weg naar ProfZermke winnaar van Nobelprijs In vijf duels 4 Vopo's en 2 partisanen gedood RUSSISCHE NOTA SCHEPT SLECHT&MOi[UIJEHEBi| Tweede Kamer keurde verlaging van belastingdruk goed IBIS Vraag zonder antwoord? Nobelprijs voor scheikunde Verbijsterend Prins Bernhard huldigde zijn eerste koerierster Aderlating voor de schatkist ELFDE JAARGANG No. 2613 ODYSSEE VAN28 DAGEN Uitvinder van nieuwe- microscoop Partisanenleger telde vijf man Plezierige dingen Waar is Molotof? Eisenhower beschuldigi Eremlin VELE VOORZIENINGEN GAAN OP 1 JANUARI A.S. IN VjaggèÉl'-ffiilt DONDERDAG 5 NOVEMBER 1953 Weerbericht I JACHT ONTKETEND IN HELE OOSTZONE Treinverbinding Rotterdam-Gouda over enkel spoor OOK DRIE POOLSE PARTISANEN Nota niet door hem ondertekend VERZETSTRIJDSTER HERDACHT Koningin én Prins naar Ouwerkerk Tweede caisson bij Ouwerkerk geplaatst? Navo-niinisterraaH.:'; At 2':-: A J Op tveg Zie-verder,-pagina- 3 Monument Jan de Rooy De mogelijkheid bestaat; dat Koningin Juliana en j Prins Bern hard Vrijdagavond of -nacht aan wezig zullen zijn bij de sluiting van het gat bij Ouwerkerk. Voorts zullen daar dan waarschijnlijk een aantal ministers bij tegen woordig- zijn. Koningin., en Prins zullen zich eventueel met het tn.s; „Breézand" van de Rijkswater staat naar Ouwerkerk begeven. r - fA' ilIL fit, vxstgest, m ïf ptfes mma v. M ■-.MM ff? Als de- dijk dicht is Het voornemen - bestaat;-, dat, indien de poging tot,; sluitins vany bij mörgënavönd - stroomgat bet laatste r Öuwerkert een gunstig resultaat heeft, van dé rijks-:": gebouwen a.s. Zaterdag óme": driekleur zal worden uitge stoken. -- Rotterdam: Witte de Withstraat 3D Telef. 29218 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. v Directies C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN .Geldig- -van Donderdagavond tot Vrijdagavond» WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Óver hét algemeen veel bewolking "mei. plaatselijk mist en vanavond en vannacht hier en daar enige regen of motregen. Weinig wind. Welnfg veranderingIn temperatuur. V. Hoofdredacteur». DrJ. A. H« J. S* BRUINS SLOT N „Hervormd Almelo" van 17 Oct, jl. wordt een wijkavond aangekon digd. Op deze avond is een onderwerp gekozen, dat in verband staat met de Gezinsweek en dat, naar de Kerke- raad verwacht, velen zal interesseren, nl. de vraag: Naar weike school? Er zullen, zo wordt verder meege deeld, op deze avond twee inleiders zijn. De ene is hoofd van een christe lijke school en hij zal vertellen, waar- om hij zijn taak als christen ziet bij het christelijk onderwijs. De ander, hoofd van een openbare school en diaken in de gemeente, zal getui gen van zijn roeping om als christen het openbaar onderwijs te dienen. Beide sprekers zullen, zo wordt ge zegd, binnen de ruimte van de Her vormde Kerk een getuigenis geven. Ter toelichting zegt de Kerkeraad dan nog: „Men weet, dat onze Her vormde Kerk haar leden geen pas klare oplossing van dit vraagstuk biedt door zich uit te spreken vóór christe lijk of vóór openbaar onderwijs. Zo simpel ligt de zaak niet. Onze Kerk neemt de beslissing niet van haar le den over, maar dwingt hen zelf na te denken en dan tegenover God en hun kinderen een besluit te nemen. Om echter een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, moet men weten waar om het in deze keuze eigenlijk gaat. Hiertoe wil deze wijkavond dienen". Tot zover dit wijkbericht. ¥IJ vinden deze handelwijze een voor het christelijk onderwijs verdrietige gang van zaken. Als we bet goed begrijpen, dan krijgt hier op deze wijkavond de openbare school naast de christelijke een legitieme plaats. Beide krijgen binnen de hier bedoelde ruimte gelijk recht van verdediging. De Kerk trekt aan het einde van de avond geen conclusie. Zij blijft slechts toeschouwer. Zij stelt wel de vraag: Naar welke school?, maar geeft géén antwoord. Zij wil slechts het doen en laten zowel van de christelijke als van de openbare school „critisch begeleiden". Er is weinig fantasie "voor nodig om te voorspellen, aan welke, zijde straks de winst zal worden geboekt. De openbare school, die het vele jaren heeft moeten stellen zonder deze „openheid" van de Kerk jegens haar, ziet zich hier plotseling een kans toe geworpen, die zij slechts tot eigen schade zou kunnen afwijzen. "Wie geen. vreemdeling is in het Jeruzalem.-der openbare-"school, weet, hoezeer imen berichten als de bovenstaande exploi teert als propagandamiddel voor de openbare school. De christelijke school, die voorheen binnen de ruimte der Kerk een wel haast exclusieve positie had, ontdekt nu, dat deze plaats niet meer als van zelfsprekend wordt beschouwd. Dit kan niet anders dan voor haar verlies betekenen. JA maar, zo zal men tegenwerpen, de •Kerk denkt er toch niet aan de openbare school zonder meer aan te prijzen? Zij vermaant toch bij „de ouders, die aan de openbare school de voorkeur geven, er op aan. te dringen, dat ook daar het onderwijs "gedragen worde door de erkenning van en de eerbied voor het Evangelie"? 'Zeker, dit is zo. En niemand zou willen, dat de Kerk hiermee ophield. Maar men trekke hieruit geen voor barige conclusies. Men grijpe hier niet vooruit op een toestand, waarop men wel hóópt, maar die er in de verste verte nog niet is. De huidige empirische openbare school dénkt er nog niet aan, zich aan deze kerkelijke critïek te onderwer pen. Dat zou niets minder betekenen dam dat zü haar univèrseel karakter als school voor het g e h 1 e volk zou moeten prijsgeven. "Wil men een recent voorbeeld, dat men lezen kan in „Volksonderwijs" van Oct. jl.? De Chr. - Vrouwenbond, afdeling Hasselt, zond dit jaar een verzoek schrift naar de gemeenteraad om op de gemeentelijke Kleuterschool het vertellen uit de Kinderbijbel als leer vak in te voeren. Zie, dit was nu zo'n poging, wellicht heel gebrekkig, om er op aan te drin gen, dat het openbaar onderwijs ge dragen zou worden „door de erken ning van en de eerbied voor het Evangelie". En wat zeiden de vrienden van de openbare school? Het afdelingsbestuur van „Volksonderwijs" vreesde „dat bij inwilliging van dit verzoek grote on rust rond de kleuterschool zou ont staan en onderlinge strijd het gev.olg zou zijn, hetgeen het voortbestaan van deze school, die pas een prachtig ge bouw heeft gekregen, zou bedreigen. Na rfjp beraad en in overleg met het hoofdbestuur werd besloten, om de gemeenteraad te verzoeken niet tot wijziging van de lesrooster over te gaan". TM OET de Kerk dan ophouden met 1J haar pogen ook de openbare school te trekken binnen de lichtkring van het Evangelie? Moet ze die dan los laten? Integendeel. Allerminst. Maar men realisere zich, dat hier het theocratisch visioen telkens weer stuk breekt op de werkelijkheid. Men verwijte ons hier geen gebrek aan geloof. Zelfs Hoedemaker, in zijn geloofsidealisme, is er niet aan kun nen ontkomen om een voor de p r a c t ij k geldend program van grondwetsherziening op te stellen. Er is niemand onder de christenen in den lande, die niet met Hoedemaker hartstochtelijk zou verlangen naar de éne christelijke school voor héél de natie. Dié is er nog niet. De christelijke school een onvol tooid werk? Géén bezwaar. Maar za- lang men geen beter schooltype weet Het wanhopige groepje Tsje chen dat ""zich met drie pistolen en 42 kogels eéh weg heeft ge baand dwars door Oost-Duits- land en een spoor van bloed achter zich heeft gelaten, is zo wel in het Oosten als in het Wes ten aangezien voor een goed-ge- organiseerd partisanenleger. In geallieerde kringen in West- Berlijn is men van mening dat de hardnekkige geruchten over een partisanenleger in werke lijkheid op niets anders berust ten dan op de grote activiteit en de schietvaardigheid van de Tsjechische vluchtelingen. De vuurgevechten, die zij ge leverd hebben, zijn er de oorzaak van geweest dat meer dan tien duizend politiemannen op hun spoor werden gezet. Het eerste treffen in Luckau heeft bh de communistische au toriteiten onmiddellijk de vrees doen postvatten, dat de parti- sanen hun eerste slag geslagen hadden en weldra een openlijke stryd tegen het regime zouden gaan voeren. De nerveuze politie-aetmteit heeft in Zuidoost-Duitsland een opschudding veroorzaakt die herinnerde aan de gedenkwaar dige Junidagen. Hoe zullen de tien duizend man van de Volkspoütie zich voelen, nu zh horen dat zij gestreden hebben tegen vijf jonge mensen, van wie er twee in hun handen gevallen zijn? j In West-Berlijn zijn drie Tsjechen aangekomen, behorende tot een groep van vijf, die zich al schietende een weg gebaand hebben door de Sowjet-zone van Duitsland. Twee leden van deze groep zijn door vuurgevechten om het leven gekomen. Een van de drie, die in West-Berlijn aankwamen, ligt thans ernstig gewond in een West- berlijns ziekenhuis, waar hij onmiddellijk' geopereerd werd. Een aantal leden der communistische Volkspolitie werd door hen gedood. Deze schietpartijen hebben in de gehele Oostzone een jacht op partisanen ontketend, die nu nog niet "u's beëindigd. De Tsjechen hebben 28 dagen nodig gehad om West-Berlijn te bereiken. Hei is voor hei eerst, dat een geslo ten groep Tsjechen gepoogd heeft zich een weg door Oost-Duitsland en door het ijzeren gordijn, naar het Westen te schieten. In totaal moesten zij vijf schief- duels met do Vopo uitvechten en door de mazen van een net welen le kruipen, dat over geheel Oost-Duitsland was ge legd, gevormd door duizenden man schappen van het Russische bezettings leger en communistische politiemannen. Zelfs moesten zij ten slotte een Russisch militair, oefenterreinpasseren. Zij heb ben nu politiek as'yl aangevraagd. Moge lijk rei hun uillevering worden geëist op grond van hel doden van leden van de Volkspolitie, De drie Tsjechen, die West-Berlijn ten. slotte hebben wéten te bereiken, zijn twee broers, dé 23-jarige Ctirad De in Stockholm lopende geruchten, dat een Nederlander een ernstige eandi- daat was voor een Nobelprijs, zijn be vestigd. Gisteren heeft de Zweedse 'Aca demie van Wetenschappen bekendge maakt, dat de prijs voor natuurkunde is toegekend aan prof. dr. F. Zernike. hoog leraar in de natuurkunde aan de uni versiteit te Groningen, Prof. dr, F. Zernike. geboren in 1888, heeft, zoals we gisteren reeds meldden, de laatste Jaren grote naam gemaakt met de constructie van een nieuw type microscoop, de zgn. phasecontrastmicros- coop. welke het mogelijk heeft gemaakt levensprocessen gedurende lange tijd onder de microscoop te volgen én even tueel op een film vast te leggen. Reeds tijdens zijn studiejaren heeft prof., Zernike de aandacht getrokken door degeniale beantwoording van enkele prijsvragen, die met goud wer den bekroond. Hij werd doctor in de wis- en natuurkunde* op 17 Februari. 1915. Vijf jaar later volgde zijn benoe ming tot hoole/aar aan de Universi teit van Groningen. Het heeft lang geduurd voor. de uit vinding, van prof; Zernike doordrong in het instrumentarium van alle grote optische firma's. De ontdekking van dje hoogleraar dateert" van 1932. Enige jaren lang hield hij er regelmatig le zingen over, docji men hechtte weinig waarde aan zijn mededelingen. Prof. Zernike zelf heeft hiervan ver teld dat hij eens - een bezoek bracht aan de Duitse Zeissfabrieken. Nadat hij daar zijn vinding had verteld gaf men hem ten antwoord, „dat wanneer zij enige praetische betekenis had, de vondst allang bij de onderneming zelf zou zijn gedaan Pas na de tweede wereldoorlog zijn de ogen opengegaan voor dè ontdek king van prof. Zernike. Xn 1950 werd hij benoemd tot erelid van de Britse Royal Microscopical Society. In 1952 kreeg hij de Rumfordmedaille van de Royal Society te Londen. Enkele jaren geleden heeft hij aan de Johns Hop- kins-universiteit te Baltimore col lege gegeven, waarna ook in Amerika grote belangstelling ontstond voor zijn vondst. In het begin van dit jaar heeft de aan te wijzen, waarbinnen men zich gewonnen wil geven aan de critiek vanuit het Evangelie, trekke men de o.i. enig mogelijke conclusie: naar de school met de bijbel. Na de vraag het antwoord! Op gevaar af, dat men om zijn sim pelheid en rechtlijnigheid een plaats krijgt in de rijen van de verlate „ne- gentiende-eeuwers ter rechterzijde". T. M. GILHUIS. In het Natuurkundig Laboratorium, te Groningen werd de eerste „phase contrast microscoop" 'aan de uitvinder van- dit toestel, prof. dr. Zernike, overhandigd. Deze aanbieding vond. plaats door mep dr. C. E.' Bleeker, namens de „Ned. Optiek- en Instru mentenfabriek Dr: C. E. Bleeker" te Zeist, waar de microscoop werd vervaardigd. Amsterdamse Gemeentelijke Univer siteit prof. Zernike het eredoctoraat in de faculteit der geneeskunde ver leend. Prof. Zernike heeft ook naam gemaakt met het construeren van een zeer gevoelige galvanometer. Het Groningse laboratorium beschikt over een electromagneet.dte op zijn aan wijzingen werd gebouwd. pROF. ZERNIKE, die uiteraard zeer verheugd is met de Nobelprijs (een versierd diplo ma, een gouden medaille en ruim 121.000.zal, naar hij gisteren verteldehet geld ge bruiken voor een paar plezie rige dingen, zowel persoonlijke als wetenschappelijke. Onder de wetenschappelijke rekent hij de aanschaf van enige instrumen ten en hulpstukken, die zó kost baar zijn, dat hij ze tot nu-toe niet heeft kunnen aanschaffen. De herstelwerkzaamheden aan de vernielde spoorlijn bij Nieuwerkerk a ld IJssel zijn in een snel tempo ge gaan. Gisteravond reeds was het mogelijk" de treinverbinding Rotterdam—Gouda over enkel spoor te hervatten. Hét andere spoor, dat over een lengte van 800 meter is vernield, wordt thans onder handen genomen. Het vervoer geschiedt nog wel met enige vertra ging, doch. er bestaat goede hoop, dat binnen niet ai te lange tijd de lijn weer in orde is.- Masin en de 21-jarige Josef Mahin, en de 22-jarigë Milóslaw Paumer, die gewond werd. De Tsjechen hadden het grootste deel van de ruim 300 km, die hen van de vrijheid scheidde te voet afgelegd. Ze hielden zich schuil in schuren en bossenen leefden voornamelijk van aardappels en appels, die ze konden vinden óf stelen. Vijf dagen lang waren ze zonder voedsel en water. Met zijn vijven hadden ze drie revol vers én in totaal 52 kogels, die ze had-, den bewaard uit de „bevrijdings"-dagen. Op 3 October was het vijftal vertrok ken en op 1 November kwamen de drie overgeblevenen in West-Berlijn' aan. Gisteren werd dit nieuws door de Ame rikanen vrijgegeven. Ze waren gevlucht nadat ze door de autoriteiten van de technische academie van Praag waren weggezonden. Onmid dellijk daarop waren ze bij Hora Svate Anny Oost-Duitsland'. binnengetrokken. Eerst hebben ze vijf dagen - lang gelo pen, waarbij ze leefden van aardappelen en appelen; die ze in de velden vonden. Kleine stukken legden ze per .trein af. Ze verkochten kleren én kostbaarheden om wat treingeld,te krijgen. t Drie jonge Poolse partisanen zijn gis teren In het Westen aangekomen en hebben om politiek asyl gevraagd. De vluchtelingen, twee mannen en een meisje, verklaarden, dat in Polen mo menteel ruim 35.000 partisanen tegen de communistische heersers strijden. Er bevinden, zich volgens- hun zeggen vele Russische deserteurs in de gelederen van de partisanen. De Duitse prof. Hermann Staudingsr van de Universiteit van Freiburg, aan wie de Nobelprijs voor scheikunde van dit jaar is verleend, is de grondlegger vap de moderne plastic-industrie. Zijn onderzoekingen hebben geleid tot de synthetische rubber en de nylonweefseis. Kij is thans-72'jaar oud: De prijs voor de chemie bedraagt ongeveer 120.000 gulden en er bij behoren een oorkonde en een gouden medaille. Prof. Staudingers onderzoekingen be wegen rich met name op het gebied van de grote moleculen. De geleerde onder zocht bijvoorbeeld de structuur van organische stoffen zoals albumen, cellu lose en India-rubber. Aldus werd hij bij zijn collega's bekend als de „vader van de. scheikunde der grote moleculen" Slaudinger is reeds door wetenschappe lijke instellingen in vele landen geëerd. '■'•VS p HURCHILL heeft de wereldtoe- stand van nu minder gevaarlijk, maar meer verbijsterend genoemd dan die van twee jaar geleden.. Het minder gevaarlijke is gelegen in het feit, dat de Verenigde Staten weer bewapend zijn, waardoor hét- machtsoverwicht van de Russen is ge-' broken. p;",; Meer verbijsterend betekent, dat zelfs de knapste staatslieden van het Westen hoegenaamd niets weten van wat de Russen in hunachterhoofd hebben. 4 Er is. dus geen diplomatiek schaak spel mogelijk en de Russen ontwijken conferenties, als bijvoorbeeld de voor gestelde in Lugano, waar het "Westen zou kunnen trachten iets meër over de inhoud van dat achterhoofd t« weten te komen. Dat is in ieder géval een slimme di plomatie van de Bussen, _V;; Het Westen laat zich zien en de Rus sen hullen zich in het mysterie. -i Moskou zal wel tevreden geglim lacht hebben over Churchill's verbas tering. Na 12 uur tan hard werken worden de werkers aan het dijkgat bij Ouwerkerk door de kok onthaald op een ferme maaltijd en een concert op accordeons. Is het hun zwanenzang, nu, naar ge hoopt wordt, morgen hel gal zal worden gedicht. In de uitzending van Radio Moskou, waarin de jongste Russische'nota aan dé Westelijke Grote "Drie werd omgeroepen, is .de Russische minister van Buitenland se Zaken Molotof niet genoemd.; Men heeft Molotof de afgelopen maand niet in Moskou gezien. Normaal zou Mo lotof vermeld moeten zijn als onderteke naar van de nota, zoats dit in het verle den hü de laatste drie nota's, het geval is geweest. Molotof verdween de eerste week van October. Er werd reeds verondersteld, dat shij in ongenade was gevallen,tot dat zijn foto deze weekop de; aanplak biljetten ter herdenking,-van de Rode Revolutie verscheen', s Het standbeeld, op te richten-, ternage dachtenis aan Jan de Rooy,.'derhekL van de Langstraat,, is thans naar. de gieterij..Men hoopt het monument In Mei; 1954.te,kunnen onthullen. In het eerst gebouwde gedeelte van de nieuwe tuinstad Slotermeer te Am sterdam, waar welhaast alle namen der straten herinneren aanhen, die slacht offer zijn géworden Hij hun verzet te gen de overheerser in de bezettingsja ren, 'is gistermiddag; 'Reina Prinsen Geerligs herdacht, die deze maand tien jaar geleden het leven liet in het. con centratiekamp Oranienburg óp 21-ja- rige leeftijd. Zij was de eerste koerier ster van de. staf van Z. K. H.- Prins Bernhard, die te harer nagedachtenis een klimroos heeft geschonken .voor de beplanting in de naar haar genoemde straat; Nadat de drie-jarige Reina Pih; die door haar vader,."de. heerG.; Pit uit Emmen. naar de verzetstrijdster 5s;ge- nóemd, wijl hij, zeer nauw met haar de illegale strijd heeft gestreden en ook in Oranieiiburg heeft gezeten;'het naambord had'ontbloot door hét .ver wijderen. van 'de Nederlandse„drie kleur,""'plantte'" de héer J. R. 'Koning; Hoofd van de afdeling" bëplantjng van L' -Li V-. "E V *'Vif if - President Eisenhower heeft de Russische regering err .gisteren- - vau» beschuldigd, dat zij tracht een viermogendhedenconferentie over Duitsland en Oostenrijk tégen te houden. 1 A Op een persconferentie verklaarde de president:'„Wij zijn bezig de Sowjet-nota die wij ontvangen hebben, te bestuderen, Zjj is-negatief en verwerpt het voorstel- van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk voor een spoedige conferentie over Duitsland en Oostenrijk." - s „De Nota", zo zei Eisenhower, „schijnt te trachten zulk een conferentie tegen te hóuden door onmogelijke voorwaarden te stellen ten aanzien van de Europese Verdedigingsgemeenschap; het NAVO- stelsel van collectieve beveiliging en de positie van communistisch China". „Uil de Sowjel-nols blijk! aid eon opzei om lol elkaar te komen maar om zoveel mogelijk moeilijkheden le schep pen". B< president zei. te hopen, dat de kan sen op een politieke conferentie over K-.-rt_ gunstig stonden, doch hij weigerde enige voorspelling hieromtrent, -omdat er zeveel hinderpalen in de weg stonden. Naar opvatting van regeringskringen in Bonn moeten de Westelijke mogend heden, na het ontwijkende antwoord van Meskou op de uitnodiging tot een con ferentie in Lugano, onderzoeken of net nog nut heeft de notawisseling voort, te zetten. Ook sommige politici van de regeringspartijen menen, dat het nu zaak is consequenties uit de. houding der Snwjct-Unie te trekken. Zeker is, dat men in Bonn de kansen op het tot stand komen van een beraad der grote mo gendheden lager schat dan óóit,- Ook in Parijs meent men, dat de Rus sische afwijzing van de Westelijke uit nodiging voor de -'conferentie, in Lugano zalleiden lol een vluggere- - ratificatie door deWesieurópëse parlementen inhei bijzonder hel Franse van het E.D.G.- verdrag. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gistermiddag haar goedkeuring gehecht aan het belastingplan van de regering, dat de schatkist rond 510 millioen gulden zal kosten en de Nederlandse bevolking een aanmerkelijke verlichting van de belastingdruk zal brengen. Zoals bekend beogen deze fiscale voor zieningen de. bevordering van de werkgelegenheid op lange termijn, een tegemoetkoming in de huurverhoging van woonhuizen en een 'sociaal- rechtvaardige lastenverdeling. - De fiscale voorzieningen in verband met de huurverhoging zullen met ingang van 1954 in werking treden: de verlaging van de suikeraccijns met 9 cent per kg (schatkistoffér 35 millioen), de verlaging van de omzet belasting op huisbrand en schoeisel voor een standaardgezin (2 kinderen) ongeveer 8.50 per jaar (schatkistoffer 26 millioen) en verlaging van de personele belasting voor een standaardgezin 12 per jaar (schatkistoffer 24 millioèn). De fiscale herzieningen in het belang van de werkgelegenheid gelden reeds voor hét jaar 1953: Vervroegde afschrij ving op geïnvesteerde bedrijfsmiddelen over de jaren 1953 tot en met 1957 vergt voor de Inkomstenbelasting en de ven nootschapsbelasting een mindere op brengst van 96 millioen gulden. De ver laging van de vennootschapsbelasting zal 56 millioen bedragen. De afschaffing v4n de extra-inkomstenbelasting betekent een budgetair offer van 22 millioen. Het toe kennen vac Investeringsaftrek voor' de inkomstenbelasting en de vennootschaps- de dienst, derpublieke werken, in;©P- dracht van Z. K. H. Prins Bernharif dié" klimroos onder het naambord. De klei-: ne'Reina mócht met behulp van' een grote, schop de eerste aarde, op de plant werpen. - De heer R. J. Prinsen Geerligs, va der van de strijdster,, bedankte voor de hulde. Namens bet gemeentebestuur van Amsterdam woonden mevr. G. Wijsmuller—Meijer én mevr. E. .Tee-" boom—VanWest de korte; plechtigheid,;; bij..' - - mui mim-max s; I/öT- '.Reina Prinsen 'Geerlings,' tijdens oorlog koerierster-bij-de staf van Print Bernhard,-is ■WbensdagmïddagVtè'' sterdampo'sihuum 'geeerdi toén :'e"en klimroos werd geplaatstt in de straat,, welke naar haar enaam is^-genoemdi -j i. belastingplus de verlaging van de com- missarissenbelasting vraagt van de schat kist een .aderlating van 70 millioen. De overige voorzieningen hebben be trekking op een sociaal-rechtvaardige lastenverdeling, speciaalvoor de z.g. middengroepen: de verlichting van de inkomsten- en loonbelasting, inclusief de verlaging aan de voet, betekent voor de schatkist een offer van 175 millioen en de uitbreiding van de kinderaftrek 21 millioen. Verwacht mag worden dat deze voor zieningen per 1 Januari ss. van kracht zullen wordén. Het gehele complex fiscale maatre gelen, diede regering heeft aangekon digd, zal volledig tot stand zijn-gekomen, zodra de aangekondigde afschaffing en de verlaging van schoolgelden en col legegelden door de Tweede Kamer zuilen zijn goedgekeurd; .-.j. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft echter nog geen wetsontwerp dienaangaande ingediend.. Hiermede zal een budgetair offer van 20 millioen gulden gemoeid zijp..- Een van de voorzieningen uit het be lastingplan van de regering," n.l. de af schaffing van het weeldetariefvan 30 percent van de omzetbelasting, werd reeds enige mnnden geleden door de 'Kamer aanvaard "-^7,-y- Ook vandaag is bij hét stroomgat van Ouwerkerk het water weer eeni flinke slag toegebracht. Reeds van morgen' vroeg heerste een grote bé? drijvigheid rond het sluitgat en alle» wees er. op, dat er weer een grata, gebeurtenis werd voorbereid. Om ongeveer negen uur' werd .daar: de tweede Phoenixcaissan geplaatst. Deze manoeuvre verliep buitengewoon vlot. Een "aantal sleepboten bracht het; gevaarte op zijn, plaats en toen hét; op de juiste plaats lag werd.het sein; gegeven om de afsluiters te openen," waardoor het water, kon binnenstro men. Langzaam zonk de Phoenix eh{ kwam binnen een kwartier v op de bezinkingsdrempe! terecht. De bezin- king bleek prima -in orde te zjjn,-' De belangstelling'voor deze gebeur-^ tenis was bijzonder groot. Het ligt in de bedoeling, morgen ochtend bij het daglicht de derde cais- son te doen zinken, waarna dan: mor genavond door plaatsing van de:yiërdé? en laatste caisson de definitieve af sluiting een feit zal worden. Dit zal-; gebeuren om ongeveer 'elf uur en hierbij zal gebruik worden gemaakt; van de natriumschijnwerpers, welke rondom hét gat in dertig meter hogo i verlichtingstorens zijn aangebracht,:;-.? De raad Van ministen van de NAVO zal van 14 iot le December te Pariji var-' gadereh, iq' is officieel te Parijimaegeï deelde *v- 4:J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1