Dit Grote zelf Medische ampullen Bevatten verkeerde vloeistof Drie blokkeren conferentie BEGEREN SPANNING NIET TE VERMINDEREN" v Haagse begroting 1954 toont tekort van ruim 8 millioen ONZE VADER DOODDE DE FAMILIE DRUMMOND" MOLOTOF BESCHULDIGT: Prins Rernhard in Ethiopië Ouden en jongeren B. en W. rekenen op extra-uitkering uit het Gemeentefonds Gebroeders Dominici verklaren Zacht herfstweer Laniel zal zich niet hinden Gruber treedt af Overeenstemming te Panmoendjon SATERDAG 14 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2621 Fatale vergissing AUTO DOOR TREIN GEGREPEN HERSTEL VIERING 5 MEI at** Oude boer blijft échter ontkennen Geheime conferentie over Triest *r Reacties Kamerleden vragen: Ook Wisjinski V) Plannen Accoord métf Gaullisten Zijn mémoires brachten beroering in Oostenrijk Rotterdam: Witts de Withstraat 30 Telef. 20218 ffl 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30—19 30 uur Zaterdags 1718 uun Telefoon 29216 "i-Oravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Kedaetie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115406 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, f 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr K. VAN HOUTEN Weersverwachting', geldig tot Zondagavond» ZACHT WEER. In de Noordwestelijke helft van het land: overwe gend zwaar bewolkt met plaatselijk wat motregen. Matige tot krachtige en aan de kust later wellicht harde Zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde tem peraturen als vandaag. In de Zuidoostelijke helft van het land: Aanvankelijk zwaar bewolkt, maar later op klaringen. Droog weer. Overwegend matige Zuidwes telijke wind. Over het algemeen iets minder zacht, <J> Hoofdredacteur: Dr 1. A. H. 1. S. BRUINS SLOT jjET nummer van Elsevier van H yerieden week geelt ons nog raeer stof tot commentaar, •nat nummer opende met een artikel getiteld: „Dit verdeelde Nederland". U zult al wel begrepen hebben uit tóe titel dat de schrijver het niet ai op Nederland begrepen heeft. Wanneer een Nederlander over „dit Nederland" spreekt dan kunt u wel tekenen dat het mis is. En als er dan noK het woord „verdeeld" bij komt, is het helemaal mis. Wel, wij kunnen het verstaan als Elsevier zou wensen dat men het in Nederland allemaal met „dit" week blad eens zou zijn. Zo denken wij er ook over wat betreft „dit" dagblad. Maar het is een negentiende eeuwse ketterij door de heer Hitier gretig overgenomen, om verdeeldheid op achzelf verkeerd te vinden. Verdeeld heid is namelijk onverbrekelijk ver bonden aan de vrijheid. Zij is de tegenpool van de vrijheid. In onze wereld is het niet anders. De laatste is niet denkbaar zonder de eerste. En daarom is ondanks alle schijn van bet tegendeel dit afgeven op de verdeeldheid zonder meer altijd een aanval op de vrijheid. Het artikel is ook'verder merk- W£tterlf volk, weifelend beleid, luidt de ondertitel. Hiermede wordt het volk een veer op de muts gestoken en de regering krijgt een duw. Tegen dat laatste is geen bezwaar in te brengen. Er is inderdaad genoeg te critiseren. Maar aangezien een volk de regering krijgt die het verdient, had de schrijver toch kunnen overwe gen of hij deze bijvoegelijke naam woorden niet een beetje meer had moeten harmoniseren. Van de titels afdalende tot het artikel, vernemen wij verder dat het beste wat de schrijver weet te mel den van Nederland is „de harmonie van het Nederlandse landschap". De j .harmonischs- van dat landschap is^n^'^SW' wat volgens de schrijver emigrant met heim wee naar Nederland zal doen ver- i vullen. Overmits er ook elders in de we reld veel „harmonische schoonheid" te beleven valt, zou emigratie de schrijver kennelijk geen hartzeer be rokkenen. Er zijn echter emigranten, die nog wel eens naar iets anders heimwee hebben. Maar daarover nu niet De schrijver gaat door met zijn relaas. Nederland ligt onder eerf stijf-amb telijke ordening, het heeft lastige vakbondleiders, weinig staatslieden van betekenis, het lijdt onder bureau cratische traagheid. t 'Daarentegen heeft het "verstandige arbeiders, knappe geleerden, vaardige bedrijfsleiders en het verbaast de wereld door zijn herstel. Hoe is het mogelijk zou men zeg gen: zulk een afschuwelijke politieke situatie had het werk van die ver standige arbeiders, knappe geleerden en vaardige bedrijfsleiders toch wel in de grond moeten boren. Zulks te meer, wijl de schrijver ons bl<jk geeft van zijn ergenis die wij in diepe eerbied voor deze negen- tiende-eeuwse orakeltaal beluisteren „over een afschuwelijke sectegeest in stad en dorp". Wat kan daar nu voor goeds uit groeien, zou men zeg gen. En weer komt de bescheiden ge dachte op dat het sterke volk tegen over het weifelend beleid wel een beetje een kunstmatige contrast tekening is. AAR dan zal Elsevier ons wel eens even uit de droom helpen. Het is belachelijk om je druk te maken over de vraag wat de hoofd stad is als in die „hoofdstad" geen woedend verzet woedend is een geliefkoosd stramien waarop Elsevier borduurt gelijk we gisteren ook reeds opmerkten losbreekt, als het Ko ninkrijk wordt stuk geslagen. We herinneren in dit verband aan de merkwaardige lijn van Elsevier, gedurende de Indische crisis, die zich toch wel opvallend kenmerkte door het gebrek aan lijn. Maar dat is geen bezwaar om daar nu nog eens erg dik over te doen. Er zijn op het ogen blik heel wat lieden, die over de In dische crisis en haar gevolgen zich geweldig opblazen, maar die toen het er indertijd op aankwam, hij Ling- gadjatti en bij de' Grondwetswijziging die de afscheiding van Indonesië mogelijk moest maken en bij de sou- vereiniteitsoverdracht, door de knie- en gingen. Nu spreekt Elsevier over de „wonderbaarlijke lichtzinnigheid, waarin men vijf jaren geleden be rustte in het onherroepelijk verlies Van Indonesië". Elsevier moet eens bij de heer Oud gaan informeren, die toevallig ook in dit nummer 'als wel kome gast waarschijnlijk één der weinige staatslieden van betekenis waarover het blad spreekt in zijn kolommen aanwezig is. Nadat vervolgens enige zorg over de in Indonesië geïnvesteerde milliar- den wordt geuit, waarover blijkbaar Verder ook geen van die domme poli tici zich druk maakt, worden er zo nog een aantal grollen van hetzelfde kaliber verkocht over de West, over de bezuiniging e.d Merkwaardig is wat het blad over de emigratie vertelt. Die domme Ne derlandse regering vermorst daar mil- lioenen bij. Nederland vervoert die emigranten gratis. Canada wil best een regeling maken dat de emigran ten het zelf betalen, maar Nederland "wil dat per sé zelf doen. En dat kost ons jaarlijks alleen al aan Canada 27 millioen harde guldens. Al te goed is buurmans gek, aldus Elsevier. Het blad heeft zich een kleinigheid vergist Dat bedrag van "27 millioen dat Elsevier noemt, móet rijn zes millioen.' En dit bedrag wordt door Nederland beschikbaar gesteld om zijn emigranten te helpen de eerste moeilijke tijd in den vreemde door te komen zonder aanstonds gedrukt te worden door inhoudingen op het loon. Daar zit toch een sociale overweging Mogelijkheid hangt af van Grote Vijf. De Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, Moiotof, heeft Vrijdag avond verklaard, dat de mogelijkheid om een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken der, grote mogendheden te houden afhangt van Weste lijke instemming om te spreken over-.de internationale spanning,,het Duitse vraagstuk en kwesties betreffende de veiligheid van Europa. Moiotof, die gedurende vijftig minuten^ op een persconferentie voor Sowjetriissische en buitenlandse journalisten sprak, herhaalde de oproep van de Sowjet-Unie tot het houden van besprekingen „tussen de vijf grote mo gendheden, waaronder continentaal China, over de interr„imnale spanning, gevolgd door besprekingen der vier grote mogendheden over Duitsland. Hij herhaalde het Sowjet-standpunt van de jongste nota van drie Novem ber aan de Westelijke mogendheden. De beklimmer van de Mount Everest Sir Edmund Hillary, sprak giutrai ond in het Amsterdamse concert» sr. Onder zijn gehoor bevonden zich fi.lf. de Koningin en de oudste twee prinsessen. Beatrix teas een en al aandacht, zoals deze foto laat zien. Gistermiddag om halfvier is op de onbewaakte overweg aan de Zijdelweg te Uithoorn een personenwagen, bestuurd door J. C. F. uit Oegstgeesf, door een trein gegrepen. Een mede-inzittende kreeg ernstige snij wonden, de bestuurder werd slechts licht gewond. Er was aan zienlijke materiële schade. Hij zeide, dat de Westelijke politiek, welke ratificatie van het verdrag inzake het Europese leger beoogt, een oplossing van het Duitse probleem onmogelijk zou maken en de omringende Europese sta ten in gevaar zou brengen. Nadat Moiotof zijn verklaring had af gelegd, gaf hy gelegenheid tot het stellen van vragen. Op een vraag, of hij van mening was, dat een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken wel licht een inleiding zou kunnen zijn op een bijeenkomst Van de regeringsleiders der grote mogendheden, antwoordde de minister dat dit z.i. niet aan de orde was. Gevraagd naar de mening van de Rus sische regering over de vooruitzichten van een conferentie over Korea verklaar de hij, dat het Kremlin de indruk heeft, dat van (communistische) Chinese en Noord-Koreaanse zijde alles wordt ge daan om tot een dergelijke bespreking te komen, maar dat het streven van de andere partij hieraan niet beantwoordt. Over de Bermuda-conferentie verklaar de Moiotof. dat deze wegens haar be perkt karakter op geen enkele wijze zal kunnen bijdragen tot een oplossing van de internationale vraagstukken. De woordvoerder van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Suy- dam, heeft naar aanleiding van Molotofs persconferentie verklaard, dat hierdoor niets is afgedaan aan „de onaanvaardbare voorwaarden", welke de Sowjet-Unie Een fatale vergissing begaan op 'een pharmaceutische fabriek bij het .vullen van ampullen die bestemd waren voor medische doeleinden heeft een reeks van slachtoffers in diverse plaatsen van ons land veroorzaakt, zo meldt het blad- Gooi en Ommeland. Enlcele van deze slachtoffers die een injectie met de verkeerde vloeistof kre gen een giftige stof in sterk geconcen treerde vorm zijn overleden. Bïj anderen hebben zich ernstige ziekteverschijnselen, o.a. verlamming, ge- (Van onze Haagse redactie) In het verslag van de Tweede Kamer over de begroting van algemene zaken wordt er door een deel der leden met klem bij de regering op aangedrongen de viering van de vijfde Mei te herstel len. Het besef van wat in de jaren 1940 1945 aan Nederland overkomen is, en van de geweldige betekenis, welke aan de 'bevrijding moet worden gehecht, moet, niet in de laatste plaats bij de jeugd, levend blijven. Voor onze volks kracht is dit van grote betekenis, zo zeg gen deze leden. Andere leden wezen er op, dat een afzonderlijke viering van de vijfde Mei niet bij ons volk is aangeslagen. Zij wil den vooral de nadruk leggen op de do denherdenking kan de vooravond van 5 Mei, welke wel ia het hart van ons volk is geworteld en stellig niet meer zal verdwijnen. openbaard. De noodlottige vergissing kwam ongeveer drie weken aan het licht. Terstond werd alles in het werk gesteld om de noodlottige ampullen voor zpVer zij nog bij apothekers of artsen waren, te achterhalen. De politie heeft zich zeer intensief met het onderzoek bezig gehou- d"i. Het onderzoek gaat nog steeds voort. Ook in Hilversum- zouden enkele zieken volgens het blad, een injectie met de ver keerde vloeistof hebben gehad. Van de zijde van de officier Van justitie te Am sterdam werd aan het blad medegedeeld dat te Hilversum geen der slachtoffers is overleden. Arrestaties zouden niet zijn verricht, omdat zo er sprake is van een misdrijf, dit een schuldmisdrijf is waarvoor door gaans geen preventieve hechtenis wordt toegepast De justitie houdt zich op het ogenblik uitvoerig bezig met de kwestie wie voor deze vergissing verantwoorde lijk moet worden gesteld. Volgens de Wet Van de Artsenijbereiding zouden dit de apothekers zijn die de fatale ampullen hebben verkocht. Doch zij hebben natuur lij op de inhoud van deze ampullen geen enkele contrólemogelijkheid. De vraag doet zich voor, aldus het blad, of geen wijziging, van deze uit 1865 daterende wet noaig zal zijn. Naar de officier van justitie mr. F. Hol lander, die deze zaak in onderzoek heeft, ons mededeelde, verwacht- men,- dat thans alle in omloop gebracht-zijnde ampullen aan de circulatie zijn onttrokken. Prins Bemhard is gistermiddag om één uur plaatselijke tijd op het vlieg veld van Addis Abeba aangekomen. Vergezeld van de kroonprins begaf de Prins zich in een auto waarop het Nederlandse koninklijke vaantje en begeleid door motorrijders naar het keizerlijk paleis. Daar werd hij ontvangen door keizer Haille Selassie en de keizerin in tegenwoordigheid van leden van de keizerlijke familie. Na in het paleis met de keizerlijke familie geluncht te hebben, legde prins Bernhard een krans met de Neder landse kleuren bij het bevrijdings monument te Addis Abeba. in, waarvoor Elsevier enig gevoel zou kunnen hebben gehad. Nederland loost die emigranten niet voor hun en ook niet voor zijn eigen plezier. Om hier te vallen over de 6 millioen harde guldens die Canada ons kost en dan over een sociale maatregel jegens emigranten te spreken van „al te goed is buurmans gek", wel dat bewijst dat de harde guldens op sommigen een verhardende uitwerking hebben. Wij hebben deze analyse van een groot deel van dit Elsevier-artikel gegeven, teneinde het critisch lezen van dit gerenommeerde weekblad enigerriiate te bevorderen. voor een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken had gesteld. Over bet algemeen is men. in de Wes telijke hoofdsteden van mening, dat de verklaring van de Russische minister de bezorgdheid van de Sowjet-Unie over de komende bespreking op Bermuda weer spiegelt. In Westelijke kringen wijst men er op, dat de Sowjet-Unie, ook al in pers en radio, alle moeite doet om de indruk in het Westen, dat haar jongste nota neer kwam op een afwijzing van het Weste lijke voorstel, weg te nemen. In regeringskringen te Fanjs is men van oordeel, dat de verklaring van Mo iotof speciaal bedoeld is voor Frankrijk, waar een sterke stroming bestaat om eerst nog eens pogingen te doen om met de Sowjet-Unie tot een vergelijk te ko men alvorens souvereiniteit aan West- Duitsland te geven. Vertegenwoordigers van deze stroming zijn gekant tegen de komende conferentie op Bermuda, om dat zij vrezen, dat hier besloten zal wor den, aan West-Duitsland volledige zelf standigheid té geven, ook al is de Euro pese Verdedigingsgemeenschap nog niet een feit. In dit verhand wordt er op gewezen, dat de verklaring van Moiotof direct gevolgd is op een persconferentie van generaal De Gaulle, waarin deze felle critiek leverde op het E.V.G.-verdrag, dat hij een wangedrocht noemde. Het stand punt van de Franse generaal is trouwens vrijwel onmiddellijk in de Russische pers bekendgemaakt. F Ook de Sowjet-afgevaardigde iiï de Verenigde Naties Wisjinsky heeft Vrijdag de Westelijke lauden ervan b^ctjülöigd te trsfchten eiker conferentie5: die'' zou lei den tot internationale ontspanning te ontwjjken. Hij verklaarde in de politieke commis sie van de V.N. tijdens het ontwapemnge- debat, daf de Westelijke mogendheden verschillende naties ertoe trachten te brengen de bewapeningswedloop voort te zetten. Amerika en Engeland, zei hij, hebben de ontwapeningscommissie afge leid van haar eigenlijk taak. Het plan dat door de commissie is aanvaard, kan niet leiden tot vermindering van bewa pening, om niet te spreken van het ver bod vai> wapens strekkende tot massale vernietiging. DR. KUYPER kon de dingen somas scherp, soms mild, maar altijd Taak zeggen. En dan blijkt steeds weer, dat er toch eigenlijk weinig rfieuws onder de zon is. Zo schreef Kuyper in 1912: „Wie oud en weibe daagd is, beeldt zich zoo lidht in, dat wie niet in alles de oude voetstappen drukt, misgaat; en omgekeerd zijn de jongeren zoo lidht geneigd, op al wat oud is vuil-groene schimmel te ont dekken. Bij Salomo's leeggelaten troon heeft men reeds in oude dagen voor gelijk probleem gestaan, en stellig misgekozen. Te zeggen: ik ga met de ouden, of te jubelen: ik ga met de jongeren, zijn beiden leuzen die door het proces der historie worden ge wraakt. En dan alleen kan het een volk, en zoo ook een staatkundige partij, wél gaan, zoo de jongeren de erfenis der ouden weten te schatten, en zoo wie oud van dagen is de nieuwe levensontplooiing in het jongere ge slacht eer uitlokt dan onderdrukt." Woorden die wij ook vandaag nog ter harte kunnen nemen. In Aienhorn (West-friesland) is een belangrijke veiling voor tuinbouwpro ducten, waar de meeste producten wor den gebracht, die in de orngeiing van dit plaatsje tcorden geteeld, Avenhom heeft echter geen goede waterverbin- binding met de ringvaart van de Bcem- sler. Er ontbreekt nl. één schakel. Op -handige wijze heeft men dit vervoers probleem thans opgelost door over de weg heen, van het binnenwater naar de ringvaart een overhaal te maken, icaarmee de schuitjes, die van de vei ling kornen, hoog opgetast met de- geveilde producten, over de weg wor den getrokken. Een bootje steekt de weg overen rijdt langzaam over de rails het water in. (Van on2e Haagse redacteur) Ook voor 1954 heeft de gemeente Den Haag haar begroting slechts sluitend kunnen maken door een extra-uitkering uit het Gemeente fonds te ramen Jer grootte van het tekort, dat ruim 8 millioen gulden zal bedragen op een totaalbedrag van rond 218 millioen gulden. De begro ting voor 1953 werd eveneens door een dergelijke raming in evenwicht gebracht. Dit betekent echter niet, naar de Haagse wethouder van Financiën, de heer Th. M. Dresmé, in „een dezer dagen gehouden pers conferentie verzekerde, dat Den Haag er-ééngewoonte van maakt" haar tekorten door het Gemeentefonds fte laten dekken. Het betekent integen deel',. dat het gemeentebestuur er van overtuigd- is recht te hebben.' op hogere uitkeringen, dan waarop het volgens de momenteel aanhangig zijnde nieuwe regeling van de finan ciële verhouding tussen Rijk en Ge meenten aanspraak kan maken. Vergeleken met Rotterdam en Amster dam en dat is de enige vergelijking, die men kan maken wordt aan Den Haag tekort gedaan. In de nieuwe rege ling wordt de oude, onbevredigende toe- Gustave Dominici heeft Vrijdag hekend, dat zjjn vader. Gaston Dominici de moord op de familie Drummond heeft gepleegd. Zjjn broer, Clovis Dominici, heeft deze bekentenis bevestigd..De Domfnici's woon den vlak bij de plaats waar hetgezin Drnmmond in de nacht van vier óp vijf Augustus 1952 is vermoord. Door ontginningen en industrie is Drente tot welvaart gekomen. Het is mei meer een achterlijke provincie, goals men zelfs tegenwoordig nog in vele schoolboekjes leest. Een onzer verslaggevers en onze tekenaar hebben dit kunnen constateren, teen zij fusee dagen door Drente ztoiensen. Zij bezochten oude zanddorpen, veenkoloniënontginningskoloniënen moderne industrie- dorpen. Onze verslaggever sprak met leidinggevende personen op het gebied 'can landbouw, veeteelt en industrie, met boeren, met arbeider* werkzaam in landbouw, peeteelt en industrie en met middenstanders. Zijn indrukken van DrenteNovember 1953, vindt u in ten reportage op pag 9. Dit werd Vrijdagavond in Digne mee. gedeeld door hoofdinspecteur Harzig. „Zij zelden, dat zp het de politie niet eerder hadden durven vertellen en zijn nu geheel overspannen", alus Harzig. De hoofdin specteur zei. dat volgens Gustave Domi nici Sir Jack Drummond het eerst ver moord was, daarna zijn vrouw, Lady Ann, en ten slotte hun dochtertje Elizabeth. In antwoord op de vraag wat Gaston Dominici's motief was geweest voor de moord, zéi boofdinspeteur Harzig: „Gaston Dominici zelf. die op het ogenblik wordt verhoord zal ons die inlichting ver schaffen. Het meest dramatische ogenblik van het nachtelijk verhoor van de oude boer was, toen hoofdinspecteur Sabeille plotseling zei: „Laten wij er niet verder meer omheen draaien, Gaston jij bent de moordenaar en niemand anders. Dit is niet louter een gissing! 'want je zoons hebben ons juist verteld, dat jij het was die de Drummonds vermoord heeft". De boer, die met een deken om de schou ders geslagen in een stoel zat, lachte kort en zei: „Dat is belachelijk laat me niet lachen. Maar als het waar is wat jullie zeggen, laten dan mijn kinderen in mijn bijzijn herha len wat zij hebben verteld". Volgens de politie heeft Gustave verklaard, dat zijn vader de moorden alleen heeft gepleegd. „Mijn vader kwam op de boerderij terug en ver telde ons, dat de Engelse touristen hem hodden geïrriteerd. Hij zei dat het schot was afgegaan en dat hij de man had afgemaakt. Daarna had hij de vrouw, die gilde, gedood en ten slotte het meisje, dat hem zou hebben herkend en hebben kunnen aange ven", aldus de verklaring, die Gus tave volgens de politie heeft afge legd. Zijn oudere broer, Clovis. had aanvankelijk geweigerd deze verkla ring te bevestigen. Tenslotte had ook hij echter toegegeven, dat zijn vader de dader was. Deze ontkent evenwel na tien uur ondervragen nog steeds dat hij de schuldige is. Met zijn vuisten slaande opde armleuningen van zijn stoel schreeuwde hij: „Het zijn allemaal leugens ik hen het niet geweest". Met ingang van I Nov. j.I. is de kolo nel der Grenadiers G. J. Wulfhorst, commandant van het Depot Infanterie tevens belast met de waarneming van het gamizoenscommando 's-Hertogen- bosch. stand „bevroren" en daardoor komt de Residentie opnieuw in moeilijkheden. Ook volgens de Vereniging va'n Nederlandse Gemeenten, die daarvan reeds in een adres aan de Staten-Gene- raal kennis gaf, berust de nieuwe rege ling op volkomen verouderde grond slagen. Vooral voor Den Haag vloeien hieruit ernstige moeilijkheden voort In de Noodwet-Oud rijn de bijzondere uit keringen uit het Gemeentefonds vast gesteld op basis van de begrotingen voor 1947. In die tijd was in Rotterdam het herstel der havens in volle gang en werden door Amsterdam enorme bedra gen aan Schiphol ten koste gelegd. Beide steden kregen in latere jaren, toen de grote uitgaven achter de rug waren en met name de Rotterdamse havens, .weer. winst leverden in plaats van* verlies, toch bijzondere4 uitkeringen'; die'op de" ciifers voor 1947 waren ge baseerd. Den Haag echter, waar-de grote projecten eerst-later aan de orde konden komen, viste achter het net, cok in de jaren-toen herstel en stads uitbreiding enorm grote - bedragen gin gen vergen. Zelfe over de jaren 1948 t/m '950 ontving Den Haag geen en in 1951 en 1952 slechts een betrekkelyice lage bijzondere uitkering. In concrete cijfers uitgedrukt ïs de situatie zo, dat Amsterdam in 1952" een bijzondere uitkering genoot van circa 14 millioen, Rotterdam rond 29 mil lioen en Den Haag slechts 3,6 mil lioen.'Per inwoner betekent dit bedia- gen van,resp. 73.70, 92.93 en 53.25. Aan de ha*"! 'ran deze bedragen is "et basis-bedrag, vastgesteld voor de uitke ringen voor 1953 „t/m 1955 althans volgens de ontworpen en bij de Sta'en- Generaal ingediende, maar nog met vastgestelde nieuwe regeling dus de onderlinge verhouding tussen deze ciifers blijft gehandhaafd. Voor Den Haag zal dit een basis-bedrag van f 50.86 rijn, terwijl berekeningen heb ben uitgewezen dat een verhoging tot 64.28 per inwoner noodzakelijk is om het huidigeen beslist niet overdadige voorzieningspeil der gemeente te handhaven. Hierbij speelt, een grote rol het voor uitzicht, dat Den Haag voor de komende jaren plannen op stapel heeft staan representatief gedeelte van het nieuwe Stadhuis, nieuwe Hoofdoureau van Poli tie, gebouw voor de Dienst van Gemeen' tewerken, Lek-Duinplan voor de water leiding, nieuw Gemeenteziekenhuis ri oolwaterzuivering en het Cultureel Cen trum met Congresgebouw, Conservato rïum, uitbreiding Gemeentemuseum en Schoolmuseum waarmee in totaal ca 125 milioen gulden aan kapitaalsuitgaven zullen vergen. Dit alleen zal in de naaste toekomst ongeveer 6 millioen gulden per jaar extra aan rente en afschijvingen gaan kosten. Nu opent de nieuwe regeling welis waar de mogelijkheid van een subjec tieve verboging" der uitkeringen uit het Gemeentefonds en Den Haag maakt daarop nu aanspraak voor een bedrag van ruim 8 millioen gulden, maar voor alle gemeenten gezamenlijk is voor dit doe! slechts een bedrag van circa 23 millioen gulder. beschikbaar. En Den Haag is waarlijk niet de enige gemeente, die uit deze pot wil delen. Amsterdam bijvoorbeeld he»ft al buiten de reeds zoveel hogere uitkering een bedrag van circa 3 milioen gulden voor 1954 geclaimd. Volgen^ de vaste overtuiging van bet Haage gemeentebestuur is daarom een herziening, van de richtlijnen billijk en noodzakelijk en een dergelijke herzie ning zal dan ook met kracht worden be pleit. (Van onze weerkundige medewerker.) Zuid-Westelijke winden zullen ook in de komende paar dagen lucht uit de Azoren naar ons land voeren. Het zachte herfstweer duurt dan ook nog voort. Een nieuwe storing veroorzaakte gisteravond weer regen, maar deze regenzone trekt vandaag in Oostelijke richting weg en daarmede samenhan gend is de kans op regen voor Zondag gering. Bovendien zullen er morgen plaatselijk opklaringen voorkomen zodat de vooruitzichten vrij gunstig zijn. De depressie-activiteit op de Oce aan houdt evenwel aan, maar nieuwe storingen zullen de eerstkomende 36 uur het weer in onze omgeving nau welijks beïnvloeden. Wel kan de wind Zondag later op de dag weer toe nemen. Koude lucht uit de poolstreken stroomt thans via IJsland in de rich ting van Scandinavië. Langs de kust van Noord-N oorwegen komen sneeuw buien voor. In Zuid-Duitsland en het Alpengebied ts het weer rustig, met lichte vorst in de ochtend en plaatse lijk .mist. In Zuid-Engeland f en in Noord-Duitsland is het weer ongeveer hetzelfde als in,,onze omgeving. - f - Premier Laniel i* gisteravond lot feen accoord met de -Gaullisten gekomen, waardoor hij een kabinetscrisis jover de komende" Bermuda-conference "heeft af gewend. - De vijf Gaullistische ministers in zijn kabinet-verklaarden-zich bereid aan, te blijven, nadat Laniel beloofd had. dal hij zich niet. zou binden op Bermuda of op de conferentie van zes landen die 26 November in Den Haag gehouden wordt. Op haar beurt heeft de Gaullistische fractie in de Nationale Vergadering be loofd rich niet te zullen*verzetten tegen het debat over Europese zaken, die voor 17 November is vastgesteld.' In de derde week van December wordt een presidentsverkiezing gehouden, en de regering-Lamel treedt automatisch af wanneer de nieuwe president in functie treedt De voorzitter van de Gaullistische frac tie Chaban. Delmas, verklaarde tegen over de pers: „1511} kunnen niet toestaan dat een zakenkabinet beslissing op lange termijn neemt". Door Laniels belofte aan de Gaullisten is de bezorgdheid weggenomen over mo gelijke beloften betreffende het E.V.G.- verdrag, die, de volgende regering niet zou kunnen nakomen. Zij heeft tevens het debat van volgende week mogetijk gemaakt, dat de eerste uitgebreide be spreking over buitenlandse zaken inrde Nationale Vergadering is sinds Februari van het vorige jaar. De Oostenrijkse minister van Bui tenlandse Zaken, Karl Gruber, wjens „van achter de schermen"-memoires een landelijke storm in de openbare mening veroorzaakten, heeft zijn ont slag aangeboden, zo werd aangekon digd door de persdienst van de Katholieke Volkspartij. Een communiqé van de partij maak' te verder bekend, dat het ontslag -an Gruber aanvaard werd door de kan selier Julius Raab, maar er was uit op te maken, dat de minister van Bui tenlandse Zaken in functie kan blijven totdat er een opvolger gevonden is. De Amerikaanse speciale vertegen woordiger te Panmoendjon, Arthur Dean, heeft heden bekendgemaakt, dat de geallieerden en de communisten over eenstemming hebben bereikt over de agenda voor de voorbereidende bespre kingen voor de Koreaanse politieke conferentie. Vandaag zijn voor het eerst sedert vorige week de volledige geallieerde en communistische afgevaardigden weer bijeengeweest. Deze week hebben des kundigen van beide zijden getracht uit de impasse te komen, waarin men bij de behandeling van de opstelling van de agenda was geraakt. De ambassadeurs van de Ver. Sta ten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben gisteravond in het diepste ge heim met de Zuidslavische minister van Buitenlandse Zaken, Koca Popo- vic, geconfereerd over de methoden ter regeling van het geschil over Triest. De omstandigheden zijn zo delicaat en de bezorgdheid over de mogelijk heid van nieuwe gewelddaden is zo groot, dat de deelnemers aan de con ferentie er zelfs voor terugschrokken om te verklaren of er vorderingen gemaakt waren ten aanzien van de voorgestelde vijflanden-conferentie. De bijeenkomst van gisteren werd op verzoek van de drie Westerse rao-- gendheden gehouden. Het was de der de bijeenkomst over Triest gedurende de laatste dagen. Het overwegend Italiaans stadsbestuur van Triest heeft Vrijdagavond een reso lutie aangenomen, waarin de verant woordelijkheid voor de jongste ongere geldheden wordt gelegd op het Westetijk geallieerde bestuur en geëist wordt, dat een commissie van onderzoek uit de V-N. „een dringend onderzoek instelt naar de ondraaglijke toestand in beide zones".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1