Gevaarlijk accoord m Prof. Roniine stelt voor motie aan te houden K.V.P.-fractie-leider niet bereid tot intrekking *Romme - Nederlaag voor ons- land heheerschapscommmi ssie Koningin als Zwanenbroeder ■m m n op Ambömiezen uitoefenen Europa-expresse, moderne Diesel, zal in record-tijd naar Parijs rijden Stewardessen serveren gratis maaltijden tijdens dé reis P' 18 VRIJERE LOONVORMING Prof. Oud contra dr. Drees in Triest-einde Groots plan van ir. Den Hollander VRIJDAG 30 OCTOBER 1953 ELFDE JAARANG No. 2608 Weerbericht NEDERLAND HELPT ITALIË as II WÊ tlf ilil Proefcentrale voor atoomenergie in Nijmegen Dr Drees in de Tweede Kamer: Belgisclie premier weigert opslag op Zegen" De aanvaring tussen - ^iVorios Hellas" en|^opp§^ - Rotterdam: Witt* de Withstrsat SO Telef. 28215 ft lj Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 aur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29210 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115480 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67862 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Wl> Koningin betuigt medeleven met slachtoffers mmfëmm -vdj Zie verder pagina 3 SU» SU WË i «ïr1 Wordt een Nederlands initiatief werkelijkheid, dan zullen er mettertijd zeer snelle expressetreinen in West-Europa gaan lopen, waarvan de rijtijd minstens een kwartkorter is dan de huidige, bovendien zullen deze tremen een nieuwe service aan de passagiers bieden, welke aan die van de vliegtuigen doet denken. Topsnelheid IVIinistér Luns naar Zweden Wereldsnelb eidsrecbrd;^;-;*/ verbeterd Premier van Neder-Saksén naarRotterdam 'mm v. Directie: C. A. KEUNXNG en Mr K. VAN HOUTEN 1S Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. TIJDELIJK REGEN. In de nacht en ochtend tijdelijk regen, maar later droog weer met verspreide opklaringen. Matige tot vrjf krachtige wind ruimend van Zuid naar Zuid-West- of West. Minder koude nacht, overdag ongeveer; de-:; zelfde temperaturen al» vandaag. ,:A Hoofdredacteur: Pr J. A. H» J» S. BRuxNS SLOT „t'.i ATAN een herleving van een Chris- telijke vakbeweging in West- Duitsland komt voorlopig niets. Tijdens de jongste verkiezingen had het eenheidsvakverbond meermalen zijn neutrale positie verlaten en par tij gekozen voor de socialisten. Dit bad de gerechte toorn opgewekt van vele Christen-Democraten in die vak beweging. Men sprak over een breuk en over de wederoprichting van een Christelijke vakbeweging, zoals die ook in de-voor-Hitler-periode had be staan. Maar toen men na de verkiezingen aan de praat kwam met elkaar bleek alras dat van een wederoprichting geen sprake zou zijn. Er bestaan in dit opzicht onder de Christenen in de Duitse vakbeweging twee stromingen. De eerste ziet hetgrotebelang van de Christelijke vak eweging voor alles. De andere ziet e enorme m o e i 1 ij k h e d e n om een Chris telijke vakbeweging te organiseren voor alles. V Die moeilijkheden zijn Inderdaad groot. Men mo'et immers van de grond af opnieuw beginnen en laat het bestaande apparaat aiïu.de socia listen over en moet -zelf helemaal óp- nieuw zijn organisatie- stichten. ?.:jn kader vormen en zijn leden wliraao. - Daar ziet men tegenop. Hef ook waarschijnlijk dat Adencuer op dit ogenblik een breuk in de vakbeweging V ongaarne ziet. Want als die break, plaats zou vinden, zou daarmee de dan duidelijk socialistische vakbewe ging zich helemaal ten dienste van de oppositie stellen. Adenauer zou dan zeker te maken krijgen met allerlei strubbelingen in het sociaal-economi sche leven. Voor hem is derhalve een politiek- geneutr&liseerde vakbeweging op dit ogenblik een grote tactische winst. Men kan er echter wel zeker van zijn dat het op den duur principieel verlies betekent voor Duitsland. Want wanneer men In een land met dergelijke fundamentele geestelijke. -legenstéiUngen als Duitsland is, «én Christelijke samenleving wil behou- ritSen, is het nondzakelijk-dat naast dé Christelijke partij, de Christelijke schaal en dé Christeiijkj vakbeweging sis'aitW Waar zoudea w tf In Nederlarfs zijn, als dis;;. trlt3. nietbezaten. Duitsisod bezit slechts »sb. van de trits, en dat isDuitslands;.ïwakheid. En dal kan zich wreken ook ia de- politiek. - De kans op het ontstaan., van leen - Christel! j ke^vakb èwegin g s'lh:-? D uits- land gou 'groter, geweest; ziin als dé CDU" de verkiezingen verloren had. Want dan - zou -het i politieke belang hebben meegebracht „om de scheids-! lijn ook in desociaal-economische sector door te trekken. Dam zou de tactische positie anders zijn geweest. Wij kunnen niet zeggen dat wij des- wege een nederlaag van Adenauer zouden hebben gewenst, maar het is goed op deze schaduwzijde te letten DR is door de Christen-Democraten '-' onderhandeld,; met de. leiding van de vakbeweging. En van de zijde van de laatste is grif toegezegd dat men zich politiek volkomen neutraal zou "houden. Dat kan nu ook wel weer. De ver kiezingen zijn toch voorbij. Practisch is het zo: Adenauer en de CDU zitten in de "politiek stevig in de zadel. De socialisten zitten in de vakbeweging stevig in de zadel. Het tactische succes voor Adenauer is; gekocht ten koste van een zeer géva arlijke machtspositie der socia listen in het sociaal-economische le ven. Men kan hét ook zo zeggen: De so cialisten' handhaafden die positie, ten koste van een belofte om zich poli tiek. neutraal te" houden, die, bij de vorigeverkiezingen althans, niets waard bleek.' - Hoe langer deze situatie duurt, hoe moeilijker het wordt' daar verande ring in-.te .brengen.; Want naarmate de tijd voortgaat, verdwijnt de rest van het oude, kader' van de Christe lijke vakbeweging van voorheen, hoe langer Hoé meer uit de actieve dienst. En men -krijgt uitsluitend te maken met een jonge generatie, die van Christelijke vakbeweging geheel geen weet meer heeft. Wij 'vrezen 'dat dit accoord" op -den langen duur voor Duitsland en voor de positie dér Christenen in Duits land een ramp betekent. -De. hé^r Louison, metselaar ia Lyon, heeft, skh eerjfit officiële can dictaat 'gthteld voor dof presidentsverkiezingen in frankrijk. .Dé foto werd genomen tijdens eet inwnicio door eén radio- 'V-reporter. V D In de komende dagen zal een groot - aantal sneltankauto's voor mili taire doeleinden de D.AT. verlaten om te Rotterdam te worden- verscheept naar- verscheidene Navolancien. De or der-'heeft een waarde van 2.120.000 gulden.-■.■riftfri-: l/'/V' (Van onze parlementaire redacteur) Prof. Romme, de fractieleider van de K.V.P., heeft: gistermiddag in de. Tweede Kamer "verklaard te geloven, dat er met de ïegèring te praten zal zijn over de vrijere loonvorming. Uit de rede van dr. Drees was z.i. gebleken, dat ook de regering verbeteringen nodig acht. De heer Romme was echter niet bereid zijn motie in te trek ken. Hij wilde de behandeling van de motie enige tijd aanhouden! Prof. Romme verklaarde, dat hij gevoelig was voor het argument vaagde regering, dat ook. de schijn van benadeling vari.de vrijheid voor overleg tussen de regering en de Stichting van de Arbeid over deze zaak, moet worden vermeden. Daarom wilde hij over "zijn motie fniët thans laten stemmen, maar haar aanhouden, teneinde het aangekondigde „diepgaand overleg" op de voet te kunnen volgen en binnen een redelijke termijn de motie weer aan dë orde te kunnen stellen. ïr, Het bleak, dat de regering; afwijsand blijft slaan tegenover hel'; voorstel ven prof. Romme om vrijstelling van vere veningsheffing te verlenen aan onderne mers lot. een loonsom van f 10.000. De keuze van tegemoetkoming aan kleine zelfstandigen; dié de regeringheeft ge daan. wordt door het kabinet "débéste geachb beter in ieder geval dan de vrij stelling die de. beer 'Romme wil; omdat van- deze vrijstelling ook de grote on dernemingen zouden genieten. jr'.i Sommige leden vroegen in het verslag welke financiële tegemoetkoming V de door prof. Romme voorgestelde, vrijstel- Sing uitsluitend voor de kleine zelfstan digen zou betekenen.-Staatssecretaris hu- Van den Berge, die na de' voorlezing van het verslag het.woord kreeg, zegde toe nog; voordat de. regering de .kamer in tweedetermijnzooi antwoorden, déze vraag te zullen beantwoorden..-.. 'Als eerste spreker bij/<te; replieken trad - prof."; Oud (WD) op. De libérale fractieleider.- verzocht de minister-presit dent op- tebonden met de loftuigingéa op het "beleid van vroegere kabinetten, waarin dr Drees zitting had of waarvan hij de leiding-bezat. Er-waren- heel? wat zwarte kantenaan .dat beleid. 'Pro# Oud dacht o,a.„aan het Indonesië baleld rTen demislukte samenwerking 'met„Indone sië "jbbméh:- dé' ':i- Ned wtehös-Iödornejfeche JJrde. Wanneer'drDrees 'déaraan zou denken, zou hem dat, 'aldus prof. Oiid, tot bescheidenheid kunnen- brengen. Da heer Oud vond hat onbétit van da minister-president.dat bi]alleeiivda op positie in de schoenen had geschoven mei tal van wensen' voor de dag ta ko men diegrote offers van, da schatkist vragen. Het zou interessant' zijn wBonéer dr Drees ook eens een lijstje met wensen inzag, die de regeringspartijen in bét af gelopen jaar, hebben geuit, .Met is on juist dat van regeringszijde geklaagd wordt over ..do druk" van het parle ment". Wannéérde regering met een goed bezuinigingsplan zou komen, dan verwachtte de beer.'Oud, dat de Kamer, zij het met een bloedend hart, de rege ring zou volgen. - Prof. Oud verweet het; kabinet, dat het niet vasthoudt aan de ook naar het eigen zeggen van de regering noodzakelijke cyclische begrotingspolitiek. Deze poli tiek eist 'dat in tijden van depressie de belastingen worden verlaagd. Die tijden zijn er thans niet." De regering is echter onder druk van het parlement tegen haar zin tot belastingverlagingoverge gaan. Da liberale fractievoorzitter bond de regering op het hart ih dezen toch op het juiste moment te handelen. Over de lonen- en hmtrbeheersing zei-do-prof. Oud dat- het sociaalonrecht vaardig is geweest de huurbe- Beven Londen en' verscheidene dis tricten in 2hiid-EnKeisi»(5,. en de Mid lands hing Woensda goclr mist, waardoor het zicht ters -werd - beperkt. dichte me- loonb Kluner, Na da opening van de mlddagverga- dsring der Tweede Kamer, welke een halfuur vertraagd werd tengevolge van het feil dat de commissie van voorbe reiding nog mondeling overlég heeft 'ge pleegd met dé regering over de belas- Üngontwerpen. las de commies-griffier het verslag voor van dit mondelinge overleg. seerde bedrfifsteren ztioXtealc met be- kesaés genpshénneimenoe van de trekking tot de loonvaststeUlng voor joonbesprekinren, welke door de een- zUn eigen bedrijfstak fn-sedeSgke vrti- Weie orgsnisaties .van het bedrijfsleven bod moet kunnen vervullen, en ;dit Bljn geVoérd. tér compensatie van huur. derhalve moet kunsten doen binnen de 'yetkoipxrï;-' ear resterènde consumptie- grenzen van hogere belangen; ontleend bcperkmg alsmede van het besluit der aan.een-voldoende mate van .onder- regering om deswege bindend -Voor te linge samenhang der lonen in de ver-, achrjiven een loonsverhoging van vüf achUlende bedrtlfstakken, aan. een: paa» "jpercent tart ingang van 1954... - 1 «ende bestaansmogelijkheid voor ben. v»o oerdeel,, dat in de huidige atand die aan het bedrijtsleven deelnemen, en S.Ssfén. és esonseniaehe'ensociale ontwik- ln bet tlgemeen san de veUigsteUing *ArtitK5 Hta-h.aiin*Wng-:vanveén,;aysteein--. yan^de,-,: doeWJndenV de^: regering»p<«JGl -viisp>IeéniRW<niaf,:-waartn>^onvcüdoend•llPgk»~:^.vI--i .rekening isrietiE gebmden.-is«t4^.sn4;^4wai|rt'.d«.regariiig uit. «ut na over- deriing verschillende economische mo-ï .Jeg met .het bedrijfsleven het nodige te gelijkheden per bedr^fstak, in zijn ulG verrichten om, ko mogelijk met ingang komsten aan de factor arbeid in- het van lB54. tot d« evenbedoelde vrijheids- bedrijfsleven te kort doet en'geen be- verruiming in de loonvorming te Jco- vndlglng,kan geven'-c:*'--;-,?':£ƒ!>:-'men, en voort», zo w>oedig dit overwegende, dat danook in de be- daarna moKelijk zal- blijken te rijn. staaiide economische omstandigheden en eveneens na overleg met het bcdrljfs- sociaie.-verhoudingen in de. plaata van leven de overblijvende bevoegdheden zodanig systeem behoort te treden een Van het College van Rijksbemiddelaars stelsel, waarbij de bevoegdheid itot en-te doen overgaan naar de Sociaai-Eco- de verantwoordelijkheid voor de be- nomiscbe Rand; zulks met dien ver- drijfitsksgewijze loonvorming ln. zuime stande. det de bevoegdheid der zege- mate -liggen bij het bedrijfstaksgewijze ring om loonregelingen, welke -het al- georganiseerde bedrijfsleven, dat ln een'gemeen welzijn in gevaar brengen, te aldus gewijzigd systeem van loonvor- - weren, steeds behouden blijft, en gaat ming het -bedrijfriaksgesrijza georgani- over tot de orde vsn de dag. Nederland 1» verzocht de Ver. Naties te blijven inlichten over, de gang van zaken ln het Csraibische gebied, totdat .de- Algemene Vergadering, zegt, dat bet hiermede kan ophouden. De - Nederlanders hadden verklaard, dat het verstrekken van inlichtingen niet langer noodzakelijk was, omdat zjj Su riname en de Nederlandse Antillen als gebieden met 'een t volledig zelfbestuur beschouwen. In de beheerschapsconimissievan de vergadering keerde de stemming zich echter tegen Nederlands- Met 30 tegen 13 stemmen werd besloten dat Neder land inlichtingen zal moeten- blijven ge ven. Tegen dit besluit stemden de Ver. Sta ten, het Britse* Gemenebest en andere koloniale mogendheden.' Tot dé voor standers behoorden veleZuid-Ameri kaanse, Arabische en: Aziatische landen. Het Russische blok', onthield zich van de stemming, vermoedelijk omdat in de definitieve formulering van de reso lutie de verordeningen die Suriname en- de Nederlandse Antillen niét betrekking tot het verkrijgen van zelfbestuur be haald hebben, geprezen werden; ïn de resolutie werd echter verklaard, dat de nieuwe "status -van de' koloniën alleen gewaardeerd kon worden, -als de onderhandelingen met het moederland voltooid zijn. 1 Uiting werd gegeven aan het vertrou wen. dat zij als gevolg, van die onder handelingen de volle mate van zelfbe stuur .zullen krijgen waarnaar in het handvest der. Ver. Naties gestreefd wordt Nederland werd; verder verzocht aan de Ver. Naties rapport over het resul taat van de besprekingen uit te bren gen. Bevoegde V.N.-waarnemers beschouw den de resolutie als een milde beris ping van Nederland. !v - Koningin Juliana heeft In een bood schap aan de-Italiaanse regering uitdruk king gegeven aan haar medeleven mei het door overstromingen geteisterde Utalië. De. Nederlandse regering heeft bericht, bereid te zijn-de slachtoffers van de natuurramp ïn Calabrië. te helpen. - Het-Nederlandse Rode Kruis heeft al een -hoeveelheid - dekens gezonden. ■ZJC.Jd. Prins Bernkard opende een bij eenkomst van het Defensiestudieccntrum in de Grafelijke zalen op het Binnen hof te Den Haag. De Prins, tijdens zijn openingsrede. V.lM.r. de heren .Fock, Baretta, Hasselman, Prins Bern- hard, de Booy en Doorman. In de jaarvergadering van^ de II- laistre Lieve Vrouwe Broeierschap, welke vandaag te 's-Hertogenbosch gehóuden -wordt heeft Dr.; F. H. Fert-, ténerr. van Vlissihgen een door de békendekunstschilder Bernard, van Vlijmen te Naar den, -> vervaardigd schilderij uoh H.M. Koningin Juliana aan de Broederschap overgedragen. Dr: Fentener van V listing en heeft dit; schilderij laten, vervaardigen als lid'van de Zwdrenbróederschap, om dat Koningin: Juliana het jongste lid van dé Broederschap is. Het schilde rij vertoont op de achtergrond ook de beeltenis van -Willem de Zwijger, dié. het f eerste .lid van Koninklijken blóédM^van:lde:..Zwanenbrbëderschap Bcrnard-.van Vlijmen hééftdestijds ook 'het fraaie grote schilderij- 'van KoninginElizabeth II „van; Engeland te paard ^.vervaardigd, dathet vórig jaar èén'plaats in Buckingham Palace heeft gekregen. Zoals wij onlangs uitvoerig schreven is' de Zwanenbroederschap eén unieke instelling'in Nederland. Zij 'dateert uit 1318. De Hervorming brachteen omme keer "in.- de. Broederschap. Frederik Hendrikt wiens Vader lid der Broe derschap was geweestj wist te be- werkstelligen, dat ook Hervormden lid zouden worden. r fr:'1,':' Het karakter veranderde nu in zo verre,- dat de" Broederschap op hu- jnanitaire grondslag bleef voort bestaan, met eerbiediging van elkan ders geloofsovertuiging. v Op het ogenblik wordt de Broeder schap nog steeds gevormd door 36 Broeders, de ihelft "RJCp-ért. de helft, Protestant, oud er dan 23 jaar. "'Dé-instelling houdt zich bezig '■mei: werken van; Chr. barmhartigheid: TTIT de woorden, die minister Eden U gewijd heeft aan de kwestie- Triest, blijkt duidelijk dat er van een -, oplossing van die kwestie in de geest zoals Engelsen en Amerikanen die ge- dacht hadden, niets komt. Men heeft zich op Tito verkeken. En men heeft een delicate kwestie willen s forceren,'.\-ri Met de ijskoude nuchterheid, waar-, van de Engelsen soms hèt griaeim-blij-t; ken te hebben, wordt dit nu even openhartig erkend als men te voren een lijnrecht daaraan tegenovergesteld standpunt innam. De geallieerde soldaten gaan niet weg: uit Triest, zoals was aangekon- digd en Italië taijgt Triest niet, gelijk men aan dit land beloofd had. - - 't Is triest voor Italië, maar 't I* niet Triest voor Italië. r ój In een bijzondere bijeenkor n de gemeenteraad te Zaandam, gehou den nadat de openbare raadsvergade-;1 ring was geëindigd, heeft ir. Brouwer, directeur van het. G.E.B. te" Zaandam,' het volgende medegedeeE De N.V. KEMA gaat weldra«verg tot inrichting van een-proefcentrttte?.;:-'-^?". voor atoomenergie in de. oude. electri-,- sche centrale té Nymegen."Men hoopt over vijf-of acht jaar zo ver te. zyn, dat men in de practjjk op-grote; schaal/ g|Bs electriciteit kan opwekken via keoiT^gS^s splitsing. Dit is mogelijk ;,geworden^| sSl door een vinding van dr "Went, die de" ~;rf* onderzoekingen' bijKEMA; leidt; Oc-> trooi is aangevraagd. -• g Van de zijde van de FOM werd onV^^, desgevraagd geantwoord, dat /deze ";g||§ mededeling, over deond^bréngingjSiy^ van een- a toomcentrale: .te /Nijmegëi^® in dé oude/centxale,;?hwgst;tR4?^?HgS|gP tuur" is. Deze plaats., is'wel"; ééns noemd maar er isin hetgëhedï over^béslist.Een dergröte^bezware - is de ligging midden in-de ,staC/Ij/k-ÏA/; Premier Van Houtte wan België, heeft verklaard, dat hij de voor hem, voorgestelde salarisverhoging weigert te aanvaarden. De commissie voor financiën 1 had voorgesteld het salaris van dé eerste minister té verhogen van jr. 450.000 tot 'ff. 720.000 per jaar. De premier wil de opslag niet aan vaarden, omdat deze indruist tegen; de politiek der. CVP, die de staatsuitga ven juist wenst te beperken. Dr. Drees,'de imihster-president, merkte hedenmiddag'*; bfl- dë replieken in de. Tweede Kamer op, dat hö wat de Atnbonnèzen betreftgeen druk op deze -mensen, „wil/uitoefenen om-naar Indonesië terug te keren-, .Dé '.enige reële mogelijkheid Is .en'' daarmee. Js. dr.' Dreeshet met dr; Schouten A Jt.) eens, dat Ambon een zekere; autonomie binnenIndonesië 'verkrijgt, want dan kunnen de Ambonnezen 111»; gemak kelijker tot het besluit komen om te rug..te 'keren. - Op dit /ogenblik- zietdr.Dree# ech- ter geen mogelijkheid om - dit te berei ken. Persoonlijk, acht. de. minister-pre sident- een ontwikkeling waarschijnlijk in Indonesië voor-de vorming "vaneen federatie. Dat zou -ook het beste zijn. Maar- doör/éUce poging om'-,het' Neder landse-belang daarbij .te betrekken in verband met de Ambonnezen, .wordt deze ontwikkeling geschaad. Actie via de Ver; Naties achtte dr. Drees ..kans loos; Deze ppvatting is geen gemis -aan gevoel, zoals dr. Schouten beweerde. De minister-president mochttoch aan nemen, 'dat het iedereen bekend Js, dat bü de. liquidatie van -de- deelsta ten en hét -militaire optreden tegen Ambon publiekelijk heeft afgekeurd. Het plan is van de president van de Nederlandse Spoorwegen; de heer ir. F. Q. den Hollander, met de uitwerking er van is hij reeds een eind gevorderd. Hij hoopt het de voleende maand te kunnen voorleggen aan :j de andere spoorweg leiders in Europa. Bij een informeel con tact is hem gebleken, dat zijn idee met instemming begroet wordt doorde Franse en Duitse spoorwegleïders. De grondgedachte is die van Europese spoorwegintegratie. De nieuwe treinen, die men met de naam..Europa-Express" zou kunnen betitelen, zullen in een Europese pool worden ondergebracht en voor gemeenschappelijke rekening wor den geëxploiteerd. Het zullen 'zeer snelle DIesel-electrische treinstellen wonden "met interieurs en accommodatie- voor de passagiers, welke doen denken aan de moderne passagiers vliegtuigen. De .Ruxopa-Express" zal een maximum actieradius hebben van ongeveer'600 kilometer en in het eerste stadium dienst gaan doen tussen de voornaamste steden van West-Europa: Amsterdam, Brussel, Parijs, Bazel, Frankfort, Hamburg en eventueel Kopenhagen, met' de tussen liggende steden, zoals bijV. op de lijn 'AmsterdamParijs, Den Haag, Rotter- eti Antwtt-pen Door. de drastische besnoeiing, van de rijtijd is' het ook mogelijk de frequentie van de internationale dienstregeling be langrijk op te voeren. Neemt men ais voorbeeld het traject Amsterdam—Parijs. De huidige rijtijd is bijna 8 uur, die van de Europa-express zal komen te liggen tussen de 5% en de 6 uur. .Vergelijkt nien dit met het vlieg tuig. De vliegtijd AmsterdamParijs is 1 uur 35 min. maar hierbij komt de tijd van het transport per bus in Amsterdam én „in Parijs van de stad naar het vlieg veld en de, tijd, welkede formaliteiten in beslag nemen. Daardoor wordt het in totial bijna .4 uur. Een passagier uit Rotterdam is er nog gunstiger aan 'toé; Hij kan- met de nieuweEuropa-Express Parijs bereiken in 414 k 5 uur, met hét vliegtuig is hij, vancentrum Rotterdam" naar centrum Parijs ;5 uur, 20 minuten, kwijt dezelfde express-trein kan binnen een. paar uur na aankomst de terugreis aan-, vaarden. De topsnelheid zal afhangen van plaatselijke omstandigheden.. Zij zal bijv. in. Nederland ongeveer 120. km. per uur bedragen en in Frankrijk ongeveer 150 km. De bedoeling is de treinen te la ten bedienen door internationaal opge-' leid personeel. De gestroomlijnde Diêsel-eléétrische" treinstellén zullen een eenvoudiginte rieur hebben, dat groot comfort,, maar geen luxe biedt Het plan is slechts twee klassen te hebben, een 2e eri een 3e, en geen slaap- en restauratiewagens.Deep; freezevoedsel zal. door stewardessen ih de Wagons geserveerd worden.; -Afgezien van wat handbagage, die hij bij 'zich houdt zal de passagier geen zorgen' heb ben voor ,-zijh grote bagage. Die wordt voor hem' .opgeborgen wanneer hijf de trein/betreedt én aan hem teruggegeven bij aankomst. ,:-:v - De treintarieven zullenconcurrerend moeten zijn met het goedkoopste lucht- tarief. ;";v De minister zonder portefeuille, mr J. M. A. H. Luns, zal op 3 /November a.s. voorenkele dagen naar Zweden vertrekken, teneinde op uitnodiging van de „Svenska-Amerika-Linje", de eerste proefvaart méde te maken van het te Vlissingen bij,,„De Schelde"; ge bouwde Zweedse mailschip „Kuhgs- liolm".' Deze proeftocht wordt, op 5, 6 en -7 November gemaakt "en hieraan zullen ookdeelnemen mr Th. J. Tep- pema, dirécteur-jgeneraal van het' di rectoraat ■■generaal' van de Buitenland se Economische betrekkingen, de ge: zant van Zweden in Nederland, de heer S. V. Dahlman en de gezant van Nederland, ir\- Zweden, de heer. W:: A. A. M. Daniels. Op 7 November zal.de Zweedse"minister van- Buitenlandse Zaken" aaii mr Lüm' eèn diner aanbie- 'den. De heer Luns keert- 8 -November in Nederland terug. iDr. Dreës wees «mp,/.dat;hij:;dtóheer/gj Burger CArb.) :eenI- misverstand/-heert,J5|iw postgevat over :de1houdmgS;';van:®;;hetS^_ kabinet ten-- aanzien ..vande/.Europese integratie. /.Dr./lb:ees"i;zri,j®datfehij'|^ët®®ïS' terugschrikt'vo ör; supra-nationates'ózgaj^^g nen, dóch de" :vraag;i*of.„iNederland;;be-^,|®„j, Teidis directe Europese /yerkieaingeïi.^^ te:.: accepteren ■kaa./niet.i'wördéhl/'gezieriji^^p los ,van de vraag of l op iiecoiiam^he^.t/Wg "grondea-'beiahgrijke;.:voordeléh^:Bm'iv^n;«tó_ Eimopese",pdUtieke.;:;gemeenschap;?|joor.j||g||i Nederland: zijn "te verwachten. asem—- Vorige hét Griekse ,ss „Vorios. HeUas"itev;a^w5r^F! ysr.-ihg: gekomen,-- met'/ het Belgriehe7?\ns-ï;,|?| sersvaartuigSv.Hoop'ibpl'tZegenKgDe/L.opriflj varenden van/ het. BelgLsehe'-vhser.s--;;//^;; vaartuie, die door. het .Grieks es chip. werden opgepikt, verktearden' .na/aan^p;® koiiit in Rotterdam, aan boord van ;het3|^ 'ss „Voribs .Hellas" 'minder .carielijk;5téji|® zijn ontvangen. - Via ,de agent van de GrieksesyederiJ;^® werd ons dé volgende verklaring .yan .%.p. de gezagvoerder yatt fcrt Griekse seitup ,s toegezonden. „Tot mijn, erootieed^»n.;heü^nei^ ernstige'; erttieken gelezén' "betreffende:/^ bet gedrag; 'van mij en- inya'-fliemaMing,/;// bij deaanyaricg dd ?I Ocöober.';1953SS^ met het; Eblgisti» yissérsvaartauglï^.öp.^S op Zegenf". Wie de; achuldige van aeze- aranvarmg';:"-/; is zal te' zsjner tijd door dS:dtasiiöé?hCTiËM voegde aufetaiteiten wordeo,Vastgesteld;? fsA -v Ik kan sï^ehts verklaren ^at ik GriekS|jg ben en dat iö ianii Öfe. gastvrijhric&iSs| als een: zeker'ë HöMulehst^Wbrdtifbé^p'M leden. De bemanning van het( Belgisché.!;2| vissersvaartuig. is.; niet 24- uur,doebtij® slechts 8 -uur bü: mij aan boord "geweest en„. ik heb mijn collega's behandelcU/ï-Q zoals mijn menselijke plicht-/ dlti' yoor- schrijft. Wij -hebben de - opvarendenvanl de „Hoop 7.op Zegen" schoenernXsokken^; én ondergoed;; aangebodemr'iriï^Ssll#!®^®! De waarheid is. - dat zij allen - har-'..;'" telijkzijn: ontvan'geit aan bood van teijn'---. schip en voórzbver zij dit wensten,;.dirëct voorzien van eten en. "Ik 'kan slechts hopen' dat rrnijh'/ver-;-/#) klaring/geloof zal vinden bij het'Neder- ;V:* iandse volk".' aldus - de kapiteirijp/sCnP,^ de „Vörios HeUas". IS4^OT De 33r5axige luitenarit-lïolóriellK^iEvé^ m rest verbonden aan dej-; luchtbasisiSt;^g Edwards, heeftvolgensmededelihgyah3§« de North American - met -. een"/ Supér/l-b Sabre straaljager het' werridsnëiheids-;'*,/j .record op 754.98 mijl per uurigebrachtl'i-W Hij hééft tweemaal een baan;.van/15^ kmgevlogen. - Zijn topsnelheid" met wind mEé/wasS 767.276 mijl per uur. Op de terugweg® had hij 'een. snelheid .van IV-ö,684ffmp|f§ - De, heer Heinrich Kopfrid e^;rsÖ ciaiisS tische eersté-minister 'van Neder-Saksehj? komt;binnenkort.-naar Rotterdami>w'aar| hij de gast zal zijn van de burgeiriëéstér?! zo'ï-werd ;të - Hannövërf ihëdëgé:aëéld."fSJ#t Kopf brengt op het ogenblik een'besbe£S aanEngeland. i".,';."."/''; '.,77'.."-'ririSSASs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1