AMSTERDAM Historische nacht op Schouwen-Duiveland Ontroerende momenten bii Ouwerkerk Aantal doden thans reeds gestegen tot acht Koningin Juliana getuige van afgrendeling van laatste gat Dankbaar In het geloof dat, God alles ten goede zal keren ZWEEDS SCHIP (OP WEG NAAR NEDERLAND) ZONK NA BOTSING Koningin voor de radio v Vorstin sprak tot Nederlandse volk ZATERDAG 7 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2615 Weerbericht rmmê r~ Wilde tonelen te Triest Scheepsramp hij Cuxhaven Twee doclën en vijf vermisten Interkerkelij ke dankdienst Molotof was met vacantie Kans op opklaringen J 1 Onmiddellijk1' na - - het -.*• plaatseh-i A^an.. de>vierde' caisson Begonnen de kerkklokken- op de wal haar feestelijke klanken "uit te4 strooien en loeiden de sirenes van alle schepen in de om geving haar vreugde uit. Vandaag gingen de vlaggen uit. Vandaag is het feest in het gehele land. Het-laatste gat in de dijken is gesloten. Als een badplaats Gevaarlijk moment Thans alles dicht *83 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon. 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424367 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 213 per maand, 8.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt /dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en air K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Zondagavond: VEEL WIND. Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk regen» later van het Westen nit opklaringen. Matige tot krachtige, langs de kust af en toe harde Zuidweste lijke wind. Vannacht minder kond. Morgen overdag, ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. <a, /j. Hoofdredacteur: Dr 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT ER heeft zich, gelijk de lezers ge zien hebben, bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken, een discussie ontwikkeld over de vraag of Amsterdam de hoofdstad des lands is. In het voorlopig verslag hadden sommige leden gevraagd welke de fei telijke betekenis is van het begrip hoofdstad des lands. Indien deze be tekenis een wezenlijke is, moet dan niet bij de wet worden bepaald welke gemeente als zodanig fungeert, zo vroegen zij. Minister Beel heeft daarop geant woord, dat onder koning Lodewijk Napoleon Amsterdam de hoofdstad was, dat gedurende de inlyving onder Napoleon Amsterdam zetel der rege ring was en dat in de Grondwet van 1814 Amsterdam uitdrukkelijk hoofd stad genoemd werd. Na de samen voeging met België verdween die be paling en sindsdien spreken noch grondwet, noch wet ervan. Wel, zo schreef de minister, wordt Amsterdam algemeen aangemerkt als hoofdstad enerzijds, omdat de koning er wordt beëdigd en ingehuldigd en anderzijds, omdat Amsterdam tijdens de republiek de aanzienlijkste en meest bevolkte stad des lands was. Maar, was 's ministers conclusie: Aangezien het begrip „hoofdstad des lands" hier te lande wezenlijke bete kenis mist, bestaat er geen voldoen de aanleiding om een gemeente als zo danig bij de wet aan te wyzen. TAEZE zaak heeft een zekere aan- J dacht getrokken. De burgemees ter van Amsterdam heeft er zich te recht boos over gemaakt en. niet min- dir dan vijf sprekers hebben er Don derdag in de Tweede Kamer het hun ne van gezegd. Op zichzelf is deze zaak niet erg belangrijk. Terecht is de opmerking gemaakt, dat Amsterdam de hoofd stad is, ongeacht de vraag, of het in de wet staat en ongeacht de vraag, wat een.minister ervan vindt. Want Amsterdam is maar niet een ttad, die algemeen als hoofdstad wordt „aangemerkt", zoals de minister schrijft, Amsterdam is voor het volks bewustzijn, voor het nationaal gevoel de hoofdstad. Dat is een kwestie ook van aanzienlijkheid en van bevolking, maar. dat is vooral een kwestie van historische traditie. Met de Neder landse zelfstandigheid is Amsterdam als hoofdstad opgegeven. v De machtigste, de schoonste «n de lastigste stad van de republiek. Zo heeft men het in2814 ook ge;, voeld. Amsterdam is het symbool der natie. In de meest republikeinse stad van Nederland werden de Oranjes in gehuldigd als koning. Zo is Amster dam het symbool van de Nederlandse nationale eenheid als vrucht der his torie. Daar staat het Koninklijk Paleis op de Dam. Het raadhuis dat palels werd. Daar brengt de Koningin geregeld haar officiële bezoeken, daar ontvangt zij in het begin des jaars het corps diplomatique, als demonstratie tegen over de buitenwereld van wat haar hoofdstad is. En nu komt minister Beel ons met een effen gezicht vertellen dat „het begrip „hoofdstad des lands" hier te lande wezenlijke betekenis mist. Wjj verwachten niet dat de minister van zyn memories van toelichting gedichten maakt. Hoewel hij bij de beantwoording der Kamerleden op dit punt toch wel eens even aan Vondel had kunnen denken: Aon d'Aemstel en aan IJ, daar doet zich heerlijk open zij die als keizerin ie kroon draagt van Europe. Indien de minister daaraan had ge docht zou hij zich hebben kunnen realiseren, dat de vraag van de we zenlijke betekenis niet iets is van tel len, meten en wegen, van wetsarti kelen en van bepaalde bevoegdheids uitoefening, Dan zou hij geweten heb ben, dat de wezenlijke betekenis hier iets is, dat met geschiedenis en met nationaal gevoel te maken heeft. Men vroeg hem naar de hoofdstad. En toen keek hy naar de wet en hij liet alles ijverig nazoeken. Aan lega- listen geen gebrek. En zie, toen kwam hij tot de verrassende ontdekking, dat Nederland ge en. hoofd stad had. En dat schreef hy in alle gemoedsrust neer, want die hoofdstad had ook al vol gens de wet toch geen wezenlijke betekenis. De minister zocht met zijn verstand, hij zocht niet met zijn hart. Anders zou hij de hoofdstad van wezenlijke betekenis van vroeger en later wel hebben ontdekt en die ook nog weinig jaren terug, tijdens het verzet, inderdaad de hoofdstad van wezenlijke betekenis was. Want was het niet voor wat toen in Amsterdam 'als draagster van het beste wat in het Nederlandse volk leefde, dat deze stad van haar Koningin de wapen spreuk kreeg: Heldhaftig, vastberaden, barmhartig! Al l,F, DIJKEN NU GEDICHT! m£m>£ utm*: MET het dichten van het grote gat in de dijk bij Ouwerkerk op Schouwen en Duiveland, vannacht om vier minuten vóór twaalf, is het laatste gedeelte*van 'het land, dat de watersnood ons"ontroofde, weer teruggewonnen, - Het plaatsen van de laatste caisson werd bij gewoond door H.M. de Koningin (Z.K.H. Prins Bemhard had, een lichte verkoudheid), deministers Drees en Algera, de commissaris van de Koningin in Zeeland, jhr. mr. de Casembroot en tal van andere autoriteiten. Op de wal en de omliggende schepen volgden duizenden belangstellenden de"-slotphase van het grootste gevecht, dat ooit door de mannen-van de Rijkswaterstaat met de zeevis geleverd.,. .Voor de mannen, die maandenlang bij de gaten op de bres hebben gestaan, was het gisteren om 23.56 uur een groots ogenblik. Een muziekkorps te water speelde het Wilhelmus, begeleid door het motorgeronk van tientallen schepen. H. M. de Koningin, aan boord van de „Breezand", sprak een kort woord voor de microfoon. Het was of haar stem wilde binnendringen in de harten van alle Nederlanders, vooral in de harten van hen, die door deze nieuwe overwinning op het water, straks weer naar hun haardsteden zullen terugkeren en van hen, die week in week nit bij de dijken op wacht hebben gestaan, onvermoeibaar werkend aan het herstel van de schade, die de rampnacht over ons land had gebracht. Het waren maar enkele woorden, die H. M. sprak. Ontroerd klonk haar stem: „Landgenoten, ik zal morgen nog wat zeggen, maar ik wens u nu vast van harte geluk met dit grote moment." De minister van Verkeer en Water staat, mr. J. Algera. dankte daarop Hare Majesteit hartelijk voor de woorden, die zij zojuist had gesproken. „De regering stelt-het op hoge prijs dat u hier vanavond, ik mag wel zeg gen vannacht, aanwezig heibt willen zijn. Het is voor Nederland een historisch ogenblik, nu de dijken zijn gedicht, na een natuurramp, zoals gedurende eeuwen niet heeft plaats gevonden. Dat u dit grootse moment heeft willen mee maken stemt ons volk tot grote vreugde en geeft een nieuw bewijs van de innige verbondenheid van Vorstin en Vader land. Landgenoten, op dit ogenblik zijn wij allen trots en dankbaar. Wij zijn trots op al die werkers van hoog tot laag, die gedurende zovele maanden hebben meegewerkt om dit resultaat te bereiken, die bij dag en nacht hebben gearbeid. Aan al die wer kers betuig ik mijn hartelijke en diep gevoelde bewondering. Wij zijn dankbaar jegens Gor, Die ons dit werk deed gelukken. Wij hebben in de laatste maanaen dikwijls onze diepe afhankelijkheid ge voeld. Het is geweest een stryd, een nederlaag en overwinning en nu zyn DE DIJK IS DICHT. Op het ogen blik, dat de vierde caisson gisteravond vastlag, beklommen arbeiders het gevaarte om een verdere bijdrage te leveren voor de v voltooiing van de gigantische arbeid. wij zo gelukkig te mogen constateren, dat voorlopig alle dijken zijn gedicht en naar wij hopen zal dit gat, dat nu voor lopig is gedicht, ook definitief gedicht blijven". Spr. besloot in dit gevoel van dank baarheid dit korte woord met het uit spreken van de wens, dat ook het ver dere herstel spoedig zal tot stand komen. De gehele bouwplaats was hel ver licht met natriumlampen en leek op een boulevard van een badplaats bij avond. Zoeklichten en enorme vlammen van magnesium-lampen,, die de cineas ten voor de opnamen gebruikten, flitsten geregeld aan. Duizenden mensen aan schouwden de laatste krachttoer van waterstaat om de grote 7500, ton wegen de caisson op zijn plaats te krijgen. Ruim een uur hebben zij in spanning gezeten of dit werk zou lukken. Nadat de caisson op zijn plaats was gevaren gingen de kranen open. Men hoorde duidelijk het schuren van de verende stalen platen, die de verbinding met de andere caissons tot stand moes ten brengen. Langzaam maar zeker ver dween de grauwe kolom in heit water. De ruim duizend dijkwerkers, voorzo ver zij tenminste niet met de caissons bezig waren, stonden gespannen toe te kijken. De dag was niet geheel zonder eve nementen verlopen, want Vrijdagmorgen had een kort doch hevig onweer boven Schouwe ngewoed. Een der straalzenders op de toren van Zierikzee was hierbij als slachtoffer van de bliksem gevallen. In de middag sloeg door wind en stroom een grote zandzuiger, waaraan de laat ste caisson gemeerd lag van zijn ankers. Het heeft menig hachelijk ogenblikje ge kost. voordat men beide kolossen weer op hun plaats had. Voordat de laatste caisson om 23.56 uur op zijn plaats lag. heeft men ook nog een angstig ogenblik meegemaakt. Toen het gevaarte halverwege was ge zonken. begon het te zweven en dat -was eigenlijk het enige werkelijk gevaarlijke moment. Met enige technische kunstgre pen en dank zij het gezwoeg, van de slepers hield men de caisson evenwel keurig op zijn plaats. Vliegtuigen cirkel den boven de werkplaats en gaven te zamen met de lichten en schepen, de in ham hij Ouwerkerk de aanblik van een enorme binnenhaven, waarop Antwerpen en Rotterdam Jaloers zouden zijn. Het door enige duizenden belangstellenden werd bijgewoond, eindigde in het ge bruikelijke fluitconcert, dat echter maar enkele minuten duurde. Daarna klonk het Wilhelmus vanaf het schip „Trouw". Enkele minuten na middernacht klonk een driewerf hoera voor de Koningin als besluit van deze nationale gebeurtenis. - De., dijken zijn thans dicht. Er is een geweldige hoeveelheid werk verricht, waarbij een onoverzienbare massa ma teriaal is verzet. Om een voorbeeld te noemen. Alleen op Schouwen-Duiveland zijn ruim drie en een halve kilometer eenheidscaissons gezet. Van de aange maakte 696 stuks zijn er maar 45 over gebleven. In de laatste tijd hebben voor het dijkherstel bij Schouwen-Duiveland ongeveer 100 sleepboten dag en nacht ge werkt. Behoudens de bemanning van de schepen en bakken waren 1000 man bü de herstelwerkzaamheden betrokken. Bovendien werkten nog een groot aan tal bokken, zandzuigers, kranen, bakken enz. aan het herstel mee. Men kan begrijpen, gezien het feit da: de werkzaamheden dag en nacht door gingen, dat de topfiguren voor het dijk herstel allen doodvermoeid zijn. De meesten hunner als ook hun staven en de bemanningen der sleepboten en wa terstaatsboten, hebben de laatste 48 uur hun bedden niet gezien. Nu het laatste gat bij Ouwerkerk is gedicht moet men niet denken dat heft leed thans is geleden. Het werk aan de dijken en het landbouwherstel zal nog vele jaren vergen. Toch klinkt het moedgevend dat naar de mening van prof. ïr. Thijsse over ongeveer 14 dagen iet djjklichaam bij Ouwerkerk zo sterk zal zyn» dat men de pompen op de 2500 hectare grote Vierban nenpold er zal kun nen zetten, Q Zie verder pagina 5 HET MOMENT VAN DE DIJK- DICHTING. Om vier minuten voor tu,aalf loeiden gisteravond de sirenes en bliezen de stoomfluiten: de vierde caisson tvas op de juiste plaats gezon ken en sloot het stroomgat af- De foto toont het historische moment. De rede, die H.M. de Koningin naar aanleiding van de sluiting van het laatste stroomgat bij Ouwerkerk, vanmiddag voor beide Hilversumse zenders heeft gehouden, zal vanavond om 20 uur voor de radio( dus niet voor de televisie) worden her haald. |VT U gisteren het laatste gat gedicht is van de talloze gaten die tijdens de vreselijke stormramp van Februari geslagen zijn, past een woord^ van grote dankbaarheid over het feit dat dit dijkherstel zo voorspoedig mocht slagen. Een gelukkige samenwerking van een reeks van factoren greep hier plaats. De grote energie van allen die hij dit dijkherstel op hun post stonden en bij dag en nacht tot werken bereid waren, de kunde van Waterstaat, de fantastische mogelijkheden der tech niek en. het gunstige weer, hadden tot- gevolg dat, nog voor de eerste grote najaarsstormen gekomen zyn, de dij ken van het geteisterde gebied zijn gesloten. Dankbaarheid tot God moet de bo ventoon voeren, nu Hij het werk van mensen aanvankelijk zo wilde zege nen, dat daardoor het voortgaand her stel van het rampgebied mogelijk wordt. Mogen een volgend jaar de provin cies Zuid-Holland Zeeland en Noord- Brabant weer het beeld vertonen waarvan de dichter in de tweede helft- van Psalm 65 zo treffend zingt. TER gelegenheid van de sluiting van het dijkgat bij Ouwerkerk heeft H. M. die Koningin vanmid dag voor beide radiozenders en voor de televisie de volgende rede uitgesproken: „Landgenoten, de dijken zijn dicht. Het einde van de'ramptoestand is in zicht. Wij verwachten, dat ons grond gebied binnen korte tijd herwonnen zal zijn. Op dit ogenblik mogen wij elkander gelukwensen.- De ramp bleek groter, dan-er, ooit tevoren in onze geschiedenis eer-, is geweest. Een heel leger van-voortref- felijke vaklieden en geoefende solda- i.' T GETUIGEN VAN HET GROTE OGEN BLIK. Met grote ontroering aan schouwen HM. de Koningin en de autoriteiten aan boord van de „Breezand" de afsluiting van het stroomgat, dat geschiedde door het vastraken van de laatste caisson op de zinkstokken. Op de foto: van links naar rechts: HM. de Koningin, mr, J. Algera, minister van Verkeer en Waterstaat, dr. W. Drees, minister president en ir. H. B. J. Witte, minister van Wederopbouw en Volks huisvesting. ten werd voor deze strijd uitgerust, met een staf van uitnemende inge- nieurs en theoretici en met een enorm arsenaal aan materiaal. Omvangrijk waren de voorbereidin gen. Toch waren in Februari reeds,33 stroomgaten gedicht, in Maart 53 en. in Augustus 57. Dikwijls liep het mee, zoals bij de dichting van het-reusach- tige gat bij de Schelphoek. Vaak ookJ waren er tegenslagen, waarvan die bij - dit laatste gat, bij Ouwerkerk, de zwaarste was, zodat toen een heel 7 nieuw plan werd vereist 'en uitge- voerd. j Ap~v** Thans is ook dit laatste gelukt en met vertrouwen wacht ons volk op de - afwerking en voltooiing van heel het werk op het verder herstel der dijkbeschadigingen en het droogpofn- '- pen, waarmee het stadium van de we- deretpbouw voor het toekomstig'leven van alle delen van het .rampgebied-8 wordt bereikt. - De overwinning -is groot en, gróót' ook is ons aller dankbaarheid/jegens^ velen, "die met ""uitermate .inspanning Van .lichaamen, van geesthébben-:ge- streden/volgehóudén-iên.'pverwmméój^ en boven dat alles uit jegens: God/Hie ons deze overwinning in handeh'-gdf. Hoe klein is de mens tegenover Cde 'h krachten der natuury> -wanneer die'. hem even iets van hun volle kracht ff? mogen tonen. Hoe kunnen'enige ku-'/;c. bieke meters water soms 'reeds- niet al zijn levensgeluk verwoestenI Muqr'J'j ook, hoe groot kan hij "zijn, wannéér}-:' het beste in hem wordt opgeroepenj| wanneer hij in tegenspoed zich weet schrap te zetten en te strijden,- .en, geestelijk "zo al niet stoffelijk sterker *c blijkt dan wat hem belaagt, in het geloof, dat God, hoe dan ook, eenmaal J alles ten goede zal doen kerejt.'} v/ De slagen aan ons grondgebied en- aan onze welvaart gebracht, zullen''7- ■worden hersteld, maar de wond-in veler hart is nog open. Alleen "de grote, oppermachtige Heelmeester kan,, evenals ons land, ook ons leven ver nieuwen. Wanneer een ramp als deze - dit alles heeft verwoest, dan-mogen'-óf wij de bezoeking, waarmee wij uior- stelen, niet laten voorbijgaan, tenzij dat Die ons zegent. 4 Door wilde straatgevechten, welke in de afgelopen 48 uur in Triest hebben ge woed, zijn acht personen door de politie doodgeschoten. Het ziet er echter naar uit. dat het dodencijfer verder stijgen zal. Ten minste 60 personen onder wie vele studenten liggen met schotwon den in het ziekenhuis. Ten gevolge van handgranaten, die in de poliiiegelederen geworpen werden, zijn drie of meer agenten gewond. Ex Een kleine Duits» loodsboot heeft Vrij dagavond op dramatische wijze 18 Zweedse zeelieden uit de Noordzee op gevist, nadat hel vrachtschip Bkoerkoe een aanvaring mei een Amerikaans schip gehad had en gezonken was. Twee Zweedse zeelieden verdronken. Vijf anderen werden twee uur na de botsing nog vermist. Op het Amerikaan se schip zijn geen slachtoffers gevallen. Het ongeluk gebeurde kort na 23 uur op ongeveer 30 mijl ten Noorden van Bremerhaven. De nacht was heider, de zee enigszins ruw. De oorzaak van de botsing is nog niet vastgesteld. In de buurt varende schepen haastten zich naar de plaats des onheils. Hun zoeklichten doorboorden het duister in pogingen om de vijf vermiste matrozen te redden. Het met ijzererts geladen Zweedse schip was naar Nederland onder weg. Het is in 15 meter diep water ge zonken. Het Amerikaanse schip was de Imponerende nachtelijke schouwspel, dat Seawind van de Sea Traders Corp, te New York. Een voorlichtingsofficier van het Amerikaanse leger te Bremerhaven verklaarde niet te geloven, dat er Ame rikaanse soldaten mee vervoerd werden, hoewel het door de militaire zeetrans portdienst gecharterd was. Het Amerikaanse schip was naar New York onderweg. De Duitse loodsboot keerde met de geredde zeelieden en de lijken van de beide slachtoffers naar Bremerhaven terug. Een Duitse arts werd met een politie- boot naar het schip overgebracht. Het ongeluk is niet ver van de plaats gebeurd, waar twee jaar geleden m een dichte mist een botsing plaats gehad heeft tussen het Argentijnse mo torschip Maïpu en het Amerikaanse troe- pentransportschïp General L.M.Hershey. Twee Amerikaanse mijnenvegers en een grote Duitse politieboot zyn uit Bremerhaven naar het zeegebied, waar de „Bjoerkoe" is gezonken, ver trokken, om te helpen by het zoeken naar overlevenden. Later is gemeld, dat een Duitse reddingboot de lijken van twee der vijf vermiste opvarenden heeft ge vonden. doen berichten de ronde volgens welke een hunner overleden zou zijn, maar van deze berichten was geen bevestiging te krijgen. De politie heeft geen communi qué uitgegeven. In de namiddag zijn eenheden van de Britse en Amerikaanse troepen, welke de fel-omstreden zone „A" van het vrije gebied van Triest bezet houden, met de bajonet op het geweer naar de Piazza Deli'TImts in de havenwijk getrokken, waar de verwoedste gevechten geleverd zijn en op een gegeven ogenblik 10.000 demonstranten bijeen waren. Later op de dag werd het in de stad betrekkelijk rustig, hoewel de spanning nog te voelen was. In de vooravond trok de Britse eenheid zich terug, ten- wijl de Amerikanen posten betrokken in het stadhuis op de Piazza DeU'Usüta. Woordvoerders uit de kringen van de militaire regering zeiden, dat de troe penbewegingen niet inhielden, dat de staat van beleg uitgeroepen zou worden. Het leek echter zeker, dat generaal- majoor Sir John Wmterton, Brits opper bevelhebber in de zone. de staat van be leg wel zou uitroepen indien de toestand gevaarlijker werd. De bloedige opstandjes In Triest gin gen vergezeld van wilde demonstraties in grote Italiaanse steden, zoals Rome, Milaan, Genua, Florence, Ban, Cantama, Napels, Bologna, Venetië, Padua. Udine, Ancona. Bolzano en Modena. De Amerikaanse ambassadrice Clare Booth Luce heeft met premier Giuseppe Pella geconfereerd over „middelen "ter vermindering van de spanning"., De burgemeester van Triest, Gianni Bartoli, heeft in telegrammen aan pre mier Churchill, president Eisenhower en ambassadeur Luce tegen het optreden van de politie geprotesteerd. De Russische minister van Builsnland - se Zaken Molotof, terug van vacanti//, heeft gisteren de nieuwe Britse amhai- sadeur W. G. Hayier, die een maand »- wacht heeft om hem te ontmoeten, o-it- vangen. Vanavond te S uur zal in de gxote kerk te Zierikzee een interkerkelijk» dank*»" dienst worden gehouden. Onder het motto van Ps. 103 „Looft dén Heaie. mijn ziel en vergeet met-een van Zijn weldaden" zullen de voorgangers,-1 resp. van de Rooms Katholieke, de Ned. Hervormde, Gereformeerde en Ghrïsto- lijk Gereformeerde kerk en van ,het Leger des Heils een kort woord spreken.-K Orgelspel en samenzang zullen het ge- spxokene afwisselen. De N.C.R.V. zal van deze dankdienst A opnamen maken, die Zondagmorgen van plm. 11.3012.15 zullen worden uitge zonden. Voor het transport van deze opnamen i- tijn speciale maatregelen getroffen, zodat"-} door middel van de radio ook dit accent Cf van de dank over het welslagen van de" A) nationale arbeid der dijkdiehting tot zijn recht kan komen. (Van onze weerkundige medewerker) Terwijl in geheel Rusland de .winter is ingevallen, en in Finland af en toe sneeuw valt. is in Nederland het b§« gir, November gemiddeld nog te' warm geweest - H Noord-Westen winden is echter *rydagmorgen koude lucht van polaire 'J. oorsprong ons land binnengevloeid,'"i§i waard ook hier de temperatuur naar -Js bene- Vooral vanochtend rzal he' zijn. -iangt samen met dè na- een hogedrukgebied waarin, ."•y dagavond een sterke uitstra- hng optrad. In de loop van Zaterdag" zal evenwel het hogedrukgebiedge leidelijk terrein prijs moeten geven "aant een depressie, die snel langs IJsland naar Noorwegen trekt In verband hier mede zal de wind tijdens het -weekeinde Sink gaan toenemen en is tijdelijk" waarschijnlijk Zaterdagavond of inVrie' nacht van Zaterdag op Zondag wat' regen te verwachten. -lt- Na het passeren van het koudeftont van de depressie neemt Zondag'de kans' °P, .PPklaringan weer toe, maar de mo gelijkheid van buien blijft danW staan» De temperatuur zal overdag' wei nig verandering ondergaan.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1