Cefa slaat nieuwe wegen in Nieuwe film „De Krantenman Nieuwe regeling voor toewijzing van woonruimte ging 1 November in Werkgemeenschap Clubhuizen Zuid- Holland kwam in Rotterdam bijeen 2 TROUW Maandag 9 November 1953 SCHIEDAM Iff IK In Aanleg Rijksweg 20 spoedig te verwachten Burgemeester legde krans hij monument Schiedamse Volleybal-club MAASSLUIS De Vijfsluizenbrug -j Dankdiensten voor bet gewas f Cbr. Geref. Kerk - Dankstond voor Let gewas |f.- Chr. Geref. Gemeente De jeugdverJkeersbrigade .-•»,) - X. - - Bij -, het onderzoek pilaar de,-gemeente- Is:-- begroting, werd ook geïnformeerd naar {.de, stand van zaken met betrekking tot ïde jeugdverkeersbrigade, waarbij o.m. ^S.werdt opgemerkt, dat deze'brigade met alleen bedoelt de verkeersveiligheid te -'bevorderen. Zij heeft ook opvoedkun- s;digewaarde. Ondanks bet tekort op de ^Politiebegroting zou men daarom wil- ;len .dat het biervoor' benodigd bedrag gevonden kon worden. Tweede' nederlaag van O.D.Z. Namens mayor en mayoress van Wandsworth „Schiedamse Gemeenschap" Benzine vloog in brand HéistéUingbij' Nolèt- stichting viel om burgerlijke stand van A. Fok overleden Tramstagnatie Raadsvergadering TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS 61 Excel sior-ni euws Korfbal-uitslagen C.N.V.-propaganda VLAARDINGEN li: HBSS 2 verloor l!w" II?' m Burgerlijke Stand van Rotterdam lig. - Geen gedistilleerd-museum in het Beursgebouw Hoek van Holland Korfbal Successen van Or. Nassau Concert Vlaardings Symplionïe-orkest Monster boekte 2-1 over winning op Zwaluwen Schip gezonken nabij Slikkerveer Inbraak te - Slikkerveer- Herdenkingsdienst Koopvaardij Twee vreemden in bed „Erkenning clubhuis werk is nodig" UITBREIDINGSPLAN Vïaardingse zangavond Calvinistische Wijsbegeerte Visserij berichten Ir. J. A. C. Tillema hoofddirecteur van Gemeentewerken \j- 1 >V I'? In hun memoie van antwoord op het verslag van het onderzoek naar de be groting delen B. en W. van Schiedam mede dat de studieplannen voor de aanleg van Rijksweg 20 bij de Rijks waterstaat in een vergevorderd sta dium zQn. Uiteraard vindt hierbij door het Rijk overleg plaats met de provin cie en de buurgemeenten betreffende de aansluiting op de gemeentelijke wegennetten. De aanleg van de provinciale weg Den Haag (Mcenvtjk) bewesten Delft naar Schiedam heeft betrekking op de aanleg van het eerste gedeelte hiervan, nl. tussen Den Haag en Delft. Het plan bestaat om genoemde weg dan verder naar Schiedam door te trekken. Deze weg geeft aansluiting op het Schiedamse wegennet ten Zuiden van hei Tuindorp Rethel. Indien de Rijksweg 20 nog vele jaren op zich zou laten wachten zou het vol gens B. en W. inderdaad aanbeveling verdienen de uitvoenngsmogelfjkheid van door enige raadsleden gegeven sug gesties inzake verkeersverbetering in de stad te onderzoeken. Gesuggereerd was een afïeidingswe^ via de P.K.O.-laan doorbraak Sin- ë^t - brug over de Schie -richting Nieuwland Vlaardingen, en aan de andere kant van de stad voor het snel verkeer een gedwongen richting via Julianalaan Stadhouderslaan (met eenzijdig verkeer) nieuwe Maas straat Wühelminabrug Gusto- weg richting Rotterdamsedijk. B. en W. menen echter dat de door trekking van bedoelde Rijksweg binnen afzienbare tijd zal worden ter hand genomen. Voor de competitie van de Nederl. Volleybal Bond leed S.V.C.-heren 1 zijn eerste nederlaag en wel met 31 tegen de Rotterdamse Mariniers, die het wel bijzonder troffen met de zeer zwakke leiding van de scheidsrechter, die zelfs 4 X spelen en duidelijke dubbelslag liet gaan, waardoor de technische meer derheid en het betere aanvalsspel van S.V.C. met tot hun recht kwamen. Een onverdiende nederlaag, S.V C. meisjes 1 leed daarentegen een verdiende 40 nederlaag tegen Unicum. Hoewel technisch beter dan de Unicum- dames, misten de S.V.C.-speelsters het doorzettingsvermogen en de strijdlust om deze wedstrijd m haar voordeel te beslissen. Door 't kleine lage zaaltje en de nodige tegenslag gingen de eer ste twee games met 't geringste ver schil verloren 1614 en 1513, waarna de Schiedamse meisjes de tegenstand opgaven. 1510 en 155. Het tweede herenteam speelde 22 geluk tegen D.O.S.; een aardige- wed strijd tussen twee gelijkwaardige teams. Het tweede meisjesteam kwam deze week gemakkelijk aan beide punten, wegens niet opkomen van de tegen partij. ■^'ei onderhandelingen over de nieuwe - yiifsluizcnbrug tussen de gemeente f Schiedam en Vlaardingen hebben tot op heden geen resultaat gehad, zo delen B. en W. de gemeenteraad mede n.a.v. vragen gesteld bij het begrotingsonder- zoek. Overwogen moet thans worden om verschillende maatregelen te treffen zo'lang deze toestand blijft voortdu- ren- >,Het zou B. en W. aangenaam zijn i. - geweest, wanneer de onderhandelingen met Vlaardingen tot resultaat hadden gehad, dat een oplossing zou zijn gevon- den, waarbij de belangen van beide steden zouden zijn gediend". t- Woensdag 11 November a.s. des mid- r dags 3 uur en des avonds 7.30 uur zul- X de Chr. Geref. Kerk Burg. Knap- r'~ pertlaan te Schiedam dankdiensten voor ;hei gewas worden gehouden, waarin ft"' hoopt voor te gaan de plaatselijke pre- dikant, ds A. Zwiep, i 1 Éffe - Woensdag 11 November 's avonds hall §i,/'acht wordt in het Volksgebouw, Tuin- tf- laan 50, dankstond voor het gewas ge- ■ajK houden door de Chr. Geref. Gemeente Thivan Schiedam. Voorganger is ds M. J. ■M( Middelkoop. Deopvoedkundige .waarde van de -jeugdverkeersbrigade zal in de eerste _*aats -afhankelijk zyn van de opvoeders- valiteiten van het politiekorps,aldus .Jt schrijven B. en W. in hun antwoord en Igfjzij delen voorts mede dat de kosten op i©' ongeveer 2000,zullen komen. Dit ffijibedrag is, behalve."voor de propaganda, ft nodig om de uitrusting van .de verkeers la brigadiertjes te bekostigen. Deze kosten fSi'-Zïjn niet onder te brengen bij „Qnder- |?S wijs',', zodat .waarschijnlijk ook in1954 Schiedam nog geen jeugdverkeersbriga- Tjgf.'de zal hebben. O.D.I. 1 heeft zijn tweede nederlaag te ^pakken, al is het dan met het kleinst |8ü mogelijke verschil, n.l. 32. Er werd al ■®\dicect aan beide zijden flink aangepakt „en 'vrij spoedig opende O.D.1 de score. IShel Iet het er niet bij zitten en kort Jdaarna was de stand weer gelijk. Voor l&de' rust" wist O.D.I. nog met 21 voor te ■g-komen. Na de hervatting werkte Snel ai Kgnuw deachterstand weg en een kwar- §tier voor tijd besliste een ver schot deze harde wedstrijd. O.D.I. 2 is op de goede Ifffiweg. Zij wist deze keer van Spirit 2 te IlSvinnen, Voor de rust hadden de Schie- iS'dammers de overhand, terwijl daarna het fespel. gelijk op ging. Uitslag 3—2 in 't «voordeel van O.DX o.D.I. 3 behaalde ook {•-'een goede overwinning, ditmaal op Or. X Nassau 3. Hier was de eindstand 41. Gistermiddag 12 uur heeft de burge meester van Schiedam, mr .1. W. Peek, namens de burgemeester van de door de sportuitwisseling bevriende Engelse stad Wandsworth, een krans van klap rozen gehecht aan het monument aan de G. Verboomstraat, ter nagedachtenis aan de Nederlandse Gevallenen in de tweede wereldoorlog. De kranslegging werd bijgewoond door wethouder mr. P. van Bockhove en afgevaardigden van de volgende organisaties: Vereniging voor Nationale Peest- en Gedenkdagen, Voormalig Verzet, het Comité Herden king der Gevallenen, het Klaproos-Co mité, de SBL.O. en het E.N.S.O.-Co- mité. Het gezelschap verzamelde zich voor en na de plechtigheid m de kiosk van de Schiedamse Gemeenschap, Aan de krans was een kaart bevestigd, waarop vermeld stond: „19391945 From the Mayor and Mayoress of Wandsworth m memory of our Dutch Comrades who made the supreme sacrifice". In het November-nummer van „De Schiedamse Gemeenschap" lazen we o.m. een artikel ter nagedachtenis aan de vorige maand zo plotseling overleden journalist W. Hagers, die mede-redac teur van het S.G.-orgaan was, „De S.G." a'ldus besluit het artikel, „zal hein blij ven herinneren als een kam -raad au de beste zin van het woord, wiens warme menselijkheid en grote hulpvaardigheid voortaan sterk gemist zullen worden." Men kan verder in het blad lezen over het Cultureel Contact-centrum, de ge houden fotowedstrijd en het vervolg van de serie „Het groen in onze stad" van de hand van gem. tuinarchitect Schipper, die thans schrijft over de recreatieve eisen welke de huidige stedelijke samen leving stelt en de mogelijkheden welke er zijn met betrekking tot het „recrea tieve" groen. Onder de titel „Ons verkeer is vaak een griezelfilm" bespreekt de inspecteur van politie, de heer J. van Marion, de Schiedamse verkeersproblemen. Het blad is weer verlucht met tal van fraaie foto's, dit keer niet alleen van kundige beroepsfotografen, maar ook van enige amateurs, nl. de winnaars van de fotowedstrijd. „Feest in Schiedam". KLAPROOS-COLLECTE Zaterdag 14 November wordt te Schie dam de Klaprooscollecte voor de Oor logsgraven gehouden. Het Klaproos-Co mité houdt op deze dag zitting aan de Lange Haven no. 13, naast het badhuis. Collectanten, die zich, naar het Comité hoopt, in groten getale zullen aanmel den, kunnen hier de collectebussen in ontvangst komen nemen. Zaterdagavond is op de zolderkamer van de 31-jarige verpleegster N.A.V.B. in de Groen van Pnnstererstraat te Rotterdam een ontploffing ontstaan toen zij kledigstukken i benzine waste bij een brandende petroleumkachel: Haar hoofdhaar, gezicht en rechterhand kre gen brandwonden. Ze is in het Coolsi- gelziekenhuis opgenomen. De hoofdbe woner bluste het bradje met een em mer water, de brandweer zorgde voor de nablussing. Hedenmorgen omstreeks 9 uur is de heistelling bij de nieuwbouw van de dr Noletstichting aan de Stadhouderslaan te Schiedam omgevallen. Er kwamen hierbij geen persoonlijke ongelukken voor. De arbeidsinspectie stelt momenteel een na der onderzoek naar de oorzaak in. SCHIEDAM Geboren: Dirk, z. v, F. de Jong en E. Klazinga; - Evelyne, d. v. C. H.. L. van "Veen en K. van 't Hof: Catharina, d. v. C. van der Kruijt en M. M. J. IJsseling; Johanna C„ d. v. H. Tette- laar en E. Noordijk; Cornelia M., d. v. J. Schopenhouer en C. van Rij. Overleden: G. de Raad, 89 j. weduwe G. Jongbloed; M. G. Bogers, 63 j-, weduwe v. A. de Koek; A. Pronk, 88 j., weduwe, v. J. van der Gaag; C. M. Janse, 93 j. In -de ouderdom van 57 jaar is gisteren te Rotterdam overleden de heer A. Fok, penningmeester van de afdeling Rotter dam van de Nederlands Christelijke Gra fische Bedrijfsbond. Hij was reeds sinds 1917 lid van het afdelingsbestuur en be kleedde ruim 30 jaar het penningmees terschap. Zijn werkzaamheid bii de grafische bedrijven werd gedurende de oorlogsja ren onderbroken, toen hij in gemeente dienst trad. De heer Fok was lange tijd bestuurslid van de A. R. Kiesvereni- gin „Nederland en Oranje VH-" De teraardebestelling vindt donderdag aan staande plaats op „Hofwijck" om kwart voor drie. De chauffeur van een truck met op legger, waarmede betonpalen vervoerd worden, vergat vanmorgen de lier - te vieren. Toen hij op de Blaak te Rotter dam reed, nam de lier twee stroom- drade van de R.E.T. mee. De draden kwamen op de voetstraat terecht en alhoewel hier veel voetgan gers liepen, werd niemand geraakt. De bovenleidinge aan Groenendaal, Geldersekade en Blaak werde door de keer uit Zuid reed daarom geruime tijd over de Rederijstraat, het verkeer uit Kralingen over de Goudsesingel en lijn 10 via het Pompenburg/ De agenda van. de openbare vergadering van de raad van Maassluis "op Vrijdag avond a.s. bevat oun. de volgende voor stellen: Voorstel tot het nader vaststellen van de huurprijs van 12 wonnigen aan de Prins Mauritsstraat; idem tot wijziging van de verordening op de straatpolitie en tot vaststelling van een regeling inzake het heffen ener retributie voor het be schikbaar stellen van vuilnisemmers; idem tot het onderhands aanbesteden van de technische installatie van het volles- badhuis; idem tot het onderhands verle nen van een opdracht tot levering van de bovenbouw der roltrommelvuilnisauto; idem tot aankoop van enige percelen grond aan de Groen van Prinstcrerkade en de Prinsekade; idem tot verkoop van enige percelen grond in de Kapelpolder en idem. tot aankoop van het pand Haven In een zeer slecht gespeelde wedstrijd, van beide zijden, kwamen noch Excel- sior/M. noch C.S.V.D. tot doelpunten, die op het sconngsbord genoteerd konden worden. Slechts Excelsior scoorde vijf minuten voor tijd. doch arbiter Philippo, die het deze middag niet moeilijk had, keurde het doelpunt af. Over deze annu lering van dit doelpunt waren de menin gen zeer verdeeld, doch c.i. was er inder daad sprake van buitenspel. Overigens bracht deze ontmoeting, die veel van de dwars over het veld staande wind te leiden had, weinig fraais. De verrichtingen van de lagere elftal len waren deze mid-dag zeer goed. Er werd geen enkele wedstrijd verloren. Excelsior 5, „S-S. Delft van zich spreken door C S.V.D. 3 met 6—0 te kloppen, In Vlaar- amgen waren Excelsior 3 en 6 te gast bij H.v.O. en 4. De eerste ontmoeting lever de één punt (11) op, maar Excelsior 6 beet er flink in en klopte H.V.O. 4 met 51. De junioren verspeelden ook ditmaal geen enkel punt. Van de vier wedstrijden kwamen er twee met een 1o overwin ning uit de bus, maar de andere "twee gaven een grotere zege te zien. De uit slagen zijn; Excelsior b—Hollandiaan b 4—0; Doskom b—-Excelsior b2 01; V.D.L. c—Excelsior c 0—1 en Excelsior c2RK. Wik c3 7—1. Vredig sliepen onze drie toffelreizigers in het grote bed, onbewust van het feit, dat in deze verlaten streek nog drie mensen rondspookten op nog geen goede hon derd meter van hen vandaan. Het waren drie ongure individuen, die op dit uur van de nacht rondom het kasteel slopen. Zij waren kennelijk op de hoogte van de afwezigheid der bewoners en waren gekomen om hun slag te slaan. Eén hunner drukte vakkundig een glas- in-lood-raam in en gleed rustig naar binnen. Hoewel minder rustig, volgden de beide anderen en hardop met elkaar pratend begaf het onedele drietal zich naar een salon die moderner was ingericht dan de andere vertrekken, „Eerst een sigaretje!" sprak de kleinste van de ro vers, geheel op zijn gemak. „En een stukje muziek!" vulde de ander, die een pet droeg, aan. En overtuigd, dat niemand hen hier zien of horen kon, ontstak hij een van de schemerlampen en zette de radio aan. In een goed gespeelde wedstrijd moest Maassluis Zaterdagmiddag te Dordrecht de punten aan Oranje Wit afstaan. Onze stadgenoten toonden zich speltechnisch de meerderen, doch het pechduiveltje speelden hen grote parten. In het laatste gedeelte van de strijd zette de thuisclub een 2—1 achterstand In een 3—2 over winning om. Maassluis 2 nam met 20 revanche op Rozenburg, dat de reserves vorige week de punten afhandig maakte. Maassluis b stelde tegen Oranje Nassau a wel enigszins teleur door met 3—1 te verhezen. In het kader van de propaganda spreekt de heer Meines Woensdagavond op uit nodiging van de plaatselijke centrale van het C.N.V. in de Rehobothkerk te Maas sluis over „Een vraagen uw ant woord!" Aan deze avond verlenen voorts medewerking de heer J. B. Oosterwelder, voordrachtskunstenaar te Amsterdam met t Schooiertje en de Koningin"; de mond- accordeonver. „Mondiola" o.Lv. de heer F. Vroombout en de heer A. Warnaar, orgel, Ds H. F. Meijer, Ned. Herv. pre dikant, spreekt het slotwoord. Fenacolfuslaan. De buurtvereniging „Fenacolius" te Maassluis organiseert Dinsdagavond voor haar leden in Luxor een feestavond, -waarvoor een luéhtig programma is vastgesteld. H; De voor HBSS 2 zo belangrijke wed strijd tegen Zwaluwen V. 2 is geëindigd ,4 in, een 3—9 overwinning voor de vlaar- ■^dingers. Het was een sportieve wedstrijd, .idle op middelmatig peil stond. De 30 l&zege is wel wat geflatteerd, want vooral pin de eerste helft had HBSS het heft vol- pkomen in handen. Maar na de rust wa pren de Tollen omgedraaid en is het toch lê-wel juist te zeggen, dat de punten ver- pdiend bij Zwai. V 2 terecht zijn gekomen. pEen 2—1 uitslag zou de venhouding mis- Ifschïën iets beter hebben weergegeven, lïmaar het staat vast, dat Zwaluwen V. 2 peen beter elftal heeft dan de Schiedam- llrners. Ongetwijfeld zal Zwal.2 een goede Ifkans maken om dit seizoen als eerste ||bver de eindstreep te gaan. Met 15 punten Ifuit 3 wedstrijden staat zij ongeslagen aan Ij**» Aangiften van 7 November fe-BEVAiLLEN: S. Th. van Latesteijn—Spoel t; S. M. Berkhof—van den Berg d; W. Sabel -Van. Harten z: E. de Groot—Hendriks z; Mulderde Kuiter z; A. van der Burg Ir—Mrarissen d: J. Th. de VriesKrijne z; I. |R';ï VerbaasKan d; W. van Os—Brügmann I A-T>. J. N. Nieland—van de Veerdonk z; Iyj.JC. van Ebsdcn—Kastelein z; JGriffioen— Ibos d; J. j. de Koning—Beute z: E A. VriJ- I bof—van der Sluis d; M. Andrtessen—Mon- Jster d; J, E. Molkenboer—Groeneweg z; M. iJiwSohUUrs—de Bruijne d; J. Chr. E- van «PeltRos d; G. C. van Haaien—den Braber ldri.W-Bontenbal—Knol z; c. J- Vroom—Stig- Itecidi .A. J- Hoppers—Pijpers z: K, W. van iBockel—Meiiler z;,I. M. de Kramer—patter- laerr'zr: W. E. van der Burgh—van Omme- Ixcn^ld lAlOVHELSDEN: M. Weeda, ongehuwde vrouw IM'.Jl' A. W. van den Berg, man, gehuwd ge- Iweest.met C. van Bokkel 76 j: A. van Hulst, ■vrouw v A. Winterberg 48 j; E, Niehof. man yfj~. Burger 79 j;_A. van der Meer, vrouw, gehuwd geweest met A. Romijn M j; J. van kern,-1 vrouw V -vE. Helos 64 j: M. den og.zvrouw, gehuwd geweest .met J. G. l rp SO J. Het gerestaureerde Beursgebouw is een waardevolle en zeer geschikte tentoon stellingshal. wat ook in de loop van het jaar, zowel ter gelegenheid van de B-B.-tentoonstelIing als van „Jeugd Bloemenvreugd", is gebleken. Daarnaast kan zij ook voor andere doeleinden worden benut, bijv. voor tafeltenniscentrum, waaromtrent de be sprekingen nog lopende zijn. Aldue delen B. en W. de-gemeenteraad mede in hun memorie van antwoord. Het College is niet gebleken, dat er in de kring van de distallateurs belangstelling bestaat voor het denkbeeld om een gedistilIeer-V museum in de Beurs te vestigen. B. en W. merken in dit verband op, dat in het Gemeente-Museum reeds .een waarde volle collectie op dit gebied is bijeen gebracht. EB. incasseerde eerste nederlaag. Hoekse Boys 1 heeft in een der laatste wedstrijden van deze competitiehelft de puntjes moeten laten aan Duinoord 1 en hiermede zijn eerste nederlaag sinds de aanvang van dit voetbal-seizoen moeten incasseren. Vooral voor de rust was de voorhoede te zwak om door de Duinoord verdediging te breken. Uit een corner maakte Duinoord het eerste doelpunt Na de wisseling waren de Dumoordaanvallen feller en ook de Hoekenaren zetten meer tempo en kracht bij. Het tweede doel punt door Duinoord gemaakt was een blaam voor de Hoekse verdediging, want men reageerde op een gemaakte fout voordat men er zeker van was dat ge floten was,-hetwelk Duinoord vrij spel gaf een doelpunt te scoren. Na dit doel punt trokken de Boys in hun oude kracht ten aanval. Knipscheer en Oirschot trok ken beiden naar voren en enkele minu ten voor het einde trapte eerstgenoemde de bal keurig m het net. H. Boys 2 boekte echter Zaterdag wel een overwinning n.l. 30 in een thuis wedstrijd tegen R.A.S. 3. De ijsclub paraat. Voor een eventueel komende vorstperiode heeft de vorig jaar heropgerichte Hoekse IJsclub haar pa raatheid getoond door de mededeling te doen dat op de ijsbaan ter verhoging van de sportiviteit een consumptietent en een goede verlichting zal worden ge plaatst. Het bestuur spreekt de verwach ting uit dat nog vele schaatsliefhebbers (sters) als lid zullen toetreden, waardoor zij in staat wordt gesteld meer nog de schaatssport in Hoek van Holland te be vorderen. Fostzegelactie. De briefkaart- en post zegelverkoop ten bate van het Ned. Rode Kruis heeft voor de afdeling Maassluïs- H. v. Holland opgebracht 1929,62. Het totaal in -H. v. Holland was,/194,50, Tot nog toe konden eigenaren van wo ningen in Vlaardingen candidalen voor dragen voor ledigkomende woningen. Bij toetsing echter van da voordrach ten aan de richtlijnen werden deze, laat ste, voor wat betreft urgenlievolgor&e en grootte van het gezin, onverkort gehand haafd. B. en W. hebben thans besloten, dal de eigenaren, voor 70 van het aantal hun ner ledigkomende woningen, voordrach ten kunnen doen ten behoeve van hen: 1. die, in Vlaardingen woonachtig, een andere woning begeren: i. die, elders woonachtig, te Vlaardin gen als woongelegenheidbehoevend zijn ingeschreven: 3, die op een urgentie- of prioriteils- Üjst voorkomen, omdat zij nog niet de beschikking hebben over een zelfstandige woning. Voor inschruvmg bij het gemeentelijk centraal bureau voor huisvesting komen in aanmerking: 1. Vlaardmgse inwoners, die een andere woning behoeven; 2. Vlaar- dingse echtparen, die tenminste 50 levens jaren tellen; 3. zij. die werkzaam zijn in de gemeente Vlaardingen en. elders wonen. De richtlijnen zullen worden gehand haafd, doch een voordracht kan mede aanvaardbaar zijn, indien bijvoorbeeld voor een woning, welke geschikt is voor een echtpaar met 6 kinderen, een echt paar met 4 kinderen wordt voorgedra gen of, naar evenredigheid, minder. De gegadigden kunnen zich dus thans tot eigenaren en beheerders wenden met verzoek hen voor te dragen voor een ledigkomende woning. Voor de overige 30 van het aantal ledigkomende woningen zullen, via de huisvestingscommissie, aan de eigenaren De A-junioren van Oranje Nassau speel den Zaterdag een uitstekende wedstrijd tegen Maassluis B. De Vlaardingers won nen met 31. Door de competitieleider werd de wed strijd 't-Waterschip—Oranje Nassau 2 nog ingelast en tegen de enige concurrent voor de bovenste plaats behaalden de Nassau-reserves hun zevende achtereen volgende overwinning. De doelpunten ble ken in deze wedstrijd duur te zijn wat zijn oorzaak had in de harde wind. Pas 5 minuten voor het einde bezorgde v. Houwelingen Oranje-Nassau de overwin ning, (01). Oranje-Nassau 3 dat Zaterdag met in vallers tegen O.D.I. 3 in het veld ver scheen verloor onverwachts maar ver diend met 41. De rust ging in met 30 voor O.D.I. In de tweede "helft zorgde ieder der ploegen nog voor een doelpunt. Aat van Wijk redde de eer voor Nassau. Op Dinsdag 16 November geeft het Vlaardmgs Symphonieorkest in de Stads gehoorzaal een concert. Op het program ma staan werken van Beethoven, de Symphonic no. 1 in C, J. Haydn, con- cerfvoor hobo en orkest in C, en Frans Schubert. Als solist zal medewerken de bekende hoboïst Jaap Stotijc, die zal optreden in de Symphonie van Haydn. Zangavond. Op verzoek herinneren we nog even aan de zangavond die W.S.V. „Flardinga" vanavond in Excelsior orga niseert. Alle wandelliefhebbers zijn er van harte welkom. en beheerders ambtshalve voordrachten worden gedaan, waarbij de richtlijnen, teneinde o.m. de grotere gezinnen even zeer te helpen aan een passende woning, als regel onverkort zullen worden gehand haafd. De eerste, vierde, zevende en elfde aan gemelde woning (enz.) van een eigenaar is dus voorbestemd om krachtens ambts halve voordracht een bestemming te ver krijgen. Nu de eigenaren in ruime mate, immers voor 70 van het aantal aangemelde woningen, gelegenheid zullen verkrijgen door ben gewenste huurders voor te dra gen, wordt verwacht, dat ten opzichte van de overige 30 der woningen, vol ledige medewerking wordt verleend, met andere woorden, dat men het niet tot een vordering zal laten komen. Evenmin als bij een ambtshalve gedane voordracht tientallen gegadigden voor dezelfde woning in aanmerking konden of kunnen komen, zullen thans eigenaren of beheerders in staat zijn alle aanvragers meteen tevreden te stellen. De zelfwerk zaamheid echter dergenen, die een andere woning wensen te verkrijgen, zal onge twijfeld leiden tot sneller opschuivingen, omdat men uiteraard een bepaald type -woning in zekere wijk zal aanvragen. Deze regeling is 1 November ingegaan. De bezoekers hebben zich in de wed strijd ZwaluwenMonster sneller en agressiever getoond dan hun gastheren en daarom mag de kleine 21 overwin ning voor hen niet onverdiend genoemd wörden. Werkelijk goed voetbal hebben de partijen het talrijke publiek niet laten zien. Na een kwartier ontstond uit een verrassende aanval van Monster het eerste doelpunt. De verdediging werd uit verband gespeeld en v. Noortwijk moest zwichten voor een hard schot in de hoek. Kort daarop kwam de bal via de rechter vleugel van Zwaluwen voor de voeten van Hoogerboord, die een diagonaal schot inzond, waarbij het leder door het doel ging, maar vandaar onder het zijnet door stoof. Groot gejuich van de Zwaluwen- aanhang achter het M.-doei. Na een con ferentie met de grensrechter van Monster kende de scheidsrechter het doelpunt toe (1—1). In de volgende minuut namen de gasten echter alweer de leiding. Een der M.-spelers kwam in het strafschop gebied in bezit van de hal en daar geen der Zw.-verdedigers een vin verroerde, kostte het hem geen moeite het leer hoog in het doel te plaatsen (l2), een foutje dat de thuisclub later duur te staan is gekomen. In de tweede belft had Zwa luwen meestal het beste van het spel en de aanvallen leverden tal van benauwde momenten voor het M-doel op. Toch was de strijd niet eenzijdig, want ook de West- landse voorhoede bleef actief. Tegen het einde mochten de gasten bij enkele vin nige schoten van Bergwerf zeker niet over geluk klagen. Doelpunten bleven evenwei uit. De overige uitslagen waren: H.B.S.S. 2 -Zwaluwen 2 03; G.T.B. 2Zwaluwen 4 2—2; Zwaluwen 8—T.S.B. 4 1—2. Juniors: V.O.C. a 1Zwaluwen a 1 41: P.P.S.C. aZwaluwen a2 02; Zwaluwen b2—Fortuna b2 10; Excelsior *20 b4 Zwaluwen b3 0—7; Zwaluwen b4—For tuna b3 30; H.B.S.S. b2Zwaluwen b5 0—2; Zwaluwen clH.O.V. cl 3—1; RK.W.I.K. cl—Zwaluwen c2 0—0; D.D.C. cZwaluwen c3 63; Fortuna c4Zwa luwen c4 1—2; Zwaluwen c5—Hennes D.V.S. cö 0-8. (Van een onzer verslaggevers.) De Cnnstelijike Filmactie slaat nieuwe wegen in, dat blijkt wel uit de Deense film„De Krantenman" die men naar ons land gehaald heeft en waarvan Zaterdag in het Camera-Theater in Utrecht *»en eerste voorstelling werd gegeven. Spe ciaal voor vertegenwoordigers van aller Christelijke organisaties. Dit gezelschap was niet alleen naar Utrecht gegaan om die film te zien. ,De Krantenman" diende vooral om een ge sprek over het filmvraagstuk op gang te brengen. Een gesprek over het vraag stuk en ook over de concrete bijdrage die de C.F.A. in de oplossing van het probleem wil leveren. Vier punten staan op het program van actie: het verwerven en zo moge lijk produceren van films, het stichten van een projectiecentrale, het activeren der plaatselijke afdelingen en het geven van voorlichting. Een veelbelovende agenda, waarvan vooral het punt: zo mogelijk produceren van films, bijzonder de aandacht zal trekken. Speciaal nu de Nederlandse filmindustrie met een film als „Rechter Thomas" nieuwe perspectieven heeft geopend, is het zeker met denkbeeldig, dat de C.F.A. een opdracht zou geven voor een positief-Christelijke speelfilm dat is: een getuigende film die ook bij geestverwanten m Amerika en Zuid- Afnka weerklank zou vinden, zo deelde het C.F.A.-bestuur ons Zaterdag mede. Dè eerste contracten voor internationale uitwisseling van films, zijn reeds gelegd. Er zijn veel buitenlandse films die de C.F.A. graag in ons land zou zien. Maar die voor het m-onopolistlsch ingestelde bioscoopbedrijf uit zakelijk oogpunt zo weinig aantrekkelijk zijn, dat men van die zijde niets hoeft te verwachten. Deze films nu wil öe C.A.F. zelf gaan importeren, niet alleen, voor vertoning in eigen kring, maar ook voor evange lisatie-doeleinden en waar mogelijk voor publieke vertoning, ook voor mensen, die regelmatig naar de bioscoop plegen te gaar,. In eerste instantie is voor dit plan een fonds van dertigduizend gulden nodig. Een comité van aanbeveling, waarin ve le vooraanstaande figuren zitting hebben, wil de offervaardigheid van Protestants Nederland voor dit fonds stimuleren. Het gironummer van de penningmeester der CFA te Lmschoten is 521599. Men rekent er op dat alle organisaties een bijdrage zullen geven om deze mooie plannen een degelijke tinanciéle basis te construeren. Deze organissaties zullen van hun medewerking *ook regelrecht profiteren want de C.F.A. wil een centrale vormen die een technisch deskundig verzorgde filmprojectie kan verzorgen van goede films. Dit speciaal ten gerieve, van de organisaties, die graag op bijzondere vergaderingen en bijeenkomsten een film wil laten vertonen. Deze centrale zal heel economisch kunnen werken. Men mag dus verwachten dat Oranje verenigingen, jeugdcentrales, sociale or ganisaties, instellingen van barmhartig heid, comité's voor winterlezingen enz., van deze betrouwbare mogelijkheid veel gebruik zullen maken. Door samenbundeling van krachten zal het ook mogelijk zijn om tegen over het monopolistische bioscoopbe drijf met meer gezag op te treden. Het C. F. A.-bestuur verheugt er zich over dat ook vele kerkeraden dit hebben in gezien. Weliswaar zijn de fondsen ge vormd door donaties van kerkeraden nog bescheiden, maar het feit alleen Zaterdagavond omstreeks 6 uur kwam inde Noord nabij de Scheepswerf Van Vliet te Slikkerveer, het m-s. .Sietske Lia', groot 300 ton, eigenaar de heer Pont, in aanvaring met het m.s. „Ex celsior." De „Sietske Lia", die geladen was met suikerbieten, kreege en gat mid scheeps. Aan pompen kon niet worden gedacht en daarom achtte de schipper iet ebter om te proberen de haven van de scheepswerf Van Vliet binnen teva- ren. In de monding van de haven zonk het vaartuig evenwel. De schipper met zijn knecht wisten, hoewel zij reeds tot de middel in het water stonden, zich in veiligheid te brengen, door over te sprin gen op de „Excelsior." dat men begrijpt, dat het filmvraag stuk met met gekruiste armen wordt opgelost, stemt tot blijdschap. De bepalingen van de Bioscoopbond belemmeren de C.FA. helaas menig maal in haar opzet om „open" voor stellingen te geven. In principe is de C.F.A. zeker geen voorstander van films in „besloten kring". Inmiddels: de nieuwe film „De kran tenman" leent zich wel bij uitstek voor vertoning m de besloten kring. De hoofdfiguur is Olsen die een kranten- kisok heeft vlak bij een kerk. En tegen de achtergrond van die kerk doet hij wat men tegenwoordig noemt „onopzet: telijke evangelisatie". Evangelisatie is bij hem een vanzelfsprekendheid. Daklozen geeft hij een kop koffie en 's nachts haalt hij ze van de koude straat en brengt ze in de kerk. De landsadvocaat Jespersen, wiens huwelijk kapot dreigt te gaan hervindt dank zu Oisens tussen komst een vreugdevol gezinsleven en een principieel atheïst haalt de kranten man bij zijn sterfbed, een meisje van de vlakte krijgt na een gesprek met Olsen nieuwe levensmoed. „De krantenman" is een film geworden, die voor velen de Christelijke opdracht tot getuigenis op nieuw doorzichtig maakt. Men komt in de sfeer van het milieu, waarin door gaans bet Leger des Heils pleegt te wer ken. Olsen, de krantenman, nu was geen Heilssoldaat maar een gewoon kerk mens. Regisseur John Iversen, die de film maakte naar het gelijknamige boek van Age Falk „Handen" heeft z'n came ramensen prachtig werk laten doen, men ziet heel suggestieve opnamen. De sfeer wordt voortreffelijk getypeerd: eerlijk en oprecht. Op geen enkele manier wordt de film bedorven door bedrie- geluk decor-werk. Zoals gezegd: de film zal de meeste waardering wel oogsten in eigen kring. Buitenkerkelijken zullen door de „Krantenman" niet overtuigd worden. Daarvoor is de film te weinig geargu menteerd. Daarvoor bezit ze te weinig overredingskracht. Kerkmensen zullen echter wel overtuigd raken van hun eigen tekort aan geloofsijver en naasten liefde. r Zaterdagavond hebben inbrekers de woning van de heer M. aan de Willem- straat te Slikkerveer met een bezoek verrasg. Terwijl de bewoners afwezig waren, hebben zij zich toegang tot de woning verschaft. Verschillende voor werpen, w. o. een gouden horloge met armband, worden vermist. De Remonstrantse kerk aan de Wes tersingel was voller dan andere jaren, toen gisteravond een dienst voor de koopvaardij werd gehouden. Naar schatting waren acht a negenhonderd kerkgangers aanwezig. Een dienst van dit karakter wordt ieder jaar bij voorkeur öe tweede Zondag van No vember gehouden onder de aan wezig-a bevonden zich de burgemees ter van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum en zijn echtgenote, verschei dene reders en zeer vele gezinnen van zeevarenden van velerlei kerkelijke gezindte. Aan deze dienst wrd medewerking ver leend door Rotte's Christelijk Gemengd Koor onder leiding van Laurens van Wingerden. Het orgel werd bespeeld door de heer Ferdinand Timmermans Tweeerlei aspect had deze dienst. In de eerste plaats werden de omgekomenen herdacht in de oorlog en ook daarna en vervolgens was er voorbede voor dege- ncn die op zee varen en hun gezinnen Over hen, die met terugkeerden sprak ds. J. W. Schokking, Néd. Hervormd predikant van de Zeevarende Gemeente. Hij haalde het bekende woord van Wil lem de Zwuger aan: „Hen behoeft met te hopen om te ondernemen, noch te sla gen om te volharden". Hij plaatste dit woord op de voorgrond na er op gewe zen te hebben, dat Indien men niet te ruggekeerden herdenkt, men zich aller eerst moet bezinnen op de betekenis en het wezen van dit eren. Ds. K. S. G. Zijlstra. koopvaardijpre- dikant in dienst van de Geret Kerken, wekte de aanwezigen op tot geboed voor de zeevarenden. Over de koopvaardij, die hij als een zeer enerverend, bedrijf, waaraan evenwel risico's verbonden zun, schetste, zeide hü, dat zij pas ten volle verantwoord is als zowel de reders als opvarenden 7ieh steeds weten „Schip pers naast God". De dienst werd besloten met het ge zamenlijk zingen van Gezang 281 vers 1 tot 4 „De dag door Uwe gunst ont vangen". Toe in de nacht van Zondag op Maandag de zeeman P.V.L. uit de Ka- kwam vond hij twee Finen in zijn bed, die heerlijk lagen te slapen. Hij maakte hen' wakker en beduidöe hen, dat zij het bed- en 'de woning "moesten verlaten. Daarvoor voelden de slapers echter echter niets. Er ontstond een vechtpar tij, waarbij enig huisraad sneuvelde. De zeeman kreeg met een strijkijzer een klap tegen het hoofd. Hij is in de hulppost van de GGD aan de Maasha ven verbonden. De Finne zijn in het politiebureau Sandelingenplein opgeslo ten. De werkgemeenschapclubhuizen Zuid- Holland hield vandaag In de Congres zaal van het Leger des Heils te Rotter-' dam een bijeenkomst. He belangstelling voor dit congres was groot. Vele autori teiten nit -kringen van het onderwijs waren aanwezig en ook de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid- Holland, mr. L. A. Kesper, gaf acte de presence. Eén van de interessantste punten van de agenda was het referaat van prof. dr. M. J.' Langeveld, hoogleraar te Utrecht, die het onderwerp behandelde „Het paedagogisch doel van het clubhuis werk". Hij werd ingeleid door de voorzitter, de heer W K Petersilka. Spr. wees in Requiem" van Dvorak. Op Woens dag 25 November zal onder auspiciën van de afdeling Rotterdam en omstre ken van de Maatschappij tot Bevorde ring der Toonkunst het „Requiem" van A. Dvorak uitgevoerd worden. GEMEENTE POTTERSHOEK De Burgemeester van Putters- hoek maakt bekend, dat het door Gedeputeerde Staten vastgestelde plan tot herzie ning van het plan van uitbrei ding in onderdelen voor gron den gelegen tussen de Boe- zemvliet en de Maasdamsedjjk en ten Zuiden van het raad huis, in uitvoerige kaarten uitgewerkt en met een toe lichtende beschrijving, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt van 8 tot en met 21 November 1953. Belanghebbenden die zich met bezwaren tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen v-ifir 3 Januari 1954 hun be- •aren tegen het plan indie- len bij de Kroon. Putlershoek, 6 November 1953. De Burgemeester voornoemd, W. VAN DER PLOEG. De Vïaardingse Zangvogeltjes, het be kende meisjeskoor o.Lv. mej. Jo Mul der zal zich Woensdagmiddag weer voor de N.C.R.V.-microfoon laten horen Het koort zorgt dan nl. voor de muzikale afwisseling in het bekende programma Jeugdland, (van 16 uui>—17.20 uur). Mej. Thea Roos zorgt aan de piano voor de begeleiding. De kring' Rotterdam van de Vereni ging voor Calvinistische Wijsbegeerte be legt in zaal 6 van het Groothandelsge bouw een drietal interessante lezingen. Op Maandag as„ 9 November, hoopt prof. dr S. U. Zuidema te spreken over „Wijsbegeerte en Theologie bu Karl Barth*'. Niet zozeer Barths theologie als zodanig, maar vooral de religieuze en wijsgerige grondslagen van zyn philo- sophie en theologie in onderlinge ver houding zullen onder de aandacht ko men. Onnodig op te merken dat deze avond van groot belang belooft te zijn voor wie, tegenover irrationalisme en „doorbraak", de Cristus der Schriften wil belijden. Vrijdag 15 Januari zal prof. dr C. C. Jonker D.V. een causerie houden over de vraag „Bestaat het electron werke lijk?" Dit onderwerp raakt o.m. de ach tergronden der relativiteitstheorie, die voor de ontwikkeling van astronomie en kernphysica van zo grote betekenis is. Tenslotte is aan prof. dr K. J. Pop- ma verzocht te spreken, over „Kerk. belijdenis, theologie": hieromtrent is nog geen vaste toezegging mogelijk, maar m elk geval zal het bestuur al het mo gelijke doen om de derde avond even belangwekkend te doen zijn. zijn betoog op de mindere mogelijkhe den, die aanwezig zijn voor de opvoe ding van het kind in gezinsverband. Het elubhuiswerk is voornamelijk ingesteld voor de kinderen, die de kans niet krij gen voor een persoonlijk innerlijk leven. Dit werk moet dan ook erkend worden gelijk gezin en school. Het clubhuis kan hef; gezin de helpen de hand bieden en zelfs in de plaats tre den van het gezin als dat nodig is. Spr. ging daarop nader in de interne organisatie van de clubhuizen. Hij be sprak uitvoerig de verhouding tussen de clubhuisleiders en de kinderen. Aan het slot van zijn referaat zei prof Langeveld, dat hij met opzet niet had gesproken over het werk, dat de kerken op dit gebied verrichten. Spr. was van mening, dat het werk van de kerken zeer belangrijk is te noemen. Na hem voerde de heer J. de Bruin het woord. Hij vroeg de aandacht voor de tentoonstelling en demonstratie voor het clubhuiswerk. In de benedenzaal van het gebouw was een expositie ingericht, waardoor een in druk gevormd kon worden van hetgeen de kinderen presteren. Uitvoerig zette de heer De Bruin uiteen, waarom de kinde een worden aangezet tot het verrichten van werkzaamheden in de vrije tijd. 's Middags bezochten de aanwezigen de tentoonstelling. Het college van B. en W. te Rotter dam heeft ir J.A.C. Tillema de persoon lijke titel van Hoofddirecteur van Ge meentewerken verleend. Deze wijziging in de titulatuur zal geen invloed hebben op de werkverde ling van de oder de wethouder van Openbare Werken resorterende diensten. Opbrengst. De collecte ten bate van de Rotterdamsche Raad voor Kinderuit- ztndin~ heeft op Zaterdag 31 October 17.265,75 opgebracht. 's-GHAVLNHAGE. 7 November, Gisteren waren met verse haring aan de markt de loggers SCH 210 met £2 800 en SCH 314 roet £2.000- Voorts 8 kotters met f12.700 en 9 loustvissera met £2-050 aan verse vis. Heden waren aan de markt met verse haring de loggers SCH 2S2 met f 1360, SCH 361 met £2.000, SCH 77 met £1.660, SCH trt met £600 en SCH 40 met £800. Voorts 7 kotters met 17-340 en 4 kustvlssers met f 1,400 aan verse vis. 's-GRAVENKAGE, 9 November. SCH 245 nog halen. 412 2 k 14 vleet, 159 25 k 14 vl, 229 90 k 44 vl, 263 3 k 44 vl. 39 gering, 201 gering, 4 100 k uit 40 n, 181 30 k 44 vl. 32 15 k 44 vl, SCH 48 102 k. 49 12 k 44 vt, 99 60 k 44 vl, 132 34 k, 233 gering, 247 ge ring, 285 17 k 44 vl. 19 17 k 44 vl Zaterdag 300, 25 gering, 35 3» k 44 vl, 69 12 k 44 vl, 84 85 k, 130 70 k nog 30 n. 399 80 k 36 25 k 44 vl, 107 50 k 44 vl. 223 10 k 44 vl, 314 10 k 44 vl, 79 Zat. 170, 186 50 k 44 vl, 284 15 k uit 30 n, 135 40 k 44 vl. 63 10 k 44 vl, 64 nog halen, 66 10 k 44 vi. 73 25 k 44 vl, 81 2 k 44 vl, 122 10 k 44 vl, 123 25 k 44 Vl. 160 nog halen, 180 2 k uit "20 n, 21 10 k 44 vl, 110 20 k, 325 10 k 44 vl. Vlaardingen: VL 71 50 k 44 vl. Binnen te Scheventogen: SCH 69 10 last, 104 33 1, 40 35 1, 97 28 1, 264 29 1 312 35 1, 275 42 1. 15 40 1, 124 32 I, 297 32 1, 133 35 1, 225 32 1. 89 26 1, 254 41 353 40 J, 141 39 1, 189 37 1, 195 34 1, 30 40 1. 57 32 2. 20q 30 1. S3 40 1, 339 30 1, 23 36 1, 302 40 I 105 45 1. 56 38 1. 37 32 1, 332 40 1, 37 40 1,' 250 45 1, 242 42 1, 8 30 1, 120 45 1, 72 32 1 en 300 kisten verse haring. 61 28 3 en 150 kisten verse haring. 248 34 1 en 80 kiste:: verse haring, 9 14 1 en 200 kisten verse haring, 6 40 1, 180 kisten verse haring. Hedenmorgen waren aan de markt met verse haring de loggers SCH 275 met £2270, SCH 124 met £2.060, SCH 72 met £4.140, SCH 61 met f 2300, SCH 53 met f 1.050, SCH 6 met f 3.000, SCH 9 met 2.800, SCH 248 met £850 en SCH 116 met £2 600, Voorts 1 kotter met £1,800 aan verse vis. Notering verse haring: 15,50—17,50 per kist van 50 kg. ifükh. A-. S" V-S v-'a!?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2