f Ingetrokken li besluit Indonesië ter sprake op Bermuda - Conferentie I Amerikaanse onderscheidingen voor Korea-str ij der s Internationale Rotterdam misdadigers te gearresteerd FRANSE SOCIALISTEN NOG STEEDS VETU^LU Merkwaardig VREES VOOR GROEIEND COMMUNISME Rapport van Nixon zou ongunstig zijn Vrouw premier in Israel? Prins Philip thans regent- Politieke commissie V.N. AFGEDRAGEN VOORSTELLEN" VAN WISJINSKY Felle debatten in Nat. Vergadering Meningsverschil over EDG toegespitst Naar een oplossing voor Saarlaii' Geenatspraakniet Adenauer Tweè DuitSje jongens deserteerdeaj^S uit Kef Vreemdelingenlegioen VRIJDAG 20 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 262» Weerbericht Plechtigheid in Oirschot II Juwèléndiefs tallen y en oplichting Ind. predikant gaat naar leider Daroel Islam Ver minder irig van -. strijdkr achten Nieuwe expeditie naar de Himalaya BOMBARDEMENTEN^ i OP MAU MAU's-1 Als verstekelingen in Amsterdam Prins-Bernhard op de Akropolis JODEN UIT ISRAËL NAAR DUITSLAND Leeuwtje voor de Kind in sloot verdrónkem '^»«m V: Vijftig bendeleden gedood ill - J Bomtrechters in oerwoud. Diep-tragische terugkeer ~m&r W-Ski ïassg* .'i Rotterdam: Witte 'de Withsiraat SO Telef. 2921S {8 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienat abonnementen 18.301950 uur Zaterdags 1718 uur; Telefoon 29218 'f-Ofc-erenhage: Huygensplein 1 Postgiro 494687 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—-115466 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. T«L 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. .Directie: C. A. KEUNENG en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond:. PLAATSELIJK MIST Zwaar bewolkt' met hier en daar opklaringen en: plaatselijk mist. Iets lagere temperaturen. In het Noorden van het land matige tot zwakke wind; tussen. West-en Zuidwest. Elders weinig wind. O HoofdredacteurDr J. A. H. J. S. BRTJINS SLOT - DZ beslissing die de Anti-Revolution- naire Partij verleden Woensdag jn haar Deputatenvergadcririg heeft genomen over het passieve vrouwen kiesrecht, heeft een einde gemaakt aan de werking van een besluit dat 'om principiële en reglementaire rede nen onhoudbaar was. - Dat besluit dateert van 1921 en ïièt hield in „dat door de bij het Cen- jraal Comité aangesloten kiesvereni- gingen geen vrouwen candidaat beho ren te worden gesteld, zolang de A.R. "Partij niet in haar wettige vergade ring van een tegenovergesteld gevoe len blijk geeft". Dit besluit betekende dat de Depu- - iiatenvergadering formeel vrij bleef om op ieder gewenst moment een vrouw voor de Kamer' candidaat te stéllen, maar dat zij de kiesverenigin gen verhinderde zulks te doen voor Staten en Raden. Moreel kon de De- iputatënvergadering het natuurlijk ook 'niet. doen,zolang zij de kiesvereni gingen- tot het tegenovergestelde ver plichtte. - Maar deze situatie en de formule ring van het besluit van '21 toonde in ieder geval aan, dat het passief vrou wenkiesrecht in de A.R. Partij een disputabel punt bleef, waarvoor slechts één tijdelijke oplossing was gevonden. Een oplossing waaraan bo vendien elke- argumenteringontbrak. 'Men was in 1921 over de zaak ver deeld en heeft toen een noodoplossing ■gekozen in de hoop, dat de tijd ver der, raad zou schaffen. Een dergelijke situatie, waarbij lover een,principieel punt beslist werd, zender dat daar principiële overwe- -gingen aan ten grondslag waren ge-rj Jegd, isuiteraard onbevredigend. 4g§2? ;tléglernehtair was het bovendiën- 'ni«<"bevrédigend oiri.een toestand hfcJ, sfêadig te- laten, waarbij de DrfdsCa-i Wfëj Persoonlijkheden In de regering ^vergadering part$-organen i*n'T5ft.<-de vroPw> dl* m Israël een Sehden Altégde in strijd mét de - bc- :ytv4-giih«di?n' dier organen.^ !f de A.R. Partij was in ioenemen- dë'-tBftte- beswaar gerezeh, tégen "itjiMft Westandj Zeer velen Wéïén--van mening, dat allerlei argumenten, die door sommigen werden':' 'aabgevoerd om'de-strekking van het? besluit van Oy 1921 aannemelijk 'té: 'ghakeh, geen - (teek hielden. Het Centegal Comité is dan pok tot de .conclusie gekomen - ha vóórlichting dóór een rapport van de. commissie -Donner 'r-y.dat men het verstandigst zou doen met éénvoudig ^ebstreep'jte'/halen'rdóórstiettbeahiit -spaardoor zou dé toestand' ontstaan, dat er met'betrekking tot het passie- ye'. vroii wenk] esrechtgéén - enkele s ge- .bondenheidzou zijn. Niet in negatie ve, maar ook niet in positieve zin. De schrapping van het besluit vpn '21 betekent, dat de bevoegde partij-or ganen vrouwen candidaat kunnen stel- Ien, maar ook, dat zij het niet kun nen doen. Er is een grendel weg, maar men kan haar believen de deur open doen .of gesloten houden. In feite heeft-de Deputatenvergade- ring verleden Woensdag deze' beslis sing genomen. Zij heeft aan dit besluit echter een aantal: overwegingenvan principiële strekking vooraf doen gaan, waarin o.m. tot uitdrukking-wordt gebracht, dat de taak van de vrouw, naar Christelijke opvatting, in- het alge meen een andere is dan die haar bij de toepassing van het passieve vrou wenkiesrecht 'zou worden toegedacht. Deze overweging schijnt ons juist. Zij wordt trouwens door de practische er varing ook bij partijen, dié reeds lang het passieve vrouwenkiesrecht toepassen bevestigd. Daaraan wordt dan ook verbonden de gedach te',, dat „in bijzondere gevallen" ge bruikmaking van het passieve vrou wenkiesrecht niet mag worden afge sneden .en dat het oordeel hierover - toekomt aan de krachtens de statuten bevoegde partijorganen. 1- UST komt ons voor dat de Deputa- tenvergadering, die te rekenen had met een groep, die bezwaren had tegen het passieve vrouwenkiesrecht, daarmee een wijs en voorzichtig be sluit heeft genomen., dat het bij velen heersende gevoel dat de A.R.'Partij de- vróuw in een positie plaatste, die haar geen recht had wedervaren, heeft weggenomen. Een 53-jarige onderwijzeres, uit Mil waukee maakt kans V werelds eerste vrouwelijke minister-président te wor den, hoord van de regering van de jonge staat Israël, aldus Ass. Press. Volgens te Jeruzalem verschijnende dagbladen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid, dat Golda Meyer- son, die haar onderwijsfunctie in de Ver. taten opgaf om in het Joodse va derland te gaan pionieren, de' porte feuille van David ;Ben-Goerlón zal over nemen wanneer déze de. volgende maand heengaat. De voornaamste candidates! voor de functie zijn volgens andere berichten de minister van financiën Levi Eshkol? en de minister van Buitenlandse Zaken Mosje Sjarett, maar volgens de beste inlichtingen te Jeruzaelm ambieert geen hunner de taak. De volgende candi-i daat zou mevrouw Meyerson zijn,die thans minister van Arbeid is. Mevrouw Meyerson is'in de Russische Oekraïne geboren. Haar familie emi- greerde in 1906 toen zij: acht jaar oud was. naar tie V«J. taten. .I-Zij - groei de op *-ln Milwaukee en Den- •.yjr «n tot ,1921 onderwijs, in Mil waukee. Co'laatstgenoemd jaar trok zij naar Réiestlnafc ZÜ -Is'een van de krachtigste vrouwe- hjtvog ambt bekleedt - Vonderdag heeft de Amerikaan»* zaak gelastigde in om land, de heer William C. Trimblein de legerplaats Oirschot, •Atnerikaans* onderscheidingen uitge reikt aan 32 Nederlandse* Koraavrywil- ligtrsNa de uitreikingDe leger- prcdik<tnt,dt.-J. Couvie:uit Ródescfióol die. de brontin. tier s ontving, 'wórdt gelukgewenst door legeraalmoezenier majoor L. v. d-Vrandc (rechts).dte de plechtigheid als belangstellende* ),-■ bijwoonde. - Het 'Britse Hogerhuis heeft; Donder dagavond de wet op het regentschap in Engeland; goedgekeurd, waardoor de hertogvan Edinburgh als .regent zal optreden in plaats van Prinses Margaret Indien de Engelse Koningin zou komen te sterven of niet in staat zijn haar regeringstaak te vervullen, voorprins Charlés 18 jaar is. - De wet verkreeg, in. het laatste sta dium, de Koninklijke goedkeuring door de Koninklijke commissie, die handelt namens de Koningin. - De wét, die reeds eerder door het Lagerhuis is goedgekeurd bepaalt ook dat de - Koningin-moeder, .verkiesbaar is om zitting te nemen'iri'de Raad van State, die handelt voor, de Ko ningin-als zij en -haar- echtgenoot Maandag vertrekken voor huh tour nee door de gemenebestlanden. Een andere verandering, een gevolg van 'deze wety-is dat-prins Charles als regent zaloptredenals,hij 18 jaar is en zyn moede? dan tê.'zwak-zou zijn om -.teregeren. £y - g Hierdoór^i^^t^fj^^ónregélpjatig- heid'in'"de tegenwoordige .wet ,op Het regentschap, die dateert uit. 1937, her steld. De oude wet bepaalde namelijk dat, ofschoon hij Koning kan zijn op zijn. 18de jaar, hij niét, als regent kan optreden tot hij 31 jaar is. Gliisrraorgen heeft de Amerikaanse zaakgelastigde In Kederland. de heer William C. Trimble, in de legerplaats Oirschot onderscheidingen tsn de 5 De'politie te Rotterdam- heeft, drie Algerijnen, te weten twee vrouwen en eén jongen, aangehouden. Zij stondpn gesignaleerd in 'de internationale opspo ringsregisters en zouden deel uitmaken 'van een internationale misdadigersbe-ide. die-zicho.m. zou bewegen op het ter rein van ju weiendiefstal Ion en oplich ting. Dinsdag kwam het drietal de Belgisch .-r-Nederlandse grens over en het begaf sich naar Bergen op Zoom. Daar koch ten de Algerijnen, die in kleurige cos- tuums waren gestoken, handschoenen en sokken. Bij het betalen pasten ze de wisseltruc toe, hetgeen de winkelier een strop opleverde van 400. -•'Woensdag kwamen ze. naar Rotterdam, waar ze in de nacht van Woensdag op •Donderdag werden aangehouden en op gesloten. f-Het vermoeden bestond, dat zè'ook in Botterdam hadden „gewerkt", doch tot dusverre is hier nog niets van gebleken. Dé. vrouwen zouden móeder, en dochter zijn -en ook beweert de oudste, dat de jóngen haar zoon is. De oudste, de 52-jarige R. M. en de 6-jarige jongen -Aj.iB.' S.'wonen in Toulon.in Frankrijk «ui de derde," de'24:jarigë"dóchter B. S. - -«LiV- '- Z. zegt uit Rabat in Noord-Afrika te komen. De moeder geeft voor naar Nederland te zijn gekomen om haar man te zoenen, die haar en haar drie kinderen in de sieek heeft gelaten. Ds, Gsroengan Is óp eigen initiatief naar het bergengebied van Zuidwest- Java vertrokken om daar da leider va» de Daroel Islam, Karlosoewirjo la ont moeten, ien'einde-le trachten'de yeiUg- haidskwestie op te lossen. Vice-premier -Wongsonegoro verklaar, de aan Aneta,, dat ds. Geroengan niet als regeringsafgevaardiede gaat Hij voegde hier aan toe, dat indien Ka: to- soewirjo bereid zou zijn om naar een plaats of stad te komen o® mét de regering te spreken, de regering bereid zou zijn. om zijn veiligheid te waarbor gen. Volgens de vice-premier heeft op Zuid-Celebes tweederde deel. van de vol gelingen van .Kahar Moezakkar zich be reid verklaard zich aan-de regering over te geven, aldus Wongsonegoro. In Atjeh zouden zich reeds 3000 op standelingen aan de. overheid hebben overgegeven. Vezsnigde Staten uitgereikt aan een aantel Nederlanders, die zich in de strijd tegen de agressie in Korea ver dienstelijk hebben gemaakt. Niet alle 32 ie decoreren personen waren aan wezig. Zo ontbraken de zusters F. van der Plas en C. Koopman, die thans nog in Korea vertoeven, waar -zij deel uit maken van, de United Nations Com mission for the Unification and Re habilitation lor Korea (UNCUHK). De heer Trimble bracht in eert korte toespraak de Korea strijders hulde voor hun uitnemende plichtsbetrachting en heldenmoed. Zij hebben zich, zo zeide hij o.m., gedragen op een wijze, welke de hoogste lof verdient. Zij hebben zich onderscheiden door grote dapperheid, voorbeeldige leiding, hellhaltig gedrag tijdens patrouillediensten. toewijding ten aanzien van landgenoten, voortva rendheid en initiatief in de" strijd om de vloedgolfvan agressie te'stuiten. De heer Trimble heeft -vervolgens de on derscheidingen op de borst gespeld van de gedecoreerde personen. De- hoogste onderscheiding verwierf oud-korporaal H. Groen uit Enschede, die de Zilveren Ster kreeg opgespeld. De overigen wer den met de Bronzen Ster onderschei den. Zuster Koopman zal de „Medal of Freedom" ontvangen. Tijdens de plechtigheid stonden drie compagnieën van het Regiment Van Heutsz opgesteld. De Koninklijke Mili taire Kapel onder leiding van Rocus van Yperen speelde het „Wilhelmus". Tot besluit defileerde het regiment voor de militaire autoriteiten, waaronder zich bevonden kolonel C. J. A. van der Putte, territoriaal bevelhebber Zuid- Oost, luitenant-kolonel S. da Costa, commandant van het regiment Van Heutsz, hoofd-legeraalmoezenier H. J. J. M. van Straelen en aalmoezenier L. van ,der Vrande; de eerste Nederlandse aalmoezenier in Korea.' De Indonesische lëgervoorlichtings- dienst heeft medegedeeld, dat vijftig bendeleden Dinsdagochtend zijn gedood bij een treffen in de omg ving van Ka- rangnongko in-Midden-Java:. j>s, Twee militairen werden licht gewond. Het belangrijkste van déze middelen is het „punt-vier-programma" van de Verenigde - Staten voor htilp aan in ontwikkeling achtergebleven gebieden en Het Plan-Colombo foh-dër leiding van het Britsè Gemenebest) 'oor de ontwikkeling van Zuid- en. Zuid-Oost- Azië. Volgens diplomatieke kringen te Londen zal het - groeiende communisti sche gevaar in Indonesië een belangrijke plaats innemen op de agenda van de komende conferentie van de Westelijke Grote Drie op de Bermuda-eilan den. De minister van Buitenlandse Zaken der -Verenigde Staten, Foster Dulles, zal, naar verwacht wordt, uiting geven aan de bezorgdheid over de jongste ontwikkelingen in dit land, waarover vice-president Nixon, die vorige maand een bezoek aan Indonesië gebracht heeft, rapport heeft uitgebracht. Foster Dulles zeide, dat enige landen, die onlangs hun onafhankelijkheid hebben verworven, zich aan de rand bevinden van een toestand, waarin zü deze volgens communistische plannen zullen verliezen; De Amerikaanse be zorgdheid wordt in gelijke mate ge deeld door Engeland. Malcolm MacDo nald, de Britse commissaris-generaal in Zuid-Oost-Azlë, die thans een be leefdheidsbezoek aan Indonesië brengt, zal, naar wordt verwacht, een rapport óver' de toestand daar uitbrengen op een conferentie van Britse diplomatieke vertegenwoordigers in de landen van Bet "Verre Oosten, die op 3 December ('de •- vooravond van Bermuda) in Sin gapore zal worden gehouden en waar-, op de communistische bedreiging in hetgebied zal worden besproken. In diplomatieke kringen in Londen heerst de mening, .dat het - onmiddel lijke gevaar daarin bestaat, dat de -achteruitgangin de economische toe stand ..van, Indonesië geleidelijk de po sitie van de thans aan de macht zijn de .democratische elementen zal onder mijnen;- Deernstige economische crisis, waar voor Indonesië zich geplaatst ziet, is grotendeels het gevolg van het ver hezen van - buitenlandse afzetgebieden voor zijn rubber, tin, suiker en koffie, Zo zijn de Amerikaanse aankopen van Indonesische rubber vorig jaar onge veer met 25 millToen pond sterling ver minderd.-" -■ rïp ;v De: westelijke mogendheden zyn ge bonden,. Zuid-Oost-Azië tegen; open lijke communistische aanvallente be schermen. Doch óp de conferentie op dé' -Bermuda-eilanden zullen zij, naar verwacht wordt, ook aandacht;1: schen- ketii'aan; dc economische middelen, waarmede bef gebied kan wórden be veiligd- tegen communistischeplannen. De Zweedse Prinses Christina heeft les in schoonrijden op de schaats, van de schooririjdsier, die omstreeks 1930grote bekendheid vender f, Karin Adrén. De Prinses (derde van rechts) in gezelschap van haar vriendinnen, probeert een ^landje" op de ijsbaan" van het stadion te Stockholm. De Sowjet-afgevanrdigde bij de Verenigde Naties, Andrei Wisjinsky, heelt Donderdag verklaard dat men niét kan spreken van het regelen van Internationale problemen wanneer communistisch China niet' daarbij be trokken is. - - Hij opende,het debat in de politieke commissie van de Algemene ver gadering over het gecombineerde voorstel van de Sowjetunle: „Maatregelen ter afwending van het gevaar van een nieuwe wereldoorlóg eii ter ver mindering van de spanning in internationale betrekkingen". Als een -zaak; van het,gróótste-belang noemde Wisjinsky - het Koreaanse .pro bleem cn het herstel van Duitsland na tionale eenheid en het sluiten van een. vredesverdrag, dat op zijn beurt in- on- "Terwijl in het grote amphitheater van het „Palais Bourbon" hét débat van'de Franse Nationalé Vergadering over de buitenlandse (maar in het bijzonder de Europese) politiek nog steeds voortgaat, wordt er achter de schermen nóg féller gedebatteerd in de-gelederen van_ de -socialisten.- Men kreeg [aanvankelijk de indruk, dat de aanzienlijke minderheid onder de socialistische parlementsleden,;idle zoals bekend was ernstige bezwaren heeft tegen de Europese Verdedïgings Gemeenschap, over de bezwaren was heengestapt om met de partijgenoten een verenigd front te vormen, maar cisteren bleek, dat de werkelijke situatie toch wel anders was. De minderheid begon zich zelfs ge ducht te roeren, naar men zegt deels omdat zij zich tekort gedaan voelde door de weigering van Jaquct om amende menten te aanvaarden op de door hem ontworpen motie, waarin de party zich ten gunste van de E.V.G. zou uitspreken en deels uit geïrriteerdheid over de fors heid waarmee de secretaris van de partij, Guy Mollet, op party discipline bij de stemming aandrong. Het veroorzaakte dan ook wel enige opwinding in de wandelgangen van het Palais Bourbon, toen de middagbladen Een Engelse firma heeft voor straaljager-piloten, die in tro pische gebieden vliegen, spe ciaal ondergoed ontworpen. Ondanks de gekoelde cabine schijnt bij hoge snelheden de warmte, veroorzaakt, door hun drukpak en andere veiligheids- instrumenten, ondraaglijk ter worden. Het nieuwe ondergoed kan met een slang worden-aan gesloten aan een toevoerkanaal met koude lucht. Een ader- systeem in het ondergoed loopt hierdoor vol verkoelende lueht. uitkwamen met het bericht, dat 42 socia listische leden van de Nationale Ver gadering bun lidmaatschap van de door Paul Henri Spaak geleide „Socialisti sche beweging voor de Verenigde Staten van Europa" hadden opgezegd, blijkbaar om, zonder tegen de partijdiscipline te handelen, toch een demonstratie te geven van hun afwijkende ideeën. In de fractievergadering van gisteren iverd de motie - van Jaquetmet 36 tegen 21 stemmen verworpen. Toen Guy Mollet daarna voorstelde, eenvoudig dc tekst van het.op*het laatste partijcongres aan. vaarde motie aan het parlement voor te leggen, werd ook :dlt voorstel, verworpen met 35 stemmen tegen 24. Om uit de moei lijkheden te komen werd tóen een gemeen schappelijke vergadering van het hoofd bestuur, de senaatsfractie'en de fractie uit de Nationale Vergadering belegd ei» hier slaagde men: er na een nogal opge wonden debat in, een meerderheid van 65 tegen 26 (niet 14 onthoudingen) tc vinden voor een ontwerp-motie, dié \ran- daag door de socialisten in het parlement zal worden aangeboden. -In deze tekst, die nogal enige gelijke nis vertoont met de onlangs in de senaat door de socialisten verdedigde motie, verklaart de partij zich niet ondubbel zinnig voor Franse deelneming aan de E.V.G. in de haar thans toegedachte vorm, maar wordt in plaats daarvan ge zegd: „De Nationale Vergadering beves tigt opnieuw, de wil van Frankrijk om met al zyn energie by te dragen tot de opbouw van een Verenigd Europa en zij betuigt opnieuw haar adbaesie aan het principe van de vorming van een Euro pees leger, ópen voor alle democratische naties"._ Het is niet aan te nemen dat deze socialistische motie ook maar enige kans heeft om door de Nationale Vergadering te worden aanvaard. Maar de moeilijk beden waarmee zij is geboren zijn van belang als een mogelijke aanwijzing van de interne partijstrubbelingen, die bij de socialisten kunnen worden verwacht wanneer de ratificatie van het E.V.G.- verdrag aan de orde komt Naar de Indiase radio-omroep mede deelt, heeft de Nieuw-Zeelandse alpen club van de regeringen van Pakistan en Nepal toestemming gekregen óm een middellijk verband staat met 'het ver zekeren van de veiligheid van Europa én" derhalve met het verminderen van -dcbestaande spanningen. ;:t-Hef deelnemen ;'^van!rconimnidstiSch. China zou.feen'stap ia.'.'dé richting yan een dergelijke vermindering ,van span ning - zijn.'jaldus Wisjinskyi; :...Wisjinsky;.beschuIdigde:;;.'invloedrijke kringen; tin Ibèt-fHfcsten érvan,v dat rij niet geïnterësssëèrdfzijn in .hef dóen; af-, nemen 'van:.'- despanning.'CV ..Wisjinsky .betoogde;, dat..Amerikaanse' -kapitalisten',:'."de Vbewapemngswedstryd aanmoedigden om eeh dreigende ecóno.- mische crisis - af te wénden. ■IJAi'Aif.f- "3 Het versterken en ontwikkelen van de handel tussen Oost en West zou een krachtige.'stimularis'rijn voor het doen af nemen van internationale spanningen. In het laatste deel van zijn rede verde digde Wisjinsky het So wjet-voorstel tot vermindering met een derde -van de strijdkrachten van de grote mogendhe den, waarop. binen een jaar 'n ontwape ningsconferentie van alle landen - zou moeten volgen. Alexis Kyrou, de Griekse afgevaar digde vroeg, hoe hetmogelijk-was, dat „een zo schrander man.,;-.als de.,:; heer Wisjinsky" altijd weer;j-swoorden- ,.:en ideeën herbaalde, „waara'an; niemand ook maar het minste .gewiehfökan toeken-' nen". De Amerikaanse afgevaardigde James Wadsworth.- .'- -'.verklaarde^ dat Wisjinski hetzelfde afgedragenstel* vobrstellen ge durende tal van jaren: had herhaald. De politieke commissie; heeft Woens dag een ontwapeningscdsolutie ^aan vaard, waarbij de Sowjët-Unié zich van stemming onthield, /..jlJ-.-f- „Ook nu- biedtjfde-: 5.owjet-Unie ons geen -bemoedigingVóp diti.gebiéd". zéide hy. - c TN een blad dat onder hoofdredactie A staat van dr A. Zeegers, aan wie door sommigen wel eens gedacht is in verband met eencandidatuur als AK. Kamerlid, lezen wij het volgen de merkwaardige stuk: -:,y „Naast een verpolitiekte radio V schijnen we nu ook een verpolitiekte televisie te krijgen, tenzij het Parler/ j ment zich;er tegen verzet. Zoals dé: plannen thans bedisseld zijn, worden de omroepen de baas op televisieter--- rein en zullen de sleutelposities wor den bezet door socialisten. Prettig vooruitzicht". Deze opmerkingen geven evenzeer blijk van onwetendheid aangaande .de. feiten als van een Schermerhorn mentaliteit. Dé feiten zyn, dat de Ontwerp-TeIe£|| visiebeschrkking de verschillende cin-T; roepverenigingen baas laat. over het; eigen program- Die beschikking:,:: brengt; de vrijheid van uïteendlngKgjg! Van een' sleutelpositie van socialiS-:- ten kah daarbij slechts, sprake' zijnC bij de VARA; niet bij AVRO, KRO;:; en NCRV., En het schijnt óns de oude en nieuró we mentaliteit van de openbare school, de, héér Oud en de Schermer- bomiaanse doorbraak- om de vrijKéid|| van omroep in discrediet te 'hrehgeng door' deze, vrijheid' als een., kwade.' vrucht van de politiekvoor testeUeh;:"; Dzie leden - van ."deSaatcommissle der;. 7j F.D.P.-Bondsdagfraeiie hebben «en nIanw.*.,-V-. HnAnlal «tïI/tflkwtAvlpó AnlniCin'"éWnW:'!.1*.'',' vooislel uitgewerkt ter oploising van de Zij -alellen voor dathelSaaigebled Vf een staat van de Duitse Bondsrepubliek;, wordt, terwijlFraakrijle;Sb9paaldeSga^^^&: ranties'sou' krijgen." - -,y j Frankrijk' zou 'hét récht'; h'oudenj' jaató^j lijks voor een. bepaald bedrag - aan 'steené: kool'té; betrekken en landbóuwprodürtéipgé; in het Saargebiedte ..verkopen..:De<;eenfc; heidsmarkttussen.Saarland '.en;vErajbkxy,vV& rijk 2X)ü kunneribliiven béstaanA?Dè-jiSY tussen, deze., landen geslotenI: conventies' |s zouden moeten ^vervallen.;-;-'; -Bij, devierde :;bèsprékmg5;tUKen|p^wg' Westduitse bondskaiMeüer, .dr:;Adenaueri,;^ï?' en de Franse Hoge-CommissarislihflJüItS^^^r land,;:Frahsois-Eoncet;;„óver;!:hetj,Saai5réé;ff5®, bleem zijn -Donderdag. vorderingén,:;gèr.#(f4K ,;;Van;betrouwbare zijde .werd;na;:de:ibeïggg spreking, die twee .„uuE^'duurde,f'.yeimö'-|A#* mén,dat" Adënauer"enFrancois-Póheëli|i|^ nog eenmaal - voor de cóhferenüeSvahfaïH, 's-Gravenhage op28 .November bifégn^MS Een woordvoerder van*->hèt;.-ministeÓ5© rie: van - Buitenlandse«Zakènsjgh-Spëh® Haag-,heeft; in t tegenspraak-'*net¥->i®t«:<- zeem hetDüi tsepersbureau '•'DPA^mcldrijK! aë;WVerldaard,'4*dat#'mr-.:f-3éyëhy*tó^'drMÏ -Adenauer Ageen- enkele afspraakj-jhebf;?®? ban -gemaakt-ten'aanzien-van-léèn jaanJsiV beveling- voor snelle •ratiflcatle":van:f het- - EVG-verdrag op "de; komende. Haagse conferentie vanministers van-, Buiten-i. Drié zware. .- Lircoln-bon^enwerpersV hebben; gisteren voor' het eerst eén bom- bardement uitgevoerd op ,de.verafgélegeh"||i( schuilplaatsen van 'de Mau Mau Jh:;de"ij;': wouden van' het Aberdare-gebaed De minister van Overzeese Ryksdëlempïl heeft :de> TweedeKamer doen toekomen ter voorlopige vertrouwelyke V-kennist :j-f neming van de -leden,; een drletalj-rap^lgl porten betreffende het -onderzoek-naarI<1;:K!' het voorkomenvan nikkelJ:.;en;;£:ahdérègpl ertsen 'in het Cycloopgebcrgte- van?;;'.; Nieuw:-Guinea. Twee Duitse jongens, beiden 20 jaar, bleken bij aankomst van het - Neder landse kustvaartuig „Marvlc" in de Am sterdamse haven de reis uft PhilipvJlle van Afrika naar Nederland als verste kelingen te hebben meegemaakt. Zij zijn ter beschikking van Vreem delingendienst gesteld, die contact heeft opgenomen met de Duitse consul. De jon gens ..zijn H. Fr. uit Dortmund en K. H. Fl. uit Lüdinghausen. Zy verklaarden een jaar .geleden dienst te hebben ge nomen in het Franse Vreemdelingen legioen en opgeleid te zijn tot parachu tisten. Prins Bernhard, die op terugweg van Ethiopië in Athene is, iheeft Vrij dagochtend een bezoek gebracht aan dé Akropolis, de beroemde burcht van de stad. Honderden Duitse Joden hebben het beloofde land Israël vaarwel gezegd en zUn na een tragische en ingewikkelde exodus berooid In Driftsland aaiigeko- meuwe expeditie te organiseren naar men. Drie Joodse? leiders uit Amerika Aa Wiivialova .- n TlnUcl„».7 - de Himalaya. De expeditie, die in .Maart aanstaan de in India zal aankomen; zal onder leiding staan van Sir Edmund Hillary die tezamen met de Sherpa -Tensing, de Mount Everest "heelt, overwonnen. riin in Duitsland aangekomen om een veilige haven te vinden voor 153 man- nen, vronwen en kinderen, die over de Frame en Oostecrijlcse grenzen -Duits land binnengeglipt-zijn en 'nu opeengc, pakt; leven in een syn igoge te, Miinchen. Enige tjjd geleden vernamen - ze,'dat-.. ze z0"?en worden uitgezonden i-rhaarëM Indo-Chlna, waartegen ze bezwaar- had- M den. Dit leidde er toe, dat zei deserteer--- den en zich als verstekelingen „Marvic" inscheepten. Zij waren: bij ihuhss'S aankomst in Amsterdam béiden nog in hei uniform van het Legioen gekieedSfejg^ De voorlaatste dag van zyn verblijf-ini' Ethiopië woonde Prins Bernhard een' Kóptisehe eredienst bij in de Kerk -1 vail S de Heilige Drieëenheid in Addis Abeba.-5 Tijdens de, dienst werd een speciaal;ge-:- bed voor de Prins, uitgesprokett'-.De; uiterlijke "vorm van de eredienstïdéédSj Arabisch aan. Het koor, in witte gewa-l" den gehuld en mét tulbanden getooid,-; gaf een -rembrandtiek effect Na'Sde? plechtigheid, volgde een bezichtiging van de keizerlijke grafkelder. Onder de cadeaux wélke de Prins tijdens zijn verblijf in Ethiopië werden; :;-;, aangeboden, bevindt zich ook een drie-- S" maands leeuwtje van de keizer. Aan-piji; yankeiyk bestond het plan het :diertjë;;yi in het vliegtuig mee naar Nederland te nemen. De keizer adviseerde evenwel dit niet te doen in verband met de iat-'-l iU.' mosfeer in het toesteL De 'adjudant: variSI&fi de Prins betreurde dit besluit,I alhoe-';^ wel ongetwijfeld het leeuwendeely;yanf de vermoeienissen van dé' thuisreisvoor,;. zyn rekening was gekomen alshij^hêtü^j leeuwtje bij de tussenlandingen opMdeliWS vliegvelden had moeien uitlaten. De Prins en zijn gevolg, worden Maan-Tigl dag in Nederland terugverwacht, hvrëv'^é-i i.' r' ':~'l '--''z' 'K;'V-' 'vr- •-.--'-''.-v'- CV"an onze correspondénüfcl? Het twee en^een h^arig ;dóéhtecQei van de familie U. te Woldenaorp is Don-*. derdagmiddag spelenderivys -in ;ëëriMóót®ï- nabij de- oudPriyke woninë - geraakt1 eti^( verdrónkën. - v. <-a. 1 - ■»"-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1