De ministers- conferentie Televisie-programma's voor Britse regering is vóór gesprek met Moskou V erkiezing ui succes voor Egyptè Maastunnel in 196O Nota van minister Indonesische .regering treft voorbereidingen - Ife Sint nog nietl*| voldaan r ssstmlmm REGERING WIL „EEN ZEKERE ZEGGENSCHAPHOUDEN Nog onderzoek naar de reclame - vé£f Helicopter voldoet goed als „taxi naar vliegveld Brussel Twee doden bij auto-ongeluk Gereglementeerde liefdadigheid IpiNSDAG 1 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2635 Weerbericht i BELANGRIJKE STAI'. ZEGT LONDEN VOOR OPHEFFING UNIESTATUUT Aardbeving in Griekenland Heden nieuwe regeling lerarensalarissen Prins Bernhard deed verslag m ministerraad Groot-verlofregeling lichting 1952-n; Jfc mm mm m Bromfietsenrij der door auto overreden Sowjet-voorstellen verworpen Paulus commandant Vopo Secretaris Tsjechisch gezantschap gewónd V ''Twee^dödéiófjjij^lf^ - verkeersongeval-ijl^ r co- 'Mki ROTTERDAM GAAT NIEUWE BRUG BOUWEN i^s~ WSSm De meest welkome verrassing! Zie verder pagina 3 Dulles over principes Canadese landKwerktuigen voor 'rampslachtoffers Msg 3 s--ë; Wm Motorrijder verongelukt TRAGISCH ONGELUK IN N.O.-POLDER Britse -vissersboot, vergaan 7VFÓG TWEE DAXSEN/^e^ A*' Sint Nicolaas. gaat: mêet/| dan'vierhonderd ;.jongens?en^ meisjes verrassen, ;die hets feest van zijn verjaardag./ niet- thuis,, in de besloten-^ heid van de. familiekrinig/.g vieren., :.-f Lr Het beloven gróte uren te^- worden voor „Groot Emaus", en beide kindertehuizen ;vaix| „Zoekt het Verlorene"/;in^ Rotterdam, geadopteerd/ op' verzoek van de Sint, dooride- vrienden van ons dagblad- 1». I960 zal de tunnel in Rotterdam de maximumcapaciteit hebben be reikt en er zal dan een onhoudbare loestund ontstaan, als er van te voren Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 X) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhaee: Huygenspletn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 1 2.13 per maand, f 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A, KEUNTXG en Mr K. VAX HOUTEN" v - -- .V- - -j- VV." iJ®' Geldig- van Dinsdagavond tot Woensdagavond: MEER WIND Veel bewolking, maar overwegend droog weer. Matige tot krachtige Zuid-Westelijke wind. - Van nacht iets zachter dan de afgelopen nacht. 1 Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUilfS SLCfl?:: «5 W/ANNEER wij hel resultaat van de ministersconferentie der zes lan den verleden week in Den Haag ge houden, bekijken, is er maar één con clusie te trekken. Dat is deze, dat het beter .was geweest als deze conferentie niet gehouden was. Men was kennelijk niet klaar om tot resultaten te komen. En als men daarvoor niet gereed is, is het veel beter om geen conferenties te beleggen, die vanzelfsprekend in de publieke belangstelling komen en die. bij mislukking, bij het publiek de in druk wekken, dat het mis is en dat er van de zaken, toch niets terecht komt. Het publiek is al sceptisch genoeg en men zou er verstandig aan doen dit scepticisme niet in de hand te werken. De zaak van de Europese integratie wordt veel te veel in de sfeer van de haast getrokken. Men wil ijzer met handen breken. En dat gaat nu een maal niet. Ook wij zijn van mening dat Europa deze integratie hebben moet. Beter vandaag dan morgen Maar als het vandaag niet gaat, moet men het vandaag ook niet proberen Wie de Europese integratie bewer ken wil, heeft te doen met politieke en economische werkelijkheden. Het ombuigen der verhoudingen en de verandering van geesten is een zaak van langere adem dan de enthousiasten en overtuigden wel zouden wensen. En wie dan toch te hard van stapel Joopt,incasseert een mislukking, die op de publieke opinie averechts werkt. Men kan dan wel proberen deze mislukking te omfloersen met mooie en hoopvolle woorden, maar het scep tische publiek kijkt daar heus wel doorheen. Zo gek zijn de mensen niet Deze conferentie is er het zoveelste bewijs van, dat het geprojecteerde tempo te snel is en dat het zo dood eenvoudig niet gaat. ■JUT EN heeft ter conferentie een aantal f'-*- zaken vastgesteld, die alreeds vast gesteld waren. Men heeft ook gezegd, 'dat het directe kiesrecht voor een Europese' Kamer der Volkeren er komen moet. Nederland was daar niet voor. Wij zijn daar ook niet voor. Maar men heeft er zich van Neder landse zijde bij neergelegd. Dit betekent echter niet veel. Want het punt, waar het om - gaat, -is de economische integratie. En aan' dit punt is men, blijkens het communiqué, niet eens toegekomen. En dat is toch het punt, waar het in werkelijkheid, als het belangrijkste punt over loopt ...En daarom is- men geen stap verder •-.gekomen. .-•v 'l'"Wij achten dit In het openbaar be 'oefenen van „pas op de plaats" een ongelukkige politiek. Als wjj de ministers bjj elkaar zien komen, zullen wij graag, spijkers met koppen zien slaan. En als dat niet kan, ware het beter niet by elkaar te komen. Men heeft zich nu wederom aan een tijdschema gebonden. Daar zal weder om niets van terecht komen, als in de landen die het aangaat de geesten niet. omgezet worden. En daar is, zo op het eerste gezicht, weinig kans op voorlopig. P EN van de zwakste plaatsen in H dit politieks geheel is Frankrijk. Frankrijk lijdt aan twee euvelen. Het Is bang voor Duitsland en het is, van .oudsher, traditioneel protectionistisch. -Zolang Frankrijk niet bereid is over zijn vrees voor Duitsland heen te stappen en van zijn protectionisme af te stappen komt er van de Europese integratie niets terecht. Er is geen enkele reden voor Neder land, om dit de onderhandelende par tijen niet bij voortduur nuchter voor ogen te houden. De positie van het kabinet-Laniel en het zichzelf tot niets doen en niets zeggen beperkende Franse parlement 'zijn een bewijs, dat Frankrijk niet rijp is voor een positieve politiek. Het is erg jammer. Maar men -kan dit niet forceren door ministersconfe renties, noch door een assemblée ad hoc, die zich op internationaal niveau bewegen. Het belang- van Europa en. het be lang van allé afzonderlijke landen eist de integratie. Maar om tot de gewenste beslissing te komen moet de openbare mening op nationaal niveau'worden omgezet. Het wachten is nu op Frankrijk. Dit i» Dovtd Eisenhower, de klein zoon van de president der Verenigde Staten, op 'het vliegveld tn Augustus, waar hij dezer dagen op - xijn groot vader wachtte, die met een vliegtuig uit Washington sou komen. De kleine David had voor deze gelegenheid zijn mooiste pak aangetrokken en een grote! hoed naar ten model van de pelgrims - I. J I - ...te (Van onze Haagse redacteur.) -, Naar het oordeel van de regering zijn de omroeporganisaties de aan gewezen instellingen om de televisie-programma's onder, zekere voorwaar den te verzorgen. Gezien de bijzondere plaats die dé omroeporganisaties zich in de Nederlandse maatschappij hebben verworven, heeft de regering gemeend de televisie in het nieuwe bestel met behoud van een. zekere zeggenschap van de overheid toe te vertrouwen aan de samenwerking van deze organisaties. Naast de eigen programma's der omroepverenigingen zal een algemeen programma uitgezonden moeten worden, waarvoor bij een zendtijd van drie uur per week niet meer dan een vierde deel mag worden gereserveerd. Dit aandeel zal bij uitbreiding van de zendtijd geleidelijk, moe ten worden vergroot tot ten hoogste de helft. ding mogelijk moeten zijn van belang rijke kunstzinnige uitvoeringen, yerpo- pozingsprogramma's, reportages van ac tualiteiten en sportevenementen,-Ook zal de zendtijd voldoende moeten zijn om programma's voor bepaalde- groepen, bv. de jeugd, uit te zenden. Dif zal aldus de minister, mogelijk zijn indien voors bands de zendtijd gebracht wordt op 12 uur per week, -waarmede men niet boven het financieel en artistiek bereikbare uitgaat. De regering wil in de financiering voorzien door de nodige fondsen ter beschikking te stellen van de organi saties, die de uitzendingen verzorgen. Zij zal dit doen in de vorm van. rente loze voorschotten, die mogelijk tz.t.'zul len worden terugbetaald. Dit zal af hangen van.de opbrengst van de.kijk gelden in de toekomst De mogelijkheid; die de Televisieraad heeft aangegeven om bijdragen te vorderen vanhandel, industrie en andere belanghebbenden; wijst de regering van dé hand. Een mogelijke bron van inkomsten ziet hij in de uitzending van reclame, doch ze is niet blind voor de bezwaren, die daartegen worden ingebracht. De minister onderzoekt thans de, mogelijk heid om waarborgen tè scheppen, dat reclame-uitzendingen op een aanvaard baar peil blijven en dat het .normale programma daarvan geennadelen on dervindt. Hij zal de Kamer 't.zlt. het resultaat van dit onderzoek mededelen. Aldus ziet minister Cals blijkens de lelevisienota die hij thans aan de Twee de Kamer heelt doen toekomen, de or ganisatorische opzet van bet nieuwe televisiebestel. Wat hel algemene pro gramma betreft heelt de regering zich aangesloten bij de vertegenwoordigers van die omroepverenigingen, die. op dit gebied een samengaan mogelijk en ge wenst achten. Op principiële gronden zijn van de zijde van enkele omroep organisaties grote bezwaren opgewor pen tegen het algemene programma. Er werd op gewezen, dat de omroepvereni gingen een verantwoordelijkheid wordt opgelegd, die zij niet kunnen dragen. De uitzending van algemene programma's zou de kijkers een richtsnoer onthouden, inzake de aanvaardbaarheid van de pro gramma's. Naar de mening van minis ter Cals kunnen deze bezwaren alleen gelden, indien iedere bezitter van /een televisietoestel uitsluitend zou kijken naar de programma's van zijn „eigen" organisatie. De werkelijkheid is echter anders, zeker zolang de zendtijd beperkt blijft en daarom is het van het grootste, belang, dat voor zover mogelijk een'pro gramma wordt uitgezonden onder ge meenschappelijke verantwoordelijkheid, dat voor practisch glle kijkers aanvaard baar is. De experimentele perio'de heelt volgens de minister van O., K. én W. bewezen dat een zodanig programma vol doende mogelijkheden biedt. In een geregelde televisiedienst.zo zegt de minister verder, zal de uitzen- Adoert'enti* Wat zou de Sint betet ui „hem" kunnen geven dan io'n kistje heetlijke, geurige Cadena Gloriosa! Dat is de sigaar van 30 ct. "n Edele Havana- Btaziel-melange met het 'fijnste Deli-dek- blad. Uitsluitend in speciaalzaken ÓPu.crp. DOLLE: TÓP-KU/fiLJTEfT - Indien dc Grote Vier dit voorjaar in .Berlijn bijeenkomenzald't waarschijnlijk geschieden in het gebouw van de Contróleraad in West Berlijn. Exterieur van het gebouw met de vlaggen van de Grote Vier. De Britse minister van Buitenlandse I worden aan de Amerikaanse minister Zaken. Eden, h-efl Maandag in het van Buitenlandse Zaken en die een te- Britse Lagerhuis verklaard, dat de genovergestelde indruk vestigen, en of Britse regering, na de jongste Russi sche nota, hoopt, dat het mogelijk zal zjjn te komen tot een spoedige bijeen komst van de ministers van Buiten landse Zaken van de Grote Vier. Hij 2eide dat het overleg met Frank rijk en de Verenigde Staten met bé trekking tot de nota. snelle en bevre digende voortgang maakt. Hét Labour-lid Noel Baker vroeg in lichtingen over berichten over „ont moedigende reacties in Washington" op de Sowj et-nota. Eden antwoordde: „Ik heb medede lingen ontvangen van de regering van de Verenigde Staten en deze schenen geenszins te .-bevestigen wat er zojuist gezégd is. Ik heb alle reden: om aan te nemen dat het antwoord, dat ik het Huis heb gegeven, door de regering van de Verenigde Saten ,zou beaamd worden". Morrison, de vroegere Labour-minis ter van Buitenlandse Zaken, zei: „Mag ik Eden vragen of hij de dagbladbench- ten heeft gezien, die toegeschreven TT/-f""- T Bij- de in de Soedan gehouden verkiezingen heeft' demeerderheid dér bevolking zich uitgesproken voor een nauwe band met Egypte. Zoals be kend wordt de souvereiniteit over de- Soedan gedeeld door 'Engeland en Egypte. De1 verkiezingen zijn gehouden ingevolge een. overeenkomst tussen laatstgenoemde landen. Deze overeenkomst bepaalt vérder, dat de Soedanezen binnen drie jaar zelf zullen beslissen of zij onafhankelijk zullen worden dan wel zich zullen aansluiten bij Egypte. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft de Soedanezen lof toege zwaaid voor de ordelijke wijze, waarop de verkiezingen zijn gehouden. Het mi nisterie acht ze een belangrijke stap naar zelfregering en zelfbeschikking. De Oemma-party, die onafhankelijk heid voorstaat, heeft bekendgemaakt, dat zij de uitslag der verkiezingen niet zal erkennen, daar Egypte zich met de verkiezingscampagne bemoeid heeft Generaal Neguib. de president van Egypte, heeft bekendgemaakt, dat hij zo De Indonesische minister van Buiten landse Zaken, de heer Sunacjo. heeft aan P I Aneta verklaard, dat het kabinet de kwesties van de ophefing van het Uniestatuut en invoeging van het gebied van Nieuw-Guinea bij de Republiek In donesia, heeft bestudeerd. De regering Begin 1954 zal, de Sabena ecu vierde .helicopter in bedrijf nemen. Dit toe stel zal voorlopig echter als reserve dienst 'doen. De eerste resultaten van de helicopterverbindingen mogen be vredigend'genoemd worden. Hoewel de eigenlijke helicoptcrdienst met een 'exploitatietekort werkt, wordt dit voor een deel goed gemaakt doordat met .deze dienst vee! passagiers worden aangevoerd, die verder reizen met de gewone'' lUntoestellcn van de Sabena. fêl jji'".'werden b.v, te Rotterdam passa- 'Kl'giers voor. Lissabon. Nice en Leopold- ij.'sta'dbgeboekt. Ook in Keulen en! Bonn y'Ymaakten talrijke transitpassagiers met /'Plaatsbewijzen voor gebieden- over zee, Uvan de helicopterdienst gebruik om jyzich:'.eerst naar Brussel te begeven. •fVooral voor deverbinding Brussel ^Rotterdam en Brussel—Rijsel bestaat .belangstelling en by gunstige windsterkte duurt de reis op deze ïy'ncn slechts een half uur. De douane formaliteiten worden in de hclibavens vervuld. «fodat een transitreiziger te Meisbroek zonder oponthoud in een. lynvliegtuig kan overstappen. Het ge beurt vrij veel dat Rotterdammersper helicopter over Brussel naar Maastricht en Luik vliegen.- Hoe groot de be langstelling voor het vervoer per hef- schroefvliegtuig is. blijkt wel hieruit, dat tot nu toe gemiddeld bijna 75 pet. der beschikbare plaatsen volgeboekt was. Op dc Bantcnveg, enige kilometers ten Noordwesten van Emmeloord (Noordoostpolder), is Maandagmiddag om kwart voor zes een ernstig auto- ongelnk gebeurd, dat aan de heren Heite en Spit uit VoIIenhove het leven heeft gekost. Zij kwamen met een personenauto uit de richting Emmeloord en vlogen in volle vaart onder een trailer, die bezig was op de weg 'te draaien. De auto wérd totaal vernield. De beide inzitten den werden op.slag gedood. treft thans voorbereidingen voor het spoedig opheffen van het Uniestatuut en voor het spoedig invoegen van het gebied van Nieuw-Guinea bij de Repu bliek Indonesia. Gevraagd, of de kram tenberichten, dat de Indonesische rege ring het voornemen heeft het Uniesta- tuut unilateraal op te heffen, op waar heid berusten, antwoordde de minister, dat de regering deze stap nog niét heeft overwogen. De regering kan nog niets .zeggen over de wijze, waarop de kwes ties zullen worden opgelost, aldus mi nister Sunarjo. In West-Griekenland heeft zich Maandag 'n krachtige aardbeving voor gedaan. Naar men gelooft, zijn 200 hui zen in een aantal dorpen in de pro vincie Akarnania beschadigd. - Zoals bekend is, heeft de minister van Ondcrwüs, Kunsten en Weten schappen in September jl. een nieuwe regeling der lerarensalarissen aange kondigd. In verband daarmede moest in het^ bezoldigingsbesluit een aantal w-yizi gangen worden aangebracht, appr over in - de afgelopen maanden in de lerarenorganisaties overleg is gepleegd. Genoemde wijzigingen zün vastgelegd in een Koninklijk Besluit, dat heden door H.M. de .Koningin is getekend. Dit besluit zal een dezer dagen In de staatscourant worden gepubliceerd. spoedig mogelyk de Soedan zal bezoe ken. De opening van het parlement Uj kt hem een goede gelegenheid. Volgens Neguib zal. nu de verkiezin gen in de Soedan vrijwel achter de rug zijn, de oplossing van de kwestie der Stiez-kanaalzone versneld worden. Twee punten hangen daar nog: of de Britse deskundigen na de'evacuatie der Britse troepen uit de. zone uniform zullen dra gen en of de zone ook bij een aanval op Turkue ter beschikking van de Wes- teiyke mogendheden zal worden gesteld. Wat het laatste betreft zeide Neguib, dat het Westen in geval van een oorlog zich toch wel van de Suezkanaalbases zal meester maken, maar hij had liever niet dat dit in een overeenkomst werd vastgelegd. De pro-Egyptische partij in de Soedan, de Nationale Unieparty heeft zich ver zekerd van 44 zetels, de socialistische republikéinen, die eveneens aansluiting bij Egypte wensen, 4. De Oemma haalde slechts 20 zetels, de Zuidelijke partij 9 "en de onafhankeiyken IA Eén zetel moet nog worden toegewezen. Vijf ande-e zullen bezet worden na verkie zingen, waaraan alleen Soedanezen met een middelbare-schoolopleiding zuilen deelnemen. de regering alles zal doen wat zij kan om te maken dat de Verenigde Staten ons standpunt delen?" Eden zei: „Het enige antwoord dat ik geven kan, is wat ik reeds gezegd heb". De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, heeft Maan dag met een subcommissie van het Huis van Afgevaardigden de mogelyk- heid 'van eenconferentie met Molotow besproken. Hü zeide: „Ik verzeker u, dat wij dé gelegenheid om bepaalde hangende geschillen te regelen, een - einde te maken aan de bewapeningswedloop in het byzonder voor wat betreft atoomwapens en de kansen óp, oor lóg te/verminderen, verwelkomen. Maar laat ik u ook verzekeren, dat wijde conferentietafel niet zien als een plaats," waar -wij afstand' doèn van onze principes, maar veeleer als een plaats, waar wij' onze principes doen gelden". o->> Z(jne Koninklijke Hoogheid de Prins dér Nederlanden heeft gisteren in', de vergadering van de Ministerraad een overzicht gegeven van zgn bezoek aan Ethopic'.en zün besprekingen - metde keizer.- Maandag is "in dé haven'van Toronto een .hoeveelheid voor Nederlandse: over stromingsslachtoffers bestemde land bouwwerktuigen, ter waarde van 412.879 dollar, ingescheept, met bestemming Rot terdam. De Canadezen hebben in totaal 3.102.004 dollar büeen gebracht voor de Neder landse en Britse overstromingsslacht- offérs. Biykens een mededeling van het Canadese Rode Kruis is hiervan tot nu 2.469.523 dollar besteed. XTET antwoord van de minister vare J--1 Sociale Zaken op de vragen van het lid der Tweede Kamer, de heer v. d. Zaal, is teleurstellend. De minister heeft het „Centraal/ Archief', eenadvies-instantie van .de gemeentebesturen, geadviseerd om de - gemeentebesturen te adviseren (hier .f ziet men de penetratie van de staat op een terrein, waar hij: niet hoort),'/'.'; slechts drie collecten ten bate van del:::'; T'.B.C.-bestrijding toe te latéh, n.l,. één voor de Emmabloem-collecte, één- yóoi>V de gezamenlijke T.B.C.-londsen van;-\ de vakbeweging en één voor de ge-- zamenlijke sanatoria. - -- Indien het advies van de minister^ tot een soortgelijk advies van het' Centraal Archief leidt en de gemeente^ besturen dit opvolgen, zal idit zeer nadelige gevolgen hebben voor ;de Christelijke sanatoria. f: Wij zijn van mening, dat de regering:"^: zich niét met de liefdadigheid- moet'^; bemoeien. Waarom zou mén dieniet haar gang kunnen laten gaan? - Het Centraal Archief moet zich'.bé-ij'/ perken tot advies over de goede trouw,; - aard en omvang van - een liefdadig-^ heidsinstelling, die een. collecte aan- ;-: vraagt. En daarvan moet de beslissing xïi van het gemeentebestuur afhangen. Een reglementering; als de minister voorstaat, maakt een bona fidé,Xande-;f-t lijke vereniging in het verzamelènjj./ afhankelijk van het regeringsbeleid^ Wij achten dit verkeerd, want/het/v" is een overspanning van de overheids-jS bemoeienissen. - '^i'i - j; sSSif i&EM Voorlopig, onder voorbehoud van be-', sSgjg vestiging in een definitieve gro"ot-verlöf-"l -:-/v:*r!' beschikking, is bepaald dat op.28 -Maart;g,^; 1954 met groot-verlof zullen: gaaiU-'-^g'g/'-'Stig. A. Het kader én de z. g. „specialisten" van de lichting .1952-1:, B.- De .dienstplich- »r tigen van de lichting 1952-2,echter met: uitzondering van het- kader .en';dé?,i^è'-Lié4'#^ cialisten", voor wié eerst, óp 29 Juli J954;j3;J®^'» hun- eerste militaire oefening een/.einde>/',;::(J(: zal nemen., -•■ -.'.rf f/'.r.'v. Voor zover-het'de-Landmacht ibetréttjïlg^p zullen de dienstplichtigen yan :'de 'üchting}fe®^ 1954 in, zes ploegen, steeds om'.de'; twee.//(U; maanden onder dé v/apenen :.wordéh;!gëÈï'^®' roepen. De - eerste indeling'.zalv geschièt'>ï-^wi den in begin Februari 'De :,opkbmst;;bijfiij|®. de Zeemacht -zal voornamelijk l.eenmaairïfï.-Jj per- vier weken - gèschiédén; dié;.4btijj'dé%Kiï' Luebtmacht in'; de loop/van >dé:Keer'ste1;^« maand-van elk' kwartaal. SfJS Dc 57-jarige bromfietsryder J. B. uit Heiloo is Maandagmiddag op de pro vinciale weg in de gemeente Limmen, doordat hij weifelde bij het oversteken, door een personenauto, aangereden. De man was op slag dood. (Van onzer correspondent) Maandagmiddag omstreeks vijf uur passeerde de heer F. Flink uit Waterin gen met zün motorfiets het Poeldykse- pad te Honselersdyk, op weg naar het centrum van deze gemeente. Waarschijn lijk door de grote .vaart raakte hy in een bocht van de wég de macht-over het stuur kwijt, waardoor de motor te gen de straat vieL F. kwam met zijn hoofd op de rand van "de stoep terecht, waardoor de dood onmiddellijk intrad. De politieke commissie van de or ganisatie der Verenigde Naties heeft gisteren het „pakket Russische vredes voorstellen", dat o.m. een verbod voor atoom- en waterstofwapens en in krimping van de wapening der grote mogendheden bevatte; van de hand gewezen. (Van onze correspondent) Op de weg VoIIenhoveMarkenesse is de 13 jarige dochter van de fam. Bouma verongelukt, toen zij met de fiets plotse ling naar de overzijde van de weg zwenk te, omdat ze' daar haar moeder zag. Voor de ogen van haar moeder werd het meisje doodgereden door een achterhaar komende personenauto, bestuurd door de heer Fernhout uit Emmeloord, die een Veldmaarschalk Friedrich Paulus, de Duitse bevelhebber bij Stalingrad, is militair commandant geworden van Oost-Duitsland, aldus het onafhanke lijke blad General Aneeiger. Dé Britse treiler' „Hildina" is vanoch tend ten Noorden van Schotland ge- ken. Zes leden van de bemanning cijr verdronken. Gistermorgen sloeg, een personenwa gen van het Corps Diplomatique op de ijksweg AmsterdamDen Haag enige malen over dé kop, toen de bestuurder an de wagen, de derde secretaris van het Tsjechische gezantschap in Den Haag, bij het passeren van een autobus de macht over zijn stuur verloor. De ecretaris werd uit de wagen geslingerd. Hij is met enige verwondingen naar het W.G. in -Amsterdam gebracht. Een tweede inzittende bleef ongedeerd. Óp'jae ■Driebergsew"eg'.'te''Zyst^is;i'gis-^/|j teravónd' een motor ï>jj< vhet/jpasserenjj//? van - een in dezelfde richting:,jrijdehde^i/ auto - tegen- een met -twee paardem-berl$§5 spannen van de andere kant. komende wagen gereden, als ...geyolgx waarvanv^ twee personen -ae.:<4ood'?.v0nden^^^fe® De motor - werd - bestuurd-: i-door^'deTfr^a 39-jarige koopman B. J../S/'lüit^ZèistLéi'S. Op de - duo -zat .de'; 42-jarigê^?;ko'opmah-S5g^ W. C. de LV, üit'-vÜtrèche^sirf^ÈÖ^^^ Beide'mannen-werden door.ldejbotsingstj: zwaar gewond- en zyn 'öp".wégjnaar';h'et'iy2 ziekenhuis te Zeist overleden; (Zii Jwa-SS,; ren getrouwcL -- -y.: v>.'. Het aantal' pakjes,* grootten klein, loopt thans naar de 'drie honderd. Sint Nieolaas is te vreden, maar nog niet vol daan. Ge kunt nog een pakje in zenden voor ryr, „Het indere Vri kind", per'om gaand, aan ons hoofdkantoor in - Amsterdam en" aan ons kantoor^-in Rotterdam.; Buitengewoon tevreden toonde/ Sint zich met het bedrag", dat:? Zaterdag jl. voor „hét', heeriyk^ avondje" in Ermélo en in"- dé Maasstad,op onze girorekening/; prijkte. Ruim S 200.—. Nogmaals: Slnts glro-nummèr: 412739 en T. 500. jNMfrZ&rk Voi verwachting kloppen v dé r^B kinderharten! niets zou gebeuren", aldus heeft de wethouder van Openbare Werken van Rotterdam, de heer J. Meertens, gisteren tijdens een raadsvergadering medegedeeld: In het verleden heeft men gedacht aan een verbinding over de Maas tussen de rijkswegen naar Utrecht en" Dor drecht Er is volgens de wethouder ech ter gebleken, dat het leeuwenaandeel (80 procent) van het verkeer door de Maastunnel uit stadsverkeer Spr. acht de tijd aangebroken: zoVsnelMglS mogelijk een brug aan de - Oostzijdë.'jvan-ïK^ het bestaande spoorwegviadüct 'overlde'AfS Maas tot stand te brengen, Besprekingen'/W hierover zjjn gaande. A Sag* .ijajgfj Op grondvan. technische ./'mogeiyir-S® heden zijn er - bezwaren tegen een - hangf i brug en het.plan gaat dan ook fin'ide-Z richting van een' „platte /brug''S;zondeÉ¥ obstakels er op. De:'wethouder-'/spr; vsn „eenplank- over de: sloot"-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1