samen voor concessies Premier Pella optimistisch ennL thans aanvaard Ondergrondse organisatie in Oosl-üuilsland opgerold Indische troepen omsingelden krij gsgevangenkamp Koehandel om Triest? Aanrijding eist één dode De posïÜèMef ambtéiiaren Sowjet-Unie laat >anners vrij Weer régen in Calabrië Novemberstorm bracht vele schepen in moeilijkheden October was een droge maand Straatgevechten India tfAANDAG 2 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2610 Weerbericht LopnsvérHo ging - van 5 mm BETOOG RONDOM EEN TOGA J Jongen bestuurde motorrijwiel Was er een nieuwe opstand óp til? Overvloedige regenval in Zuid-Engeland Ook Pakistan een republiek XJit^nzettmgeiu,^ worden niet hervat m Spoedig kunstbeseliouwend onderwijs op middd^nre scholen Min. Beven bii Bidaxilt '1Pijif'g>t;wo-snde!t na«r het ziekenhui» Personen in Washington die goed met de regeringszaken op de hoogte zijn hebben dit weekend, in alle rust, maar met hardnekkige herhaling, gesproken over de mogelijkheid, dat het Westen Joego slavië een versterking van de militaire samenwerking zal aanbieden in ruil voor economische en territoriale concessies in jTriëst: Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat deze mede delingen als proefballon bedoeld zijn om daarop eenreactie te ver krijgen, maar zij die er gewag van maakten hebben zulke goede Gontacten met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zakén, drie men deze verklaringen maar niet zonder meer kan negeren, altiuév meldt A.P. Geen imperialisme v -'ypeiia Tankschepen Kz Hervatting Perzisch-Russiscke f onflerLaDidélingen N Een dode en twee gewonden Noors schip vermist Voor de Deense kust AUTO-BENZINE WORDT GOEDKOPER V.ROSSEM'S Het proces tegen Mossadeg h "Vrije dag op 2 Januari- mag \vordén ingehaald Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 20215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 *s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2J3 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Dinsdagavond: WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR. Wisselendebewolking met enkele buien, voor namelijk in de kustprovincies. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en West. Weinig verandering in temperatuur. Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Öp de betonweg tussen Hlifyersum en Bussum zijn in de nacht \van Zaterdag op Zondag twee personen auto's met elkaar in botsing gekomen. Zes gewonden moesten als gevolg hiervan naar een HUversutns zieken huis- worden vervoerd. Een hunner Is kort na aankomst aan ernstige in wendige verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart over twaalf. De bestuurder van i de eerste auto, de 29-jarige F. van 't K. uit Badhoevedorp die met zijn broer en twee meisjes een bezoek aan Hilversum had gebracht, wilde een andere wagen passeren, juist op het moment dat in de verte een tegen ligger met grote snelheid naderde. Door het krachtige remmen begon de uagen op het natte wegdek te slippen en kwam dwars over de weg tot stil stand, waarbij hij door de snel rijdende tegenligger in de flank werd gegrepen. Zes gewonden moesten uit de brok stukken van" beide wagens worden bevrijd. De twee meisjes bleken slechts lichte verwondingen te hebben opge lopen, doch de twee mannelijke pas sagiers van de-eerste auto waren er erger aan toe; De; bestuurder had een kaakfractuur opgelopen, zijn broer, de 21-jarige C. van 't K. uit Hilversum bleek zeer; ernstig gewond en is korte tijd later bezweken. "-""tr-V- De bestuurder van dé andere auto, de heer H. S. uit Bilthoven liep een gebroken knieschijf op, zijn echtgenote bekwam een hersenschuddingen mij- wonden. Er i? &wiven<lien wel e enbasis voor de mening, &at bedoelde ruilhandel versterkte^ militaire samenwerking met eventueel ötoeineming van Joegoslavië aan de.NATO Itfruil voor concessies inzake Triest wel' -»ens een hoge troefkaart in -handen van "«Joegoslavië kan blijken als de beoogde Conferentie van Vijf (Amerika, Enjela'^d. Frankrijk, Joego alavië en Triest) oveip Triëst doorgaat De Joegoslavische legering heeft zich destijds gekwetst gevoed: door het feit, dat haar defensie-behoeften -. op de lijst van beschikbare Amerssiianse .wapen- voorwaarden .schter die van, dé leden van de NATO zijn geplaatst. DitL-essentiment is nog verhevigd" door twee factoren. De eerste, eh waarschijnlijk belank,-rjjj-ste, Is de bewering van Joegoslavië, di^t Italië zjjn lidmaatschap van* de NATO fcgbnitkt voor het uitoefenen ylia zijn territoriale doeleinden in 'hetejj||ë -ge bied van Triest te. verwézc<iUpc«fc%n ais- alternatief stelt, dat het zicki" anders uit de NATO zal tcrugtrekkejp. tweede factor houdt verbandFigfét hef pact.dat Joegoslavië dit jseif met zijn Balkan- •nabuurlandcn, ïGrtrfckenlaod ea- Turkije, heeft gesloten. i' Tot '8 Octobépjdé dag .van het Brits- AmeriitaanseVöeslult om de A-zone van Triest aan. Italië over te dragen, waren er bewliïtfn van toenemende Joegosla vische G'ereidhefdom met het Westen aamen^.® werken.. 1 Sten van dé personen, die dit weekend bezsg was bovenbedoelde., berichten fGhd te vértellen, verklaarde: „Laat ik u 1 dit 'zeggen, als Joegoslavië krijgt waar Op .Vrijdag 30 October kwam de Centrale Commissie voor "hét Ge organiseerd - Overleg In Ambtenaren zaken In vergadering, bijeen met afdeling VI van de Raad voor. Rijks- personeelsaangelegenheden, xnlks on der voorzitterschapvan dé heer A. Mastenbroek, waarnemend voorzitter der commissie. In deze bijeenkomst werden,o.m. In behandeling genomen het vraag stuk van de gemeenteclassificatie,der ambtenaren 'en de te verwachten loons verhoging .tegen 1 Januari 1954. Met het regeringstandpunt, ten aanzien van eon aantaldoor de - subcommissie gemeenteclassificatie uit het overleg gedane 'voorstellen I werd accoord ge gaan. zr-r L Dit standpunt hield in hoofdzaak in: a. Handhaving van het vierklassig stelsel voor de ambtenaren-werk lieden en het drieklassig stelsel voor voor de ambtenaren; b, ten aanzien van de ambtenaren- werkliedëri'- een uurloonverschil voor de 2e, 3e-. én 4e gemeenteklasse van respectievelijk 4, 7 en 10 cent; c. ten aanzien van de ambtenaren een procentuele aftrek voor de 2e en 3e gemeenteklasse van respectievelijk :j3% en 6% met een maximale aftrek van resepectievelijk 10.50 én 21.— ":per maand; ;V: j d. bevriezing van de bestaande in deling van de onderscheidene ge meenten in klassen; e. handhaving van het stelsel van aftrek naar de standplaats; f. het- scheppen van de mógelijk heid in artikel 4 van het bezoldigings besluit burgerlijke rijksambtenaren 1948 tot het toestaan van dispensaties. Tenslotte verenigde de meerderheid der commissie zich met de maatregelen, welke de regering voornemens is voor :het overheidspersoneel te nemen ter zake van i de- compensatie van de komende huurverhoging én opheffing der" eon- i sumptiebeperking, in hoofdzaak inhou- dende: t.i. Verhogingvan de salarissen der jeugdige en volwassen ambtenaren met 5 procent. - 2. Extra verhoging van de lonen der ambtenaren-werklieden ingedeeld in de loongroepen 4 en hoger met 2 cent per uur. 3. Het diensttaksgewijze en per functie doen bezien in hoeverre de sub 2 be doelde verhoging gevolgen dient te heb benvoor de lagere tchnische ambtenaren. 4. Verhoging van de kindertoelage en toeslag der ambtenaren conform de ver hoging van-de kinderbijslag ingevolge de kinderbijslagwet. 5.1 Verhoging der pensioenen proeent met 5 6. Verhoging van de kindertoeslagen voor gepensionneerden conform de te nemen maatregel voorde invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers.- De vuurtorenwachters van de Seeding vuurtoren aan de Zuidwestelijke kust van Ierland, zijn de 'meest westelijk' tronende Europeanen in Europa. In de winter zijn zij op het kleine rotsach tige eilandje voor 'lerlands kust soms wekenlang afgesloten van de bewoonde wereld, doordat de zware stormen lien beletten per boot over te steken. Iedere avond voorzonsondergang ste ken dé twee aanwezigewachters de enorme gaslamp aan, die door de schepelingen op de'passerende schepen wordt begroet als hel eerste punt van Europa. Het licht is op een afstand van 35 kin uit de kust zichtbaar. het recht op meent te hebben in Triest, dan kunnen de Ver. Staten van Joego slavië kijgen wat zij willen. Zo niet, wel, denkt u dan maar aan 1948. "We gingen alleen vérder ha de breuk met de Kominform, Dat kunnen we. zo nodig, weer dóen". Maar wat Joegoslavië' aan concusies in Triest wil is onzeker gebleven. In hét openbaar hebben de regeringsautoriteiten laten weten, dat zij geen duimbreed van het gebied in Triest aan Italië zullen afstaan. In particuliere gesprekken heb ben zij echter hun bereidheid te ken nen gegeven om tot, een compromis te geraken en concessies te doen indien Italië daartoe ook bereidis. Het mini mum van deze concessies zal waarschijn-i lijk zijn de formele annexatie van zone-B door Joegoslavië met een rechtstreekse toegang tot de haven van Triest zelf en ten onafhankelijke jurisdictie over een deel-vasf:JJ^a haven. Milovan Djilaè.een van de vier Zuid- slavische vicepresidenten, heeft Zondag op een massabetoging te Bandjaluka in Bosnië verklaard, -dat in het' gebied van de Adriatische Zee „geen ruimte bestaat voor imperialisme". t Wel is er ruimte;voor samenwerking op basis van gelijkheid. Het 'alternatief is oorlog. Er bestaat geen andere weg uit de impasse. De Italiaanse prémier Pella heeft op een' persconferentie verklaard dat' bij; optimistisch is wat betreft de oplossin (p vaij-de 'kwestic^Triëst „indien de'Joego-; slaven het Italiaanse standpunt erken nen".; mm: Tegenovér één verslaggever, van „Paris Présse"; zëiijhü^öat :Italië'5bèrèid'-'is' aan ëéh'Conforcntie van Vijf over Tfiëst deel te «nemen -nadat de Italiaanse autoritei ten het bewind in, zone' „AA" volledig hebben overgenomen, en daar Italiaanse troepen zijn gestationneerd óf nadat de Joegóslaven zichuit zone „BB" terug getrokken hebben. Pella he'eft Zaterdag gesproken mét de Franse minister van Buitenlandse .Zaken Bidault, met. de Amerikaan Stassen en mei - de - Nederlandse minister yan Bui tenlandse Zaken Beyen. Een functionaris van de Italiaans- Amerikaanse oliemaatschappij heeft Za terdagavond, te Bari gezegd, dat het Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken in de afgelopen week verhinderd heeft,, dat -twee Italiaanse tankschepen olie naar Zuidslavië hebben vervoerd. Beide schepen, de ;.Duchess" (5,789) ton en de .paraggi" (1.174 ton) waren, aldus de woordvoerder, vorige week Maandag de haven-van Bari binnenge lopen om'hun'lading aan boord te ne men. Vrijdag had Tanjoèg, het Zuidslavlsche persbureau gemeld, dat de Italiaanse regering stappen had ondernomen om de uitvoer'van olie naar Zuidslavië te blokkeren. Volgens Tanjoeg wordt de „paraggi" te Bari eni-de Duchess" te Napels door Italiaanse autoriteiten vast gehouden. Dé Italiaanse regering heeft nog geen commentaar op dit. bericht gegeven. De Noordu'ijkee gemeenteraad ging uit twee candidaten een nieuwe ambtenaar van de Bur gerlijke Stand kiezen. Alles goed-en wel, zei een der raadsledenmaar hebben die candidaten wel vooruit de be schikbare toga's gepast? Het is namelijk zo, dat.Noord- wijk voorheen slechts, een toga voor de. ambtenaar van de Bur gerlijke Stand bezat. Dit habijt bleek jaren-geleden', toen een nieuwe functionaris fwerd be noemd, niet-të. passen. Er moest toen een nieuw ambtsgewaad worden gemaakt, De burgemeester gaf de ver zekering, dat bij' de „bouw" van de nieuwe toga rekening was gehouden met 'variërende leng ten en breedten van toekomsti ge huwelijkssluiters. Een elas tisch product - als het ware. De Sotvjet-Unie heeft er in toege stemd 1.320 .Japans®misdadigers, on der wie 420 oorlogsmisdadigers in vrij heid te stellen,-aidus heeft een af vaar diging. van het Japanse Kodo Kruis Zaterdag te Moskóu meegedeeld. De voorzitter van het Russische Rode Kruis, Cholodkof, zei, dat de gevange nen voor het einde van het jaar op vrije voeten zullen zijn. De Japanse afvaardiging had drie dagen lang methet Russische Rode Kruis besprekingen gevoerd. Na drie dagen droog weer is het Zon dag in geheel Calabrë opnieuw hevig be gonnen te-regenen, waardoor grote scha de is aangericht in de reeds half ver woeste provincies Reggio en Catanzaro. Er zijn weer-bruggen weggeslagen en verscheidene weg- en draadverbindingen zijn weer; verbroken. De Perzische regering heeft besloten de..onderhandelingen rinet- de Sowjet- 'tlniè^'oyer financiële éngrenskwesties te hervatten. De hervatting geschiedt op initiatief van de. Sbwjet-Uniè, aldus de Perzische minister van Voorlichting, Amidi Noeri, die er aan toevoegde, dat Perzië zijn betrekkingen met alle'landen-wil ver beteren. m liet voor rekening van „Finland Syd- amerika Linjen ajb" te Helsingfors gebouwde nu. ..Atalaya" tverd Zater dagmorgen bij A. Vuyk en Zor.ens scheepswerven te Capelle aan de IJssel te water gelalen. Het fraaie schip .Atalaya" kiest zijn element. Bij een motorongeluk te Garreisweer (gemeente Loppersum): zijn gistermiddag omstreeks half vijf een .negenjarige Jon gen gedood en een volwassen man en zijn 8-jarig dochtertje ernstig: gewond. De eigenaar van een motorrijwiel, X v. d. M. die stuurman op een coaster is reed in het dorp Garreisweer, terwijl hij voor op de benzinetank de negenjarige J. B. en op de duo zijn acht-jarig dochtertje liet meerijden. De jongen mocht de motor besturen terwijl v. d. M. de handen op de rug hield. .Waarschijniyic'7ris/.'.«ie.tjongeni"dcf macht over het stuür kwijtgeraakt, de mé- tor reed. evenwel op een gegeven ogen blik -.tegen.een «cementen, paaltje, dat aan de kant van de; weg -stond, vloog over de kop en kwam met de berijders tegen een bo.öm terecht. De "negenjarige jon gen kwam onder de motor te liggen en was op slag dood. Van de M. fiep een schedelbasisfractuur op - en - ook zijnacht- jarig dochtertje werdernstig aan het hoofd gewond. Zij zijn in zorgwekkende toestand naar het academisch ziekenhuis in Groningen overgebracht. Het Oostduitse ministerie van Bin nenlandse Zaken heeft Zaterdag be kend gemaakt dat een wijdvertakte „ondergrondse organisatie" in Oost- Duitsland is opgeroid en dat dé lei ders van de „spionnage-, sabotage- -n terreur-organisaties" ook de leiding hebben gehad van de opstandige be weging van 17 Juni jl. - Aan de jacht op verzetsstrijders hebben in de afgelopen twee weken rond 15.000 Sowjet-Russische en Oost duitse soldaten deelgenomen. Er zijn De stormen op de Ie November hebben heel wat schepen, vooral on der, de Britse kust en op de Noordzee in moeilijkheden gebracht. Tientallen achtboten hebben gisteren hun strijd tegen de stormen opgegeven en een veilige ligplaats gekozen in de ha vens. DeEngelse Kanaalveerboten maken moeilijke overtochten, zo wordt gemeld. Op het land bracht de storm een overvlóédige regenval, die in Zuid- Engeland enkele overstromingen te weegbracht.; ijCé Hét vasteland méldt tot nu toe nor maal weer '.voorde tijd van het jaar, maar.; iri 'de landen 'aan zee gelegen wordt vandaég storm verwacht. Zwe den heeft ze'al, terwijl Noorwegen storm voorspelt binnen 24 uur en een koudegolf uit NoordGRusland. De.,Poolse treller „Saturnia", een van de tréilers. dié de Poolse regering van Nederland heeft gekocht en die thans nog: onder een - Nederlandse kapitein vaart, heeft gisteravond omstreeks kwart voor négen s.o,s.-seinen uitgezonden. Het schip, dat zich 120 .mijl ten Westen 'van Terschelling bevindt,is lek en maakt water, Ongeveer een kwartier later na het opvangen van „de s.o,s.-seinen is de sleepboot „Holland" van de rederij Doeksen; .uitgevaren.óm te. trachten de treller te bergen. De: „Holland", die via dc radio. in. contact -met de „„Saturnia'' staat hoopte „de treiler vannacht ;om vier uur te bereiken. Het weer, is even wel, zeer slecht op de Noordzee. De „Sa turnia" meet 334 bruto register ton :en werd in 1930 gebouwd. Het Panamese stoomschip „Lilibeth", dat 7235 bruto register ton meet en. eigendom is van de rederij Monteverde Cia Armadora S.A. heeft gisteravond om 19.45 uur geseind, dat het aan de grond breide groepen vijandelijke organisa- is gelopen nabij boei H.K. 3. De sleep- ties". Tijdens" de acties tegen de ver boot „Goeree" uit Vlissingen is ter assis- arrestaties verricht in Oost-Berlijn, Haile, Cottbus, Potsdam en tal van an dere plaatsen. De Oostduitse overheid heeft waarschijnlijk een nieuwe op stand willen verijdelen. Uit het ingrijpen .blijkt dat Wes telijke waarnemers het bij het rechte eind hebben met hun vermoedens dat de miilioenen Oost-Duitsers die in Juni tegen het corwrmraistisóh regime zijn opgestaan, nog lang niet zijn bedwon gen en dat velen de strijd ondergronds voortzetten. Westelijke waarnemers geloven niet dat de Oostduitse overheid er in is geslaagd het verzet de kop in te druk ken.. Zij verwachten dat de jacht op, verzetsstrijders zal voortgaan. Volgens hun inlichtingen zijn in Oost-Duits- land zeker tussen 5.000 en 10.000 in goed georganiseerde groepen optreden de verzetsstrijders actief. Uit de bekendmaking blijkt niei hoeveel arrestaties zijn verricht. In het stuk is alleen sprake van „uitge- tentie uitgevaren. Het kleine Noorse motorschip „Rim- forst", dat 350 ton meet, wordt ver mist. Het was van Rime'in België met een lading superfosfaat op weg naar Oslo. De „Rimforst" telt een bemanning van dertien koppen, bestaande uit No- bliek". Uit die dubbelzinnige aandui- ren, Denen, Nederlanders. Span- j ding zou men kunnen opmaken dat de zetsgroepen zijn volgens de bekend making geheime radiozenders, wapen- voorraden en spionnagetnateriaal buit gemaakt. De bekendmaking bevat ook de zinsnede dat de verzetsstrijders als voornaamste oogmerk hadden „aan vallen te ondernemen op de bevolking van de Duitse democratische repu- jaarden en Portugezen. Lorange, de eigenaar, wenste de namen niet op te geven. Hij hoopt n.l. nog steeds, dat het schip terecht komt. Het had j.l. Donderdag in Oslo moeten aan komen. Aan boven de Noordzee vlie gende burgerlijke en militaire toestel len Is verzocht uit te kijken. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat er vannacht voor de. Deense kunsten drie schepen in nood zijn geraakt. Op de Noordzee ter hoogte van Esbjerg heeft het Noorse s.s. „Borre" met machinepech te kampen. Een Deens bergingsvaartuig is onderweg om de Borre te helpen. Het Zweedse m.s. „Fenix" van 614 ton zit bij Aalborg op Jutland aan de grond. De kapitein weigert assistentie en hoopt zijn scheepje vanmiddag bij hoog water vlot te kunnen krijgen. Het ber- gingsvartuig „Goliat" uit Aalborg be vindt zich in de nabijheid. Het Duitse s.s. Johanna Schupp (1200 ton)uit Hamburg liep gisteren in de Firth van Kalundborg, Seeland, aan de grond. Twéé bergingsvaartuigen de „Ja- .son" ,ón....deL-„Svava" zijn, naar „de „Schupp" uitgevaren. verzetsgroepen" een nieuwe opstandige beweging voorbereidden. De ondergrondse strijders' schijnen hevig verzet te hebben geboden. Vol gens, de Oostduitse bekendmaking zijn vier politiemannen tijdens de botsin gen gedood, maar volgens.de gegevens die Westelijke inlichtingendiensten hier hebben bereikt, zouden de Oost duitse geüniformeerde eenheden 31 mannen hebben verloren. De jacht op verzetsstrijders schijnt nog steeds voort te duren. De constituerende vergadering "van Pa. kislan heeft vandaag met algemene stem. men besloten, dat het land krachtens de nieuwe grondwet een republiek zal zijn en de Islamietische republiek Pakistan zal helen. De Hindoe-leden verlieten. - voor de stemming de zaal uit protest tegen het feit. dat,de,gr.ondwet op de. Islamietische beginselen wordt gegrondvest. Naar het A.N.P. verneemt, wordt met ingang van héden .2 .November- de prijs van autobenzine met 0.2 cent' per-liter verlaagd. Deze verlaging, houdt ver band met een wijziging in de zee vrachttarieven. Advertentie f. 1AO «n f.1.- Het weer van de afgelopen maand October was gekenmerkt door droog- te. Op de meeste plaatsen in ons land, is minder dan 10 mm regen gevallen,,'.' terwijl de normale hoeveelheid va-: rièert van' 60 mm in het Zuidoosten' tot 85 mm in het Noordwesten. Dit is' des te opmerkelijker, omdat in het. buitenland over het algemeen zeker f niet van een droge maand October zal. kunnen worden gesproken. Er zijn in ons land zelfs plaatsen, waar de afge lopen maand de droogste was van de laatste 90 jaar. Zeker is .wel, zoals uit voorlopige berekeningen blijkt,, dat het landgemiddelde van de neerslag kleiner dan tdat van October 1920,; toen het ook zeer droog wasi en ook kleiner van dat van October 1920,- welke maand eveneens als zeer droog bekend staat. In 1908'2al October..ech ter overv het.-algemeen nog een weinig droger geweest zijn'dan de afgelopen maand.. De droogte is niet met veel zon", ge- paard gegaan;, in De Bilt werden slechts - 80-uren. zon geregistreerd te- gen 105 uren normaal, 'Van deze SO.; uren leverden de vier Zondagen er 25. Dit zal de indruk, dat'wij-in October, veel,mooi weer hebben 'gehad, heb ben versterkt. De temperatuür was ff-/' Dë "Bilt gemiddeld ruim .anderhalve"; graad; boven normaal. Hóew'eT daaruit; duidelijk blijkt, dat wij over koude; niet te klagen hebben gehad is zoiets bj geen, bijzonderheid. 'j-,-, Sedert'1910 zijn er zelfs drie maan— den October, geweest, met cenhpgere.^ gemiddelde temperatuur; W.el moet;'; hieraan wordentoegevoegd,-dathét: de afgelopen maand bijzonder-,weinig-' heeft gewaaidwaardoor het vaak nog,;-. wat zachter leek dan het volgensde thermometer was.' Een bataljén Indische troepen' Is van daag een .gedeelte van'hét zgn. „Indische dorp" hinnengedröhgën, waar Chinese krijgsgevangenen, die niet teruggezonden willen worden, verblijf houden. De ln- diërs omsingelden het zgn. „blok 88". Dit" geschiedde bij een onderzoek maai; moorden, die zouden zijn gepleegd op krijgsgevangenen, dié niet naarhun land van", herkomst' terug .willen. Een' Chinese krijgsgevangenewerd hierbij door. twee geweerschoten gedood. Tevoren was gewaarschuwd, dat de In dische wachten zouden schieten, „indien zou worden gepoogd op hen In te ren- ren. .^viVo Hét incident vond plaats, toen de «In dische bewakingstroepen de. Chinese krijgsgevangenen wilden doen aantre den, dit i.v.m. het zoeken naar hen; die volgenscommunistische mededelingen medegevangenén; die wé 1 teruggezon den wilden worden, zouden hebben ver moord.. f;.■■."•V Een anti-communistische' Chinese krygsgevangene rende op de wachten in. Hijwerd met een. -,geweerschot gedood. Daarna - boden - deandere anti-commu nistische Chinese krijgsgevangenen geen verzet meer, waarop het onderzoek' be gon.- .De Indiërs hebben zeven anti-cóm- munistisché Chinese krijgsgevangenén meegevoerd. Zij zullen worden onder vraagd over de gepleegde moorden; Zes tien andere Chinezen zijn als- getuigen meegenomen. Een woordvoerder van de Indische bewakingstroepen heeft Zondag te Pah- moendjon verklaard, dat een aantal ge repatrieerde* krijgsgevangenen .-heeft ver klaard getuige te zijn geweest ".van moor den- en martelingen in krijgsgevangen kampen ten Zuiden van de demar-, catielijn. Hijvoegde hieraan toé, dat een systematisch onderzoek in alle kam pementen wordt., ingesteld naar 55." ge vallen van moord. Nolgens een naar, Noord-Korea teruggekeerde- gevangene Uit Lucknow. de hoofdstad van; de staat Utlar Pradesh (India),worden he vige straatgevechten gemeld lussen "stu denten-en gewapende politie. Naar'ver luidt zijntweehonderd personen gewond en een nog niet" bekend aantal gedood. De gevechten .ontstonden toen* de politie ingreep om de studenten, te verhinderen in hun voornemen om regeringsgehou wen in brand te steken, telefoondraden door ie snijden en straatlantaarns te ver. nielen. Van officiële zijde wordtvernomen, dat de politie in de afgelopen 24 uur acht keer het vuur. heeft geopend. Za terdagavond'is er een uur lang zwaarbe vochten om de Gomati-brug, die het centrum van de stad met.de universi teit verbindt. Honderd personen zijn in de ziekenhuizen opgenomen, o.w. drie meisjesstudenten die zwaar ge;wond wer den. De vechtpartijéri zijn - Zaterdag uitge broken toen de politie met geweld twee studenten die in hongerstaking waren ge gaan naar het- ziekenhuis vervoerde en andere studentenarresteerde.die. zich tegen de 'politie hadden verzet. Hét is-.,nu. dér derde keer sinds J.l. Januari dat er" geweld is uitgebroken Toen begon de agitatie ondér de studen ten, die. meer zeggenschap eisen voor.hua organisatie. De. beweging, verspreidde zich naar andere steden. In Augustus en September- werden óe- betrokken hoge scholen voor een paar dagen gesloten.- De studenten .In Allahabad zijn van daag uit solidariteit met hun kameraden te Lucknow in staking-gegaan. Premier Nehroe, die eenbezoek brengt "aan door. overstromingen ge troffen gebieden in Bihar.* zou van slan zijn een bezoek aan Lucknow te bren gen. '-*« 'L/ bevond 'zich: in een der barakken van s e^ri kamp voor weigerachtige gévangèr hèn'^eénj-géheiihë^inartélkamétijtfjjïrasffj^ gevangenen, die van plan waren terug te keren, werden mishandeld. Inmiddels hébben Noordkoreaanse:ge-;.- vaiigenen opnieuw geweigerd.'de.; uiteeiifs\ zettingshUeenkómsteii bU - te' wonen. .De;g- ulteenzettingenzuUenbygevoigvandaag'S; nietworden 'hervat, 'aldus heeftZondag-(«; avond :een Indische vwoordvoerderC'-he-At' f Zaterdag werden de bijeenkomsten verstoord door- schreeuwende Noord; koreanen, die met stoelen en tafels sthe- ten. 21 .-Van" de -459- Noordkoreancn, die- toen uïtéenzettlngen volgden, -besloten naar .Noord-Korea terug te keren. -;L Radio-Peking heeft Zondag medege-.;.: dceld dat dc Chinezen om verlenging van de voor uiteenzettingenbestemde periode; hébben verzocht om de- verloren - tijd goed te 'maken.'Volgens; de wapen-.' - stOstandsbepalingen* izull'engedurende- negéntjg dagen uiteenzettingen worden., gegeven. Een Perzische regeringstvoordvoerder heeft .Zondag te Teheran 'meegedeeld,; dat Woensdag; op een voorbereidende bijeenkomst van de krijgsraad de da tum zal worden bepaald-van hét proces tegen Mossadeq. De Staatscourant van heden bevat een beschikking van de staatssecreta-- ri$ van Sociale Zaken, waarbij aan hoofden van ondernemingenwaar op Zaterdag 2 Januari 1954 geen arbeid. wordt verricht, vergunning wordt - verleend de- hierdoorverzuimde uren te doen inhalen. ..Nu Invoering van het kunfetbeschou- wend onderwijs op. de middelbare scho len zeer nabji is kar, men zich aïvra- gen of in dit verband geeq-fidoeeerbe- voegdheid zou kunnen wordëjai*yérleend: aan degenen, die het exagicn- hebben afgelegd en het diploma behaald dat toegang geeft tot een wedstrijd om -dë Prix de Rome". Aldus prof. Vroom in de intreerede die hij gistermiddag In de aula' van de Rijksacademie van Beel dende Kunsten te Amsterdam heeft uitgesproken. Prof, Vroom heeft medegedeeld, dat de commissie, ingesteld tot, het sregelen van de bevoegdheden vanleerkrachten om beschouwend onderwijs (e ^even op middelbare scholen,waarschiiniykspoë- dig ',met haarwerkzaamheden' gereed zal zfjn. r - Aan de inaugurele réde is ,in dit ver band nog hét volgende ontleend: „Wil men de jeugd van Nederland waarlijk een grotere kunstaëvoéliéHeid bijbrengen, zo-ligt het in de rede niet in de eerste plaats te streven -naar -.een profusie van feitenkennis, maar eer der naar een vernieuwing van de sa menspraak tussen kunstenaar en 'éiigy dig publiek, die door dé emancipatie; der kunsten op zo ^betreurenswaardige wijze verloren is gegaan. Erkennine van het'- diploma, zodat ditdénóA''akel ijke onderwijsbevoegdheid gaat verlenen zou hiertoe een niet te-.'onderschatten---bij drage leveren ;ën te vens ,'eén on gezochte maar welkómé minimum'-ïevénsbasis'i aan dé jonge kunstenaar verschaffen". De Nederlandse minister van Buiten- landse Zaken, de heer J. W. Beyen,-heeft Zaterdag te Parijs een onderhoud- gehad- met de Franse minister van'Buttenlandsév Zaken, Bidault.over de komende cónfè-v reivtie .^n zes. die. op2B..Novembét' a".s.V te Den Haag zal worden gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1