Spraak reuzen met 5 pet tot f 5300.- Maximum-daglooiigrens wordt 15.- verwarring Achttal wetsonwerpen Italië aanvaardt confereiitie van Vijf over Triest Varen op radar eist nauwkeurigheid Dwaze uitval VERHOGING KINDERBIJSLAG PER 1 JANUARI A.S. MOSSADEQ WORDT STERKER, DE AANKLAGER ZWA Sow jet-zone verlangt concessies Van verbondenen aan West-Duitsiand Met pijl en boog ten strijde.., I Vol verwachting klopt hun hart F, r DINSDAG 24 NOVEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2629 Weerbericht "N mm Strenger optreden tegen „radar-fouten" gevraagd Twee mannen maakten een dodelijke val Op B.P.M.-ter rein, Pernis Koriihgiïi^ElizabetH is vertrokken Een dode en twee zwaar gewonden mmm Boodschap van Eden aan 'Zahedi Ook herziening voor kleine zelfstandigen Verdrag met Israël wordt niet erkend wêmm. VERKIEZINGEN IN JOEGO-SLAVIË Weerschependienst op de Atlantische Oceaan V- Meisje te Outldorp door auto overreden en gedood Brits journalist in Egypte gearresteerd - r Kapitein van de „Larix" voor twee weken geschorst Vier peildata -, X^. ROTTERDAM en^in- Ermelo klopt - vol ver wachting heti hart van tien tallen kinderen, wie Sint Nicolaasmet uw hulp -r-, een heerlijk avondje ;gaat bereiden. Ge. weet het, op verzoek van de Sint heefU de uitgebreide lezerskring van TROUW de' Rotter damse vereniging „Zoékt; het Verlorene" en die stich- ting „Groot Emaus" in Er-, raelo geadopteerd. -' Het gaat om een pakje voor het andere kind! Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29315 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 wr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 Wfrovenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—118486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand. 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. VerschUnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN* HOUTEN* Geldig: van Dinsdagavond tot Woensdagavond. KOU» WEER. Mistig of nevelig, overwegend droog weer met plaat selijk opklaringen. Zwakke ta* siaiigc Zuidelijke wind. Vannacht over het algemeen lichte vorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen ais vandaag. O O Hoofdredacteur: Dr J. A. H.3, S. BRUINS SLOT DE heer Burger heeft verleden Za terdag op een propagandacongres van de P.v.d.A. een nummertje weg gegeven, waarop hij een dag te voren in de Tweede Kamer reeds een pre iudium ten gehore had gebracht. De raak komt hierop neer: Het gaat in de wereld om kapitalisme of anti- kapitalisme. De P.v.d.A. is de anti-kapitalistische partij in Nederland. Dc V.V.D. is de kapitalistische partij. De Christelijke partijen omkatten kapitalisten en an ti-kapitalisten. Zij belemmeren daar-: door de normale politieke ontwikke ling, omdat de scheiding der geesten naar een politieke maatstaf daardoor onmogelijk wordt. Wij moeten, in deze trant, sprak de heer -Burger, naar een toestand, waarin de Christelijke partijen de con servatieve elementen afstoten. Zij zul len daardoor in getalssterkte vermin deren, zij worden dan trouwe bijlopers van de P.v.d-A. en zullen dan van- self hun betekenis verliezen. En als gij hun conservatieve aanhang niet willen loslaten dan moeten zij maar voor de V.V.D. kiezen. De heer Bur- ear benleitte aldus voor de zoveelste keer de doorbraakgedachte, het ten tonele verschijnen van een conserva tieve en van een progressieve partj jn Nederland. De'aanval van de P.v.d.A. is recht- ftreeks gericht op het bestaan zelf «en de Christelijke partijen. MET alle erkenning van de ernst van deze aanval zijn de komische •lementen In de situatie waarin deze gedaan wordt, gelukkig niet geheel ftlWGXig. Allereerst is daar een duidelijke aanwijzing dat de achtergrond van de- se aanval gelegen is in de angst. .Men is in P.v.dJV.-kringen bang ViVöóf een herleving van de Christelij ke coalitie. Dat blijkt duidelijk uit het feit, dat de heer Burger als eerste doel van de P.v.d.A. stelde het terug brengen van de nu in de Kamer aan wezige werkmeerderheid van zulk een coalitie-kabinet van 51 tot een minder heid van 49- Dat blijkt ook uit een zinnetje als wij onlangs in „Het Vrije Volk" aan troffen: „Dit spelen met de-gedachte van een rechtse coalitie, dat de laat ste tijd weer toeneemt, het is naar onze overtuiging een: spelen met vuur". Het komt ons voor dat het voor alle partijen in Nederland het beste is voor haar zedelijk welzijn, indien de getals verhoudingen zodaslg blijven dat er uit dien hoofde in Nederland -verschil lende combinaties .mogelijk zijn voor politieke samenwerking. Dan raakt niemand in een dwangpositie en dan kan de neiging tot superioriteitswaan gemakkelijk binnen redelijke propor ties blijven. EEN tweede komisch verschijnsel in deze situatie is dat de heer Oud de heer Burger Vrijdag gekapitteld heeft over het ongemotiveerde van 's heren Burgers improvisatie aan gaande het zich vormen van een con servatieve concentratie. De heer Oud had daar natuurlijk gelijk in, maar het zou niet zo vreemd zijn te veronderstellen dat hij fn zijn hart gewenst heeft dat de heer Bur ger gelijk mocht hebben gehad. Want de heer Oud spreekt steeds in de twee deling socialisme en niet-socialism*. Deze zaak is dus wel uit da beste bron tegengesproken! Daarop heeft Zaterdag de heer Bur ger de heer Oud verweten dat deze m een wit-zwart schema dacht: socia listen—niet-socialisten, maar tegelij kertijd zelf de tegenstelling conserva tief—progressief gelanceerd, hetgeen bij de heer Oud en de heer Burger op precies hetzelfde duidt. Wij begrij pen eigenlijk niet waar beide heren meningsverschil over hebben.. En, dat dit alles een bijdrage vormt tot de door de heer Burger zo zeer begeerde ver heldering in de situatie, kan niet,wor den gezegd. T'ENSLOTTE, derde komische noot, A mogen wij vermelden dat de heer Burger een boekje van prof- Romme over katholieke politiek bestreden heeft. In dat boekje heeft prof: Rom me de stelling gelanceerd dat al het goede dat andere politieke partijen nog verrichten, katholieke politiek is. Hij zegt er heel minzaam bij „niet te beweren dat een liberaal of een so cialist of een protestant niet een hele boel van datgene wal ik katholieke po litiek noem, liberale politiek zou mo gen noemen of socialistische politiek of A.R. of C.H.-politiek", in zoverre deze laatste stelsels dat ook voorstaan- Het humoristische is nu dat de heer Burger van deze door de heer Rom me hem verleende vrijheid, Zaterdag ogenblikkelijk gebruik gemaakt heeft. De heer Burger zal de heer Romme op zijn légerstede waartoe een pijn lijk ongeval hem dwong en waarvan wij hem gaarne een spoedig herstel wensen ongetwijfeld een vrolijk mo ment bezorgd hebben, gelijk hij dat ons deed, waar de heer Burger zeide dat als er nog wat goeds uit die con fessionele partij kwam zulks socialis tische politiek was. H'erbij valt ove rigens te bedenken dat de heer Oud onlangs minister Zijlstra een loffelijk liberaal getuigschrift gaf. YI7 IJ zouden aan deze spraakverwar- ring maar liever niet mee willen doen en houden ons deswege aan het woord van Groen van Prinsterer: In beginsel elk Christen antirevolution- nair. «Zaterdagmiddag omstreeks 4.50 uur is op de hoek HerenstraatlVesisiraat 1c Ouddorp het 8-jarig dochtertje van dc heer J. Verhage door een 15-tons vracht wagen .vaa.de'firma. Boele en Oostcr-. wijk uit Rotterdam gegrepen en op s':>? gedood. Dergelijke tafereeltjes kan men zien in de stad Mexico, waar bedelkinderen voor een paar centen „vuurblaasvoor- stellingen" geven. De jongens nemen «en mond vol kerosine en blazen deze 'iet de vlam. van ten brandend stokje. Het Italiaanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft vandaag meegedeeld, dat Italië het voorstel van de Grote Drie voor een vijfmogendhedencorvferen tie in zake Triëst zonder meer heeft aanvaard. De .Veiligheidsraad van de«Verenigde, Naties heeft Maandag op voorstel van de Verenigde- Staten beslóten de behan deling van het probleem-Triest opnieuw uit'te stellen.-':' - De Amerikaanse afgevaardigde, Cabot Lodge, had in het voorafgaande debat betoogd, dat de onderhandelingen om tot oplossing van het probleem te komen in de afgelopen weken een tamelijk be moedigende keer hebben genomen. Het was-wenselijk, aldus de Amerikaan, de resultaten van deze onderhandelingen af te wachten. De Russische afgevaardigde, Wysjlnsky, verzette zich tegen het voorstel van Lodge. Door uitstel zal de steeds toe nemende spanning in het gebied van Triëst nog toenemen, aldus de Russische afgevaardigde. By de Tweede Kamer is ingediend een achttal ontwerpen van wet tot: 1. Wüztgïng van de Invaliditeitswet, de Ziektewet, de Zeeongcvallenwet 1919 en de wet van 21 December 1950, stbk 590, tót uitbreiding van de toe passing van het Ziekenfondsenbesluit (verhoging 'loongrenzen). 2. Wijziging van de Noodwet Ouderdomsvoorziening (verhoging van uitkeringsbedragen en herziening van aftrekregeling). 3. Tijdelijke verhoging van renten ingevolge de invaliditeitswet en van de op die renten verleende toeslagen. 4. Tijdelijke verhoging van ongevalsuitkeringen. 5. Wijziging van de Kinderbijslagwet (verhoging kinderbijslagen). 6. WUziging van de Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers (verboging kinderbijslagen). 7. WUziging van de Noodwet KinderbUslag Kleine Zelfstandigen (ver hoging kinderbijslagen en inkomensgrenzen). 8. Wijziging van de Kinderbijslagwet (opheffing nadelen invoering vier peildata). Het indienen van deze wetten is een uitvloeisel van. de maatregelen, die ge nomen z\jn in verband met de voorge nomen huurverhoging van 1 Januari a.s. Allereerst moest worden nagegaan in hoeverre de loongrenzen, geldende voor de invaliditeitswet, de ziektewet en het ziekenfondsenbesluit, moesten worden verhoogd. Hoewel door de Stichting van de Arbeid geadviseerd is deze loongren zen thans jgelijk te brengen met die, gel dende voor de werkloosheidsverzekering (f 6000.acht de minister van Sociale Zaken het gewenst de betreffende loon grenzen thans niet verder te verhogen dan met 5% tot f 5.300. Met de zieken fondsen worden onderhandelingen ge voerd om tot een verhoging van f6000.— te komen, doch deze onderhandelingen zij nog niet beëindigd, zodat de minister meent, thans nog niet tot dergelijke ver hoging te moeten overgaan. Het gaat thans om een verhoging welke het gevolg Is van de huurver hoging. De coördinatie van de sociale verzekeringswetten komt later aan: de orde. De minister van Sociale Zaken deelt voorts mede dat hij het niet gewenst acht de loongrens van de werkloosheids wet met vijf procent te verhogen, san- ezien daardoor het verkrijgen van een- teid in de loongrenzen zeer zaL •wórden De maximtrm-dagloongrchs zou in ver band hiermede van 114,op f 14.70 ge bracht moeten worden. Ook hier acht de minister een verhoging van. meer dan vijf procent niet op haar plaats. Het advies van de Stichting van de Arbeid om deze loongrens op 116,te brengen zal hij voorlopig nog niet opvolgen. Daar echter bij de laatste verhoging van de loongrenzen van f 4925 tot f 5025, de maximum-dagloongrens van f 14, werd gehandhaafd, bestaat het voorne men genoemd bedrag van f 14,70 te brengen op f 15.—. De bij dit wetsontwerp voorgestelde verhoging van de loongrenzen zal in het algemeen niet leiden tot een,uitbreiding van de kring der verzekerden. Er dient De. Inspecteur voor de Scheepvaart, de heer- i. Met*, heeft .gistermiddag tijdens de sitting; van. de: Raad voor de Scheep vaart, die een onderzoek instelde naar 'de oorzaak van de aanvaring tussen - het M. S...Batavier I** en bet Spaanse houten zeilschip „San Estanlslao" op 31 Augus tus jJ. hij Kaap Finistcnre, de Raad voor gesteld „wanneer blijkt,', dat de aanwij zingen van de Raad inzake het varen op radar In', de wind (worden geslagen, de beirokken kapiteins tniet meer als getuige op te roepen, maar als betrokkene" en dit duidelijk te laten uitkomen In het oordeel van de Raad in deze zaak. De'Raad voor de Scheepvaart, aldus de heer Metz, heelt enige malen de aanbe veling gegeven, dat, „wanneet men in de mist gaat uitwijken, omdat de navigatie dit naar aanleiding van de door het radarscherm verkregen gegevens nood zakelijk maakt, men ruimer gaat uit wijken, dan meestal geschiedt". Als getuige werd in deze zaak ge hoord de kapitein van de „Batavier I de heer W. de H. uit Rotterdam. De kapitein vertelde hoe de, „Batavier op weg was naar Bordeaux en in de vroege ochtend van de 31e Augustus in de mist bij Kaap Finisterre voer. Om Op het B.PJI. terrein aan dc Von- deüngenweg te Pernis heeft zich gis termiddag een ongeval voorgedaan, waarvan twee schilders het slachtoffer zijn geworden. Vier schilders begaven zich in een butaantank en zij gingenr door het mangat via een ladder naar een twee meter lager gelegen bordes. De 42-jarige S. Beer uit de Gouvernestraat en - de 26-jarige S. W, Burgmans van deKa- tendrechtse Lagedijk hielpen de 35- jarige A. Vink van het Stieltjesplein, toen hij van de ladder op het bordes stapte. Vink struikelde en stortte omlaag, in zijn val Beer meeslepend. Beide man nen kwamen zestien meter lager op de bodem van de tank terecht en waren op .slag dood. Burgmans, die werd vast gehouden door Vink, kon nog juist de leuning van het bordes grijpen waar door werd voorkomen dat ook hij in de diepte stortte. De slachtoffers 'zijn naar hel Zuiderziekenhuis vervoerd. Pc Bri',se journalist .Tom Clarke is Mixs-n 'iayantrië door J" Egyp- ril. 5.40 uur kwam op het radarscherm dat op een bereik van 4 mijl was ingesteld, een schip, dat de aandacht van de kapi tein trok, omdat het de koerslijn van zijn eigen schip naderde. De kapitein liet van „halve kracht" terugschakelen op ,Jang- zaam", daarna op zeer langzaam' en vervolgens werden de machines ge stopt. Toen op de 'radar bleek, dat het onbekende schip voorover de „Batavier 1" zou gaan, liet de kapitein de machine tweemaal achtereen achteruit siaan en week hij iets uit Om 6 uur precies volg de de aanvaring. Het onbekende schip bleek een Spaanse schoener een hou ten zeilschip te zijn, dat bij wind kracht 5 met volle zeilen voer. Dit schip had natuurlijk geen radar aan boord en had de „Batavier I" niet op grote af stand kunnen opmerken. Naar de mening van de kapitein zou er geen aanvaring geweest zijn, als hij geen radar aan boord had gehad. „Dan zou ik mijn reis normaai hebben ver volgd en zouden wij van elkaar geen last hebben gehad." In zijn conclusie zei de heer Metz ten slotte ook, dat naar zijn mening „van de radar niet dat intelligent gebruik is gemaakt, dat volgens de moderne leer boeken mogelijk is". evenwel rekening mede te worden ge houden, dat een kleine categorie arbei ders op 3T Dec. 1953 meer verdient dan f 5025,—Deze categorie zal -per 1 Jan. 1954 evenwel onder de verplichte ver zekering komen te vallen, wanneer het loon met vijf procent wordt verhoogd, terwijl dé'loongrens daarentegen in ver band met'de voorgestelde afronding tot f 5300,met iets meer dan vijf procent wordt opgevoerd. De-minister acht het redelijk, dat voor deze categorie een zelfde overgangs maatregel wordt: getroffen als bij vorige gelegenhden is geschied. Kóningin Elizabeth van Engeland en haar echtgenoot, de hertog van Edin burgh, zijn gisteravond met de- Stralo- eruiser „Canopas", uit Londen vertrokken naar Newfoundland voor hun zesmaandse toer door heti Gemenebest. Het koninklijk paar werd op London Airport uitgeleide gedaan'door konin gin-moeder Elizabeth;, doorprinses Mar garet en door ledenvan de Britse verwa vliegvèldGan- der op Newfoundland in mist gehuid zal zijn, wanneer de „Canopus" daar heden: morgen landt. De machine zal kunnen uitwijken naar een half dozijn andere luebtbases, waar men zich gereedhoudt om haar binnen te loodsen. Een persoon is gedood en vier per sonen zijn gewond, van wie twee ern stig, bij een auto-ongeluk dat van ochtend om kwart voor negen is ge beurd op het gevaarlijke kruispunt in de Zeilberg onder de gemeente Deume. Een bestelauto uit "Warmond (Z.-H.) en een Volkswagen uit de .Meerkamp (gem. Deume) zijn door tot nu toe onopgehelderde oorzaak tegen elkaar gebotst. De inzittenden van de wagen uit Deume, vader en zoon V. en de heer J. v. D. werden alle drie zwaar gewond naar het ziekenhuis te Deurhe overge bracht waar de zoon V. inmiddels is overleden. De .beide inzittenden War mond en de heer Br. uit Noordschar- woude,' werden slechts licht gewond. Laatstgenoemde kon na behandeld te zijn -het ziekenhuis verlaten. Hedenochtend heeft de Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, mr W. F. L. graaf van Byiandt, officieel zijn op wachting gemaakt bij de minister-presi dent, dr W. Drees in diens kabinet. t -\ NOG twee zetels voor ons en de K.V.P., de A.R, en de C.H. zullen geen werkmeerderheid meer hebben in de Tweede Kamer! Dan zullen zij duidelijker dan tot nu toe hebben te kiezen tussen het conservatisme van Oud etc. of wel de toekomstwil van de P.v.d.A. Dat heeft de heer Burger verleden Zaterdag gezegd. Als de P.v.d.A. twee zetels meer zou krijgen heeft zij 32 zetels- Dan heeft zij geen werkmeerderheid in de Kamer, evenmin als enige andere par tijen. De reden waarom enige andere par tij zich dan zou moeten richten hetzij naar de partij van de heer Oud, hetzij naar die van de heer Burger, ontgaat ons. Waarom zouden de K.V.P., de A-Ri en de C.H. zich dan niet, evenals nü, aan hun eigen opvattingen houden en waarom zou in het compromis, dat een kabinetsprogramma hu eenmaal is, de haan van 32 socialisten of de haan van 9 V.V.D.-ers koning moeten- kraaien over 49 anderen? Wij concluderen uit de woorden van de heer Burger enerzijds een zeer overspannen partijpolitieke eigen dunk anderzijds een gevoel van spijt over de geslonken invloed van de F.v.eLA. Sint Nicolaas tijdens en bezoek aan de Vierbannenpolder, waar hij de,kinderen uit dit rampgebied blij maakt met geschenken. Van Londense diplomatieke zijde wordt vernomen dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Eden, een persoonlijke boodschap heeft gezon den aan de Perzische minister-president, generaal FazloIIah Zahedi, waarin hij aandringt op een spoedig herstel van de een jaar geleden, op het hoogtepunt-van het Perzische oliegeschil, verbroken Brits-Perzische betrekkingen. De bood schap is verleden week via het Zwit serse gezantschap te Teheran, dat thans de Britse belangen in Perzië behartigt, verzonden. Eden herhaalt hierin zijn reeds eerder geuite mening, dat het herstel der di plomatieke betrekkingen, 'een regeling van het oliegeschil .zal bevorderen. Generaal Zahedi heeft daarop verle den maand geantwoord dat de Perzi sche regering de voorkeur geeft.aan het eerst bereiken van overeenstemming over de beginselen, welke aan een op lossing van het oliegeschil ten grondslag moeten liggen." Eerst hierna zouden dan de diplomatieke J betrekkingen tussen beide landen moeten worden hervat. Het- -WittéiHuis'{heeft vandaag; mee-, gedeeld dat president-Eisenhower1- ver wacht in de ochtend van 4 December op Bermuda aan. te komenivoor zijn' con? ferentie met premier Churchill en; pre mier Laniel. Van andere zijde werd-' meegedeeld, dat Churchill 2. of 3 December zal aan komen en Laniel 3 December. S ïn een wetsontwerp tót wijziging van de kinderbijslag voor loontrekkenden. stelt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor de na 1 Jan, a.s. de volgende kinderbijslagen uit te keren: 48 cent per dag voor het eerste kind; 54 cent per dag voor het tweede en derde kind; 75 cent per dag voor het vierde en vijfde kind, en 85 cent per dag voor het zesde en vol gende kinderen. Bij het vaststellen van deze bedragen is rekening gehouden met de bijzondere noden der grote gezinnen, die door de huurverhoging enz. zullen ontstaan. Voor het jaar-1954 kunnen de kosten van deze voorgestelde verhoging van de kinderbijslag worden geraamd, op rond 20.700.000. Tegenover deze stijging van het totale uitkeringsbedrag staat, naar ruwe schatting, een stijging van de bij- drage-ontvangst van rond 14,000.000 als gevolg van de 5 pet. -loonsverhoging eh de verhoging van hét maximum-loon per dag voor de pfemieberékening van 'Gézfsn:' fiëf"'béstaairóë--'overschot ;van hetkindérbüslagverévériingsfonds;. - ten bedrage van rond 100.000.00Ö, zal hef over 1954" optredende tekort van hét fonds,, evenmin als .in de eerstvolgende jaren 'optredende .tekorten, tot verhoging van de kmderbsjslagpremie behoeven te leiden." - Ex-premier Mossadeq heeft gisteren tweemaal geprobeerd de zaal uit te lopen uit protest tegen de aanvallen van de openbare aanklager op zijn godsdienstig geloof. Schreeuwend: „Ik wil hier niet blijven als deze man doorgaat me een afvallige te noemen", probeerde Mossadeq tweemaal uit zijn stoel op te staan en naar dé deur te gaan. Beide keren werd hij tegengehouden door zijn advoeaat, Bozorgmébr, en door zaalwachters. Nadat hij het de tweede maal ge probeerd had, gaf de voorzitter van het hof de aanklager Azemodeh op dracht op te houden Mossadeq een afvallige te noemen. De Oostduiise autoriteiten hebben de Wesiduilse regering in een door vice- premier Ulbricht ondertekend schrijven f In Kenya is de rust nog steeds niet te-, ruggekeerd. Leden van de KiJooejoe- I stam, -uit welke] stam de meest fa natieke leden van de Man Mau poort- kwamen,-zijn thans ondergebracht in een speciaal leger korps. dat onder commando staat van de Engelse ko lonel Phillip More- combe Het korps heeft de beschik king over moderne strijdmiddelen en ieder lid heeft een volledige wapen uitrusting gekre- gen. Dit echter j weerhield de Ki- koejoe't er niet van tijdens een onlangs gehouden oefening met pijl en boog aan te treden. Sergeant-majoor Jogunu (links) met een conservatief lid van de stam gedurende da 2e- geroefening nabij GitfLUTiguri. verzocht tol de Westerse bezcltingsmo- gendheden dc volgende versoeken te richten: Schrappen der buitenlandse vorderingen op Wesi-Duiisland, terug brenging der bezeitingskosien lot vijf procent van het eindbedrag der West duïlse begroting en andere economische concessies. - „Voor alle andere verplichtingen van West-Duitsiand aan het buitenland' kan op een vredesconferentie een oplossing worden gevonden," zeide hij. De woordvoerder verklaarde voorts, dat de Westduits-Israëlische overeen komst voor schadevergoedingsbetalingen van West-Duitsiand aan Israël, dit ï.v.m. hetgeen de Joden in de afgelopen oor log van de Nazi's te lijden hebben ge had, één der overeenkomsten was, die nimmer door Oost-Duitsland zou wor den erkend. Tussen de SO en 90 percent van de Zuidsiavische kiesgerechtigde bevolking heeft «n de algemene verkiezingen van Zondag haar stem uitgebracht, naar op te maken valt uit de uitslagen In bijna de helft van de kiesdistricten. Er waren geen oppositiecandidaten gesteld. In 17 kiesdistricten waren „onofficiële" candidaten gesteld, tegenover de candida- ten ,van het Socialistisch Verbond. Een van de onofficiële candidaten, Nikol Andritsj, kwam met 19.372 tegen 4.870 stemmen als overwinnaar uit de strijd. President Tito kreeg in zijn kies district in Belgrado waar geen tegen- candidaat was gesteld, 34.768 stemmen uit een totaal mogelijk aantal van 35.575. De Kroatische kiescommissie heeft Maandag meegedeeld, dat er in sommige districten pogingen tot agitatie hadden plaats gevonden. De tweede phase in de Zuidslavische verkiezingen zou vandaag plaats- hebben wanneer 202 afgevaardigden moeten wor den gekozen voor het Hogerhuis, de Fede rale raad "van producenten, die' de ar beidersbevolking vertegenwoordigt. VoordatMossadeq opstoof had Azemodeh meegedeeld, dat de ex- premier Christen geworden was in zijn studentenjaren, ongevèer een halve eeuw. geleden in Zwitserland. Azemo deh zei, dat Mossadeq een these ge schreven had, waarin - hij V de Moham medaanse godsdienst aanviel. In zijn hartstochtelijk protest deelde Mossadeq het hof mee: „Ik kom uit een Mohammedaanse familie. Mijn .vrouw, is Mohammedaanse. Mijn moeder was een Mohammedaanse. Wij houden elke Donderdagavond een godsdienstige plechtigheid in ons huis. Mossadeq, die gedurende de eerste dagen van het proces meer dood dan levend naar de beklaagdenbank ge bracht moest worden, heeft zich thans geheel hersteld. Kaarsrecht loopt hij voor zijn advocaat uit, wanneer hij de rechtszaal betreedt en rechtop staat hij in de .beklaagdenbank om met zijn 'rechters te argumenteren- Nu en: dan grijpt hij i zijn -advocaat zo stevig hij de arm, dat deze ineenkrimpt van pijn. Waarnemers zijn. .van mening,, dat het proces tegen Mossadeq een Marathon zal worden, waarbij de ex-premier steeds sterker wordt en de openbare aanklager steeds zwakker. Conferentie in Parijs (Van onze Haagse redacteur) Xn een speciale conferentie, die begin Februari,in Parijs-zal worden gehouden, zal de voortzetting van de meteorologi sche dienst door middel van weersche- peii opde Atlantische Oceaan worden besproken. Het bestuur van de interna tionale organisatie voor burgerlucht vaart heeft hiertoe dezer dagen besloten. Het vraagstuk is urgent geworden door dat de Ver. Staten de vorige maand aan kondigden. dat de Amerikaanse weer- schepen op 30 Juni 1954. wanneer de in ternationale overeenkomst afloopt, te ruggetrokken zullen worden. Deze samenwerking op het gebied van meteorologische waarnemingen op het Noordelijk'deel van de Atlantische Oce aan, waaraan 15 landen deelnemen, om vat op het ogenblik 25 schepen. Zij die nen tevens voor, reddingsdoeleinden. De overeenkomst werd aangegaan in 1946 en loopt 30 Juni 1954 af. Een aantal ianden heeft laten weten dat het deze weer schependienst wil handhaven. Conform het voorstel van de Inspecteur voor de Scheepvaart heeft de Raad voor de Scheepvaart kapitein H. J. L. uit' Stadskanaal van het M.S. „Larix". dat op 6 September jl. in de Kalmarsund is ge stoten. gecorrigeerd door zijn bevoegd- Héid'om als kapitein te varen in ie trek ken voor de tijd van twee weken. Verder wordt voorgesteld de kinder bijslag voor kleine zelfstandigen te herzien. 7'.,« De kinderbijslag: voor de kleine.zelf standigen bedraagt thans voor het derde kind dit is het eerste kind waarvoor recht op deze bijslag bestaat f ;.0.28 per dag en voor bet vierde kindén vol gende kinderen 0.34 -per dag enpér; kind. Een verhoging van de bijslag voor het derde kind met 5 pot., waarbij: een afronding /naar boven j naarde., mening van de minister wenselijk; is,'-, brengt deze op 0.30 per dag. Wat betreft de verhoging ."van "de «hij- slag voor, vierde -en - volgendekinderen zijn de ministers vanoordeel, .dat- móet worden, voortgegaan met-tdé ;tot ttu';toe;' gevolgde gedragslijn, ingevolge welke, de bijslag ivoor deze kinderen werdigésteld op de helft van het hoogste dagbedrag-; van de kinderbijslag vóór lóontrekken-- den. Met betrekking;- tot laatstbedoeld bedrag is voorgesteld dit 1e brengen op 0.85,. in verband waarmede de kinderhU^; slag voor vierde- en volgende;«kindereni van-'> de kleine zelfsUndigen '-ymrëjte; brengen op 0.43 perdag. De- kosten, van: 'H. déze' verhoging bc-dragen:..-;rondi: 927,000 per jaar. - - ■«„[Tevens. xvóriti-f^ÓorgèstSAdfjMe'Jiakoé mènsgrens voor hét recht op kindertal]-* slag te verhogen met. 200^—. voorgestèli,;::;' de aan de invoe- peildata óp >?te Tenslotte- wordt nadelen vérhonden ring van de vier heffen. Bij dë invoering van de vier. peildata voor -de kinderbijslag (IV Jan^' 1 April, .Juli en 1. Oct.).,„werd. een bepaalde groep persohen gedupéerdildaar. de'; jaariuitkermg-J' werd teruggebracht tot .i een kwartaalaitkéring.^ïDe li nadelen' van de «invoering van; déze regeling worden «doordeze wetswijziging. 0Pr' gehéven. i"f-i n Asisen heeft de rij van. ver-': rassingen geopend.- Reeds Vrij- dag jl. arriveerde uit de Drentse hoofdstad het eerstepakket, voor het feest van vierhon-y derd kinderen, op 'ons hoofd-:; kantoor In Amstercfm.- Het gaat om de blijde lack.op kindergezichten, om de vreugde, van meisjes en jongens, dié de verjaardag van de Sint niet In de huiselijke kring vieren. Zij:, missen al 'zovéél; laten wij -- vrienden" in den lande er voor zorgen, dat ze toch een heerlijk avondje zullen beleven. Zend een pakje aan ons kan toor te Amsterdam, - Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amster dam, Rotterdamen omgeving zende een pakje aan ons kantoor in .de Maasstad, Witte de With- straat 30. Men kan ook aan het loket - van beide bureau's een geschenk afgeven. En vindt men het bezwaarlijk een pakje.te maken, wy hébben; gaarne voor de grote kinder- vriend ons gironummer ter be- - schikking', gesteld:' Postgiro no. 412739 en (voor Amsterdammers ook) T. 500. Met vermelding svpj „Voor het andere kind", welke aanduiding eveneens op de pak jes dient, voor te komen,. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1