De Indonesische crisis Middernachtelijke kabinetszitting Laniel wijkt niet voor Nationale Vergadering Debat over het E.V.G.-verdrag opnieuw verdaagd A.R. en C.H. willen meewerken aan Unie van Chr. democraten Piltdown: let op kaak Gecompliceerde aanrijding op Rijksweg bij Waddinxveen Rom(m)ancier EXPLOSIES IN LISSABON EISEN TAL VAN DODEN Mist legt verkeer aan banden Verlanglijst van Sint 1 ■A '1 Uitspraak zaak Fonteijn PREMIER PELLA VAN ITALIË IN ONS LAND AANGEKOMEN Vriendschap voor Nederland'' Kartosoewirjo in het buitenland Ethiopië bestelt sleepboten in Nederland Koude houdt niet aan AUTO'S KROPEN OVER DE WEG 34 WOENSDAG 25 NOVEMBER 1953 r ELFDE JAARGANG No. 2630 Weerbericht m Indonesisch leger her overt Takengon Italië en Nederland ver heffen gezantschap tot ambassade Opheffing Centraal Rijksbureau Westelijke nota over Oostenrijk Vijf auto's in botsing Veiligheidsraad "berispt Israël^. m Veroordeeld tot 2 maanden -\ V_ Ambtenaren staken in Italië Diner Dafaks vallen Buntok aan Het verkeer te water, te land en in de lucht in en om de hoofd stad heeft in de nacht van Maan dag op Dinsdag, maar vooral gis termorgen vertraging ondervon den van de mist, die zeer wis selend was Zo kon het ver keer, dat van het Gooi naar Amsterdam komt over de .grote Rijksweg, 's morgens voor half- negen vrijwel ongestoord door gang vinden Na halfnegen werd de mist echter dikker, zodat, toen de grote stroom van foren sen kwam, de auto's over de weg kropen Lord Ismay naar Bermuda TTET verlanglijstje van de, Sint (voor de 100 kinde ren in R'dam en de 300 kin deren in „Groot-Emmaüs", 5 Ermelo) is onbescheiden. De kindervriend, die deze kin- deren-zonder-thuis volgen de week wil verrassen, kan van Slles gebruiken: Ji mfl Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1) Postbus 1)12 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19 30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •f-Gravenhaee: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Bgg 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel 67882 Abonnemenfsnriic 49 cent ner week. j 2.13 per maand. f 8 35 oer kwartaal Losse nummers 13 cent Vercchiint dagelijks Directie: C. A. KEUMXG en Mr K. VAX HOUTEX 1 ~N. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. STIJGING VAX. TEMPERATUUR. l - f Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen en plaatseljjk mist. Hier en daar enige motregen. Staging van temperatuur, 'maar in het Oosten van het land aanvankelijk nog lichte vorst. Overwegend zwakke Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. <j o Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUIXS SLOT GELIJK onze lezers gezien hebben, zijn de Verenigde Staten, Enge land en Frankrijk voornemens op de Bermuda-conferentie ook de situatie in Indo csië te bespreken. Men zal licht geneigd zijn te zeggen: dat is hoognodig en men had al veel eer der de situatie daar te lande, die eco nomisch en politiek met de dag slech ter wordt, eens onder de loupe moe ten nemen. Intussen is van belang hier goed te onderscheiden. Engeland is het land geweest, dat het initiatief nam om de kwestie Indonesië ter tafel te bren gen. Engeland heeft er op gewezen, dat o.m. de droevige economische si tuatie in Indonesië daar het commu nisme in de hand werkte en dat In donesië zo wel eens naar de rode zude zou kunnen overlopen. Engeland zal dat wel oprecht ge meend hebben en het zal daar ook wel een grote mate van gelijk in heb ben. Maar er zit ook nog een ander as pect aan het Britse optreden. Want een van de voornaamste re denen, die door Engeland naar voren is gebracht als oorzaak van de slech te economische toestand in Indonesië, is de rubberkwestie. Ook de tinsitua tie is trouwens moeilijk. Indonesië be leeft thans een soort rubber-crisis en het deelt dat lot met Malakka, dat tot het Britse rijk behoort. Engeland, het voor Indonesië opnemend, neemt het daarmee tegelijkertijd voor zich zelf op. En tegen wie neemt Engeland het op? Het neemt het op tegen de Ver enigde Staten. Want de Verenigde Staten zijn de grootste rubberafne mers en zij beheersen daardoor en mede door hun rubberreserve en hun productie van synthetische rubber, die goedkoper kan zijn dan de natuur rubber, de rubbermarkt. Wat Engeland beoogt is faciliteiten te verkrijgen van de Verenigde Sta ten, om daardoor een lonende afzet van natuurrubber mogelijk te maken. DE Amerikanen hebben zich al duchtig daartegen verweerd. Zij hebben erkend dat de situatie in In donesië slecht is. Maar, zeggen zij, dat is geen kwestie van rubber, maar van politiek wanbeleid in Indonesië. Bat is een kwestie van regeringloos heid en gebrek aan een behoorlijke democratie. Ongetwijfeld is dit ook waaT. Dat de zaken in Indonesië slecht gaan, is zeker niet alleen zelfs niet in de eerste plaats een zaak van verhou dingen op de wereldmarkt. Het is in de allereerste plaats een gevolg van het feit, dat het Indone sië tot een zelfstandige staat heeft la ten worden, voordat de Indonesiërs bekwaam waren zulk een staat be hoorlijk te organiseren en te bestie ren. De schuldigen aan dit bedrijf zijn Engeland en de Verenigde Staten. De Amerikanen zeggen: Indonesië beschouwt de Verenigde Staten nu ais „zondenbok", zoals het eertijds Neder land als „zondenbok" beschouwde. Wij mogen veilig zeggen: het is de schuld van Amerika en Engeland zelf, dat Nederland indertijd „zondenbok" werd. Als wij Nederland hadden gelaten ,op de plaats, waar het in het belang van Indonesië zelf en van de gehele wereld behoorde, behoefde Amerika nu geen „zondenbok" te zijn. Op de komende Bermuda-conferen tie worden Engeland en Amerika ge confronteerd met hun eigen fouten, hun eigen wanbeleid. Ze krijgen hun streken thuis. Wij zeggen het niet met genoegen. Want de chaos in Indonesië is een ramp voor de hele wereld. En het is niet gemakkelijk om nu een weg ter ont koming aan te wijzen. De strijd om de Europese Defensie Gemeenschap In de Franse Nationale Vergadering is nog steeds niet ten einde. Vanmorgen vroeg werd het debat na een voorstel van één der Gaullistische afgevaardigden opnieuw met grote meerderheid van stemmen verdaagd. Om twee uur vanmorgen had premier Joseph Laniel zich met zijn ministers naar het Elysée begeven om president Aurioi van het verloop der debatten op de hoogte te stellen. Onder voorzitterschap van de president werd op bet Elysée toen een kabinetsraad gehouden, waarin Laniel ge machtigd werd de vertrouwenskwestie te stellen. Deskundige waarnemers in de Franse hoofdstad vragen zich af, of Laniel er in zal slagen zijn Europese politiek vandaag veilig te stellen. Men neemt aan, dat geen der partijen bereid is momenteel enkele weken voor de presidentsverkiezingen -de minister-president naar huls te sturen. In een grote rede heeft Laniel gis teren zijn buitenlandse politiek verde digd. Achter de regeringstafel luisterde de minister van Buitenlandse Zaken. George Bidault, vermoeid toe. Tevoren had hü gelegenheid gekregen zijn Vrij dag afgebroken redevoering voort te zetten. De rede van de premier was een laatste beroep op de Assemblee om eensgezind achter de regering te staan. „Wij staan aan de vooravond van be langrijke beslissingen en slechts een eensgezind Frankrijk zal zijn rol in het politieke spel van het ogenblik goed kunnen spelen". „wy zijn niet van plan als waarne mers naar Bermuda te gaan", aldus <$'i minister-president, die de Assemolée duidelijk ir.aakte, dat het zijn voornemen is Amerika en Engeland met de meeste klem te verzoeken hun troepen in Europa te handhaven. „Een formele en langdurige verbintenis van die landen zal door Frankrijk gunstig worden ont- Vanmiddag heeft de Italiaan te minis* tcr-pretident Pel la tn hel Haagse Ge* meentPnuiseum een mozaïek onthuld i»ji het Nederlandse volk ten geschenke aangeboden ter herdenking tan de terbondrnhcid tan hat Italiaan** ett het \ederfandtp tofk bij dc 01 erttromings ramp in de Pox lakte in Not ember J951 en de dijkdoorbraken in Nederland in Februari 1953- Minister Luns heeft hel mozaïek tn ontvangst genomen en ter bruikleen aan het Haugse Gemeente museum afgestaan. Het mozaïek ts een cop ie tan het mozaïek in Ravenna uit de 6de eeuw Schepen in de haven van Classis", vangen Laniel legde er de nadruk op dat dit Het Centraal Comité van de Anti Revolutionaire Party heeft zich in prin cipe bereid verklaard mee te werken aan de Unie van Christelijke Democra ten! (Nouvelle Equipes Internationales) onder voorbehoud van enkele punten waaromtrent een nadere regeling nodig wordt geacht. Het hoofdbestuur van de Christelijk Historische Unie is bereid ge bleken, voorlopig voor een jaar ip medewerking te verlenen. Het gerechtshof te Den Haag heeft vanmorgen arrest gewezen in de zaak tegen óe 54-jarige ex-sergeant-konstabel A H, Fonteijn uit Amsterdam, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan smaad schrift- Het Hof veroordeelde F. tot twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Het Hof achtte bewezen dat F. zich had schuldig gemaakt aan smaadschrift door in een pamflet opzettelijk de goede naam van enige artsen aan te randen. Voorts zou F. er met in zijn geslaagd het bewijs dat zijn pamflet waarheid be vat te leveren. Het Hof meende dat het niet waar- -schïjnüjk kan worden geacht dat de dokters valsheid in geschrifte zouden hebben gepleegd F. verklaarde tegen dit arrest cassatie aan te zullen tekenen. "2:" >-W Deze koppen zijn. reconstructies won de befaamde „Pilbdown-mens over wie studenten veertig jaar lang van alles hebben moeten leren. Totdat geleerden van het Bntse Museum de vonge week onomstotelijk aantoonden dat de kaak en een tanddie in deze reconstructie verwerkt zijn, van eer, aap zijn geweest. Ze waren, kundig vervalstdoor een grappenmaker neergelegd in een grintkuil in Sussex, waar tevoren een zeer oude mensenschedel was gevonden. Deze ontmaskering betekent, det de „missing tink" weer verder weg is dan ooit De Britse kranten wijden aan de geschiedenis hele bespiegelingen. De Tunes' schrijft, dat nu een beter begrip mogelijk ts uan de oorsprong van de mens. Maar de „Daily Telegraph" vindt, dat weer bewezen ts, dat de ene gissing evenveel waard is als de andere Intussen onderzoekt men bruins ook de bijbehorende werktuigendie destijds in de grmthuxl zyn aan- getroffen Men vreest, dat dit ook wel niet eeM geweest sulUn sifn - De Unie van Christeliike" Democraten is sinds de bevrijding werkzaam met Parijs als hoofdzetel. Zi) heeft ten doel contacten te leg gen tussen die groepen en die politieke persoonlijkheden in de verschillende na ties, die uitgaan van de beginselen van de Christelijke democratie. De Neder landse afdeling werd tot heden gevormd door de K.VJP. Hoewel in België, Frank rijk en Italië de nationale afdelingen der Unie een vrijwel uitsluitend Rooms Ka tholiek karakter dragen, is dit met name voor Duitsland niet het geval, omdat aan de Christelijk Democratische Unie van Adenauer ook de Protestanten in Duits land medewerken. In de parlementen van Straatsburg en Luxemburg is een geregelde samenwer king ontstaan tussen de vertegenwoor- öigers van de Christelijk-dcmocratische partijen van de verschillende landen, waarbij ook de Anti-Revolutionaire en Christelijk Historische afgevaardigden betrokken zijn geworden, zodat deze in het fractieverband van de Christelijk democratische groep zijn opgenomen. Daardoor is vanzelf de vraag aan de orde gekomen, of nu ook het contact tussen de drie Christelijke partijen in ons land ten behoeve van deze interna tionale samenwerking niet diende te worden bevorderd. één der voorwaarden is. die moet wor den ingewilligd, wil zijn regering be reid zijn het EVG-verarag te bekrach tigen. Als tweede voorwaarde noemde de premier de inwilliging van de Franse •>.-scn mei bet ekking tot het Saargebied. IVi; houden rast aar» aea economische unie en zijn voor politieke autonomie. „Alle overige kwesties kunnen bestu deerd en besproken worden", aldus de minister-president. Opzienbarend m de rede van Laniel was de passage, waarin hij de commu nistische rebellen m Indo-China uitno digde om redelijke voorstellen voor een wapenstilstand te doen. „De Franse regering eist geen on voorwaardelijke overgave van dc Vlet Minh, maar het moet mogelijk zijn tot een soortgelijk vergelijk sis in Korea te komen. Frankrijk wenst een einde aan de oorlog tn Indo-China te maken, opdat het zijn rol als een der eerste naties van Europa beter zal kunnen vervuilen". Aan het eind van zijn betoog vroeg de premier opschorting van het debat, teneinde de regering in de gelegenheid te stellen een resolutie in zake de buitenlandse politiek op_ te stellen. Toen de Assemblée niet bereid bleek aan deze wens te voldoen, verzocht La mel Herriot de-vergaderingdte verdagen om kabinetsraad te -fafnnen? houden. De- Kamerpresident ging hiermede' accoorcl Vervolgens had op het Elysée de eer der genoemde kabinetsvergadering plaats. Toen het debat heropend -vas, werd een socialistische resolutie aan de orde gesteld, waarin het Europese leger met opsomming van bepaalde voorwaarden werd aanvaard. De Assemblée weigerde deze resolutie in behandeling te nemen, zo lang de regering niet met een eigen resolutie was gekomen. Om uit de ontstane impasse te komen besloten de afgevaardigden toen maar het voorste] om het debat een halve dag op te schorten, te accepteren Vanmiddag om drie zou de vergade ring worden voortgezet. Bij communistische vakbonden aange sloten Italiaanse ambtenaren hebben Dinsdag besloten Woensdag 24 uui te staken in verband met een geschil over hun salaris met de regering. De staking betreft alleen de ambtenaren van de de partementen en de staatsmonopolies te Rome. Het Indonesische leger heeft Takengon heroverd, dat sinds 24 September toen de militairen zich uit deze plaats terug trokken in handen is geweest van de opstandelingen in Atjeh. Takengon werd heroverd door legereenheden uit Blang- kedjeran. Andere eenheden rukten op uit Bireuen naar Blangrakal, Lamoahan, Tritip en Redelong. De bevolking van Takengon vierde de terugkeer van het leger met het uit steken van vlaggen. Op de staatsonder nemingen in de omgeving van de stad is het werk reeds hervat. Naar het ANP verneemt hebben de regeringen van Itahe en Nederland be sloten hun wederzijdse gezantschappen te verheffen tot ambassades. Deze be slissing is genomen op grond van de be staande nauwe relaties tussen beide lan den, mede in verband met de ontwikke ling der Europese samenwerking. Het .ministerie van Economische Za ken deelt mede, dat binnenkort het Cen traal Rijksbureau zal worden opgehe ven. Aan het personeel van dit bureau, dat thans nog 70 ambtenaren en ar- beidscontractanten omvat, zal per 1 April 1954 ontslag worden verleend. De betrokkenen genieten voorrang bij de aanstelling van personeel bij andere rijksdiensten. De Westelijke diplomatieke vertegen woordigers in Moskou hebben Woensdag de Sowjet-regering een nota overhan digd, waarin wordt gevraagd om hervat ting van de besprekingen over een staatsverdrag met Oostenrijk, aldus is te Parijs vernomen. HM. de Koningin ontving iamnargen om half tuanlj in hel paleis aan het Voor* hout, de Italiaanse premier Giuseppe Pelia. De Koningin in gesprek met de premier. De Italiaanse premier en minister van Buitenlandse Zaken, de 51- jarige Giuseppe Pelia, is Dinsdagavond met de trein wit Rome in Den Haag aangekomen. Hij werd begroet door de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. W. Beyen, die vergezeld was van mr, W. van Tets, chef van het protocol. De heer Pelia zei zeer verheugd te zijn een bezoek te brengen aan de Nederlandse regering en een boodschap van vriendschap aan het Neder landse volk te kunnen overbrengen van de Italiaanse natie. 9? Hij merkte op, dat het bezoek, dat minister Beyen enkele maanden geleden aan Italië bracht, de banden van vriend schap. die er bestaan, nog meer heeft versterkt. De Italiaanse premier zei ver volgens, dat Nederland steeds een be langrijke rol speelt in hetgeen een gezamenlijk doel is: de verwezenlijking van een steeds nauwere Europese inte gratie. De minister-president, dr W. Drees, heeft in het Kurhaus een officieel diner aangeboden ter gelegenheid van het be zoek van premier Pelia. Behalve deze en de zeven leden van rijn gevolg zaten van, Italiaanse-zijde hierbij aan de'heer '"Caruso,'-Italiaans-gezant hirctgC. stede- en graaf Murari Italia CorteTEfra, eerste secretaris van het Italiaans gezantschap. J Van Nederlandse zijde waren behalve de gastheer aanwezig de ministers Beel, Beyen, Luns. Van de Kieft en Mansholt, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, mr Jonkman en mr Korten- horst, mr Fock en Baron van Tuyll van Serooskerken, secretaris-generaal resp. van het ministerie van Algemene Zaken en-hst ministerie van Buitenlandse Za ken, Graaf van Bylandt, hoge commis saris der Nederlanders te Djakarta en oud-gezant van Nederland te Rome, dr Boon, onze tegenwoordige gezant te Rome. alsmede van bet ministerie van Buitenlandse Zaken mr Esehauzier, directeur-generaal politieke zaken, drs Van der Beugel, directeur-generaal van het economisch en militair hulppro gramma, en mr Van Tets, chef van het kabinet en directeur van het protocol. Vijf mijnwerkers zijn 'Woensdagoch tend om het leven gekomen en drie ge wond als gevolg van een mijngasont- ploffing in een mijn te Berkamen in het Ruhrgebied.. De lijken., en de gewonden zijn geborgen. -- Het te Semarang verschijnende blad „Koeang Po" zegt te weten, dat de Indo nesische regering documenten heeft, waar uit zou blijken, dat de leider van de Daroel Islam. Kartosoewirjo, zich thans in het buitenland bevindt. Waar wordt niet vermeld. Andere zegslieden evenwel beweren, dat deze berichten alleen wor den verspreid om de regering op een dwaalspoor te brengen en dat de kans. dat Kartosoewirjo werkelijk het land heeft verlaten, zeer gering is. Deze zegs lieden wijzen er op. dat de hulp uit het buitenland, welke hij scheen te verwach ten, niet is aangekomen, omdat alle toe gangen zijn afgesloten. (Van onze correspondent) Dinsdagmorgen vond op de rijksweg Rotterdam-Den Haag naar Utrecht een gecompliceerde aanrijding plaats waar bij in totaal vijf auto's meer of minder ernstig'werden beschadigd en tengevol ge waarvan een der bestuurders in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Op de helling van deze weg naar de brug over de Gouwe passeerde een vee wagen een colonne auto's komende uit de richting Utrecht. Een eveneens uit Utrecht komende Volkswagen wilde ook nog passeren. De wagen kwam daar door op hst linker weggedeelte terecht Toen de bestuurder in de mist een te genligger zag aankomen trachtte hij door krachtig remmen een botsing te voorkomen. Door de gladheid van de weg draaide de auto volledig om. De Volkswagen sloeg tegen een auto van de Nederlandse Spoorwegen, waarin de president-directeur, de heer F. Q. den Hollander, was gezeten. Deze auto liep lichte schade op en de inzittenden kwa men met de schrik vrij. De Volkswagen evenwel kwam hierna nogmaals in botsing, dit keer met een tegenligger, een luxe auto bestuurd door Ir. Horstman, directeur van een glas- Naar in Addis Abbeba vernomen wordt heeft Ethiopië een eerste order voor schepen geplaatst bij de „Industriële Handelscombinatie Holland" in Den Haag. Deze maatschappij, een combinatie van Nederlandse scheepsbouwbedrijven, heeft een contract kunnen afsluiten voor de levering van vier sleepboten, twee van 350 p.k. en twee van 600 p.k. Deze sleepboten zullen dienst doen in de havens van Massaoea en Assab. Volgens berichten in de Indonesische pers hebben 300 dajaks, gewapend met vuurwapens, speren en messen, een aan val gedaan op het plaatsje Buntok, dat op 200 kilometer ten Noorden van Bandjermasin ligt, enkele uren bezet en konden eerst worden verdreven, nadat de politie versterkingen had gekregen. fabriek uit Sas van Gent. Door deze beide botsingen werd de Volkswagen bij na geheel vernield en liep de bestuur der de heer Abels uit Utrecht vrij ern- stige verwondingen op. Hij werd naar het Van Iterson ziekenhuis in Gouda ver voerd. Ook de auto van ir. Horstman liep veel schade op. Maar de mist en de gladde weg ver oorzaakten nog meer moeilijkheden Een uit Utrecht komende auto, be stuurd door een dame reed op de toe getakelde auto's in en ook nog een vijf de auto bestuurd door een Engels mi litair botste tegen de kluwen op. Het verkeer werd gedurende ruim een kwartier gestagneerd, waardoor aan weerszijden enige honderden auto's wer den opgehouden. p ROF R-omme heeft een boekje geschreven over zeven jaar ka tholieke politiek. Dr. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, besprak het in het- R.K. propaganda blad „De Opmars."' Hij schrijft: „Bij eerste lezing gunt gij u geen tijd om elk woord te wik-' ken en te wegen, gij verslindt de 87 pagina's als een boeiende- roman." „Daarna gaat gij er wat rustiger voor zitten en komt dan tot de con-' cïusie: hoe heeft de auteur kans ge zien om deze bewogen periode, met( zo'n breed penseel, met zulke preqjeze kleuren en olympische rust op het doek te brengen..."" „Lees het voor de derde keer en probeer het nu eens extra-critisch te verwerken." Met alle respect voor de heer Kor tenhorst en voor prof. Romme, maar als het nodig is om een boekje drie maal te lezen alvorens het op de rechte waarde te schatten kan men het moeilijk met een boeiende roman ^vergelijken. Iets wat wij trouwens met alle erkenning voor de dualiteiten er van overigens bij lezing ook al ont- - dekt hadden. t (Van onze weerkundige medewerker) Eindelijk is het weer toch belangrijk- kouder geworden en .daarbij Is de win ter even om de hoek komen kijken. Gis terenavond laat wees het kwik-op som-, mige plaatsen, in het Zuiden van het land 5-6 graden onder O, elders vroor, het 1-3 graden. Deze koude is een -ge volg van opklaringen waarbij het aard- - oppervlak in de nacht sterk afkoelt. In de hogere luchtlagen is het echter nog, warm. De ballon die gisterenmiddag, in De Bilt werd opgelaten registreerde-op. enkee meters hoogte een temperatuur, van om het vriespunt, maar op 800 me ter hoogte wees de thermometer 13 gra- den. i. In Rusland heelt de winter In alle - strengheid zijn Intrede gedaan. In Noord. Rusland vriest het 30-35 graden en in de omgeving van Moskou komt tot 20 gra den vorst voor. - Deze winterkoude breidt zich evenwel niet-naar het Westen uit. Daarentegen f dringt zachtere lucht van de Oceaan-.via. Engeland langzaam- naar het -Oosten-C door. .De eerste paar dagen-kan deze-ff, oceaan-luchtstroming onze omgeving niet- Vat1, bereiken, zodat in ons land het huidige weertype met lichte vorst in de nacht qn overdag temperaturen- .boven5 -het sy, vriespunt nog even voortduurt.:.--. - ,7' <uV» „V Bü een serie verschrikkelijke ontploffingen in een munitiefabriek^ r Lissabon zijn tenminste 14 personen gedood en 220 gewond. - 1 De grootste explosie vond plaats in de mijnenfabricage-afdeling van het reusachtige stenen gebouw. Hierdoor en door'de volgende ontploffingen* stortte een regen van stenen en puin neer op de arbeiders die Juist hun"5 schafttijd hadden beëindigd. - Door de hevige luchtdruk werd het lichaam van één arbeider honderd- vijftig meter weggeslingerd. - Een groot aantal gewonden waren trampassagiers die in een tram zaten,* welke door de ontploffing in tweeën werd gereten. - Tot dusverre zijn de stoffelijke resten van 14 slachtoffers geborgen. Vee! vrouwen in verschillende delen van de fabriek liepen gapende won den op tengevolge van rondvliegende glasscherven en stenen. De ontploffing deed zich voor op de eerste étage van êen gebouw, waarin 87 arbeiders mijnen onderzochten. Het gebouw werd vernield, terwijl in een omtrek van ruim 200 meter daken van de huizen gelicht werden en de ruiten verbrijzeld werden. De reddingswerkzaamheden waren uiterst gevaarlijk, omdat tussen de puinhopen tal van niet-geëxplodeerde mijnen, handgranaten en 10.000 lonten verspreid liggen. De omvang van de ramp zou nog veel groter geweest zijn, indien niet 200 militairen, die in de fabriek een De Veiligheidsraad der Verenigde Naties, heeft besloten Israël „in de krachtigste termen te berispen" voor de aanval van 14 October op het Jordaanse dorpje Kibya, waar toen 53 Arabieren vermoord werden. Het ergst getroffen werd het scheep-, vaarbverkeer. In ScheHingwnude lag gistermorgen orn 11 uur nog een vrij grote vloot, sdhepen te wachten op oeter weer voo* de tocht ovorhet •Iselmeer. Aan de andere zijde van Amsterdam, in het Noordzeekanaal en in IJmuiden lagen grote zeeschepen te wachten om buitengaats te kunnen gaan. In bet Noordzeekanaal lag ook een aantal kustvaarders vast met bestemming Amsterdam. Op Scbtpbol heeft men Maandag avond laat last van de mist ondervon den. De laatste machines van de KLM naar Londen en Parijs zijn niet uitge vlogen en ook de binnenkomende ma chines uit deze steden moesten ver stek laten gaan. a De omstandigheden, waarin school meesters leven, is in Bulgarije reden van ernstige klachten in de pers. He» blad Tschernomorski Front schreef."' dat m de vorige winter de onder wijzers gebrek hadden aan hout en' verlichting en de huur niet konden betalen. Nu brak de winter weer aan* en ,nog waren, geen voorzieningen ge troffen. speciale opleiding krijgen, .op het ogenblik van de ontploffing in de -na- - burige kazerne aan het koffiedrinken waren. Naar hst hoofdkwartier van de N.A.V.O. te Partji bekendmaakt, zal de secretaris generaal der N.A.V.O.. Lord Ismay. >de besprekingen, welke president Eisen hower. premier Laniel en premier Chur chill In het begin van de volgende maand PP. Bermuda zuUen houden, gedeeltelijk, bijwonen zulks op verzoek van Sir Win ston Churchill. •r I 9 Poppen, foto-albums, breitas- jen, nagelgarnituren, blokken dozen, treintjes, kleurpotloden borduundoosjes -.akdoeken, leg- puzzle*, boe- Ken, knikker spelen, kalen ders, schemer lampjes,, thee serviesjes, foi nuisjes („en oeste vrrien- ten, denk ook aan ie grrote kin- lerrs", vraagt Piet) verfdozen lostpapiei, broches Het begin van de stroom aari ieachenken is er reeds. Oud- Josmeer, Bodegraven, Baarn. iwartsluis, Bergen op Zoom, Krabbendjjke... tieten ztob niet, onbetuigd. Tot dusverre gaan de rieine plaatsen de grote steden 'óór! Een pakje voor het andere ind. Zend of brenr het naar ons loofdkantoor. Nieuwe Zfjds Voorburgwal 225 In Amsterdam, if naar ons bureau in Rotter-* dam, Witte de Withstraat 30, Qif verzoek van de kindervriend vermeiden we ook gaarne ons gironummer: postgiro 412739 ct T. 500.» - A - j4> £#$3 t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1