I?' WYBERT B. en W. mügt^watergelii Rechtstreeks bij verbruikers kmeti I- Juist nu! Dr. J. J. R. Schmall sprak voor C.H. Jongeren over Ver. Europa Schoenen kopen in 't souterrain van Esders In principe overeenstemming bereikt met gemeente Delft Jaarvergadering van liefde en Vrede k m k- Jw \w ■x" '-j- p. If? If- Ik 20/5 7/5 WB^ .2 ri It, ll' Is" u It, SCHIEDAM TROUW Maandag 16 November 1953 Irir l&v r«f IfH I#'* Pv W m i% Ik- m Is Iv ||F t~ r; L: m Ir-, r> I® Bijzonder museiunconcert Combinatie van drie fagotten Lasdub Schiedam De nieuwe regeling HBSS-Groote Lindt 4-3 Maasland Baby in wieg gestikt VLAARDINGEN Het kan, als we willen en geduld hebben V isserij berichten lip WJ IfgaSv Dronken matroos maakte het RET-chauffeur lastig Goede spaarcijfers in October Zwaluwen leed weer een nederlaag TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS 67 ga Een oiide trfiditie in ere hersteld! grotere keuze, beter en voordeliger DAMES- WINTER LAARSJES Schoenen. KINDER SPORTMOLIÊRE BINNENWEG PLEINWEG 196- HEREN SPORTMOLIÊRE SCHIEDAM Weinig winstpunten voor Schiedamse Volleybalclub ODI-uitslagen Reünie van oud-L. en V.-ers Spoorbaan in Delft omhoog Kosten 12 a 15 millioen MAASSLUIS De Zuidvliet n Ds. G. Verdoes Kleijn - overleden Motorrijder slipte, later overleden Gaston Dominici trachtte zelfmoord te plegen Herbouw fabriek? Ver. Touwfabriek wordt uitgebreid en vernieuwd Uitslagen Excelsior - l*"-.- - - m' i |*v- l&V 1 h\ It** In Schiedam rekening voor |g^4 |!$8* Ir v' 1*V Wk 1 Ijk 1 i*£tr |sgil t i— |f-1 l^r 1^5 i** ïif i? - wordt door de G.T.B. de waterverbuik gezonden aan de huiseigenaar, die gerechtigd is de korten van hei oververbruik op de huur ders te verhalen. Volgens een rechterlijke uitspraak vau 17 Augustus 1348 worden, indien de levering aan meer gezinnen over één meter heelt plaats gehad, laatstgenoemde kosten zo verdeeld, dat iedor gezin «en gelijk aandeel betaalt. In de praclijle- laverl de inning echter gToie moeilijkheden op, daar betrokke nen in het algemeen de verantwoordelijk heid voor hel oververbruik toeschrijven aan de medebewoner(s) en bijgevolg betaling weigeren. Het concert in de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam van Woensdagavond 18 November vermeldt een programma waar- In een traditionele combinatie [sopraan, or gel. viool) afwisselt met de voor velen sen sationele combinatie van 3 fagotten. Kiep Leendertz zal op het aantrekkelijke aula-orgel de sopraan Wieb de Rook en de violist Cees Bandel begeleiden. Het drietal zal in enige aria's ook gecombineerd optre den. Het meer ongewone aandeel in het con cert hebben de drie fagottisten, de heren Be Wit, Burant en Schlebaum. Zij brengen een programma van muziek voor 1, 2 en 3 fa gotten, Deze zeldzame combinatie kan men later ook in enige radioprogramma's beluis teren, Schiedam heeft echter de primeur. Het programma vermeldt werken van enige Nederlandse componisten. Te beginnen met Josquin des Pres, een groots vertegen woordiger van de vroege meerstemmigheid. De fagotten spelen van hem een eigen vfsie op het lied „si je perdu mon amy". Voor vlooi en orgel is de charmante sonate van de Antwerpenaar Willem de Pesch. Interes sant Is het laatste nummer van het pro gramma, een compositie voor 3 fagotten van Ernest W. Mulder. Wieb de Rook zingt twee aria's van Pur- cell en met begeleiding van viool en orgel twee aria's van Hündel. De violist speelt, behalve Coreili's La Polia en de sonate van Willem de Feseh, met orgelbegeleiding de weinig bekende Inven tionen van Bonportl in de bewerking van J. S. Bach, De Romantiek komt aan de beurt In het trio voor drie fagotten van A. Bergt. Van de klassieke Franse componist Bodln de B0L3- morticr wordt tenslotte gespeeld de 5e sonate voor fagot ea plano. Zaterdagavond hield de Vereniging 3 oor Lastechniek, Lasciub Schiedam een propaganda-feestavond in de grote zaal van het gebouw „Irene". Aan deze avond verleenden medewer king het Schiedams Toneel en de N.S.I. B31UI. De voorzitter, de heer Klein, dankte in zijn openingswoord de organisatoren van deze avond, alsmede de bedrijven die hun medewerking hadden verleend. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot de scheidende penningmeester "van de afd.-Zuid-Holland, de heer Zink- weg. Hij wees op de toenemende belang stelling en weet dit voor een belangrijk deel aan het inschakelen van films op de lezingenavonden. Een woord van dank was hier op zijn plaats aan de directie van Wilton-Fjjenoord, .die geheel belan geloos baar filmprojectie-apparaat ter - Beschikking stelt. i Voorts deelde sprekernog mede - dat ,er binnenkort een laswedstrijd op komst is waaraan door IJsselmorsde, Rotter dam," Schiedam en VXaardingen mede werking wordt verleend. Vervolgens overhandigde de heer - Zinkweg het afdelingsbestuur met een kort woord ter gelegenheid van dit twee de lustrum de bestuursleden, de .heren Klein, .Van Nievelt,' Nette, Houtzager en Van Noort een vulpotlood.' Het Schiedams Toneel voerde hierna - ,;De Spaanse Vlieg" op en had daarmee veel succes. Gezien.- de kleine bedragen, waarover het gaai, vergt de inning een oneven, redige hoeveelheid werk, terwijl kosten uiteraard niet achterwege blijven. Van de zijde van de bouwverenigingen zijr B. en W, hierop gewezen en it hun mede werking ingeroepen om in deze wijziging aan le brengen. B. en W. hebben deze zaak bestudeerd en schrijven de gemeenteraad thans: Gebleken is, dat bij de ongeveer 20.000 gezinnen en industriële verbruikers in Schiedam zijn geplaatst rond 10.000 water meters. Daarvan zijn er 1500 geplaatst in woningen van bouwverenigingen en 550 in woningen, toebehorende aan de Ge meente. De gerezen moeilijkheden zouden kun nen worden opgeheven door ieder gezin een afzonderlijke meter te geven. Dit zou echter medebrengen, dat per tweede of derde gezin 4,per jaar meer aan meterhuur moet worden betaald, een be drag, dat in het merendeel der gevallen hoger is dan hetgeen thans aan overver bruik verschuldigd is. Bovendien zou per woning 100,a 150,aan kosten voor splitsing den binnenleiding door de huiseigenaar moeten worden gedragen, terwijl daarboven voor rekening Van de Technische Bedrijven zouden komen een belangrijke investering in meters, de kos ten van de plaatsing en een uitgave we gens het maken van stijgleidingen. Deze totale kosten worden begroot op 1 4 2 millioen gulden. Het behoeft wel geen nader betoog, dat een dergelijke uitgaaf met gedaan kan worden. Wanneer Groote Lindt dé 'fraaie doel- kansen voor de rust beter had uitgebuit, 1 dan zou men zeker met geen nederlaag t uit Schiedam zijn teruggekeerd. Groote Lindt begon zich direct heftig te roeren. Adrie Bruijnziel loste na een paar minu ten al een vliegend schot, dat doelman Aaldijk juist over tikte. Toch' nam t HBSS na 5 minuten de leiding. Links- - buiten Mast, één der gevaarlijkste en snelste voorhoedespelers van HBSS, plaatste naar de vrijstaande Storm. -1 Doelman Piet v. d. Leer, niet op het effectvolle terrein bedacht, zag de bal -t in het doel verdwijnen. Weer kwam Groote Lindt sterk opzetten. Van den Burg schoot rakelings naast, maar na 10 minuten scoorde Adri v. d. Waal met 'een fraaie hal de gelijkmaker. Geruime 1 tijd bleef Gr. Lindt het spel beheersen. Al kreeg linksbuiten Mast nog wel een - fraaie kans, doordat hem nogal eens vrü spel werd gelaten. Tien minuten voor ruwt benutte Jan van Rijswijk met een hard schot de opgelegde kans en de - stand was 1—2. Enkele minuten voor de rust ging de voorsprong door een schot van Mast verloren. In de tweede helft begon het gelyk- opgaand. Jammer was, dat Adri v. d. Waal door een opgelopen blessure niet terugkeerde. Na 10 minuten ontstond er - een hevig gedrang voor het HBSS-doel. Dries v. d. Berg zag nog een klein gaatje om naar de in betere positie staande Jac. v. Rijswijk te schieten, die dan ook onberispelijk doelman Aaldijk sloeg 23. - HBSS kwam nu sterk opzetten en na 28 min. kopte Mast achter Van der Leer 3—3, Toen begon er een geweldige strijd om de overwinning. Tien minuten voor het einde kon spil Duivenbode HBSS de overwinning bezorgen door de stand op 43 te brengen. Daarop is da gedachte uitgegaan naar de volgende regeling: Per gezin wordt vanaf 1 Januari 1954 in rekening gebracht hetgeen volgens het geldende tarief voor het door de meter aangewezen totale verbruik is verschuldigd, gedeeld door bet aantal gexinnen. dat over deze meter van water wordt voorzien. De huiseigenaar trekt het verschuldigde abonnementsgeld en de meterhuur af van de woninghuuT. De watermeters worden per kwartaal opgenomen, hetgeen roet het oog op lekkage moet worden bestendigd. Het per gezin voor waterlevering verschul digde zal op de maandkwitantie, die reeds voor gas en/of electriciteit wordt gepresenteerd, worden bijgeboekt, zodat het jaarlijkse bedracr in 8 geiijke ter mijnen wordt betaald. Gezien het feit, dat het gemiddelde waterverbruik per gezin 80 m3 per jaar bedraagt is gemiddeld vanaf 1 Januari 1954 voor gezinnen met aparte meter verschuldigd 12,80 20 m3 i 18 ets 4,meterhuur, totaal derhalve i 20,40. Uit het feit dat het gemiddelde ver bruik 80 m3 p. j. is en een aantal ge zinnen minder verbruikt,' moet worden afgeleid dat er ook gezinnen zijn met een hoger verbruik. Het verdient aanbe veling per jaar bij een totale afrekening een bedrag te kunnen restitueren, waar toe het wenselijk is het termünbedrag op 3,te stellen, zodat over acht ter mijnen 24,wordt betaald. Alleen bij oververbruik van'meer dan 40 m3 per gezin per jaar behoeft dan te worden bijbetaald. Bij grote verbruikers kan het bedrag nog hoger worden gesteld, zo dat geen bijbetaling behoeft plaats te vinden. Uiteraard zijn er een aantal gevallen, b.v, winkels, kleinambacht en industrie, waarbij de hoeveelheid per verbruiker aanzienlijk groter is en een bijzondere regeling moet worden getroffen. Nagegaan is of een en ander practisch uitvoerbaar is. Het is gebleken, dat dit zonder hoge extra-kosten het geval. is. In gevallen, waar hei voor waterver bruik verschuldigde In de huur was verdisconteerd- sullen de verbruikers door een mededeling op de kwitantie erop attent worden gemaakt, dat in hot vervolg het voor -water verschuldigde door de Technische Bedrijven in acht gelijke termijnen ral worden geïzid met eventuele restitutie of bijbetaling een maal per jaar en dat zij van de huis eigenaar een reductie op de woning- huur moeten ontvangen- v B. en W. stellen de gemeenteraad thans voor aan deze nieuwe regeling, waarin dus de betalingsplicht van de huiseige naar naar de verbruiker wordt verlegd, zijn goedkeuring te hechten. Gemeente-avond. In navolging van de gemeente-avonden die het vorige win terseizoen werden gehouden, worden ook in het seizoen 1953/54 weer voor- lichtings- en contactavonden gehouden, uitgaande van de Herv. Kerk te Maas land. De eerste van een serie van drie wordt gehouden Donderdagavond 19 November as. te 7.15 uur in „Tavenu". Behandeld wordt het Diaconaat. Tevens is er verkiezing van ambtsdragers. Geen Zendingsfilm De Zendingsfilm. die vertoond zou worden op Donderdag 19 November as, in de Geref. Kerk, is nog niet gereed gekomen. De ver toning er van zal nu eerst in Januari plaats vinden. Jaarvergadering M.V. en J.V. De Ge ref. Meisjesvereniging „Wees een Zegen" en de Jongelings Vereniging „Hebt de Waarheid en de Vrede Lief" houden een gecombineerde Jaarvergadering op Don derdag 26 November a.s. m de Geref. Kerk te Maasland. Aanvang 7.30 uur. Geen Korfbal. Het voor Zaterdagmid dag 3.1. vastgestelde korfbalprogramma vond geen doorgang, daar de speelter reinen werden afgekeurd. De Maaslandse korfbaliers vonden in het Veilinggebouw een geschikte plaats om te trainen. Advertentie Nu zoveel mensen om U heen ver kouden zijn, mag U vooral Uw keel niet verwaarlozen: Geef de bacillen geen kans, gebruik Zaterdagochtend is een zes maanden oude baby van een familie in de Noor- derbeekdwarsstraat te 's-Gravenhage dood in de wieg aangetroffen. Het jon getje bleek te zijn gestikt. De Chr. Historische Jongerengroep te Vlaardingen legt de laatste tijd een ver blijdende activiteit aan de dag. En dat zowel naar binnen als naar huiten. Het is nog maar kort geleden, dat de heer Goudswaard uit Rotterdam voor de C.H.-jongeren sprak over de verhouding A.R. en C.H. en Zaterdagavond hadden ze het Tweede Kamerlid dr. J. J. E. Schmall in hun midden die een actuele kwestie kwam inleiden. Zijn onderwerp had tot titel „Nederland en de Europe se Unie". Beter is het om te spreken van Neder land in de Europese Unie, want daaruit blijkt duidelijk dat de band tussen deze twee existentieel is, aldus begon de heer Schmall. Nederland hoort m deze unie thuis en voor Europa is het een le vensbelang willen beide hun positie in de wereld handhaven. Als één man moe ten de Europese landen zich scharen te gen de grote blokken, die de wereld kent. Hoe dankbaar we ook zijn voor de hulp die Amerika na de laatste oorlog het uit gemergelde Europa heeft geboden, het is broodnodig dat we onze eigen positie verstevigen, willen we onszelf zijn en blijven. Aan de andere kant zien we het Sowjetblok, dat een voortdurende be dreiging vormt. |f?, IïrSsi llrU' '"sGRAVENHACVE. 16 Nov. Sch87—*0 k b.' vl; 200120 k h vJ; 19510 k h vi; 34* —weinig* 342—5 k; 402—20 k h vl— 56pH k; 502 IC h vl: 263-34 k cog 40 netten, een. voorsprong voor de gasten (1-—?'* 1£b 23-OT K '.h Vi: Sch 53-20 k: Scb. 104- 15 Jc: Sch 332—2 k Vi vl: Sch 39—17 Jc 15 Vil Sch 20117 k Vi vi: Sch 2642 k jï vl; Sch 4—17 k: Sch 75—30 k; Sch 77—10 k; Sch 119S—45 k: Sch 5—1 k uit 16 u: Sch 620 k vl: Sch 9—2 k uit 30 n; Sch 25—10 k >4 'vi: Sch 30—45 k \'2 vl: Sch 37, Sch 45 cn -Stói ra weinig: Sch 23515 k 14 yl; Sch 248 -23 k Vz vl: Sch 250—170 k 14 vl: Sch 297— 12 kV Sch 312-5 k 14 vl: Sch 399-100 k »,4 vl: Sch 36—20 k Vz vl: Sch 1078 k 54 yl; Sch 253—20 k: Sch 20—2 k >4 vl: Sch 225— 34 k 54 vl; 5ch 79—20 k; Sch 20—2 k 54 vl; Sch 225—34 k 54 vl; Sch 78—30 k uit 60 n: Sch 141—3 k 54 vl; Sch 361—10 k 54 vi: Sch 7 -weinig; Sch 95—80 k 54 vl: Sch 135 en Sch 140 weinig; Sch 46—25 k 54 vl; Sch 50 en Sch 61 weinig; Sch 63—25 k 54 vl: Sch 66—35 k 54 Vl: Sch 72—120 k 54 vl: Sch 73— 17 k 54 vl: Sch 81—2S k 54 vl; Sch 89 weinig: Sch 9712 k 54 vl; Sch 103—20 k 54 vl; Sch 11630 k uit 40 n: Sch 1238 k 54 vl; Sch 12425 k 54 vl: Scb 180—50 k 55 vl; Sch 242—10 k 54 ylr'Sch 275 weinig; Sch 32—70 k if vl: Sch 40—120 k uit 40 n; Sch 483 k: Sch 49—60 K_54 vl; Sch 51—15 k: Sob 132— IfeV ,15 k 44 vl; Sch 133—25 k 54 vl: Sch 18?—10 g-jj 233 8 k 54 vl; Sch 26235 k 54 vl. J Sch 285 weinig; Sch 3-20 k 54 vh Sch 6— 5? 40 k 54 vl; Sch 14—20 k: Sch 24—50 k 54 vb Sch 47—17 k 54 Vl: Sch 118—3 k 54 vl; Sch i12025 k 54 vl: Sch 221—30 k 54 Vl; Sch 302 Binnen "té Scheveningen: Sch 223—34 last, Sch 229—29 I: Sch 186—26 1: Sch 2—38 1; Sch .249—25 I; Sch 21—45 li Sch 360—27 laxt plus Eft 100 ki"^*— i'cxe; Scb 12226 1 plus 100 kls- Ier» 6435 3; Scb 210-29 1: Sch Vhii" i i- cih 15—20 3 plus 300 kisten verse ••i» S- SaHrtsr»* r, i Slachtoffers van het verkeer Op de Rotterdamsedijk bij het Pomp station is Zatermiddag de 60-jarige L. C. M. uit Rotterdam aangereden dotor de 32-jarige motorrijder J. S. uit Vlaardin gen, als gevolg van het feit dat M. geen voorrang verleende. De man maakte een ernstige val en hij moest met inwendi- ;e kneuzingen in het Gemeente-zieken- ïuis worden opgenomen. - De 35-jange mevr, M. V.K. van de Hoflaanstraat werd in de Lange Nieuwstraat aangereden door een motor fiets toen zij weifelde bij het overste ken Zij brak het linkeronderbeen en Uep een lichte hersenschudding op. Ook zij werd in het Gemeente-ziekenhuis op genomen. De 22-jarige matroos W. van K. heeft het Zondagavond de chauffeur van een RE.T.-bus danig lastig gemaakt. De mén stapte op het Rubensplein in de bus: hij verkeerde in kennelijke staat van dron kenschap en viel de chauffeur tijdens de rit lastig. Bij de halte B.K.laan-Nieuwe Haven achtte de chauffeur het dan ook noodzakelijk de man uit de bus te ver wijderen. Toen de chauffeur even later zijn wa gen op de Broersvest in beweging wilde zetten om een nieuwe rit te beginnen, verscheen de dronken matroos plotse ling, H|j greep de chauffeur- vast., waar door-deze de macht over bet stuur ver loor, De bus botste tegen een hek en werd daardoor licht beschadigd. De ma troos liep een gat in het hoofd op en ook de chauffeur werd ticht gewond. De po litie 'heeft de man ingesloten. Tijdens zijn verhoor vertelde hij niet minder dan 30 glazen bier te hebben gedron ken. In de maand October 1953 nam het tegoed van inleggers bij de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam toe met ƒ80 855,63 tot ƒ14.495.251,94 op 39.083 spaarrekeningen. Van 1 Jan. LI af steeg het aantal boekjes in omloop met 863, het totale spaartegoed met ƒ1.344.847,99. Afgehaald werd in October 51.521,50 aan spaargeld bjj 2801 aangeslotenen. Het „sparen bij de bron", terstond bjj de uitbetaling van loon of salaris in het bedrijf, bracht 8.005,65 spaar geld op. Uit 668 spaarbusjes kwam 8.648,15 aan spaargeld. Op de Jeugdspaarbank groeide het te goed met 1.771,46 tot 64.854,16; het aantal jeugdspaarders nam toe met 100 tot 5579. De Jeugd kocht voor een waar de van 4.516,10 spaarzegels en voor 321,10 aan spaarknlpjes van 5 cent. Eind October bedroeg de liquiditeit niet minder'dan 2361.669,96. -.v Opbrengst Klaprooscollecte De in Vlaardingen gehouden Klap rooscollecte heeft f 770,opgebracht. Zwaluwen, dat behalve Vogler Zaterdag ook G- den Boer op de ziekenlijst had staan, heeft ook "In Rijnsb. Boys z'n meerdere moeten erkennen. Er moet zelfs worden ge constateerd dat de cijfers, waarmee de thuis club won (31), geenszins geflatteerd waren. Gesteund door de wind, waren de gast heren weldra in de aanval en het duurde niet Jang, of zij drukten die meerderheid uit In een doelpunt van de voet van Zwaan, de ijverige linksbinnen. Een paar minuten later volgde een pittige Zwaluwen-aanval, waarbij v. d. Weyden het leder iangs de Rijneburgse doelman zond. De doelpunten bleven goedkoop, want eer de wedstrijd een kwartier oud was had R.B. opnieuw de lei ding genomen, wederom door Zwaan. Wie had gedacht, dat Zwaluwen, dat na de her vatting de wind in de rug kreeg, wel op zou halen,-is bedrogen uitgekomen. De thuis club was uitgesproken sterker en.de achter hoede der Vogels kwam onder zware druk te staan. Dit leidde na 10 minuten tot een onhoudbaar doelpunt van C. v. Egmond. De Boys waren steeds eerder bij de bal en speel den doortastender. De geel-zwarten brach ten het daarna ook niet verder dan een paar buitenspeldoelpunten, die terecht door scheisdrechter Krouwel werden geannuleerd. Het bleef dus 3—1. Zwaluwen" 2 zorgde vooreen aangename verrassing en sloeg Quick Boys 2 op eigen bodem met 43. na met 1—3 te hebben ach tergestaan. De Zwaluwenreserves staan nu rotsvast bovenaan met 4 punten voorsprong op nummer 2. De overige uitslagen waren: Rijnsb Boys Zwaluwen 31, Quick Boys 2Zwaluwen ,2 34, Zwaluwen 6VDL 2 32, Zwaluwen 7MW "27/ 6—0, De Nationale. 2—Zwalu wen 8 13. Junioren: HBSS alZwaluwen al 18, Zwaluwen blFortune bl 22, VDL b Zwaluwen b2 0—2, Vlaardingen bZwaluwen b4 3—1, Zwaluwen b5—SVDPW b 21, Zwa luwen c2HoUa-ndlaan e 32, HBSS eZwa luwen c3 31, RXWIK c2Zwaluwen c4 0—1, SVV c6Zwaluwen c5 101. Overigens ontkende spr. dat de tegen stelling Oost - West parallel loopt met de tegenstelling van het rijk des lichts en het rijk der duisternis. In onze cri- tiek op Rusland moeten we altijd een stuk zelfcritiek verdisconteren. Kan het nu eigenlijk wel, wordt nogal eens ge vraagd. De historie van ons land levert het bewijs, dat het inderdaad mogelijk is. Vroeger was iedere provincie een staatje op zichzelf maar met de Unie van Utrecht is dat veranderd. Kijken we naar Noord Amerika, dan zien we, dat samengaan ook continentaal gezien mogelijk is. Het was daarom sprekers vaste over tuiging dat ditzelfde ook in Europa kan gebeuren. Als de mensen maar willen en geduld hebben, want dit is ook een kwestie van tijd. Er zijn maar weinig mensen, die be weren dat een verenigd Europa een on begeerlijke zaak is. Dat komt omdat de mensen na deze twee oorlogen tot het besef zijn gekomen dat gevolgde poli tiek, die in hoofdzaak door de diploma ten bedreven werd, niet altijd even schitterend is geweest. Na de oorlog kwam het verlangen om er zich zeB mee te gaan bemoeien. Hoe het werkt De heer Schmall wees daarbij op "het kenmerkende verschil tussen de Vere nigde Naties en de"Europese Unie. De afgevaardigden bij de V.N. zijn een spreekbuis van hun regering, maar in Straatsburg zijn het de volksvertegen woordigingen, die daar samen komen. Dit laatste hebben wij voor een groot deel te danken aan Churchill die op een congres in 1947 dit systeem sterk heeft aanbevolen. In het kort ging de heer Schmall nog de werkwijze van de Raad van Europa na. De Raad van Europa, wat gezien moet worden als het begin van het Euro pese Parlement, kent een raadgevende vergadering, die tot nu alleen maar ad viserende bevoegdheden best. Zij geeft raad aan het comité van ministers,-dat dergelijke adviezen kan navolgen of naast zich neerleggen. Het eerste vraag stuk dat in Straatsburg tot oplossing werd gebracht was dat van de kolen en staal, waaruit de Kolen en Staal Ge meenschap resulteerde. Het volgende punt was de Europese defensie gemeen schap. De mogelijkheid om alleen maar adviezen uit te brengen, zit de raadge vende vergadering nogal dwars, maar daar zal wel verandering in komen. Wanneer een verenigd Europa een maal een feit zal zijn, blijft ieder land zijn eigen leven leiden, alleen bepaalde zaken zullen gemeenschappelijk worden geregeld. Na de pauze kwam dit onder werp in bespreking, waarbij diverse punten nog eens nader werden toege licht. 67-21 Buiten adem bereikte Tekko de vliering weer, „Het is zoals we vermoed hebben!" hijgde hij. „Die kerels horen hier net zo min thuis als wij. Het zijn dieven en inbrekers en z|j zijn ook met hun drieën.' Het is' dat ik zo'n eenvoudig confeetieharsasje aan had, anders hadden zij mij ook nog weggesleept!" „Maar dat kunnen we toch zo maar niet toelaten!" riep Terry geërgerd uit. „Straks worden wij nog aan gekeken op die diefstal. Ga mee, we zün drie tegen drie, maar wij hefoben ten minste het voordeel van de harnassen, daar slaan zij hun vuisten opHü!" „Hé! Hé! Tut, tut!" viel Starreveid de opgewonden Fox in de rede „Niet zo haastig, mijn waarde! Als het niet hoog nódig is, dan eh.... weet je wat! We zullen die lieden de doodschrikjop' het lijf jagen met mijn uit vinding. Door die nieuwsberichten en zo, alsmede door de omstandigheden, waaronder zij hier moeten werken, zijn zij vanzelf al angstig en zenuwachtig genoeg geworden!" „Voojstel aangenomen! Vliegende harnassen!" be sloot Tekko de discussie. „Voorwaarts mannen!" En met dreunende passen en piepende gewrichten marcheerden de drie vrien den de kast eel trap af. zwart en beige boxleder, warm ge voerd, riemsluiting, crêpe zolen crêpe zolen met kleine tijging Een welkom St. Nicolaasgeschenk? Op onze schoenenafdeling vindt U een enorme keuze in pantoffels. Een kloeke van bruin boxleder met plateau voorstuk en dubbel lederen zolen 24.W BURG. STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Robertus W., z. v. W. G. de Gooijer en H. Th. Meijer; Johannes, z. v. P. van Zundert en J. Gort; Elisabeth C., d. v. J. Thielens en C. M. Rade maker; Albert, z. v. A. v. d. Heide en M. G. v. d. Moer; Ingrid, d. v. J. van Asten en T. v. d. Put. Overleden: J. K. Dominicus, 83 jaar. Het heeft de Volleyballers van S.V.C. de afgelopen week niet meegezeten. Al leen Heren 1 kon voor de winstpunten zorgen door een gedecideerde 40 over winning op U.S.C. Het eerste meisjesteam verloor voor de tweede keer in successie en nu met 31 van Wico. Wanneer de S V.C-slers eens met, wat' meer zelfvertrouwen durfden te spelen en zich niet zo snel door een achterstand of wat tegenslag lieten ontmoedigen, zouden de winst punten ook wel weer komen. Tot nog toe is nog geen S.V.C.-team op eigen terrein geslagen. Daarom kan de wedstrijd tegen DHL. van Vrijdag C8.15 uur) in zaal Oude Kerkhof voor de S.V.C.-meisjes een goede kans zijn over het dode punt heen te komen. Het tweede meisjes- en heren-zestal kregen de afgelopen week in uitwed strijden hun eerste nederlaag te incas seren, daar beide teams met invallers moesten uitkomen. O.D.I. 1 heeft Zaterdag weer voor de zoveeiste maal bewezen dat het thuis moeilijk te verslaan is. Vr. Schaar 2 moest dit deze maal ondervinden. In de eerste minuten wisten de Hardinxvel- ders de scoren te openen. Maar daar bleef het dan ook voorlopig bij. O.D.L daarentegen scoorde er lustig op los. Met de rust was de stand 51. Na de rust maakten beide ploegen evenveel doelpunten zodat deze buitengewoon prettige en sportieve wedstrijd eindigde met een 95 overwinning voor O.DJ. De Junioren wisten ook de punten thuis te houden door de overwinning op Spirit. Hier was de uitslag 53. De andere twaalftallen waren wg. De oud-iedenkring van Liefde en Vrede te Vlaardingen houdt jaarlijks twee bijeenkomsten, die iedere keer weer-veel belangstelling trekken. Zaterdag is er ook een gehouden. Uit vele plaateen uit ons land waren de oud-L.enV.'ers naar Vlaardingen, gekomen ona de -vriend schapsbanden te verstevigen en om tevens te luisteren naar wat een der ve teranen te vertellen -had. Het was dit maal ds I.S. Kijne, die met verlof uit Nieuw-Guinea in (Nederland is, en die iets vertelde van. de zeden en gewoonten van de bevolking van dat eiland. Voorts was er een muzikaal trio, dat zichzelf „De Groenekeijzerschaar" had gedoopt, terwijl een toneelstuk, getiteld „Vogel Ra" het programma compleet maakte. Het is voor de oud-L.enV.-ers een on vergetelijke dag geworden, die hen met verlangen doet uitzien naar de volgende oud-ledenbij eenkomst. Tussen de gemeente Delft en de Nederlandse Spoorwegen is na lang durige onderhandelingen in principe overeenstemming bereikt over de vol ledige spoorwegplannen, welke voorzien in ongelijkvloerse kruisingen voor de vier overgangen in Delft. Een ver schil van inzicht Is evenwei blijven ge staan over tempo en volgorde van uit voering der verschillende onderdoorgan gen, terwijl over de verdeling der kosten nog verder overleg moet worden ge pleegd. De Ned. Spoorwegen zi)"n volledig be reid dit z.g. hoge spoorwegplan, dat op hoging van de spoorbaan, met uitzonde ring van het gedeelte bij het station omvat, benevens het maken van onder doorgangen. op de vier plaatsen waar nu overgangen zijn ter hand. te nemen Zij hebben voorgesteld te beginnen met de werkzaamheden bij deBinnenwater- sloot (het'dichtst bil het centrum van de stad). Tegen het voornemen om de uitvoe ring van het plan bij de Binnenwater- sloot te beginnen en tegen de suggestie dat, na het gereedkomen- van de vrije kruising aldaar reeds tot verdere inten sivering van de treindienstregeling zou kunnen worden overgegaan keren zich de belangen van, Delft, En hier ligt dan ook het verschil van mening. Delft meent dat uitvoering alleen van de „Liefde en Vrede", de grootste jeugd organisatie van Vlaardingen, hield gis teravond haar jaarvergadering. Het was een jaarvergadering, dus passeerden ve le zaken van. een afgesloten periode de revue. Maar daarnaast waren er nog enkele dingen, die voor de vereniging beteke nis hadden. Allereerst de aanneming van nieuwe leden, terwijl aan een zestal oud-gedlenden het insigne van verdien ste werd uitgereikt. De heer P. W. J. Steinz uit Rotterdam zorgde er tenslotte voor, dat de leden iets meekregen, waar over zij voorlopig noggenoeg kunnen nadenken en spreken. Deze stijlvolle jaarvergadering werd geopend door de federaüevoorzitter, de heer A. van Minnen, die in zijn wel komstwoord in het kort het wel en wee van L.E.V. besprak. Er is veel om dank baar voor te zijn, en er zijn ook dingen die welaens ontmoedigen. Vanzelfspre kend kwam ook het eeuwfeest van de landelijke jongensbond ter sprake. Hij hoopte dat de leden van nu evenveel bereidheid zullen tonen om wat te zijn voor anderen als de pioniers van hon derd jaar geleden. Bij alles wat veran dert moeten we één ding in het oog blij ven houden, aldus de voorzitter, n.l. dat we de jongens en meisjes mogen en moeten brengen tot Jezus. Hierna volgde een plechtig moment voor een twintigtal jongens en meisjes die door hun jawoord na de voorlezing van de statuten, zich bereid verklaar den aan dit mooie werk deel te nemen. In een uitvoerig en keurig verzorgd verslag verhaalde Dicky de Koning van het verenigingsleven in het verstreken jaar. Het werk der verschillende com missies passeerde de revue. Van de hulpcommissie die de geadopteerde ver eniging in Wolphaartsdijk van een orgel, spelen, kopjes en schotels en 550 boeken voorzag en de jubileumcommissie die de viering van het eeuwfeest van de C.J. M.V. aan het voorbereiden is. Vers ligt ook nog in het geheugen het bezoek van de Duitse bazuinblazers en het tegen bezoek dat daarop volgde. Even memo reerde ze hoe groot de geldzorgen van het bestuur wel zijn. De heer Van Min nen had er eerder al op gewezen, dat de vereniging helemaal op eigen benen staat, dus zonder financiële steun van anderen moet werken. Daarom werd kortgeleden met een landelijke prijsvraag begonnen. Al 12500 oplossingen kwamen binnen, maar dit nog niet lang geleden dat het insigne van verdienste werd ingesteld. Gister avond verlieten zes gedecoreerden de zaal, drie dames en drie heren, die al len op hun wijze aan de opbouw van dit jeugdwerk hebben meegewerkt.--Het waren de dames A. v. d. Marei, M. Poot en J. Akkerman en de heren P. Oosthoek, P. v. d. Meijden en A. Eygen- raam. Deze plechtigheid werd besloten met het zingen van de beide bondslie deren. onderdoorgang hij de Binnenwatersloot de toestand van de stad belangrijk slechter in. plaats van beter zal maken. Daarom zal een andere doorgang, en wel die by de Engelsestraat, het eerst be schikbaar--- moeten komen. Voorts zal onder geen voorwaarde tot intensivering van de treindienstregeiing mogen wor den overgegaan, voordat op zijn minst twee onderdoorgangen gereed zijn en de derde op korte termyn is verzekerd. De kosten waarover, zoals reeds werd opgemerkt, nog n&uer overleg moetwor den gepleegd, zullen zeer globaal begroot in totaal een bedrag van 12 A 15 mil lioen gulden, bedrogen. Hierin is be grepen een bedrag van ongeveer vier millioen gulden als kosten van de onder doorgang bij de Binnenwatersloot. Ongeveer 31|tpct van alle auto's ondervindt oponthoud bij de spoor wegovergangen, welke 'elk gedurende gemiddeld 41 pet van de tijd gesloten zijn (dit alles per teldag van 6 tot 20 uur). Het percentage van 31 is overigens een gemiddelde, dat op de spitsuren kan oplopen tot 75 pet. Ongelukkig val len de spitsuren in de treinenloop veelal samen met de-spitsuren in het stadsverkeer. - - Mej. M. E. van der Doll richtte een adres tot de raad van Maassluis, be treffende het overkluizen van de Zuid- vliet. Zij wijst hierin op de schoonheid van de Zuidvliet en betreurt, dat deze zal worden overkluisd. Volgens haar er varing is de verkeersdrukte aldaar niet van die aard, dat tot deze maatregel moet worden overgegaan. Zij verzoekt daarom de raad om het in de vergade ring van 24 Juli ingenomen standpunt te herzien. Zij wijst voorts nog op de mogelijkheid de straatweg door reeht- trekking van bochten te verbreden, zo dat de pittoreske schoonheid van dit ge deelte van Maassluis gespaard blijft. Dit adres is zeer sympathiek'ontvangen en in de jongste raadsvergadering merkte de voorzitter op, dat in het schrijven opmerkingen zijn gemaakt, die het overwegen waard zijn. Er zijn echter factoren, die de genomen maat regel noodzakelijk maken. Aesthetisch bezien betekent de overkluizing inder daad een verlies, doch er is niet aan te ontkomen. Het adres is voor kennisge ving aangenomen, hetgeen echter niet inhoudt dat mej. v. d. Doll geen ant woord op haar gewaardeerde brief ont vangt. ir *r Te Rijswijk, waar hij na zijn emeritering woorfde, is Zaterdag in de ouderdom van 74 jaar overleden ds. G. Verdoes Kleyn, laatstelijk Ned. Hervormd predikant te Dordrecht, waar hij zeer geliefd was. De begrafenis is bepaald op Woens dagmiddag a.s. om drie uur op de Algemene Begraafplaats aan de Klei weg te Rijswijk. Ja, en wat de heer Steinz daarna in een uitnemend betoog over humor ver telde, zal zal van de meesten de grootste inspanning geëist hebben. Helemaal met erg. zei de heer Steinz, nu hebben jullie iets om deze weken te overdenken en te bespreken. Zaterdagmiddag omstreeks een uur is de 50-jarige Amsterdammer J. Geerlmgs met zijn motorrijwiel over de tramrails op de hoek van de Jan Evert- senstraat en de Admiralengracht te Amsterdam geslipt, waardoor hü kwam -te vallen. De man is vermoedelijk met een hersenschud ding naar het Wilhelminagasthuis over gebracht, waar hij later is overleden: Hij droeg geen valhelm. -> - Gaston Dominici, de 77-jarige boer die heeft bekend de- drie-voudige moord op 'deDrummonds te hebben gepleegd, heeft Maandagochtend ge tracht zelfmoord te plegen door van een - brug te .-springen,' toen de ge rechtelijke autoriteiten bezig waren' met een reconstructie" van de moord. De rechter- ,van-.instructie kon hem op het laatste ogenblik grijpen. Verwacht mag worden, dat de N.V. van Raalt's Machinefabriek en Construc tiewerkplaatsen zal overgaan tot de bouw van een nieuwe fabriek in de Kapel- older te Maassluis» naast de N.V. Witoi. Jesgevraagd heeft zij namelijk het ver vroegd gebruik gekregen van het beno digde perceel grond, .ter vervulling van de op haar rustende bestedingspllcht van de fabriek aan het Kerkplein, die ten gevolge van het bombardement op 18 Maart 1953 zwaar is beschadigd en op grond van het saneringsplan voor het Kerkeiland elders (dus aan de over zijde van de Geer) herbouwd moet wor den. De N.V. Verenigde Touwfabrieken te Maassluis zal wederom uitbreiding en vernieuwing ondergaan. Het z.g. oude kantoor aan de Wagenstraat verdwijnt. Op het fabrieksterrein wordt een nieuwe weverij gebouwd met een gebouw voor opslag van garens. Voorts zullen gedeel ten van de fabriek, welke ais opslag ruimten dienst deden een andere be stemming krijgen. Er komt een nieuwe expeditie-afdeüng en een nieuwe naai- zaal, die aan de Wagenstraat is gepro jecteerd. Het werk is onderhands opge dragen aan de firma Gebrs. Uleman, Het timmerwerk wordt uitgevoerd door het timmerbedrijf B, Warnaar. Excelsior 1 verloor van Monster met 4—3 (zie sportpagina) en Excelsior 2 kwam wel in het'veld, maar de scheids rechter verscheen niet. H.B.S. 2 wenste met onder een andere leiding te spelen en kon onverrichter zake naar Schie dam terugkeren. Verdienstelijk was het resultaat van Excelsior 2 in de moei lijke uitwedstrijd tegen Zuidland'2. De uitslag was 2—2. Excelsior 4 daarente gen werd te Rotterdam kansloos (9—0) door Groen Wit 2 geslagen. De 3—3 uit slag van Excelsior 5 te Kethel tegen G.S.S. 3 bleef enigszins beneden de ver wachtingen. De junioren weken ook de ze middag niet af van hun traditie van de laatste weken om alle wedstrijden te winnen. Er werd weer lustig ge scoord met doelcijfers 19—2 uit de drie wedstrijden. Met 5—1 won Excelsior a in een uitstekende wedstrijd tegen H. B.S.a2 en Excelsior b2 zegevierde -met 4-yl over Doskom-b. met dubbele cij fers (10—6) bleef Excelsior'cl de baas ovr V.D.L.c. - - Ned. Prot. bond. Tot voorgangster van de afdeling Maassluis en omstreken is benoemd mej. ds G. Westerouwen van Meeteren. Tafeltennis. Programma voor deze week: Woensdagavond: Wallramit—E. M.E. te Maassluis en Donderdagavond Wilton 3Wallramit 2 te Schiedam. Woningbouw, Zaterdagmorgen is bij de bouw van de 58 etagewoningen aan de Vondellaan -in de Sluispolder te Maassluis bij het perceel van de 42 etagewoningen op éen punt het hoogste peil bereikt. Op de dakspant waait nu de driekleur. De werkzaamheden voor de bouw van de overige 16 woningen en de vier winkels aan de Van der Horststraat vorderen eveneens gestadig. Nieuwe turnzaal. Het nieuwe gymnas tieklokaal van de Groen van Prinsfe- rerschool"te Maassluis 'wordt Dinsdag middag om vier uur officieel in gebruik gesteld." lit Korfbal. - De wedstrijd Maassluis—P. K.C. vond -Zaterdagmiddag geen door- gang;-daar de'gasten, die 'uit Fapen- drecht moesten komen, niet tijdig in"* Maassluis konden 'zijn. - - «35 j JjuP. 'ïtL 1g -^f'" fefrt -gv -v w, ir 'Vr e

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2