Britse Koningin begint heden wereldreis ZIJ ZAL EEN HALF JAAR BUITENSLANDS ZIJN M rnerikaanse amin onsiamL-aangekomeWl Engeland wil zich niet binden Help Sint met pakje voorkei andere kind n Koningin en twee M i HONDERD RECEPTIES; 80.000 KILOMETER West-Indië, Nieuw-Zeeland, Australië, ion, Malta, Gibraltar Ceyl< PRINS BERNHARD VANMIDDAG IN NEDERLAND TERUGGEKEERD CönduGtëwr^mëriftöa7ise in ons land gearriveerd Revisie-werkplaats voor helicopters On j nistc telling Bij"'if stemming m /prateriijiSSife MAANDAG 23 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No; 2628 s* Weerbericht m. PELLA DINSDAG IN 5 NEDERLAND Troepen op het vasteland Frans verzoek van de hand gewezen Moordenaar van mevrouw De - Ridder ,jZonder leeuwtje uit Ethiopië" „Goede toekomst voor H.V.A. Suikerfabriek" Min. Bidault toch naar Duits Bondsdaglid uit Saargebied gezet te Rotterdam? Apotheker verdacht van malversaties Twee zwaar gewonden bij auto-ongeval m Pella^hijnt/tó «:r"7/v - ÉSt: >rï^$ï0- 1'4 Twee Tsjechen; vlogen naar het Westen. R.M.S.-commandant'Nussy geeft zich.over I MMM' In'Wursburg-gearresteerd - Een 29-jarige Joegoslaaf, Stefan ivïatu- Fred.'Hotchkiss. Groot respect Kan een zieke vrouw winkelen?" DENKT u om het-: pakje i. voor het andere kind?. Het Sint Nicolaaspakje'vooT het meisje en de jongen, die, niet: in het gezin „het heer lijk avondje" kunnen vieTen,./. De Sint heeft aan de .leze-?: tessen en lezers van Tróuw gevraagd hem te-helpe i Hi toil de kinderen in beide- Rotterdamseinternaten, „Vredestein" en „A. ff.: Franckehuis" (vereniging, v Zoekt .het Verlorene"), alsmede de jeugd van „Groot Emaus"', te Errrielo, een feest bereiden, dat klinkt als een. klok. im&m ■V'- - ;/?ai iÊm 4 ÖÉfl - ;e iasm Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—1930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 'j.Gravenhage:Huygenspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, j 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. - VRIJ KOUD. - *- Zwaar bewolkt of nevelig en droog weer met enkele verspreide opklaringen.:-Zwakke-tót matige .wind tus sen Zuid en Zuidoost. - In liet .Zuiden van het land weinig verandering van temperatuur, in het Noorden iets kouder. Directie: C. A. KETJNING en Mr K. VAN HOUTEN Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT i- ■*'-'i j ZS{< ij'.";'* "Het het.ij. .Nieuw Amsterdam" van, de Holland-Amerika Lijn is gistermor- ,'gen de nietty) benoemde Amerikaans* ambassadeur te Den HaagH, Freeman Matthews, in Rotterdam aangekomen. Van Nederlandse zijde werd hjj ver tcelkomd door de chef van het proto- col, jhr. mr. Tets;.verder teas een aan- tal leden' van de 'Amerikaante ambas sade aanwezig., D* heer Matthew*'heeft -twee zoons. Een van hen is getrouwd ■en woont in Washington, de ander* is -in dienst bij de Amerikaanse marine. Op At foto:"de heer en mevrouw Freeman Matthews voor de ambtswoning. KONINGIN ELIZABETH van Engeland en haar echtgenoot, de hertog van Edinburgh, vertrekken vandaag uit Londen voor een wereldreis, die een halt jaar zal duren. Op hun tocht door het Gemenebest zullen zij veertien landen en eilanden bezoeken. Zij zuilen niet minder dan 80.000 kilometer afleggen, voor een deel per vliegtuig. De bele toer is op de minuut af uitgestippeld en-zal zo veel mogelijk Britse onderdanen in staat stellen hun nieuwe vorstin te zien. De koningin en de hertog brachten het weekend door op Windsor Castle, in intieme familiekring. Toen koningin Elizabeth gisteravond met haar kinderen Charles en Anne terugkeerde in het Londense Buckingham Palace, stonden bij de poorten een paar honderd mensen in de kille mist, die haar toeriepen:,„Good luck!" De hertog van Edinburgh glipte in een andere auto ongemerkt binnen door een zij-ingang. Tijdens de- afwezigheid van de koningin zal de regering worden waargenomen door een Raad van State, waarin Elizabeth' de vorige week haar moeder en haar zuster Margaret heeft benoemd.' De andere leden van dit college zijn de Princess Royal, de hertog van Gloucester en de graaf van Harewood. De Raad van State treedt geheel in de bevoegdheden van de vorstin, slechts kan hij niet het parle ment ontbinden of peers benoemen. Het koninklijk echtpaar vertrekt hedenavond kwart voor tien met de Stratocruiser van de BOAV, de-„Ca- nopus". Naar verluidt zijn er in de cabine van de „Canopus" enige ver anderingen aangebracht, om. de lange reis wat meer comfortabel te maken, maar; op vérzoek -van het - poleis zijn deze veranderingen niet bekend ge maakt!" "V HUvpom qv» ft/To tt-K#» wc en de Noordajrikaanse bases aan de as- X X CCJLUcll.1. - JUaLUlCVr o mogendheden zouden worden uitgeleverd, ,v-.. -Verwelkomd van Nederlandse iljde door de chef van het Protocol Jhr mr Tets •n ran een aantal leden van d» Ameri kaanse ambaaaade in Den Haag. arriveer, de gisterochtend - met hel- t.t. „Nieuw Amsterdam" van de Holland-Amerika Lijn de nieuwbenoemde Amerikaanse am bassadeur le Den Haag. H. Freeman Mal- Jbews. vergeaeld van sljn echtgenote. In een kort onderhoud met de pers vertelde de heer Matthews verheugd te zijn zijn land in Nederland te mogen ver tegenwoordigen. Hjj'zeide een groot be wonderaar van het Nederlandse volk te tijn. - v De zo juist benoemde Amerikaanse am bassadeur in Nederland, Harrison Free man Matthews, heeft - reeds een ambts periode van dertig .jaar bij de Ameri kaanse Buitenlandse Dienst en het mi nisterie van Buitenlandse Zaken achter de.rug. - De heer-Matthews heeft reeds zeer be langrijke diplomatieke functies in Euro pa bekleed. Van 1937 tot 1943 was hij werkzaam op de Amerikaanse ambassa des, in Madrid. Parijs. Vichy en Londen. .In Vichy, de zetel van de,Franse re gering na de wapenstilstand "met. Duits land in -1940. diende de heer Matthews als zaakgelastigdeen eerste, secretaris in de-tijd,'.toen uiterst gewichtige- diplo matieke onderhandelingen plaats vonden om te verhinderen, dat de Franse vloot De minister-president7 van Italië, de heer -Bella, zal Dinsdag 24 November 17.44 aan het Hollandse-Spoorstation te Den Haag aankomen. Hij zal. in de na middag een: bezoek.brengen aan minister president dr Drees. 's Avonds! is 'er een officieel: dinér in het Kurhaus. aangebo den door dr Drees. Woensdag 25 Novem ber brengt de heer Pella een bezoek aan het - ministerie van-Buitenlandse .Zaken. Ih het paleis aan het -Voorhout wordt de Italiaanse gast óm halt 12 ontvangen door R.M. de Koningin. 7/ ,7Z-s;/7A ,/y; 7 :'.De -minister van -Buitenlandse Zaken "h mevrouw Beyen bieden vervolgens een nch aan in de woning van de minster. Des middags wordt eën mozaïek onthuld, dat door/ de Italiaanse regering is- aan geboden en. dat een plaats gevonden heeft m het Gemeentemuseum te Den Haag. Het; dient,-, zoals is gemeld, ter herinne- ruig aan .de Nederlands-Italiaansesamen werking en de wederzijdse hulpverlening bij deoverstroming van de Po-vlaktë in Novembcr-1951' en -het breken'-van-de Nederlandse dijken in Februari 1953. Die middag wordt nog een bespreking gehou den met de ministers "Beyen enLuns. *s-Avonds' biedt de Italiaanse gezant een Üihèr "aan. 7/7 7~:r:c Tal van waarnemers zijn volgens de Amerikaanse voorlichtingsdienst van me ning, dat het'in. hoofdzaak aan de Ame rikaanse diplomatieke missie in Vichy te danken is.' dat dit gevaar kon worden af gewend: Na zijn vertrek uit "Vichy' in' Novem ber 1941 ging de boer Matthews in de rang van gevolmachtigd minister naar Londen. In-Augustus 1942 werd hij waar nemend hoofd van het bureau ..Civil Af fairs" en politiek adviseur bij de staf van generaal Dwigbt D.'Eisenhower, de toen malige- opperbevelhebber van de ge allieerde strijdkrachten .in Noord-Afrika. Van 1943 tot 1947 was de heer Mat thews dp het ministerie van Buitenlandse Zaken werkzaam als plaatsvervangend directeur en daarna.als directeur van het Bureau voor Europese Aangelegenheden In 1950 werd hij tot op de-twee na hoogste functie in het ministerievan Buitenlandse? Zaken benoemd, nl. tot plaatsvervangend onder-minister, welke functi-; hij tot op heden heeft vervuld. t HU werd op 26 Mei 1899 in Baltimore (Maryland) geboren.- en. trad 'tijdens - de eerste- wereldoorlog als matroos' bij de Amerikaanse Marine in-dienst. De heer Matthews trad na beëindiging van zijn-studie aan de Princeton Univer siteit en een verblijf van een jaar aan de ..Ecole'Libre des Sciences Politiques te Parijs, in 1924 in buitenlandse dienst. Na zyn eerste benoeming tot een post in Boedapest bracht hij de eerste jaren bij de Buitenlandse Dienst in enkele Latijns Amerikaanse landen door. Een: vliegtuig met twee Tsjechen is Zondag by Regensburg in de Ame rikaanse zone van Duitsland geland. In een communiqué van- het Ameri kaanse leger wordt gezegd, dat' bei den politiek asyl hebben, gevraagd. Zij kwamen met een licht' vliegtuigvan het type Piper Cub. Zij zijn. vertrokken van het vlieg veld, Tocna' bij Praag. //;/;:ve 'Blijkens eentelegram, dat vice-pre mier -.Wongsoncgoro heeftontvangen. béeft:;,een;,1,commandant .van deRepu- bliek. derZuid-Molukken'';: N... Thomas ;Nüssy, "zïch aan' h'ei leger in Ambon -.overgegeven. Koningin Elizabeth van Engeland en haar echtgenoot, de hertog van Edinburgh, beginnen vandaag hun reis naar het Gemenebest, waar zij in een half jaar tijds veertien landen en eilanden zullen bezoeken. Eerst gaat de reis naar Gander op New-Foundland, tien uur vliegen. Er ztjn bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen. Langs de route liggen Britse en Canadese torpedojagers op de Oceaan. Canadese schepen houden de wacht tussen Gander en de Bermu da's. Een fregat is' uitgezonden naar het traject tussen Bermuda en Ja maica. De meeste leden van de hofhouding z{jn twee weken geieden al vertrok ken met het 16.000 ton metende pas sagiersschip „Gothic". Op 27 Novem ber zal de koningin in Jamaica, West- Indië, op dit schip overgaan en het zal voor een groot deel van de verdere reis haar „basis" zijn. Met de „Gothic" zal het koninklijke echtpaar, na een druk ;programma in Jamaica Cmet acht-en-twintig' punten! door het Panama-kanaal varen, naar de Fidsji-eilanden, naar Tonga, welks koningin zichzo bemind gemaakt heeft bij; de Britse kroningsfeesten en vervólgens naar Nieuw-Zeeland en Australië. ,^De--könmgin~en.'.de,;hertog7hebben -"/diners ën ttiihpartijen voor de boeg/ benevens een honderd tal' recepties. De' meeste speeches zal Öe hertog van-Edinburgh voor/zijn rekening nemen. Hij zal spreken bij parades en openluchtbijeenkomsten. Er zullen elf plechtigheden zijn, waar- fa honderden mensen worden onder scheiden. In Nieuw-Zeeland zal de koningin in 39 dagen 44 steden bezoeken, In Australië, waar zij 54 steden'over het gehele- continent zal aandoen, zal ztj 35 maal in het vliegtuig stappen. Dan is het nog niet afgelopen. Op de terugreis zal zij de Cocos-eilanden, Ceylon. Aden, Oeganda, Tobroek, Mal ta en Gibraltar bezoeken en zij hoopt in Engeland terug te zijn als de tulpen bloeien, op 15 Mei 1954. De wens in de" mist van gisteravond is wel ge motiveerd: „Good Luck". Grooi-B riliannië heeft een Frans ver zoek van de hand gewezen voor een bindende overeenkomst om de Britse di visies voor onbepaalds lijd op het Euro pese continent te handhaven, zo hebben Britse woordvoerders verklaard. De Fran se minister Bidaull zinspeelde hierop in zijn rede over de EDG in de Nationale Vergadering. stc,- die verdacht wordt., mn de roof moord Ini-een^trèin on^ë'-Selgisébe mevrouw Simoce de Ridder,is votgen»1 de politie in hechtenis genomen te Klagenfurt, in de Britse zone van Oos tenrijk: .De Westduitse politie-had bekendge maakt, dat. Matusic, een vluchteling, ver dacht werd van de roofmoord. De politie van Duitsland en andere landen had op dracht gekregen om scherp uit te kijken n.aar. de Joegoslaaf, die een dag voor de misdaad plaatsvond uit een vluchtelin genkamp bij Valka was ontsnapt. Een caféhouder in Würzburg deelde mede, dat een man, die Dinsdag bij hem binnenkwam om zijn kleren schoon te maken hem verteld had, dat hij Joegoslaaf was. Een winkelier deelde mede, dat bij hem iemand was gekomen om een nieuwe broek te kopen, een wit hemd, schoenen en sokken en in de-winkel zijn kleren verwisseld had. Zijn oude spullen stopte hij in een nieuwe koffer. Hij betaalde met een biljet -van 50 Mark. zoals mevr. De Ridder bij zich had gehad. Ook deze mensen hadden de Joegoslaaf van de foto herkend. Men zegt, dat Groot-Brittannië Frank rijk"'de verzekering gegeven heeft, dat er op het ogenblik in verband met de Rus sische dreiging* geen voornemen bestaat de garnizoenen op het vasteland in te krimpen. Groot-Brittannië heeft zich echter het recht voorbehouden geheel alleen te bepalen hoe groot de garnizoe nen moeten zjjn en hoe lang zij. daar zul len blijven. Intussen wordt vernomen dat Groot- Brittannië bij de „formele overeen komst", die de schakel zal vormen met het Europese Leger, de volgende hoofd lijnen zal volgen:,: li' EenBritse minister zal deelnemen aan debesprekingen van de ministers, wanneer zaken. Ivan gemeenschappelijk belang aan' de orde komen. 2. -Eenpermanente Britse vertegen woordiger zal deelnemen aan de bespre kingen van de. raad van commissarissen, welke instantie ongeveer geijjk, staat met een ministerie van Defensie- voor het Europese Leger. 3. Een groep militaire deskundigen zal toégevoegdï worden. aan" de;kenerale staf-vanrtieF=^bpe8ë„LêgeKf,^-^,0S';B 4. De. opstelling v en het ?aantal®9ër Britse militaire-manschappen in Eutopa zullen geen verandering ondergaan/ zó lang geen óverleg is gepleegd met. de EDG. 5. Er - zal een nauwe samenwerking tot stand worden gebracht tussen de Britse luchtmacht en die van de EDG en voorts zal de samenwerking bestaan uit gemeenschappelijke oefening, standaardi satie van wapens en uitwisseling van staf officieren. Het Franse ministerie van Buitenlandse zaken heeft meegedeeld, dat. de gezond heidstaestand van minister Bidault aan merkelijk is verbeterd. Tydens zyn toe spraak voor de Nationale Vergadering stortte bij Vrijdag in elkaar, maar een verkwikkende slaap heeft hem over de inzinking heen geholpen .en hij zal mor gen de debatten over de buitenlandse politiek in -de Nationale Vergadering weer bij kunnen wonen. In het middaguur, even na kwart óver li js Z.K.H. Prins Bernhardt met de .re- gerings-Dakota, waarmede de reis naar Ethiopië gemaakt werd, op de vliegbasis Soesterberg. geland. Prins Bernhard zat zelf achter de stüurkhuppel en hjj zette de Dakota feilloos aan de grond. /Nadat het vliegtuig naar dé hangar ;was gereden stapten de Prins en gevolg uit. 'Tot de eersten die Z.K.H. begroet ten, behoorden, enige verslaggevers, met svie; de Prins/ daarop een geanimeerd gesprek voerde over de afgelopen reis. Het Franse ministerie van Buiten landse/Zaken. heeft ^bekendgemaakt, dat minister Bidault, die Vrijdag .tij dens zijn rede over Frankrijks Euro- :pese politiek onwel is geworden/een goedé nacht heeft gehad en dat ér geen -verandering is gekomen in zijn plan, om.. Woensdag naar Den Haag te ver trekken, .waar hij - aan de - conferentie der .zes^Europeseministers van Bui tenlandse Zaken -zal deelnemen. Het bezoek aan Ethiopië was mooi. interessant - en bijzonder prettig. De Prins gelooft, dat er door deze reis contacten voor goede vriendschap tussen Nederland en Ethiopië zijn gelegd. Deze contacten zijn vooral gelegd met de kei zerlijke familie. Op een vraag over de door de H.V.A. te Wongi gevestigde suikerfabriek, zei de Prins, dat deze een zeer goede toekomst tegemoet gaat, maar naar de mening van ZJCH. zouden er ook voortreffelijke vooruitzichten be staan indien men zou overgaan tot de verbouw van rijst/Maar daarvoor zullen natuurlijk eerst exploraties moeten wor den verricht. De prins vertelde nog, dat hy "vrij wel de gehele reis het vliegtuig zelf bestuurd heeft. Maar óp een desbe treffende -vraag moest hij tot zijn spijt vertellen, dat het leeuwtje, dat hij in Ethiopië ten geschenke had gekregen, niet met het vliegtuig is meegekomen Dat diertje zal worden nagestuurd. Het uit het Saargebied afkomstige Westduitse parlementslid dr Karl Walz is Zaterdag door de politie te Saar- brücken in een auto naar de grens ge bracht. De regering van het Saargebied gaf Zondag een communiqué uit, blijkens hetwelk Walz krachtens de wet het staatsburgerschap .van het Saargebied verloren had door zich candidaat te stellen voor verkiezing in de Duitse Bondsdag. Zijn verzoek om een verblijfsvergun ning was, aldus het, communiqué,op 14 October verworpen, omdat hij, volgens zelf verschafte gegevens, zijn domicilie in Trier heelt. Mevrouw Walz mag, aldus het com muniqué, langer in het Saargebiedblij ven, indien zij binnen drie dagen een doktersattest - overlegt, waaruit blijkt, dat zij ernstig - ziek is. Volgens - het communiqué, is een mededeling van Walz,dat zijn vrouw ernstig ziek is, onjuist. Ten tijde, dat Walz dit de auto riteiten van het Saargebied had doen weten, deed mevrouw Walz inkopen, aldus het communiqué. Na dé Watersnood in.oni land, nam de Amerikaanse conducteur Fred Holchkiss hét initiatief voor de rg. „Dijktrein" waarmee 10.000 dollaren tal van goede ren voor oni# getroffen landgenoten'wer den'bijeengebracht.7 Deze - Amerikaanse conducteur is nu dóór de Nederlandse Spoorwegen'in staat gesteld een' kijkje in ons land te kómen nemen én-zo arriveerde hjj gisterochtend vroeg met zijn- echtgenote te Rotterdam aan bqord van het s.s.. Nieuw Amsterdam van de Holland—Amerika Lijn. 7 1 Hij vertelde, dat dé „dijktreïn" in veer tien dagen tijds in vijftig steden is ge weest. Men heeft getracht zich ongeveer te houden aan de route, zoals die eeuwen geieden door de Nederlandse pioniers was afgelegd. 77/ 7 Hét echtpaar Hotchkiss' is voor-de eer ste maal in Europa. Voor'de eerstkomen de dagen staan bezoeken op. het pro gramma aan de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, ir F. Q. den Hollander, aan Schouwen en Duiveland en aan Amsterdam. Vrijdag .vertrekt het echtpaar naar Pa- rijs en;déf;„Liberté", die op 4 December a.s*."uitFrahkrijk vertrekt, zal het. echt-, paar weer terugbrèngëh naar de Ver-! enigde Staten. „Mijn indruk over Keizer Haille Selassi? Ik heb voor Zijne Majesteit groot resp>ect. De keizer, die toch al 61 jaar is, en zo-- ontzaggelijk veel heeft meegemaakt, maar nog bijna geen witte haar vertoont, .werkt van des morgens half zeven tot vrijwel elke dag middernacht",, zeïde de Prins... De heer L. Noe, "hoofd van het bureau Afrika van het departement van Bui tenlandse Zaken, vloog mede naar Ethiopië, maar bleef daar achter we gens ziekte van; onze gezant te Addis Abeba. Op de gewone vriendelijke en pret tige wijze nam Z.K.H. daarop af scheid v4n de verslaggevers, na nog verteld te hebben, dat hij geen bij zondere'dingen uit Ethiopië had mee gebracht met uitzondering van Egyp tisch schild. Zodra Rotterdam toestemming krijgt dm een vliegveld -ten -Zuiden van Schieveeh aan te leggen, zaï de N.V." .Koolhovén Vliegtuigen haar activiteiten naar dit vliegveld ver leggen. - 7 7 2ioa,ls wij enige tijd geleden reeds meldden heeft een d-ochteronderrfe- ming van Koolhoven, de N.V. Van Dricl en Van Ommeren onlangs de licentie-rechten van de Franse Mini- jët-straaltrainer aangekocht. De 5n- derhandelingen met de Koninklijke Luchtmacht over de bruikbaai^heid van dit/toestel voor de opleidöng van straafijagerpiloten zijrf irri een ver- gevord stadium. Vermoedelijk zal binnen afzienbare tijd een beslissing worden genomen. De N.V. Koolhoven, die zich ook reeds bezighoudt met de serieboüw van vhegïui-gvleugels. heeft echter nog 'metrr pijlen op .haar boog. Wan neer het helicoptérverkeer zich in gunstige zin blijft ontwikkelen ligt het naar wij vernemen in de be doeling van de onderneming in de omgeving - vaif Rotterdam een heli- copter-revisie-workpflaa-ts te stiohten. Deze werkplaats zou in de onmid dellijke omgevingvan het Rotter daanse vleigveld worden gebouwd. De recherche te Deventer heeft de 33- jarige apotheker J. F. C. beheerder van een der apotheken te Deventer, voor de officier van Justitie, te Zutphen - geleid als verdacht van malversatie, waarbij aanzienlijke bedragen, waarschijnlijk on geveer een halve ton, zouden zijn ont trokken aan het Landelijk Verevenings fonds, dat.ter beschikking'staat van-de Ziekenfondsraad, welke de gelden van dit fonds verdeelt over. de ziekenfondsen in ons land. De fraude is ontdekt door een contro lerende ambtenaar van de accountants dienst van de .Ziekenfondsraad, waarna de voorzitter' van deze raad aangifte heeft gedaan. De accountantsdienst van de ziekenfondsraad heeft een rapport bij de; justitie ingediend. AcEwert entte VKOSSEM'S f.1.40 en f.1,- Het jppt om enige honderden, vaak. vergeten kinderen!/-'Het' pakje .- voor hetindère kind knnt u: zendenofafgeven 'jaan óns kantoor in Amsterdamj'-iof, in Rotterdam'/-:-; De ^lnt hoopt barteUjk;/'; dat 7 de actiè van vorijf j3ar-.-rr KlnrTii derhuis in Hoensbróek,- Z-r V;tén minste geëvenaard wordt.Is (Gelieve op i het pakje të.ver- melden: ,.Voor het èndere:ldnd"j:< HM. de Koningin7 kreeg .van eên, der-, Zwarte Pieten pepernoten (Van een onzer verslaggevers) Op een grootse wijze heeft Amslerdam ook dit jaar 2ijn schutspatroon Sinl Nico- laas binnengehaald. H. M.- Koningin Juli ana met de prinsesjes Margriet en Marijke en enige vriendinnetjes zijn er Zaterdag middag getuige van geweest:-hoe de Sint zijn Spaanse voet óp Nederlandse bodem zette. Zij waren even tevoren met een motorsloep van de Rijkspolitie aan de Prins-Hendrikkade, waar ook de „stoom boot" meerde, aan wal gezet: 7 Hij begaf zich eerst naar de Koningin, die hij de haüd "drukte, waarna de burge meester van'/SArgsierdam, -mr. Arn. J. d'Ailly, de Siht' thëtïenkele woorden ver welkomde. 7;7?é,.7~ Sinterklaas/vróég aan de prinsesjes _of zij nog wel "eens" ruzie maakten, want hij hoorde en zag alles; De/particuliere secre taris van de Weldoener stopte te prinsesjes snoepjes toe:Hier, .voor je moeder ook wat!" Dat vond Marijke-leuk. Toen de Sint in het-zadel! zat, kwam de stoet, die uit35 yvügens, bestond, in be weging, én: begon de." glorieuze,- intocht door Amsterdams straten. Hét/koninklijk Sinterklaas in 'gesprek met" 77 Marijke. prinses Op de Haagseweg nabij de kruising in dé" gemeente Hoofddorp is vanoch tend omstreeks kwart voor twaalf een personenauto, komende uit de richting Amsterdam, bij het uitwijken voor !»en vrachtauto over de kop geslagen. Een uit tegengestelde richting komende auto remde bij het zien van. het ongeval krachtig af en reed door de afrastering van dé weg. Naar tot dusver bekend zjjn ten gevolge '.van dit ongeval twee per sonen zwaar gewond in een ziekenhuis opgenomen. gezelschap stapte 'weer in dé boot. om de, tocht naar Soestdijk te''aanvaarden./h'Mfé Op de Dam,, vlak voor.het;Paleis; had-i den de kinderen uit-Sehouwen-Duivéland een ereplaats gekregen.: DeV.Sint heeft;: enkele van hen hartelijk de 'hand.'gedrukt^ In de gemeenteraadsvergade Den Haag van Növembér/Jjd: #,ïsK;aaia| de orde geweest het- voorstel tot/'be// noeming van - een eerste geneeshejaütbQ^ de -gemeenteziekenhuizen. De .voorzitter/ vah het stembureau dat'de uitslagTvan/déf stemming heeft -opgenomen,; deelde'.'.ter vërgadering mede, dat op. de- heen H./S/:' Blom 22 en op de heer C. K. V. van Dommelen 20 stemmen .waren/uitge-.; bracht. Daarop verklaarde -' de -iburge-/; meester: dat: de heer Blom: benoemd* wasi'ü *- B. en W. -delen thans- de raad /medé,/) dat naderhand geblékeri f is; ïdat/öp .iedërv der candidaten 21 /stemmen zijn uitgë-®' bracht. r,: y-e?r'„ -. Devraag..: is/hu welke - procedure- moet worden gevolgd.T - De werkelijke uitslag van de stèm-;'- ming was een - staking van - stemmen. Het is niét mogélijk," zoals - yoigens/Két/ reglement van órde nódig zou;; zijnj-ge-' wecst, een hersternming- .te ;houden7; eh/ daarna zouden de stemmen -ander/1 maai staken tot: loting over 'te'-gaan,7; omdat ingevolge art. 58 :der/gémeente-7 wet c.q. loting 7 ónmiddeUijkl/nadvfmóé-l*; tón- volgen op de eerste stemming..'!èn;; dus. in dezelfde vergadering-,van jde raad had rrioeten plaats vinden.De-raad!- zal zich thans "opnieuw,, over -destc 'foeiïg. noeming dienen uit'te spreken: Derhalve bevelen. B. en W./andermaal.voor/iic/bc/j-r/Sg'^ noemihg yan/ een - eerste geneesheer, "ph^, ternist) achtereenvolgens aan .de.vhéreb' Blom en Van Dommelen. - Italië heeft het geallieerdér'"voorstel - aangenomen om een; vijfmógehdhedénf/Siri conferentie-: té/ houdenter .rregelingivvan zUn zevéh': jhar' oudë''geschilïTOèt5 j6egó*/!5gSi^ slavië over

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1