m een nieuw ITALIË IS BEREID TOT TECHNISCH OVERLEG Sociologisch Instituut voor Gereformeede gezindte Gaston Dominici heeft moord op de Dnmnnonds lekend TousseuL de zesde van de zeven ontsnapten uit Breda, gepakt r Koningin Juliana opende het eon e res W ereld Veteranen u voortgaan met uw kruistocht voor de vrede" Rome zingt een toontje lager 15 Dec. conferentie over Korea? Maarschalk Tito dringt op spoed aan Minister Mansholt teru m PRINS BERNHARD DOOR KEIZER HAILE SELASSIE GERIDDERD „Onze kameraadschap omvat gehele mensheid" Scheepsramp in het Kanaal MAANDAG 16 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2622 EEN BELANGRIJK INITIATIEF Mysterie opgelost Hij werkte als tuinman in Aken Eisenhowers bezoek aan Canada Koningin, veteraan en wetskennis V „Lintjesregen" in Addis Abeba Koningin tot wereldveteranen: Westelijke antwoord-nota overhandigd Arrestaties in Noorwegen f Uiteenzettingen hervat Dod-elijke val van" stoep Het Italiaanse kabinet zal zich vandaag beraden over de voor waarden, waarop Italië zal instemmen met het houden van een „technische" vijf-mogendbedenconferentie. over het lot van hei: omstreden gebied van Triësi, zo verluidt'te Rome. Politieke kringen zijn van mening, dat de regering gedeeltelijk op haar standpunt, dat eerst zone ,,A" aan Italië moet worden overgedragen vóór er van ,eén dergelijke bijeenkomst sprake kan zijn, zal terugkomen, mits zij de verzekering krijgt, dat de overdracht van de zone binnen afzienbaer tijd een feit zal worden. De Joegoslavische minister van Buitenlandse Zaken, Popovic, verklaarde in een rede, dat zijn land bereid is, een vijf-mogend- hedenconferentie bij te wonen. Volgens hem wordt een voorstel, dat Joegoslavië verscheidene dagen geleden heeft gedaan, in wezen aanvaardbaar voor alle partijen geacht. (Van een onzer redacteuren) De Raad voor Kerkelijk Sociale Arbeid, uitgaande van de dia conieën der Gereformeerde Kerken, heeft, naar wij vernemen, het initiatief genomen tot oprichting van een Sociologisch Instituut voor de Gereformeerde gezindte. Verwacht wordt, dat de plannen, die reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeren, zeer binnenkort kunnen worden verwezenlijkt. Aangezien echter ge hoopt wordt op een zo breed mogelijk vlak van samenwerking zul len gedurende de eerstvolgende weken nog besprekingen worden gevoerd met andere kerken en Christelijke maatschappelijke orga nisaties. teneinde deze tot deelname te bewegen. Tweede „Liftmaster" voor de K.L.M. aangekomen V. Ross EM'S Nixon ook naar Perzië (Van onze Haagse redacteur) H. M. Koningin Juliana heeft vanmorgen in de Ridderzaal "de vierde algemene vergadering van de Wereld Veteranen Federatie geopend. Tweehonderd oud-strijders uit ruim twintig landen, die als gedelegeerden en waarnemers van nationale veteranen-organisaties naar Den Haag gekomen zijn om dit congres bij te wonen, luisterden met grote aandacht haar de toespraak van de Vorstin, lil Zie verdér pagina 5 Vittoria Claudia" gezonken In Rotterdam arriveerde 4 Ket 14.000ste schip Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 20215 (I 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. RUSTIC' WEER f /ï-i -V V ':''h Zwaar bewolkt "met eifsSfeVerspreide opklaringen en -plaatselijk nevel of mist.- Overwegénd droog. Dezelfde temperatuur als vandaag of iets lager. •Weinig wind. •O Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Arthur Dean, de geallieerde afgevaar digde bij de besprekingen ter voorbe reiding van een politieke conferentie voor Korea, heeft Maandag te Fanmoendjon voorgesteld op 25 December de politieke conferentie te beginnen in San Fran cisco, Honoloeloe of Genève, of op een andere plaats. Op de bijeenkomst van heden, die 73 minuten duurde, kwamen de afgevaardigden van beide partijen overeen door middel van sub-commissies onmiddellijk te beginnen met afhande ling van de agenda. - De bijeenkomst ,was, naar Dean na af loop 'verklaarde, ,;aangenaam". Alles werd „zakelijk op doelmatige wijze" behandeld, zo zei hij. Dean zelf zal met de voornaamste communistische afge vaardigden, Hoeang Ha voor China en Ki Sok Bok voor Noord-Korea, in een sub-commissie de samenstelling, plaats van de conferentie bespreken, terwijl een tweede sub-commissie zich zal bezig houden met de bespreking van een datum. Vanmorgen zijn ook de „uiteenzettln- gm" aan de anti-communistische krijgs gevangenen, na een onderbreking van elf dagen, weer hervat. Een eerste groep Noord-Koreanen heeft zich zonder verzet naar de plaats waar uitleg gegeven werd, laten, geleiden. Bij de uiteenzettingen trachtten som mige gevangenen de communistische af gevaardigden aan te vallen. Eén der gevangenen droeg vanochtend een bord waarop „met zün eigen bloed" een anti communistische leuze was geschreven. Van deeerste 76 ondervraagden be sloot geen énkele naar zijn land van herkomst terug te keren. Dinsdag zullen 500 Chinese gevangenen worden ondervraagd. Vanmiddag zullen vijf Zuidkoreanen uit het Noordelijke kamp, o.w. een vrouw en twee kinderen, - op. eigen verzoek worden, overgedragen aan de geallieerde autoriteiten. Zondagavond is de'80-jarige bewoner J. E. van een perceel aan de Eerste Jan van der Heijdenstraat te Amster dam van een 15 treden tellende stoep gevallen. De man is door de G.G.. en GJD. naar het Wilhelmlna Gasthuis overgebracht, waar hij bü aankomst bleek te zijn overleden. President Tito van Joegoslavië hield gisteren te Belgrado een rede, die de mening van Westelijke waarnemers in Londen versterkte, dat de diplomatieke bemoeiingen om een .vijf-mogendheden- conferentie tot stand te brengen, haar einde naderen. Tito liet doorschemeren, dat Joegoslavië zich het volgende voor ogen stelt; aanspraken op het platteland van zone ,,A" en internationalisatie van de haven en de stad van Triest, desnoods ondier Italiaanse soevereiniteit, zo meldt Reuter. Maarschalk Tito waarschuwde de Wes telijke mogendheden, dat er „ernstige gevolgen" zouden komen als zij haar voornemen zouden uitvoeren om de zone aan de Italianen over te dragen. Londense waarnemers geloven, dat hij heeft vermeden iets te zeggen, dat de delicate diplomatieke uitwisselingen ach ter de schermen in de afgelopen maand, die moeten leiden tot een conferentie van Italië en Joegoslavië met de "Verenigde Staten. Engeland en Frankrijk, zou kun nen hinderen. De laatste paar dagen hebben aanzien lijke diplomatieke activiteit te zien ge geven, waarover officieel het stilzwijgen woédt bewaard.. Zaterdag voerde de-Ita liaanse gezant in Belgrado besprekingen met de Joegoslavische onderminister van Buitenlandse Zaken; Vrijdagavond wer den de drie Westelijke diplomatieke ver tegenwoordigers in de Joegoslavische hoofdstad ontvangen door minister Popovic. Opgemerkt werd, dat Tito in zijn rede. hoewel hij critiek leverde op Italië en het Brits-Amerikaanse militaire bestuur van speciaal ook voor de rampgebieden, waar nu gezocht wordt naar nieuwe samenlevingsverbanden, kunnen stellig ingrijpende gevolgen hebben- Dat hier gevaren .dreigen, ook voor wat de gees telijke structuur der bevolking betreft, kan moeilik worden ontkend. Niet het minst de diaconieën zün by deze materie, waarbij zij in de toekomst ook meer en meer regionaal zullen worden ingescha keld, nauw betrokken. Dit heeft de Raad voor Kerkelijk Sociale. Arbeid, welke gevestigd is Ko ningslaan 7 te Utrecht, er tenslotte toe doen besluiten het initiatief te nemen voor de oprichting vai een Sociologisch Instituut, ook voor de Gereformeerde gezindte. Deze raad leent, naar ons ver zekerd werd, in dit voorlopige stadium aan waardevolle suggesties alsnog gaarne het oor, daarbij rekenend op daadwer kelijke belangstelling, zowel geestelijk als materieel. Ket Instituut zal, aldus stellen de Initiatiefnemers zich voor, in zeer nauwe relatie staan met -de Vrije Universiteit te Amsterdam, die, zoals bekend, beschikt over een sociologi sche faculteit. Prof. dr. R. Schippers ■en prof. dr. R. van Dijk, beiden hoog leraren, aan de V-U., zijn,-naar wij voorts vernemen, reeds gepolst om eventueel leiding te 'geven aan de sociologische werkzaamheden van het Instituut.- Zoals onze lezers bekend is, heeft „Trouw" er reeds eerder in een tweetal hoofdartikelen op .gewezen, hoe noodza kelijk het is.' dat bij het sociologisch, onderzoek dat thans in opdracht, der regering in een aantal ontwikkelingsge bieden gaande is, ook van Protestants- Christelijke zijde zou worden mede gewerkt. Gedacht werd hier bijvoorbeeld aan de Christelijk maatschappelijke or ganisaties en gepleit werd voor een Christelijk nationale samenbundeling van 'krachten op dit gebied, welke zeer urgent wordt' geacht. Tót op heden waren bij regeringsop drachten voor sociologisch onderzoek immers uitsluitend betrokken het Insti tuut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk een algemene in stelling het Katholiek Sociaal-Kerke lijk Instituut en het Sociologisch Insti tuut „Kerk en Wereld" der Ned. Her vormde Kerk, dat, zoals werd betoogd, als instelling van de volkskerk niet pro of contra de Christelijke organisatie kiest. De regering kan uiteraard moeilijk anders handelen, zolang men van Frot. Christelijke zijde zelf niet langs organi satorische weg in deze leemte heeft voor zien. Weliswaar beschikt de V.U. over een sociologisch instituut, doch inscha keling dezer hogere onderwijsinstelling zou een precedent hebbengeschapen met betrekking tot andere universiteiten in ons land. Men mag met enige grond verwachten, dat het ministerie van (Maatschappelijk Werk, dat stimulerend werkt bij de in stelling van regionale commissies In de ontwikkelingsgebieden, zulks ter bevor dering van het onderzoek, ook gaarne gebruik zal maken vande coördineren de werkzaamheden van dit thans in op richting zijnde Sociologisch Instituut. Be economische sociale en culturele plannen voor-de onlwlktcelings- en zeer Triest, ook verklaarde, dat Joegoslavië volledige samenwerking met Italië wenste. Sommigen onder zijn gehoor werden wat in de war gebracht door het woord „conflict", dochdeze opmerking werd verzacht door de verklaring, dat Joego slavië niet van plan is om voor Triëst een oorlog te beginnen. Op een vergadering te Herzogowina De minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening, de heer S. L. Mans- holt. die te Washington besprekingen heeft geroerd met de Amerikaanse auto riteiten en in Suriname een landbouw kundige oriëntatiereis heeft gemaakt en daarbij cultuurtechnische werken bezocht, is Zaterdagavond op Schiphol terugge keerd. Over zijn besprekingen te Washington zei de bewindsman, dat men in Amerika zeer zeker begrip heeft voor onze wen sen ten aanzien van de verkoop van de Amerikaanse surpiusvoorraden van land bouwproducten. die, aldus de minister, een waarde hebben van circa 4 milliard dollar. „Dat is zeer verheugend", zei de minister. Over zijn oriëntatiereis in Suriname deelde de minister mede, dat zijn indruk over het plan-Wageningen en het plan- Lelydorp zeer gunstig is. De stemming der Surinamers die aanvankelijk nogal afwijzend was voor het plan-Wageningen, is thans veranderd en gunstig geworden. Men is overtuigd van de grote waarde hiervan voor Suriname, Minister Mans- holt merkte hierbij nog op, dat het nodig zal zijn jonge Surinamers op te leiden tot boeren. Met zijn ambtsgenoot heeft hij de mogelijkheid besproken om een aantal jonge Surinamers in Nederland ervaring te laten opdoen met de moderne en gemechaniseerde landbouwmethoden. Tot slot deelde minister Mansholt mede, dat de Nederlanders die op de proef stations in Suriname werken buitenge woon worden gewaardeerd. verklaarde vice-president Rankovic, dat langer uitstel over Triëst „enkel de span ning kan vergroten".-Rankovic beschul digde Italië er van te trachten, „onenig heid tussen Joegoslavië en de Westelijke mogendheden te zaaien" met de bedoe ling later „de rol te spelen van het enige land, dat in staat zou zijn op de Balkan een toestand van evenwicht te schep pen". De 77-jarige Fianze boer Gaston Domi nici heeft bekend vijftien maanden ge' leden de drievoudige moord op da Drum monds te hebben gepleegd, aldus beeft do politie Zondag ie Digne medegedeeld. Gaston Dominici werd Zaterdag naar zijn Hoeve te Luis gebracht,.,waar. hij mot rijn zoons. Gun tav» en Clovis wérd gecóm fronteerd. De vader hield toen nog vol, dat. hij onschuldig was. Na 45 minuten maakte de politie een eind aan de confrontatie, die een zeer schokkend verloop had. De politie had nog overwogen de con frontatie niet door te laten gaan, omdat de zoons zo sterk onder de invloed van de vader stonden, dat men voor.een her roeping van hun getuigenis vreesde. Men beweerde zelfs, dat de twee volwassen zóóns niet zonder toestemming van de va der aan tafel mochten spreken. In de afgelopen nacht bekende Gaston zijn misdaad. Na zijn bekentenis zei Gas ton tot Sebeille:. „Je hebt het gewonnen, jongeman." De openbare aanklager, Sabatier, zeide Zondagochtend te Digne, dat Gaston met Gaston Dominici De zesde van de zeven vorig jaar Kerstmis uit de Bredase slrafgevangenis ontvluchte oorlogsmisdadigers. TousseuL is in Aken gearresteerd. Hij is Zondag ochtend voor het Amblsgerechl in Aken gevoerd, dat een bevel tot. voorlopige uit- leveringshechtenis legen hem heeft uit gevaardigd. De Nederlandse ambassadeur In Bonn heeft namens de Nederlandse regering de uitlevering van-Tousseul gevraagd, die als tuindersknecht in Aken bleek te zijn ondergedoken. Tousseul was de man, die kort na de ontsnapping opzien verwekte, door in het gebouw van de Westduitse Bondsdag te verschijnen, werd daar ont vangen door het liberale Bondsdaglid Mende, een voormalige Duitse officier, die zich vooral met eerherstel van veroor deelde Duitse soldaten bezig houdt. Na de arrestatie van Tousseul is thans nog slechts een van de vluchtelingen, Borgers, "niet in handen van de politie. Slechts een van de gearresteerden, is tot dusverre door het ingrijpen van de Britse bezettingsautoriteiten naar Neder land teruggevoerd. Dc overigen blijven in voorlopige uitleveringshechtenis, doch de bevoegde gerechten hebben nog niet be slist of zij volgens de Duitse wet recht op asyl als politieke vluchteling kunnen doen gelden. De Duitse politie te Aken heeft be kendgemaakt, dat de 42-jarige Antoine Tousseul was herkend door 'n Nederlan der, toen hij met andere arbeiders bezig was een vrachtauto te lossen. Deze Nederlander waarschuwde de Duitse auto riteiten, waarop Tousseui ingevolge een eerder door de Westduitse federale politie uitgevaardigd arrestatiebevel werd aan gehouden. Tousseul, die wegens pogingen tot doodslag en herhaalde mishandelingen v:n gevangenen in concentratiekampen toi levenslange gevangenisstraf was ver oordeeld, werkte, naar de politie mee deelde, als tuinman in een voorstad van Aken. De tweede „Liftmaster" van de K.L.M., de PH—TGB „General C. J. Snyders", is hedenmorgen op Schip hol aangekomen. zijn bekentenis was begonnen, maar dat hij nóg niet alles had verteld. Bij net 'Zondag voortgezette verhoor heeft .Gaston Dominici verklaard, dat hü in woede was ontstoken toen Sir Jack Drummond,; die op een stuk grond kam peerde dat bij de. boerderij van Dominici behoorde, hem had gezegd, niet bij de kampeerplaats rond te blijven hangen, :.-De,oude,bQg!^chpoLcecst.Sir''Jagk.heer. hét is niet duidelijk of hij een geweer bij zich had. of dat hij eerst een wapen was gaan halen en daarna diens echt genote. Lady Anne. Het 10-jarige dochter tje van de Drummonds, Elizabeth, die uit haar slaap was opgeschrikt, vluchtte in de richting van de rivier. Gaston, Dominici schoot op haar doch miste. Een poging om nog eens te schieten mislukte, doordat het geweer weigerde. Daarop rende hij achter Elizabeth aan en haalde haar bij de oever van de rivier in. Ondanks smeekbeden sloeg hij het kind met de kolf van zijn geweer op het hoofd, tot het het bewust zijn verloor. Daarna wierp, hü het geweer in het water, aldus de bekentenis. Advertentie f. 1.40 f.1. President Eisenhower beeft Zater dag beraadslaagd met bet Canadese kabinet. Na afloop werdeen gemeen schappelijke bekendmaking uitgegeven, waarin onder meer wordt verklaard, dat het Amerikaanse staatshoofd ende Canadese premier St. Laurent „het eens zijn over het belang voor de vrije, wereld van gezonde nationale economie en uitbreiding van de wereldhandel op mnlti-lateraie basis". Ook bestond er „volledige overeen-" stemming over de noodzaak van ver sterking der gemeenschappelijke ver dediging door doelmatige maatregelen,: dit vooral met het oog op het feit, dat; het technisch steeds meer mogelijk wordt beide landen rechtstreeks met zeer verwoestende wapens aan te vallen" Er is voorts gesproken .oyer de huidige toestand in de wereld en over „maat regelen, welke mogelijk een verminde ring. van de internationale spanning, teweeg zouden kunnen brengen". Richard Nixon, de vice-president-der V.S., heeft -te Tokio medegedeeld, dat hij een bezoek'aan Perzië zal brengen, op verzoek van president Eisenhower. Nixon is Zondag uit Korea in Japan aangekomen, waar hij zes dagen zal blijven. ;>V- Keizer Haile Selassie begroet Z.KJi. prins Bernhard. Toen vanmorgen Koningin Juliana het Wereld-Veteranen- congres in de Ridderzaal toe sprak heeft de 80-jarige afge vaardigde van -Egypte, dr Sesostris Sidarouss, daar onge twijfeld met zeer speciale be langstelling naar geluisterd. Hij ■was n.l. 23 jaar geleden Egypte's ambassadeur in Nederland "én herinnerde zich gisteren glim lachend, hoe hij de toenmalige Prinses in het paleis Noord- einde op haar wetskennis testte,' 'toen hij een officieel bezoek aan Koningin. Wilhelmina bracht. Prinses Juliana studeerde,, toen - rechten- aan' de BetdafjVniver^- 'siteit. 5 „Op verzoek van Haar Moeder stelde ik de Prinses een aantal vragen en ik kan u verzekeren dat ze. alle antwoorden wist", zo zeide de oud-ambassadeur, die geruime tijd; rechten ge-, docéerd heeft aati 'de Univer- 'siteit van Cairo: „Toen ik dit Haar Moeder vertelde zeide deze: Ik.ben blij te horen dat ze hard werkt." Keizer Haile' Selassie heeft- Prins Bérnhard,- die thans in 'Ethiopië ver toeft, Zaterdagmiddag het Grootkruis met de ster in de Orde van Salomo verleend. De Prins overhandigde op zijn beurt namens H.M. de Koningin de keizer het commandeurskruis in de Orde van Oranje-Nassau. De uitwisseling der onderscheidin gen geschiedde op een plechtigheid ten paleize. Hiérbij werden, 'ook leden van het gevolg van -de .Prins onderschei den; Zo werd diens particuliere secre taris,,.dr.F,A,'de_Graaff,tot|Comman- deür-in' de Orde'.van Ménélik'de Twee de van Ethiopië, met "de -ster, be noemd. De burgerleden van het ge volg van.de Prins .werden onderschei den mét - de Orde van de Ster van Ethiopië, terwijl 'de militairen het 'on derscheidingsteken van' de Orde van Meneiik ontvingen. Mr,"; "A.Mansvelt, tweede gezant schapssecretaris der Nederlandse lega tie te Addis Abeba, wérd .tot officier in de Orde van de Ster van Haile Selassie benoemd; Van zijn kant overhandigde Prins comb op de geweldige groei van de federatie, die nu in grootte de vierde niet-gouvernementele organisatie ter wereld is en op de versterking van dé, banden met de Verenigde Naties en haar organen. Dat deze banden sterk zijn' bleek uit de- vele boodschappen die het congres van talloze internationale Instellingen Koningin Juliana werd begroet door de voorzitter van de W.V.F., de Frans man Albert Morel, die Hare Majesteit dank zegde voor Haar grote belangstel ling voor het werk van de Federatie en die in een korte, gevoelvolle toe spraak wees op de vrijheidsliefde van het Nederlandse volk. „ïjederland heeft vele prachtige tradities en door het handhaven en verrijken van de erfenis, U door Uw voorouders nagelaten, is Uwe Majesteit een stralende en glorie rijke verpersoonlijking van deze tradi ties", zo zeide de heer Morel. Hij bood de vorstin het embleem aan van de Federatie. De voorzitter overhandigde tijdens deze openingszitting eén bijdrage van veteranen-organisaties in de gehele wereld voor de Nederlandse oud-strij ders die het slachtoffer geworden zyvi van de watersnood. Deze cbèque van ruim f 33.000 werd in ontvangst geno men door mr. dr. W. K. J. J. van Ommen Kloeke, die voor Nederland zitting heeft in de bestuursraad van .de W.V.F. In zijn welkomstrede zeide de heer Morel, dat in de drie jaren van het bestaan der Federatie haar gezag te midden van de grote internationale organisaties gevestigd is en dat de ont wikkeling van het herbekwamingspro- gramma verminkten en andere perso nen met een Ucbamelük gebrek hun wezenlijk sociale en menselijke waar den heeft doen begrijpen en hen op die wijze in staat gesteld heeft hun wanhoop te overwinnen. „Door een geest van kameraadschap tussen al deze mensen die door de oorlog ernstig ver minkt zijn te bevorderen over de ge hele wereld, door onze zorg voor de wezen en door onze pogingen om min der ontwikkelde volken te helpen, heb ben wij bewezen dat deze kameraad schap de gehele mensheid kan en ook moet omvatten", aldus de voorzitter van de W.V.F. „Het is onze plicht, daar wij uit eigen bittere ervaring weten wat een oorlog betekent en beter dan wie ook begrijpen wat een nieuw conflict aan verwoesting, dood en totale ver nietiging zou meebrengen, om de enor me sterkte van de publieke mening op te wekken daar deze het uitzicht van de wereld volledig kan wijzigen". In zijn jaarverslag wees de secreta ris-generaal, de heer. Elliott H. New- ontving. Een boodschap van de secre taris-generaal der Verenigde Naties werd voorgelezen door dr. G. J. van Höuveri' Goedhart, Hoge Commissaris vóór de vluchtelingen. In deze bood schap verklaarde de heer Hammarskjöld dat het werk van de W.V.F. voor de internationale vrede een bijzondere waarde heeft. „U hebt: een uniekrecht om. u uit te. spreken over .internatio nale aangelegenheden en uw invloed kan zeer belangrijk zijn", zo zeide hij. De secretaris-generaal deed een beroep op de federatie alle steun te geven aan de enorme taak van stoffelijke en gees telijke wederopbouw in Korea, "Voorts, waren er boodschappen van meyróuw Pandit, presidentevan de Algemene Vergadering der VJN., van tal van Ünited Nations-organisaties van de International Labour Organization. ■>-/ Hare Majesteit Koningin Juliana heeft vanochtend de Vierde Algemene Vergadering van.de Wereldveteranen Federatie in Den Haag geopend. HJVI. de Koningin sprak ojn.: De doeleinden, die u nastreeft, bewonderen wij zeer. Uw. inspanning is er op gericht vrede en veiligheid te handhaven en het respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoais die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties in woord en geest te bevorderend Gij doet dit ter nagedachtenis van uw gevallen kameraden en gij beschermt hen, die het leven mochten behouden. Wij voelen, dat uw federatie een forum is, van waaruit een werkelijke poging gedaan wordt, een beter en veüiger maatschappij te vormen, een beschaafder wereld, een meer verenig de mensheid. Gij, die individueel zoveel hebt door gemaakt, die zoveel leed gezien en ondervonden hebt. gij zjjt degenen, die werkelijk gerechtigd zijn deze poging te ondernemen. Achter ons ligt de geweldige tragedie van twee wereldoorlogen, voor ons ügt een toekomst, die gij wilt verhef fen boven het zinloze peil, waarop de geschiedenis zich op steeds tragischer wijze herhaalt. De goede wensen van de gehele wereld vergezellen uw pogin gen. Een oprechte poging is nooit te vergeefs, al kunnen de resultaten ver schillend zijn van wat verwacht werd. De beroemde Franse natuurkundige, Pierre Lecomte -du Nouyv heeft één van de meest opmerkelijke boeken van de laatste tijd geschreven, genaamd: „Wij en onze bestemming". In dit boek be handelt hü de ontwikkeling- van het leven op 'aarde vanuit een zuiver we tenschappelijk standpunt. Hü komt tot verbazingwekkende conclusies en die uit de laatste, passagesvan het boek lijken bij uitnemendheid geschikt om b« deze gelegenheid aangehaald te worden. Hü zegt: „Er bestaat één on loochenbaar feit: de drang tvan de mens) zich in te spannen, de drang te strijden met het doel een hoger niveau te bereiken. Al. moge deze tot dusver nog niet heel w'ijd verbreid zijn, is het de edelste trek in de menselijke' na tuur, de trek die meer dan één andere de mens zonder enige twijfel schakelt aan de Goddelijke taak van de „evolu tie". >-• Bernhard het Grootkruis 'in' dè Ordë; van de Nederlandse. Leeuw, aan de' Kroonprins van Ethiopië. Twéé Prin sen en vijf-Ethiopische ministers wér den begiftigd met het Grootkruis van de Orde van Oranje-Nassau. Prins Bernhard heeft voorts een bezoek gebracht aan de Nederlandse gezant in' Ethiopië, jhr. Bosch van Drakenstein, die mèt thrombose in het ziekenhuis.'.van Has Destalag. i\0:f;Ks De gezant is Zaterdagmiddag voor herstel .naar Nederland vertrokken, waar hij Zondagochtend aankwam, Het 7264 ton .metende Franse stoom-' schip „Perou".is vanmorgen vroeg in het' Engels Ka nazi optweemijl ten Zuidoos ten van Kaap Dangeness -in aanvaring gekomen met het Italiaanse schip „Vit-; toria Claudia", dat 2745 ton meet. Da- Vittoria. Claudia" is bijdeze aanvaring gezonken. Van de viif en twintig, ledenï der- bemanning zü'n er vijf om het leven! gekomen en vijf gered. Vijftien opvaren den worden nog vermist De loodskotter „Pelorus" van Dungé-" ness, die onmiddellijk na de s.o.s.-seinen- was uitgevaren, deelde mede, datj.hij j vijf schipbreukelingen.en drie doden aan boord had genomen. Ook de „Perou"- seinde een drenkeling te hebben opge pikt. Later is deze aan boord van-hét'; Franse schip aan bekomen verwondin gen overleden. Een vissersboot heeft een vijfde dode afkomstig van het Ita liaanse .schip, aan land gebracht. Volgens de stuurman David Oiler, die met een oude boot aan het reddingswerk deelnam is het nog steeds een mysterie hoe de ramp heeft kunnen plaats vin den. Het was voor zover wy het bekü- ken kunnen, helder weer. zo zei hjjl Het Franse schip de „Perou" kon vanaf de kust duidelijk worden waargenomen. Het heeft haar reis in westelijke rich ting voortgezet De gezonken „Vittoria Claudia" is •eigendom van de „Vanuense Societé de Navigazione", De -rederij van het stoom schip „Perou". dat nog niets heeft ge meld over de omvang van de schade is de Compagnie Générale Transatiantique. Het Westelijke antwoord op dé jongste Sowjet-nota": is Maaudagoch- ,tend is-Moskou door de ambassadeurs 'van Amerika, Engeland en Frankrijk overhandigd. Dit, is in goedingelichte Pa-rijsé kiringen vernomen. De Sowjet-nota was niet irfgegaan op de WestéSijkéj uitnodiging voor. een' conferentie van ministers vanBuitenlandse Zaken te Lugano ter .bespreking van de' kwestie-Duitsland. Onderzoek naar spionnage Volgéns het conservatieve Oslose blad „Morgenbladet" zijn Zaterdag in het gebied van Kirkenes, nabij dë Russische grens, vier Noren aange-' houden, verdacht van spionnage. De arrestaties zijn. aldus dit bericht, een gevolg van een onderzoek naar spionnage, dat reeds heeft geleid tót de arrestatie van een sowjet-burger, die nu in een Noorse gevangenis' ver blijf t. Voorts zouden inlichtingen zijn gegeven door een officier van de Rus sische geheime dienst, die in Augus tus naar Noorwegen vluchtte. Het eerste schip, dat vandaag .in de; Rotterdamse haven is gearriveerd, was tevens het 14,000ste van dit jaar. Het was het 1335 brt. -metende MS- „Draco" van de. rederij ;,Det/Serpen-: ske'd/s" te Bergen, dat met stukgóed: van Bergen (Noorwegen) kwam én ligplaats koos in de IJsselhaven. Vorig jaar kwam het 14.000ste schip op 4 December binnen. Toeh was het de,,-10.774. brt. metende ZweedseAan/ ker v'Avance".'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1