uur voor Duiveland Onafgebroken arbeid ook na sluiting vgn laa meisie economie uppel in Weense hoenderhok De Russische, antwoord-nota MINISTER EDEN SPREEKT VAN ONAANVAARDBARE EISEN Zware sleepboten kwamen vanmorgen in actie Else Zaisser uit ambt ontzet De spionnage in Oost-Duitsland VRIJDAG 6 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2614 Weerbericht Russisch diplomaat wil lid worden van Club de Jeudi Treinverkeer tussen R'dam en Gouda weer normaal Mossadeq komt Zondag voor De.el Franse fondsen bevroren Slagerijen in Parijs gesloten Dankdienst in Zierikzee '"-'Vw' - - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019-30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. KODDE NACHT Droog weer met flinke opklaringen, maar in de nacht en ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige, langs de Waddenkust later krachtige Zuid westelijke wind. Koude nacht met plaatselijk nacht vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag.j y Hoofdredacteur: Dr J. A, H. J. S. BRUtaS SLOT Directie: C- A. KEDNING en Mr K. VAN HOUTEN ]\/T ET byzonder veel genoegen zal iedereen hier te lande de toe kenning van de Nobelprijs voor na tuurkunde aan prof. Zemike hebben begroet. Voor de tiende maal ontving een Nederlander deze hoge onderscheiding. Met zoveel te meer vreugde kunnen wij hiervan gewag maken, omdat de reden waarom prof. Zernike dé Nobel prijs verwierf, gelegen is in een ge niaal onderzoek, dat leidde tot de uit vinding van een nieuw type "micro scoop, die voor de medische weten schap en dus voor de mensheid van groot belang is. Men staat versteld als men leest hoe lang het heeft moeten duren voor deze uitvinding reeds gedaan in 1932 erkenning vond. Intussen is dat de laatste jaren in toenemende mate geschied en de be,- kroning dezer erkenning is de too- kenning van de Nobelprijs. Een eer voor prof. Zemike. Een eer voor de Nederlandse wetenschap. Een. eer ook voor ons vaderland. ïjC Het Haagse diplomatieke corps is min of meer in de war gebracht door een recente Russische stap, aldus meldt A.P. De kanselier van de Russische ambas sade G. S. Barouline heeft kort geleden aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd hoe men lid zou kunnen worden van de „Club de Jeudi". Reeds enige jaren organiseert de club bals, picnics en boottochten, maar vaak ook houden Nederlandse ministers en andere hooggeplaatste autoriteiten er er lezingen over internationale vraag- sLukken. Het Nederlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken, niet goed wetend wat te doen- .snuffelde in de boeken en: zou de Russische diplomaat geantwoord heb ben dat „er otficieel geen Club de Jeudi bestaat"' Inderdaad heeft de club geen officiële status. De voorzitter van de club, waarvan diplomaten "lid zijn uit verschillende landen, was. echter ook op de hoogte gesteld van het Russische verlangen zich bij de club aan te sluiten. Het da gelijks bestuur van de club bespreekt nu welke procedure gevolgd moet worden nadat het een officieel Russisch verzoek om lidmaatschap ontvangen zal hebben. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Gouda geschiedt sinds gisteravond half ze ven weer geheel normaal. Zowel de pendel diensten als t.de autobusdiensten zijn opge heven. Er wordt door sommigen hoogop- gcgeven van de voortreffelijkheid 1 der „sociale markteconomie". Die so- dale markteconomie, die in Duitsland jou worden bedreven althans de I Duitse regering noemt haar economi- j scire politiek aldus steit men dan tegenover de economische politiek, f j'óais Nederland die 'voert. En dan zou de sociale markteconomie prin- I cipieel juister en practised veel en j veel beter zijn. 1' De heer Weiter heeft dit punt in de Tweede Kamer even naar voren gebracht in een terloopse vraag Minister Zijlstra is er ook even, in iets meer dan een kolommetje van de Handelingen, op ingegaan. Het is de moeite waard dat ant woord nauwkeurig na te gaan. We kunnen het zo samenvatten: Wat is sóciaie markteconomie? In de literatuur kennen wij het stelsei onder een ietwat andere naam, nl. het neo-liberalisme, een woord dat men in de praetijk liever niet gebruikt. Minister Zijlstra zei niet te begrijpen waarom niet, maar dat was blijkbaar een grapje. In ieder geval, zei de minister, is de gedachte die aan het gebruik van de term sociale markteconomie ten grondslag ligt, onjuist Sociale markteconomie staat tegen over dirigisme, die twee scherp ge definieerde stelsels van practische economische politiek pretenderen te zijn. Er zouden slechts twee mogelijk heden zijn: markteconomie of kom- mando-economie. Het is: of, óf. Er is geen tussenweg. De minister verwerpt deze gedach te. Zo is-het niet en zó kan het niet. Dat- dit niet gaat, komt ook tot uit- dilukking in de werken van de aanhan gers van de neo-liberale school zelf. Men-komt tot de erkenning, dat ook m'-'dë"markteconomie overheldsingrij- pen nodig is. Is dat dan geen koni- mando-economie? Neen, zegt mén dan van neo-li'oera3e zijde: Want er is goed en slécht ingrijpen. Die scheidingslijn kan men echter evenmin trekken, al dus de 1 minister. Niemand heeft ooit déze-begrippen van goed en verkeerd ingrijpen, theoretisch noch practisch voldoende gedefinieerd, Men is hier dus op een verkeerde weg.; Tussen de beide uitersten van markteconomie en kommando-eeono- mie bewegen zich andere stelsels, die alle een zekere graad van vermenging van vrijheid en overheidsingrijpen zijn. Theoretisch is de „sociale markt economie": dus geen -behoorlijk bruik baar stelsel. Een aantal Oostenrijkse bladen acht bet niet uitgesloten, dat publicatie van de. politieke mémoires van de minister van Buitenlandse Zaken, Karl Graber, ernstige politieke gevolgen zal hebben. De minister geeft in zijn mémoires, waarvan het eerste deel Dinsdag in het partijloze blad „Die Presse" is ver schenen, een overzicht van zijn-ervarin gen als minister van Buitenlandse Za ken sinds 1945. i De Parijse politie heeft Donderdag 'een twintigtal slagerij en voor de tijd van een week gesloten, omdat de eigenaars de nieuwe prijsregelingen hebben ontdoken. stralend weer, zodat de weersomstan digheden vanavond, zoals het zich nu laat aanzien, weinig moeilijkheden zul len opleveren. TATAAR hoe Is het-met de praetijk r-*- van het stelsel? Is die niet aan te bevelen? De minister vergelijkt de volgende concrete dingen in Duitsland en in Nederland: allereerst de huurpolitiek. In .Duitsland zijn slechts vrij de huren van woningen, die na 1945 zonder subsidie zijn gebouwd. Voor vóóroorlogse woningen geldt een maximum-huur, welke, evenals bü ons, wordt gevormd door de vóór oorlogse huur plus een zeker percen tage. De toegelaten verhoging is in het algemeen maximaal slechts 10, procent. Dan: de financiering van de bouw activiteit uit de openbare middelen. De omvang daarvan in Duitsland is waarschijnlijk groter en zeker niet kleiner dan in Nederland. Het deel van de investeringen in het alge meen, dat wordt gefinancierd uit openbare middelen, is zeker niet kléiner dan in Nederland. Vervolgens: de belastingdruk is zeker- niet lager dan in Nederland. En hét Nederlandse deviezen-regime is liberaler. Ook de zorg voor „de velgeten groepen" in Nederland kan de. toets der vergelijking met die in Duitsland goed doorstaan. De omvang der subsidies aan het bedrijfsleven in Duitsland bewijst dat de vrije markt daar in het gedrang komt. De minister komt tot de conclusie dat ons stelsel meer sociaal is dan dat in Duitsland en dat. het tevens aan de markt een grotere plaate toekent dan net Duitse. In de loonpolitiek schuilt een ver schil, maar dat is volstrekt onvol doende pin de zwart-wit-typering dirigisme sociale markteconomie aan te brengen. Samenvattend, zei dé minister ten slotte, dat op grond van hetgeen hij had aangevoerd gezegd- kan worden, „dat de terni „sociale markteconomie" ten enenmale onvoldoende is om een concreet stelsel van economische politiek voldoende scherp te defi niëren". Hieruit mag dus de gevolgtrekking worden gemaakt, dat; het niet ter zake is en een onjuiste indruk wekt, indien men beweert dat door een socialef markteconomie te gaan voeren een principieel ander stelsel van economische politiek wordt geïntro duceerd dan wij op het ogenblik hebben. En de Duitse, praetijk be wijst niet, dat in het algemeen de deugden, die men van een sociale markteconomie verwacht, werkelijk heid worden. Het is misschien wel goed om dit college-economie van prof. Zijlstra le onthouden. Na ide sluiting van het stroomgat bij Ouwerkenk zal morgenavond in de Grote Kerk te Zierikzee een dankdienst worden gehouden. Hierin zullen korte toespraken worden ge houden door alle plaatselijke predi kanten alsmede door de leider van de plaatselijke afdeling van het Leger des Heils. Luchtfoto KLM Het proces tegen de voormalige eerste minister van Perzië, Mossadeq. zal Zon dag inplaats van Woensdag, zoals oor spronkelijk vastgesteld beginnen, aldus is Donderdag te Teheran verklaard door de openbare aanklager Brigadier Hos sein Azemodeh. .De reden waarom het proces eerder gehouden zal worden, werd niet medegedeeld. De.- Deense kustlorpedoboten ,^f Uit leidt" '(links) en r „Wiltemoes" xijn gisteren' ie,' Rotterdam aangekomen vóór een-driedaags niet-ófficieel bezoek aan Rotterdam.' De schepen gemeerd in de-Parkhaven. Van de Dienst voor Sociale Zaken •-. j in Midden-Java verneemt P.I.Aneta,®|^| dat in de periode van Januari tot Augustus 1953 in totaal 257.689 per-." sonen uit hun kampongs zij n ge- vlucht als gevolg-van de a'ctivdtéiten-Sj van de Da rul Islam en de, bendén. uitp§3ï het Merapi-Merabu-complex. ;;ÏS. De schade, die de bevolkingheeft.,iï, geleden wordt geschat op circa;:Rpv.'K-ï 2.053.780.77. Van de 257.689 evacué's- komen 175.430. uit het gebiéd van Te-?v|f gal, 1683 uit Banjumas en 43 uit het gebied van Bojolali. Het aantal in.deSI as gelegde huizen bedroeg in totaal' S 3361, nl. 2361; in het. gebied van Tji-r>'|-' latjap en 876 in het gebied vari:£re- - - -: bes. - - '-,1 Het aantal doden bedroeg 90, waar-v:'-'v van 70 in het gebied yanVTjilatjap;-DeS:|| Dienst Sociale Zaken in Tvfiddert-Java heeft gedurende de afgelopen acht maanden meer dan "Rp. 680.000uit- getrokken om de slachtoffers vani.het-" bendewezen te helpen. VNIGB maanden geleden heeft een in Canada woonachtige Zuid-Afrikaan „5 voet hoog, [groene ogenen gebruik nie drank nie") zich schriftelijk tot de burgemeester van Amsterdam gewend met het verzoek, voor hem uit te kijken naar een Am sterdamse schone, die met hem .ie eenzaamheid in Brits-Colnm- bia zou willen delen om na wederzijds goedvinden een hu welijk aan te gaan. Een der dagbladen in de hoofdstad heeft deze brief in zijn. kolommen opgenomen. Dezer dagen-schreef de Cana dese Zuid-Afrikaan uit Van couver, dat hij. maar liefst 1000 brieven en 600 foto's van vrou welijke reflectanten tussen 13 en 30 jaar had ontvangen, ivaar- voor hij de burgemeester .„bait dankie zei". „Er is een meisie- dame, op wie ek verlief is, el zal haar mij foto' stuur". De 39-jarige Willem Johannet 'Saayman, wiens voorouders Ne derlandse Hugenoten uit Frank rijk waren,, za! dus,' als alles meeloopt, straks- uit; zijn een zaamheid in Canada verlost zijn... De Ver. Staten hebben een klein gedeelte van de financiële hulp, die zy Frankrijk verschaffen, bevroren, teneinde een betere behandeling te verkrijgen van de Amerikaanse zakenlieden in Marokko. Dit wer-d door diplomatieke auto riteiten in Washington meegedeeld. Zü zeiden, dat het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken een verbod heeft uitgevaardigd tot het uitgeven van, een bedrag van 600.000 dollar, datbestemd is voor die verbetering van de Frarfse indus triële productie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1