visie is de ar beider in wezen niets'anders dan hij in de klassiek-liberale visie was:. Een producent van arbeidskracht, die .hij verkoopt. Er. in de socialistische visie is. de prijs van de arbeid dan van Overheidswege vastgesteld. En die prijsvaststelling is een minimum prijs vaststelling. Dat is de barmhartigheid van hét socialisme. Een barmhartig heid die vele socialisten niet zo kwaad bedoelen, maar. /dié, het,, gevolg is van een verkeerde theorie. De stelling: „Gelijke betaling voor geljjk werk" is nl. niet juist. Zij moet luiden: i.Geljjke betaling voor "werk van -gelijke'économische waarde". En in die uitdrukking „economische waarde" is verdisconteerd - de - econo mische positie van bedrijfstak en onderneming. De arbeider moet tot op zekere hoogte dé ups en downs van de-onderneming, meemaken. Wij zeggen: Tot pp zekere hoogte. Want; wij willen de lonen niet geheel vrij laten, zódat ëen redelijk bestaan van de arbeider in gevaar komt. Voor zover dit in gevaar komt moet de Overheid., optreden. Niet slechts door minimum-eisen voor het loon te stel len, maar ook door in samenhang daarmee een actieve economische po litiek te voeren, die tot het betalen van dat minimum-loon in staat stejt. .Maar dit alles is mogelijk, terwijl men tegelijkertijd aan het bedrijfs leven, de natuurlijke vrijheid laat om datgene te betalen "wat een onder neming economisch en sociaal •verantwoord betalen, kan. OP pagina; 3 vindt u de eerste aflevering van ons'nieuwe feuilleton „Met hand en tand"..-- ió Het verhaal van de raid naar Berlijn, hetneerkomen in de Gelderse Achterhoek, het voortgeholpen worden door Nederlandse burgers, het zoveel malen gevangen genomen worden en zoveel maal vluchten van de ser geant-navigator van de Royal Air Force Richard °tpe. In ons nummer vm .12 Sep. :embér hebben wij in een re portage uit Steenderen reeds verteld over de déining In de Achterhoek, "nadat de half lacn- jeschoten Stirling-bommenwer- per daar neergekomen was er,' hetgeen daarna is' gebeurd cnei ie Nederlanders Besselink, Ag- ierkamp, Van der Leek, Boes- renkool en anderen, die Pape :n zijn makker Moir hebben 'oortgeholpen om per ónderzee rot naar Engeland terug te ke- klaring heeft in Franse kringen grote opsohuddirig .gewekt, vooral onder hen die de oorlog in Tndo-China zó spoedig mo'gelij-k beëindigd willen zien. Socialis ten, Gaullisten, maar ook aanhangers van de midden-partijen vragen zich af, waar om Franse militairen in Indo-China hun leven moeten geven, wanneer de repu bliek Vietnam, ongeacht de uitslag van de strijd, toch alle banden met Frankrijk wil verbreken: Naar men verwacht zullen-m het debat over Indo-Ohina, dat tegen de zin van de regering Vrijdag begint, stemmen opgaan' om dé Franse troepen zo. spoedig mogelijk terug te trekken. De regering hoopt echter nog deze storm door de ge noemde nota aan Bao Dai'. te kunnen bezweren. Naar uit Parijs -wotdl vernomen, werk! de Franse regering aan de opstelling yan een nota aan het staatshoofd van y*®*" nam/ Bao Daië waarin hem gevraagd ral worden, of rijn regering al dan met be- raid is binnen de Franse Unie ie blijven. Zoals bekend, verklaarden de door Bao Dai a'angewezen ledenvan het Vietna mese Nationale Congres vorige week, dat zij algehele onafhankelijkheid voorhun land "wensen en dut deze onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Franse Unie in haar huidige vorm. Deze ver- RICHARD PAPE op deze bondgenoten hebben ge streden en geleden. Het zal moei lijk zijr, iemand te vinden, die in de spanne van drie jaren meet ncegemaakt heeft dan Richarc 'Pape." 1;/.;... Het is geen mooi. geen „aardig verhaal, het is een..men leze wat; de luchtmaarschalk van de RjA.F., Lord Tedder, hierover zegt op pagina 3. Het gaat hier niet om het schrij ven van zuivere historie. Wij heb ben hier het aangrijpende, span nende en in levendige stijl gesteld! verhaal van één der vele duizen den, die ir. de donkere nacht boven Nederland vlogen naar hun. doel ol van hun raid terugkeerden, maar-., verongelukten. Het verhaal vaa de wijze,1 waar-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1