Denk om de glazen! In geh eel Europa heerst zacht voorjaarsweer SKIËRS ZONDER SNEEUW, STOELEN OP T STRAND Dulles wil nog geen et-nota Hamilton wordt in voor Voor enige ogenblikken was Franse Assemblée één Twee kinderen zwaar gewond op kruispunt Laren BLOEMEN BLOEIEN IN DECEMBER Alleen Parijs is koud en mistig Geparfumeerde briefjes GAAN ZIJ ONDERHANDELEN? Wetenschappelijk verantwoord WA EISENHOWER WIL FRANKRIJK/ GAMNTj^^eE^Nvi^'"' OVERWELDIGENDE STROOM ■mm PHOENIX i !/pi WOENSDAG 2 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2636 Weerbericht Grote staking in Engeland T/OOR de vierde achtereenvolgende dag was er in Engeland en 'V* West-Europa gisteren lenteweer. Uit vele gebieden wordt melding gemaakt, dat de lentebloemen uitlopen. November was ongewoon warm, maar het begin van December is een nog groter verrassing. In de grote steden deden de Kerstmit- versieringen vreemd aan in de volle zon en de zachte wind. De Londenaren zaten in lunchtijd op de banken langs de oevers van de Theems, In sommige kustplaatsen werden de strandstoelen weer te voorschijn gehaald. Moskou protesteert in Karatsji West-Duitsland Wijziging federale Grondwet Russen laten Japanse krijgsgevangénen vrij mt Herriot ging heen als voorzitter Churchill naar ^Bermuda vertrokkeh 3 H AtF W E G »msmSÊi TEL-lf!^©?~-341 rr~??liS Als E.D.G.-verdrag wordt gératicificeeM Treinverkeer gestoord - NOODWEER OP BERMUDA- V. EILANDEN, Herstel van diplomatieke betrekkingen verwacht Staking in de New Yorkse haven Amnestie voor Duitsers 8Ü m tfi m tsssm mm Eindje overreden ,-ri in! I Namens Sint Nicolaas" kunnen we u thans mede- delen, dat zijn venvach-/ tingen verre "zijn overtroffen! Het belooft een daverend;- feest te worden hedenavond' op het internaat „Vrede- stein" in Rotterdam, Hille- gersberg. 7..;/;-/vV;"v.;rvS£; 7/lSÉïl 'firn s Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 t. Klachtendienst abonnementen 18-3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 VGravenhaee: Huygenspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 -Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent oer week. 2.13 per maand, f 6.35 oer kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEU XING en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van "Woensdagavond tot -Donderdagavond. AANHOUDEND ZACHT Droog -weer met flinke opklaringen, maar in de nanacht en ochtend hier en daar mist. Meest/matige Zuidelijke wind. Weinig verandering in temperatuur;» Hoofdredacteur: Dr 3. A. II. J. S. BRUINS SLOT DE behandeling van de begroting van Economische Zaken, die gis termiddag haar beslag heeft gekregen, viel voor een gedeelte samen met de ministersconferentie der zes landen. Uiteraard speelt bij de problemen, waar'de ministers der zes landen mee zitten, de economische Integratie van Europa een grote rol. Om die eco nomische integratie, waarbij de ge meenschappelijke markt een voornaam aspect is, gaat het. En de Nederlandse regering heeft zich, terecht, vastge beten in deze zaak: de gemeenschap pelijke markt volgens een vast plan .geleidelijk tot stand brengen. Door de perikelen, waarin het Franse kabinet verkeerde en door de houding van het Franse parlement, die hierin bestaat dat het geen houding wil be palen, is evenwel het hele vraagstuk der economische integratie op de mi nistersconferentie niet aan de orde geweest. Maar dat wist men verleden week niet, toen de conferentie begon. Op het m'"™ ent van dat begin heeft de hee I (P. v. d. A.) in een rede! _g van Economische Zaker regering moet nu. niet «i -sthouden aan het tot stand b van de gemeen schappelijke markt. De Fransen willen daar nietaan. Datis wel vervelend, maar de economische integratie heeft nog andere belangrijke aspecten, die misschien wel te verwezenlijken zijn, n.l. de coördinatie van het financiële en monetaire beleid. Laat de regering zich daarop, werpen. Minister 'Zijlstra heeft daarna ge- zfigd, dat dit standpunt van de heer Nederhorst niet juist vras en dat de voorrang moet worden verleend aan de verkrijging van een gemeenschap pelijke markt, om dat deze laatste altijd nog gemakkelijker te bereiken was dan de coördinatie van het financiële en monetaire beleid. Dr Schouten heeft de heer Nederhorst bestreden, met name op grond van het feit dat deze, door op dat moment zjjn suggestie te opperen, het beleid der regering, dat in overleg met alle constructieve groepen in de Kamer was opgesteld, dus ook met de partij van de heer Nederhorst, doorkruiste en de onderhandelingspositie, der re gering verzwakte. Immers de suggestie als die van de heer Nederhorst is koren op de molen van de Fransen. Dit is dus een- staaltje van een niet beet gelukkig redenaarsbeleid. Twee millioen arbeiders op scheeps werven en in fabrieken in Engeland heb ben heden voor 24 uur het werk neer gelegd uit p.-otest tegen de weigering der werkgevers om een loonsverhoging van vijftien procent te geven. Meer dan 4.000 bedrijven, waaronder het merendeel van de grote motoren- en vliegtuigfabrieken, die aan belangrijke buitenlandse orders werken, zullen van de staking te lijden hebben. Hoewel de vakorganisatie, waarvan de staking uit gaat. drie millioen leden telt, wordt aangenomen dat een derde der leden zich niet aan het stakingsbevel zal storen. De meeste arbeiders van de staatsbe drijven voor de wapenindustrie hebben geweigerd aan de staking deel te ne men, terwijl ook het grondpersoneel van de vliegvelden de oproep voor een „sym pathiestaking" heeft afgewezen. De staking betekent zowel voor de werkgevers als voor de arbeiders een schadepost van millioe-nen ponden. De eerste Russische gezant in Israël sinds de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen Alexander Abramov Is Dinsdag uit Rome op het vliegveld. Lydda aangeko men. Het observatorium van Kew Heeft meegedeeld dat gedurende November de gemiddelde temperatuur 48, graden Fahrenheit was, .meer dan vier graden boven het normale. Een' vroege och tendmist, die het luchtverkeer .lam legde, trok voor '12.00 uur op; .E* RT rijn" trouwens meer7mogelijk- *-4 heden om deeigen' glazen*, ih te gooien. Op de ministersconférentie. is van Nederlandse zijde de suggestie gedaan om indien, voor het ogenblik, ,.de economische, integratie niet op de een of andere wijze kan word en .ver wezenlijkt, dan rustig en- in een kalmer tempo aan dit vraagstuk verder te werken, maar tevens in afwachting daarvan het EJD.G.-verdrag te gaan wijzigen door aan artikel 38 een zekere uitwerking te geven. Dat zóu er op neer komen, dat de bevoegdheden van het commissariaat der E.D.G. en de democratische con- tröle van het E.D.G.-parlenvent zouden worden vergroot en sommigen denken hierbij ook aan directe verkiezingen voor het E.D.G.-parlement. Het komt; ons voor dat dit een ge vaarlijke weg is. Want dan 'ontstaat dé mogelijkheid dat de Fransen pre- diés hunzin krijgen. Het .zou dan kiinnen zijn dat een aldus gewijzigde jE.D.G. juist datgene wordt" wat de Nederlanders nooit hebben gewild, n.l. een politieke gemeenschap, met be perkte militaire doeleinden, maar zonder economische integratie. De heer Blaisse, die de houding van de heer Nederhorst bestreed, maar die in het verleden op een' ongelukkig moment ook al eens van aarzelingen omtrent deeconomische integratie blijk'gaf, doch dit thans niet deed, pleitte, evenzeer voor zulk-een „nood oplossing" in, de geest van de Neder landse suggestie- ter ministers-confe rentie. Wij achten dit, zoals gezegd, gevaarlijk. Alvorens - dergelijke sug gestie te doen. is een rustig, overleg noodzakelijk.Anders is men, voordat men het weet, van zijn eigen stand punt afgegleden. Een standpunt waar sommige buitenlandse krachten Neder land maar al te gaarne af -willen dringen. Op een Dinsdag te Washington gehou den persconferentie heeft de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, Dulles als zUrt mening te kennen gege ven dat hij niet gelooft, dat het .Westen resultaten zou kunnen boeken ln ge sprekken met de Sowjet-L'nle, tenzij de leiders ,van de Sow jet-Unie „een.zekere mate-yaai-vrijheld zouden toestaan;Mfr ter-het :I/*eren; Gordijn". Dulles zeide. dit Ofschoon,1 voor zover hij wist, niet was verklaard, dat de Russische nota als geheel'onaanvaard baar is. deze uitdrukking toch van toe passing was op sommige onderdelen van de nota, zoals bijvoorbeeld de rol die de Sowjet-Unie communistisch Chi na had toegedacht en het opheffen van de Europese Defensie Gemeenschap en de buitenlandsebases. Deze voorwaarden, aldus Dulles, zijn onaanvaardbaar, doch dit wilde niet zeggen, dat; de Verenigde Staten niet bereid zouden zijn om met de Sowjet- Uniè over Duitsland en Oostenrijk te spreken. - Toen hem gevraagd werd, of hij ver wachtte dat een conferentie van minis ters van de Grote Vier gehouden zal worden, antwoordde Dulles, dat hij zich niet graag aan voorspellingen waagde. Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten wensten eerst kanselier Adenauer te raadplegen en alle opinies betreffen de de Sowjet-nota zouden op Bermuda besproken worden. De: Russische instemming een verga dering van ministers van: Buitenlandse Zaken bij te wonen was een tastbare diplomatieke en morele overwinning van hetiWesten, maar dat wilde niet zeggen', dat het Westen elk Sówjèt-voorstel' zou moeteaaanvaardepzonder het- eerst /grondig /.te onderzoeken. ;V-;ï Dulles weerde de critiek af, als;zou Naar het officiële Sowjetrussische persbureau Tas» mededeelt, heeft de Sovjet-ambassadeur in Karatsji Dins dag een nota van zijn regering over handigd, waarin de Sowjet-Unie bjj de regering van Pakistan protesteert te gen het vestigen van Airierikaanso mi litaire en luchtbases op Paid staan s ge bied en tegen het deelnemen door Pakistan aan plannen voor het vesti gen van een blok in het Midden-Oosten. In Washington heeft de woordvoer der vaii het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Henry Suy- dam, Dinsdag-verklaard, .dat de Ver enigde Staten geen onderhandelingen gevoerd hebben, noch aan het voeren zijn over militaire bases, in Pakistan. iln Hamilton, de hoofdstad van de Bermuda-eilanden, wordt, op het ogen blik de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de conferentie van de regeringsleiders van de' Ver enigde Staten,- Engeland en Frankrijk, die Vrijdag a.s. begint. I President Eisenhower, Sir Winston Churchill en premier Laniel zullen ver blijf houderi in de „airconditioned Midocean Golf Club, een laag, lichtrood geschilderd gebouw, dat uitziet op de blauwe Caraïbische zee. De drie minis ters van Buitenlandse Zaken zullen lo geren iri het op enige afstand gelegen Castle Towers Hotel. De drie delegaties zullen ieder haar eigen eetzaal en keu- kenpersoneelhebben. De bewaking van de met prikkel- draal omgeven Midocean Club, waar de besprekingen worden gehouden, is toevertrouwd aan 240. man van de „Welsh Fuseliers" en aan de plaatselij ke politie. Het omliggende terrein wordt terdege doorzocht, maar er zijn nog geen wachtposten rondom het clubge bouw geplaatst. Wel zijn reeds de Yja 8" gen van de drie landen gehesen, de Brit se vlag ln het'midden, geflankeerd door het-Amerikaanse en-het Franse dun doek.. Volgens het voorlopige program zul- :len de ministers van Buitenlandse Ze- van' president Eisenhower, hun eerste bespreking hebben. Hierna zullen de .Grote Drie" van gedachten wisselen, welke bespreking Zaterdag en Zondag ochtend zal worden voortgezet. Naar men verwacht keert president Eisenhower Maandagavond naar Wash ington terug. De Britse premier blijft nog tot Woensdag. Aan president Eisen hower, als het enige staatshoofd, dat aan de besr-rekingen deelneemt, zal de grootste ontvangst worden bereid. Hij zal worden begroet door honderd fuseliers, een evengroot, aantal Amerikaanse mili tairen van de luchtbasis op Bermuda en een speciale erewacht van 21 Amerika nen, terwijl de aanwezige oorlogssche pen 21 saluutschoten zullen afvuren. De Westduitee regering is voornemens de federale grondwet te wijzigen om de werving van Duitse eenheden voor het Europese leger, mogelijk te maken, heb ben politieke - woordvoerders Dinsdag avond verklaard. .het buitenlands beleid van dé Verenig de Staten „te vriéndelijk": zijn. De "cri tiek kwam er op neer, zeide Dulles, dat de: Verenigde Staten"aan andere landen „geparfumeerde briefjes"zonden "in plaats vanhen dóór dreigementen- en intimidatie te dwingen, te handelen zo als Amerika het wil. De term „geparfumeerde briefjes'.! werd door senator McCarthy gebruikt in een radiorede waarin hij Engeland aanviel wegens de Britse handel op communistisch China. In Zweden was het de warmste en droogste Novembermaand in meer dan 30 jaar. In de tuinen in Stockholm bloeien de rozen. - In West-Duitsland was het net April. De temperatuur op. de top van de Zugspitze, de hoogste berg in Duitsland. <3000 meter) was. juist op het nulpunt De sneeuwlaag was 8 centimeter dik, vergelegen met bijna 4 meter het vorige jaar. In Hamburg steeg het kwik giste ren tot 55 graden Fahrenheit Het was de warmste 30 November sedert 15 jaar. 7 ,,'".;7 Ih Berlijn verwacht men, dat het zachte weer nog wel enkele dagen zal duren. In de Oostenrijkse Alpen ligt zo weinig .sneeuw, dat de skiërs die in Zweden in. Februari aan de wereld kampioenschappen skiën zullen deel nemen, niet konden trainen/ In het zonnige Wenen heeft de brandweer de huisvrouwen gewaar schuwd geen kachels aan te .maken, omdat de lucht zo "zwaaris- dat de schoorstenen niet goed zullen trekken. Meer dan 30 personen werden in de afgelopen 48 uur behandeld wegens vergiftiging dóOr rook. In - Rome en -,in: Zuidrltalië Is de temperatuur gestegen, tot; 65 graden Het weer, is-ongewoon .dróóg.; Parijs: was gisteren; de uitzondering .-^ihet'-was- er-kolid ieri'-mistig.v.ii- 'S: sMaaröok^dS8r;: /wai^Bfï?dat^S«i'te voren dé café-terrassen druk 'bezet geweest. j Een groep van 811 voormalige Japan se krijgsgevangenen is 'gisteren in Ja pan teruggekeerd na een verblijf van acht tot veertien jaar in Russische krijgsgevangenkampen. Door hel zoele weer van de laatste tijd heeft ten exploitant op de Boulevard te Scheveningen de terrasstoelljes korte rok. maar weer naar buiten gehaald. Over gebrek aan belangstelling had hij niet te klagen. Zelfs de ober liep in zijn Deze ütice mannen, de Franse premier Laniel, een groot-industrieel, en de president van de communistische staat in Indo-China, dr. Ho Tsji Minh, een beroepsrevolutionhair, hebben het ver langen te- kennen gegeven' om- een einde te maken aan de oorlog, die nu reds zeven jaar lang Indo-China teistert. Laniel verklaarde zich tot onderhandelen bereid in een rede in de Nationale Vergadering en Ho in een interview met het Zweedse blad .Ex pressen". Indo-China is de enige plaats ter -wereld, waar op het ogen blik nog een geregelde oorlog aan de gang is. De wapenstilstand in Korea heeft vele Fransen de overtuiging gegevcnf dat een wapenstilstand ook mogelijk en aanvaardbaar is in Indo- China. Het verlangen van premier Laniel naar vrede gaat zo ver, dat hij zijn staatssecretaris voor de geassocieerde staten, jaquet, openlijk gedesavoueerd heeft, nadat deze had -verklaarddal onderhandelingen met Ho Tsji Minli niet zullen worden geopend zonder toestemming van Vietnam, Laos en Cambodja, In deze tot de Franse Unie behorende landen heeft het voornemen van Laniel vrij veel onrust gewekt. Gisteren heeft de directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FA.O.) Norris E. Dodd verklaard, dat hij zichniet herkiesbaar stelt voor de functie teneinde „strijd te voorkomen'" Nu Dodd zich teruggetrokken heeft, is de weg naar-, de hoogste F.AO.-post ge baand voor een andere Amerikaanse candidaat dr; Philip V. Cardon, die de steun van de Amerikaansce republikein se regering heeft. Edouard Hërrot» voorzitter -van de Franse Nationale vergadering, heeft Dinsdagmiddag bekend gemaakt, dat hjj niet candidaat zal staan voor het presidentschap van de republiek. Herriot zal zich voorts niet meer candidaat stellen' voor het voorzitter schap van de Nationale Vergadering, dié in Januari voor haar nieuwe, zitting een voorzitter zal kiezen. Herriot zeide, dat. hij zijn besluit had genomen niet het oog op .zjjngezond heidstoestand en leeftjjd. Hg is 81 jaar. Gedurende zeven jaar was hjj voorzit ter van de Nationale Vergadering. De leider der radicalen is een der vooraanstaande politieke figuren uit de derde en vierde republiek. Alle afgevaardigden, met inbegrip van de communisten, verhieven zich van hun' zetels om - hun scheidende voorritterhulda-te-brengen,.een.yan,.de zeiazamé' gdegéaheden dat' dé -'party; tegenstellingèh^eveh wegvallen. De Britse eerste minister; Sir Winston Churchill, is "omstreeks middernachtmet de minister van -Buitenlandse Zaken, Eden, uit Londen per vliegtuig naar Bermuda vertrokken. De., beide staats lieden verlieten Dinsdagavond laat on der stormachtige toejuichingen het La gerhuis om zich.' naar het vliegveld te begeven," Zij hadden aan de stemming déelgenomen over de huurwet. Premier Laniel verklaarde, dat hét parlement'en het; gehele land het be sluit van Herriot betreuren en voegde hieraan toe: „HQ zal een van de on misbaarste leidsmannen van ons land blijven!'.''"7"7\ De slechte toestand van zjjn gezond heid heeft Herriot verhinderd,de Na tionale Vergaderingbij de debatten van de afgelopen drie weken te leiden. Sinds. 1905 is Herriot burgemeester- van Lyon geweest. In 1924 en in 1934 was hg minister-president. Aan. president Auriol van Frankrijk; die' zijn functie na 31Decemberlas; niet meer zal vervullen, isDinsdag in" het presidentiële paleis de grote ordeketen van het Legioen van Eer, de hoogste onderscheidingvanFrankrijk, verleend. Y/:t Paedagogisch Centrum van de Nederlandse onderwijsvereniging heeft j een rapport het licht dóen zien, ten. einde te komen tot een wetenschappelijk verantwoord leerplan voor het V.G.L.O. In een der bijlagen, dat de vaderlandse, geschiedenis samenvat, treffen wjj onder het hoofd „belangrijke personen", o.m. de namen van Groen van Prin- sterer en van Kuyper aan. Achter de naam van Groen staat,-dat hij Christe- lijk-Historisch achtev die van Kuyper,; dat hij antirevolutionair was. 7--'777 De makers van het wetenschappelijk.; verantwoorde leerplan weten blijkbaar niet dat de Christelijk-Historische even-, knie van de A. S. Kuyper, /de Savorain; Lohman was. Diens naam ontbreekt naast die van Thorbecke, Groen, Xuy- pcv, Troelstra en Schaepman. De makers van het wetenschappelijk verantwoorde leerplan wetèn blijkbaar evenmin, dat Groen van Prinsterer de. leider is geweest van de destijds nóg, niet gesplitste antirevolutionaire partij, waaruit Lobman en Kuyper beide zijn voortgekomen. e Advertentie j (Van onze correspondent) HAARLEM.'.— Tengevolge van een electrische storing is de treinenloop van Haarlem naar Rotterdam vanmor gen enige uren in de war. geweest. Bij Lisse konden de treinen niet verder. De. Nederlandse Spoorwegën hebben een trein uit laten vallen en de overige treinen van Amsterdam en Rotterdam tussen Haarlem en'Lisse door laten rii- den. - r .-■:/- Om 'tien uur was allés weer- normaal en het rëizigersvervper ondervond zo doende weinig vertraging- Op V de' Bermuda Eiladnen heeft gis teren de zwaarsfe regenval plaats ge vonden; die óóit is geregistreerd. Vele wegen en huizen kwamen onder water te staan, Bij blikseminslag is gróte schade aangericht. (Van onze correspondent) Aan de serie ongelukken op het kruis punt Laren sinds de indiening van het petitionnement in Den Haag moet ook deze week weer een triest ongeval wor den toegevoegd. Twee Hilversumse schoolkinderen, het zestienjarige meisje R. de L. uit de Erfgooiersstraat en haar veertienjarige buurvriendje W. B., wer den bü het oversteken van de rijksweg aangereden door "een personenauto en zwaar gewond. De kinderen hadden bij het kruis punt staan wachten totdat een auto uit de richting Amersfoort was gepasseerd. Direct daarna waren zjj weer op de fiets gesprongen, niet lettend op de per sonenauto van de heer De B. uit Bor- culo, die met zeer grote snelheid van de andere kant naderde. Hoewei de be stuurder krachtig remde hij liet een LondenTeheran ln sommige welingelichte kringen is Voorspeld, dat Perzië .binnen 48 uur er in zal' toestemmen, de diplomatieke 'betrekkinge met Engeland te her stellen. remspoor van ruim veertig meter na was een botsing onvermijdelijk. Beide kinderen werden ongeveer twintig me ter weggeslingerd. Het'meisje bleef met een verbrijzeld been en zware inwen dige kneuzingen liggen, de jongen liep een shock, een beenbreuk en een zwa re hersenschudding op. Gistermorgen is in Den Helder de tweede mijnenveger uit de VJS. aan gekomen. Het is Hr. Ms. „Bedum", die ligplaats genomen heeft aan de Buiten haven. Op de achtergrond ziet men Hr. Ms. Soemba. Een hooggeplaatste gezaghebbende woordvoerder heeft gisteravond mee gedeeld, dat" - president Eisenhower, bereid, is de Franse premier Laniel dé krachtige verzekering te geven, dat de Ver. Staten hun huidige militaire sterkte in Europa zullen handhaven, als Frankrijk/ het verdrag betreffende het Europese leger ratificeert. De woordvoerder zei, dat de Ver. Staten verder bereid zijnwelwillend bet oor te lenen aan eeneventueel verzoek van Frankrijk om de' Ame rikaanse sterkte in Europa op te voeren. Hij /legde er' echter de nadruk op, dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent, dat .het aantal Amerikaanse troepen op het vasteland van Europa zal worden uitgebreid. De woordvoerder legde er* de nadruk op,' dat de uitdrukking „militaire sterkte" was gebezigd, om de indruk te vermijden, dat de Ame rikaanse garantie gebaseerd zou zijn op het aantal troepen, dat iri Europa gestationneërd 'is. In New York is een staking onder de havenarbeiders uitgebroken,die zich als een sneeuwbal uitbreidt. De „New York Shipping Association' deelde gisteravond laat mee, dat tenge volge'van de staking „het werk in vrij wel, de gehele/haven stil lag". De havencommissie echter bestreed deze uitspraak en zei, dat er minder dan 35 procent van de havenhoofden, bij de staking betrokken was. De „New York Shipping Association" betoogt, m dat de staking een schending betekent van het op de Taft-Hertley- wet berustende gerechtelijke bevel, daf énige tijd geleden een eind maakte aan een voorafgaande- havenstaking. Krach tens dit gerechtelijke bevel mocht gedu rende een periode van 80 dagen geen nieuwe staking worden begonnen. Deze periode loopt 24 December af. De arbeiders leggen bij'honderden het werk uit protest tegen de nieuwe haven commissie, die een onderzoek moetin stellen naar de vele zwendel in de ha ven. De commissie "is gisteren haar werkzaamhedenbegonnen. Het Westduitse kabinet heeft een am nestiewet goedgekeurd, waardoor duizen den Nazi's en anti-Nazi's een nieuw le ven zullen kunnen beginnen. Volgens, de woordvoerder zijiij;de Var/- Stateri i' vari 'mening, dat dé nieuwe ontwikkelingen,-/ speciaal op^S het ^gebied /vans-deatöoniwapehs.n/hetSif mógelijk maken, dat-.- AmeritóHféehV" indrukwekkende militaire macht;^^ Europa handhaaft.' 7'zonder.datjilheF; aantal manschappen, waarmtTidëzë? machtbestaat wordtgespecificeerd.-! Krachtens deze redenering;- naar verluidt in hét Pentagon opgèl doét, moét de- bepalende /factor;bij<;; het déployereh van de:' troepen vdell, weerstand en het aanvallend ïArei-Z mogen van de Amerikaaxisé .land-l en";.? zeerstrijdkrachten zjjn,:. inplaats va. de verouderde'numerieke macht. -Mtó/ J9»'S Op de-Haagdjjk, "midden m het winkel centrum van Breda, is - gistermiddag1';;/*" mevr. v. B. uit Breda met de fiets1 komen ''- ;v te valleii. Zij vervoerde op deze'fiete. 2f kinderen, van respectievelijk vier-jaar;' en 22 maanden.'De een zat achterop ;èh>- de kleinste voor op de fiets. Doór nög// onopgehelderde oorzaak is mevr v. Bf'./ko-1-' men te vallen op het. moment' dat'; een? stadsbus haar passeerde. De baby schoot/' in de val van de fiets en kwam 'onderï de bus terecht. Het kindje-werd érnstig" aan. het hoofdscwond. Het is naar hét;' Diaconessenhuis, te Breda vérvoerd "éh$ daar overleden.' f/--'-.ri/.:.y»^i«aw En Donderdagavond gaan de - pakjes open voor vierh.oh- d e r d kinderen in „Groot;- Emaus". Daar wordt het.heer- - Hik avondje opgeluisterd door het optreden van een clown- goochelaar, een programma nummer, dat namens ons dag- Wad wordt aangeboden. };-? D« geschenken vormenechter, het hoogtepunt mét de zeer bij zondere verrassing voor gehéél „Groot Emaus"; die, dank zij de giften per giro, mogelijk is. Maar daarover bewaren we nog' hét - diepste stilzwijgen 'A AükjjAy} Wij noemen u de kinderen in Rotterdam en- Ermelo, maar- nu- ook dievan het Prot; Christe lijk Kindertehuis -Nieuwe Voor dorp" te Voorschoten, dat wij alweer op verzoek vaa5Sfe; Sint alsnog geadopteerd héb ben, omdat de stroom van grote en kleine' ccdeau'soverweldï-* gend is..,, En nog te de stroom idet luwd."... mi /.-:? Sf-nSs

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1