Winterstormen beukten Amerika's Oostkust DUIZENDEN MENSEN UIT HUN HUIZEN VERDREVEN Zeister globetrotters terug uit Rome Kustvaarder gezonken bij Texel jfi Oud-premier Mossadeq in Teheran terecht staat Siamese tweeling in Friesland Koning Ibn Saoed overleden Bemanning gered Hij voert zijn verdediging huilend en met .de vuist op tafel slaand Berechting moord in Woerden Churchill alleen naar Moskou? Wederom incident aan Israëlische Egyptische grens Molotov bood een schitterende receptie aan 1 MAANDAG 9 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2616 Weerbericht Langs de gehele Zweedse kust woedde dit weekeinde een zware Zuidwester storm. Langs de Westkust bedroeg de windsnelheid gisternacht voort durend 130 km/u tegen in het gebied van de Oostzee circa 115 km/u Tegen zonsopgang ging de wind enigszins liggen. Een aantal kleine vaartuigen is gestrand. In Gothenburg, Zwedens tweede stad, bleven de mensen-thuis om ongelukken te vermijden. Door de storm werden, daar grote winkelruiten verbrijzeld. In Amerika Premier Pella wijst alle verantwoordelijkheid af Nieuw schandaal om Faroek Aardverschuivingen in Griekenland Bomaanslag in de trein Marokko-Algiers Syngman Rhee dreigt - Dr. Schweitzer dit jaar niet naar Europa Boekhouder uit Enkhuizen verdacht van fraude W elkomstliecl door 25 kleinkinderen OP 4 DECEMBER In de spiegelzaal van het voor malige paleis te Sultanabad, 15 kilometer van Teheran, is giste ren het proces begonnen tegen de voormalige premier van Perzië, dr. Mossadeq. Mossadeq wordt er van be schuldigd, orders van de Sjah in de wind te hebben geslagen en pogingen te hebben gedaan het bewind van de Sjah omver te werpen. Mossadeq verscheen gekleed in een grijze kamerjas over een pyjama voor zijn rechters. Onverwachte Britse kabinetszitting -•? Overleg over N.S.-Ionen Ernstig auto-ongeluk bij Wouw Zitting van Maandag Onbewaakte overweg eist twee doden H.K.H. Prinses Wilheïmina bij Zeeuwse evacué'S Stroper gedood Initiatiefnemer New Yorkse „dijktrein" naar Nederland Receptie op Russische ambassade Treinen reden langzaam./ Botterdam: Witte-de Withstraat SO Telef. 29215 (8 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'j-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 1118S2 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, f 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschunt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTXG en Mr K. VAN HOUTEN Geldig: van Maandagavond tot Dinsdagavond. AFNEMENDE WEND. Veel bewolking met aanvankelijk: op de meesten plaatsen enige regen. Matige tot krachtige wind tus sen Zuid en Zuidwest, later matige wind tussen Zuidwest en West. Weinig verandering in temperatuur. Hoofd redacteurDr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Een tien verdiepingen hoge stelling rond een bouwwerk kwam naar beneden. Tientallen geparkeerde auto's werden daardoor vermeld. In Zuid- en Midden- Zweden moesten alle vliegtuigen aan de grond blijven. In Stockholm werd de bevolking via de radio gewaarschuwd binnenshuis te blijven. Ook boven het Ierse kanaal hebben stormen gewoed, die een snelheid van 112 km per uur bereikten. Kunstvaar- ders en vissersboten spoedden zich naar de havens. Op de Westkust van Schot land vielen zware regens. Verwacht wordt, dat de stormen spoedig de Noord zee en het Engelse Kanaal rullen be reiken. In het N.O. van de Ver. Staten zijn «tker 21 peisonen om het leven ge komen als gevolg van plotseling in getreden slecht weer. Sneeuwstormen en hoog water 'veroorzaakten een schade die miilioenen dollars beloopt. In New Yerscy alleen wordt zij op tien millioen dollar geschat. Er werden windstoten met een snel heid van 170 kilometer per uur geme ten. Duizenden gezinnen in New York, New Jersey en Nieuw-Engeland moesten hun huizen langs de kust ontruimen al? gevolg van het hoge water. Trein-, boot- Een woordvoerder van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse zaken heeft Zaterdagavond verklaard, dat volgens de Italiaanse regering de verantwoordelijk heid voor het doodschieten van zes Itali aanse demonstranten in Triest ligt bij de Britsecommandant van. de zone A, ge- heraal Winterton, en de onder diens he vel staande politie. - - j Hj$ deelde mede, dat deze.opvatting*tot uiting was gekomen in "protesten aan de Britse en de Amerikaanse regeringen, die Zaterdagmiddag door de Italiaanse am bassadeurs in Londen en Washington zijn overhandigd, In Triest is Zaterdag officieel bekend gemaakt, dat bij de onlusten in totaal zeven politiemannen ernstig zijn gewond en 72 licht. De Italiaanse politieke raadsman by het militaire geallieerde bestuur in ■Triest, de Castro, heeft de aartsbisschop van Triest, mgr Santin, verzocht de aan vankelijk geweigerde bloemenkrans van generaal Winterton voor de slachtoffers - van de onlusten toch te aanvaarden. Dit verzoek is ingewilligd. In gezaghebbende geallieerde kringen is verklaard, dat uit verslagen, van poli tieofficieren was gebleken, dat het op- oreden van de politie „geheel gerecht vaardigd" was. Hoewel de Britse en Amerikaanse autoriteiten betreuren, dat zes personen als gevolg van de onlusten om het leven zijn gekomen, menen zij, dat het optreden van de politie de enige 'mogelijke handelswijze was geweest. De in beslag genomen bezittingen van jttt Egyptenaren, die door het revolu- tionnaire tribunaal schuldig aan verraad izijn bevonden, zullen' worden gebruikt Voor de aankoop van installaties voor de J.b c.-bestrijding en de bouw van tehuizen "voor zwervers. Naar men verwacht zal van het ver mogen van kolonel Abdel Ghafar Osman, „die wegens het inkopen van ondeugde lijke handgranaten ten tijde van de Palestijnse oorlog Zaterdag tot vijftien jaar gevangenisstraf "werd veroordeeld, 'ongeveer 350.000 gulden in beslag wor- den genomen. Woensdag .zal het gerechtshof te Cairo zich bezig houden met een ander schan daal uit de tijd van de Palestijnse oor log. In die periode werd onder de Egyp tenaren een bedrag van 4,5 millioen gul den ingezameld voor de verzorging van de Egyptische troepen. Dit bedrag schijnt Faroek zich echter direct te hebben toe- /geëigend en vliegdiensten ondervonden grote ver traging. Het hoofd van de Amerikaanse Me teorologische Dienst heeft een onderzoek gelast naar het feit, dat de weervoor- spellers geheel door de stormen werden verrast. Pas toen reeds urenlang sneeuw viel, meldde de Meteorologische Dienst, dat lichte sneeuwval verwacht kon worden. "Veel auto's liepen in de sneeuw vast. Bij Philadelphia zijn drie inzittenden van een gestrande auto door uitlaatgas sen gestikt. Vermoedelijk heeft de chauf feur de motor laten draaien om het interieur van de wagen warm te hou den, nadat de auto in de sneeuw was blijven steken. De hevige regens, die de wegverbin dingen tussen Athene, Lansse en Trikala in de vlakte van Thessalie hebben ver broken, vormen nu een bedreiging voor het kanaal van Korinthe, zo is Zaterdag te Athene vernomen. Afstortende aardmassa's, die in het ka naal zijn terechtgekomen, hebben het noodzakelijk gemaakt het kanaal voor grote schepen te sluiten, In Larissa zijn zeven huizen in elkaar gestort, terwijl Zuidwest van deze plaats drie dorpen onder water staan. Burgers en militairen zijn bezig de rivierdijken te versterken. Zes personen (twee Fransen.en vier Marokkanen) zijn Zaterdagavond dm het leven gekomen en zes ernstig gewond door driedjomontploffingen in de expres- trein van"*" Casablanca (Marokko) naar Algiers. De bommen, die in de toiletten van een eerste- en een tweede-klasse rijtuig ver borgen -waren, ontploften even nadat de trein uit Rabat, vertrokken was. De trein kon zijn reis naar Sale, drie km verderop, voortzetten. De 31-jarige mevrouw De Vries- Kiompstra, echtgenote van de heer Siebe de Vries, gemeentewerker te Oenkerk, een dorpje gelegen in de Friese Wouden, heeft Zondagmorgen het leven geschonken aan een Siamese tweeling, die met de huik aan elkaar vergroeid is. Op advies van de plaatselijke ge neesheer, dr, J. P. S. Wijthoff, wer den de kinderen direct naar het Dia- conessenhuis te Leeuwarden vervoerd, waar onmiddellijk röntgenfoto's wer den gemaakt en specialistische hulp werd ingeroepen. De vrouwenarts dr. J. Ph. Hoedemaker te Leeuwarden, zeide redelijke hoop te hebben, de beide kinderen afzonderlijk in het leven te houden, doch voordat opera tief ingegrepen kan worden, zal er wellicht een jaar moeten verlopen. Voorshands zal men rustig afwachten. Deze merkwaardige geboorte heeft vanzelfsprekend in medische kringen grote belangstelling gewekt. De specia listen zullen onder meer nauwkeurig de buikorganen van de kinderen moe ten bestuderen, voordat de een of andere medische beslissing kan wor den genomen. Dit is de eerste Siamese tweeling in ons land, althans die le vend ter wereld is gekomen, met een gewicht van 6400 gram. Het gezin De Vries had reeds vier kinderen, die alle op normale wijze ter wereld zijn gekomen. Koning Abdoel Aziz Ibbn Saoed is vanmorgen overleden. De koning van diit aanolie zo rijke land was één der rijkste mannen ter wereld. Emir Saoed is nu koning en Emir Faisal kroonprins. De vorige maand werd gemeld, dat de koning leed aan angina pectoris, maar 27 Oct. liet het hof bekendma ken. dat.hij_de crisis tet boven v/as. De** koning is 75 jaar oud geworden. President Syngman Rhee heeft gis teren op een massabijeenkomst dicht bij het vroegere front wederom ge dreigd naar het Noorden te zullen marcheren. i.W, Na het zo meesterlijk slagen van de operatie „Viermaal Phoenix" maakte de K.LM. Zaterdagmorgen deze luchtfoto van het thans gedichte stroomgat bij Ouwerkerk. Dr Albert Schweitzer, de winnaar van de Nobelprijs voor de'Vrede in 1952, heeft te Lsmbarene verklaard, dat hij tenge volge van zijn drukke werkzaamheden niet in staal is naai Europa te komen om op 10 December zijn prijs te Oslo in ontvangst te nemen. Hel is mogelijk, dat hij in het voorjaar komt. De hoofdboekhouder van een handel maatschappij te Enkhuizen D. de R. wordt verdacht van knoeierijen in znn administratie. Hoe groot het verduisterde bedrag is kon nog niet worden vastge steld, doch het zou. in de duizenden lopen Ren politie-onderzoek wees uit, dat de man de vlucht had genomen. (Van een onzer verslaggevers) Vijf en twintig kleinkinderen zongen Zaterdagmorgen op Schiphol een wel komstlied toen hun grootouders, de heer en mevr. Deuss uit Zeist, uit het KLM-vliegtuig „Electron" waren ge stapt. Ir. J. C. Deuss, zeventig jaar, en z«n 46-jarige echtgenote stonden lachend aan te horen hoe zij in dat lied geprezen werden om hun prestatie: de voetreis van Zeist naar Rome, die zt) m iets meer dan drie maanden hebben ge- ()p16 Juli, de eerste dag dat de heer Deuss, oud-HBS-directeur, van zon pensioen kon genieten, is het sportieve Zeister echtpaar uit het Stichtse ver trokken. Op 21 October kwamen de heer en mevr. Deuss m Rome aan. Toen hadden zij 1675 kilometer afgelegd. „We liepen gemiddeld vuftien a twintig kilometer per dag vertelt Ur.Beuss ,Enwe aten en sliepen m goedkope hotels, want we hebben ontmoet, en al die hartelijk heid. Blaren hebben de heer en mevr. Deuss niet opgelopen. De verband- trommel is daar niet open geweest Die hoefde maar een keer te worden gebruikt. Dat was toen twee auto's op elkaar botsten doordat de bestuurder van de voorste erg schielijk remde om dat hij de twee „trekkers" een lift wil de aanbieden: mevr. Deuss verleende toen de eerste hulp aan een dame die bij dat ongeluk een hoofdwonde had opgeiopen. De heer en mevr. Deuss hebben Zaterdagmorgen nog wel uit het vlieg tuigraampje gegluurd om te zien of zij de wegen waarop zij zoveel voetstappen hebben staan nog konden waarnemen. Maar dat ging niet, want zij vlogen bo ven de wolken. En op Schiphol, met hun zeven kinderen en 25 kleinkin deren om hen heen, waren zij in de wolken. Het Nederlandse motorkustvaartiilg „Columbus" is Zaterdagmiddag om half- vijf op ongeveer 50 mijl ten Noord westen van Texel gezonken. Het schip kreeg, zoals wij reeds meldden, ia een storm op de Noordzee zware slagzij. De lading begon te werken en spoedig verkeerde de „Columbus" in nood. S.O.S.-seinen werden uitgezonden en onmiddellijk voeren de reddingsboot „Brandaris" van Terschelling en de sleepboot „Holland" van de fa. Doeksen uit om hulp te bieden. Een Engelse trawler, de „Prince Victor" en twee Belgische kotters de „Mayflower Z 546" en de „Madeion Z 435" bevonden zich echter dicht bij het m nood verkerende schip en kon den eerder assistentie verlenen. _J_1A J Advertentie V.ROSSEM'S f. 1 40 en f. 1 (Van een onzer verslaggevers) De man, die heeft bekend de iVoer- dense politicman Van Eek te hebben gedood door op hem te schieten, zal Vrijdag 4 Dec. a-s. terechtstaan voor de Utrechtse rechtbank. De man, zekere C.J.B. uit Bodegra ven, die reeds geruime tijd in Utrecht is gedetineerd, heelt bekend, dat hij in de nacht van 13 op 14 November van het vorig jaar samen met zijn broer enige inbraken heeft gepleegd in Har- melen. Toen de politieman Van Eek uit Woerden hen aanhield schoot C.J.B., die dikwijls een revolver bij zich droeg, zijn vuurwapen op de politieman af. Mossadeq zakte bij het binnentre den van de rechtszaal bijna ineen. Ongeveer 170 toeschouwers op de publieke tribune keken zwijgend toe toen de oude man, leunend op zijn stole, geëscorteerd door twee politie mannen en gevolgd door zijn raads man kolonel Bozorgmehr, die een familielid van hem is, binnentrad. Terstond na de opening van dè zitting deelde de verdediger de recht bank mee, dat de ex-premier de be voegdheid van het Hof bestreed. De rechtbank bestaat uit de president en vier rechters. De voormalige premier bleek geens zins geïntimideerd. De fotografen, die in de zaal aan wezig waren, wekte hij op een goede foto van hem te maken. Verder be klaagde hij zich, dat „hij stierf van de kou". De rechtbank liet daarop een petroleumkachel bij hem zetten. Op felle toon protesteerde hij tegen de persoon van de openbare aankla- Het „tippelende" echtpaarDeuss, dat naar Rome wandeldeis Zaterdagmor- gen teruggekeerd in Nederland, per Superconstellation van de KLM* De kleinkinderen van de heer en mevrouw Deuss, Marloes Deuss en JPilma Rib- 1 bink, beiden uit Arnhem, boden hurt 1 grootouders bloemen aan, we konden met zijn tweeën over slechts vijftien gulden per dag beschikken: anders kwamen we niet uit". Plannen om er weer heen te wande len' Nee, die hebben we met. Ik ga nu eerst een boek schrijven over deze tocht. Want er zat stof genoeg in Al die verschillende mensentypen die In een bericht van het Britse Zondags blad „Sunday Pictorial" is Zondag ver klaard. dat Sir Winston Churchill van plan is voor Kerstmis „op eigen gele genheid" naar Moskou te reizen, na in de komende twee of drie weken met president Eisenhower en zijn Franse collega, Laniel, besprekingen te hebben gevoerd. Churchill zou bij deze poging om te komen tot besprekingen ter beveiliging van de wereldvrede niet optreden „ais de officiële afgezant van de Westelijke wereld", aldus het blad. Sir Winston Churchill is Maandag van zijn landhuis te Londen terugge keerd voor het bijwonen van een on verwacht uitgeschreven zitting van Britse kabinet. Men meent, dat over Triest zal worden gesproken. Zo zagen de Neder landse televisiekijkers onze Koningin tijdens haar rede tot hel Ne derlandse Volk naar aanleiding van de slui ting van bet stroom gat bij Ouwerkerk welke zij Zaterdag voor de tele t isiectt mera hield. •S -. i ..'W- Uit een dienstorder der Nederlandse Spoorwegen blijkt; dat de directie zich wil houden aan de bindend opgelegde loonsverhoging van 5 procent voor het gehele personeel van 23 jaar en ouder. Zy beperkt zich voorts niet tot de ver plichte vijf procent, doch wil ook ge bruik maken van de bij deze joonmaat regel geboden mogelijkheid door een zekere aanpassing van de jeugdlonen, een verhoging van de lonen van de ge schoolden op basis van twee cent per uur, een herziening van de afstand tus sen de ionen in de hoogste en in de laagste gemeenteklassen, alsmede het lineair doortrekken van de tot een maximum van 204 beperkte loonsver hoging van Maart 1951. De -resultaten van het overleg in de paritaire commis sie dienen te worden afgewacht, tenein de tot invoering per 1 Januari 1954 te kunnen overgaan. Zondagavond omstreeks vijf uur is op de grote verkeersweg van Bergen op Zoom naar Roosendaal even buiten de gemeente Wouw een ernstig auto-onge luk gebeurd, waarbij de 52-jarige K. B. uit Amsterdam het leven verloor en de heer S B. P. uit Amsterdam levensge vaarlijk werd gewond .De wagen werd bestuurd door de heer P.. die van de richting Bergen op Zoom kwam aange reden. Toen hij van een betonweggedeel te op een keiweggedeelte kwam, dat door de regen glad was, gmg de wagen slip pen reed tegen een boom en kantelde om De heer B. was vrijwel op slag ge dood. De heer P. werd ter plaatse ver bonden en is per ziekenauto naar het gasthuis in Roosendaal vervoerd. Men vreest voor zijn leven. De auto is totaal vernield. 17»' ger, die hij een analfabeet noemde. Toen hem zyn naam gevraagd werd, noemde hij die en voegde er op scherpe toon aan toe: „De wettige eerste minister van Perzië". Op de vraag, of hij de bevoegdheid van zijn rechters bestreed, antwoordde hij, dat hij het slachtoffer was van de inmenging van een buitenlandse mo gendheid. Soms huilend en met de vuisten op tafel slaand weerlegde hij de beschul digingen van de aanklager en ont kende telkens diens competentie. Toen de rechter hem er voor waar schuwde, niet van de zaak af te dwa len, riep hij uit: „U wenst mij ter dood te veroordelen en geeft mij geen kans mij te verdedigen!" „Wij zijn geen beulen", antwoordde de rechter. Mossadeq heeft Maandag, op de tweede dag van het proces in de ge vangenis van Saltanatabad bij Teheran, met zijn vuist op tafel geslagen en ver- klaard: „Ik zal de komende zittingen niet bijwonen al hakt u mijn hoofd af" Voorts zei Mossadeq, dat hij de Sjah geen gratie zal vragen, aangezien „men slechts verraders gratie verleent, terwijl ik een slachtoffer van vreemdelingen ben". In een rede van een half uur deed de ex-premier een felle aanval op de Britten, die volgens hem verantwoor delijk zijn voor de Perzische moeilijk heden en de zijne. De president van het Hof interrum peerde en zei: „Als u doorgaat met praten zoals nu, ga ik geloven, dat u de competentie van het hof heeft aan vaard. Laat de feiten rusten voor de komende zittingen". Hierop riep Mossadeq: „Ik zal de komende zittingen niet bijwonen". De rede van Mossadeq Van Maandag was het tweede deel van zijn uiteenzetting omtrent de competentie van het Hof. Op de onbewaakte overweg in de Almeloseweg te Kaalte is gisteravond een luxe auto door de trein, die om 19.21 uur van Raalte vertrok naar Nijvere al, gegre pen. De bestuurder, de heer B. B. uit Boerhaar bij Wijhe werd zwaar gewond, en. de beide andere inzittenden, te weten de 85-jarige heer P. J. van den B, uit Olst en diens 48-jarige dochter Anna, werden op slag gedood De slachtoffers zijn overgebracht naar het Rooms.Ka tholiek ziekenhuis in Raalte, De toestand van de bestuurder is zorgwekkend. Om trent de oorzaak van het ongeval tast men in het duister. Acht van de uit elf koppen bestaande bemanning van de „Columbus" werden opgepikt door de Engelse trawler. Zij zijn Zaterdag te Grimsby aan wal ge zet. De drie andere opvarenden zijn Zon dag te IJmuiden aan wal gebracht door de Belgische kotters. De 29-jarige kapitein van de „Colum bus" R. Oïdenburger, uit Appingedam, de 25-jange matroos S. de Haas uit Hantum (Fr.) en de 30-jarige kok P. van Staalduinen uit Meppel. Van dit driemanschap heeft de kok het hachelijkste avontuur beleefd. Toen het scheepje zestig graden slagzij over stuurboord maakte is hij met kapitein Oïdenburger na zes uur hard vechten op het wilde water van het steeds ver der hellende schip over boord gespron gen, met de bedoeling de „Madeion" te bereiken. De Engelse „Prince Victor" had inmiddels acht andere opvarenden overgenomen en de „Mayflower" een negende. De kok kwam in *t schroefwater van de „Madeion" terecht. Van de strijd, die hij in deze kolkende watermassa te strijden had, getuigt nog het sigaretten- blikje, dat hij bij ztch droeg. Het zit vol deuken. Een zeeman wierp de kok een lijn toe en zo wist deze zich ten slotte op het nippertje te redden. Kort nadien zonk de „Columbus". Per taxi zijn de drie in IJmuiden aan land- gezette geredden van de „Colum bus" naar huis gebracht. Het m.s. „Columbus" was eigendom van de fa. Wagenborg te Delfzijl. Het had een inhoud van 9,90 ton „dead weight". - - - Ter gelegenheid van de sluiting van het laatste gat in de dijk by Ouwerkerk, ->eeft Prinses "Wilheïmina Zaterdagmid dag vertoefd temidden van de laatste dertig evacué's uit Zeeland, die nog op Het Loo verblijven. Hare Koninklijke Hoogheid verbleef enige uren onaer hen en beluisterde met hen de radiorede van Hare Majesteit Koningin Juliana, terwijl fruit, koffie en gebak werden aangeboden. Prinses "Wilheïmina was vergezeld van de Dame du Palais me vrouw H. J. de Savornin LobmanVan Hasselt en de tweede secretaresse, freule S. E. van Randwijk. i Zekere M. van S. uit Oirscbot, is in de nacht van Zaterdag op Zondag het slachtoffer geworden van een stropers drama in het terrein achter het militaire kamp te Oirschot. Enkele stropers waren er met een lichtbak op uitgetrokken, doch werden in het veld door de po litie verrast. Of de stropers aan'de haal zijn gegaan is niet met zekerheid be kend. In ieder geval werd Van Sr aange schoten. Hij werd naar een 'ziekenhuis te Eindhoven gebracht, waar hijinmid dels is overleden. - - - De drie 'leden van de bemanning die Zondag behouden in IJmuiden aankwa men, Van links naar rechtss matroos S. de Haas, kapitein R. Oïdenburger én de kok'P. van Staalduinen:"' -' De conducteur van de „New York Central Railroad" Fred Hotchkiss, die na de overstromingsramp in Nederland het initiatief nam voor de „dijktrein", waar mee in de staat New York hulpgoederen voor Nederland werden ingezameld, zal op 14 November met de „Nieuw Amster dam" naar Nederland vertrekken. Op uitnodiging van ir F. Q. den Hol lander, president-directeur van de Ne derlandse Spoorwegen, zal Hotchkiss echtgenote een bezoek een spoed-/, bijeenkomst der commissie te beleggen. Naar verluidt hebben de Egyptenaren 'y' ook een klacht ingediend, zeggend dat de Israëlische patrouille zich op Egyp-' tisch grondgebied had begeven. Volgens een woordvoerder van hetfgediend» met het verzoek, Israëlische leger is Zaterdagmiddag bij een treffen tussen Egyptische en Israeli^ sche militairen in het gebied van Wadi Oï, ten Oosten van Gaza, een Israëli sche soldasl gedood en een ander ge wond. Een aantal Egyptische soldaten was op de uit drie man bestaande Israëlische patrouille afgekomen, had de grens over schreden en was een gesprek met de Israëliërs begonnen, waarbij de Egypte naren om Israëlische sigaretten hadden gevraagd. Plotseling was, aldus de Israë lische lezing, een grotere groep Egypti sche militairen te voorschijn gekomen, die het vuur opende op de Israëlische patrouille. Een der Israëliërs werd gewond en door de aanvallers ontvoerd, een tweede wist, hoewel gewond, te ontko men, evenals het derde lid van de pa trouille. Volgens de jongste te Tel Aviv ontvangen berichten zou de ontvoerde Israëliër aan zijn verwondingen zijn be zweken. De Israëlische woordvoerder deelde voorts mede, dat Israel bij de Gemengde Bestandscommissie een klacht heeft in- De ambassadeur van Rusland en me vrouw Kiroanova hebben Zaterdagmiddag ïn het gebouw van de ambassade een receptie gegeven ter gelegenheid van de 36ste verjaardag van de Ocloberrevolutie. Onder de velen die tiun opwachting kwamen maken, bevonden zich behalve vele leden van het Corps Diplomatique, mevrouw Van Tuyll van Serooskerken- Boreel, grootmeesteres van H. M. de Ko ningin; mr G. C. D. Baron van Hardea- broek, oppereeremoniemeester van Hare Majesteit; dr W. Drees, minister-president; jr. A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; mr M. Tel- legen, directeur van het Kabinet der Ko ningin; mr L. A. Kesper, commissaris var. de Koningin in Zuid-Holland en F. C. Ba ron van Aerssen Beyeren van Voshol, lid van de Raad van State. Voorts waren aanwezig vele hoge ambtenaren van het Departement van Buitenlandse Zaken, prd. dr P. Michael, directeur der Gemeen teziekenhuizen; prof. mr P. S. Gerbrandy lid van de Tweede Kamer; oud minister C. Weiter; een aantal leden van de com munistische fractie der Tweede Kamer en verschillende belangstellenden uit han- v i t' Zaterdag werd op het Rode plein tet Moskou de jaarlijkse parade gehouden ter herdenking van de revolutie. Ditmaal." werd het militaire gedeelte van de parade - tot 20 minuten beperkt en werd de rest van de vier uur in beslag genomen doorJ( een défilé van burgers, naar" schatting twee millioen m getal. De carade werd*/ afgenomen door premier Malenkof. Naast hem stonden de acht hoogste leiders van de Sqwjet-Ume: Molotof, Chroesjtsjef, Worosjüof, Boelganin, Kaganowitsj, Miko-, jan, Saboerof en Peroewchin, Voor het begin van de parade hield maarschalk Boelganin een toespraak .van een kwartier. Hij zei dat de regering alle J. internationale problemen wil oplossen//-/ maar dat de Westelijke mogendheden1-:" voorwaarden hebben gesteld, die niet bij- dragen tot de versterking van de vrede,. 3 Het gehele Corps Diplomatique had spe- ciale plaatsen gekregen om de parade te" kunnen gadeslaan, N-, De Sowjet-minister van Buitenlandse/ Zaken, Molotov, heeft Zaterdag in het Spiridonofka paleis in Moskou een grote ontvangst gegeven voor het diplomatieke/" korps ter gelegenheid van de herdenking1 der revolutie. met zijn echtgenote een bezoek van veertien dagen aan Nederland brengen, dels- en culturele kringen. Om kwart over acht is vanochtend 'd stroom, die aan het bov-ennet geleverd wordt door het onderstation der N.S.<tej- Amsterdam, Rietlanden, uitgevallen/ waarschynhjk door een defect van d. kabel van het GJE.B. -i Het gevolg was, dat de andere onder/ stations in de omgeving van Amste overbelast werden, waardoor de tr van Amsterdam in verschillende richtiri gen en omgekeerd slchts langzaam, kolf den rijden. Ruim een uur later, om 9A5 uur, - het treinverkeer echter weer normsra i>.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1