Ouwerkerk en Nieuwerkerk hebben veel nodig Mossadeq beledigt zijn verdediger keer op keer .November-actie VERLANGLIJSTJE VAN TWEE BURGEMEESTERS Kolonel J. Smael verongelukt Prins vertrokken Wachters op de dijken! Geen bespreking Groïè Vier Drie ongevallen met dodelijke afloop in Rotterdam, ÊINDHOVENSE DOCTORANDUS WON DE O.M.O.-PRIJSVRAAG Dubbel accöord De huurverhoging perl Januari mm Parijs bevreesd voor de druk; van Londen en Washington ni WOENSDAG 11 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2618 Weerbericht wm Graaf van Bylandt in Nederland Artsenhonoraria (zieken fondsen) omhoog m Diphterie in Dordt neemt af Ruim één millioen inzendingen 'mm De komende conferentie op Bermuda H.M. de Koningin ontv* Liberiase Missie J0& (Van. onze speciale verslaggever) OP DIE ONVERGETELIJKE Vrijdag, toen het noodverband voor het Duivelandse dorp Ouwerkerk werd gelegd en allen, die bij het dijkherstel belang hadden, zich een wachttijd van uren moesten getroosten, hebben wij een gesprek mogen hebben met de burgemees ter.van Ouwerkerk, de heer J. Romeyn en diens collega van het eveneens zeer zwaar getroffen dorp Nieuwerkerk. De heer Romeyn ként Ouwerkerk én de polder de Vier Bannen, het land, dat straks een patroon van slik en kreken zal bieden, maar dat zo hoopt men omstreeks Oud en Nieuw zal droogvallen. Deze eerste burger van een klein dorp, .dat jaren lang onopgemerkt door de historie 'ging, vierde deze zomer, onder onvermoede omstan digheden,'zijn zilveren ambtsjubileum. Problemen W ma Ook gisteren bracht Mossadeq weer heel wat opwinding teweeg voor het militaire-tribunaal waar hij terecht staat op beschuldiging van hoogverraad. "l:';-: ''"Het begon rustig toen hij de beklaagdenbank in dè rechtszaal bmnenschuifelde. y;t: ."'.r "r A - De moeilijkheden begonnen toen de president van het Hofgene raal Nasrollah Mdghbeüj^de verdediger kolonel Bozorgmehr "Vroeg of .hij dé jurisdictie van hèt Hof aanvaardde. f i Stafoefening landsverdediging ■-va mÊÊ %Êhsi jmm Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 W Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 38.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KETJNING en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. VEEL, BEWOLKING. Over het algemeen veel bewolking, maar overwegend droog weer. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Zachter 's nachts, overdag ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. <j> Hoofdredacteur: Dr J, A. H. J. S. BRUINS SLOT IEDER jaar in de maand November voert het C.N.'V. eert bijzondere propaganda-actie Dan worden er overal in den lande door de, Christelijke Besturenbonden vergaderingen georganiseerd, waarin, uitgaande van een Depaald thema, de Christelijk sociale actie in het cen trum van de belangstelling wordt ge plaatst. Dit jaar kan men dat thema for muleren als de verantwoordelijkheid die men persoonlijk heeft tegenover dé Christelijke vakbeweging en het sociaal-economisch leven in het alge meen. Men kan waarlijk niet zeggen dat de vakbeweging in ons vaderland niet is geworden tot een factor van grote betekenis. En men kan al evenmin zeggen dat in die vakbeweging het C.N.V. niet een belangrijke rol speelt. Die betekenis, en de belangrijkheid kan men alleen al .reeds aflezen uit de weerstanden die de vakbeweging op haar weg ontmoet.- Dat is negatief. Maar positief is zulks kenbaar aan de resultaten die men boekte in de strijd, ook al zijn ook tegenslagen te incasseren geweest. Die betekenis is ook af te leiden uit de zakelijke mogelijkheid tot invloed- oefenen, uit, de erkenning die de vak beweging iri het bedrijfsleven ,en bij de overheid heeft gevonden. De vooruitgang in welstand, de hui dige stand van de sociale voorzienin gen, zijn voor een belangrijk deel het resultaat van de arbeid der vakbewe ging.. En daarbij nam het C.N.V. een eervolle plaats in. Het heeft zich daar bij ook'steeds onderscheiden door een duidelijke afwijzing van alles wat naar revolutie of klassenstrijd zweemde. H ET - C.N.V. is derhalve voor loon- en salaristrekkenden, zowel wat .betreft de stoffelijke als wat betreft de geestelijke aspecten van de sociale strijd, een zeer kostbaar bezit, waar voor.'de bétrokkenen dankbaar moe ten zijn en waarvoor zij hun uiterste best moeten, doen om dat zo sterk mogelijk te maken en om het de ge legenheid te-geven zich'zorrjjkimoge- Hjk te ontplooien. 1JTET is een merkwaardig verschijn :.rv sel dat vele mensen dat nog niet inzien. Er zijn wij nemen dat op meer levensterreinen waar- 'een zekere moeheid eri onverschilligheid. De een, die wel lid is van het C-N.V., gelooft het wel;betaalt zijn contribu tie en. laat het werk aan anderen over; Hij draagt dan niet .mee in de ge meenschappelijke arbeidl- Mén :j stelt zijn gayéii'.]'van hoofd 'en'Hart niet ter beschikking voor- het werk dat-'toch ook zijn werk ïs.' De ander, die ongeorganiseerd is, profiteert met een rustig gemoed van het "werk- dat .anderen ook in zijn be- lang .yerrichtén,," maar: dèhkt er niét aan om-de Hasten die dat 'geeft, jook maar met leen vinger aan, teroeren. Nog altijd is, naar schatting, 50 per cent van de .mensen die Christelijk .ge organiseerd konden "zijn, ongeorgani seerd. y.,,':!f:'-i-;- Tegen deze'; misstanden trekt., het C.N.Vin zijn November-actie te vel de. Het is een aanval op -de lauwheid. En wij' wekken er dan ook gaarne toe op om deze propaganda-actie. te doen slagen.;'.-■v ■-•Bezoekt dé vergaderingen, die,nu al-' om wordengehouden. Neemt uw buurman' of collega, die het zo nog nietbegrepen. heeft, mee.Stelt u be schikbaar' voorjverk inhef kader van uw organisatie. - Voor het behoud van een Christelijk Nederland, voor eenwaarlij k Christe- lijk-sociaie structuur .van onzë- samen leving, iseen zo sterk mogelij k C.N.V. sterk,uitwendig, maar vooral-sterk inwendig onontbeerlijk. De chef-secretaris van het Leger des Heils in Nederland, de 53-jarige kolonel Jac Smael, is vanmorgen bij een auto- ongeluk te Amsterdam om het leven gekomen. Het ongeluk geschiedde omstreeks kwart voor tién toen kolonel Smael met zijn auto ter hoogte van de Pieter Last mankade op de Amstelveenseweg in aanrijding kwam mét een in dezelfde richting rijdende jeep. De auto van de heer Smael vloog tegen een boom en hij raakte achter het stuur bekneld. Kolonel- Smael, die op weg was naar de opleidingsschool van het Leger des Heils in Amstelveen om daar een lezing te houden, is ter plaatse aan zijn be komen verwondingen overleden. Zijn stoffelijk overschot is - naar het "Wilhel- mina gasthuis overgebracht. Naar de oorzaak van de aanrijding stelt de politie een onderzoek in. Jacob Smael werd 20 Juli 1900 te Rot terdam- geboren. Hij begon'zijn loop baan als Heilsofficier'op 1 April 1921 als luitenant te Vlissingen.'. Kolonel Smael was tot 1929vwerkzaam in het'evange lisatiewerk,- en. was daarna zes jaar Verbonden" aan de opleidingsschool voor Heilsofficieren. 'ld 1933-werd hij aan gesteld als divisie-officier voor-Zuid- Nederland. Gedurende de bezettingstijd leidde hij, nadat de Duitsers het Legerdes Heils geliquideerd'hadden het Leger. v, Kolonel Smael was bffléfer-in ;delorde •van-.Oranje Nassau. Na" een. verblijf van ruim lien maanden in Indonesië is gisteravond de Neder landse Hoge 'Commissaris in Djakarta; mt W. F. ,L. graaf van Bylandt, vergezeld van wjn echtgenote, per KLM-vliegtuig in Nederland gearriveerd, --Ir Op wagen over de ontwikkelingen in Indonesië zeide de Hoge Commissaris, dat het laatste jaar over het algemeen een achteruitgang kan worden geconstateerd in de interne toestand. Mr Van Bylandt verklaarde uitdrukke lijk, dat zijn bezoek aan Nederland geen verband houdt met eventuele besprekin gen over het opheffen van de Nederlands- Indonesische unie. ■Uiteraard-zal tijdens, zijn besprekingen in Den Haag deze kwestie: wei ter sprake komen. ,:yyy. Prins Bernhard is vanmorgen met zijn reisgezelschap in de regerings Da kota naar Ethiopië vertrokken. Aan boord bevond zich o.m. de heer L. Noé, van de afdeling'Afrika van het departement van Buitenlandse - Zaken. ;i\V: en nieuwe invloeden hebben ondergaan. Een oneindig klemmender vraagstuk vormt echter het land'oouwherstel. Men verwacht, dat de boeren de grootste moeite zullen ondervinden om landar beiders te krijgen. Men, heeft bij het dijkherstel zéér hoge Ionen verdiend. Dit deel van Duiveland, dat geen werk loosheid heeft gekend, zalen daar is ook het veelomvattende werk van de herverkaveling zich vooruitzonder lijke arbeidsverhoudingen geplaatst zien, Momenteel is nog niet te overzien in welke richting men zal moeten gaan, maar. in het bijzonder de kleine landbou wers zullen de tanden op elkaar moeten zetten. Enerzijds is men zich er van be wust, dat hoge lonen bjj het dijkherstel nodig waren; anderzijds vraagt men zich at hoe het arbeidsproces onder normale omstandigheden weer op gang moet ko men. - Beide burgemeesters spraken de hoop uit, dat de herverkaveling niet lang op zich zal laten wachten. „De boeren moe ten zo spoedig mogelijk weten, waar zij aam toe zijn,*' aldus de mening van bei de magistraten. - - Ten slotte vernamen wü nog, dat er deze winter een dijkv/acht zal worden ingesteld op de dijk voor Ouwerkerk, waarvoor beide dorpen mannen zullen leveren. iy -..- - Niet alleen voor de provisorisch her stelde zeewering bij Ouwerkerk zal de dijkwachl paraat zijn, ook in de sector van de Sehelphoek zal men deze wach ters inschakelen. De heren Van Oord uit Werkendam,, die hun hoofdkwartier in Burgh hebben, nog steeds een nederzet ling van lijswerkexs. -vertelden ons, dat er gedurende de komende weken ea maanden een kern van rijswerk»», aan wezig. blijft om innoodgevallen lönsiónd te..kunhen optreden-j?-fi-;A....' Nu de wering ,y; rondom het eiland voorlopig gesloten is, mag' onder' geen beding de, gedachte post,vatten, dat men klaar is! Er liggen nog omvangrü- ke'taken té wachten, zowel ten aanzien van het dijkherstel als de dróogmaling en de wederopbouw. Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Kerkwer- ve. Serooskerke Trieste, geschonden dorpen, die tot nieuw leven moeten worden gewekt. Schouwen en Duiveland blijft wer ken zolang het dag is....! Een kwart eeuw- burgervader van het kleine Ouwerkerk. „Onze laatste balans wijst aan, dat 100 van de 175 woningen zijn verwoest. Er zijn woningen die opgeknapt kun nen worden en aan jong gehuwden kun nen worden toegewezen, omdat de oude bewoners ér nimmer zullen terugkeren... Drje a vierhonderd ha grond is onbruik baar, de teelaarde is weggespoeld. "Van dé 500 Ouwerkerkexs, die in totaal zijn overgebleven, vertoeven er 350 buiten het eiland op evacuatie-adressen." Ondanks alles is de heer Romeyn door de Ouwerkerkere op de handen ge dragen optimistisch. Wij schreven zijn verlanglijstje over: Een kleuterschool (dit wordt een ge schenk van een Canadese organisatie). Een wjjkgebouw met een badhuisje. Een nieuwe kerk, die was trouwens reeds aanbesteed op i Januari van dit jaar. Woningen, en zo spoedig mogelijk. Er wonen Ouwerkerkers en Nieuwer- kerk-ers in barakken aan de grens van het nog geïnundeerde gebied: Er zijn nog acht barakken voor Ouwerkerk in aan bouw Het verlanglijstje van de heer Av A van Eeten, bur gemeester - van Nieuwer kerk, is iets uitvoeriger. Nieuwerkerk, meer landinwaarts gelegen, is groter dan Ouwerkerk. maarhet; deelt in dezelfde zorgen. - - Wjj wensen, aldus de heer Van Eeten: Twee scholen. Een verenigingsgebouw .met een. bad huisje.': ,r. yV- Eert 'wijkgebouw voor het Groene Kruis (door Zwitserland beloofd). .'- Een kleuterschool.- -- -.- Van de 525 woningen zijn er volgens recente opgave 425 onbewoonbaar, 285 zijn geheel vernield, 140 zwaar bescha- digd. -Beide dorpen - betreuren tezamen meer dan vierhonderd doden! Men speurt nog degelijks naar ongeveer ,100 stoffelijke overschotten,, doch men zal- er 'in moeten berusten, dat er lichamen zullen zijn meegetrokken op de krachtige ebslroom. buitengaats,;..'." -,' - .Beide burgemeesters zi111 de overtui ging toegedaan, dat de wederopbouw van het culturele leven veel moeilijkheden zal geven. Veie steunpilaren van het ver enigingsleven zijn'.verdwenen. Er is voorts een gewijzigdementaliteit geko men, vooral onder dejongeren, die el ders nieuwe indrukken hebben opgedaan Men hoopt voor de winter invalt, de. betoenen van de door de stormvloed getroffen gebieden in Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden, weer allen een onderdak te kunnen aanbieden. Er toordt dan. ook op de droge plaat sen hard gebouwd"aan noodwoningen hoist zowel als steen: 'Rijen nóód. woningen aan de rand van Zierikzee. (Van eenonzer verslaggevers) Naar het zich laat aanzien zullen de huisartsen binnenkort een hooger hono rarium ontvangen voor hetbehandelen van ziekenfondspatiënten, la de onder handelingen tussen delegaties van de Lan delijke Vereniging van. Huisartsen en van de ziekenfondsen is namelijk overeen stemming bereikt over een verhoging van de honoraria. Dey,Ziekenfondsraad moet echter, aan de thans- voorgestelde, verho ging nog zijn goedkeuring hechten. Het percentage van de verhoging staat nog niet vast. Dit zal eerst kunnen wor den bepaald als de resultaten bekend zijn van een in te stellen onderzoek naar de kosten van de artsen. De mogelijkheid wordt overwogen om, bij wijze van voor schot, na goedkeuring van de voorstellen door de Ziekenfondsraad vast verhoogde honoraria aan de artsen uit te' betalen. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken beeft categorisch het bericht te gengesproken, als zou Malenkof aan Engeland hebben meegedeeld, dat bij be reid is deel' te nemen aan een confe rentie met de regeringshoofden van de drie Westelijke grote mogendheden. Dr. Albert Schweitzer, de beroemde Reprozen apostel", die reeds tientallen jaren in Lambarene (Frans Equatoriaal Afrika) vertoeft, heeft besloten niet naar Stockholm te gaan om persoon lijk de Nobelprijs in ontvangst te ne men. De missionaris zal het geld aan wenden voor de boute van eert perma-- nente leprozenverblijfplaats. Deze re cente foto toont hem met een patiëntje. Hierop sprong Mossadeq op en schreeuwde: „Ik moet zelf mijn verde diging voeren, ik zal deze man met toestaan om voor mij te spreken. Hij is niet door mij. aangesteld. Hg vis een verrader. ./-V-A-- Hij is een „verbrande vader" (Per zische uitdrukking voor, een gemene kerel). - Jullie hebt het recht met „om hem mij op te dringen - Rechter Moghbeli hamerde om stil te en zei tegen Mossadeq: „Als u er mee doorgaat steeds maar herrie te veroorzaken," zal' ik. de behandeling achter gesloten deuren voortzetten. Houd u kalm." Maar de kaalhoofdige oude man was niet in het minst uit het veld ge slagen en riep: „Ik zal uit de rechts zaal weglopen als gil mfl niet de keuze laat hoe mij zelf te verdedigen." Nadat er nog een paar verdere be dreigingen- over en weer waren gegaan, voerde Mossadeq bijna zijn bedreiging uit om weg te lopen. Hij sprong -op en schreeuwde: „In deze rechtszaal- is' er geen gerechtigheid.' Jullie willen mijn hoofd er - af hebben en jullie willen me niet toestaan om te spreken. Ik schei er mee uit." Hij begaf zich naar de uitgang, maar bedacht zich blijkbaar halverwege, draaide zich om en liep luid moppe rend weer naar zijn plaats terug. Op dat moment kreeg zijn verdedi ger die er bleek maar vastberaden uitzag er eindelijk een woord tus sen en zei dat hij het er mee eens was dat het hof niet bevoegd was om Mos sadeq te berechten. „Ondanks de beledigingen van mijn cliëntzo zei Bozorgmehr, „is het mijn plicht om hem te verdedigen. Aange zien hjj beweert nog steeds de wettige premier te zijn moet hij door het burgerlijk Hooggerechtshof worden berecht en dan eerst nadat de Majlis (het parlement) bijeen is ge weest en hem formeel heeft ontslagen. Dit hof is niet bevoegd." De openbare aanklager, Hoessein Azemoudeh zei tegen de réchter: „U ziet wat voor kaliber man dit is. Hij beledigt de eerbiedwaardige heer die Gistermiddag zijn bi Rotterdam .drié dodelijke ongevallen, waarbijeen 37- jartge vrouw, een 17-jarig meisje en een 70-jarige gepensionneerde politieman.'het slachtoffer waren. -;.v Om kwart "voor -twee werd op de Schulpweg in Rotteardam-Zuid mevrouw W.J. Maas—Van. Noort uit Rhocn,; die daar op haar bromfiets reed, aangere- den door.leen auto. Haar verwondingen waren van dién. aard, dat zij reeds bij de 'aankomst van de ziekenauto over leden was. v'Op een landerij in de nabijheid van haar woning aan de *s-Gravenweg -ber. stuurde gistërmidd ag Wilhelmina Ver hoeven een tractoe van 1200 kg. De trac tor sieepte een ploeg en toen deze ach ter een boomstronk bleef haken, sloeg de tractor achterover. Het meisje kwam onder de tractor terecht. Een knecht, die het ongeval zag. haalde hulp om het meisje te bevrijden. Dezehulp kwam ■evenwel te iaat, omdat het meisje over leden was. Zjj had het stuurvan de tractor tegen haar borst gekregen. Om half zes stak de heer F. P.;J.. van der Luur van de Hillevliet de Beijer- landselaan over. Hij wachtte voor een juist, passerende auto, maar zag daarbij oen naderende tramwagen niet. Deze wagen gaf Van der L. een duw en hij viel tegen de straat. De slag kwam;, zo aan, dat het slachtoffer vrijwel ellijk overleed. Tijdens de gistermiddag gehouden verga dering .van de gemeenteraadvan Dordrecht Is medegedeeld, dat de diphteriüs, die aan vankelijk enige zorg baarde, aan, het afne men is.. Al enkele dagen zijn geen nieuwe gevallen aangegeven, de schoolklassen, die gesloten wafen, zijn. weer opengesteld. In totaal zjjn en 53 gevallen, afkomstig uit 44 gezinnen, geregistreerd. De meeste kinderen zijn al beter. kameraad Mao Tse Toeng te .blijven on derhouden", zo gaat het stuk voort. „In geval-er geschillen rijzen tussen hem en onze partij.' verzoek ik u de mening van MAo Tse Toeng te aanvaarden, wat be treft de politieke toestand in" Azië." „De toekomst van onze buitenlandse politiële hangt: geheel en al 'af van onze betrekkingen met China. De geringste vergissing pp dit punt zou de overwin ning van het socialisme ernstig in gevaar brengen," aldus het „testament van Sta lin". -ó- ƒ- i.i-----' .(Van onze speciale verslaggever) f^EDENMORGEN verscheen een to taal verraste doctorandus, werk zaam op hét natuurkundig laborato rium van de Philips Fabrieken te Eindhoven in een der zalen van het „Zilveren Zeepaard" in de Brabantse Lichtstad, waar hij op verzoek van zijn directie een gezelschap zakenlie den zou ontmoeten. Het gezelschap bleek echter te bestaan uit vertegen woordigers van de Lever Zeep Mij te Vlaardingen, alsmede journalisten en fotografen, mitsgaders de volledige jury van'de OMO-prijsvraag. Dts. C. Jouwcrsma werd bij monde van mevr. dr. Posthumus-Van der Goot 'medegedeeld, dat de jam. Jouwersma de eerste prijs in deze zo vermaarde prijsvraag had gewonnen. Drs. Jouwersma, een nog jonge man, die met zijn gezin in Eindhoven inwo nend is, vernam met grote verbaasd' Jieid deze mededeling. Hij deelde me de, dat hij samen .met zijn vrouw een slagzin heeft samengesteld, nL deze ,jSinds OMO domineert is alles dubbel blank". Medegedeeld werd, dat er op deze prijsvraag ruim een millioen inzendin gen waren binnengekomen, dat bete kent, dat 30 procent van het Neder landse volk heeft meegedaan, en dat er op één dag duizenden poststukken bij de P.T.T. in Rotterdam zijn binnenge komen, dat er 10.000 inzendingen we gens onvolledigheid moesten afvallen en dat de zeepmaatschappij 130 tijde lijke arbeidskrachten heeft aangesteld om de administratie voor deze prijs vraag te voeren, De. jury heeft 162.000 inzendingen gelezen. „We kunnen u zeggen", aldus mevrouw Posthumus-Van der Goot, „dat uw inzending de aardigste was van alle": .- Na afloop van deze ontvangst begaf het gezelschap zich met luxe auto's naar het huis van mevr. Jouwersma- Kok, die op dat. ogenblik nog volko men onwetend was van de grote ge' beurtenis, die aanstaande was. op zich heeft genomen om hem te ver dedigen, in de gemeenste taal voor dit doorluchtige hof een man die doctor in de rechten is. .v; W"' U ziet heren, deze man is van na ture een rebel en. een begenadigd ac teur. -Het hof moet niet door- zijn iac- teren worden beïnvloed. Hem moet worden bevolen om te blijven: zitten en- 'kalm'1 te-zijn.".- - 1 -k .- - Toen de openbare aanklager Mossa deq een „begenadigd acteur": had ge noemd en de president van het hof bad verzocht om zijn toneelspelen tegen te gaan, antwoordde de vroegere, premier met stemverheffing: „Laat dit een rechtvaardige en eerlijke proces voering zijn. Laat mij voor mijzelf spreken. Jullie zijn; jonge mensen. Ik ben ai oud en ik zal gauw dood zijn. Er is een andere wereld dan deze," zei Mossadeq tegen zijn rechters, „en men kan beter geoordeeld worden in het hiernamaals. Mijn zogenaamde over tredingen liggen in het politieke vlak en moeten door een civiel Hof worden berecht." Nadathij een ogenblik had gepau- seqrd om te wenen, waarbij hij zijn gezicht in zijn handen liet rusten, leef de Mossadeq weer helemaal op en deed hij een poging om afschriften van zijn verdediging aan de pers uit te reiken. k; Tijdens de zitting gaf Mossadeq een oordeel over de Sjah. „Be Sjah is "een buitengewoon vriendelijke jongeling. Hij haalde .mij uit de gevangenis waar zijn „vader me in had gestopt...; Ik kan zijn. vriendelijkheid nimmer ver- DE rede die door prof. Gielen is gehouden over het onderwijs op het K.VJP.-congres, bevat vele voor treffelijke dingen. Wij wijzen met name op hetgeen hij gezegd heeft over het steeds - meer „verbijzonderen" van - de openbare school, waardoor deze school van twee walletjeswil eten. Enerzijds over- héidsschool blijven en anderzijds een andere beheersvorm krijgen, waardoor feitelijke invloed der ouders mogelijk wordt. Het komt ons voor met prof. Gie- len dat dit niet gaat. Men zal moer ten kiezen. Wat ons betreft mogen alle. openbare scholen bijzondere scholen' worden, ingericht naar de smaak derI ouders en beheerd door een vereni-r ging. Een andere zeer wijze opmerking van prof. Gielen volgens het ver-; slag in de Volkskrant was deze: „De cultuur zal in het gedrang komen," wanneer de politiek er zich te veel mee bemoeit en wanneer de overheid daarbij leiding zou geven." Dubbel accoord! AA' (Van onze Haagse redacteur) De aanvaarding vsSn het wetsontwerp tot wijziging van de huurwet door de f Tweede Kamer betekent dat, wanneer L, dit vooTstel van de regering ook de Eer- ste Kamer is gepasseerd en in het 1 Staatsblad is verschenen, per 1.; Januari Bj. de "-volgende veranderingen in" .de- huren van woningen - worden aange-' I; bracht. In gemeenten, die behoren tot gemeen- teklasse T worden de huidige huren metïfe 17 pet verhoogd, in klasse-li met 20 pcfc;»fl| in klasse Ut met 23 pet. in klasse;TV- met 26 pet en in klasse V met 29 pet. Automatisch geldtdezesn huurverho ging voort: a. Alle woningen die gebouwd zijn voor 27 December-1940met; uitzondering van onbewoonbaar verklaarde woningen; -' b. Woningen, die gebouwd zijn op. of".'.; na 27 December 1940 - doch Voor 5 ;Mei;rf-;. 1945, indien althans de huren; van deze: woningenzijn' opgetrokken tot -115 -pct van het huurpeil van 1940. - L y - De huren van woningen, die zonder K rijkssteun gebouwd'zijn op of na 27 De-y.Vi cernber 1940. doch voor 5 Mei 1945 kun-A nen, indien zij. nog niet op het-.huidige'vl huurpeil zijn gebracht, op verzoek vanH de eigenaar worden- opgetrokken tot hétigé nieuwe peil. Op deze verzoeken - beslist 1; de -minister r- van -: 'Wederopbouw ''iétti-;:-'' .Volkshuisvesting.- -*• 'De -huren "van'aUë 27 December -1940 gebouwde ,wonlnjgett.p-"5S zullen, ;indien ze beneden'" *het :nleuwëS;ig(i:i huurpeil liggen, door de minister oprdtt'SsSï- peil worden-, De huren van alle, zonder rijksisteuny:lL,jL ria 5 Mei. 1945' gebouwde: woningen," blij- -.' De indeling van de gemeenten in klas- WË sen zal nog in een 'beschikking ,van :de y :- minister in de Nederlandse Staatscoü- rant worden gepubliceerd. Deze'.lndé-.#! ling zal vrijwelgelijk zijn aan die„ wel-vt|ï ke geldt voor de aoódwèt <mderdom3-^i,,,M2™ voorziening. r t- K-.:'éi©? Op 11. 12 en 13 November, ars.zal- ón- der leiding van de chef Generale Staf luitenant-generaal B. R. P. F. Hasselman, in de Prinses Juüanakazerne te .Den. Haag een oefening in .de iandsvardédiySI ging worden gehouden, waaraan circa 160 opper-, hoofd- en subalterne officie—: ren deelnemen. - •- Het vorig jaar is een soortgelijke oeféA' ning gehouden. .-3. 1-'"'-• '-w geten. Ik vergeet nooit een, vriende- s Hjke daad .jegens mü' Atot ïfaanWmijn^Jf®^ sterfbed", zei - Mossadeq,-- terwijlS:,éea^': nieuwe tranenvloed uitzijn 1' welde.„Ik hoop Z dat deze fatsoenlijkéïi- jongeman meer dan>: 120.jaiar; oud';.,zaHfey»>; worden";*' zo sprakMossadeq: ex waren': verraders-:;in:;:S'dé?:;;omgeying.^,|},"j.J.„ van de Sjah.... de verkiezingen :wa-.;;;g?;g;® ren een doorgestoken kaart .en";onge-r- regeldheden .en onregelmatigheden kwamen in .het gehele land: voor." ogen Sir Winston Churchill ral waarschijn lijk op 1 December per vliegtuig uit Londen naar Bermuda vertrekken voor de conferentie met president; Eisenho wer en premier Laniei die van 4 tot 8 December aldaar zal worden gehou den. Men verwacht dat de drie rege ringsleiders elkaar in de weelderig in gerichte Mid-Oeean Club zullen ont moeten. Sir Winston werd door de aanhangers van alle partijen hartelijk toegejuicht, toen hij de conferentie in het Lagerhuis aankondigde. In antwoord op vragen in zake nadere bijzonderheden verklaarde de eerste minister, dat het- desbetreffen de communiqué door de betrokken mo gendheden met zorg was opgesteld en dat hij er zA voor hét ogenblik niets aan diende toe te voegen. Volgens gezaghebbende kringen te Londen is het initiatief voor de confe rentie uitgegaan van Churchill in een telefoongesprek met president Eisenho wer. nadat de Sowjet-Unie een week geleden de westelijke uitnodiging inzake een bespreking der ministers van Bui tenlandse Zaken te Lugano van de hand had gewezen. Bepaalde politieke kringen in de Britse hoofdstad zijn van mening, dat Sir Winston er bij de V.S. en Frank rijk nog eens op zal aandringen, een bijeenkomst met Malenkof - te beleggen ais een laatste poging om de impasse te doorbreken, voordat Oost en VA -A ten aanzien' van Europa hun eigen weg gaan. Zoals bekend hebben Amerika en Frank rijk zich tot dusverre weinig enthousiast voor een dergelijke bespreking getoond. Terwijl' Amerika en Engeland hèt Frankrijk wellicht -moeilijk zullen ma ken wat betreft het' E.V.G.-verdrag, zul len' de Fransen ongetwijfeld krachtiger dan ooit aandringen op. een -Westelijke actie,in welke vorm dan ook, om de oorlog ,ih Indo-China tot een eindete - brengen, ot in ieder geval daar tot. eenXf.;: bestand te komen. Naar verluidt hebben de Fransen zich - slechts op deze voor-"A waarde bereid verklaard, naar BermudaA"?-- te .komen.- ,- ;éy -fx?ff. -i: rf-, - Hare Majesteit de Koningin heeft gistèrf middag op: paleis Soestdijk Inaudiëntie.;!.;- 'i;!®! ontvangen de bijzondere ambassade-,vanV->,A-S Liberia, -welke Hare.Majesteitr;het&'eë^SNSHj schenk .van de. president ;yan; Liberia;:;het>M3-^®^,® Grootkruis van de Orde van de Ster van Afrika heeft' aangeboden. De leden van cie bijzonde're- ambassade, de heren Cassel en J. Hoofmann' zijnl y. daarop .door Hare .Majesteit onderschei-.' den.- v - *- .,3 'Ter gelegenheid van het-bezoek aan Në-r 'gSij& derlana .van de Liberiase missie heeft de minister-president van Liberia jin 'Brtóae^M&S de heer P. van Pauwvliet gistermiddagïinïïjSvS Den Haag een lunch aangeboden aan de I -C bijzondere ambassade, de ministers 'Luns'-^jMlf en Beyen,de chef en. sóus-chef van'- het "A protocol, de heren W. .van. Tets-'en Daniels,- de'heer- Dingemans.- .directeur van 'de.-Di-!!i>^S rectie 'Afrika-.en-:MiddeniOóstén.'vah ministerie van Buitenlandse; Zaken; ènteM8SSg8wB de heer A. A E. BuurmBn van Vreedeh, '"- consul - van Liberia in::Aaastërdam. 's Avonds heeft de .minister; zonder por-Alfl'WÊi tefeuiUe, mr Luns, te zijnen huize diner- gegeven; ter" ere van de nussie^iutWtM® Liberia, /welke ILM. de Konicgiii heeftaangebo den het Grootkruis "-Van'a Orde van deSter van Aéikaj;Medèi^teh^? aan de voorzitters der Eerste on Xweedft K w hun"'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1