Pe vierde mens Grote Drie antwoorden Moskou Sowjet-eisen volledig „onaanvaardbaar" ONVERDEDIGD W.-EUROPA IS DE VOORWAARDE Vreemde uitval Minister Beyen op bezoek bij dr. Adenauer |ezjpr§n .„(,22 kinderen) na felle brand dakloos Dominici officieel in staat van beschuldiging gesteld De zaah-White TRUMAN RECHTVAARDIGT ZIJN BELEID ■iaa. "èfm Twintig Italiaanse zeelieden omgekomen Sluitstuk van de onderhandelingen if Hartelijke sfeer Blinde predikant opgelicht Inspecteur Sebeille gehuldigd Nieuwe impasse;; in Korea piNSDAG 17 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2623 i f Weerbericht w? missen de bevoegdheid en het is hier niet de plaats om de vraag te stellen óf en in hoever hier gedacht wordt in de richting van een deva luatie van Kerk en ambt. Blauwe mazelen in Leeuwarden Basiscommando Bij de Kom Landmacht *iè|a Nieuwe Finse regering y Kind speelde met lucifers Vermist Brits echtpaar dood gevonden Voorstel tot staMfffffteil aangenomen Weer een overval in Atjeh A. Borstlap secretaris Europa van P.C.A.I. -*-v" 5-'- S3 V_ Scheepsramp in Het Kanaal f. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben de voorwaarden van de Sowjet-regering voor internationaal overleg als „volledig onaanvaardbaar" verworpen, maar toch duidelijk gemaakt, dat zij vier-mogendhedenoverleg over Duitsland en Oostenrijk nog voor mogelijk houden. Dit blijkt uit de korte nota, die zij gisteren in antwoord op de Sowjet-nota van 3 November in Moskou hebben overhandigd. Zij wijzen zonder meer het Sowjet-voorstel over een vijf-mogendheden- conferentie met inbegrip van communistisch China als „zinloos" van de hand en voeren aan, dat' een dergelijke conferentie „elke vordering bij het regelen van kwesties, die zowel dringend als concreet zijn", in de weg zou staan. "Si DEFECT TV GASMETER; MA GESTIKT Harry Truman heeft Maandagavond verklaard, dat Harry Dexter White ondanks tegen hem ingebrachte beschuldigingen over ontrouw,, in rijksdienst gehandhaafd werd omdat het van groot belang was, dat een onderzoek, waarbij vele andere personen betrokken waren, doorgang vond. ,c V« Overwinning „voor. Britse A.E.U. -Vi;i mé Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 29215 <3 I.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019 30 nur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, j 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschnnt dacelitks. Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. AANHOUDEND RUSTIG WEER Zwaar bewolkt met plaatselijke opklaringen en plaatselijk nevel ol mist. Overwegend droog. De zelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Matige tot zwakke wind hoofdzakelijk uit Zuidelijke richtingen. -ft l! Os "4?J Directie C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN ■O -O Hoofdredactenr: Dr 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT -g figuur van de priester-arbeider U trekt de laatste tijd veler aan tocht En met hem het probleem van Je'juiste missionnaire benadering van 4e moderne mens. Het is vooral prof. dr. J. G. Hoe kendijk geweest, die de laatste tijd in boeiende voordrachten voor dit vraag- jtuk aandacht heeft gevraagd. Tn zijn artikel „Rondom het aposto laat" in „Wending", Dec. 1952 en m «ra inaugurele oratie „Getemperd ongeduld" vraagt hij zich af, hoe de >gT vierde mens van nu met het Evangelie te benaderen valt. Waren in de dérde mens, die wij de buiten kerkelijke noemen, nog resten van het Christendom aanwezig, kon déze nog fungeren als randobject onzer evangelisatie, het nieuwe menstype heeft geen enkele band met het Evangelie. Hij kan niet ontkerstend worden, want hij is nimmer geker stend geweest. Hij is geen verloren zoon, maar de zoon van de verloren zoon. Hij leeft voort zonder enige her innering aan het vaderhuis. Deze mens is post-(na}-christeliik, post- kerkelijk, post-burgerlijk en post- persoonhjk. De normale kerkelijke evangelisato- rische apparatuur faalt hier in haar benadering van deze mens volkqpien. Wy zullen hier buiten- kerkelijke wegen dienfen te zoeken. Niet de pre dikant, niet de a misdragen zal hier alleréérst ingeschakeld dienen te wor den, maar het gewone gemeentelid, gekropen uit zijn kerkelijke huid. Al leen het lekenapostolaat, gespeend van alle traditionele vormen, kan hier in de toekomst iets uitrichten. Elke verpakking van het Evangelie met een kerkelijk label, werkt hier niets meer uit. Ze zal de moderne mens alleen maar afschrikken. De kinderen des Koninkrijks, zónder de geijkte kerkelijke signatuur, zij die nen op de akker der wereld te wor den uitgezaaid. Niet allereerst op de bewoording van het Evangelie zal het in de toekomst aankomen, maar op haar beleving. Men neemt aan, dat twintig Italiaanse zeelieden de dood hebben gevonden bij de scheepsramp, welke zich gistermor gen vroeg heeft voorgedaan in Het Kanaal, twee mijl ten Z.O. van Kaap Dungeness. Het Italiaanse vrachtschip Vittoria Claudia (2745 ton) kwam hier tijdens kalme zee, in botsing met het Franse s.s. Perou (7264 ton). De Vit toria Claudia zonk binnen vijf minu ten na de botsing, twee en een halve mijl uit de kust. Van de 25 opvarenden werden slechts vijf overlevenden gered. Zeven doden werden geborgen. Het Franse schip heeft weinig schade opgelopen en geen slachtoffers. Het voer op halve kracht door naar Le Havre, waar het gisteren m dok ge gaan is. 'Geen verschil van mening echter zal er zijn over de visie van prof. Hoekendijk, wanneer hij er olie na druk op legt, dat de werfkracht van het christendom in deze tijd aller eerst zal bestaan in een daadwerkelijk vóórlevenvan het Evangelie. Niet slechts het vrome woord, nféar' Vooral de vrome daad wordt hier gevraagd. Wij menen daarom, dat leder chris ten zich op deze hartstochtelijke roep van prof. Hoekendijk zal moeten bezinnen. Ook de School met de Bijbel. Wij geloven zelfs, dat zij hier, ver geleken bij de Kerk, in een bevoor rechte positie staat. Juist omdat zij niet gezien wordt als een jachthond van de Kerk, gaan voor haar de deuren bij de buitenker kelijke ouders vrijwel nimmer dicht. Juist omdat zij géén kerkelijk kleed draagt, komt zij bij de ouders via het kind vrijwel altijd binnen. En dan lig gen hier ongekende mogelijkheden. Mogelijkheden, die de christelijke school nimmer zal mogen verzuimen. Vooral nu niet, nu er zo'n groot aan tal kinderen van buitenkerkelijken op haar banken zit. Men verwijt haar nog vaak een staan in het isolement. Welnu, hier kan dan iets goed gemaakt worden. Hier kan zij iets, realiseren van haar pretentie een greep te willen doen naar het hart der natie. Men blijve daarom binnen de kringen van de School met de Bijbel voortdurend ha meren op het aanbeeld van het trou we huisbezoek. Zouden we ons hier niet gaan spie gelen aan die negentiende-eeuwse schoolmeester van Noort, die in het Nijkerkerveen, als een brandende apostel getuigd heeft van het Evan gelie? Die na zijn schoolwerk het veen introk en aan de zeshonderd polder werkers van keet tot keet gaande vroeg: Mag ik u wat voorlezen uit de Bijbel? Of aan meester Feringa, die, als hoofd van de havelozen-school in Amsterdam, onder de „schoffies" van de hoofdstad het apostolaat heeft be diend, lang vóórdat de Kerk zich hier van haar missionnaire roeping onder het eigen volk bewust werd? Van ganser harte hopen we, dat het klemmend getuigenis van prof. Hoe kendijk ook- de christelijke school iets zal dóén. Zal men zich er opnieuw van be wust worden, welke enorme kansen God hier geeft? Zal men zich opnieuw realiseren, dat voor de vele kindei en uit niet-kerkelijke kring en voor hun ouders hier iets moet gaan open- bloeien van de liefde van Christus? Dat deze kinderen wiet gebonden moe ten worden aan het een of ander christelijk systeemmaar geplaatst moeten-worden 'onder de zegenende handen van. de Gekruisigde Z él f? Dat. alle schone'Unie-folders niéts baten "als de onderwijzer zelf in zijn dagelijks werk niets openbaart van de gestalte' van Christus? Schrijft men hier nog elke dag zijn leven als een leesbare brief van Chris- tus? Door het alarmerende woord van deze nieuwe hoogleraar, die vanwege de Ned. Herv. Kerk aan de Universi teit van Utrecht onderricht" geeft in het wezen en de geschiedenis vangnet apostolaat, vare een heilige oprust door de rijen "van alle werkers in de School met de Bijbel._ Men noemt zich. hier gaarne Gods mede-arbeiders. Welnu hier ligt voor het christe lijk onderwijs een kans, die de Kerk de School met de Bijbel doet benyden Men'grype die dan! - Totdat de gestalte van Chnstus ^zichtbaar worde. (Gal. 1 19) vél, t -- ---mn houv A Op een kleuterschool le Leeuwarden, ii naar wij van de geneesheer-directeur van de geneeskundige dienst aldaar, de heer F. Wïebenga, vernemen, een aantal gevallen van blauwe mazelen geconsta teerd. Hoewel van een epidemie in het geheel geen sprake is. is voorzichtigheids halve toch besloten, de school voor een periode van veertien dagen te sluiten. Een van de patientjes, een jongetje van vier jaar, is enige-tijd geleden aan deze ziekte overleden. Met ..blauw» mazeien" wordt aangeduid ec i zware vorm van mazelen, waarbij de optredende blauwe plekjes veroorzaakt worden door bloedingen onder de huid. Per 1 November 1953 is opgericht, als onderdeel van de -Koninklijke Land macht, theti'basiscommandn^rnet dè 'be doeling een zo veel mogelijk gelijkvor mige vxedes- en ooriogsverzorgtagspro- cedure voor de Koninklijke Landmacht te bevorderen: He basiscominando staat onder bevel van de basiscommandant. - die in vredes tijd is beiast met de uitvoering van 'de materiële verzorging van de Koninklij ke Landmacht alsmede met de voorbe reiding van deze taak in oorlogstijd. Hij staat rechtstreeks on'der de bevelen van de chef van de generale staf. In gelijkluidende nota's geven de Westelijke „Grote Drie" uitdrukking aan hun spijt dat de Sowjet-Unie „voor de derde keer in de afgelopen vier maanden" hun uitnodiging voor een be spreking van dé dringendste internatio nale vraagstukken"- heeft veronacht zaamd. De Sowjet-nota van 3 November jX kwam in feite neer op verwerping van de uitnodiging van de Westelijke Grote Drie voor een, vier-mogendhedenconfe- Yentie te Lugano m Zwitserland over Duitsland en Oostenrijk. De Westelijke Grote Drie stellen in hun nota de Sowjet-Unie kort en krach tig verantwoordelijk voor het voort duren van de impasse in de wereld politiek en noemen de voorwaarden van Moskou „volledig onaanvaardbaar". Sommige van de voorwaarden zouden, volgens de nota, de Westelijke mogend heden eigenlijk dwingen af te zien van het waarborgen van haar eigen vei ligheid. Andere, zd, betogen zij, houden in het geheel geen"" verband met Euro pa, maar moeten, volgens de Sowjet- Unie, niettemin eerst - worden ingewil ligd-vóór het tussen de Grote Vier kan komen tot bespreking van Europese vraagstukken. Britse diplomaten beschouwen de nieuwe nota aan Moskou als een korte, 'eenvoudigel-mabj- krachtige herinnering aan'het al eerder geuite, verwijt, dat de Sowjet-Unie verantwoordelijk is voor de' aanhoudende impasse en tevens ais een -persoonlijke terechtwijzing aan het adres,-van Molotow. Gezaghebbende kringen te Londen wijzen er verder op, dat de Westelijke Grote Drie de nota-wisseling met Mos kou over een eventuele conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken met deze nota als beëindigd beschouwen, al thans voorlopig. Zij geloven, dat de Grote Drie zich tijdens de conferentie op de Bermuda-eilanden zullen bera den wat hun ten aanzien van deze kwestie verder te doen staat. Westduitse regeringskringen toner, zich ingenomen met het Westelijke ant woord, dat „volledige overeenstemming" met de opvattingen van de bondsrege ring wordt genoemd. De nota is ook bij de Westduitse socialisten in goede aarde gevallen, in het bijzonder omdat niet de deur voor een eventuele vïer- mogendhedenconferentie is gesloten. Voor bel eerst dit jaur is er in IVashington sneeuw gevallen en heelt het er gnroren. De winter werd mee gevoerd door een storm, die geheel onverwacht Kwam, en een ruw einde een geslaagde omlijsting. maakte aan de buitensporig warme herfst. Scherp tekent de omtrek van hel Kapitnol zich af Wgrn dc donkere lucht. Het besneeuwde geornamenteerde hekwerk van een balkon zorgt voor "IT AN tijd tot tijd veroorloven ver- tegenwoordigers van het Openbaar Ministerie zich vreemde uitvallen. Nu heeft de heer Zaayer, advocaat- generaal bij het Haagse Hof, de pers verweten te veel belangstelling te tonen voor de zaak-Fonteyn. Het komt ons voor, dat dit iets is, dat de heer Zaayer niet aangaat. Deze belangstelling hindert hem niet in de uitoefening van zijn taak. Het behoort evenmin tot zijn ambtelijke taak om over de pers te schoolmeesteren, Hjj had derhalve deze opmerking die hij in zijn functie deed, beter achterwege kunnen laten. Wanneer de pers ruime aandacht wenst te geven aan de volhardende strijd van een man, die opkomt voor wat hij meent dat zijn recht is, dan is dat haar zaak. En daar moet" het Openbaar Ministerie zich buiten houden. %1 r vÊÜ-f De Finse president, Paasikivl, heeft Dinsdagochtend zjjn goedkeuring ge-, hecht aan een lijst van ministers voor een zakenkabinet, dat door de presi dent van, de Finse Bank, Tuomioja, is gevormd met als' voornaamste opdracht het land een begroting tc geven. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr J. W. Beyen, heeft Maandag te Bonn een onderhoud gehad met de Westduitse bondskanselier, dr Adenauer. Aan de bespreking, die een uur duurde, namen ook de Nederlandse ambassadeur te Bonn, de heer A. Th Lamping, de staatssecretaris van .het Westduitse departement van Buiten landse Zaken. próft Hallstein, en de Westduitse ambassadeur te 's-Graven- hage. dr Muhlenfeld, deel. Dr Adenauer en minister Beyen zijn het er in beginsel over eens, dat de Europese politieke gemeenschap nood" zakelijk is om de Europese eenwording tot een feit te maken. Van Nederlandse t (Van onze correspondent-) -.V Een van de 22 kinderen, die een uur later allen dakloos zouden zün, is de oor zaak van een felle uitslaande brand ge weest, die Maandagmiddag in de Nieuw- stad te Groningen uitbrak. ir -Z-JsétsiliM' 7: V a X,- Het kind speelde met iucilers en toen de jongen ontdekte dat hij het gemaakte vuurtje niet meer kon blussen, vluchtte hjj in allerijl naar de buren, waar hjj z(jn moeder .wist. Hij waarschuwde .haar met de uitroep: „Kom gauw, liet huls staat In brand". Zo was het inderdaad. Toen de moeder zich naar haar woning spoedde, sloegen laaiende vlammen haar reeds tegemoet. Onmiddellijk werd de brandweer gewaarschuwd, die even later de vuurzee met een viertal stralen be streed. De brand was zo fel. dat er groot gevaar bestond voor de belendende percelen. De brandweer wist het vuur echter spoedig te consolideren en was na een kwartier de brand geheel meester. Het gehele pand, waarin drie gezinnen met tezamen 22 kinderen woonden, brand de uit. Van de inboedels kon zo goed als niets gered worden, zodat de gezinnen waarvan twee laag- en een helemaal niet verzekerd zijn, plotseling niets meer heb ben dan de kleren die zij dragen. Het be treft de gezinnen Sekema (7 kinderen). Bouwman (9 kinderen) en v. d. Laan (6 kinderen). Mevrouw Sekema wist met moeite haar tweejarig dochtertje, dat zij na het ont dekken van de brand nog thuis bevond, te redden. De gezinnen met hun kinderen zijn voor lopig ondergebracht bij buren. Het in Nederland gebouwde ilaggeschip i an de Zwedcn-Amerika-lijn, de ,JCungs- holm", heeft op zijn eerste reis Kopenhagen aangedaan, uaar het ver sierd en verlicht in de haicn meerde. zijde speelt ook het zgn. ulan—Beyen, dat een economische, aaneensluiting van de zes Europese landen van de Kolen- en Staalgemeenschap beoogt, een rol. West-Duitsland staat welwillend tegen over het plan. Met de aanstaande HaaRsè—Aninister- conferentie in het nabije verschiet dienden de gevoerde besprekingen, die vandaag worden voortgezet, uiteraard als voorbereiding van de samenkomst der ministers in Den Haag. Met de vier overige ministers, die daar aan wezig zullen zijn, heeft minister Beyen reeds besprekingen gevoerd en de gisteren in Bonn gevoerde discussie kan als de afronding van deze voor besprekingen worden beschouwd. Minister Beyen verklaarde, dat men van de Haagse conferentie in de hui dige omstandigheden - geen beslissingen kan verwachten. Deze conferentie kan niet meer doen dan min of meer de balans opmaken van de voorgaande onderhandelingen - der deskundigen in Rome en vaststellen op welke punten er wel, en op welke punten er -nog geen 'overeenstemming bereikt-, kan worden. S Aan het, begin van een dag van druk internationaal beraad in de:; bonds kanse larij te Bonn, woei de Nederlandse vlag naast die der bondsrepubliek laan de in gang van het park, waarin de" officiële residentie van bondskanselier Adenauer gelegen is. Minister Beyen begon hier. in de loop van de voormiddag zijn bespre kingen met dr. Adenauer. 's Middags woei in plaats van de Nederlandse drie kleur de Stars and Stripes ter gelegen heid van het eerste bezoek van generaal Gruenther in zijn functie van opper bevelhebber der Atlantische stnjdkrach ten in Europa. Minister Beyen is de eerste Neder landse minister van Buitenlandse Zaken, die na de oorlog een bezoek aan de Westduitse hoofdstad brengt. De minister was vergezeld van zijn echtgenote, daar het een beleefdheidsbezoek betrof. Desondanks wordt in Bonn aan het be zoek van dr. Beyen grote aandacht ge schonken Vandaag zijn de heer en mevrouw Beyen ontvangen door de bondspresi dent, prof. Theodor Heuss. De heer en mevrouw Beyen hebben voorts tezamen met de Nederlandse ambassadeur in Bonn en mevrouw Lamping en de chef van het protocol van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ba ron ven Hciwarth, een rijtoer in de om geving van Bonn gemaakt. De Nederlandse ambassadeur, de heer Lampmg bood Maandagavond ter ere van minister Beyen een banket aan. waarbij ook dr. Adenauer en de Duitse ambassadeur in Den Haag, dr. Mühlen- feld. aanzaten. De bondskanselier geeft vanavond in het Schaumburg prleis een avondontvangst ter ere van zijn gasten. t - 4- „Het is helaas niet - voor de eerste maal in mijn leven dat ik er er, ben In- gelapen", zo zei de blinde predikant van de Gereformeerde kerk van Am-'1 sterdam, dr W. G. Harrenstein, van- ochtend voor de Amsterdamse recht- .1 bank als getuige in de zaak1 tegen de' 52-jarige gewezen steward L. J. H. B„ 1 die terecht stond wegens oplichttngv had liet medelijden van de predikant" opgewekt met een verzonnen verhaal,"V en hem tot afgifte van geld bewogen." „Met de man valt niets te beginnen",' aldus citeerde de officier van justitie,* mr W. B. J. .Aberson uit een redesse- ringsrapport, dat bij een der twaalf; vroegere veroordelingen wegens oplicK- ting was uitgebracht. De officier eiste' "v tegen verdachte een jaar en zes maan-'v,. den gevangenisstraf. "l >'-"■> V*:*ï B. waf in Juli van dit jaar bij de pre-^X"';,;;^- dikant aan huis gekomen en 'had 'hem-, >7 verteld, dat hij in de Govert Flinckr -V-Ij straat woonde en dat zijn drie-kinderen'nJ* op het Evangelisatieclubje van de pre--, dikant waren. Zijn vrouw had .de" wijk;.' -fjj- Mj® Xf' Vv -dm Het zoeken naar de lijken van het Britse echtpaar Harries, dat sinds een maand vermist werd heeft Maandag een tragisch einde gevonden, toen de licha men nabjj Carmathen (Zuid-Wales) "ge vonden werden, begraven in.een akker. De vermisten, de 63-jarige landbouwer John Harries en zijn 54-jarige vrouw Phoebe hadden nog nimmer tevoren hun boerderij verlaten. De neef van het echtpaar, de 54-jarige John Lloyd Har ries, en diens vrouw Muriel en 25-jarige zoon Ronald werden Maandagavond door de politie ondervraagd. De lijken zijn gevonden op het land nabij hun boer derij. - (Van een' Gistermorgen zorger in een Brugsteeg te Ai overschot van et door gasverstikk, gekemen. Nadat de hoofdt de ramen waren, V. de politie -een o waarbij bleek, dat t het membraan van -^smeter. ir verslaggevers.) tdekte een metkbe- »el aan de Nieuwe -rdam het stoffelijk 4-jarige man, die om net leven was i gesloten was en •gezet, werA door rzoek ingesteld, en defect was in automaat in de De voormalige president, die betoog de, dat de definitieve verantwoordelijk heid voor z(jn bestuit bü hem berustte, zei: „Een ongebruikelijke maatregel met betrekking tot de benoeming van de heer White zou aile betrokken perso nen wakker geschud kunnen hebben wat betreft het feit, dat een onderzoek aan de gang was en zodoende het suc ces van het onderzoek in gevaar heb ben kunnen brengen". Toendertijd Februari 1946 werd overwogen White tot lid van het In ternationale Monetaire Fonds te be noemen. Truman zei: „Vanavond wens ik het Amerikaanse volk te verstaan te ge ven, dat het openbare belang en de openbare veiligheid door de door ons genomen maatregelen beschermd wer den! en dat tegelijkertijd een toen aan de gang- zijnd 'intensief onderzoek van het FBI voortgezet kon worden." - De ex-president legde de verklarin gen af in een rede, die door alle be langrijke radio- en televisiestations van het land uitgezonden werd. Truman's rede vormde een antwoord op de beschuldigingen van procureur- generaal Herbert Brownell, dat White, die in 1948 overleed, ondanks berich ten, dat by een Russische spion was, in een belangrijke regeringsfunctie ge handhaafd werd. Door een menigte, die „naar de guil lotine met het oude monster" riep, is de 76-jarige Gaston Dominici gisteren in een poiitewagen van Lurs naar de gevangenis van Digne (Zuid-Frankr(jk) overgebracht In afwachting van de be rechting van de drievoudige moord op de familie Drummond, die hjj bekend heeft gepieegd te hebben. Negen gendarmes hielden zijn armen en benen in bedwang tijdens de rit van de plaats van de reconstructie van het misdrijf naar Digne. Dominici had. ge wapend met een ongeladen karabijn, zijn lezing van de toedracht moeten re construeren. Op die plaats werd hij formeel in staat van beschuldiging ge steld. De oude man deed herhaaldelijk pogingen om zich van het leven te be roven. Alle lof kreeg hoofdinspecteur Edmond Sebeille, die de zaak 15 maanden lang hardnekkig was blijven onderzoeken, in de overtuiging dat de oude man met be- genomen met een andéte man, zo ver- telde hy en zij had al het geld meege nomen, Derhalve was er geen geld voor' voedsel. De predikant gaf-de man ƒ-25. Toen B. later zijn dochtertje stuurde,*1 en opnieuw met een smoesom geldt, vroeg, kreeg de predikant argwaan:' De links „georiënteerde groepering de" 800,000 leden- tellende1 Britse, 'jjtohtëjgvpf( gamated .EngineeringUnion'* '- bee»2i.k&Si| Maandag een- overwinning*-;behaald-'os *v!\ de. eematlfdeevnenen. loeit C*TIvruit „lel:-'.1.'.- dreigingen het zwijgen had opgelegd aan zyn gezin. Geen van zijn negen zoons en dochters had hem durven aangeven, na zijn bevel om hun monden te houden en zich met hun eigen zaken te bemoeien. Gaston liet zwijgend zijn zoon Gustave opsluiten, die tot twee maanden veroor deeld werd omdat hij geen bijstand zou hebben verleend aan het stervende doch tertje Elizabeth. De vrouwelijke leden van de familie deden gisteren nog een uitval uit de boerderij op de gendarmes onder het geroep „Papa is onschuldig". Naar A.P. meldt heeft Dominici gewei gerd een advocaat te kiezen. Indien hij m deze houding volhardt zal het assizen- hof van het Departement Des Basses Al- pes hem er een toewijzen. de gematigde'groepen, toen een"voomtël^£- tot een staking van 24 uur bij '»temmtag:*:7iV:J, werd aangenomen.. Het nationale "comité, van de valcver-Sy»,,®"», eniging heeft deze-'beslissing genomen ^..;- na negen uur debatteren over'het beleid A;?. dat gevolgd zou moeten -worden tenge-.-! volge van dc weigering van' dewerkge-';f ga vers een loonsverhoging van .15percent*.jii|! toe te staan. - L De beslissing tot staken zal Donderda&&Wpf behandeld worden door het., dagelijks^," bestuur van de scheepsbouw-,.en indus-iisït- trievakverenigingsconfederatie, die ïdrier^. millioon geschoolde arbeiders omvatw-»sy ,m Het schijnt vrijwel zeker,-, dat het V a voorstel daar zal worden overgenomen,";.,,- v daar de A. E. U. een vrijwel overWeIdi-Ai '*>-. ger.de invloed op de stemming- beeft."'";"S. Dit zou ernstige gevolgen.hébben.voor 1 X "jfegt de productie- en arbeidsverhoudingen in enkele der belangrijkste "-Britse 'ex-'"'"; pcCrt-industriën. ..'"VnSi-lt Het is bovendien mogelijk, dat hier- ;.A,^ door ook stakingen zullen ontstaarT.in andere belanrijke industrieën, waar - zich soortgelijke loonconflïcten voor- r rvl jJ&IJ Arthur Dean, de geallieerde vertegen- 4- woordiger bij de besprekingen te 'Fan- moendjon ter voorbereiding van.een-.po-',*ó, rijM? litieke conferentie voor Korea.-heeft.gen.'.;:.y-;~saS Dinsdag opnieuw 'naar'voren gebracht communistisch voorstel om neutrale; den te laten deelnemen aan de Koreaan-j^.", se conferentie, verworpen als „geheel-,®*" onaanvaardbaar". Ook een commtjniffisch- v,;w„ voorstel om de conferentie'•to Pan-'••'''-l moendjon te houden, verwierp hij: Dean verwierp -deze voorstellen in"zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger-van ,7- é.Z'Jj de geallieerden. In zijn hoedanigheid.,van;pifj vertegenwoordiger van ,de Ver. Staten\ i-? echter opperde hij dat de Ver. Staten.. Js - '"V „een rede-t-3'^8 doen. mogelijk bereid zouden zijn in te stem men met deelneming van neutralen,' als- op de politieke conferentie lijke tijd" gewijd zou zijn geweest 'aan.; kwesties, vastgelegd in de hestands- -L overeenkomst. Maandag is dr. W. Beyen, minister V',-"', -i-^0 ran BuitenlandseZaken, ontvangen door de Duitse Bondskanselier, Konrad Adenauer. De minister had een onder-.-.; houd met de bondskanselier enpro-' -;'/ï-'S fessor Hallstein, hoofd van het Duitse f - .ImS ministerie van Buitenlandse Zaketuh'-l-f'. Van links naar rechtsMinister Beyen/*-§/Wsjiïk prof. Hallstein en bondskanstlief j Een bende in Atjeh heeft Zaterdag een aanval gedaan op de trein van Ko- taradja naar Seulimeun. De machinst en de conducteur werden zwaar gewond. De beschadigde locomotief moest naar Ko- taradja worden gesleept. Eerder had een bende het station Henboe, 44 km van Kotaradja gelegen, ln brand gestoken- Het bestuur van de Protestants- Christelijke Arbeiders Internationale heeft de heer A. Borstlap benoemd tot secretaris v.or Europa van de P.C. A-I. De heer Borstlap, die thans adjunct secretaris van het Internationaal Christelijk Vakverbond is, heeft dezei dagen aan het bestuur van het I.C.V ontslag uit deze functie eevraaed. De verbondsraad van het C.N.V heeft besloten, de heer Borstlap lid te doen bdijv-en van het verbondsbestuur varf het C.N.V. Adenauer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1