Bittere gevolgen over Minister Bidaultwerd onwel Van 1955 l ill 195? voor il'-fcnsio 5 milliard Spoorbomen niet gesloten: politie-agent doodgereden Sanering Djakarta zegt, nog geen gevri|iig der C.P. te duchten Schooljongens gebruikten bank biljetten als speelgoed '^m FRANSE PARLEMENT WACHT TOT DINSDAG Mcht TOER Stadlmisi^a^ weer i^kormd Poolse; verldaSng^l SP sis ELFDE JAARGANG No. 262? ZATERDAG 21 NOVEMBER 1953 Weerbericht Overwegwachter was wel gewaarschud PELLA ANTWOORDT HET WESTEN :mm mm m imili pa» S a :-s-.,;:^ -y mm passs tmm De stemming, die het grote debat over de buitenlandse politiek in de Franse Nationale Vergadering zou besluiten; moest gisteravond uitgesteld worden tot Dinsdagmorgen, omdat de minister van Buiten landse Zaken, Georges Bidault, tijdens-het uitspreken van zijn grote rede onverwacht onwel werd. Zijn inderhaast ontboden arts schreef hem 48 uur volslagen rust voor. Zijn ministèrie maakte bekend, dat een plotselinge crisis Bidault dwong het béd te houden. Hij was overwerkt omdat hij sinds het begin van de week het debat begon Dinsdag dag en nacht overgewerkt had. Op het eerste gezicht zou viert kunnen denken:1 wat geeuwt die man gevaarlijk. De werkelijkheid is, dat de fotograaf er haastig bij was om sergt.-majoor Ronald Bnttain van de Coldstream Guards te knippentoen deze instructeur aan 30.000 adspirant-officieren bevel, gafhun monden te hou den. Bnttain is een plichts getrouw onderofficier. Hij draagt de medaille voor langdurige dienst. Niet hoven-nationaal (Van onze Haagse redacteur) De kasuitgaven ten behoeve van de defensie kunnen voor de periode 1955 lot en met 1957 maximaal,gesteld worden op 5 milliard gulden.' Rekening houdende met de overloop van onbestede bedra gen naar nieuwe begrotingsjaren zal 'op de begrotingen van de ja ren 1955, 1956 en 1957 in totaal een bedrag van 4050 millioen gulden beschikbaar gesteld moeten .worden. - Versterking Zondagsrust Brits commentaar v'! Wm :.rsms w :v-'. Een 14-jarige jongen had 1100 gestolen in bankpa pier. Wat hij precies in z'n handen had, begreep hij niet. Vandaar, dat hij rijkelijk aan vriendjes „papiertjes" uitdeelde. Tot £n onderwij zeres tot de ontdekking ktoam, dat er iets niet pluis tvas. -.Ai^i^éaasaaB 1 msfflem WtiÈimmMmË m&mM w*&\ V- Rotterdam: Witte dt Withstraat SO Telef. 30215 W Postbus 1112 Postgiro No. 124519 Klachtendiens: abonnementen 18.30—19.30 atrr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29215 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424007 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 07862 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, j 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. A Weersverwachting lot Zondagavond r; ZELFDE WEÈR^ÏPE. Directie: C..A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN 4 Overwegend zwaar bewolkt en dróóg weer met op vele plaatsen nevel of mist. Zwakke'tot matige; Zuidwestelijke tot Zuidelijke wind. Iets lagere;tem-: peraturen. Hoofdredacteur: Dr J, A. H. J. S. BRXJXNS SLOT Het vraagstuk van de Indische Nederlanders is cn blijft een van de nijpendsle problemen, waar Neder land mee te maken heeft. In de af gelopen week is het in en buiten.de Tweede Kamer aan de orde geweest. De Indische Nederlanders vertoe ven nog ten getale van omstreeks honderd duizend in Indonesië. Het gaat hier om mensen van giemengden bloede.' die de Nederlandse nationa liteit bezitten, die zich ook Nederlan ders voelen cn die van ouder op ouder vaak in Indonesië gevestigd zijn geweest. Zij kennen ons land als regel niet, maar waren in het oude Nederlandsch-Indië' een bevolkings groep, die daar geheel thuis behoor de en die daar het Nederlander-zij.1 beleefde. Hun Nederlander-zijn was sociaal geheel aan Nederlandsch-In dië gebonden. Een deel van hen was in cultureel opzicht aan de in Europa geboren Nederlarfders, die in Neder landsch-Indië vertoefden, gelijk; een ander deel vormde maatschappelijk «en tussenlaag tussen de andere Ne derlanders en de Indonesiërs. Die tussenlaag vindt haar bestaan voor een belangrijk deel op de gou vernementskantoren, bij de politie en in het leger. Zij waren dus typische vertegenwoordigers van het oude re gime, dat in de Indonesische revolu tie het onderspit doll. Deze bevolkingsgroep bevindt zich thans in de grootste moeilijkheden. Zij hebben geweigerd om het bur gerschap van de Republiek Indonesia te' aanvaarden. Want zij waren Ne derlanders en voelden zich zulks. Dit had, tot gevolg, dat zij meer en meer aan de dijk wérden gezet en door In- donesiërs werden vervangen. Deze hele groep ervaart thans, dat de poli tieke revolutie voor hen een speciale revolutie ais nasleep heeft, waardoor velen van hen met maatschappelijke ondergang worden bedreigd. Im mers het zijn meestal mensen met bepaalde, beperkte gespecialiseerde capaciteiten, waarvoor nu niet zo maar voetstoots in de huidige Indo nesische maatschappij een nieuw be staanwaarin zij zich op hun so ciaal niveau, zouden kunnen handha ven kan worden gevonden. Economisch' zwak, sociaal kwets baar en in eert politiek vijandige om geving, zo bevinden zij zich in het land, dat hun moederland is, maar dat hun vaderland niet meer is. 'Zie hier" een der meest afschuwelij ke gevolgen van het Indonesisch? drama, gevolgen, waarvoor Neder land verantwoordelijk is en blijft. Want het gaat hier om Nederlanders, die het slachtoffer werden' van een historische ontwikkeling, waarin de Nederlandse politiek"een beslissende Vol speelde. :4 M EDERLAND kan en mag zich niet L1 veroorloven zich het lot van deze Nederlanders nietaan 4 te trekken. JHet kan en mag niet toestaan, dat deze. mensen sociaal ten onder gaan. Maar de vraag hoe Nederland zich van deze taak behoorlijk moet kwij ten is uitermate moeilijk. Het beste' zou zijn indien het moge lijk ware een weg te vinden om deze mensen in Indonesië aan een nieuw, sociaal aan het vorige, gelijkwaardig bestaan te helpen. Maar dat is in een land als Indonesië, dat politiek nog zo in gisting is, waarin zich zo veel ontbindings-verschijnselen verto nen, dat de Bermuda-conferentie er zich mee gaat bemoeien, verre van eenvoudig, Nederland tracht daar iets aan te doen. Maar het diept dat op zeer in tensieve wijze te doen, wil het iets helpen. Het moet deze mensen, indien zij brodeloos zijn geworden, vanzelf sprekend opvangen door ondersteu ning te verlenen. Maar dat is slechts een voorlopig lapmiddel. Men moet niet eens proberen hen weer aan een bestaan te helpen. Dat moet ge schieden door omschakeling, door het leren van andere' bekwaamheden dan die zij bezitten. En dan moet men zien voor hen een nieuwe weg in de Indonesische samenleving te vinden. Het is duidelijk, dat dit verre van gemakkelijk is en dat er wel velen zullen zijn voor wie deze weg geslo ten zal blijken te zijn. :J& i' De onder-minister van Buitenlandse Zaken, Maurice Schumann, las Bidaults redevoering verder voor. De minister ontwikkelde zijn opvatting van de voor gestelde Europese, politieke gemeenschap en betoogde dat de Europese integratie en Atlantische bondgenootschap de beide steunpilaren waren van de Franse bui tenlandse politiek. Zijn denkbeelden kunnen de weg banen voor een verzoening met enkele tegen standers van de Europese Defensie Ge meenschap. Hü probeerde degenen die vrezen dat het Franse leger aan een boven-nationale autoriteit zal worden opgeofferd, gerust te stellen. Hij doelde op een niet-boven-nationale politieke autoriteit, die'uiteindelijke zeggenschap zou hebben over het Europese leger en de gemeenschap voor Kolen en Staal. Binnen deze politieke gemeenschap zouden de zes leden-staten souver dn blijven, aldus Bidault. Ttnr uiteenzetting strookt niet met de ontwerp-grondwet, die deskundigen van de zes landen vorige maand In Rome hebben besproken. Het blfykt dus dat Bidault minder boven-nationaal ge zind is dan sommige Europese voor vechters in zijn partij, de rooma-katho lleke MRP. Het vierdaagse debat over de buiten landse politiek heeft overigens, weinig W/AT moet ër dan gebeuren? Dan ■is 'er maar één weg open en dat is dat men deze mensen naar Neder land laat gaan. Ook dit is geen voor treffelijke weg. Want voor velen uit deze groep is Nederland, sociaal ge zien, een vreemd land. Voor velen hunner zal ook in Nederland moeilijk emplooi-zijn te vinden. Zij zullen ook hier in menig opzicht buiten de sa menleving blijken te staan en zo be dreigt hen ook hier het grote gevaar der™verlatenheid, win het zioh als vreemde bevinden temidden van een volk dat zij terecht als hunvolk zien. De assimilatie en de opneming in het vólksyerband zal voor velen ■hunner zeer moeilijk, zo niet onmo gelijk zijn, wat nog verergerd wordt door het feit, dat Nederland reeds overbevolktis en de grootste moei te heeft aan het normale bevolkingj- adres werk te verschaffen. Dit heeft de regering er toe geleid om het "zwaartepunt in haar beleid in dezen, bij uitsluiting te leggen op hun blijven in Indonesië en op de „aanpassing" aan de .nieuwe verhou dingen. Daarom heeft de regering ge weigerd en demeerderheid der Ka mer heeft haar daarin gevolgd aan Indische Nederlanders, die niet zelf de. overtocht naar Nederland kunnen bekostigen, een beslissende stem te laten in de vraag of zij al dan niet naar Nederland zullen gaan. De re gering ducht- daarvan een te grote toevloed, die zij wil voorkomen. Een vrij grote minderheid- in de Kamer is het met dit standpunt niet eens. Zij wil de beslissing over gaan of niet gaan aan de betrokkenen zelf over laten. Omdat' zij daarop recht hebben én uit hoofde van hun Neder lander-zijn in verband met de histori sche- gebeurtenissen, dié tot- h<un on gelukkige toestand .hebben geleid.. Wij zijn: het er .mee-eens, dat als het er óp aankomt, in het Uiterste Deze conclusie is gevolgd uit het be raad van de regering over de defensie plannen na 1954. Het jaar waarin het thans van kracht- zijnde vierjaren-plan afloopt, zo deelt minister Staf in de memorie van antwoord inzake de begro ting van Oorlog aan-de Tweede Kamer mede. Voor wat betreft de normaal budge- taire fondsen zal de huidige verhouding voor de drie krijgsmachtonderdelen go handhaafd moeten worden, maar van de gelden uit de tegenwaardefondsen zal aan de luchtmacht een naar verhouding hoger bedrag dan.aan de andere onder delen-worden toegewezen. Dit houdt verband met de bijzondere uitgaven bij de luchtmacht, voor de vervanging van gevechtsvliegtuigen. De verdere opbouw van de krijgs macht zal betrekking hebben op het nieuw vormen van een mobilisabele divisie met een evenredig, aantal onder- steunings- en:verzorgingstroepen üeger- korpstroepen). Teneinde 'in de eerste plaats de directe gevechtskracht te ver sterken is in de,plannen niet het vormen van een tweede Nederlands legerkorps en verdere hogere staforganen opgeno en. De landmacht zal per 1 Januari 19o6 beschikkenover een legerkorps bestaan de uit 1 parate divisie, drie mobilisabele divisies en de 7 December Divisie, de luchtafweer, territoriale troepen en 44ste Regimentsgevechtsgroep zullen 80,000 man'omvatten en de luchtmacht ;zal: op die datum de beschikking .hebben over 14 squadrons en 13 operationele vlieg velden. Inzake het nachtjagersprobleem heeft het internationaal overleg nogniet tot een oplossing geleid. De 7 December 'Divisie oorspron kelijk de le divisie genoemd was aanvankelijk bestemd tezamen met het resterende deel van de 2e divisie voor de aanvulling van de verzorgings- en ondersteuningseenheden .van. het te vor men legerkorps. Aangezien-eind 1954 de 7 December Divisie nog 3 regimenten infanterie en 3 afdelingen artillerie zal omvatten, is het de minister juister voor gekomen deze divisie als zelfstandige eenheid intact te houden' en in de loop van de jaren 1954 en 1955 .nog zodanig te versterken dat deze divisie binnen het Eerste Legerkorps zal- kunnen op treden. De daardoor noodzakelijk ge worden aanvulling van verzorgings- en ondersteuningseenheden geschiedt in middels uit de nieuwe lichtingen. In de loop van het volgend Jaar xa! een aantal pantserwagen-eenheden voor de territoriale verdediging beschikbaar komen. Een hoeveelheid veldartillerie deels gepantserd en een aantal pantser- afweerJtanorutf.r, zijn beschikbaar. Beroep op de Nationale Reserve voor de thans aan dit instituut toegedachte taken blijft voorshands geboden. Het ligt bovendien in de bedoeling van de minister om dienstplichtigen, die niet op. de, gewone.wijze kunnen worden in gedeeld, in de nabije toekomst dienst baar te maken aan de versterking van de territoriale verdediging. Wat de E.D.G. betreft verklaart mi nister Staf, dat voor de in het „budget commun" in te brengen nationale bij dragen de goedkeuringen van de natio nale regeringen en parlementen voor behouden blijven. De regering is niet voornemens in een tot stand gekomen E.D.G.' verder .te gaan dan waartoe zij zich in NAVO-verband heeft verhonden Minister Staf kon niet instemmen met de opvatting, dat maarschalk Juin min der. geschikt zou zijn voor een internatio naal- commando en teveel Fransman zou zijn- om de belangen van Nederland, België en andere landen voldoende te zien.Het overleg met de maarschalk heeft hem geen grond gegeven voor een oordeel als zou deze onvoldoende belang stelling hebben voor de verdediging - van het Nederlandse grondgebied. In .het" kader van de E.D.G. zijn nog geen beslissingen genomen omtrent de organisatie van de strijdkrachten en de plaatsen waar de Nederlandse onderdelen zullen worden gelegerd, er kan echter wel op worden gerekend dat niet alleen onze parate divisie onder Nederlands commando zal blijven maar dat een Ne derlands opperofficier als commandant van een legercorps zal optreden. InNederland, zo deelt de minister verder mede, worden op het. ogenblik onderdelen- van handvuurwapens, scheeps geschut en vliegtuiggeschut vervaardigd, terwijl de mogelijkheid bestaat ook lucht doelgeschut te zijner tijd in Nederland te doen maken. Het volgend jaar zullen In Navo-ver- band in Duitsland wederom oefeningen worden gehouden, waaraan waarschijn lijk door .omstreeks 40.000 man Neder landse troepen zal worden deelgenomen. geval inderdaad de beslissing bij de mensen zelf moet liggen. Daarnaast zijn.wij van mening, dat het belang van de mensen zelf. mee brengt, dat zij, indien enigszins ;m> gel ijle, zich in Indonesië een nieuw bestaan, verwerven. En. wij zijn dus ook van mening, dat "de politiek der regering op het bevorderen, daarvan gericht moet zijn. Almet al is dit een, afschuwelijk drama en het is goed dat dit ons allen op. het hart gebonden blijft: Er zijn mensen, die buiten ons dage lijks gezichtsveld liggen, daar aan de andere zijde van de evenaar, Ne derlanders .van-" gelijkerechten als wy,.' die. in zeer bijzondere mate- in hun persoonlijk en familieleven' de gevolgen van -die trampzaligpolitiek gebéuren dat - „souveréiniteitsover- dracht" - heet, moeten dragen. Het is bepaald onjuist, dat niet al het mogelijke wordt gedaan om de-Zondags rust in het leger te handhaven. De nieu we verlofregeling heeft er bovendien toe geleid, dat niet meer, maar minder op Zondag behoeft te worden gereisd. De voorschriften- tegen het vloeken en het jjdel gebruik van Gods naam- zijn zeker voldoende, maar toch hebben juist dezer dagen de chefs van staven nog maals uitdrukkelijk alle commandanten gewezen op de eis, krachtig op te treden tegen het vloeken in de krijgsmacht. Over de bezoldiging deelt minister Staf mede, dat de regering zich beraadt over de vraag of het bestaande'verschil tussen de salariëring ;vanhet personeel van de-zeemacht-.-enerzijds-,en dat: van land- en .luchtmacht anderzijds tot-klei nere proporties dient; te" .worden terug gebracht. Het streven ""is gericht, op een algemeen-4 niveau- van- militaire-bezoldi- wijziging gebracht in de standpunten van de voor- en tegenstanders van het EDG-verdrag. 'Het is evenwel: niet moge lijk het gevoelen van de meerderheid in het Franse parlement te peilen, zolang de uitslag-van de stemming waarmee het debat besloten zal worden, niet bekend is, zo meldt Reuters correspondent uit Parijs. Bij hét dëba4. van Vrijdagmiddag zijn vooral twee dingen-scherp naar voren gekomen: dé vrees van de Fransen voor een herbewapening van Duitsland ert hun bezorgdheid: over de toekomst, die hun overzeese.gebieden na het tot stand komen Aran de-Europese gemeenschap te gemoet zouden gaan.-- In de- wandelgangen van het Palais Bourbon was"-men het er nog allerminst over eens",? welke motie zal worden aan genomen. .iLe Figaro'" sprak dé hoop uit, dat het geen „blanke neger" zal worden, d.w.z. niet één: van die moties, welke tegelijkertijd alles'enAoch. niets zeggen. -• Volgens diplomatieke kringen te Lon den zal Groot-Britannië, zolang de „koude oorlog" voortduurt, troepen op het Europese vasteland houden.' Het wordt echter zeer onwaarschijnlijk ge acht, dat Engeland zich zal verplichten, deze troepen voor de looptijd van het Europese. legérverdrag 50 laar In Europa te handhaven. .Engeland sou zich.eventueel wel voor vijftig jaar willen verbinden, doch al leen dan als .de''Verenigde Staten het zelfde zouden doen, hetgeen zeer on- waarschijnlijkwordtgeacht Heis najaar ij-tot. nuMoe- ongewoon rustig en droog en daar komt óók de komende dagen geen verandering in. Oceaandepressies blijven voorlopig nog op een grote afstand van wis land. Als gevolg van het rustige weer ko men er echter boven het vasteland van Europa uitgespreide mistvelden va or. Vooral in België, en Frankrijk is de mist hardnekkig: Van tijd tot tijd breidt het mistgebiei zich tot over ons land uit. Gisterenavond lag het zicht in het midden en Zuiden van het land weer terug plaatselijk tot be neden 100. meter. In de Noordelijke provincies bleef het zicht vrij goed omdat daar meer wind voorkomt. De mist verhinden een sterke nachtelijke afkoeling, eodat vooral de ochtend- temperaturen' boven normaal 4 zijn. Overdag breekt af en toe de zon door en dan loopt ook in de middag de temperatuur belangrijk op. Het té veel aan warmte in November is'thans nog groter dan in October. De komende paar dagen houdt het zachte weer aan, alhoewel de temperatuur bij mist tijdelijk iets daalt. Overdag zul len enkele verspreide opklaringen voor komen. Regen wordt er niet ver wacht, daarvoor zijn. de fronten van de oceaandepressies te ver van ons land verwijderd. Leden tan het congres van Wereld- veteranen brachten gisteren een bezoek aan Ouwerkcrk, waar zij de eerste boom plantten voor. de „Laan van Wereld veteranen". Foto: v.l.n.r. de heer W. Ch. Af. van Lanschot, voorzitter - van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, bij de boom, daar - achter de. commissaris der Koningin -iri Zeeland, jhr. mr.A. F. C. de Casembroot, burgemeester J. Romcyn en Harald Russell (met schop). In de afgelopen nacht te ruim twaalf "uur is een agent van politie door een trein doodgereden op een overweg aan de rand van de stad Utrecht. De bomen van de overweg waren niet neergelaten. JDe twee Utrechtse politie-agenten M; 'de Kogel en' J. van der Lingen, die tot 12 uur hadden dienst gedaan op de" politiepost aan de Groenewég, fietsten, op weg naar huis, over de weg door de Lage Weide in de rich ting van de Amsterdamse-; Straatweg. Bij' het passeren van de spoorweg overgang bij de Concordiastraat, waar van de afsluitbomen waren geopend, reed een treinuit de-ichting sAïmèter- dam'. pp beiöe agenten in. ""Deze; ipSP: sonentréin;":dié om'.drie rninuten over' twaalf het station Utrecht had moéten' binnenkomen, was ongeveer een kwar tier. te laat en passeerde om 0 uur 24 de overweg bij de spborwegwerkplaat- sen aan de rand der stad. Dé agent Kogel werd door de trein gegrepen en meegesleurd. Zijn collega werd niet geraakt, doch is door een shock nog niet in staat te vertellen door welke omstandigheden hij de dans is ontspongen. De trein kwam 600 meter voorbij de overweg tot stil stand. Het verminkte lichaam van het slachtoffer is geborgen. Het politie-onderzoek heeft uitgewe zen, dat de overwegwachter door de post Maarssen wel gewaarschuwd is, dat de trein in aantocht was. Voorts Dc Italiaaanse premier, Guiseppe Pelia heeft Zaterdagochtend de Ame rikaanse, Britse en Franse ambassa deurs in Rome het Italiaanse antwoord op de Westelijke uitnodiging voor een vijfmogendhedenconferentie over Triest overhandigd. Naar verluidt aanvaardt Italië de uitnodiging onder bepaalde voorwaar den. zou uit dit onderzoek gebleken zijn, dat door eenzelfde verzuim van de zelfde overwegwachter, deze overweg niet was gesloten toen kortgeleden een wielrijdster-door een passerende trein is aangereden. Alleen de fiets werd toen vernield. 'j- Tengevolge van dit ongeluk zijn, in de afgelopen nacht verscheidene nacchtposttréinen zodanig vertraagd, dat geen aansluiting kon worden ver kregen. öp de pchténdbestëUihgen. in vele plaatsen van het land. Hierdoor zijn ook- vele ochtendbladen te .laat ter bestelling aangekomen.. De post dienst heeft daar, waar zulks zonder te grotekosten mogelijk was, in", de kom der;plaatsen de,bladen nog uit gereikt. - Ni- 'tT-X -1;. Vj^0Y;.--v Ongeveer. 500. werklozen hebben 'gistel ren onder'het geroep „Wij willen werk en -brood" het stadhuis van Triest be stormd" en-'daarbij -.ruiten Ingegooid én meubelsvernield. Zij dwongen de direc tie van twee 'gemeentelijke restaurants gratis soep en brood te verstrekken. De politie: stond toé te kijken, terwijl zij hun magen vulden. Na het eten kreeg de politie hen met. een zoet lijntje naar buiten. KL'!41 V': V f- -v'ï Wr4.'4ï D R is een .verordening van:het;*Be?":: J-J -drijfschap voor Granen goedge keurd, waardoor Va saneringsmaatregelen Ln-het bakkers-;';: bedrijf te nemen. Dat betekent,;dat,;a er bakkersonderhemingèn ;^gèaotèng;>| kunnen worden," terwijl dan aan de? oridernemers. ën aan hét personeel.;..;; uitkeringen ineensof periodiek- worden gedaan uit een daartoe .inge-4 steld saneringsfonds. |jg De bedoeling is om zo ..door Vuit-A.V schakeling van niet-rendabélë;0nder^|| nemingen, het bakkersbedrijf als Jge©!® heel;meer -rendabel;te;makén?@||f!§pi Daar zijn natuurlijk dingen voor en tegen, in té hrengen.:Dat is'met'delV meeste dingen zo'. Maar als het met wijsheid -geschiedt, kan het •'goed-:;;; werken. ft Maar een ding-kan: men erv niet 1 tegenin brengen en dat is wat'érjirf een Telegraaf-artïke! als volgt tegeri|V in gebracht werd-,,Wat -Wij .jbij-.Idé^.;' sanering van het bakkersbedrijf-gaart .V beleven - is i; de stillegging .van:.;eënCji;. aantal bedrijfjes, datver,: naar.rljet^i^,^^™, oordeel dër concurrenten, ,:;Té-#yéét:S£i#M is." - - 1 Dat is niet waar Hier is niet^etc4 Y'*f( oordeelvan concurrenten. beslisséhdKrfr%&i Dat oordeel' wordt' geveldi' dbor^eeiiJi?J,ïWl commissie, waarin:: geen cpnéui3^|;^SS ten zitten, maar vertegenw/oordigersif.!.?'jiK van de- minister,;van: lhét:V:Bedrijf»;^'a|| schap, .van de, NedaBahjtérijsti^tjtóÉ^Ss en 'van"- een ;reeks,SypLnd^ijke|'prgam|}if^fe saties van werkgéyersr£eQ''v^récfö^É^-^^ mees "in het b'akkefsbédrijf,3^wiaa»f^^g door een objectief-zakelijbevb'épqrdéyg: WWm ling- mogelijk wordt. Subjectieve concurrentie-motieveri';;;-;f zijn dus - in die commissié;V-nièh|yéif tegenwoordigd én 'héttvis-.'ëèuVohjyaré^^p aantijging het aldus •-voorit^steUenB^Si^S Bovendien:— eh dit is::zèér;bèlang|£03P| rijk kan jgeen-':éhkélé;;;baldt^ri;||j^^^^ dwongen worden"izijn jbedrijf leggen; Hétblijft zym eigen .vrij slisstog. - mi Polen.hecft.'een^estal'WMtéurope«g naties: medegedeeld," dat hétf]EóropëMj;|:g| legerplan Europa nietzou' beh'oeden^t&j^^ ge"n Duitse mlliteire overlieeiraing^iduV^if- Is .Vrijdagavond doorV;dé'; bassadetéLonden1 vérklaard> - In nota's,- die Donderdagf-ihlWarschakfe®; overhandigdzijn aan 'de .;Franse:'t-Bej^^H gische, -Noorse;. ^Nederlandse yientspbehsei, diplomatieke - vertegenwcwidigers Von ScUëf gezondenvis-aan~de,-Lu3cemburg5e-;rëgé%„ rmgldoeh-Polen-VeenV'beroepSqp.t'gSsBlet® buren "van-: Dmtóland,; tóet; te;--verslap®efiP| in him pogingen," 'de wedergeboortö7.vaSS| het Duitse, imperialismeén;militarisrhcpi& tétró In: de: nota'sdie alle. geliiklüidéiw,|S waren"wordt V dé1 oproèp'inzadt'd'/eeh^oj,, vyf-mogendhedenconferéhtie.iv'^'^Engë'ï^P6 land,; Frankrijk, Rusland, ;Amerikai*éh$p comraunistisch^VChinagesteund,';XdatïS Vervat was in dé'lSowet-nota'JjaahSld'éfe'Sj drie grote .Westelijke mogendhedëi-riyab^^ 3November jongstleden,welkeT^-nOta'-» door het:,Westen op Maandag jongStlèdeij^A in een nota aanMoskou ;verw6rpériT;'is.'^ -vS» v. hand heeft, 'én dat zU 5yan;ihëniiig|}s;^S de rust en. orde te kunnen .bewaren: Westerse diplomaten hebben te Londen de suggestie aan de hand ge daan, Indonesië - op te nemen, in een of ander breed opgezet defensie-plan voor het Verre Oosten om zodoende te voorkomen, dat hier een. mogelijk nieuw communistisch front zou ont staan. r-i-j'-- Een woordvoerder vail de Indone sische ambassade in Londen verklaar de daarentegen, dat de regering in Djakarta de situatie'riu goed in dé (Van ome correspondent) Een paar schooljongens van om streeks veertien jaar hebben de laat ste maanden veel opzien bij hun vriendjes gewekt, dgor met enorme bedragen in hun zak te lopen en door kwistig bankbiljetten te hebben uit gedeeld, waarvan rijkelijk snoep werd gekocht. Dit xoit nog wel enige tijd zijn doorgegaan, wanneer niet een onderwijzeres plotseling eèn knaapje van een jaar of acht met een bank biljet van twintiggulden zag spelen tijdens de les. Aan de echtheid van het bankbiljet viel niet te twijfelen, hetgeen ze ten overvloede nog bi) het postkantoor navroeg. Daarna stelde ze de politie van een en ander in kennis, die de wonderlijke geschiedenis met de bankbiljetten er bleek voor pl.m. 1.100 aan bankbiljetten by de jeugd in omloop te zijn wist te ontrafelen. Behalve een „Finse Plein", dal- de bevolking van Nieuwe Ton ge zo noemde naar het kostbare geschenk der 13 fraaie Finse'-huizen, komt er bij de verscheidene nieuwe straten, die het dorp rijk wordt een Leidse straac, uit dankbaarheid ivoor de adoptie door de sleutelstad.- Cisteren kwamen '.Minister IFitte, de Commissaris der Koningin, en velé deskundigen i-an deperateinent en 'provincie dc weder opbouw 'in .ogenschouw nemen en wandelde riien .door.'deze-nieuwe straat Hij zei, dat er een communistischë;5:s? partij in Indonesië bestond,.•xnaar;dat-Jp3i deze volgens 'dè:indb'riesiséKé";^ütó|ïi riteiten op het" moment ^geen-gèyaar^lL, betekende. De.;wóordvoérder;Iëgdé?acM# de nadruk op, dat'éyrü landnog.-maariSM kort volledigeonafbankelükheidShafïa^ verworven en dat'.het daarom moment; niet. tot; enig .blok;wüde;toe;::p treden. Deze overwegingen zoüdehTvpllétó^rf hem de houding van dé-- re gering ;;bet|'^ palen ten opzichte -van- voorsteUéh" toïi;S deelneming. ;aari:éni^;Wésters?.défèrÊ0!M sie-plan .voor het Verre" Oóstèrt^i§KS?sSpi De Britse commissaris-generaaLy'oérSp Zuidoost-Azië, Malcolm1 ""MacDóbaid, ,t; heeft ontkend dat-hij,.-Indohesië'|b''éi:;|.|S zoékt om te spreken .over! eenyZutdi>;f>|j aziatisch pact of een. alliantie :.ttiisséh'^|'®| Indonesië eii Malakka óm het'cd'mnïuj%SS nismë te bestrijden 2oals bij gëruchte ;- ''-- bij zijn aankomst meegedeeld werd.l'r MacDonald is Dinsdag., te- Djakarta Tijdens een persconferenöe^^ye&»^ klaarde hy gekomen, te- zyn meer inlichtingen te verkrij'genj/ovêï'r^É de toestand in Indonesië: Hy jtwyfel er aan, of de binnenlandse);aangélë-^§| genheden vari Indonesië of'van ahdëré'gl Zuidoostaziatischelanden op dè,;,ko-i'jS; mende Bermuda-conferentie ter sprak»?»® zullea-komèn: t gingen, dat behoud van het aanwezige personeel en voldoende bereidheid bij de aanwerving van nieuw personeel waarborgt. De positieve mededeling die de minis ter in November 1952 over de mieuw.e regeling van de - kostwinnersvergoeding •gedaan heeft Is niet gerealiseerd kunnen worden. De zaak is thans zover gevor derd dat aan de Kroon machtiging is gevraagd het ontwerp-besluit bü de Raad van State aanhangig te maken. Het ligt in. het voornemen een aan schrijving aan ü'e burgemeesters rte zen dén,, waarbij-de thans geldende maxima met ingang van 1 Jan. a.s. met 5 pet worden verhoogd, waardoor bewerkstel ligd wordt, dat de loonsverhoging Ook hiergeldt Hieruit volgt tevens dat de kostwinnersvergoeding aan deze loons verhoging wordt aangepast - Het bleek, dat de li-jarige A. R. W. 1.100 had weggenomen bij zijn oom in Noord-Brabant, waar hij gelogeerd had. Deze oom had, tot de politie hem er opmerkzaam op maakte, niets «on het verdwijnen van het geld bemerkt. De jongen, die kennelijk de waarde van het geld niet besefte, en het alleen wel leuk vónd om een* „wat geld" op zak te hebben, kocht er af en toe eens snoep van, deelde ..daarvan rijkelijk aan zijn vriendjes uiteen omdat hij er toch .zoveel van had'schonk, hij een oriendje een slordige acht -honderd gulden. Deze had zijn zinnen gezet op een.prachtig prentenboek van een an der vriendje: en ruilde - dat voor die: f 800. Op dezewijze kwam het geld onder de schooljeugd in omloop :*n werd bijvoorbeeld een' mooie knikker aangeschaft voor een bankbiljet -van' f 20. Inmiddels heeft de politie refldsK f 830 achterhaald en een groot- ge deelte van de rest zal vermoedelijk wel; naar snoepwinkel* zijn verhuisd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1