[et behoefte element Moskou nu aceoord met conferentie in Berlijn I i t de een E.D.G. KLEIN EUROPA m DEN HAAG Mr* Beyen uitbouw van Conferentie weigert onder ogen te zien Russisfiiiei: hö^. ChurcliilTs adjudanten bedwongen de ^evolutie De bijeenkomst der Grote Drie Nota veroorzaakt opwinding in Den Haag Van „De Spar m(MÊt:ÊÊë 1 m H Hoeden geïnspireerd óp het nieuws HANDGRANATEN ONTPLOFTEN TE DJAKARTA 1 W$f< 7 - 'V - ''V? ff .ff*-- Franse schaduw over de ministers wmB mim en warm weer terug Belgische bij 't Hoeft niet veel '\:te;lkösten|É^ RIJDAG 27 NOVEMBER 1953 mmaÊmrnÈs ELFDE JAARGANG No. 26^ Weerbericht Soepelheid bij de huurverhoging Rhee naar Formosa Scoóterrij der dood aangetroffen Onder trein gelopen en gedood ï-sti EERSTE RONDE IS ,GËWÖNNEN;' EeÉiaöaé^tivie Prins Bernhard hervat zijn werkzaamheden '0 "r" vv:'*;':v d v' Zie verder pagina 3 Constitutionele monarchie v in Cambodja? J - - „Zwarte Zee" Bereikte iJKattegat^ Sï'ïii i gotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclet 39215 <8 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.3019.30 uur R Zaterdags 11—18 uur: Telefoon 29216 'i-Gravenhage: Huygenspleln 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 3 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.1S per maand, fi i 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. c. A. KEUNIXG en Mr K. VAN HOUTEN f',1./- T' Geldig van Vrtfdagavondtot Zaterdagavond. - WEINIG VERANDERING i - i.v-'"'tt Overwegend droog weer met veel bewolking. Matige.; tot krachtige wind tussen Zuid en Zuidoost. Weinig verandering In temperatuur. y-h> O O Hoofdredacteur: Dr 3. A. H. 3. S. BRlllNS SI.Oï; v'. ,V <77 IJ de behandeling van de vesti- eingswet-bedrijven, enkele we- .n geleden ïn de Tweede Kamer, is levendige discussie gevoerd over vraag of naast de zg. objectieve vestigingseisen van credietwaardig- ieid handelskennis en vakbekwaam heid' ook nog een subjectieve eis zou Inmeten worden gevoegd, n. de eis lat er aan een nieuwe vestiging be- oeite bestaat. Het was de P.v.d.A- die sterk op »t stellen van deze eis aandrong. En héti'as de minister van Economische Zaken die deze eis met grote over tuigingskracht bestreed, in overeen stemming met de meerderheid der Kamer. Wii zullen met dit zg. behoefte- dement nog wel meer te maken krij gen en daarom is het goed er ons rekenschap van te geven,, hoe wij orineipieel staan tegenover de inscha keling van dit behoefte-element Om precies te zijn, moeten wij zeg gen: hoe staan wij tegen het hante ren dóór de overheid van het behoef- to-element als medebeslissende fac tor bij de vraag of een vestigings vergunning zal worden verleend. •Want het is vanzelfsprekend, dat de aspirant-ondernemer, die zich ves tigen wil, wel ter dege rekening houdt me* het behoefte-element en met de vraag of er plaats is voor zijn zaak en of daar een stuk brood m te ver dienen is. v De minister en de Kamermeerder heid hebben zich terécht op het stand punt gesteld, dat de overheid daar in het algemeen buiten moet blijven. Daar zijn in wezen twee grote ar gumenten voor dit standpunt aan té voeren. Allereerst dit, dat hantering van hét behoefte-element door de over heid als normale algemene regel in strijd is- met - het beginsel, dat het ingrijpen van de overheid in de eco nomische sfeer niet "verder behoort: te gaan don het geven van leiding in gróte lijn en het globaal beheersen van de strategische; punten van het economisch proces.'Wanneer men het behoefte-element in de vesti gingseisen betrekt, grijpt men zeer diep ïn in de persoonlijke sfeer van talloze mensenén "is men verplicht zich als overheid met de details van bet .particuliere; bedrijfsleven in al iijn onderdelen te gaan bemoeien. De':ministèr brengt de afwijzing deze bemoeiing in verband_ met 4e*hs adhaving 'van de democratische een zeer principieel' purit'betreft,' r'.Hét mag principieel niet. Dot ii.dua Het kan practlsch niet. Dat het -Hantering van het behoefte-ele- 'inantals algemene regel zou. nl. met zich brengen een zeer intensieve over- *- heidsbemoeienis, die een enorme staf van médewerkers zou vergen tenein de alle factoren te leren kennen;: die op de „behoefte" betrekking hebben. En als dat allemaal zou zijn bestu deerd dan zou nog het antwoord op de vraag: is er behoefte aan de ves- tiging van een onderneming door me neer X., ons ontglippen.J r De minister heeft dat kernachtig uitgedrukt door te zeggen: - Als men zegt er is geen behoefte aan een nieu we kruidenier, dan moet ik opmer ken: er is 'altijd behoefte aan een betere kruidenier. De behoefte is niet zo simpel te fixeren als de voorstanders van de int voering vanhet behoefte-element menen. .Zij "onderschattende econo mische gecompliceerdheid van- dit vra«igs tule. 1 •v En daarom is terécht het hehöefté- êlemèrit als algemene, vestigingseis .afgewezen. TV/f VAR hiermee is men natuurlijk D-1 niét helemaal.van het sociale, pro bleem' af, dat gesteld wordt, wanneer vóór sommige bedrijfstakken voor sa nering gepleit wórdt. En men mag zich niet tegen ;een dergelijke inci dentele sanering verklaren op grond vanhet feit; dat .wij het „behoefte element", als algemene vestigingséis niet kennen. Wié? zö'een. algemene staatkundige regel hanteert, miskent de taak der overheid met betrekking tot hét spaaklopen 'var. verhoudingen in het maatschappelijk leven en. miskent ook de functie van zulk een algemene 'regel, die een algemene richting aan geeft, waarnaar men, bijzondere om standigheden daargelaten;Krijn koers bepaalt. De.-minister heeft er dan ook- op gewézen, dat-het mogelijk is in zulk een bijzonder geval een wettelijke re geling voor een bepaalde bedrijfstak te maken, waarbij 1 wel 'niet het be hoefte-element bijbenadering wordt gerekend. 'V'v;:T Wij vernemen nu al geluiden van mensen, die op grond van _dc- discus sie bij de vestigingswet zich menen te moeten 'keren tegen elke inciden tele saneringsmaatregel/Die discus sie geeft daarvóór'échter, geen grond én afgèzien daarvan zou dit ook wel volslagen onjuist, zijn. Rusland hèeft de Westelijke mogendheden gisteravond voorgesteld om op een nog nader vast tt stellen datum een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken te houden. Als plaats van samenkomst stelt de Sowjet-Unie Berlijn voor. De inhoud van de nieuwe Russische nota,die in de drie Westelijke hoofdsteden gelijktijdig ontvangen, werd, is nog niet gepubliceerd en het is dan ook nog niet te zeggen of de Grote Drie op de Russische nota zullen ingaan. TvT Een woordvoerder van het State Department in Washington heeft ver klaard," dat de nieuwe nota een antwoord is op de nota van 16 Nov., waarin het Westen Moskou de voorwaarden heeft bekendgemaakt, waarop -het be reid is In óverleg te treden over een Oostenrijks vredesverdrag en de eenheid van Duitsland. De voorwaarden, die Rusland had gesteld, werden in deze nota verworpen. Minister Dulles zou vanmorgen met zijn adviseurs bijeenkomen óm de jongste Russische nota te bestuderen. De nota van Moskou heeft.de Weste lijke leiders overvallen op het moment, dat zij zich gereed maken om naar. Ber muda te vertrekken. In Washington sprak men -van „een bliksemstraal uit heldere hemel". Men neemt in de Amerikaanse federale hoofdstad "aan, dat de Russen hun eis om ook communistisch China aan de conferentie te,laten deelnemen hebben laten vallen. De jongste stap van de Russen - kan èchter; ook worden gezien in het-licht van het diplomatieke „zenuwen-offen sief" tegenFrankrijk. Men weet in Mos kou dat er niet veel voor nodig is om de Franse Nationale Vergadering bet EDG-vedrag te laten afwijzen. Mor gen zal de regering-Laniel de Investie van vertrouwen stellen en het :is,, best mogelijk, dat dé Russen geloven, door déze nieuwe stap, Frankrijk in een nieu we crisis te stoften," Mocht morgen La- niel tot aftreden Worden gedwongen dan zouden immers de belangrijke be sprekingen die deze week in Den Haag worden gehouden en de conferentie',op. de Bermuda-eilanden geheel .opv losse «chroeven komen te staan. - "4 Xn Den Haag, waar déinlnlsters van ^fleln Europs" bijeen heeft de nieuwe -^tu«dsehe atap dan ookgrote opwiaff?* veroorzaakt. -' Onmiddellijk •di'we^niatersf .vdóri'.zil «roj" de In de gelegenheid Ie stellen hun stand punt t4i.v. deze nota kenbaar te maken. Het nieuws werd kort na middernacht in Den Haag ontvangen, en onmiddellijk waren de verschillende woordvoerders van de delegaties bereid om hun com mentaar te geven. Adenauer was zeer voorzichtig in zijn uitlatingen. Hij: was van mening, dat de nota. vóór een definitief standpunt:: kam worden bepaald; eerst zorgvuldig bestu deerd zou moeten worden. Zijn staats secretaris,- prof. Hallstein, voegde hl et nog aan toe: „Het zou best'een list kun nen zijn." yf' ■:-i" ;4v'VV,"' De" Nederlandse minister van'Buiten landse Zaken, mr. J. Beyen. deelde medé, dat de nota geen:invloed'zal. hebben: op de politiek vande Nederlandse-rege ring; „Wij zullen binnenkort het EDG- verdrag ratificeren. In:.Frankrijk zal de invloed" echtergfbot. kunnen; zün.7;;. Ook minister Van Zeeland lietzich zeer. voorzichtig uit. Hij noemdeda, nota Ugroot nieuws'.'en I-sprak van een ^.gun stig teken." t*. .'i De geneesheren hebben Z.K.H. Prins Bernhard toegestaan zijn werkzaamhe den, zij het voorlopig, niet in de om vang en bét. tempo van voorbeen, te hervatten. r - Dè Prins zal vandaag een bezoek brengen aan de KE.M.A té Arnhem, -Dl henSening van de uitkeringen op grond van de Noolwet Ouderdomsvoor ziening: aal waarschijnlijk niet tijdig voor 1 Januari ais. haar beslag kunm® krijgen. Vele ouden van dagen zullen daardoor moeilijk reed» direct de verhoogde huren kunnen betalen. In verband hiermee heeft de minister- vanWederopbouw op verzoek van de minister van Sociale Zaken de gemeente besturen verzocht te bevorderen dat de huurverhoging-;-niét zal worden geïnd Vóór het tijdstip, waarop de verhoogde ouderdómsuitkeririg zal' worden uitge- keerd (n.l. voor woningen in beheer bij gemeentebesturen éii woningbouwvereni- gingen). De-minister heeft de gemeente- besturen verzochtde woningbouwver- enigicgen in dezelfde zin te willen aan schrijven. 'Van links .naar/.rechts- de ministers:. iPaul r tjan$iZeeü^^ft0el0), Pella (ltalië)'i^Biëdt'(Luxemburg), Adettaiter (]V^Duiisla^)^É^en$y (Nederland), Fairódi - van^het. •fJE Vrije Universiteit biedt in hef V kader van haar mülioet-actié-''r-; .voor de uitbouw van haar medische} faculteit een insigne aan, waarop het}- I motto van haar actie"— De Meiboom! in de Kap staat afgebeeld: een- groenend boompje met een,vlag in des.;," top. Op de in den lande .gehouden; vergaderingen voor het millioen-plan wordt dit speldjer al druk verkocht:*.- - Het lijkt ons echter' niet ondienstig,. er de V.U: op: te wijzen, dat men blijkbaar in eigen huis ditembleem^ nog niet kent. Een studente van dè> V.U. althans,.een .van haar collega's met dit speldje getooid ziende, vroeg verbaasd: He, wat heb' je daar opjje,;;; jas? Is dat van „De Spar"? Vóoreo-v ver u het nog niet mocht weten, „De/ Spar" is als we het wel hebben, eenj inkoopcombinatie van winkeliers! -* Het zou daarom, v dunkt ons, geen J' kwaad -kunnen wannéér de organisa--.. toren van het; millioen-plan -eens be-| gonnen de studentèn./met'deze„on-ySJ derscheiding" te1-decoreren!- Zé zou- den daarmee tevens "in 'de lijn wer-1 ken van hem, aan wié hét,motto,s- De Meiboom in de Kap ontleend' is, .want in- zijn adeputatenfede vanï 1913 breekt Kuyper een lans voor het} - - laten meeleven \yan"Jó(e::j3óngeji5[éüays in'de strijd der1 geesten eri v0or }de^; noodzaak hente blijven wijzen bp} Gods gunst in de strijd om het" christelijk onderwijs 'in het verle- dén bewezen! - De president van Zuid-Korea Syng-: man Rhe'e}is vandaag onveïwacht pep; vliegtuig naar Formosa -gegaan r. voor een bezoek aan president Tsjang?Kal. Sjek van nationalistisch China. 1 St. Catherinedag naderten de_ on- getrouwde meisjes van 25 jaar, die; in de modebranche .werken, maken 'zich in Frankrijk op om deze dag naar behorente vieren. Zij/dragen: óp tie dag k.fantastische -■ hoeden; en «teren pes* - Gesaeen»d««p. .sullenf»»n {prittet, De verkeerspolitie teTilburg heeft gisteravond om 18.10 op de Ringbaan Zuid aldaar een onderdeel van de grote verkeersweg Eindhoven—Breda f een 26-jarige jongeman uit Oosterhout (NB) genaamd M. O. dood aangetrof fen. In de onmiddellijke nabijheid van het dode lichaam lag een zeer licht be schadigde scooter," die volgens de 'Til- burgse politie van deze jongeman is geweest. Aangezien de doodsoorzaak niet kon -wordenvastgesteld;verzoekt de verkeerspolitie te Tilburg aan per sonen, die inlichtingen óver het ge beurde kunnen verstrekken,, zich bU haar te melden. Telefoon K 4250 nr. 24444. „De. soep. wordt niet zo heet gegeten als s& tvordt opgediend". Dit gezegde was letterlijk van toepassing dp de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bech, die deelneemt aan de ministersconferentie in Den Haag en Donderdagmorgen met zijn collega's uit andere Europese landen werd ontvangen door het Haagse ge meentebestuur op het Oitde Stadhuis. „Beter' hard geblazen dan de mond gebrand*...," dacht de minister. "Woensdagavond is een handgranaat "ontploft in hc'. -gebouw van het minis terie van Justitie te Djakarta ongeveer ilOO meter, van het paleis van de presi dent, heeft de politie te Djakarta bekend- - gemaakt - Tezelfdertijd, aldus de politie, ontploften - talrijke handgranaten m de haven van.Djakarta, Tandjong Friok, on geveer .12 km vanT de hoofdstad. Er zijn 'twee mannén 'gearresteerd. - De ontploffing in het ministerie -vond plaats in de kamer van de 'minister. In .dezelfde kamer wérd .later -nog een oa- ontplofte granaat 'gevonden. Deontploffingen in Tandjong Priok '.vonden plaats nabij reen politiebureau, ;'eéh milirair tehuis ren een spoorweg station: Er is geen mélcling: gemaakt van slachtoffers. Omtrent de motieven tast men in. het duister. - Óp de overwegaande Zuiddijk te Dordrecht is Donderdagmorgen om streeks 8 uur A de H. onder een passe rende .trein - gelopen. De man was op slag dood." Het treinverkeer ondervond enige vertraging. f to-: j: dtl w r*1 - (Van onze parlementaire redacteur)V" Ondanks formele optimistische verklaringen heerste er op de gisteren in's-Gravenhage geopende conferentie van de ministers yan Buitenlandse Zaken van KleinrEuropa het gevoël, dat men te ver geefs bijeen was. Zwaar drukte ,de afwezigheid van de Franse minister Bidault, die in Parijs bleef in afwachting van de stemming over èen_ motie van vertrouwen ter zake van de Europese integratie. Het voortbouwen aan de grondslagen van een politieke Europese Gemeenschap is ook het onderwerp van de. Haagse conferentie. Dé conferentie werd gistermiddag geopend door de Luxem burgse minister Bech. die in zijn rede Den Haag de .bakermat van het volkenrecht noemde en verklaarde: „Lanzaam maarvzekerwordt Europa opgebouwd. Het uur heeft thans geslagen, pm' gouverne mentele beslissingen te nemen". Bech .verklaarde, dat daarvoor een helder oog en een vaste wil nodig waren.777 waarin gesproken wordt^bvern-de."instél- ling van een Europese'^-Ass'emblée- 'eri een Senaat, die contrBle^-zuUem.ültöefé- nen op het commissariaat? vanéde ;E.ur. Defensie Gemeenschap.""- ^- 7, De overige ministers van j Buitenland se Zaken, met name de Belgische mi nister Paul van Zeeland, keerdef zich tegen de opvatting-van minister Beyen, omdat dit een stap terug zóu betekenen op de weg naar de Europese eenwording. Hij vergeleek de door minister Beyen voorgestelde procedure met de proces sie van Echternach. Bondskanselier Adenauer zei slechts: „Je suis tout a fait d'accord avee mon collége beige". (Ik ben het volkomen eens met mijn Belgische collega). Minister Van Zeeland en de overige ministers bleven vasthouden aan de op zet van de politieke gemeenschap als overkoepeling van de Europese Defen sie Gemeenschap en de Kolen en Staal gemeenschap. De conferentie zette zich. vervolgens aan der. behandeling van het. rapport, dat-de,plaatsvervangers,van de zes mi nisters van Buitenlandse Zaken in Ro me hebben opgesteld.Er -is éen lijst gemaakt van de. onderwerpen, waarover deze plaatsvervangérs hét in Rome eens geworden -zijn.; Deze onderwerpen zullen hedenochtend,, door-deministers- worden besproken. De Nederlandse minister '^an Buiten landse Zaken, mr, Beyen, heeft gister middag op de ministersconferentie van het Kleine Europa een krachtige-rede gehouden, waarin hij als het standpunt van de Nederlandse regering heeft ge steld, dat het onjuist zou zijn de moei lijkheden, die in Frankrijk gerezen zijn over de ratificatie van het verdrag in zake de Eur; Defensie Gemeenschap niet eerst onder de ogen te zien alvo rens de onderhandelingen over de Eur. Politieke Gemeenschap voort te zetten. De Nederlandse regering, heeft alle begrip voor deze moeilijkheden en is bereid met Frankrijk herziening van het E.D.G.-verdrag te bespreken. Zij wenst deze. zaak echter los te zien van'het vraagstuk van de Eur. Politieke Gemeen schap en aan de herziening van het E.D.G.-verdrag prioriteit te verlenen. Naar de mening van minister Beyen had het geen zin nu al over de instel ling en de bevoegdheden van de Eur. PoL Gemeenschap te spreken, wanneer dé E.D.G. daarbij betrokken zou-wor. den. Minister .Beyen wilde de .zaak yan de Eur. PoL Gemeenschap bevrijden van de slagschaduw die de al of met- ratificatie vanhetE.D.G.-verdrag ;.in het Franseparlement daarover werpt. Da Nederlandse minister van Buiten landse Zaken stélde 'zich- voor ,1 dat de herziening van hét E.D.G.-verdrag, zoals Frankrijk'dit; werist,-"zal-geschieden óp basis van artikel 38 van dit verdrag, De jonge koning Norodom Sihanoek heeft het volk van Cambodja-beloofd; dat hü een groot deel van zijn koninklij ke rechten na :de ^eerstvolgende algemene •verkiezingen zal afstaan aan: het volk. In éen boodschap, die werd uitgezon den over de radio/ kondigde de auto ritair regerende koning zijn voornemen aan om een constitutioneel vorst te worden zodra de nationale verkiezingen achter de rug zijn. Norodom vroeg ookom zelf de dele gatie te leiden van Cambodja om -de be sprekingen met Frankrijk .over de on afhankelijkheid tot een goed einde te brengen. St. Nicolaas per helicopter} Woensdagmiddag omstreeks half vijf is op .de- Rijksweg". 16onder Dordrecht een drie-assige trekker met oplegger-in brand gevlogen. Twee banden en een laadbak werden vérriield. 'Dè oorzaak ligt in :één geklapte band, die tengevol ge van wrijving in, brand was geraakt. feest, tijdens: k.een" partijtje";-dat. hun wórdt aangeboden door hun. baas: De' naaisters van 'het "hóedenntod'e- hüis: Ctaüde St. Cyr, hebben hun feesthoeden voor haar een Icovd kunstjeal klaar: Het-zijn- kunst- toerkjes geworden, 'gêvtuspireerd; op het nieuws.'iBovèn links ziet men Jo nas. de Walvis", dié enige tijd in Va rijs tezien 'vaas, 'én' gróte aftrek'bij •'■Tii-J wjA?.->j de Parijzehaars hadonder links^ toont een symbolische' confersntks.}vftn.- de\- Grote* Vrie op dé;Bërn}U(^miTOden^||}|} middèn^dè^etel'van-f^pr^^Mi^a^iMé de:'fFrarKe.fR룫fjKefc}};%£fl^ vrijkomen tijdens de komèrïde e.presi-) dentsverkiezingen, omdat president,:- Auriol ïzich -. niét'..mécr sfeït.-De:middeZsfe;:GcrtKaririëftè,:-héë/t£|;S}| zich [docir^dey.k<meridèfóè'ê^ieidjigéh^:0r vHëaéndéFstMo^uyiCredhÜ'iYimtlird^i^^^k niet; :de lepels werdenZniet4,vèrgeten::.kfy:-':: mm - Y '1 q ...Hedenmorgen kwam dè Friinse Na- tionalé Vergadèring bijeen "ofrTbet de bat óver de buitenlandse-politiek van minister Bidault voojité zétten. Zo als, bekend zal. in }de loop van dit'de bat géstémd nioètén'.worden "over éen vertrouwenskwestie, dié de minister president Laniel? aan" deze politiek heef t vérboridehï;.A.2 j;l /fiï-. Daniel was dé éérste, die vanmorgen he t"woord/tot;:dis>'vp]ksy ertegen woor- digers richtte. 'Hijlichtte 'hét 'rege ringsstandpunt toé: H én besprak oma. ookde jongste nota van.- Rusland. Hij noemde het. voorstel van Moskóu be moedigend:*;,Frankrijk- is' bereid - om de onderhandelingen aan.te gaan. Het heeft dat gezegd en het-'blijft bereid dat te doen". «-"C-'t - Onmiddellijk na dé rèide van de pre mier-deelde de minister van Buiten landse.: Zaken; George- Bidault; mede, dat hij besloten" had af >,te treden. '"Géén kwartier later trokBidault zijn pnislag-aanvrage echter weerIn. Hij had tóen een kort onderhoud -met de premier/gehad. Op het. moment, dat ■wjj dit -schrijven was ons nog:- niet bekend, wat Bidault tot het indienen van zjjn ontslag had bewogen. Het. is - intussen wel zekér dat de nota der Russen in de kringen van het Franse' parlement grote verwarring heeft gesticht.- Verschillende parle mentariërs weten niet, wat zij.; nu zullen doen. Er zijn natuurlijk tegen standers van hét'ÉDG-vefdrag, die er een reden té meer in zien om hun stem aan dé voorstellen} dér'regering te onthouden. Daarentegen zijn er an deren, die misschien; 'zullen aarzelen De regering van minister-president Winston Churchill heeft de eerste ronde gewonnenvan de „slag om1 de televisie". Het Hogerhuis verwierp met 157 tegen 87 stemmen" een motie van afkeuring over het regéringsplan om commerciële televisie-uitzendingen in te voeren. De regering-Churchili, die -'op drie fronten televisie, oorlogspensioeneri en het Suezkanaalprohleemaanvallen van eigen mensen moest-doorstaan had voor de beslissende: stemming van gis-, ie raven; de volledige steun der - partij genoten geëist. - Hóewei "de regeringmet .een .meerder heid" van 70 stemmen; won, eisten de te genstanders van commerciële/televisie een. „morele overwinning", vobrzich op. Zij taxeerden hét aantal peers, dat zich van de stemming onthouden, had; op ;80 tot 150, en achtten het mogelijk, .'dat 'de regering haar televisieplannen zou. her zien- alvorèns ze aan het Xiagerhuis voor te leggen. •De aanhangers van' dè regering ont kenden echter, dat velen zich van de stemming onthouders hadden. .Tin het Hogerhuis worden diegenen, "die zich van een stemming onthouden, niet officieel geteld. ■-AT* In iets langer dan een uur hebben Chiurchills naaste medewerkers Donder dag de „opstand" van 53 "conservatieven tegen de Weigering: van deregering om de pensioenen van officieren 'uit de 'eer ste wereldoorlog te verhogen," beteugeld. Eén - aantal conservatieveléden was van' 'mening,' 'datvna 'de-'toespraken1 van Eden eri Butlerde opstand zo góed als afgelopen was. l! - De- sleepboot „Zwarte-Zee",-van li. Smit en Co's InternationaleSleepdienst, heeft gisteren, op 600mijl West ten Noorden van Valentia (W-estkust Ier land) - hét in moeilijkheden verkerende Zweedse - schip :„Katteg»t" bereikt- T De sleepboot heeft mét - het Zweedse;, schip op sleeptouw koers gezet naar Gothen1 burg. de -regering ten val te brengén Met i tal'.wan;'gewichtige conferenties v -r de deur}"«zullen- zij het'^éra-'waagstuk^^t vindenjlïankrijkTzohdér'lrégéi&gSiitëjgïliSi De pers wah'-Groof-Bfittenniej eride;' Verenigde Staten- heeft niét nag^atéh 1Èmb er met.nadruk, op. te wyzen, datrdeT/;^}|lf Russen welbewust deze/nota. hehbëni>T>»:-lV volksveriegeuwoordigLng-'moet;::kiëzéii;Si,|^ tussen het voortbestaan van,het.kabi-, -xl net-Laniel epeen politieke crisis". iSS O - g VA 'Agf. t=; /'T-. w Vyaartchijnlijk'- tengayöig»yanl'da kRch-;? te..mist ii .éannachtTop ,.bet*e"üó»a^T«*eL/T"" opvöndc«halve:vnujl.';tehT^esleri-;»viri3t'dé';|,. ■TOuitor0n,:.:d#;j:B01gisch0i|;fa5riM4»i^Ut^sjJ|® 1 Jeaidne"-,gesriand.,-TDa.ï.uüg^aiori5Sed-T5f dingboien „Joan.r eehjbéaóékvaanT'deiyèrtiöénTliö-Hei^^^aS^^'11 leragweg :dó rióep Tvaa^bét5fiü^?itèdorSi»^» te beschouwen:, vaartuig aai^etróffenTT-.v:.. met vier mar. aan boord.-\Eeri,- hunrièrTT-'' was 'reeds/overleden.'.- ;Aanvanlceiyk; haddèn?rich;;aUé?:^dë:i»«g den van-" dè bemanning van' 'dëze';;Bélgi-Ti-;sg||. sche kotter, aan boord ■v-nn .de slo.;p. be-; - - geven doch twee zijn na korte.tijd 'pvër-T'TT-- boord gesprongen. Tot nu toe is over'hgtS' lot-;van; deze "twéé Belgische :vissëis¥hietp;®S5 bekend. De motorreddingboot:.,^riasS|;.|;ff? blijft 'in dé omgeving '"van?dSY.;A'--v> Hendrik" kotter zoeken. Ik had geéri speelgoed Jméer^ënS/ toen heb ik in de winkel hiaar een .partytje-.. knikkers::;;Agekocht,i|r£alsStt" - waar-onder van j die .tmóóié^sltiyNH^® tors,- waar wij- vroeger zo'; dol/öp!TT SWaSt waren, vertelde gistermiddag een"^? dame. die een Sintcrk'aaspakjè voor. de kinderen.van {-'„Zoekt:" het -Verlorene", kwambrengen.-; Weet. u, zei- ze, ik. wildé ••tbèslistT.' iets doen. Kijk, van. een .aardig/; "lapje maakte ik eenTknikkerzalEit en zó heb ik voör i weinig'Tgeld- j; zo breed hebbéri V weahetï-nlét*:" toch nog een leuk' cadeau.; - Ibóerdaad.- dat was'^het/ Dpet;/,-. -, u het ,ook zo, els u., op zoldér'iiöfvfe vip; éeri. akist:vmèt":ver^iénTmlri!g#fi' gen- geen speelgoed meer - viridtfi#, Als iedereen i wat - doet.v dan ,,kari:':,J de Sinterklaas-actie slagenïvrNogi'; een goedé week scheidt ronsAvaiH-i •het .gieerlijkeavondje".",.Ma6k:fdé;.\ zak met cadeautjes van :dè »'goédè;.>:.;; W, Sint": nóg voUer.- nrnak'. varjavonai&Y nog -een pakje klaar, énstüÊüci-jl het- naarde jiWitté.. dev WithstraatS- ;.-30"- .-inHöUerdam.jïfDe^ï.Vöor-raad't'/pJ ■pakjes groeit- M..aardigv"maar".5';nC er,- kam/nóg #meerirb'ij!%ife)®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1