Olietrein ontspoord bij Nieuwerkerk a/d IJssel Beide sporen van de lijn Minister Van der Kieft laat „onaannemelijk horen Oud snijdt geen hout Spoorivegverkeer ernstig gestagneerd Rotterdam-Gouda gestremd Rusland conferentie Grote Vi af Nobelprijs voor prof. Zernike en prof. St Sowjet-Unie zou in bezit zijn van diverse typen a-bommen Bij gunstige weersgesteldheid GAT BU OUWERKERK ZAL VRIJDAG DICHT GAAN De Kamer vom een „massagraf Onvermurwbaar ten, aanzien van vereveningsbeffiing hof. Romme betuigt zijn spijt Bandoengse zwem- verordening Democratische overwinning in de Verenigde Staten Geen atoomwapens naar Spanje WOENSDAG 4 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2612 Juist verlaten Wmm m Molptov is wel in Moskou Minister in Roemenië ontslagen Gevechten ten N.O. van Makassar Tussentijdse verkiezingen Mislukte overval op Boerenleenbank V.N. verwerpt resolutie over Marokko Voorlopig geen verkiezingen in Engeland Prof, Romme Zie verder pagina - 3 Huurverhoging aangekondigd Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (S 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 mir Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 "s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAK" HOLTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. KODDE NACHT Koude naeht met plaatselijk mist en. hier en daar lichte nachtvorst. Morgen overdag toenemende be wolking en tegen de avond van het Zuidwesten' uit regen. Aanvankelijk zwakke tot matige Weste lijke wind, later tot vrij krachtig of krachtig toe- nemende wind'tussen Zuidwest en Zuid. Morgen-, middag dezelfde of iets hogere temperaturen als vandaag. .a. Hoofdredacteur: Dr J. A, H. 3. S. BRUINS SLOT TIE heer Oud heeft in dé Tweede Kamer o.m. het volgende gezegd „Het socialistische standpunt, dat de lonen over het algemeen gelijk moeten zijn, verwerp ik. Niet, mijn heer de voorzitter, om een argument dat ik in „Trouw" heb gelezen het is in de Kamer bij' mijn weten niet gebruikt namelijk, dat de socialis tische loonpolitiek er op is gericht, de zakken van de ondernemers te spekken. Mijnheer de voorzitter! Zo is het niet. Men doet groot onrecht aan de socialistische loonpolitiek, als men het zo zegt". De heer Oud betoogt dan verder, dat in vrijere loonvorming een moge lijkheid kan zijn gelegen voor bevor dering van de individuele bezitsvor ming. En, zo zegt de heer Oud duit: „In de F.v.d.A. prefereert men de collectieve bezitsvorming boven de. in dividuele en dit is weer een verschiL tussen de socialistische en de niet-so- cialistische visie". TJNZE erkentelijkheid voor de eer, V die de heer Oud ons door zijn bestrijding betoont, gaat gepaard met enige verrassing over deze ver dediging van de socialistische loon politiek tegen onrecht, dat wij zou den hebben bedreven. Zelfs „Het Vrije Volk" is er in zijn bestrijding van onze artikelen niet op gekomen. En dat blad is toch wel partij in het geding. Het is overigens zeer begrijpelijk, dat „Het Vrije Volk" er niet op kwam, want de bestrijding van de heer Oud snijdt geen hout. Wij hebben namelijk niet één a r g fi jn e n t gebezigd, ais waarvan de heer Oud spreekt. Wjj hebben de socialistische loon politiek bestreden op grond van het feit, dat zü sociaal onrechtvaardig is. Wij hebben gezegd: De socialisti sche loonpolitiek komt neer op een nivellering van de lonen in een be drijfstak op het minimum, dat de minst, rendabele onderneming kan betalen. Dat heeft tot gevolg, dat •by de meer rendabele onderneming het surplus dat die onderneming wel zou kunnen betalen en sociaal gezien 'ook zou moeten betalen, in de kas van de onderneming blijft. Wij zijn niet zo dom geweest om t; veronderstellen, dat dit een ider*.vc heven doeleinden van N.V.V. of van' socialistische loonpolitiek zou zijn. En wij hebben dit dan ook niet aan het N.V.V. toegeschreven en tegen het zelve daarmee het onrecht bedreven, dat dé heer Oud ons toeschrijft Wy hebben: gezegd: Dit is een g •v-o lg van die politiek'ett'-wii'hebben "ons afgevraagd:"Wat I».dé oorza ak dat h'ët N.V.V. dit g vo lg öp de kóóp toe neemt. Het is in ieder geval'iiiet zo, dat; dit - gevolg de collectieve bezitsvorming, waarover dé heer Oud het had, bevordert. .Het bevor dert nl. de individuele bezitsvorming bij de ondernemer, met gelden, die eigenlijk aan de individuele bezits vorming der werknemers ten goede moesten komen. Dit feit hebben wij gesignaleerd; En dit feit' staat na de bestrijding door de heer Oud nog precies zo overeind als te voren. Wii hebben in een volgend artikel ons bezonnen over die oorzaak, waar om het N.V.V. dat gevolg op de koop toe neemt. En wy zijn tot de conclu sie gekomen, dat het N.V.V. een redelijk en zedelijk verantwoorde loonbepaling opoffert aan een theo- retisch-socialistisch ideaal, waarbij men er van uitgaat, dat de staat het economisch leven geheel moet be heersen. Daarvoor offert men eventueel zo wel de collectieve als de individuele bezitsvorming der werknemers op. Om die. politiek te kunnen door drijven sprak de heer Vermeulen zijn N.V.V.-dreigementen uit tegeii een eventueel in feite te verwerkelijken vryere loonpolitiek. - waardoor de vol ledige werkgelegenheid in gevaar zou komen. De heer Oud heeft derhalve /ons betoog niet begrepen, voorzover dat tenminste uit het bovenaangehaalde citaatblijkt. Hij heeft, toen hij ons bestreed in ons veronderstelde pn- recht-doem tegenover de socialistische loonpolitiek, tegen een heel klein windmolentje gevochten. Hy dacht wellicht, dat dit windmolentje enig nut kon doen in zijn constructie van een tegenstelling op het stuk der bezitsvorming tussen de socialistische en de niet-socialistische visie waar bij de hele rest der politieke partijen op een hoop geworpen werd. Maar. in deze wel heël sterk ver eenvoudigde probleemstelling paste ons betoog niet. De heer Oud had" er, als hij er zo over wilde spreken, beter over kunnen zwijgen. (Van onze speciale verslaggever) Op het baanvak RotterdamGouda is gisteravond ter"Tioogte van Nieuwerkerk a. d. IJssel een olietrein ontspoord. Door dit ongeluk kwam het treinverkeer, danig in de war. Onmiddellijk moesten maatregelen worden getroffen voor de trein, die niet lang na het gebeuren van het Centraal Station te Rotterdam was ver trokken. Het personeel van de olietrein zette rode lantaarns uit en zo snel mogelijk werd contact opgenomen met de stationschef in Rotterdam. Het gelukte de wagenvoerder van deze trein op het ongeval attent te maken en daarmede was eigenlijk het allergrootste gevaar van deze ontsporing geweken, want van de spoormannen, die op de olietrein reden, werd gelukkig niemand gewond. Wel was de ravage, die ter plaatse werd aangericht, enorm groot en alle verkeer van Rotterdam—Utrecht moest over Den Haag worden geleid. Nederlandse Spoorwegen waren werk ploegen uitgerukt, die begonnen met de opruimingswerkzaamheden. Vast stond in ieder geval, dat beide hoofd sporen tussen Rotterdam en Gouda voorlopig niet meer te berijden waren. Reizigers naar Gouda en Utrecht' moes ten viaDen Haag gaan tot aan het Hollandse Spoor en zich. daarna be geven naar hetStaatsspoor. Voor passa giers van de trein, die gisteravond reeds van het Centraal Station was vertrokken, was er heel wat tijd mee gemoeid/ voordat zij op de plaats van bestemming warén. Een uur na het gebeuren werd van alle betrokken stations medegedeeld, dat de reizigers langs andere routen moesten gaan. Gisteravond kon nog niet .Ongeveer ter hoogte van de Tweede Tochtweg, bij het kruispunt Nieuwer kerk a.d. IJsselMoordrecht gebeurde het ongeluk. De trein bestond uit der tig wagons en hiervan werden er zeven uit de rails geslingerd. De trein moet nog enkele honderden meters doorge reden zijn, voordat deze tot stilstand kwam. Het was omstreeks aeht uur, dat dé olietrein met ledige wagons vanuit Rotterdam-Pernis op deze plaats arriveerde. De trein had juist het nieu we baanvak, dat op 1 October jl. is geopend, verlaten en was op weg naar Schoonebeek in Drenthe. Over honderden spoorlijn ren gevja meters werd de dwarsliggers wi et en in de om- •rwerpen ver- kwamen terecht aan de Twee- wd. OmwéScndenvertelden, dat zij een hevige klap hoorden en zij spoedi zich dadelyk naar de spoordijk. Hier troffen- zij de onthutste machinist Van Renswóude aan. Hij hadvrij vlug be merkt, dat er iets niet in orde was met de trein, en zijn eerste daad., was déze/dadelijk tot sülstand te-:; brengén. teur "M/-Ak'yan:! .CK)sterh'out uit Rotter dam/Hij wérd /tijdens "de ontsporing van de ené zijde naar de andere ge slingerd en met enkele lichte verwon dingen kwam de man uit zijn verblijf te voorschijn.- Toch wist dé, conducteur zijn tegen woordigheid van geest te bewaren. Zijn eerste werk was er voor te zorgen; dat de in -aantochtzijnde sneltrein niet op de ontspoorde olietrein zon botsen. Toen deze naderde, liep de "conducteur het aanrollende gevaarte met een zwaaien de rode lantaarn tegemoet en dat werd opgemerkt - door de wagenvoerder. Enige honderden nieters voor de plaats des onhells kwam de trein tot stilstand. Ruim een uur heeft deze trein moe ten- wachten. Toen. wérd er assistentie verleend door een locomotief, die het treinstel heeft meegenomen naar Rot terdam. Ernstig ontwricht Niét gemakkelijk was het in het don ker vast te stellen, welke schade er was aangericht. Van de zijde van de De Sowjet-Unie heeft gisteren de uitnodiging van de Westelijke Grote Drie tot een gezamenlijke bespreking in Lugano over de hereniging van Duitsland en- een vredesverdrag voor Oostenrijkverworpen. De Russische nota, die gisteravond werd overhan digd aan de Verenigde Staten, Enge land en Frankrijk, herhaalde het jong ste Russische voorstel voor een Vyf- mogendhedenconferentie „met Inne- grip van communistisch China voor een bespreking van de „spanningen die in de wereld heersen" en voor een conferentie van de vier grote mogend heden om over Duitsland te spreken. Het is de tweede Russische afwij zing, de eerste was die van 28 Sep tember. Ofschoon de officiële mededeling eerst hedenavond kan worden verwacht, kan volgens de Zweedse pers thans met stelligheid worden aangenomen, dat aan prof. dr. F. Zernike, hoogleraar fn de natuurkunde en de theoretische werk tuigkunde aan de rijksuniversiteit te .Groningen zoals wy gisteren reeds in een deel onzer edities meldden de Nobelprijs voor natuurkunde zal worden toegekend. De Nobelprijs voor scheikunde wordt toegekend aan prof. H. Staudinger, hoogleraar aan de üniversitelt van Frei burg In Breisgau. Het Zweedse blad Aftontidningen schreef, dat prof. Zernike het meest bekend is door zijn werk met een nieuwe elee Ironische microscoop en Staudinger als deskundige op het gebied der macromoleculaire scheikunde en bilologie. Hij is de uitvinder van de pbasecontrastmicroscopie, welke ge leerden in staat stelt organische stoffen te bestuderen zonder gebruik te maken Van contractkleuren, waardoor men de kans loopt dat het levende organisme af sterft. Dit optische apparaat, dat aan vrijwel elke miscroscoop bevestigd Han wor den, levert de gewenste contrastwerking in de objecten door middel van licht golven. De wetenschappelijke vindingen, waarvoor dr. Zernike en dr. Staudinger de Nobelprijs zouden krijgen, werden verscheidene jaren geleden gedaan. De commissie schijnt evenwel van mening te zijn, dat het belang van deze vindingen voor de wetenschap pas de laatste tijd ten volle aan het licht is gekomen. De officiële bekendmaking van de twee prijzen van elk 33.840 dollar wordt vanavond verwacht. Uit La Paz wordt gemeld dat een verkeersvliegtuig van de Boliviaanse Luchtvaartmaatschappij Dinsdag j-1. boven de omgeving van de Boliviaanse stad Sucre is vermist. Aan boord van het toestel bevonden zich een bemanning 'van drie koppen en achttien passagiers. Geen ultra-modem schilderij, doch een simpele foto van hei Erasmushuis te Rotterdam, door 'onze fotograaf ge maakt via een Cadillac. gezegd worden hoeveel tijd de oprui mingswerkzaamheden inbeslag zullen nemen. Ter plaatse zullen de rails ge heel moeten worden vernieuwd en ook zal het transport van de ontspoorde wagons bezwaarlijk kunnen geschieden. Omtrent de oorzaak viel nog. niets te zeggen. Enkele dagen geleden had men juist dit gedeelte vernieuwd én aan dit karwei moest nog de laatste hand wor den gelegd voor wat "betreft het op ruimen van het materiaal,.'-, dat langs de spoordijk lag. De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft vannacht nog be sloten ook autobussen in te leggen tus- *en Rotterdam en Gouda. Deze ver trekken van de Noordzijde van het Centraal Station en ryden via station Rotterdam-Noord naar Gouda; Stagnatie, duurt voort By het ter perse gaan van ons blad ver namen wy, dat de stagnatie 'zeker, nog de gehele dag zon duren. Gehoopt wordt, dat het verkeer morgen vroeg zal kun nen worden hervat. Het spoor is over een lengte van 800 meter vernield. De ledige olietrein, die gisteravond hij JVieuwerkerk (tussen Rotterdam en Gouda) ontspoorde. Radio Moskou heeft omgeroepen, dat Sowjct-gelëerden er in geslaagd zijn verscheidene typen atoom- en waterstofbommen te vervaardigen. Dit werd beweerd in een binnen- {Van' een onzer verslaggevers) Indien de weersgesteldheid gimstig blijft' en dé laatste voor bereidende werkzaamheden volgens bet schema verlopen, verwacht hét departement van.'Verkeer en Waterstaat, dat het laatste dijkgat in het rampgebied *.^-dat voor het Duivèlandsé dorp Ouwérkerk Vrijdag in het late avonduur zal .wordèii gesloten. Jïen hoopt 'dé sluiting, waarvan tal-van autoriteiten getuigen: zullen zijn, te ibe- wërkstelligen. tussen-10 en 12 uur. ¥<&m (Van onze parlementaire redacteur.) Gistermiddag stond, zoals prof. Komme het dramatisch uitdrukte, de Tweede.Kamer voor een massagraf. Minister Van de Kieft deelde.n.L bij de aanvang van de vergadering mede, dat ter vermijding van misverstand de regering er prijs op stelde mee te delen, dat de in de Kamer geopperde suggesties ten aanzien van de vereveningsheffing en het primair dividend, wanneer zij in de vorm van voorstellen ter tafel werden gebracht, door de regering onaanvaardbaar zouden worden geacht. De minister vain Financiën, die voor het afleggen van een verklaring het woord had gevraagd, begon deze verkla ring met te herinneren aan het feit, dat hij Vrijdagmiddag had gezegd, dat enkele suggesties, met name die van prof. Rom me met betrekking tot de vrijsteliing van de vereveningsheffing tot een loonsom van 10.000 en van dr. Schouten om de vereveningsheffing met 1 procent te ver lagen, door de regering niet in overwe ging konden worden genomen. Er waren Vrijdag hierover geen voorstellen inge diend en daarom had de minister het niet nodig gevonden reeds toen het öriaan-" vaardbaar van de regeringstafel te doen horen. De minister hoopte, dat thans alle twijfel over de houding van de regering zou zijn weggeruimd. Prof. Romme kreeg, toen het wetsont werp met betrekking tot de fiscale voor zieningen in het belang van de werkge legenheid op langere termijn aan de orde kwam bij dit punt zijn in het monde ling en schriftelijk overleg tussen rege ring en Kamer deze zaken aan de orde geweest de gelegenheid om over „de belangrijke verklaring" van de 'regering zijn mening te zeggen. Dr. Drees, de mi nister-president,, had inmiddels achter de regeringstafel plaats genomen. Prof. Romme begon met te zeggen, dat hij uit de verklaring begrepen had, dat de/minister -Van Financiën Vrijdag LL begonnen was een massagraf te delven, dat hij „vandaag aan de-Kamer presen teerde". „Ik ben niet van plan daarin te stappen", aldus vervolgde de heer Romme. Wat de minister over de door hem ge uite franchise-gedachte had gezegd, vond de R.K,-fractieleider jammer om twee redenen. Ten eerste stond de regering voor een keuze tussen verschillende maatregelen, die ieder op zichzelf belang rijk en rechtvaardig zijn. Bij die keuze dient de doorslag te geven, xvie in de omstandigheden, waarin wij nog niet alles kunnen doen, wat 'redelijk is, de verlichting in de belastingdruk het meest nodig hebben. Hoezeer wij, aldus prof. Romme, ernstige bezwaren hadden tegen de bestaande belastingheffing over com missarisbeloning, hadden wij toch liever gezien dat de verlichting van 12 mil- lioen te dien aanzien door de regering aangebracht ten goede was gekomen aan het kleinbedrijf met een inkomen beneden 6000.Hetzelfde merkte prof, Romme op over de door de regering in de loop van de algehele beschouwingen aange kondigde verruiming van de investe ringsaftrek voor aan te schaffen bedrijfs middelen deze aftrek zal voor het ge hele bestede bedrag gelden, wanneer voormeer dan 3000.wordt aange schaft en vrijstelling van de winst tot f 5000.bij overlijden,, overdracht of li quidatie. Prof. Romme had de 23 millioen gulden, die de regering voor deze drie maatregelen beschikbaar stelde, liever voor de vrijstelling van de verevenings heffing tot een - loonsom van 10.000. willen gebruiken. landse uitzending van Radio-Moskou, waarin een uittreksel werd gegeven van een rede door de academicus S.I. Voitskowitsj over de prestaties van de-Sowjet-cbemiscbe wetenschap. In de uitzending werd gezegd: Het gezamenlijke werk van natuur kundigen, scheikundigen en petrc- leumdeskundigen heeft de Sowjet- wetenschap in een kort tijdsbestek geholpen het moeilijkste probleem, van het vinden van het geheim van het atoomwapen op- te lossen en verscheidene/typen, atoom- en wa terstofbommen in het leven te roepen, jUit dit werk blijft het hoge peil van de Sowjet-weten schap en tech nologie, aldus de uitzending. In' de uitzending werd verder ge wezen; op/fhet. werk, dat Sowjet- scbeikuRdigen doen om de atoom energie te gebruiken voor vredelie vende opbouwende, doéleiifden voor het welzijn der mensheid, r DeSowjet-premier-iGeorgi Malen-; kof heeft op S /Aug./ j;L in de -Op perste Sowjet verklaard, dat deV.S niet langer het monopolie van de waterstofbom bezit. •- In de uitzending van gisteren, werd voor de eerste maal. igesprokenover de productie van verscheidene typen waterstof- en,-; atoombommen. V, M" T N het orgaan van „Oost en West" 1 waarover wij gisteren, te dezer plaatse schreven, trof ons een merk waardig bericht over een ontwerp verordening, betreffende de exploitatie van gemeentelijke zwembaden in Bandoeng. De sociale commissie uit de Ban doengse gemeenteraad vond dat dé' ontwerp-verordening wel aan hy giënische, maar niet aan zedelijke eisen voldeed. Immers het ontwerp Iaat ge mengd zwemmen toe, waar men be zwaar tegen had. terwijl bovendien de aandacht der commissie zich bezig hield met een behoorlijke zwemkle- ding, zowel voor mannen alsvoor vrouwen. De commissie ontwierp" daarvoor zekere richtlijnen. Het komt ons voor,dat Indonesië; hier aan sommige streken in. Neder land ten voorbeeld gesteld kan wor den. De Mohammedanen beschamen hiér de Christenen. En een Nederlands gemeentebestuurder kan dus uit „Oosi en West" wellicht ook'nog het een en ander opsteken. Een der uitnodigingen voor een recep tie, die op 7. November gehouden zal worden ter viering van de 3öste verjaar dag van de communistische revolutie, is gericht aan minister van Buitenlandse Zaken, Molotov. -M/ïi/Si Hieruit blijkt," dat de in de buitenlandse pers gepubliceerde geruchten betreffende Molotow's afwezigheid, uit Moskou geen grond had-den. - Reeds eerder waren door diplomatieke": waarnemers in Moskou geruchten; om trent Molotov's afwezigheid met vacant;-; tie. die op mogelijke wijzigingen' ia' .de - regering zou wijzen, tegengespK>ken;-?|S»3 1 Kennelijk strevend naar een moder nisering van het regeringsapparaat en een vergroting van de invloed dér partij opde jeugd, hebben de staatsleiders van het communistische Roemenië het ministerie van Hoger Onderwijs samen gesmolten met het ministerie -van'.On derwijs en de minister van laatstge noemd departement, Ion Nistor,: ont slagen. -. - Een bende,/'bestaande uit 800.-.maJV gewapendmet ongeveer 300 'geweren:: heeft Zóndag één'legerpost te Tjambai.- 50 km® tenNoordoosten van - Makassar/ aangevallen, aldus?;wordt ,ht een beden/ uitgegeven communiqué van het leger? gezegd.- Na een gevecht dat *19uren dnurde,werden ,40 opstandelingen dood', op het slagveldgevonden.' Aangenomen v wordt,-: dat de; bende .vele "anderejdodénï; bijde terugtocht' meevoerde, 'i??''- - r'-1.; - v'.V. -M. f 'g'. g f- Het leger in Tjamba- ging ".de aarivat'i;; Iers- met bajonetten: te/3ijf, ,nadat gedii- /- rende - enige /uren - vuürwisselhyt fefltadH .plaats gevonden. H -Aneta /verneemt van-'-de.?zijdei'van4 het leger,dat„.idê ;aanvallérs voor/Jiun. i aanvrt,aan?de/:bevolking?haddeh:.vm-ï klaard, dat •- zy l van - Tjamba de-'-hoofd- stad van Kahar.Muzakkaf wilden/ma-?: ken. Aan .de zijde van, het leger./viel.c 1 dode,. 6 werden- er- gexvondl ;De cben- de had: om dé aanvoer van vcasterkin-V gen? te bemoeilijken- de 'bruggen.-naar-f Tjamba vernield. De- geqie .bouwdé'/ech-, ter* in 4 uur een nieuwe brug 'overddè belangrijkste verbindingsweg.- -' Bij'/::èen¥. gevecht, dat de volgende dag /geleverd-', werd tussen de aangevoerde ;versterkin-& gen van het leger-en de bende sneu velden .nóg: 3 "leden van. dé bende. De démocraten hebben gisteren bü de verkiezingen In de V.S. alle belangrijke posten in de wacht gesleept, met inbe grip van het gouverneurschap van New Jersey en de vacature in het Huis van Afgevaardigden, welke Iaiige tijd in republikeinse handen zijn geweest. Op de burgemeesterszetel van ,New York plaatsten zij een voorstander van Roosevelt's Neivdeal-politiek en - het gouverneurschap, van VLrginie wisten ze, zij het met een kleine marge, te be houden. Twee tot nu toe onbekende mannen, van wie er één was gewapend met een revolver, hebben gisteravond tussen 8 en 9 uur getracht en roofoverval te >legen op de kassier van de Boerén- eenbank te Nieuwehage bij Heerlen. De overval is dank zij het kordate optre den van de kassier, de heer P.J.Z. mis lukt. De mannen drongen het in de woning van de kassier aan de Hoogstraat te Nieuwehage gelegen kantoor van de bank binnen én wilden de heer dwin gen het zich in de kas bevindende geld af te geven. In plaats van hieraan te voldoen, begon de kassier met zijn be lagers een robbertje te vechten, terwijl hij om hulp riep. Hierdoor werd de moe der van de kassier gealarmeerd. Ook zy begon om huip te schreeuwen. De indringers achtten het toen geraden zon- def.i.buit bet hazenpad te kiezen. De politie stelt een onderzoek in. Een resolutie, waarin gevraagd werd het recht van de Marokkanen op vrije democratische politieke instellingen te waarborgen, heeft Dinsdag niet de ver eiste meerderheid van tweederden kun nen behalen in de Algemene Vergade ring van de V.N. 5 ,.De resolutie kreeg slechts 32 van de 39 stemmen die nodig waren; Vijf lan den onthielden zich van stemming, 22 landen stemden tegen. Frankrijk boy cotte de vergadering. DR IR VERHOEVEN UIT DELFT KRIJGT BEURS ROCKEFELLER FOUDATION Dr ir W. Verhoeven uit Delft, assis tent van prof. dr ir A, J, Kluyver, heeft een beurs gekregen van de Rockefeller Foundation. De geleerde zal zich haar Califoroië begeven voor het doen van micro-biologisch onderzoek. De verovering vaa .de zetel-üi het HuisS van. Afgevaardigden door deDemocra- 7. ten volgt.op; eén'evëneens".democratische// overwinning/ by de tussentijdse verkiey zing in Winccinsin. -de vorige maand/vDé?" samenstelling" van het huis is'*tiwms:-;2I8y republikeinen, 215 democraten, een onaf-': hankelijke. I A.s. Dinsdag wórdt in het 24sté disbrict:' .van Californië een tnssentiidse/yërkiëéiS zing gehouden ter bezetting van/Z-een* vacante republikeinse zeteL De voorzitter van hetNationale" Ré- - publikeinsé Comité, Leonard W. HalLi erkende Woensdagochtend, dat de demo-, cratiscbe overwinning/.-een'tijdvak - vaa' politieke moeilijkheden voor de RepnHUtfS keinse" Party inluiden. De republikeinen hadden echter te Washington een warbóid- zonder weerga moeten overnemen,, eidus zeide hij, en de politieke „horizon/zouf?: wel van- uitzicht veranderen wanneer- Eisenhower in Januari aanstaande zijn program zou hebben ingediend.' ••- Premier Churchill heeft gisteren ver-/ klaard van plan te zijn zyn Coaserva- - tieve regering nog twee en een half jaar aan het bewind te houden behou- dens." wanneer zich„buitengewone toe-?! standen'! voordoen, '-. vw; Churchill verklaarde, dat hoewel hij gekant is tegen de socialistische idee; van nationalisatie, zijn regering niet geheel ongedaan zou maken wat 'de? sociahsten tot stand hebben - gebracht;/? De regering heeft thans ook plannen? bekend gemaakt voor een eerste huur-'// verhoging sinds 15 jaar/. die :*8 tot?T6?": pond zal bedragen. Tegelijkertijd zyir In?; een witboek van de regering plannen/' bekend gemaakt oni in vijf jaar tijd/; de woonwijken te saneren en jaarlijks: te streven naar de bouw van 300.000 - nieuwe huizen. -:J/pêgt-KE/ Verwacht wordt, dat dit jaar de vbor-*- genomen 300.000 nieuwe hulzen gereed -* zullen komen. -tifn. De Atneriksanse minister van buiten- Jandse zaken, John. Foster Dulles, heeft Dinsdag op zyn wekeiykse pereconferen'/ f .f^fklaard, dat de Verenigde Staten met het plan hebben atoomwapens :in"'-( Spanje op te slaan, -1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1