leiders op inspectie ONDERZOEK IN EUROPA EN VERRE OOSTEN Visserij in nieuwe banen Proeven, met zwevende Xrawl Londens stakende zijn niet meer e Remmen weigerden op helling u i t Nederlandse vrachtwagen ramde file auto's in Duits land eist Mijnongeluk in zesentvvinlig België dóden Zomers na jaar WIJZIGING IN STRATEGIE OP TIL? Vervangen nieuwe wapens troepen? Regen in Zuid-Italië eindelijk bedaard Impasse in Korea ZES DUITSERS EN AMERIKAAN OM HET LEVEN GEKOMEN MAANDAG 26 OCTOBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 20)4 - Weerbericht Dr Da Costa Gomez op terugreis Groot aantal gewonden bij ontploffing in Italië Zes PPP-Ieiders in Guyana gepakt Man sprong van rijdend R.T.M.-tramrijtuig Rome wil legers van Triëst terugnemen TROEPEN REDEN 10 MILLIOEN LITER m J ff Motor uit de bocHt, dode en gewonde" ONTPLOFFING OP 210 METER DIEPTE Yij fvoudige moord in Frankrijk Conferentie in Kofëa/ begonnen-- sÜ Dodelijk ongeluk ixi mijn „Emma" O. o Het merendeel van de Amerikaansce militaire leiders vertrekt dezer dagen uit de Verenigde Staten om de omvang en de behoeften van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa en het Stille-Oceaan- gebied na te gaan. De voorzitter van de commissie van stafchefs, admiraal Radford, de minister voor de Luchtmacht, Talbott en de stafchef van de Luchtmacht, generaal Twining, komen naar Europa. Laatstgenoem den gaan waarschijnlijk ook naar Spanje en Marokko/ Generaal Ridgway, de stafchef van het Leger, gaat naar hét Verre Oosten. Ook de stafchef der Marine, admiraal Carney, zou van plan zijn in dit gebied een inspectiereis te maken. Landing van Indonesische troepen in Atjeh ji. Aan gevolgen overleden Dodelijk ongeval te Poortugaal Explosie te München Agitatie V.KOSSEM'S Lading op vrachtauto schoof naar voren Vrouw in cabine gedood y Nederland in Commissieji.ii;^ van Goede Diens ten- - p -v Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 29215 (S L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachten dienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 113892 Administratie: .Tel. 114402—115486 Schiedam; Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 3.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOXJTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. MORGEN MEER WIND. Aanvankeljjk opklaringen, later toenemende be wolking maar waarschijnlijk nog tot de avond droog weer. Vannacht zwakke tot matige, morgen matige tot krachtige Zuidelijke wind. Weinig verandering, in temperatuur. Ti". U Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Mr. dr. M. F. da Costa Gomez, voor zitter van de Antilliaanseregeringsraad. Is Zaterdagmorgen na een verblijf van veerlien dagen in Nederland per K.L.M.- vliegtuig naar Curacao verirokken. Vóór zijn vtlrak verklaarde dr. Da Costa Gomez, omtrent de Ronde-Tafel conferentie. dat de Antillen te allen tijde gereed zijn te beginnen. „Als de bespre kingen met Suriname haar beslag hebben gekregen, zijn de Nederlanders welkom bij ons. In Januari zal de kleine com missie op de Antillen bijeenkomen, dat is definitief afgesproken. De vooruitzich ten zijn, naar mijn smaak.' formidabel gunstig. Hel zou vreemd moeten gaan alt wij niet zouden slagen. Natuurlijk zullen wij ons aan de actuele feiten moeten houden. Niemand weet hoe het over tien jacr zal zijn. bijvoorbeeld in hoeverre wij zouden worden opgenomen in een Europese gemeenschap. Maar zoveel is zeker, over tien jaar wil ik nog deel uit maken van het Koninkrijk/' Dr. Da Costa Gomez was opgetogen over de ontwikkeling, die hij in Neder land u-aarneemt. „Uw werklust en offer bereidheid zijn rijkdom," verklaarde hij. Hij deelde verder mede, dat minister Kernkamp en staatssecretaris «Moorman •de wensen van de Antillen over de in schakeling van de Antillen cnet hun eigen weermacht in,het Nederlandse defensie apparaat in studie hebben, „Die wensen komen hierop neer, dat de Antillen.' voor zover zij daartoe in staat zijn, niet alleen tot de defensie wil len bijdragen (n geld, .maar ook, zij het als vrijwilligers, in manschappen. Al een jaar wordt getracht deze gedachte op de Antillen te propageren. Voor de opleiding hopen wij op Nederlandse deskundigen." ïn de omgeving van de Italiaanse plaats Rimini is een vrachtauto, waar aan twee tankwagens waren bevestigd, in een tunnel blijven steken, omdat deze niet hoog genoeg was om de wa- gens door te laten. Na de slag, waar- mede de tankwagenstot stilstand kwa men, volgden twee ontploffingen.waar door'In een gebied.•rondom ter -diepte van driehonderd nieter,ongeveer >150 personen werden gewond, waarvan 95 ernstig. -roews-»; De politie !s van mening dat de mist, die op het" ogenblik van - het ongeluk hing, del bestuurder van de vrachtauto de hoogte van de tunnel verkeerd heeft doen schatten. Op grond van de bepalingen van de wet op de noodtoestand zijn tijdens het weekeinde in Brits Guyana zes leiders van de vooruitstrevende volkspartij (P.P.P.) gearresteerd, die de arbeiders op een suikerplantage nabij New Amsterdam tot staking ea het plegen van sabotage zouden hebben aangezet Er werd een aantal documenten in beslag genomen, die op de partijpropaganda betrekking had den. Vooraanstaande woordvoerders van de regeringr-Eisenhower schijnen de vorige week begonnen te zijn de pu blieke opinie voor te bereiden op drastische wijzigingen - in de Ameri kaanse wereldstrategie, zo meldt Reu ter uit Washington. De voorgestelde wijzigingen, die zich over verscheidene jaren zouden uitstrekken, schijnen o.m. het volgende te behelzen: In de door de overstromingen geteister de gebieden ïn de „teen" van Italië i» eindelijk een einde gekomen san de zware regenval van .de laatste dagen. Het peil van het grijze, modderachtigewater, dat ongeveer 1.000 vierkante kilometer heeft overstroomd, begint langzaam te dalen. De streek biedt een troosteloze aanblik. Van de ongeveer honderd per sonen. die om het.yieven zijn gekomen, zijn er tot dusverre;'55: teruggevonden. Men neemt aan dat ongeveer 5000 hui zen zijn verwoest of zwaar beschadigd. Do Care-organisatie in Italië is bezig met het nemen van maatregelen voor hulp aan de slachtoffers van de overstroming in Calabrië.' Zij zal haar pakketten met levensmiddelen en textiel afleveren uit in Italië opgeslagen voorraden. Ook van Nederlandse zijde kan, aan deze hulpactie worden deelgenomen door storting op giro 512679 van de Care-missie in Den Haag, of door betaling per kas aan haar kantoor Javastraat 14. In - Kotaradja heeft de chef-staf varf de Indonesische landmacht, kolonel Bam-, bang Sugeng, aan de correspondent van P.I.-Anata medegedeeld, dat/eenheden van het leger Donderdag. '/-höï^SamaZ langa zijn geland om op te' rükirétóïaar Meureudu, dat ligt tussen de MiJÉiliag reeds bezette plaatsen Bireuea en 'Sjgti aan de Noórd-Oostkust van Atjeh-.'-. Volgens waarnemers te Washington is de belangrijkste aanleiding voo£ deze reizen de moeilijkheid om te ko men tot een voor het Congres aan vaardbare militaire begroting voor de strijdkrachten, zonder dat dat ten koste van de veiligheid van het land en zijn bondgenoten gaat. In dit verband wordt herinnerd aan een verklaring van de minister van Defensie, Wilson, waarin deze gewaagde van de moge lijkheid om de overzeese strijdkrach ten te verminderen als een gevolg van een uitgebreider gebruik van nieuwe wapens. Wilsons plaatsvervanger, Roger Keyes, heeft onlangs dienaan gaande een onderzoek ingesteld op de Amerikaanse bases in Europa. Ten slotte legt men in "Washington ook nog verband tussen de reizen van de militaire leiders en de jéarlijkse bijeenkomst van de NAVO-raad, die in December wordt gehouden. Hanson Baldwin, de. militaire mede werker van de „New York Times", schrijft van de „meest gezaghebbende zijde'! te hebben vernomen, dat de V.S. op het ogenblik niet van plan zijn in de onmiddellijke toekomst troepen van" enige omvang uit Europa of, het,.Stille-Oceaan-gebied terug ,1e trekken. Volgens Baldwin is men in het departement van Defensie er in het algemeen -. over eens, dat het te rugtrekken van troepen onmogelijk is, zolang men niet begonnen is het Duitse en het. Japanse herbewape- ningsprogrhm uit te voeren en zolang niet de situatie in Korea meer gesta biliseerd is. Wel zal later de gevechts sterkte van de Amerikaanse troepen overzee geleidelijk worden verminderd, naarmate de bondgenoten der V.S. in Europa en Azië sterker worden, doch deze vermindering lag van meet af aan in de bedoeling, aldus Baldwin. Generaal Twining liet, voordat hij met minister Talbott naar Europa ver trok, doorschemeren, dat de V.S. wel licht de aanleg van de laatste twee van. de vijf nieuwe vliegvelden in Frans-Marokko zullen staken, nu zij de beschikking krijgen over luchtbases in Spanje. De overige drie bases in Marokko zijn reeds in gebruik. (Van onze correspondent) HET was nog in de oorlog, toen de Egmondse visser J, de Groot aan het strand proeven nam met een lepa; gisch of zwevend trawlnet, waarbij hij ais trekkracht een paard gebruikte/Nu Is het echter zover, dat een Umuldense kotter (de („Annie" Hm 14), b|j wijze van proef met deze zwevende trawl is uitgerust, waarbij een IJtnuidense ma chinefabriek speciale scheerborden. voor dit sleepnet construeerde, Reeds in. de loop van de volgende week zal de IJnv 14 onder de Engelse wal met dit net aan schot gaan. Het principe van de lepagische trawl, waar van het geheim uiteraard door de uit vinder' niet wordt prijsgegeven, berust voornamelijk op een klapper-mechaniek aan de scheerborden, waardoor het net van dé bodem kan worden opgeheven. Het voordeel van de zwevende trawl as, dat niet alleen de visscholeo, die zich vlak bij de zeebodem ophouden, maar ook de vissen die aan de oppervlakte Vanmorgen heeft in de Putselaan te Rotterdam de tram eenc slachtoffer ge- eist, nl. de 56-jacige arbeider J. K. uit Nieuwe Tonge. De man was dit week einde op bezoek geweest op zijn evacuatie-adres in de Boekweitstraat en hii wilde zich per tram van de R.T.M. naar huis begeven. .Toen de tram-, al in beweging was. bemerkte hy dat nu verkeerd zat, nl. in de eerste in plaats van in de tweede klas. K. waagde de sprong .uit het rijtuig en hield zich ver- volgens aan de stang van een tweeae klas rijtuig vast. hü sloeg de hulp af van1 passagiers, die hem naar binnen wilden halen- Op een gegeven moment struikelde de man. Hij kwam onder de wielen terecht. Beide benen werden hem afgereden., In het Zutder Zieken huis, bleek, dat hij was overleden. RECTIFICATIE In de laatste pericope van het hoofd artikel van Zaterdag stond: .De kerkelijke armenzorg waart daar als die van een instituut van ge heel lijnrechte en van geheel eigen ^Men leze voor het gespatieerde woord: eigen rechte: zwemmen, gevangen kunnen worden. Deze „oppcrvlaktescholen" worden-thans alleen met het vrij kostbare drijfnet ge vangen. In combinatie met het echolood dat via electronen, eventueel via radar en electronen, de visscholen opspoort, zou dit lepagische sleepnet een totale omme keer van de huidige visserijmethoden betekenen. Intussen heeft de heer J. de Veer Sr van de dienst van het visserij-onderzoek, ook een zwevende -trawlontworpen, die vanuit het schip zelf op de gewenste diepte kan worden gebracht en die te vens "deze diepte juist aangeeft. De verwachting Is, dat b|j algemeen gebruik van het lepagische sleepnet ruim 30 meer haring zal worden aan gevoerd dan thans het geval is, ivaarb|j echter het gevaar van overbevissing niet uitgesloten is. Joegoslavië heeft het voorstel van Italië, dat beide landen hun troepen terugtrekken van de grenszone van Triëst, „doorzichtige schijnheiligheid" ge noemd, die er op gericht is de wereld opinie te misleiden. De krachtige afwij zing van het Italiaanse voorstel kwam in een verklaring van het Joegoslavische ministerie van Buitenlandse Zaken. Vrijdagavond, na volbrachte dagtaak, kwam de 22-jarige landbouwerszoon, C. Gielen Hzn., de kostwinner van zijn moeder, met een met bieten beladen bandenwagen thuis aan de Welhoekse- dijk te Poortugaal. Bij het afspannen der paarden, kwam de wagen, die blijkbaar nog op een enigszins hellend vlak stond, in bewe ging, en reed over het lichaam van de jongen heen. Hij werd spoedig overgebracht naar een ziekenhuis te Rotterdam, waar hij kort daarna is overle'den. Aanrijdingen. In de Maastunnel en de daarbij behorende opstelpleinen ont stonden gisteren voor en na de voetbal wedstrijd van gisteren zeven aanrijdin gen met geringere materiële schade. 1. Onderschikking van de gebrui kelijke wapens aan atpmische, met ondersteuning van kleinere gespecia liseerde strijdkrachten. 2. Vérmindering van uitgaven voor gebruikelijke wapens, waardoor een enorme besparing verkregen zou wor den. 3. Vermindering van de Ameri kaanse landstrijdkrachten in Europa, die vervangen zouden worden door kleinere, maar doeltreffender groepen, uitgerust met nieuwe wapens. 4. Meer- van de Amerikaanse hulp aan te wenden om Wésteuropese divi sies met gebruikelijke wapens uit" te- rusten, hetgeen goedkoper ..zou zijn dan het handhaven van Amerikaanse divisies., Het-.grote. probleem,, dat/^hierdoor zou - ontstaan, is, dat de V.S. dan slechts één soort oorlog zouden kun/ nen voeren, nl. een atomische. Een andere vraag is of de NAVO met deze taakverdeling accoord zou gaan. In een bunker te München waren dui zenden knalsignalen opgeslagen, bij de spoorwegen in gebruik om machinisten ■!te waarschuwen. Kinderen vonden zo'n •voetzoeker -buiten de bruiker en lieten •hêm.er vlakbij ontploffen.. De luchtdruk had tengevolge/ dat in de gesloten bun ker de andere signalen alle tegelijk ont ploften. De bunker werd geheel open gescheurd en een gat van 10 meter diep in/de' grond geslagen. Vijf kinderen wer den'gewond.' De 2600 stakende chauffeurs van de Londensé benzine-tankwagehs hebben gisteren -in twee'groepen vergaderd. De vergadering waar 1000 chauffeurs, uit Oost-Londen bijeen waren nam een resolutie aan,, waarin tot -voortzetting van de staking werd besloten. De ver gadering der, 1000 West-Londense chauf feurs daarentegen keurde met kleine meerderheid een resolutie goed, die in hield, dat men weer aan het werk moest gaan „om te voorkomen, dat men het publiek nog meer last bezorgde". Vandaag wordt een vergadering ge houden van 160 gedelegeerden uit, de twee 'districten. De voorzitter van de algeméne Transportarb'eidersbond, Ar thur Deakin,noemde de resolutie van de chauffeurs van West-Lénden „een aanwijzing, dat ..het gezonde verstand •'het vhegft.gewonnen.--- Het is te hopen en "te verwacfilerij""dat' 'de mannen'"de door die' vergadering aangegeven l|jn zullen volgen", zo zei Deakin. Radio- Moskou heeft een aanval op Deakin ge daan omdat hij de> gerechtvaardigde eisen der stakers niet heeft gesteund. Zesduizend chauffeurs van leger en luchtmachthebben tijdens- het week einde, voor de aanvoer van tien millioen liter benzine en olie gezorgd. Vrijwel alle noodzakelijke diensten autobus sen, dokters, transporteurs van voedings middelen e.d. werden vanvoldoende brandstof voorzien. Vele garages hadden benzine over voor particuliere' rijders. Het verkeer In Londen-nam langzamer hand weer/normale vormen aan. Van daag zullen de bussen weer normaal rijden. Deakin verklaarde Zaterdagavond te hebben vernomen dat er agitatie wordt gevoerd onder :de 58.000 man personeel van de/autobussen, om zich bij dè sta kende chauffeurs aan te sluiten.-Hij -waarschuwde, dat het buspersonéel zich van zijn verantwoordelijkheid voor* de handhaving der noodzakelijke diensten bewust moest zijn.-Zjj moesten-aan-het werk. blijven als .er benzine voor de bussen beschikbaar werd gesteld, aldus Deakin. '/'./-ï x&Wm (Van onze Haagse redacteur) Uit handen van de minister president, dr. W. Drees, heeft de Haarlemse -persfotograaf H. H. P. Blansjaar Zaterdagmid dag in Den Haag de zilveren camera, de wisselprijs voor de beste persfoto van het jaar, in ontvangst genomen. De heer Blansjaar won .de.prijs met' zijn treffende foto van een vrouw met haar kind fin.' het rampge bied. De minister-president was uit genodigd om deze plechtigheid te verrichten, omdat:hij volgens de fotografen de meest gefoto grafeerde autoriteit in Neder land is. Grote waardering had dr. Drees voor de wijze waarop de persfotografen in ons land hun beroep uitoefenen en waarin zij vaak. gunstig afsteken bij hun buitenlandse collega's. Advertentie f. 1.40 en f.1 „De neutrale terugzendingscommiasie heeft thans het punt bereikt, waarop zij. de haar toegedachte taak niet meer. naar behoren kan vervullen", aldus heeft de voorzitter dezer commissie, de; Indische generaal Thimaja. verklaard. Hij voegde hieraan toe dat „de -kan*?' op. een hervatting der. uiteenzettingen aan krijgsgevangenen, die niet terugge zonden willen worden, slechts zeer klein is". Thimaja was pessimistischer, dan -ooit;) te voren over het hervatten van de uit eenzettingen". Hü zei, dat de besprekin-.;. gen van vandaag ten doel hadden .een - brief op te stellen aan het,opperbevel v van de Verenigde Naties en van de com munisten, met de bijzonderheden over de toestand, die tot de huidige rmpesse hebben geleid. - l De commissie kon het niet eensworr den over dc- inhoud van de brief en be sloot een andercommissie; te Yormen,,die./;/| Dinsdag zal bijeenkomen; Woensdag zal de commissie weer vèrgaderen. Het doorrij den van der bocht, uitde Kennemerstraatweg haar? de Heiloër :bïuK in Alkmaar met een snelheid-van tegen;;; de tachtig km, heeft gistermiddag-te lSAü uur een Amsterdamse motorrideri de;---; musicus H. H.N., .het;leven-:'gekostïe&M zijn coUega C. T. eenneusfrachiur. De twee waren op weg naar hun wérk;;in,*;;,: een Alkmaars café. Ten gevolge van .^de grote snelheid botste de mótor tegen -. het trottoir. De motor schoot5 het trottoir;; op en geraakte in brand, nadat vork'en voorwiel waren afgerukt bli 'c®® botsing met de brugleuning-'Iemand fa-6k defbeide^j, musici uit de vlammen, maar; N. .bletó vg al tc zijn overleden. Een zeer ernstige:;ontploffing, in een kolenmijn bij Xtdk heeft Zaterdag zes entwintig mijnwerkers van Beigisohe en Italiaanse -nationaliteit' het- leven ge kost.-'- --"-jHïVi- :N1:' - Er brak brand uit en een gedeelte van .de., mijngangen .stortte in. In het getrofféndgedeelte^bcvonden. zieh veer- tig. mijnwerkers van wie 'er' veertien door 'de reddingsploegen konden wor den.'gered. De-'brand vexhinderdé .het reddings werk zeer. Sommige ledëh van de red- 'dingsdienst - waren meer dan 'dertig uur in touw om de overlevenden van de ontploffing -naar boven te bréngen. Vijf slachtoffers worden nog vermist. Aan genomen wordt,ydat z|j door het .puin zijn bedolven. De veertien geredden waren allen min of meer ernstig gewond, en moesten naar' een ziekenhuis wordèn overge bracht. Zestien lijken zijn reeds ge borgen. De mijn, waarin het ongelidc gebeur- Op een alleenstaande boerderij, :110 km tèn Zuiden van Lyon, hebben gendar mes, gewaarschuwd door-iemand uit de buurt, een gruwelijke ontdekking gedaan. Op de vloer in de keuken vonden zij de 40-jarige boer Henri Frechet, vreselijk aan het hoofd verminkt, in doodsstrijd liggen. Boven- in een slaapkamer zün 35-jarige vi'ouw en vierjarig zoontje dood met door bijlslagen gespleten schedels. In een kamertje lag het-lijk van een zesjarig meisje, dat bij de Freehets in huis was. Haar borst was met een bij] ingeslagen. In een schuur vond men ten slotte een gehuurde dagloner, Crespin opgehangen aan een balk. Oorspronkelijk dacht men, dat laatst genoemde de slachting had aangericht en zich daarna vanhet leven had be roofd, doch later werd medegedeeld, dat daarvan geen sprake was. De boerderij 'ligt in de vallei van de rivier de Duzon tenWesten van de Rhone. Er is een gehucht op 480 meter afstand. Het dichtstzljnde dorp is Boffres, dat 1500 inwoners telt. Een Nederlandse vrachtwagen met/oplegger, waarvan de remmen bij de afdaling van een heuvel plotseling onklaar raakten, heeft Zaterdagmid dag op de „Autobahn" FrankfortKeulen een van de grootste verkeers ongelukken veroorzaakt, die de laatste jaren in West-Duitsland zijn gebeurd. De vrachtwagen, die het eigendom is vanJ. D. Decker te Ouderkerk aan de IJsel en bestuurd werd door D. de Baart uit Streefkerk, reed ten Zuiden van Bonn van een steile helling. Toen de remmen bij de afdaling weigerden, ramde het zwaar beladen voertuig twee personenauto's, een vrachtwagen en een motorfiets om ten slotte tegen een tweede vrachtwagen tot stilstand t% komen. De gevolgen van deze botsingen waren ontzettend. Twee wagens raakten in brand, de andere voertuigen werden zwaar beschadigd, waarbij zeven personen om het leven kwamen en velen ernstig werden gewand. Op de weg ontstond een enorme ravage. De slachtoffers waren zó verminkt, dat men lange tijd bezig is geweest de gedeeltelijk verkoolde lichamen te identificeren. Onder de doden zijn zes Duiters en een Amerikaan. Bij de zwaargewon den bevindt zich een Amerikaanse koerier van de Amerikaanse Hoge Com missaris -voor Duitsland, die op weg was naar Frankfort Zijn Duitse chauf feur kwam om'het leven. Amerikaanse militaire politie heeft nog getracht de documenten uit de koeriersauto te red den, doch de meeste stukken waren reeds verbrand. In een van de in -brand geraakte per sonenauto's zat het Duitse echtpaar Erwin Kilian uit Schwcinberg; dat niet meer kon worden gered; Hun 13-jarige dochter kon uit de auto komen en liep als door een wonder slechts lichte verwondingen op. - Het ongeluk gebeurde nabij de Wied-- bachtal-brug. De brug, die aan het eind van de tweede wereldoorlog is opge blazen. heeft nog alt|j|jd eenrichtings verkeer. Aan beide zijden voert een lange, steile helling naar de brug. De politie begon onmiddellijk een onderzoek door een uitvoerig verhoor van de twee Nederlandse chauffeurs die er met lichte verwondingen waren afgekomen: de 23-jarige Dé Baart, die aan het stuur' zat toen het ongeluk plaats greep en de 32-jarige oude Van Damra, zijn helper. De Baart verklaar de, dat hij de macht over het stuur van de met kabels geladen vrachtauto was kwijtgeraakt toen op de helling de remmen weigerden. De politie tracht nu vast te stellen of de Nederlandse vrachtauto mogelijk te zwaar beladen was en of er misschien verkeersveilig/ heidsbepalingen zijn overtreden. Deze telefolo geeft een overzicht van de ontstane verwoesting. Op de ach tergrond de rokende puinhopen van drie versplinterde auto's. Op de voor grond een der gewonden. Naar we vernemen heeft de Rockefeller Foundation te New York een gift van 15.0Q0 dollar ter beschikking gesteld.van het gemeentebestuur van Amsterdam ten be hoeve van onderzoekingen op .het "gebied van de proefondervindelijke embryologie aan de Gemeentelijke Universiteit onder leiding van proi. dr. M. W. Woerdeman. Vrijdagavond om elf uur is een vracht auto van de expeditie Beverdam uit Enschede, bestuurd door A J. H.. V., in Pljkerhoek, gemeente Holten, tegen een boom gereden,- die daar de scheiding vormt tussen de twee weghelften. De gevolgen warén zeèr ernstig, doordat de plus minus 20. ton wegende lading naar voren schoof. De chauffeur'en zijn naast hem zittende moeder geraakten- in de cabine bekneld. De vrouw overleed korte tijd later in het huis van een landbouwer waar zij was binnengedragen. De be stuurder, die na veel moeite werd be vrijd, is ernstig gewond naar een zieken huis in Enschede overgebracht (Van onze weerkundige medewerker) DOVEN een groot deel van het O vasteland van Europa heeft men gisteren kunnen gemeten van uitzonderlijk fraai najaars- weer. Met uitzondering van het Middellandse-Zee-gebied kwa men de hoogste temperaturen in België en ons land voor: Bp een stralend blauwe hemel 'steeg het kwik in de middag tot 19 d 20 graden, dat is ongeveer zes gra den boven normaal. Ook van daag blijft het weer vrij zacht, maar er zal meer bewolking zijn en later ook meer wind in ver band ■- met 'de nadering van een 'lietttoe Oceaanstoring. De regenzone van de storing ïal tegen de avond ons land be reiken. Het centrum van de Oceaandepressie komt voorlopig nog niet verder dan de Britse eilanden en dat betekent dat de tbind in onze omgeving Zuid blijft.. Als gevolg, daarvan houdt de aanvoer van vrij zachte lucht, aan. De zon zal echter haar in vloed minder kunnen doen gel den waardoor de temperaturen overdagiets lager zullen wor- den. Maar over het gehele et maal genomen blijft de tempe ratuur ook in de komende dageti boven normaal.'"' de/-behoorde toe aan het hetóhde|be-|j -drijfOugrée-Marihaye.^fj"5|Jf«>;f|g^Ms)^ Gisteren bracht Koning ''/Bouaewijn; een bezoek, aan r dé 'f. getroffen -;niijn/JHlJ liet zich over de ra'mp -voorlichtenrioo? de directeur,"van het bedrijf en"bezocht;j' dé gewonden in het? riekenhms/4"^/:;!!^" 'V:'i-V:J>*i'':--A 'U "'It •- - v*"' f; id .Geallieerdeencommunistische gede- legeerden z|jn vandaag inPanmoenjon bijeengeweest om de t(jd en plaatsjvoor;/ de Koreaanse- vredesconferentie ..vasfëte> stéllen'.".-i'-: De communisteneisten onmiddellijk, dat.de neutrale landen tot de conferentiey zoudenworden-:; 1toegéIatem'viiS:^l?éSS'i-ll®' Deze -els kwam niet - onverwacht.-?'*/'/'?-- De geallieerden 'waren op. de;.voorhe-:; reidende conferentie versehenenStaP.de verwachting dat - de tegenpartij deze ?- eis, zou stellen. Z|j zijn echtcr slechtsibé-?? reld.-over de t|jd en. plaats van dé-rpoU// tieke conferentie te spreken. De voorbereidende ,co^êrëntïéiswa^% geopend om 11.00 uur, op een, dag .:rta; drie maanden na het sluiten;-vanj;tLe:'v wapenstilstand, De gedelegeerden zullen .elke dagi van? 11.00 tot 13.00 bijeenkomen,.behalve;des! Zondags,,.., De eerste bijeenkomst werd., geopend met het voorlezen van een langeverklaZ'5 ring door een NoordkoreaanséSgèaël^# geerde. In de vwklaiüiliXward'l'de^^li&tt^'' munistische eis.dat deneutrale - landen, op de politieke conferentie .Vêriégérs-;,;?, 'woordigdyzullenzün,';:toégehrit;l;''j|6'#^2S? De Amerikaanse: afgevaardigde/Aithurl/ Dean, die de Ver. .Naties -vertegen- woordigt, zei. voor de' büeenkomst/ dat,:: hij wel verwachtte, dat de, commünirieri'p hun eis. dat de vijf neutrale landen'Ru«/'S land.: India, Birma, Pakistan eh/Indohé/J sië, uitgenodigd worden, aan dé" póliHekéf conferentie deel te nemen, zouden' hérv halen, Dean zei, dat h|j geen. bevoegdheid had óm een dergelijk' vo'oisteltê.;r 'aan/jj vaarden, dodi -naar de communLstische;ia voorstellen zou luisteren;r:éh;iSjsesgöSnÈ| Washington zoudoorgevea:///4t|sSM§SP - r'-t De Algemene Vergadering dérV.Nï heeft Vrijdag tijdens de behandeUng/.vatfSS een groot aantal agendapunten jïNédwSi land gekozen (met Peru en Egypte)"-in een driel'andencommissie van :goedë/diëh.%§ sten, die tot taak heeft te trachten; een1 V. einde temaken aan de al zeven jaar oude impasse over het"tóelaténSlvaifl nieuwe leden* tot de - wereldorganisatie:?! Zij heeft zich verder uitgesprokenvoori/C verlenging van het mandaat van .mr/. J:. v van Heuvén Goedhart, de Nederlaridse;- hoge commissaris van dc- V.N.voor-y yluchtelingenzaken, met 5 .jaar...en.«heijai?. verzocht zieh vooral bezig te houden;, met vluchtelingen die zich nog Sin ?kam/f| pen .bevinden. De Nederlander, prof. mr J. P.jFrahii'i., sois is met 32 stemmen (2 meer/dan'hèföl minimum van 30) gekozen tot: lid van de'ï- „International Law Commission":-l-An-|. dere .besluiten hadden betrekking/;op/ handhaving van het V.N.;tribunaal/5ïh^ Libye, een uitnodigingaan '.niet-IëdenV;- van de V.N. voor a a ns 1 u it i ng; bij dë/'ë conventie over politieke": .rechtëh"Stvóoriï, vrouwen en overneming van de;bëvoégd/% heden krachtens de conventie :vah5/:25® September 1926 in zake de slavernij.'/fvs;^ (Mi In het ziekenhuis te Heerlen';isZater-t dag de 27-jarige ongehuwde bankwerker? J, M. -Kierkels uit Schinnen aan de-gé-"' wigen van een ongeval- overiedènj-ëdat- hem Vrijdag j.l, overkwam in een-p|jl< op de 546-meterverdieping van:dë Staafc m; n Emmr té Trcebeek; K.. werd.ia:déi„ pijler, toen ."dj werkzaamheden/vérrÊhtfëf aan/, een motor, door een losgeraakte^ l„chtslang aan het hoofd getroffen-; zwaar - gewond.' ASS&ö

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1