De meiboom in de kap Bidault toch naar Den Haag Laniel verkreeg slechts NAAR BERMUDA ZONDER MANDAAT Mini eters werken onverdroten voort Conjunctuur - situatie is aarzelend Gunstige ontwikkeling van de export en investeringen wensen rapporten over Antillen en Stdindnié Bidault en Adènaiier zülvèrï m*oespmke^^ -\r Ned. regering zal verzoek negeren Neergang behoeft niet te volgen Stremmen Hoge verwachting opGroot Emaus' m m ZATERDAG 28 NOVEMBER 1953 r~- ELFDE JAARGANG No. 2633 Weerbericht m Arrestant ontsnapt (met buikpijn) Flinke opklaringen MIN. ZIJLSTRA ANTWOORDT KAMER 'Nieuwe ;-'ajrestaties'i;iu||: zaak-DeRid Weinig resultaten verwacht II „Wezen' •ti N51 Gunstifz Geestig GISTEREN waren wy iti Ermelo, waar joe:-£ 'óp verzoek van de Sint 'een kijkje hebben genónien::opl „Groot Emaus", hétgrote* kinderdorp, met jongens m, meisjes, die zo heel gemakte*, kelijk vergeten worden! Efj levendaar enkele honder-Z- .den hinder énin' de-Uejtijd:- van 5 tot 21 jaar,,jeugd in~ de schaduw.' m ;ktady;:f,3®'ïlÓhS:|iiliS^ife - Witte de Withstraat 90 Telefc 29S15 (3 1.)' Postbus 1112 Postgiro No. «24519 Klachtendlenst abonnementen 18.30—1950 uur Zaterdags 17—18 uun Telefoon 28216 •j-Gravenhage: Huygecspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115488 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent pér week. 2.18 per maand, 6.S5 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. i ii 1 11 i 'in Directie: C. A. KEDlsTNG 'en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. '..y; TOENEMENDE WIND. Veranderlijke bewolking eh droog! 'weer, maar* morgenmiddag in het Noorden van het 'land kan» op wat lichte regen. Matige tot krachtige langs ";de Waddenlcust later harde -. Zuidelijke tot. Zuld-Wea- toiijke wind. Over het algemeen Iets. lagere tempe raturen, ■- Hoofdredacteur: Dr J. A H. 3. S.BRUINS SULOT ONDER deze titel hield dr. Kuyper in 1913 zön deputatenrede. Kuyper ontleende dit opschrift aan een bij de bouwlieden in zwang zijnd gebruik. Het was bij hen regel, om, ais de bouw van een nieuw huis-zó ver gevorderd was, dat hét-fundament m de grond lag, op dat fundament de 'muren stonden en op die muren de binten .in de. kap. .waren gespannen, men, eer het laatste loodje gelegd werd, een toon van dank en jubel het horen en uit het bos een uitlopend groenend boompje haalde, dat dan langs ladder en stellage naar boven werd gedragen en aan de kapbalk werd vastgebonden. Dan stond de Meiboom in de kap'. Een gebruik, dat ook nu nog hier en daar in zwang is. Welnu, voor de bouwlieden van de vrije christelijke school, was in 1913 het ogenblik aangebroken om de Mei boom in de kap te planten. Het ge bouw van de vrije schooi naderde zijn voltooiing. Nu eindelijk was van re geringswege een wetsvoorstel inge diend, waarin schier letterlijk terug te vinden was, wat Kuyper en de zij- nen steeds in de schoolkwestie haduen bepleit, nl. de vrije school régel en de staatsschool slechts daar waar de •vrije school ontbrak. Nu werd het tijd om samen de Meiboom te hijsen m dekap van het gebouw der vrije school. Zeker, er yfas hier nog maar sprake van een wetsvoorstel. Het ingediende ontwerp was het dak nog niet. Dat kon éérst de wèt brengen. Maar-al is, zo gaat Kuyper in zijn rede voort; dit voorstel nog slechts de kap, we zien in die kap dan toch met het oog des geloofs. nu reeds wat er uit komen moet en wat er uit worden zaJ. „Nu of over vier jaar, maar de volle victorie der vrije school, ze kómt!" tT IT komt ons voor, dat wel me mand meer dan de Vrije Univer siteit .het recht heeft dit woord van Kuyper te herhalen. Nu .zij op weg js naar haar vijf en zeventig-jarig, be- itaaoC dat fn 1955, zo de Here wil, ge vierd zal worden, en daarin naar de afbouw., van wat haar. tot een volle dig'uitgegroeide universiteit zal ma ken, heeft zif onder bet motto: de Mei boom in de kap een grootscheepse beweging opgeroepen om deze vol tooiing oók metterdaad te realiseren. God .heeft .de V.U„'. deze grootse fs tohepping van Kuypers creatieve geest,1 wel uitzonderlijk willen' .éegeneri.! In 1380, het jaar van haai;:sticht!ng, Mond-zij ':daar,tnaar«8*?S^raëh'vau' haar >atichter,. ,'met 'dèyuiiiversiteitz- nsam'tdthlozens toe yerleéen. Ze telde slechts drie faculteiten, met .yijf hoog- leraren en vijf studentenAan geld was ze arm. Met wetenschappelijke kracht sober bedeeld.^Aan der. men sen gunst eer gespeend dan verzadigd. Evenals de christelijke lagere school werd ook deze christelijke hogeschool het obj eet van libérale 'verguizing. Het was de universiteit van bierbrouwers en koekbakkers. Het spotblad j.Uilen- spiegel" hielp haar bij haar opening aan het volgende .-feestprogramma: „Buitengewone evoluties op de strak- gespannen lijn onzer stichting, met of zonder balanceerstok, uitgevoerd door het gehéle gezelschap der professo- ren. Tevens 2al professor Abraham op treden in zijn buitengewone werit- zaamheid in de hogere gelooCsgymnas- tiek; zijndenog jnooit door enig gere formeerd? theoloog 'vertOond." In het hospitium mochten de studenten na- ttnirlijk-nietaan: tafel'Verschijnen zon der slabbetjesmet bijbelteksten er op geborduurd. Later, in 1904, wist Troel stra de V,U. niet beter te karakteri seren dan als de isoleer-inrichting voor zwakke geesten, die zoveeüjraogelijk moesten wórden gehouden in de plooi, waarin de geesten van 'papa .en mama 'nu eenmaal gelegd :war«i. Een inrich ting,?'dienstbaar aan de theologie van een partij, welke een bekrompen, po litiek versuft deel vertegenwoordigde van het Nederlandse volk, dat niet door zedelijk en intellectuele krach ten, maar door verzwakking der libe rale bourgeois-partjjen tijdelijk In ons land eerste viool speelde! Teen nogheette, alle. talent lihks.té.huizen en bij -rechts was niets anders dan achterblijven te constateren. ff? HANS! telt deze hogeschool door de. gunst van God bijna .tachtig docenten en meer dan achttienhonT. dérd studenten. Haar wetenschappé- lijkheid staat ook in de ogen van andere; inrichtingen van hoger onder- wya inons vaderland buiten dis- cussie. Haar -beginsel bleef ongerept: de vreze des-Heren het begin van. alle wetenschap. Zestaat echter, voor de Meiboom in de kap kan worden gebonden, nog vóór een omvangrijke taak. Als onder deel-van haar geheel nieuw te bouwen inrichting moet allereerst aandacht geschonken worden aan de bouw van twee klinieken, voor interne en chi rurgische .geneeskunde, ten behoeve van de afbouw van haar medische fa culteit.: vj Zeer voorlopig en zeker niet te hoog geschat moet er op worden gerekend, dat,; voor aankoop, van grond en bouw der 'twee klinieken, hete i gen aan deel dér V.U. dus afgezien van ae regeringssubsidie alleen reeds twee millioen zal bedragen. Een millioen hiervan is door middel van de busjes van de; Vrouwen V.U.-hulp reedisbinnen." Het' andere millioen zsl nu in een tijdsbestek van twee jaar in 'het ..kader van het nu ontworpen millioenplah -.moeten worden opge bracht. -Wil- men althans in 1955 ae Meiboom in de kap zien Hét is .daarom,, dat allen, die tot; ae gereformeerde gezindte behoren; drin gend worden opgeroepen hieraan.mee té werken. Mèt de christelijke Univer siteit in - Zuid-Afrika is de V.U. de .éni ge 'werkelijke universiteit in heel de wereld, waarhoogleraar yn student V vóór de'a°nvang'van-V">' '"'lege het President Eisenhower, die niet xuiear tilt aan dé boie aantijgingen van sena tor McCarthy,temidden van de Ame rikaanse jeugd. De foto toont hem met een Schotse baret, die hem ten ge- sehenke uierd aangeboden op Thanks- gii-ingdny. (Van onia corraspondant) Da lobrtkar Chr. d E„ *on 24- jarig* arbeider zonder razte -rerblijf- plaala, dia onlange op hat station in Banum' -ward gearresteerd- haafl kans gezien la Bloemendaal I# - ontsnappen. Da 'arrscianl werd van aan halt serie in- brakan verdacht. onder meerin Hilver- sum. BussunvrLaren,- Naarden- en ook la BloemendaaL Toan bij langs da polilia- bureau's tn das* plaatsen -werd gevoerd, nam hij ju Bloamandaal zijn kans waaT om ar van door la gaan. Tijden» één verhoor in het hoofdbureau te Bloamendeal wendde w. .d.:B. -buikmjn voor; waarvoor hij enige-malen naar pet tollet ging. Dat 'ging driemaal goéd; doch de vierde maal kwam v. d. B. nietterug. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Be poli tie van het gehele, land spoort thans naarstig naar de vluchteling... De Franse premier, Joseph Laniel, heeft. Vrijdag in de Nationale Vergadering een vertrouwensvotum gewonnen, daardoor zijn regering gered en het mogelijk gemaakt de Bermuda-conferentie bij te wonen. In de Nationale Vergadering verkreeg hij een, meerderheid van 31 stemmen; 275 afgevaardigden stemden voor, 244 .tegen. Het conflict tussen degenen die het Europese legerplan steunen en de nationalisten, die zich verzetten tëgen.de herbewapening van Duitsland in het kader van de Europese verdediging, heeft gedurende dit debat dat een week geduurd heeft zijn climax bereikt. De. uitslag betreffende deze kwestie was twijfelachtig, daar het onzeker was hoe de Gaullisten zouden stemmen. Tenslotte hebben zij besloten de regering niet ten. val te brengen in dit 'uiterst gewichtige stadium van de internationaleaangelegenheden, maar Laniel hun afkeuring vanhet Europese legerplan te doen blijken door hem slechts'een kleine meerderheid te laten behalen- Laniel heeft zijn vjjt maanden oud premierschap in de waagschaal gezet door zijn instemming met de Europese Verdedigingsgemeenschap. De tegen standers van deze gemeenscha? heb ben heel het debat door een verwoede 6trijd geleverd. Zij hoopten, dat de Russische in stemming met een conferentie van mi nisters van de Grote Vier, die Donder dagavond is bekendgemaakt, de stem ming in hun voordeel zou beïnvloe den. Lanleis motie verzocht de Nationale Vergadering eenvoudig zijn Europese politiek, ais omschreven in zijn toe spraak in het begin van déze week, goed te keuren. Dit hield in de ratifi catie van het. E.D.G.-verdrag in het be gin van het volgend jaar, nadat het conflict tussen Frankrijken Duitsland over het Saargebied is geregeld en na dat Engeland toestemt in een enge band, met de verdeligingsgemeenscbap van de zes naties. Laniel heeft dc goedkeuring van zijn buitenlands -beleid gemaakt tot «en vertrouwenskwestie, .teneinde er zeker van te" kunnen zijn, dat hij bij de "be sprekingen op Bermuda 'de steunzou hebben van de Nationale Vergadering; Hij had de .Nationale Vergadering reeds medegedeeld, dat hij van presi dent Elsenhoweren Winston Churchill de verzekering zou vragen, dat de Amerikaanse en Britse troepen! niet uit Europa zullen .worden- teruggetrokken;:;.; ;fïTegehrtOTdém£^h;faet-ED.Gëvétdragi beweerden.'"dat :??Weatduitse'"^tfoepên eventueel gèbruikt 'zauden' wórden ter vervanging van Amerikaanse en Britse troepen en dat dit zou leiden tot een herleving van het Duitse militarisme. (Vaa onze parlementaire redacteur) De ministersconferentie van het Europa der zes landen is ook gisteren slechts een conferentie van yijf landen - gebleven. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Georges Bidault, liet nog steeds verstek gaan. pen Haag verkeert nog steeds ln het ongewisse over de komst van minister Bidault. In de loop van de ochtend drongen uiteenlopendeberichten tot de ministersconferentie door over de positie van Bidault in het Franse kabinet. Het bericht, dat hij zijn ontslag zou hebben; aangeboden, werd gevolgd door een ander bericht, -waarin gezegd werd, dat een ruzie tussen hem en minister-president Laniel voorlopig weer was bijgelegd. BH de besprekingen die de ministers gisteren hébben gehouden over de opstelling van de lijst van onderwerpen, waarover: men A. het eens was, B. het waarschijnlijk eens zou worden en C. het heslist niet eens zou worden op. deze conferentie, schaarde de; heer Parodi, de seeretaris- generaal van het Franse ministerie van Bnitenlandse Zaken, die, Georges Bidault op deze conferentie vervangt, zich- achter iedere minister, die ten aanzien van een -bepaald punt een voorbehoud maakt Daardoor kwam hef dat de heer Farodi nogal eens de Nederlandse minister van, Buitenlandse Zaken nr. Beyen steunde. Minister Beyen had namelijk nog wel enige voorbehouden te maken. Spectaculaire resultaten heeft de mi nistersconferentie uiteraard- gisteren met bereikt.In de kring vanbuitenlandse journalisten, hun aantal loopt tegen de 150 wordt dan vaak gezocht naar groot nieuws „big news"; Zo meldde een van de Amerikaanse persbureaus, dat de agenda van de conferentie, gis termorgen, gewijzigd ,was en dat;als punt -1 daarvan was gesteld: de nieuwe Rus sische nota'aan de Westelijke Grote Drie. Minister .Beyen kon dit na de ochtendvergadering categorisch- tegen spreken. Erwas, hierover op de-confe rentie met geen woord gerept /Boven dien was de enige vertegenwoordiger van de Grote Drié op deze conferentie, de heer Parodi;5 die er iets van zou kunnen weten, nog slechts zeer sum mier over de inhoud van deze nota in- hóofd buigen en God smeken om ver lichting des Geestes voor eigen dool- ziek hart. Waar men met de mond en mét het hart, wil belijden, dat de énige hulp, ,ook voor het weten schappelijk denken s t a a t in de naam des Héren. - Ban en achterban van heel de inter kerkelijke gereformeerde gezindte dient dan ook thans in beweging te komen. -?• - Het waandenkbeeld, dat de V.U. er uitsluitendis voor. de kerkelijk gere formeerden, moet men nu eindelijk eens verjagen- Van het cursusjaar 1952-1953 behoorden 266 studenten tot de Ned. Herv. Kerk, 27 tot de Chr. Geref. Kerk en 31 tot de Geref. Ker ken (onderh. art. 31). Dankbaarheid jegens de Almachtige voor het schenken van dit patrimo nium, piëteit en eerbied voor hen die met Kuyper het initiatief genomen hebben en da ar in groot waren, lat zij, in dei stikdonkere nacht van libe ralistische; tyrannie zich „als in won dere radiumstralen het licht der hoop zagen-toevloeien", gebiedt ons nu, "bij na 75, jaar na haar stichting, de vrije .Universiteit met de daad te steu nen. Ze vraagt om ons biddende hart .en onze geopende hand, Want de Meiboom- móet urx-de: kap! gelicht. Hét spreekt vanzelf, dat de, Europese staatslieden, die'in Den Haag aanwezig zijn, in- informele besprekin gen over deze nota zullen spreken. „Wanneer wij ons echter op deze con ferentie niet aan de agenda houden: n.L bespreking van het rapport, dat de conferentie van Rome over de Eur. Politieke Gemeenschap heeft opgesteld, komen wij er nooit uit", zo voegde mi nister Beyen de aanwezige journalisten toe. - De Nederlandse minister verklaarde, dat gisteren niet over het vraagstuk van de econ. integratie is gesproken. Eergisteren-had hij dit echter wel aan de orde gesteld. 'Mr. Beyen ging dieper, in op de; suggestie, die hü toen gedaan heeft eh die gebaseerd was op het Ne derlandse standpunt, dat een Europese politieke gemeenschap zonder econ. in tegratie door middel van een gemeen schappelijke Europese markt' onaan vaardbaar'is. Wil men de Eur. PoL Ge meenschap uitsluitend als overkoepeling van de Europese Defensie Gemeenschap en de Kolen en Staal Gemeenschap, omdat dit de ratificatie van de Eur. De fensie Gemeenschap door het Franse parlement kan vergemakkelijken, dan wil men geen politieke gemeenschap, want de politieke integratie is onlos makelijk verbonden aan de econ. in tegratie. Dan kan men in de gedachten- gang van minister Beyen beter eerst de moeilijkheden rondom de ratificatie van het EJD.G.-verdrag in Frankrijk uit de weg ruimen, Minister Beyen drukte zich tegen over de Italiaanse minister van Bui tenlandse Zaken Giuseppe Pella,- die van een „moederhuis" had gesproken, waarin de kinderen gelijke rechten hebben, als volgt uit: Gij zegt, dat de Europese Gemeenschap de politieke in tegratie en de econ.-integratié gelijke lijk moet aanpakken. Ik ben het daar mee eens, maar wanneer men daar al leen-maar inbrengt, de Kolen en Staal gemeenschap en de Eur.- -Defensie; Ge meenschap, dan brengt gijtwee wezens in een weeshuis mét aan het hoofd een reine doch steriele maagd: „une vierge pure maïs stérile!" i..-;,-; Be noodoplossing, die minister Beyen vooir ogen;, had - en die .door de andere ministers werd afgewezen, betekende, Laniel stelde een compromis-motie samen, pogende de steun van zijn ver deeld parlement te .winnen. Doordat bet een compromis, was.- verloor hij bijna zijn minister van Buitenlandse Zaken, Georges Bidault die Vrijdagmorgen dreigde zijn ontslag te nemen, Bidault, die een prominent verdedi ger is van de E.D.G. heeft inderdaad zijn ontslag - ingediend, maar na een gesprek -onder vier ogen met -Laniel bleek er overeenstemming bereikt. Voor de "Nationale Vergadering tot stemming overging;- deed Bidault een beroep op de Kamer om te volharden in Frankrijk» solidariteit met het Wes ten ondanks de nieuwe Russische nota, Dexe daad van de Sowjets, xeide hU, vertegenwoordigde het resultaat van de krachtige Weetei(Jke politiek. (Van onze weerkundige méde-werker) Een «armé luchtstroom- hetjl. de, koude vér naar het Oosten teruggedrongen. 'In'-, de Balkan., f komt echtér"npg tot tien graden vorst, voof ettrin Zwedenvriest- iithét'-hu de -ochtend nog -plaatse- lVk(>.vvf ':'tot''dcht- 'graden, smaar overdag' is detemperatuur daar f overal boven het- vriespunt Zeer zacht is het .weer in Frank rijk, België-ittf/óns land. dn de omgeving van Parijs wees het kwik Vrijdagmiddag vijftien1 graden. .Zeer;- koude lucht .vit de-. Poolstreken stroomt via IJsland de Oceaan op, waar tal van schepen zware regen- en hagel- - buien melden. Intussen wordt deze j koude luchtstroom weer verdrongen dóórTéèn warme, af-"'"' - komstig vit*Amerika. Samen hangende met Ket doordringen van deze toarme lucht?*steeg "Vrijdagavond de temperatuur - 'boven Schotland.aanzienlijk. Dit'-; heeft teri gevolg dat de wind in "'ons land krimpt" naar "Zuid Oost'"' en dit betekent aanvoer van droge* continentale lucht, die vandaag...en ook' morgen voor:'- flinke opklaringen zal' zorgen'. x; Overdag blijft, het. dan. bok 'zacht maar in de nacht zal.het aard- oppervlak .weer sterker afkoe- jen,, zodat het ,tn de nacht en' Óchtënd iets kouder- zal worden.--, "p IJ een brug in Amsterdam zagen.:5 we een bord waarop te;-lezen- stoiid: Brug -gestremd vannacht. "-'yah 1—6. Als u .nuj mbchbméhen^datdiéifiïK^I de rest van de tijd! vloeibaar'was, bèbt u het mis. We zjjn er-zelfs over? gé-/ lopen. "y*: Aan'Publieke Werken te Amsterdam;;' zij meegedeeld dat melk kan strem-', men, dat de koudede olie kan strem-. men, dat het verkeer gestremd'.'kan.-, zijn, maar een brug; niet. Zie-Van'Dale.-'! Gisteravond bood HM. de, Koningin aan de deelnemers van de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken en de gezanten ran „Klein Europaeen diner aan in het paleis op de Dam. HM. en ZJCM. Prins, Bemhard tijdens, de aankomst. f. 1 - r.-i''.-:":.- A ',ij,'j'i'i'j 'Vs-',." ~ï- -. (Van OTW^p^cnwRtaire' Tedacteiw) De. Algemene Vergadering der VN. heeft Vrijdagavond ondanks bezwa ren van Nederlandse zijde een resolutie aangenomen met 33 tegen dertien stemmen "bij zes onthoudingen waarin Nederland verzocht wordt voort te gaan met het zenden van rapporten over de toestand op de, Antillen en in Suriname.- De Nederlandse, afgevaardigde, mt C. W. A. Schürmann, zcide, dat zijn regering het verzoek zou negeren. De parlementen van de Antillen en Suriname, zo verklaarde hij, zijn; vrijelijk gekozen en hebben' volledige wetgevende bevoegdheid zonder tussenkomst van. de Nederlandse regering. De Algemene Vergadering had te voren besloten 'bij gewone in plaats van' twee derden meerderheid over de ontwerp resolutie "te zullen beslissen. De Nederlandse afgevaardigde zeide: „Het verstrekken van inlichtingen door Nederland zou een inbreuk op de autonomie betekenen en in strijd met de Grondwet zowel van de beide ge bieden als van Nederland". In de resolutie worden „met vol- voorafgaan, waarin hij o.m; uitging van'-hét feit!: dat'.sommigeh'Tiiit het gunstige verloop van de conjunctuur afleiden,' dat de mogelijkheid van 'een komende depressie grootis/ Behalve minister - Zijlstra i spraken gistermiddag staatssecretaris "Veldkampen minister De Bruyb. Nadat dé bewindslieden hun redevoeringen gehouden hadden kreegde heer Nederhorsb - (P.vAA.); gelegenheid - om te repliceren, teneinde, zoals' - bij - zeide, 'misverstanden omtrent zijn standpunt ten aanzien van de politieke en economische integratie van Europa' uit;de weg te ruimen.'. Dé heer Nederhorst verklaarde nadruk kelijk, dat voor zijn politieke vrienden én'hém de politieke en de econo mische integratie onverbrekelijk samengaan. Een standpunt dat; hij zal blijven, verdedigen. - - junctuurverloop in binnen- en buitenland wees de minister er op, 'dat de conjunc tuur fluctueert met de bestedingen, die hij in drie groepen indeelde, nt con sumptieve uitgaven..investeringen' en overheidsuitgaven. Het niveau van.;deze uitgaven is na de oorlóg hoog geweest, waarop de bevolkingsgroei en de hoge defensie-uitgaven hun ;ïnvlóed "hebben uitgeoefend.rr" De minister wilde rich! niet wagen aan een conjunctuur-prognose.' Tot nu/.toe is er van een dergelijke'prognose niét'veel uitgekomen. Hij- meende, '.de huidige situatie het beste te kunnen 'kenschetsen als een situatie van aarzelende conjunc tuur. Uit de gang van zaken in het ver leden trekt men wel dé conclusie, dat er nu een neergang moet volgen, maarwe kunnen dé situatie van thans én. van vroegere jaren niet-zonder meer verge lijken; We beschikken nu over .ongebouw de stabilisatoren*; hoge .uitgavenvoor defensie, sociale voorzieningen enz, die bij. het .teruglopen van de conjunctuur tegendruk geven, Minister Zijlstra beoordeelde de situatie van het ogenblik als uitgesproken gunstig. Toch zai men op zijn hoede moeten blij ven.- Men ;moet.iZich doorde wisselingen in de conjunctuur noch teveel laten ver ontrusten; r noch":tezeer laten' geruststellen. Het gaat er in ons land om.vast te houden aan de eisen, - die de structurele ontwik keling stélt aan-.de economische politiek. Wat;deze structurele ontwikkeling be treft betoogde- minister Zijlstra dat men de bevolkingsgroei te veel als een moei lijk te torsen last beschouwt. Men' doet De minister van Économische Zaken, prof. zyistra,- zeide in zijn réde,! dat de investeringen in ons, land in het tweede kwartaal van- dit jaar hoger waren dan in het tweede kartaal van 1952 en dat het wel haast zeker is. dat er dit jaar aan investeringen- meer" gerealiseerd zal wor den dan deprognose deed verwachten. Het zou echter een zeer grote meevaller zijn als de taakstelling van 1800 millioen gulden zou worden gehaald. De uitvoer ontwikkelt rich eveneens gunstig. In vo lume-was .deze in het derde kwartaal van 1953 ongeveer 20 pet hoger dan in het' derde kwartaal van het! vorige jaar.Ook de werkgelegenheid blijft zich gunstig ontwikkelen. In eën analyse van het con- een stap terug. Zij ging uit van de ge dachte,. dat in de huidige omstandighe den, moest worden teruggekeerd naai- het E.D.G.-vérdrag, dat in artikel 38 de ratificatie van het verdrag vooraf doet gaan aan de bestudering van de ver-' dere politieke integratie door de as- semblée van de E.D.G, In dit verband dient de geestige com mentaar, te worden, "vermeld, die de heer Beek, de Luxemburgse minister van' Buitenlandse -Zaken op de ver gelijking die Paul van Zeeland, de Bel gische minister; .van Buitenlandse Za ken, maakte tussen de* noodoplossing van minister. Beyen en dé processie van Echtemaéh:"üAls-men'maar weet, dat deprocessië van Echternach, ook ai doet- die elke drie!-stappen twee stappen- achteruit, toch elk. jaar aan- fcomtf. doening de vorderingen geconstateerd, die de Antillen en Suriname hebben gemaakt op het stuk van zelfbestuur- De mening wordt uitgesproken, dat. de nieuwe, status, van de gebieden pas goed 'kan wórden beoordeeld .nadat onderhandelingen' tussen Nederland en de beide gebieden zouden hebben ge leid. toteen „definitief resultaat en; nadat dit in grondwettelijke bepalingen is neergelegd". Verder wordt in de resolutie uiting gegeven aan het vertrouwen der Alge mene Vergadering, dat Nederland „volledig zelfbestuur" aan de gebieden zal geven. Nederland wordt" uitgenodigd de secretaris-generaal .de resultaten der onderhandelingen,, die op het verlenen van „volledig-zelfbestuur" gericht zijn, mede te delen. Ook wordt Nederland verzocht regel matig aan de secretaris-generaal- rap-' porten over de toestand op economisch, cultureel en onderwijsgebied toe té sturen, „totdat de Algemene Vergade--' ring besluit, dat het verstrekken, van inlichtingen over die gebieden, gestaakt moet worden". -■>-. De Algemene Vergadering keurde voorts met 32 tegen negentien stemmen bQ zes onthoudingen ondanks bezwaren van de koloniale mogendheden een ■ijst van factoren goed, -welke zullen kunnen bepalen of een afhankelijk ge bied volledig zelfb estnrend la geworden. Tenslotte werd met 26 tegen'zestien stemmen bij achttien' onthoudingen-de mening uitgesproken;--dat de bevolking" van Porto Rico zichzelf -als autonome! politieke eenheid bestuurt en dat de V. S.derhalve niet meer- verplicht zijn inlichtingen over dit: gebied te ver strekken. 'j-h~~* -■',"l: 'Z. Dë'lëidlng; van',;Groot Bmw*"i; 'teóïéér 'geesWrHtigS^§gs|(ji^i^ i ;,,We -zouden;.vdie'-'goétef%«V«i; Kg Sint wel willen órnhelzënj^xzëi-g| dén de zusters, „dat hij.dit- jaary ónze kind«ren';,wil -komen', ver- '-*£■ •"weldiglf|ttHétïf - .zal 'zulk. owj;-; "7:; "ÉÖDgélOfeliStï! •';%aankbaar;.jiil! -V-H? wérk'- lïdjn.'. f/Wil': hebhén'!?: iyériddiSÉie; '<Ni kindervrtend' -wasTontroerd.%i hem. óók, dét,;d«;irtróom;Eroéi^y aè-tstroomjjivMSpéi^'^^Ë^t^ ketten xiaAthriordain ;éo iHótj? !vééI:teóaig;.;Vo«'^éeB.::Mtlm';;ïOÖ*'|. - kinderen van';? d« k; T«r«niging derd; rier-Évyteóhdeirik^éHiipdisng Ma ar r. Ik hebvee 1; veytrou wén ?ló,k mija-;ï;ónbekBi!<te;Ahe^irtéï»ïij^S| <mrden'xBitwni>dtea.\bëlii;iï|iii l^„;év<Ni<IIJe^Ta«rtlw^iK^G^ kindy te:doeh'il*drén.tFuc^;g|tRi;, .weikom?aan-;;ansA höefdkeawé|ti es san om .:Rotterdam»e Matoékif»' 'Zendt liever*'e«n;..'riftJ«,Sta4a|ii giro-nammer to .41X789 GR.'ghoïteookl/tetï'oPxPettétte^, -vemeldiehf>*'„VóoFï-'het;>;i«4ére s£S 'J*.LL T?j7''""'•rf' De politie van Neurenbergiherft.itweev.f mannen aangehouden, diei?- er'.'-vari; -svor^S: den.verdacht.op de.hoogte.te.^jrigewéest^ van- de voórbèreidingen ;omi;de|BélgiBcEef mevrouw; De Ridder .tei,beroven,;dIe;twëe wéken 'geleden 'om- het leveh'kwnmFdborlf. dat züxuit;de: sneltreïn;;WenenééOostéi)dè|a wérd geduwd. De nieuwe-arrestehteh 'zijh1; de Kroat-Mirgo. Bodroesicgen;de;»tatep-g loze Bairo-Bogoenamn,'-'dieibeidén/ih'heti; kampvoor'verplaats te-pertonende-Valka,:' bij Neurenberg,!^óondeteSÖ;t^v®®M® Dé Zuidslaaf StefanMato.esic"' 'iiit'/liet- zelfde kamp heéft, ■zoals,gemeld;!.bekehd" de moord te hebben gepleegd, :in:sémen-: werkmgmetzijnHóngatóe^kainpgènoot; OevanEles. Matoesic wordt in.-:Klagen-" furt(Oostenrijk) 'gevangen getaoudén. Ir-, -v-y dit ten onrechte. Deze factor, is fcen/vah"; de meest motorische krachten'in-ohs^éco-. nomisch, besték'En vloeit eèn diïert gebodrSï voor hët economische beleid uit-voort enj zij.bevat stimulerende' tendeczen,;iv'We" moeten de bevolkmgsgröel hlet/frusteren,., dóór-een! deflatoir'heieidiï-B-r^l-^iSSSfiSI^S' Zie,verder 7 7 'I v (Van onze parlenieiitaire redacteur). De Franss -minister, /an .Buitenlandse Zaken, George Bidault, is hedenochtend ln gezelschap van V-Un vrouw „madame Suzy"per trein in Den Haag aan gekomen. Evenalsbondskanselier Ade nauer heeft de! heer Bidault zijn 'intrek genomen in hotel „De Witte Brug"; waar haar - verluidt hedenmiddag ,de Franse, ea 'de Duitse staatsman met elkaar znllen spreken over het. Saar- .probleem. j In verband met. de besprekingen is de Franse Hoge Commissaris in' -Vest- Duitsland, 'de 'heer Francois!' Poncet, naar Nederland gekomen. Diplomatieke kringen verwachten geen resultaten van het gesprek tussen bondskanselier Ade nauer en minister Bidault. De' Duitse bondskanselier zou wanneer, hij daartoe al bereid was, op dit ogenblik moeilijk "concessies kunnen doen aan Frankrijk, omdat h(j de tweederde meerderheid jwaarop de- rëgerings-coalitiè 'in de Weatduitse Bondsdag riisty en diehij nodig, heeft om de herziening van';de grondwet aanvaard tekrijgen; /inèt het oog op de ratificatie van;het!-,E-D!G.-i verdrag,.-'niet in gevaar -1kan ybréngenjS,- Van Franse kant wordt daarentégéiiv op succes gehoopt.' DeFranse regëmg;; 'zou in de moeliöke situatiewaarli£j:d«é Franse "buitenlandse poUtiek? richybéïl® rindt, een' concessie -:van'ri-Wtet?Puite-;|f| land ten aanzien van het brandende'. tE vraagstuk van -het- Saargebiëd^igöed?£ kimnen gebruiken. Een, voor devFrah-;; -senbevredigende - ppIpssihg-|Tzóu!r?fdo| kansen van ratificatie van het'É.D.G.»:"s§ -verdrag "door 'hét Franse 'parlemeht.^lj»-;C langrjjkvergroten. 7Iedenmorgengzyn^ de zés ministers* van het Kleine Europa ophieuw bijeengekomen "om dëxbéspseè^ kingen voort tezetten 'overj:d^EUKK1 pese Politieke Gemeenschap;"Meh!';Vor«. wacht dat vandaag vanv, Nederlandse''- kant opnieuw het vraagstuk." vah'^élè' economische integratie! aan 'dé orde'zal worden .gesteld. De. '4 cpnfèrentié'Ó'z waarschijnlgk hedenmiddag .wórdéhilfêe eindigd. - - - ,-■/KAPELMEESTER LUCHTMACHT-;®;. kapel .verlaat DE DIENSI^I® DèLucbtmachticapei ;te."Nij"mégehï?l- op. .1 .Februari a.s. haarkap'elmeéstérgë reserve-luitenant, ..H/y 'vahvDiepeabf^'. verliezen aangezien. deze.. óp die .datu» de militaire .dienst verlaat,^.,?.-.;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1