Stok achter open deur Minister Algera uitgenodigd voor besprekingen te Bern Een dorp valt droog BEWONERS VINDEN ER^ SLIJK EN PUIN TERUG Oost en West Amerikaanse aanklacht komt op V.N.-agenda Brand aan boord van Noors schip beuken vloedgolven Galabrië's kusten Nobelprijs voor. u r Gemeente staat voor grote taak Overdracht kruiser er Weer onrust in Oost-Duitsland Wreedheden in Korea Tenminste 17 personen omgekomen acht werden gewond KONINGIN ELIZABETH OPENDE ZITTING BRITSE PARLEMENT Natuurkunde 1953 DINSDAG 3 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2611 Weerbericht De kwestie van de Rijnscheepvaart Jeriiz^ems waterleiding opgeblazen Spionnen in Oost-Duitsland veroordeeld Geen nieuws in de Troonrede Voor een Nederlander wms. JgERKWERVE ligt nog even triest en tegenaan rollen. Vaalgrijze meeuwen rus eenzaam te midden van de.Schoutbse ten op de groenbeslagen puinhopen aan binnenzee, waarvan het water reeds aan- beide zijden van de weg, die alleen nog zienlijk is gezakt, maar dat toch de dorpen, maar wordt betreden door- enkelingen, de huizen en de boerderijen nog altijd door de leden van de Internationale Vrij omklemdhoudt. Een brokkelige, kapotgespoelde en moe rassige weg is boven het water uitge komen. Een weg met langs de bermen het witte schuim van de golven, die er nog willige Hulporganisatie, die er iedere dag op uittrekken om de huizen in de dorps kern van het allerergste vuil te zuiveren: Van de 210 huizen is precies de helft- totaal verwoest; 25 boerderijen in de omtrek zijn met de grond gelijk gemaakt... r:» (Van .opzei. correspondent) - Bezoek H.M. de Koningin aan Schiedam Corruptie in Bulgarije Kerkwerve, Nieuwe vloedgolven hebben gisteravond de kust van Calabrië in.de teen van de Italiaanse laars gebeukt. Zij kwamen als eën ver rassing voor de uitkijkposten, die men hier heeft ingesteld. Twee doden bij ongeluk Gratie voor Andi Azis Politieke conferentie Blijven (roepen van India nóg:?j Een recent portret "van-, de'.. Groningse hoogleraar (faculteit; Wis- en Natuurkunde), Dr.,\F. - Zernike, aan wié, naar Veriuidt,'-. de Nobelprijs voor Natuurkun-. 1953 zal worden toegekend-;V-":> Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 20215 (8 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendionst abonnementen 18.3018.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29218 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. f 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks.' V Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tót Woensdagavond: t ■REGEN Vanavond in het Oosten van het land kans op mist. Toenemende bewolking met tijdelijk regen. Naar Zuid krimpende en tot krachtig aanwakkerendeT- wind. Later ruimend naar Zuidwest. Vrij zacht. Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRTTINS SEOT HET Algemeen Begrotingsdebat, dat verleden week beëindigd is, heeft voor een belangrijk deel gedraaid om het vraagstuk der loonvorming. De heer Romme heeft daarbij, reeds in eerste aanleg, een motie ter tafel gebracht, waarin een nieuw systeem van loonvorming werd gevraagd en waarin dat nieuwe systeem zelfs min 5of meer werd omlijnd. Naar ons ge voelen werd dat systeem daarin zelfs omdat het een motie betrof te veel omlijnd. Wij zijn in het algemeen niet zo erg met moties ingenomen. Een motie is een geschrift, waarbij de Kamer zich uitspreekt en dat de re gering naast zich neer kan leggen. Onder bepaalde omstandigheden kan het gewenst zijn, dat de Kamer haar oordeel over een bepaald concreet on derwerp, door een motie strikt gefor muleerd. voor de regering neerlegt. Het kan ook zijn dat de Kamer het wenselijk oordeelt door een motie haar mening te formuleren over een algemene richtlijn van overheidsbe leid. De motie van de heer Romme be perkte zich niet tot het formuleren van Óen algemene richtlijn. Zjj trad ook in sommige details. Zij trad ech ter bok weer niet in alle details, zodat men zou kunnen, zeggen, dat daardoor èen concreet beeld van een vrijere loonpolitiek ons voor ogón kwam te staan. Naar ons gevoelen was deze motie uit een oogpunt van motie techniek dus niet bijzonder gelukkig. Maar ook materieel kleefden aan de motie gebreken. Zij sprak alleen over vrijere loonvormin in de sfeer van de bedrijfstak en niet over die in de sftier van de onderneming. Zij gaf te kennen, dat bij invoering van een vrijere loonvorming in de sfeer van de voegdheden van Rijksbemiddelaars moesten worden overgebracht naar de S.E.R.' Op een aantal belangrijke punten zoumen zich dus bij aanne ming der motie aan banden hebben gelegd, waarvan de consequenties niet te overzien zijn. eenvoudig at daarom niet, omdat men om de consequenties in het algemeen te overzien en die van de genoemde details in het bij- ronder, het gehele systeem voor zich moet kunnen zien, in een concrete uit werking. 'jj. Hoezeer dus aan de motie-Romme de juiste gedachte ivan een vrijere loonvorming ten grondslag lag, zij was, zoals ze daar ligt, op dit ogenblik niet voor iedere voorstander van vrijere -.loonvorming aanvaardbaar. - Wij zouden daarom een motie, die het principe ener vrijere loonvorming 'ronder; meer; behelsde, liever hebben gezien. Maar het is voor ons de vraag of een dergelijke motie'nu zo bijzon der dringend noodzakelijk is. Immers het was allang duidelijk, dat-een meerderheid der Tweede Ka mer Voor vrijere loonvorming gevoelt. De; socialisten alleen hadden bezwa ren, maar zij waren waarlijk niet van het dreigende en ultimatieve karakter als waarop de héér Vermeulen die pleegt voor te dragen. Bovendien is het, een overheersend gevoel In de. publieke opinie na het jongsteioondrama, dat het geldende systeem zijn tijd. heeft gehad. En daar komt dan bovendien nog bij de ontwikkeling, die in de Kabi- r.etspolitiek te dezer zake aan de gang is. i Minister Drees- heeft er aan herin nerd, dat in de „Richtlijnen", die bij de Kabinetsformatie opgeld deden, gesproken werd over„handhaving van geleide politiek, met dien ver stande," dat over de vraag of wijzigin gen in het thans geldende systeem dienen te worden aangebracht, advies zal worden gevraagd aan de S.E.R. Op 20 Maprt 1953 schreef deS.E.R.: In de eerste twee jaren geen princi piële wijziging aanbrengen! -Desniettemin vermeldde de Troon rede van dit jaar: „De regering over weegt of wijzigingen in het .systeem of in de Organisatie van de tot dusver gevolgde loonpolitiek gewenst zijn." Dat betekent derhalve, dat het hele systeem door het Kabinet problema tisch is gesteld. En de minister-presi dent deelde mede, dat de regering aan de ministers Suurhoff, Zijlstra en De Bruyn had gevraagd „gezamenlijk een rapport over de loonkwestie aan haar voor te leggen". Daarna wil de regering overleg met de vertegen woordigers- van het bedrijfsleven. Onder die omstandigheden vond de regering „dat het aanbeveling ver dient dit overleg in vrijheid te doen plaatsvinden, zonder dat vooraf in een motie aan de regering bepaalde richtlijnen worden gegeven". Het komt ons voor, dat dit stand punt redelijk is en dat de bovenver melde feiten in hun samenhang be wijzen, dat met betrekking tot de loonvorming het bestaande systeem niet meer zodanig als onaantastbaar wordt'beschouwd, dat men aan de re gering .in dezen niet de gelegenheid zou moeten laten om.zelf mét plannen te komen. Integendeel,de zaak is al aan het rollen. De Kamer behoefde hier dus de regering het initiatief niet uit hariden ie hemen. Zij had, bij monde van ver scheidene barer leden uit verschil lende partijen, wel zo duidelijk ge sproken, dat de regering wist wat zij aan de Kamer had. En de regering zelf had, voor het debat, in de Troon rede, reeds gezegd, dat het bestaande systeem op de ontleedtafel zou komen. De héér Romme heeft zijn motie niet ingetrokken, noch haar in stem ming doen brengen. Zij is een stok achter de deur. Die stok is echter niet zo sterk als hij er uitziet, zulks van wege dezwakheden er van- in het bovenstaande vermeld. Maar deze stok is ook niet nodig, want de deur waarachter hij staat, is eigenlijk een open deur, die niet meer ingetrapt be hoeft te worden. De duidelijk geble ken wens van de meerderheid in de Kamer, de ontwikkeling der publieke opinie, de Troonrede en de opdracht aan de Kabinetscommissie, waarbor- Volgens de Neue Zuricher Zcitung zou Zwitserland bereid zijn te onder zoeken, in hoeverre coördinatie van de Zwitserse en Nederlandse Rijn schecpvaartpolitiek mogelijk is. Het blad tekent hierbij aan, dat Zwitser land, evenals België en Frankrijk, veel minder belang heeft bij een vrije Rijnscheepvaart dan Nederland. Voor deze landen, waarvan de ge zamenlijke Rijnvloot nog niet half zo groot is als de Nederlandse Rijnvloot, is het innemen van een concreet standpunt tegenover de nationalis tische strekkingen der Duitse Rijn- scheepvaartpolitiek moeilijker dan voor Nederland, daar het voor deze landen niet zeker is, dat de voordelen van een samengaan tegenover de Duitse politiek zouden opwegen tegen de politieke en economische nadelen, die een de-gelijke stap met zich zou brengen. Niettemin dient volgens het blad de vraag'te worden gesteld, of het wellicht aanbeveling verdient, de Kérkwérvé is èèn van de eerste dorpen, dié in :dè'polder Schouwen zijn drooggeva Hen, maar niemand kan daar nóg levert of' werkend-want de chaos iser volkomen, zoals op één schip,' dat acht maanden onder water heeft gelegen; geen water, geen licht, geen levensmiddelen, alleen modder, puin en stank. omgezet, dank zij een betere ont watering. Meer arbeiders zullen dus hé, de toekomst nodig zijn. -Inmiddels heeft het gemeentebe stuur, staande .voor de grootste cala miteit in de plaatselijke geschiedenis, een architectenbureau opdracht ge geven-tot hét maken var» een her bouwplan. In de ontworpen schets is 'aan een tweede dorpsring gedacht, concentrisch aan "de bestaande. Van de grond afmoet de weder opbouw in deze Schouwense dwerg- gemeente beginnen. Op dit punt staat Kerkwerve niet alleen, want uit 't slik, de modder en 't puin moeten de restanten van alle dorpen weer wor den hèrschapen in geordende woon gemeenschappen. De gemeente staat voor een reus achtige taak, welke nog vergroot wordt door. de onzekerheid 'rond het gehucht Moriaanshoofd, dat bij Kerk werve behoort. De reconstructie- commissie Schouwen-Duiveland heeft er over gesproken dit gehucht op te heffen omdat het uit'veiligheidsover wegingen aanbeveling verdient de huizen zo dicht mogelijk te bouwen bij de bestaande woonkernen. De landbouwers willen echter Moriaans hoofd behouden, ..omdat zij het voor een vlotte tewerkstelling van arbei ders op de bedrijven ongewenst achten dat dezen 'te ver van de - boerderijen zijn gehuisvest. Bovendien verwacht men en dit geldt voor geheel Schouwen dat na de tenuitvoer legging van de ruilverkaveling veel weide in akkerbouwland zal worden 55 55 Naar wij "van officiële ziide verne men zal op Woensdag 18-November a.s. op de werf Wilton Fijenóord te Schie dam de overdracht van-de kruiser „De Ruijter" aan de Koninklijke Marine ge schieden. H.M. de Koningin zal 'hier bij' aanwezig zijn.De; Koningin zal op deze dag tevens een werkbezoek aan Schiedam brengen.' Om ongeveer 12 uur; zal Zij in deze gemeente arriveren. In twee processen, zijn 19 communis tische regeringsfunctionarissen van Bul garije tot gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie, aldus Bulgaarse bla den die in Wenen binnengekomen zijn. een dorpje - van 800 inwoners in de polder- Schouwen, 'V.op Schóüwen-Btüife-i "iamJ^'valt lang--" zaain droog. De. bewoners;- die nog steeds zijn, geëvacueerd, keren 'inet hoop in het hart terug, om .te zien, wat het water met hun bezittingen heeft gedaan. Velen worden er bitter teleur gesteld. Hun huizen, zijn nog slechts een ruïne.' Alles werd aangevreten door het water. De meeste bewonersmóeten de achtergeblevenen in heteva cuatiecentrum sombere berich ten brengen. .Zuster Cornelia Zijp was de eerste bewoonster, i die terug- beerde. Behalve enkele meubelen, die zij in veiligheid had kunnen brengen op de zolder, werd alles vernield maar haar huisje staat er nog en daarom prijst zij zich gelukkig. mogelijkheid van een gemeenschappe lijke actie tegen de Duitse politiek te onderzoeken. Tijdens de Europese verkeerscon- ferentie te Brussel is de Nederlandse minister van Verkeer, mr. Algera, door zijn Zwitserse collega, Escher, uitgenodigd voor besprekingen te Bern. Deze besprekingen zullen niet alleen handelen over de mogelijkheid van coördinatie van de Rijnscheep- vaartpolitiek der beide landen, doch ook over bepaalde spoorwegkwesties. Minister Algera heeft volgens het blad toegezegd, dat hij in de tweede helft van December naar Bern zal komen. Van bevoegde zijde te 's-Graven hage wordt vernomen, dat minister Algera inderdaad niet afwijzend staat tegenover het voorstel om te Bern besprekingen te voeren. De Financial Times maakt melding van berichten, volgens welke in Oost- Duitsland een nieuwe opstand tegen de regering aan de gang zou zijn, op groter schaal dan die van 17 Juni. Deze berichten -zijn afkomstig uit diplomatieke kringen té Londen. Volgens bepaalde schattingen zou den ondergrondse strijdkrachten van ëen tienduizend man, waaronder rich ook Polen zouden bevinden, sabotage plegen tegen militaire installaties van de Russen, tegen fabrieken en ver keersmiddelen. De partisanen zouden gebruik maken van wapenen en mu nitie, die nog uit de tijd dér. hari's dateert en op verborgen plaatsen wa ren opgeslagen.. VfT IJ vestigen gaarne de aandacht van onze lezers-op de Koninklijke Vereniging „Oost en West", die er naar streeft belangstelling te,wekken voor en kennis te verspreiden over Nieuw-Guinea, Suriname, de Neder-, laifdse Antillen, Indonesië en alle andere tropische "en subtropische gebieden. Het laatste nummer van het orgaan der vereniging verscheen 31 October. Het bevat zeer veel gegevens, ver- - werkt in interessante artikelen óver Nieuw-Guinea, Het Ecrste-Kamerlid, de heer Algra, dde met de parlemen taire commissie naar' Nieuw-Guinea is geweest, opent het nummer met zijn Reisindrukken, Belangwekkend is ook het artikel, over de coöperaties in Nieuw-Guinea. De coöperatiége,- dachte.sluit aan bij de overgeleverde tradities der Papoea's. Gouverneur Vaif Baal hoopt via de coöperatie de Papoea-traditie en de moderne cul tuur in een evenwichtige ontwikke lingsgang samen te brengen. Het nummer bevat voorts een kroniek' der gebeurtenissen, die met Nieuw-Guinea verbandhouden. Wij bevelen deze vereniging, die-al vele jaren aan haar hoogst nuttige arbeid bezig is en die thans vooral speciaal Nieuw-Guinea in haar werk naar voren bréngt, gaarne in de be langstelling der lezers aan. De samen stelling zowel van hoofdbestuur .als van Algemene Raad toont aan dat - deze vereniging voor dit .werk de meest representatieve',, instelling is, waarop wij in Nederland kunnen bogen. Het orgaan der vereniging doet hetzelfde blijken. Boyëndièribrengt de vereniging interessante gegevens uit Suriname en de Arttillën en uit Indonesië naar voren. Van al deze gebieden;, be vat'; b ij v. het j ongste nummer een - aardige kroniek. Het adres dervereniging,isDr. Kuyperstraat 5. Het minimum r;:lidr-; maatschapsbedrag bedraagt f 7.50 en p daarvoor ontvangt men gratis^hetg orgaan en' bovendien vrije, toegang' tot alle - door de. afdelingen georgar - niseerde lezingen en. filmavonden!-. -5 Aan boord van het Noorse vrachtschip de „Black Falcon", dat in de haven van Bpston lag, is gisteravond brand uitgebroken. Er zouden ten minste 17 personen om het leven gekomen zijn. Er zouden bovendien acht gewonden zijn. De brand is uitgebroken korte tijd voordat het schip zee zou kiezen. Het schip had o.a. kaliumnitraat aan boord. De brand brak uit in ruim vier halverwege de middag, toen stuwadoors nóg bezig waren de lossing van het schip te voltooien. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar de gewonden komen hoofdzakelijk uit het gebied van Boston. De gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De brand weer .deelde mee, dat op het- ogenblik dat het vuur uitbrak 20 of 30 man in de ruimen aan het werk waren. De hulpverlenende ambulances waren binnen, een half uur nadat de brand was uitgebroken reeds mét de slacht offers naar het ziekenhuis vertrokken. gen, dat de zaak in behandeling is en te zijner tijd opnieuw ter tafel komt. Er is dus een redelijke ontwikkeling iri deze aangelegenheid en wij wach ten met ons oordeel over het loonbe- leid van het Kabinet tot wij weten wat het te dezer zake uiteindelijk wildoen. Enzo staat het ook met-het oordeel van de Kamer. De bergriviertjes, die verleden week door de-.onophoudelijke regenval wa rén aangezwollen tot woest kolkende bergstromen en een tol van 48 men senlevens eisten, zijn gisteravond weer buiten hun oevers getreden, nadat nieuwe regenstormen op het land neerzwiepten. Een dorp is geïsoleerd en twee spoorwegtrajecten zijn ver broken. Dit noodweer komt precies twee dagen nadat de militairen, dde tijdens de overstromingen waren ingezet, weer naar hun posten teruggekeerd waren. De prefect van Reggio Cala brië heeft in allerijl de militaire autoriteiten verzocht de soldaten weer naar het rampgebied te dirigeren. Een stuwadoor taxeerde het aantal mannen, dat in de "ruimen aan het werk was toen de brand uitbrak, op 100. Een der mannen had terstond de brandslang uitgerold en water in het brandende ruim gesnoten, totdat de brandweer arriveerde. Een uur na het uitbreken van de bVand rolde nog steeds een dikke zwarte rook uit het schip. Met gasmaskers op werd naar slachtoffers gezocht. Tom Kenney. agent van de afdeling Boston van de Internationale Vakver enigingen van Havenarbeiders, zei. dat de brand vermoedelijk uitgebroken was toen een vat met chemicaliën kantelde en openbrak. Daniel Donovan, vice-voorzitter van deze vakvereniging, deelde een ver slaggever mede. dat de chemicaliën vaten met natrium peroxyde bij de ketels van het schip gestuwd waren. „Dat is tegen de voorschriften", verklaarde Donovan, die de aandacht van de verslaggevers vestigde op de vaten, die nog op de kade stonden. Op die vaten stond: „Sodium Pero xyde Stow away from boilers Made in Germany". Gisteravond zijn twee personen die de paardenmarkt te Hedel hadden be zocht op weg naar huis door een auto aangereden en gedood. Het waren een man en een vrouw uit Oss, die blijk baar onder invloed van sterke drank verkeerden en plotseling de weg over staken. De -chauffeur- van de auto-treft geen schuld. De püplün, die de voornaamste bron vormt voor Jeruzalem» watervoorzie ning, is Zondagavond door een tijdbom .vernield, zo is te;Amman Maandag; of ficieel verklaard. f - Jordanië heeft een klacht ingediend bij de stafchef van de Verenigde-Naties. Een woordvoerder van het Israëli sche leger in Tel Aviv ontkende Maan dagavond,'! dat Israëliërs verantwoor delijk zouden zijn voor' het opblazen van de pijplijn. Volgens berichten uit het oude stads deel van Jeruzalem,' dat door Jordanië bezet wordt, is de watertoevoer door de expilosie afgesneden. De Oostduitse rechtbank in Kottbus heeft de leider van een „spionnage- gToep" Werner Lange ter 'dood veroor deeld wegens „werken voor een onder Amerikaanse leiding staand spionnage- centrum", zo meldt het Oostduitse persbureau A.D.N. Hij werd veroordeeld wegens het overbrengen van staatsgeheimen aan een „Westers spionnagecentrum". Een tweede beklaagde werd op ge- r~pjM| ■^it^De'-agenaacomimsslééïivan'SlHewAlgémëneét'yetgaaéi^gjKaer^VerëHigil uNstüéslhéeft-'Makndajgrinët-ïfwaalf^té^enlItwèe^stênunëri •béólo^nlijEótlïaiin :.:bevèIing-va&-,b;ehandeIiiig:Vaoor'."iaë';''Algemèrié"fiVeri^'dénng^irafiSëriöii^i 'aanklachten tegen communistische strfjdkrachtehim'Korea''wegéns; b'è'drcwèA -wreedheden." Het voorstel werd in stemming' gébracht, nadat de Russische af gevaar^: digde -Andrei- Wisjinsky de Amerikaanse aanklacht .„een verzinsel,lieen;-! leugen;en,.een- grove vervalsing" hadégenoèmd.&fifi;$Mtï:t^^ zullen zijn, als bij zich niei te 'zèerfi op de achtergrond plaatsf'.'-i Het behandelen 'vandeze aangelegen heid zou volgens Wisjinsky alleen „erger complicaties" van de Koreaanse kwestie ten gevolge hebben én het werk van ben die voor internationale vredeen veilig heid'.wensen te werken, nog meer 'be moeilijken; -' De Amerikaanse afgevaardigde, Henry Cabot Lodge, verzocht in een formele 'motie, dat de commissie hét opnemen in de agenda van deze zaak zou aanbe velen. Hij zeide, dat bewijzen van bedre ven wreedheden aan hei hebt waren gekomen in de nazomer van 1950, toen de strijdkrachten van de Verenigde Naties, optrekkend vanuit Poesan, het gebied achter de vijandelijke' linies hadden bereikt. Mevrouw Pandit, voorzitster van de Algemene Vergadering, die Maandag de zitting van de agendacommissie presi deerde, zeide tot haar blijdschap te heb ben gemerkt, dat de vergaderingen tot dusverre in een sfeer van „groter ge matigdheid en beheersing" waren ge houden dan vroeger. Zij onderbrak Wisjinsky, toen deze zijn verklaring aflegde en verzocht hem zich tot de zaak te beperken. Wisjinsky antwoordde, dat hij het ge heel met de voorzitster eens was, dat er een geest van gematigdhèid en samen werking merkbaar moest heersen, maar hij vroeg waarom de Amerikaanse afger vaardigde Cabot Lodge niet eveneens de wensen van'de voorzitster inwilligde. „In aanmerking nemende het zeer edelmoedige aanbod van de vertegen isen iweeae oemaagae wera op ge- ,,,nnrrtiapr van de Vnwiet-Unie" zeide lijke gronden tot levenslange dwang- wooraiger van ae bow]et urne zeiae arbeid veroordeeld, terwijl viif ander nevrouw Pandit, onder het gelach straffen variërend van zeven tot viji ae COtnmiSSie, ,^OiL lie JieTïi tien jaar dwangarbeid kresen. willen zeggen, dat wij zeer dankbaar Met de troonrede van Koningin Eli zabeth is heden de nieuwe zitting van het Britse parlement geopend. De troonrede kondigde aan, dat een hervorming van het Hogerhuis in over weging zal worden genomen. Verder, dat de regering haar pogingen voortzet om spoedig een bijeenkomst van de Sowjet-Unie met Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Frankrijk tot stand te brengen. In samenwerking met de regeringen van genoemde landen, zal de Britse regering, In overleg met de federale Westduitse regering, blijven werken voor een regeling van de een heid van Duitsland. Ook zal de rege ring blijven ijveren voor het sluiten van een staatsverdrag met Oostenrijk. Aan de regering zullen voorstellen worden gedaan voor het overdragen van de zorg voor atoomkracht van het ministerie van bevoorrading aan een statuaire maatschappij. De Britse regering hoopt op hernieu wing van „vriendschappelijke betrek kingen, welke traditie zijn geweest "tus sen dit land en Perzië en op spoedige hervatting van de diplomatieke betrek kingen tussen de twee landen". In de rede wordt de nadruk gelegd op - het besluit van de regering om „steeds in harmonie" met de Verenig de Staten te werken en ook „met hun partners in West-Europa ter bevorde ring van de Europese eenheid en het economisch welzijn". De regering hoopt spoedig de Europese Verdediglngsge- gemeenschap tot stand gebracht te zien en zal deze alle mogelijke steun ver schaffen. Het grootste belang wordt gehecht aan voortdurend, overleg met de part ners in het Gemenebest. De regering zal deelnemen aan de conferentie der ministers van Financiën van het Ge menebest, welke in Januari a.s. in Australië wordt gehouden. Wat het binnenland betreft wordt in de rede o.a. handhaving van volledige tewerkstelling beloofd door bevorde ring van de uitvoer. De regering zal mededeling doen van haar plannen t.a.v. de televisie, welke op het ogen blik een monopolie van je B.B.C. is. Beloofd worden verder stappen tot beëindiging van de beperkingen op par ticuliere handel in ruwe katoen en ter aanmoediging van een grotere produc tie van voedingsmiddelen. Het gratieverzoek van Andi Abdul Azis; de leider van de militaire opstand in Makassar in 1950, is bij presiden tieel besluit ingewilligd. Het militair gerechtshof veroordeelde Azis op 8 April jl. tot 14 jaar gevangenisstraf met aftrek. De straf is thans terugge bracht tot 8 jaar met afrek. Andi' Azis is op 15 April 1950 te Djakarta gear resteerd. De hoop op het tot stand kómen; van:;,; de politieke conferentie over Korea 'is f! Maandag, plotseling toegenomen -.door;, een verklaring van Arthur Dean; de- vertegenwoordiger der VJi„ dat be paalde neutrale landen .zouden': kinmëh v deelnemen"- aan de politieke conferentie, indien deze - deelneming zon kunnen- worden geregeld „binnen de grenzen'.'- van de bepalingen van de wapenstilstand en de door de V.N. 'op 28 Augustus aan-é genomen resolutie. - De samenstelling -van de 'politieke; conferentie .is;.-zoals bekend, het moei£::' lijke punt bij de onderhandelingen "tussen"; de noordelijken en deverbondenen' te Fanznoendjon. -:'bM Inmiddels heeft dé minister' van Dë-1 fensie van India, Mahabir Tayagi. Maari- J dag verklaard, dat India "er geen bezwaar;?:; tegen zal maken als Indische troepen.':, in Korea moeten blijven'voor een:,: langere tijd dan oorspronkelijk 'was'': voorzien, doch dat India hoopt dat zij.: hun taak tijdig vervuld zullen hebben/' De; Indische .bewakingstroepen'.'." in! Korea, zo verklaarde" hij, kunnen - niet toestaan dat door de krijgsgevangenen, die onder hun-bewaking staanernstig inbreuk wordt gemaakt op de 'discipline^? maar „onze gedragslijn- is, zoveel -mogé-é: lijk het gebruik van geweld te ver-;. mijden".; r Tayagi zeide dat generaal Tbirnaya,- voorritter van de neutrale repatriërings- commissie, handelt op eigeninitiatiëf en? niet volgens orders hem van IniHa'uit,§ gegeven. ;:p\4?'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1