TANKWAGENS BEMAND 3000 Seidell Nederlandse boot mee CALABRIË ROEPT HEDEN ÖVËB; HONDERD DÓDEN Diaconie en overheid De benzine-staking in Londen BaftisaneA in Oost-Duitsland zijn zeer actief België Bankbiljet met „de bisschop wordt ingetrokken JMunitie" vöoil de schakers vm - Prins naar Wetenschap en politiek I Zachte iveer^plijft 'l Ambassadeur op valreep Staat der Nederlanden in cassatie - inzakeondergedoken bankbilpï^É ZATERDAG 24 OCTOBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2603 Weerbericht Jagan's rivaal eist millioenenhulp Boerderij bij Den Bommel in vlammen Negen-, politiémantten neergeschoten WÊmm „Aanstootgevende afbeelding" m, 1 Vlagvertoon .geen oplossing Si; Üf IN Nederland heb ik' in menig opzicht de vier gelukkigste jaren van mijnleven doorge} bracht. De vooruitgang, van uw land;- is ^.geweldig- 'geyfeest; f Het verheugt me, dat-ik daartoe-óolf een fclèihes bijdrage heb?"iriogen leveren"." Dit vertelde' de 'Ameri kaanse ambassadeur, de heer Sel- den Chapin, tij déris een 'afscheids gesprek.' ÉSÉÉ xmm 14 - ÉlISt TIET: Oostelijk en- WestefX. D Ujk schaakleg -'r op tri noeuvre „OOST—WEST'iï zal. de komende week lpro-c -"viand ontvangen voor'de'jf. strijd.'Vit de hoofdJcwartie-f; "ren 'A7nsterddmen:Pe7i0&g^ wordèn dezer- dagen-'MTÏfdej'l honderdenschgJcèr£&^ceje^. tienduizenden kaarteny.ver- zondert, die maarschalk 'y- Muhring een beter, ovérzichti-i. zullen- geven ih de'posüièst'. van -1'-'1"- - Voor de goede-ygarig^varfty zaken is het noodzakelijkjd. dat het leger zich' houdi ê-dnj de legerorder: ..GèbruÏM- Keiu^ materiaal,'dat u toegezonden verbodenwapènsf' Op -pagina-11 de - vg ringen aan hhlschaabfimtïS. 1 "■'J MS» Él Tewaterlating Atalaya''^1 Rotterdam: Witte de WIthstraat 90 Telef. 20211 (3 1.) Postbus H12 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 *»-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Te], 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directies C. A. KEÏJNING en Mr. K. VAN HOUTEN T* Weersverwachting geldig tot Zondagavond: ZUIDELIJKE WIND Veranderlijke bewolking met vooral aanvankelijk flinke opklaringen. Overwegend droog weer. Matige, later vrij krachtige Zuidelijke wind." Iets koudere nacht, morgen overdag ongeveer dezelfde tempe-; raturen als vandaag,. _-'■■■1 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT PROF. Zuidema doet de suggestie of het niet juist zou zijn" dat de diaconieën gebruik maken van de mogelijkheden van de Armenwet en subsidie van de Overheid aanvaarden. Wat de staatkundige zijde van deze zaak betreft acht prof. Zuidema het „vanuit het oogpunt der overheids taak een vraag of de Overheid niet geroepen is, waar armoede onder haar onderdanen ontstond, en de natuur lijke levensverbanden gezin en fa milie niet in staat blijken deze ar moede afdoende te bestrijden, zich dit aan te trekken". Prof. Zuidema wijst met klem de idee van het recht der onderdanen op overheidsarmenzorg van de hand, maar niet de gedachte, dat de Overheidwel degelijk een plicht heeft „reeds terwille van het staatsverband" aan onderdanen in nood hulp te verlenen. Dat is dus de staatkundige achter grond der suggestie die prof. Zuidema dan samenvat in de zin „overheids armenzorg is overheidsroeping". TT ET is ons reeds gebleken dat er XL verscheidenen zijn die niet be grijpen hoe men tegelijkertijd kan zeggen: er bestaat geen recht op armenzorg jegens de overheid, en: .„Overheidsarmenzorg is overheids roeping". Uit het artikel van prof. Zuidema blijkt hoe hij deze stellingen meent te kunnen combineren. In de eerste plaats en dat blijkt hierboven al wil een plicht der Overheid voor prof. Zuidema niet atggen, dat daar automatisch een r e c h t van de onderdanen tegenover staat. In de tweede plaats heeft prof. Zuidema zeer nadrukkelijk de priori- teit van de diaconale armenzorg ge steld. Die gaat voorop en de Staat 'komt daarna. Tégenover de Kerk heeft het behoeftige kerklid recht op barmhartigheid. Niet tegenover de Staat. Er is dus volgens Zuidema- een secundaire taak der Overheid. Op deze wijze kan men de beide stellingen combineren. Wij voor oris zouden hieraan willen'toevoegen dat de stel- ling: er; bestaat geen recht 'op armen- zorg jegens de overheid, betekent dat er geen„ grondrecht in dienzin be staat, zoals er b.v. wel is een recht op vrijheid van godsdienst, Wij geloven, dat het goed is deze ^stelling, dat. er- geen recht op armen zorg, bestaat m dien zin te handhaven; omdat gelijk prof, Zuidema betoogt en daar heeft hij o.L, gelijk in de ;>Aanvaarding.. van\dit_recht ;ons in. een verwerpelijke richting zou voeren, waarbij - men de verantwoordelijkheid voor het particuliere bestaan vande burger vanzelfsprekend op deOver- "hcid afschuift..-' -v;;?»:- 1J-'fp. TYAAROM is het ook juist als prof. Zuidemain dit verband de sti mulering van de verzekeringsge dachte naar voren brengt. Want de sociale verzekering - ook al wordt daarin van overheidswege gesubsidieerd bevordert de op zich zelf goede ontwikkeling, dat het be drijfsleven voor ziekte, invaliditeit, werkloosheid én ouderdom der be- drijfsgenoten, middelen ter ...voorko ming van de nood verschaft. Wij me nen ook dat zowel dr. Notenboom als prof. Ridderbos uit het feit dat de Overheid het verzekeringswezen sub sidieert te vérstrekkende conclusies trekken, als zou hét onderscheid tus sen armenzorg en verzekering daar-, ..door. ;,zeer relatief" zijn. '-Subsidiëring van de verzekering door' de Overheid betékent, dat zij het gezamenlijk werk van de bedryfs- genoten werkgevers en werk nemers bevordert en mogelijk maakt Overheidsarmenzorg betekent; het particulier bestaan van een mens komt zonder meer voor rekening van de Overheid. - 'ÓDat is: een heel groot verschil. Dat' het onderscheid maar nietzeer relatief'is blijkt trouwens ook uit de cijfers.' In 1951 bedroegen de totale -inkom sten vande sociale verzekering 1200i.000.000iDie inkomsten wa ren als volgt verdeeld: bjjdr. werkgevers circa f 668.000.000 bij dr. werknemers circa 163.000.000 bijdrage Rijk circa 310.000.000 rente. circa 50.000,000 Men zal hieruit 'kunnen zien dat het leeuwenaandeel van- deze bedra gen door het bedrijfsleven wordt be taald: .circa 850.000.000. De bijdrage van werkgeverszijde moet op het voetspoor van Talma gezien wor den als een uitgesteld arbeidsloon. Wij zouden er ernstig voor willen waarschuwen hier al te gemakkelijk over relative verschillen te spreken. •Dr. Notenboom, op wiens gegevens prof. Ridderbos zijn oordeel baseerde, noemt n.l. maar twee cijfers, te we len: het totaalbedrag der verzeke ringskosten en de bijdrage der werk nemers. Dit wekt een. geheel verkeer de voorstelling." MAAR om nu op ons verhaal terug te komen, wij zouden willen zeg gen, dat men met de overheidsarmen zorg niet te doen heeft met naasten liefde, maar," gelijk Zuidema en ook Ridderbos denkt in die richting het zegt: met zorg voor het staatsverband. Een goede Overtieid kan niet ac- coord gaan met een situatie waarbij onderdanen verkommeren. Daar moet zij. maar niet op grond van barmhar tigheid, wat aan doen. Dat is zij aan zichzelf, aan haar eigen wezen1'over eenkomstig -Rom. 13 verplicht. Daarom bevordert zij het verzeke ringswezen en daarom, past .zij, als dit desondanks nodig is, armenzorg'toe. De kerkelijke armenzorg waart daar als die van een instituut van geheel lijnrechte en 'van', geheel eigen taak, dwars door heen. En het lijkt ons ver- De voorzitter van de Verenigde Democratische Party van Brits-Guyana John Carter, de rivaal van .de afgezette premier, dr. Jagan, heeft op een pers conferentie te Londen gezegd, dat. ten zij de Britse regering en de .Wereldbank 404 mUlioen gulden willen besteden voor het verhogen van de levensstan daard in de kolonie, men Bnts-Guyana „even goed ter beschikking van het Kremlin kan stellen. Kanonneerboten xfjn niet de middelen om het commu nisme te bestrijden", aldus Carter. Bij de verkiezingen in April kreeg de partij van dr, Jagan de meerder heid, omdat de bevolking generaties lang In een rampzalige armoede en vuilheid had geleefd, aldus Carter. Dr. Jagan heeft Vrijdag Indische journalisten te Londen medegedeeld dat de vooruitstrevende volkspartij (PPP) in Brits-Guyana een politiek van „geweldloze niet-samenwerking" met de Britse autoriteiten is begonnen. Daarom had de bevolking het geld van de postspaarbanken gehaald cn Britse waren geboycot. In Georgetown verluidt, dat mevrouw Jagan. secretaresse van de PPP, een dreigende scheuring in de gelederen van de- partij heeft kunnen, voorkomen. Hedenmorgen omstreeks kwart voor elf is een felle brand uitgebroken op de hofstede van ,D,:Ras bij-Den Bommel op Goerce ea.Overflakkee. De schuur werd vernietigd;; voor het woonhuis wordt gevreesd. Bijna 3000 militairen zijn vanochtend vroeg in actie gekomen om de benzine- en olievoorziening in de Britse hoofdstad gaande, te houden, toen de 6000 tankautochauffeurs die enige dagen geleden het werk neer legden, besloten hun staking voor het verkrijgen van een loonsverhoging van vijf gulden per week en volledige erkenning van hun vakbond voort te zetten. De stakers namen hun besluit-in weerwil: van aansporingen van vakverenigingsfunctionarissen om hei werk, te hervatten. De Londense openbare-vervoershedrijven. hebben hun diensten met een kwart ingekrompen. Toch hoopt men de diensten „tamelijk normaal" te kunnen onderhouden, hoewél er- geen extra-bussen beschikbaar zulien zijn voor de toeschouwers bij de gebruikelijke sportwedstrijden op Zaterdagmiddag. De staking dreigt zich uit te breiden tot het personeel van autobusorider- nemingen. Van deze zijde zijn n.l. stemmen opgegaan om ook het werk neer te leggen, als de benzinevoorzie ning'door militairen zal worden ver zorgd. Premier Churchill heeft een groep van vijf ministers belast met het zoe ken van een regeling van het con flict. Deze ministers zijn Sir David Maxwell-Fyfe, Binnenlandse Zaken, Sir Walter Monckton, Arbeid, Geof frey. Lloyd, Braridstofvoorziening, Lannox Boyd, Vervoer, en Anthony Head, Oorlog. Zij hebben Vrijdag avond een aantal besprekingen gehou den. De nieuwe maatregelen hebben allereerst ten doel de belangrijkste vervoersdiensten gaande te houden. Het beeld in de stad was gisteren als volgt: Straatvervoer - De knalrode bussen met twee .verdiepingen en de groene treinen van, de ondergrondse reden na 7 uur's avonds volgens een beperkt rijschema. Men zal; trachten de nor- Desperateparttamengroepén, hébben in de afgelopen twee; wekéh. negen Oost- duitse politiemannen en een communis- tlsehè party functionaris gedood, aldus berichten die West-Berljin binnenkwa men. Door vuurpeletona werden vüf vëracts- stryderx jrexcuteerd,"-. aldus deze be richten. In 'bet 'gebied van .Coltbus nabij de Poolse- en Tsjechische grens is de staat van beleg afgekondigd.' Het „Volks leger" gewapend met machinegeweren controleert alle hoofdwegen en doet In steden $n dorpen huiszoekingen. De gewelddadigheden rijn 10 October begonnen en vormen nóg steeds een be dreiging. In Cottbus,"'een broeinest van incidenten, heeft hst officieel partijblad ,de fascistische moordenaars" er voor aansprakelijk: .gesteld, en. het trok een parallel met 1932 en 1933'toen de nazi's en de communisten-in Duitsland met .elkaar tri botsing, kwamen bij straatge vechten die honderden mensenlevens eisten,' r"> ■- Hetbeeld in Zuidoost-Dultsland is er een van hoEe spanning,'grimmige men senjacht en voortdurende dreiging van uitbarstingen. De versterkte politiecontidle na dé op stand' van 17 Juni heeft verschillende partisanen opgejaagd en, kan de inel- denten ten. gevolge ..hebben- gehad, die omvatten: 10 October: twee Volkspolizisten neer geschoten en gedood door zeven Tsjechen,onder wie eeri vrouw in de stad Luckau. i l\ October: "Alois Tischner. partijfunc tionaris van de comm.partij in Torgau standig en juist, van de Kerk,', dat zij op het ogenblik, dat -'haar diaconale taak en functie; haar'klaar voor ogen staat, vanuit dat|"gezichtspunt met de Overheid haar verhouding in dezen regelt.' \.J Staatkundig is er dus niets meer op aan te merken. v WÜ willen i nog - eeri opmerking maken. Als dé Overheid op grond van haar inzicht in het. te volgen beleid wetten en regelingen maakt op grond waarvan aan of ten behoeve van de onderdanen bepaalde gelden kunnen worden betaald 'zoals b.v. bij de Noodwet-Ouderdomsvoorziening en bij armlastige krankzinnigen enz. da'| kari men daaraan inderdaad als burger eeri recht ontlenen. Dat is een concreet op de wet be rustend récht van de burgers en dat is iets andersdan een soort grond recht, op. armenzorg. Het komt ons voor en daarin vallen wij dr Notenboom bij dat het dwaasheid is te zeggen dat-men vari zulk een recht1 geen gebruik zou mogen maken. Dat is niet barmhartig tegenover de betrokkenen en ook -nieta barmhartig tegenover hen, die; de diaconie van middelen voorzien. Om het nog eens duidelijk te zeg gen: wij geloven dat een -burger van iedere op de wet berustende regeling in dezen, gebruik kan maken en dat de Kerk hem dat niet i moet ver hinderen. i - Daarnaast k a n - de Kerk trachten de wet maakt haar dat in ieder géval mogelijk om indien haar in zicht in haar eigen armenzorg zulks meebrengt, zich de prioriteit tc ver schaffen waarop zij meent te moeten staan en eventueel het subsidie waar op zij ingevolge de wet aanspraak kan ''erkrijgen. 17 October: drie politle-officieren, onder wié een kolonel, uit een hinderlaag over vallen en gedood door een groep parti sanen in Cottbus. IS October: Twee leiders van de parti sanen: gearresteerd door .de veiligheids politie: De party eist hun executie,. Inmiddels zijn vijf Duitsers uit de ge vangenis ontsnapt terwijl zü werk op het land deden. Zij zijn gisteren in "West- Berlijn aangekomen. Drie van hen waren „vijanden van de staat" de twee anderen fietsendieven. Allen zijn door de West- Beriynse politie gevangen gezet. ZiCH. Prins Bernhard is voor een bezoek van drie dagen naar. België vertrokken om in de Ardennen een jachtpartij mede te maken. i Tot het gevolg van de Prins behoren, dr.. De.: Graaff, particulier secretaris, lt.-kol Geertscma. adjudant. It. t z. Ie kli' Eibers, adjudant,. maj.vlieger Son- dernian, de hcerL. Noe van het departe ment van Buitenlandse Zaken en dé hoofdcommissaris der Rijkspolitie, de heer Sesink: male dienstregelihg vandaag overdag te handhaven. Voedseldistributie - De aflevering van brood, melk, vlees en kruideniers waren is in en om Londen reeds tot de' helft teruggebracht en zal, indien er niet tijdig brandstof komt, tegen het -week-end geheel stopgezet wor den. Dé boeren zitten zonder benzine voor hun melk-installaties en de bak kers hebben-om voorrang verzocht bij de benzine-distributie, daar zij anders hun ovens 'stil moeten -leggen. Posterijen De PTT heeft nog voor twee dagen over voldoende brandstof de beschikking. Begrafenissen - De'stakers hebben toegezegd dagelijks aai» de begrafenis ondernemers 6750 liter j benzine te verschaffen opdat de begrafenissen doorgang zuilen kunnenvinden. Spoorwegen '- Er ontstond 's mor gens een opstopping iri de ondergrond se.' Men heeft de bevolking verzócht, zo weinig mogelijk gebruik van de „tube" te maken. De spoorwegen heb ben meer, rijtuigen ingelegd om het sterk toegenomen aantal reizigers te verwerken. Besteldienst - De spoorwegen héb ben de .verzameling en aflevering van goederen stopgezet met uitzondering van aan bederf onderhevige waren én goederen, 'die: bestemd zijn -vóor de rie^éphuizen. Y"^- f liuchtvaart--Op London Airport kreeg nicn met benzinetekort te kam pen,,maar 'de luchtvaartmaatschappijen hebben in allerijl schikkingen getrof fen om de meeste van haar toestellen elders, vari brandstof te voorzien. WIJ willen gaarne de Vrije Univer-, siteit gelukwensen niet .het feit, dat zij een leerstoel voor de weten-' -;, schap der politiek in het leven heeft- geroepen. En het doet ons ook een bijzonder genoegen, de nieuwe hoogleraar, prof. dr J. J. de Jong, oud-collega-op de banken van de parlementaire pers," geluk te wensen. Hij heeft dat stuk politiek, dat zich iri de-'Kamer af»^| speelt, van dichtbij in de practijk- kunnen volgen. Prof. De Jong vindt dat de politiek: de deskundige voorlichting van de man van wetenschap niet kan:missen;;;:ft Onze politieke partijen zijn in dezen - in het algemeen te traag, vindt: hij. Gelukkig dat- de V.U. -in deze.met traag geweest is. Wii voor óns ais dagblad nauw1 bij de politiek betrokken'""wa^i^ï deren zeer deze nieuwe verschijning in de tuin der V.U". ei- En wij zullen gaarne van zijn desf"^; kundige voorlichting,, waar datpas geeft, profiteren. En wij hopen vooral, dat door het werk van prof. De Jong de politieke bélangstelhngVoridèi^ldeMS studenten van de .V.U. tot grote ont-. ploóiing zal komen.- x' Bet echtpaar Deus uit Zeist, dat'op'15 Juli vertrok voor een - voetreis-naar Rome-is thans in deze stad gearriveerd. Het is van plan eriisé-dagen'in Rome door te brengen en daarna per vliegtuig naar Nederland-terug te keren. Het. echtpaar-Deus op het St. Pietersplein in Rome, op de' 'achtergrond dt/ 4 1 St. Pietersbasiliek: (Eigen bericht) Naar wij vernemen is de direc tie van de - Nederlandse Bank voomemens het nieuwe bankbiljet vari 25 gulden, van de serie uitge geven ,op 1 Juli 1949, iri te trékken. - Op de voorzijde van dit bankbiljet is een R.K. heilige, Sint Martinus, zijn. zwaard zijn mantel doorsnijdt en een- deel ervan aan een ^naakte bede laar afctaat. Op de achtergrond is een kerk aangebracht. In de Tweede Kamer heeft ds. Zandt er Donderdag jl. de aandacht^op" ge vestigd,dat ideze afbeelding !in iFro- testants-Christelijke kringen aanstoot geeft..- Daar -de - directie - der Neder; landsche Bank het ongewenst acht, dat gevoelens1 kunnen .worden ge kwetst door figuren op eer» .bankbiljet; zal tot -intrekking van h$t" 25-gulden bisschop van Tours, afgbeeld, die met biljet worden overgegaan. "Heit algemeen -hersteliin -de Nederlan den, dé goede" verstandhoudingtussen onze, landen en de warme, vriendschap pen en gastvrijheid; dié 'ik -hier- mocht ondervinden, stemmen mij dankbaar,' niet- slechts 'in' diplomatiek opricht; doch ook van. algemeenmenselijk^ standpunt uh, zo vervolgde de - scheidendeJ: .aon- ■bassadeurfiliï.vele opzichten.zyn .er over eenkomsten tussen Amerikanen, en' "Ne derlanders; Afgezien .van verschillenin opvatting van kleding hebben zij de aan pak der; dingen gemeen. Ik ben er trots op naar mijn,nieuwe post in Panama te gen Januari- een nieuwe boot,, naar .Ne derlands ontwerp en in Nederland ge- bouwd, te kunnen 'meenemen. Donderdagavond bracht Ik een af scheidsbezoek aan -uw; Koningin. Ik was voor het diner uitgenodigd. De Koningin was bijzonder hartelijk en dé Prins „hts usualcharming self". Ik hoop, :dat de Prins by een vain zUn toekomstige rei" zen- naar.Ions -halfrondtijd, zal,, kunnen vinden om ons eens ié komen opzoeken. -Ik heb veel vertiouwen:in de-toekomst .van Europa,: aldus de heer Chapin, niet alleen'voor wat de politieke en militaire samenwerking betreft; -doch evenzeer voor wat bereikt "kam worden; met ver- dere iiitegratie en- samenwerking op 'eco nomisch-: en -cultureel terrein. Dingen waarover meri kort geleden ,nog slechts kóndromen, .worden in Europa -. thans werkelijkheid. ."-Dé toekomst is, zoals overal, thans aan de jongeren om' het reeds bereikte ver der té voltooien. Iéderebijdrage tot ver dere eenheid is belangrijk. Ik' zie in dit opzicht een voortgezette uitwisseling- van studenten,, hoogleraren en deskundigen tussen de landen.' Dezeuitwisselingis uiterst" btuikbaar, ómdat de betrokkenen hierdoor -leren zien,'dat de mens in an dere: landen of fundamentele 'dingea: de- zelfde reactie- heeftals- hijzelf. *:-: Als waarnemer in uw land heb, ik voor al veel bewondering gekregen voorde; morele kracht en 'de daadkracht van het Nederlandse volk.' De individuele,.' vrij willig aan-zichzélf opgelegde1 discipline, de vaste wil Onri.er na-de" oorlog; zowel als no de stormvloed van Februari, bo venop te komen :en trouwens alle moei- Iijkheden te overwinnen, is -rondweg ber woriaererfeWaardig," zo "besloot 'de am bassadeur. (Vafi onze weerkundigé medewerker:) Over Europa '''vbltrelÉt Szii^h^tliMSsI'i-i 1 langzame wijziging - in de::wéerrtoéstanct^;S Een uitgestrekt; Uogedriik'j^|rij^t^5'bj9,ri8$2gi^ een week lang het weer 'in onze ómgeViA|e ving bepaalde, heeft zich naar "West-Rus-; .-;-.;'; land verplaatst.- Daarmede samenhangend kunnen dé régengëbieden van dé Oceaan-;-; depressies nu Weertot .ons land r.dópri- dringen..- Een /storing uit de -;Golf "vari^BiscagégM veroorzaakte gisteren reeds' wat'.ragen.: Een tweede, regenzone zal vandaag enige;;|;l! regen brengen. Daarna, volgt .eeri;gebied met opklaringen, waarna- in Jde:loop:.'yari:^.ML. Zondag de wolkenvelden.van de, vol ge»§ - de storing aad^-de hémel ziüleri t:yèE-,4vJ-3 -Aati-vi'H^t" m zachtewe^ïöv^'aag^Komt^|^ echter - noggeen; jeirid;: mende.- nacht zal;het. iets kouder- worde.rC De hevige regenval. neemt nu af, maar tegen de ..'Zuidelijke% hellingen -van de Alpen- is-hét ;-óPhieü^M| gaan regenen. Behalve iri onze omgering® Houdt ook"; iri Scandiriavie- ^et..:vó.orJdeJ| tijd-vanhet jaar zeer .zachte iweerj.aari/SE In Polen daalt het kwik, echtere,in .de ochtend enkele graden. onderi riebj>vriesi--j.: punt, maar 'overdag is hef"ookv zacht; Vóór- het. eerst heeft het Amerikaanse leger gisteren Europeanen gelegenheid ge geven het -veelbesproken atoom- kanon te bezichtigen. Het 280 mm kanon staat opgesteld in een militair depot in Mainz. Tijdens de bezichtiging werd de nadruk gelegd op het gemak, waarmee het monstervjapen te hanteren is. Verslaggevers waren er ge tuige van^ dat een groep Ameri kaanse 'artilleristen het gevaarte in een kwartier tijds naar het demonstratieterrein bracht en schietklaar maakte. Over hoofd wegen kan het wapen met een snelheid van ongeveer 50 km per uur worden vervoerd. Er werden twee kanonnen getoond. Het enekanon werd gebruikt om- de beweegbaarheid te tonen, terwijl het andere geplaatst werd naast drie andere kanon nen, om de afmetingen van het reusachtige wapen te onder strepen. Hel aantal slachtoffers vait 'de over stromingen is niet ver van de.honderd verwijderd, aldus" heeft de prelect van de Zuiditaliaanse stad Reggio in Cala bria medegedeeld. -Het aantal slachtof fers kan nog wel groter zijn, daar nog vele dorpen van de buitenwereld zijn afgesloten door het oveitlromingswaler of door landverschuivingen. In totaal waren Vrijddagavond 49 lij ken geborgen. In noodonderkomens, verschaft door het Rode Kruis en het Italiaanse leger, zijn 1000 daklozen ondergebracht Met hefschroefvliegtuxgen werden geïsoleer de personen vati voorraden voorzien. Genietroepen werken samen met, de brandweer, de politie en vtlijwilligers om de/nood te lenigen. De overstromingen hebben niet alleen een groot aantal personen het leven ge kost, maar bovendien zijn aanplantingen van objfpabnen, sinaasappel- en citroen- jj bomen verwoest, bruggen weggespoeld •r? en electrische leidingen, .waterleidingen en telefoonlijnen afgesneden. Honderden huizen" stortten in. - - Twee dorpen worden door twee grote aardverschuivingen bedreigd. De inwo ners ontruimden Vrijdagavond hun wo ningen. De Italiaanse regering heeft een be drag van ongeveer 4 millioen gulden uitgetrokken voor hulp aan-dé getroffe nen. De 'Amerikaanseconsul-generaal in Napels, Nester. heeft een bezoek aan het getroffen gebied gebracht om. de uitdeling van door "de Amerikaanse am bassade gezonden goederen te regelen. De Amerikaanse vloot in de Middelland se Zee heeft steun toegezegd. De-Britse ambassadeur in Italië, Sir Victor Mallet, heeft. in. een brief aan prémier Pella "uit drukking gegeven van zijn medegevoe len met de, nabestaanden der slachtof fers. In Rtggio di" Calabria zal heden eén algemene rouwdag "warden gehouden. De vlaggen worden halfstok gehesen. Bioscopen en café's hiyven gesloten.. ■N A' -T^y - v-?i r;?« "IDe staat der' Nederlanden is "in cas satie ".gegaan ..tegen het- arrest van het 'gerechtshof;'te 's-Gravenhagé in- de zaak: van de „ondergedoken bahkbll- jetten" van D. de L„ waarbij bepaald wefdj, dat, hetonderzoek- in dezekwes- ;tié "hervat moest worden tot: het nader horen 'van getuigen. - j - De pleidóbien zullen'- 17 December voor de' Hoge Raad worden- gehouden. Toen 13 Maart -1943; een verordening van de'- Rijkscommissaris afkwam dat bankbiljetten van: f500- en f'-1000. in geleverd moesten worden, gaven vele landgenoten-daaraan geen gevolg, on der hen bevond zich de Joodse Neder lander D. de L., die zijn bankbiljetten van f SOO én van f 1000 in het bijzijn van- meerdere' getuigen begroef. Na de bevrijding en wel- op 13 September 1945 verscheen- een -beschikking,- krach tens welke aan eigenaare, die een des betreffend verzoek deden, onder nader te omschrijven voorwaarden, ,de tegen waarde van ingeleverde bankbiljetten kon worden vergoed, de eigenaar moest daarbij kunnen bewijzen, dat ,hö op 13 Maart 1943 de bewuste bankbiljet ten ineigendom had. 1 De L. richtte in" verband met deze beschikking - een verzoek aan hetmi nisterie van Financiën om de tegen waarde vergoed te krjjgen van de bankbiljetten, die hij indertijd had laten onderduiken, waarbij1 hij aanbood om door getuigenverklaringenhet be wijs-te léveren dat de- bedoelde bank biljetten inderdaad op 13 Maart 1943 zijn eigendom;waren. Het. ministerie van Financiën liet hem daarop weten, dat zijn verzoek was afgewezen. Een motivering, voor deze afwijzing werd niet gegeven. De L. liet toert de slaat dagvaarden om; deze opverschillende gronden te doen- veroordelen het: des? 1 intr„-_r.„, betreffende bedrag uit te tritalen.'-sub";" sidiair. te. laten verklaren. dati"eisé£|ï voldaan had aan' de gëstéldéiSïyÓpg^ waarden. aMpBB De rechtbank' beschikte -..evenweliarng wijzend op dit verzoek. - r f Tegen: .deze: uitspraak.tekende^ De'SL, hoger beroep aan. Het* eërechtshof?|be^ sliste toendat"'de beëinmging-;van;"iJieJ| onderzoek en de afwijzing vanAhét^yvér^ zoek tot inwisseling der loude-S^antedf biljetten niet overeen k am tS-Ji-Kf de redelijkheid was'lVgjBliföiKCe^tó en dat zulks meebracht dat hetondéttf zoek hervat moest worden tot 'het:;na|( der horen van.: getuigen. -Hetihbf gö.vë^ woog dat de verklaring van réedsWéénS gehoorde getuige, na de afwyzing^vsai| het" verzoek, de opgaven' van-.appeUanii op alle essentiële punten bevestigdë3éri|' dat uit die verklaring haar-juistheid aangenomenvolgt, .dat appellantjtop; de vereiste -datum reeds eigenaEiriSjVta'tó van de door hém gereclameerde;, bank® biljetten. r. Om deze redenen achttèrih'éïlhoi-fjiéS niet redelijk, dat de staat na dëzë.-.'voöÈ; De L. gunstige verklaring -^'indtéri deze al niet aanleiding gaf de -jafyvij/^ zende beschikking in te trekken'he.t, onderzoek nietheeft voortgezet. Vdoor; zoveel nodig en mogelijk-' anderësivgéj. tuigen te horen. -,^-w.*' Op Zaterdagmorgen 31 October'zal-ftj. A. Vuyk en Zoneris Scheeps\ververi':;N'A?i te Capelle aan den IJssél dé'te-wateri- Iatirig. plaats ;vindêrifvari;;hëtsmsïjS;A® laya." Het schip is inaanbouw ivooigjdé Finland-Sydamerika .Linjenf'A'.Blf'*"""'1''

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1