Eerste ronde Nationale Energie Manifestatie Rotterdam organiseert in 'cc" over twee jaar de Tien jaren reconstructie van Nederland Op duizenden garages hangt een bordje: Uitverkocht GOLF VAN ELLENDE ROLT OVER ZUID-ITALIË Vijf en dertig jaren Minister Algera opent Wegverkeersdag -K.N.A.C. Ëfèingénd beroep, op Overheid* voor voltooiing wegennet Drie arbeiders in Arnhem door bomontploffing omgekomen Londen overweegt vervolging Ernstig ongeval bij het puin ruimen VRIJDAG 23 OCTOBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2602 Weerbericht Ut) LONDEN BIJNA ZONDER BENZINE Muur van water spoelde alles tveg Wolkbreuken houden nog aan Koningin Elizabeth op een wereldtournee De reis van dè Prins naar Ethiopië amm" wBBS m v: -s Z.-Köreaan vlucht met Mustang in N.-Korea MILITAIREN NAARvI LONDEN -2 V. (Van een onzer redacteuren) ttET ligt in de bedoeling gedurende de zomermaanden van 1955 een -*--1 nationale energie manifestatie te organiseren in de Rotterdamse Ahoy'-hallen, welke hiertoe een belangrijke uitbreiding zullen onder gaan. De opzet van organisatoren, waaronder zich leidende figuren uit vele kringen en plaatsen van Nederland bevinden, is de aandacht van binnen- en buitenland te vestigen op hetgeen ons land sinds de tweede wereldoorlog heeft bereikt. De wolkbreuken boven Italië houden, aan. In de eerste uren van Vrijdag stortregende het nog steeds in de geteisterde voet van Italië's laars en stortten steeds meer huizen in, waardoor het aantal slacht offers dat reeds op 80 tot 200 geschat wordt verder dreigt toe te nemen. Vele slachtoffers zijn kinderen. Doorweekte manschappen vrn reddingsploegen hebben zich in een nachtmerrie van storm en ellende, waar duizenden vluchtelingen doelloos ronddolen, belast met het grimmige bergen van de lijken en het zoeken naar de 70 ver misten. Kwestie Guyana i indeling - Waterpartijen IR Levend Sporthal juists mmsmsi (mm mm Geen compromissen Bijna 41 millioen f A Zie verder pagina S De Londense beminestakic X Rotterdam: Witte de Withstrait 30 Telef. »21S <3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 421519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygenspiein I Postgiro «4867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. S 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEDNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: MEER WIND. Overwegend zwaar bewolkt met aanvankelijk hier en daar mist en tijdelijk enige regen of motregen. Zwakke tot matige, later langs de kust vrij krachtige wind tussen Zuid- en Zuid-West. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. ,T. A. H. J. S. BRUINS SLOT T)E eerste ronde van het algemene begrotingsdebat is gisteren ge eindigd. De volgende week komt de regering aan het woord cn eerst daarna kan men tot een afgerond oor- deei komen over het geheel. Maar nu heeft dan de Kamer gesproken in si haar schakeringen en is er dus een voorlopig oordeel daarover althans mogelijk. Hetis dan in de eerste plaats nu duidelijk dat de meerder heid in de Tweede Kamer voelt voor een vermindering van de overheids invloed in het sociaal-economisch leven. Degenen, die daarvoor voelen, hoe ze onderling ook geschakeerd mogen zijn, staan op. dit standpunt omdat zij een permanente, volledige overheer sing door de staat van het sociaal- economisch leven onwenselijk achten cn omdat zij van oordeel zijn dat de huidige stand van zaken een ver mindering van de gebondenheid aan de staat ook inderdaad mogelijk maakt TTET is vanzelfsprekend dat de socia- A listen dit standpunt niet delen. Zij hebben daarvan duidelijk blijk gegeven. Niettemin hebben zü tot op heden de zaak niet op haren en snaren gezet. De heer Burger heeft wel de stem busoverwinning van de P.v.d.A. nog eens weer ten tonele gevoerd, maar het is 'duidelijk dat deze overwinning, :die nu eenmaal voor de P.v.d.A. geen meerderheid heeft gebracht, de Chris telijke partijen er niet toe brengt zich 'te gedragen alsof zü de P.v..d.A. aan 'die meerderheid moeten helpen. In tegendeel, de Christelijke par tijen hebben zich duidelijk in een aan die van de P.v.d.A. tegengestelde richting bewogen en Jiet Is ook duide lijk, dat die tegenovergestelde rich ting 'op het ogenblik meer de -plaats van het vergelijk bepaalt, waaruit de feitelijke politiek geboren wordt, den in voorbij gegane jaren het ge val was. Het verhaal, dat de Christelijke partijen in 1952 bi.j vernieuwing onder het juk van de P.v.d.A. zijn doorge gaan, wordt door deze ontwikkeling gelogenstraft Het'zou goed zijn, wan neer degenen, die dit verhaal plegen op te dissen. daar nu een» mee - op hielden. Wie de redevoeringen vergelijkt, zoals die' van:socialistische' zijde ener zijds gehouden werden met' die welke van K.V.P.-zyde -en van protestants christelijke zijde werden gehouden, moet getroffen zijn door een zekere remming en een zeker defensief in- gosteïd zijn aan- de socialistische zijde. Dt. Walter Schreiber, Christen-Demo craat, is Donderdag doar het West- berlijnse stadsparlement met 62 tegen 57 stemmen gekozen tot opvolger van de onlangs overleden burgemeester, Dr. Ernst Reuter: Schreiber teas yice-bur- gemeester onder Reuter. De gemeente Rotterdam zal. aan de verwerkelijking van deze plannen be langrijke morele en financiële steun ver lenen. Voor de bouw van een nieuwe Hal, die later als sporthal dienst kan doen, vragen B. en W. de raad een cre- diet van twee millioen gulden beschik baar te stellen. Voorts stellen zii voor een millioen te voteren als werkkapi taal voor de nationale manifestatie en nog eens een millioen. als garantie- bedrag ingeval van een nadelig saldo. De nieuwe hal zal aansluiten bii bet bestaande complex en 140 meter lang en 40 meter breed worden. Er zal gelegen heid zijn voor de aanleg van een veld voor handbal, korfbal en hockey, twee TN dit verband i» het vwo betekenis A ook te letten op hetgeen van de zijde der oppositie-groepen, de V.VJD. en de K.N.P. is gezegd, De politieke grondslag van deze oppositie was deze, dat niet-socialigten niet met socialisten konden samenwer ken. Waarom niet? Omdat rij van mening waren, dat bij een dergelijke constellatie per se de anderen' hun overtuiging aan de socialisten zouden opofferen. Het is natuurlijk merkwaardig, dat van V.VJD,-zijde deze gedachte eerst sinds 1952 concreet is geworden. Tevoren immers werkte de V.V.D. samen met P.v.d.A. en K.VJ?. Maar afgezien daarvan, moet thans gezegd .worden dat de feiten hebben bewezen en dat zeker dit debat heeft bewezen, dat deze grondslag van de oppositie haar ontvallen is. Wjj ontkennen niet, dat men overi gens oppositie tegen het regerings beleid,kan voeren. Wil geloven veilig te kunnenzeggen,.- dat ook de par tijen uit welker midden de ministers zijn gèrecrueerd, niet onverdeeld tevreden zün met het beleid van dit extra-parlementaire kabinet. Maar de principiële oppositie tegen een kabinet van de onderhavige struc tuur is onhoudbaar gebleken. Onhoud baar, omdat de 'feiten in een andere richting wijzen dan die welke de heren Oud. en Weiter hebben gepro feteerd dat er komen zou. Dat ont nam de kracht aan hun oppositie. Meen dan 6008 stakende chauffeurs van tankwagens hebben verzoeken van de regering en bun vakbond in de wind geslagen en hebben besloten te blijven weigeren benzine te rijden. Gisteravond kwam de helft van de 5600 Londense taxi's niet-op straat en de stadsverkeersdienst, die 8000 bussen laat rijden, heeft zijn diensten, met een kwart moéten beperken, om de brandstofvoorraad behoorlijk te jfunnën terdelen. Er is vrijwel geen garage in de stad, dié benzine in voorraad heeft. De postbestelling 'erfde aanvoer van'levensmiddelen dreigen in-de war 'te .lopen- Londen zit vrtfwel zonder benzine,' al- do» een woordvoerder van de - Brltac automebielbond.' WIJ 'hebben honderden gestrande automobilisten vier en een halve liter de'man toegewezen, om hen in staat te stellen naar huis te komen of jeen garage buiten het betrokken ge bied te bereiken. Wanneer er voor het einde van deze week geen benzine is, zullen ongeveer, 200 begrafenissen per dag opgehouden worden wegens gebrek aan vervoer: Verscheidene gebouwen, die met olie- stook verwarmd worden, zullen wan neer het koud wordt, moeten sluiten. Het parlementsgebouw kan nog maar zes dagen verwarmd, worden. Binnen een straal van 50 km om Londen is geen druppel benzine te krijgen. Automobilisten laadden hun auto's -vol lege blikken en gingen de boer op om zich te bevoorraden. In de voorsteden stonden talloze auto's van automobilisten, die niets vermoedend stadwaarts waren gekomen, om tot de ontdekking te komen dat hun lege tanks niet bijgevuld konden worden. De Engelse spoorwegen denken van daag al te moeten ophouden met het bestellen van stukgoederen en pakket ten ïn de stad. Bestellingen van buiten af worden reeds in beperkte mate be zorgd. De- begrafenisondernemers heb ben de stakers- dringend verzocht dage lijks minimaal 4500 liter benzine be schikbaar te stellen. Dp duizenden garages hangt een bordje „uitverkocht". De chauffeurs van de tankwagens, die aangesloten "zijn bij de „Transport and General -Workers' Union" eisen - een- loonsverhoging van tien shilling per week- met terugwerkende kracht tot 1 De veie slachtoffers van Woensdag zijn gevallen door een enorme, woeste watermassa, die zich na een fantastische regenval uit de bergen naar beneden stortte'. Sindsdien hebben de ongeken de 2ware regenbuien hun aanvallen ge opend op de eenvoudige boerenbehui- ïingen. die slechts weinig weerstand bieden. De meeste slachtoffers zijn ge maakt door instortende huizen. In Reggio Calabrië zelf lijken de straten op rivieren hoewel de stad be trekkelijk weinig geleden heeft. Tientallen dorpen, langs de Ionische zee op de teen van Italië's laars zijn verwoest één gordel van ellende ter lengte van 150 km. Niemand weet hoeveel mensen daar omgekomen zijn. De plaatselijke autoriteiten denken tach- tig. Ten gevolge van de regenval, die he denmorgen vroeg nog aanhield stortten doorweekte gebouwen in en' ontstond de vrees, dat de materiële schade nog groter zou worden. Duizenden zijn naar Reggio Calabrië gevlucht oI hebben een schuilplaats ge zocht in huizen in de bergen boven de gevarenzone. Velen dragen aandoenlijke bundeltjes met geredde bezittingen. De 10.000.000 lire, die het ministerie van Binnenland se Eaken voor de eerste hulpverlening beschikbaar gesteld heeft, vormen slechts een druppel op een gloeiende plaat. Koningin Elizabeth n van Engeland en de hertog van Edinburgh zullen op 23 November van Londen Airport ver trekken voor een bezoek aan verschil lende landen van het Britse Gemenebest waaronder Australië en Nieuw-Zeeland. De Stratocruiser van.de BOAC, waarmee het koninklijk paar reist vliegt via New Foundland en .de Bermuda-eilanden «arst naar Montego Bay (Jamaica). Augusteus en het-ontslag van piet'bij de bond aangesloten chauffeurs. Noch de stakers, noch hun werkge ver» wilden, meedelen, wat-op-het'ogen blik ,het gemiddelde loon van een tank wagen-chauffeur, is. Zij bedienen: vracht auto's.'behorend» tot 32 depots, die het eigendom zijn van de grot» 'oliemaat schappijen. D» minister van Koloniën, Oliver Lyttelion., heafl gisteren verklaard, dal dt Britse regering de mogelijkheid over. -weegt verschillende afgezette ministers in Brils-Guyana voor hel gerecht te brengen onder beschuldiging samenge zworen te hebben om een campagne van brandstichten te ontketenen in de kolonie. Lyttleton spi-ak tijdens de opening van een debat over de toestand in Brits- Guyana, datgaat over éeh motie van de regering waarin het Lagerhuis ver zocht wordt het optreden, goed-te keu ren. Labour diende een amendement in waarin het optreden te scherp genoemd wordt. Dr. Jagan, die een van de toeschou wers bij het debat was, heeft in een verklaring de beschuldiging uitgespro ken, dat dé rëgering-Churchill bewust de geschiedenis van een communistisch complot verzonnen heeft Jagan ontken de, dat zijn partij communistisch is, maar verklaarde, „dat zij niet uitge sproken anti-communistisch is". Hij voegde er aan toe: „Ik ben Marxist en geioof in een Marxistische filosofie." Terzelfdertijd kwam John Carter," de politieke rivaal van Jagan en leider van de verenigde democratische partij, in Londen. Hij verklaarde: „"Wij zijn hier om het Engelse volk te vertellen, dat het niet alleen een strijd is tussen de party en de gouverneur, 'maar tussen de partij en de democratische krachten in Brits-Guyana." Het Lagerhuis verwierp gisteravond met 234 tegen 256 stemmen dé Labour- motie. banen voor tennis en badminton, twee velden voor basketball en volleybal, als mede ruimte voor tafeltennis met zes tafels. Wanneer dit gebouw gereed is zal men voor de nationale manifestatie de be schikking hebben over 30.000 m2 over dekte en ,40.000 m2 onoverdekte ruimte. De tentoonstelling zal beginnen bij de Mathenesserlaan,. waar de winkelpanden zullen verdwijnen. Op dit voorterrein is in de eerste plaats een door de regering te verzor gen paviljoen gedacht dat. aan de -positie van „Nederland in de wereld" wordt ge wijd. Daarnaast wordt een afdeling „De loop der. tijden" ingericht. Hier zal men gegevens over de oertoestand van Nor lands bodem aantreffen, met ais uit lopers afdelingen gewijd aan' de energie, de chemie en het verkeer. - In de omgeving van museum Boymans wordt het, culturele leven gemanifesteerd en tussen) voorterrein en-nieuwe 'hal krijgt de metaalnijverheid, de water bouwkunde en de. bodem-aanwinst een plaats/ Bïj'de afdeling waterbouwkunde •zal uiteraard' ruime -aandacht gescbon- ken worden aan de lessen van de watersnoodramo. v:'"-'.'J'EV-'"- In 'hét- X bestaande Ahöy" complex zal .men voornamelijk dé afdelingen aantref fen gewijd aan het bouwen en de wo ningen van .Nederland. Een ruime plaats wordt -ingeruimdvoorhét kerkelijk leven en ook'het sportleven en. dege- Ook het park" én zijn. waterpartijen zal in ruime mate in 'de Nationale Manifes tatie worden betrokken. Nu de vrees aat het park, .door het gebruik voor de Ahoy' vernield zou worden ongegrondis gebleken, bestaan er ook in Rotterdam geenbezwaren- meer, om-het park vol ledig by de tentoonstelling te betrekken. Dit kan echter 'geschieden zonder bomen of beplanting te beschadigen. De nationale manifestatie i* immers als éen typisch" zomer-gebeuren opgezet zodat van de bestaande -beplanting een dank baar gebruik kan worden gemaakt voor openlucht-demonstraties. Reeds As gebleken, dat de organisaties van dé grote werkgevers het belang van een dergelijke nationale manifestatie in zien; terwijl uit de. kringen van land- en tuinbouw bemoedigende-berichten bin nen kwamen. Uit alles spreekt een be hoefte om belangwekkende vindingen e.. ervaringen aanschouwelijk voor te stellen. ILM. de Koningin heeft Donderdagmorgen hei uitloerend comité^van de Inter' nationale Vereniging van Kinderbescherming ten Paleize Soestdijk ontvangen. Mevrouw Gordon Morier, voorzitster van het uitvoerend comité, - bood HJM. een uVerklaring van de Rechten van het tKind" anti. Rechts mevrouw Gordon Morier. p ISTEREN herdacht dr J. Schouten de dag, waarop hij voor vijf en dertig jaren zijn intrede in de Tweede Kamer deed. Hij is gisteren door kabi net en Kamer in verband daarmee gehuldigd. Minister Drees sprak hem toe in woorden waaruit zowel de waardering der regering als' een duide lijke persoonlijke genegenheid sprak. Een zeer hoge Koninklijke onder scheiding werd dr Schoutcn's deeL V/ij verheugen ons daarover van harte. -"cV" - Wij herhalen niet. wat wij nog-on langs bij zijn zeventigste verjaardag schreven. v.Z; Duidelijk bleek gisteren hoezeer de heer Schouten zich, ondanks zijn strijdbare natuur, in de algemene vriendschap van zijn collega's mag verheugen. Wij wensen hem van harte geluk met deze nieuwe gedenkdag, met de hem toegekende onderschridihg;.:;ëti' spreken de wens uit dat hij nog lange tijd als voorzitter der A.R.-fractie een sieraad van de Tweede Kamer - m&g zijn. Z.K.H. de Prins derNederlanden is zoals bekend, voornemens van 13 tot "18 November a.s. een bezoek "te brengenS aan Ethiopië. Gedurende het verblijf in Addis Abeba zal Z.K.H. de gast zijn van Zijne Keizerlijke .Majesteit::-; Z.KH. - de:. Prins"zal onder meer bezoeken.brengen .aan Z.K.H. de-Kroonprins-ran'Ethiopië.) en andere leden vande keizerlijke famG; lie en aan enige ministers.-. Voorts:;, ver-.-/ meldt het programma nog bezoeken aan enige onderwijsinstellingen: ent; aanSde-; suikeronderneming van de N.V.- Handels^; vereniging Amsterdam te Wonji ..nabij Nazareth, 90 km. Zuid-Oostelijk van. Addis Abeba. V „Hei zal niet zózeer gaan om .cijfers en statistieken, doch om levende demonstraties en boeiende manifestaties" zo verzekerde ir F. Q. den Hollander, de president den Nederlandse Spoorwegen, toen hjj .ons, namens het gevormde comité, de plannen toelichtte. In de afdelingen land- en tuinbouw zal bijvoorbeeld ook de levende have ruim vertegenwoordigd zijn. Zo zullen de beste exemplaren van onze wereldver maarde rundvee-stapel naar voren wor den gebracht, evenals van de Neder landse varkens, pluimvee en schapen. De zuivelindustrie, krijgt een ruime plaats toegewezen en ook „Wageningen" zal goed voor de dag komen. Onze tuinbouw zal deze afdelingen op veelzeggende en kleurige wijze om- ranken.' 'Naast het nationaal comité van veel zijdige samenstelling, wordt eèh werk comité opgericht dat ónder leiding za! slaan van ir J. W. Ernste, directeur van het raffineerbedrijf van de Bataafse Pe troleum Maatschappij te.- Pernis. Naai- wij nader vernemen.Is de heer Jac. Kleiboer belast mét de organisatie .van de „È-55". De sporthal die te Rotterdam zal ko men als de raad het. desbetreffende Maquette van het tentoonstellingsterrein. voorstel van B. en W, aanneemt, zal er een worden die in principe zal -gelijken op de „Field Houses" uit Amerika. Het in de Maasstad op.te richten gebouw;r-l het eerste van dit type' in Europa - j en in architectonisch opzicht eenbeter „aanzicht"- hebben dan de „Field Houses" over het algemeen hebben. De sporhal zal plaats bieden aan circa zevenduizend toeschouwers. Zij zullen van hunop steil oplopende tribunes aangebrachte zitplaatsen het spel goed kunnen zien; Het ligt in de bedoeling om behalve van de permanente gebouwen" voor de „È-55" is samengesteld hébben alle bare paviljoens die na -afloop van de manifestatie zonder* enig bezwaar elders voor andere doeleinden zullen kunnen worden gebruikt. In de raad van advies die voor de JE-55" issamengesteld hebben alle leidende personen van bedrijven, werk geversorganisaties en werknemersorga nisaties zitting. Om er ..slechts enkele te noemenr De directie van de Staats mijnen, Nederlandse Handelmaatschap pij, Genootschap voor Reclame, Kamers van Koophandel; Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast. Natuur wetenschappelijk Onderzoek." 1 Aanne- mingsmaatschappijen. Stichting voor de Landbouw, Nederlandse 'Spoorwegen, P.T.T., Stichting van de 'Arbeid, Werk- géversboniden. Werknemersvertsonden, Stichting Industriële Vormgeving, Rijks voorlichtingsdienst, Rijkswaterstaat, Landbouwhogeschool, K.L.M., Ministerie van Landbouw, Visserij én Voedselvoor ziening, Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen. Vereniging van Schoen fabrikanten, Textielbeurs. Rotterdamse- Droogdok, Maatschappij, Holland Ame rika Lijn enz. „y.h:; 1-■ - HCJ'M.JT i - ,- v (Van onze Haagse redacteur) -"Kg In het Kurhaus ie Sdhevenihgën' heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera; vanmorgen de elfde wegverkeersdag van Sé Kon. Nederlandse AutomSbielclub geopetfd. De staatssecretaris yan oorlog, mr. F." J. Kranenburg, vertegenwoordgers van een aantal: ministers, e commis sarissen der Koningin in Zuid-Ii-olland en Utrechten vele andere autori teiten woonden deze verkeersdag bij. .- „Het houden vars dagen als deze acht ik van groot belang, voor het ver keer en de verkeersveiligheid en ik waardeer het werk van de KNAC. in hoge mate .De overheid profiteert voortdurend van uw ervaring en adviezen. Daarom is mijn aarfwezigheid hier meer dan een traditie'of een hoffelijk heid", zo zeidé minister 'Algeira in zijn openingswoord. De afgelopen jaren maakten de om standigheden-het nodig een zodanige zuinigheid aan de dag te leggen bij de uitvoering .van het wegennetdat mén zich, wanneer men de achtergronden van die zuinlghéid niet kent, zo.u, kunnen afvragen, of de wijsheid niét bedrogen werd, merkte de minister op. Hij her innerde ér aan, dat voor 1954 belangrijke bedragenop de begroting zijn uitgetrok ken, maar men mag niet verwachten, dat nu op korte termijn alle wensen ver vuld zullen-worden. Wel blijkt er uit, dat dé overheid het grote belang van een góed wegennet inziet. Minister Algera sprak'ook nog over de bromfiets. De regeling is niétideaal, maar zij is de beste onder de huidige omstandigheden. Op basis van deze rege ling moet de situatie nu éérst gestabili seerd worden. Men kan nietaanstonds gehoor geven aan alle wensen, die er op dit gebied geuit worden. Een voortdu rende verandering van standpunt wekt onrust en verwarring. Dat wil niet .zeg gen, dat we nu met de armen .over el kaar zitten. Wij moeten de vraagstukken van het verkeer blijven bestuderen, zo besloot de bewindsman. 'mm De minister werd ingeleid door'' de voorzitter van de KNAC, jhr. mr. J. Th. M. Smits van Oyen, die een dringend.be- joep op di overheid, dcéd oitt>dch.^i|cL tevreden. te steUen :^naar de-voltooiingvan ,ons -,wege»iiet)op; •werkélUk radicale t-wUze^voortOté^jMttepi Daarnaast "moét ."ook' aandacht geschonken' .worden-' aan :_vérb«téri»g .'.yM'/bésfewnde' situaties. Het programma van déze elfde -wég-rfe verkeersdag vermeldde een' aantsl.-inte-ï,: ressante' voordrachten. ii/;: 's Morgens sprakallereerst de direc-j;w, teur-generaal van de -Rijkswaterstaat,.;- ir A. G; Maris, over. het Nederlandse.-; wegennet in:- de toekomst, De..heer,';:-.-: Maris zette uiteen, dat bij.'de Cmtvoér>J ring van het rijkswegenplan te -f-werk; V- moet worden; gegaan voléens een*;prlprikf teiten-schémajvDit;: schema.ós gèbsïseer^, op de verkeersintensiteit;Het ismoelr lijk een zuivere prognose vast te stel-. Jen 'voor de vraag, wanneer een ,weg overbelast raakt. Op. het ogenblik-kan de practische capaciteit yah -eén^bpclb-.;^,, tige weg met veel uitwegen gesteliF;,^, worden op een jaarl«ksdaggemiddéloéj van 4000 voertuigen r en op,-;_6000 '.voor een enkelbaniee autoweg., 'dié:-;het| ideaal benadert. Deze^cijfers zijn£Jgfrt%J specificéerd 10,000 eh. 25.000vpor .wegeóW met drie en vier banen. De heer. Mans v"; meende, dat er op. het ogenblik veel wegen ontoelaatbaar zün '?bélast...j.tï In 1970; zal ':de Intensiteit: van'ihri;f>yer,):|:| keer ongeveer drie maal' zo. "grootJiriinSs als de huidige. Het aantal auto's^dafiSi^ thans 1 op 38 inwoners bedraagt, MLj.jï dan. vermoedelijk. 1op 15 a 20 inwoners)^a| bédragen. In dat jaar zullen de wegenii- in de randstad Holland, nog niet. veell/jl moeilijkheden opleveren,inaarwél; zubp'g len de wegen .dié van. deze randstadm naar het Oosten, en Zuiden- yoeren^.^ overbalast raken. Ir Maris wees er op, dat op de be-5.. groting 1S54 bijna 41 miUipen;ïriiuitgé--X|S trokken voor yerbeterine :eh;;:.öM<^^|urj|| wegen, voorkomende op het-riiksweffin-y:.; plan.- 'Daarvan is 15 mülioen'.yoonvde -jj; timnribóuw te; .VeUen ;bestenïd^lSprëKêr;Sïj hoopte, dat deze of nog' hogerebedrag •S' gen ook in detoekomst ^bescbukbaar, gesteld zullen kunnen worden. :>k ïn het Overriinse deel van Arnhem. Malburgen, heeft zich vanmorgen sen zeer tragisch ongeluk vó'orgedaan. Bij het gemaal aldaar was een aantal arbei ders in werkverruintingsverband bezig met het opruimen van puin, dat daar na dé oorlog was gestort. Plotseling moet daarbij, een bom of mijn zijn ontploft, tengevolge .waarvan drie werklieden on- raiddellijk werden gedood. Het waren de circa 50-jarige E. van der Vlag en - G. C.' Cornelissen en Van. Lienden, beiden on geveer 30 jaar oud. Twee der slacht- cffers waren onherkenbaar verminkt. Tevens werden bij de ontploffing, die grote consternatie teweeg bracht, drie werklieden min of meer ernstig gewond.- Radio. Pjongjang heeft bericht, dat een Zuidkoreaanse püoot een Amerikaanse Mustangjager haar de- Noordelijken over gevlogen .heeft. Communistischecorres pondenten hadden dit reeds eerder te Panmoenjon medegedeeld, en het bericht werd later in gezaghebbende .V.N.-bron- nen bevestigd. Op de plek des onhells, die direct: doórJwl de politie werd afgezet, warenaanwezig;?® burgemeester. Malser van Arnhem, de-;f officier en substituut-officier .Van Justi-f§| tie én dehoofdcommissaris van ,®öliti'ë;ë de heer C;Borstlap. Het onderzoek en de berging zijn*nojg»¥ï; gaande. De Britse regering heeft. chauffeurs uit. het; gehele land naar:;;'; Londen gedirigeerd met het oog op de;^f| nüillalre^k- staking van het personeel van de' maat-/ schappyen, die; het afleveren vnn bch-%; rine In de stad verzorgem WaartehyhiS lijk zullen de militaire - chauffeursmet'St de distributie vanuit het centrale béné;'^ zinedepot worden belast, als de stekersïf vandaag, Vrijdag, hesluiten defstsUnirv voort: te zetten. De Londense transportoiganisatieX" vreest, dat bij een voortduren/.van'-dé, staking Maandag of 'Dinsdag 'geeh'.autö- busdiensten meer zuHen1 feupneh- wöréèn onderhóuden. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1