Kleine gemeenten Minister Staf stuit in de Kamer op critiek hei 5-divisie-plan Emigranten met de feestdagen in het oude vaderland UHURGHÏEE ARRIVEERDE] OP DE BERMUDA'S U-tunnel is thans hittere noodzaak MILLIOËNEN ARBEIDERS IA STAKING Twee dodeii bij aanrijdingen Ruyler- 'MM MIKTE BEWINDSMAN HOOG? St. Nicolaasreis van de Dipl. betrekkingen hervat Wapenstilstand in Indó-China? Morgen de grote conferetitie m Voorrang gevraagd <Bè3>rijfslevem ibijdt fmoriventeeL enonne mtiiézeri - Chauffeur in vlammen omgekomen POSTBESTELLTOGl Staking van stemmen (17-17)*§ ■mê 08 J ls§t Weerbericht Critiek op 1350 millioen Blijde gebeurtenis in Luxemburg verwacht Blij weerzien AA Afkeuring Zie verder pagina 3 PERZIë—ENGELAND Prot. kerk door Spaanse politie gesloten 4:'\£'era:qéfe direct te beginnen/ sfSï 'SiiM. w§ IS !ilSl Uitgebracht rapport concludeert: Bezoek van Koning Haakon Volgens hët Oslo'se blad „Aften- posten" wordt vèrwacht, dat ko ning Haakon van Noorwegen in Mei a.s. ëen officieel bezoek aan Koningin Juliana zal brengen. COmtrenc eén bezoek is in Den Haag officieel nog niets bekend.) Italië Spanje België Tunnel Regering' bezoekt; ,De Ruyler' 'Rijksdiensten'4 op. 1^1 2 Jan. gesloten" mÈfj Roken in de Raad 'sêê A'!: ii M ;d M SÉI Am Wm Rotterdam: Uitte de Withstraat 30 Teief. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uun Telefoon 29216 •s-Gravenhaee: Huygenspieln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 rent per week, 2.13 per maand. 6.35 per kwartaal Losse nummers IS cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIXG en Mr K. VAN HOUTEN T*uyUA& Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond; "AANHOUDEND ZACHT Veranderlijke bewolking en overwegend droog weer. Matige, nu en dan vrij krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. Weinig verandering In temperatuur. <(j Hoofdredacteur: Dr 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT T N 1940 heeft, kort na het uitbreken van de oorlog, de toenmalige se cretarisgeneraal van het departement van Binnenlandse Zaken vanwege ae financiële moeilijkheden van vele kleine gemeenten tal van pogingen aangewend waarvan sómmige ook geslaagd zijn om te komen tot op heffing van kleine gemeenten. Zo heeft hij ook voorstellen gedaan met betrekking tot de gemeentelijke indeling van Noord-Holland. Naar aanleiding daarvan hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- lan'd eën commissie ingesteld ter be studering van de gemeentelijke inde ling van Noord-Holland, de z.g com missie-Ter Veen. Instelling van deze commissie heeft in ieder geval tot gevolg gehad, dat gedurende de oorlog van de groot scheepse plannen van de secretaris generaal niets meer terecht kwam. Hij werd in zijn vaart gestuit door de degelijkheid van de arbeid der commissie, die eerst in 1949 het eerste deel van haar rapport deed verschij nen. Toen gemeld rapport verschenen was, ontstond er echter onrust onder de gemeentebestuurders van tal van Noordhollandse gemeenten, omdat in het- rapport-Ter Veen een tweetal richtlijnen waren geformuleerd, die, werden zij.door de wetgever aanvaard, het leven van verscheidene kleine ge meenten in gevaar zouden brengen. De ene richtlijn luidde aldus: Het zou aanbeveling verdienen het nieuwe aantal inwoners ener platte landsgemeente ter wille van de doel matigheid en ten einde een krachtig en veelzijdig gemeenschapsleven te be vorderen te bepalen op rond 5000. De tweede richtlijn luidde: Opdat niet te zeer in historisch ge groeide toestanden in Noord-Holland worde ingegrepen, zal in daartoe lei dende gevallen met een geringer aan tal moeten worden volstaan, dat echter niet lager mag zijn dan ongeveer 2000. Deze laatste richtlijn, ondanks haar bezadigende strekking, was niet in staat de gemoederen in Npord-Hollana te apaiseren. Men besloot zelf de hand aan de ploeg te slaan en tot een contra-offen sief over te gaan om het bestaansrecht van de; kleine." gemeenten, te, verdédi gen. Zeven ën vijftig gemeenten sta ken dehoofden bij elkaar enbenoem den eeh commissie om.het eerste deel van. het. rapport-Ter Veen te bestude ren én wel.in het bijzonder de beide ■hiervan:geciteerde richtlijnen. -• 'j'vHet resultaat 'van die- studie ls thans verschenen en het is een klin kend getuigenis van het. goed recht en het nut van de kleine gemeente geworden. Wij hebben voor de activiteit van, de 57. Noordhollandse gemeenten grote, waardering. Het is nl. zo, dat het tot de goede toon" behoort in ambtelijke kring om een beetje meewarig te doen over de kleine gemeenten. Men beschouwt daar vaak de kleine gemeenten ails incompetent voor haar taak.- - Deze opvatting is in het rapport-Ter Veen geconcretiseerd in dei beide bo ven geciteerde richtlijnen. Maar destudiecommissie van de 57 gemeenten .komt tot geheel andere conclusies'en zü heeft daartoe sterke argumenten aangevoerd. Het-is daarom voor hen, die belang stellen in kleine gemeenten d_e moeite waardvan deze studie kennis te ne men. Zij is verkrijgbaar bij Póa N.V. te Alkmaar. CjS (Van een onzer verslaggevers) MET vijfhonderd blij touiuende Nederlandse .emigranten op de dekken aan bakboordzijde, meerde vanmorgen even na half. tien het motorschip Maasdam" van dè Holland Amerika Lijn aan de Wilhelminakade. Temidden van "hen' stond een niet minder verheugde St. Nicolaas met zijn Vfarte knecht, die deze speciaal voor Nederlanders in Canada en Verenigde Staten door de H.A.L. georganiseerde reis, meemaakte. De goede Sint en ae pas sagiers werden verwelkomd door mr. ir. B. W. Haveman, commissaris voor de Emigratie te Den Heap. „Zou de goede Sint nog komen?", had hei Harmonieorkest van de Holland- Amerika Lijn even voor de aankomst van de ,;Maasdam" gespeeld. En inder daad, toen het fraaie H.AX.-schip niet lang daarna in de bocht van de Maas in zicht kwam, stond daar op het dek bij zijn stapels bagage een wuivende St. Ni colaas. - „Wij zfjn U dankbaar goede Sint, dat gij een zo gróte en mooie surprise voor ons meebrengt".zei mr. ir. Havéman in zijn welkomstwoord. Hij bedoelde hier mede de honderden emigranten, die door deze St. Nicolaasreis van de „Maasdam" in de gelegenheid waren ge steld de December-feestdagën in de fa miliekring in Holland door te brengen, Mr. Haverman vroeg vervolgens de grij ze bisschop toestemming of voortaan elk jaar zijn verjaardag als een emigranten- dag kon wórden gevierd, zodat, meerdere emigranten uit verschillende landen een kans krijgen Holland nog eens te bezoe ken.Het was een verzoek, dat de oude Sint maar al te graag toestond. Voordat de goede Sint de „Maasdam" verliet een met vier schimmels be spannen open rijtuig stond reeds voor de vermoeide reiziger klaar had hij nog heel wat handen te drukken. De meeste emigranten hadden echter geen aandacht voor de bisschop, want hun belangstel ling ging veel meer uit naar de familie leden op de wal. Zoals de 25-jarige Piet Koomen uit Spanhoek in Noord-Holland, die blij was tussen de vele belangstel- Jenden eindelijk zijn verloofde te vin den. Alleen kwam hij als een volleerde Amerikaanse landbouwer uit Rochester in New York States naar Holland: sa men met zijn jonge vrouw Annie keert hij terug. Ons huis in Rochester staat al kant en klaar, vertelde .hij ons. Ja, ik Te Luxemburg is Woensdagavond officieel medegedeeld dat prinses Jo sephine Charlotte een blijde gebeurte nis verwacht. De bisschop van Lu xemburg: heeft opdracht gegeven dat tn alle, kérken van het Groothertogdom openbare gebeden zuilen worden ge- honden voor een voorspoedige beval ling van de prinses. -AAAi (Van onze parlementaire redacteur) Bij de behandeling^van de begrotingen van Oorlog en .Marine, waar mee de Tweede Kamer gistermiddag begonnen is, bleek dat de,, meeste sprekers enigszins sceptisch staan tegenover het plan van minister Staf om in de jaren 1955, 1956 en 1957 de militaire uitgaven te begroten op 1350 millioen per jaar. Algemeen werd gevreesd, dat de minister teveel hooi op zijn vork neemt door op basis .van deze militaire begroting eén vljf-divlsies-plan te willen financieren, terwijl niet vaststaat dat "Neder land" in die jaren voldoende Amerikaanse militaire steun zal krijgen. De heer Vermeer (Arb.) sprak er zijn blijdschap over uit, dat In de jaren 1955, 1956 en 1957 de defensie-begroting met 10 pet. kan worden verlaagd tot een bedrag van 1350 millioen per jaar. De socialistische spreker vroeg minister Staf, wat wij voor dit geld krijgen? De minister kondigt aan, dat in de komende jaren vijf -divisies zullen worden opge bouwd en dat er op de duur zes divi sies zullen komen. Dat betekent, dat er dus twee legerkorpsen zullen komen, die tot één leger kunnen worden samen gevoegd. Normaal is, dat- er dus twee legerkorpsstaven en een legerstaf zullen" komen. De heer Vermeer vroeg echter hoe dit in de Eur. Defensie Gemeen schap en de Navo komt te liggen. Ver volgens stelde de soc,„ woordvoerder de vraag of wij met onze defensie-inspan ning wel op de goede weg zijn'. Hij vond, dat het beter zou zijn drie goed uitge ruste divisies te maken dan vijf slecht uitgeruste. De heer Vermeer was hier over temeer niet gerust, omdat het niet te verwachten is,dat de Amerikaanse mil. hulp op hét" huidige peil zal worden gehandhaafd. Dan zal .Nederland in de toekomst veel meer uit eigen - middelen moeten financieren. De heer Vermeer herinnerde aan een uitspraak van -de heer Duyveman, directeur-generaal van oorlog," dat het hem onmogelijk leek leger, marine en luchtmacht samen te-^financieren binnen eenbegroting van'7, 1250 tot 1500 millioen. De socialistische afgevaardigde keurde het; af,"- datminister ,;.Staftiet optreden van- geestelijke verzorgers van -- het Humanistisch Thuisfront in het leger heeft afgewezen. In de D.U.W. zijn er reeds drie jaren'lang humanistische geestelijke verzorgers werkzaam, zonder cnige- moeiiykheden. De groepen in ons \Vlk, die overigens van mening zijn. dat de staat "zich op. dit gebied afzijdig jnoet houden, denken, daar anders over als het het.humanisme raakt. De minis ter eist van minderjarige militairen, dat zij een schriftelijke verklaring van hun ouders overleggen, waaruit blijkt, dat zij toestemming hebben tot het bezoe ken. van humanistische vormingscentra- Men vraagt deze toestemming van de ouders echter niet, wannéér deze mili tairen des avonds naar een slechte film gaan... De heer Vermeer keurde de bevriezing van de bestaande toestand, waarin het Humanistisch Thuisfront zich bevindt, af. Bovendien verklaarde de heer Ver meer. dat zijn partij geen afwachtende houding kan aannemen tegenover de discriminatie in het leger ten opzichte van de socialisten en de socialistische pers. B(j de lectuurverspreiding .worden de Ir. C.„Staf Te veel hooi op zijn hork...:?, socialistische kranten geivëerd; o s onder de soldaten op Nleuw-Guinca. De heer Vermeer had net'nodig gevonden, dat de chef van dé generale .staf in het open baar zijn "afkeuring. zouhebben uitge sproken over het onbehoorlijk optreden van officieren- tijdens de feesten rondom de Kon. Mik Academie in Breda tegen over deminister-presideatj.de Drees. Op de leerprogramma's van deKonXMil. Academie en ^schoten van onderofficie ren zatruimte" moeten worden gemaakt voor politiekevorming. Dat zou de officieren geen. kwaad, doenj dié op het ogenblik vaak de schijn wekken, dat zÜ bljj zouden .zijn, wanneer de socialis tische - fractie- weer tegende begroting van ."Oorlog .zou stemmen. Radio Teheran heeft bekendge maakt, dat Perzië beeft-besloten, de diplomatieke betrekkingen met Engeland weer. aante knopen. Volgens radio Teheran was een desbetreffend voorstel van de regering met algemene stemmen door het parlement aangenomen. Hét Franse kabinet heeft Woensdag verklaard, dat het. elft langs officiële weg ingediend voorstel voor een'wapen stilstand in Indo-Chlna zal bestuderen. In Saigon werd. weinig geloof ge hecht aan wapenstilstandsonderhande- lingeri in Indo-C hin&als gevolg van het jongste vredesaanbod van Ho Tsji Minh. Dc politie te Madrid hééft Woensdag de Spaanse - Baptistische - geestelijke, Don Francisco Fernandez." bevolen, zijn kerk dié'.jbéhoort'tot'de Christelijke zen ding van." Canada'frr. -te sluiten. De kerk van Fernandez was enige tijd geleden reeds door de. politie ge sloten omdat het gebouw- niet- geschikt zou zijn voor openbare 'bijeenkomsten, maar later stond de politie.' hem' .toe' zijn kerkdiensten „op bescheiden" 'voet te hervatten.- A-A "yxfc1 1 GW i "iï7-..-ijj."1 f 'Ai De advocaten van de 77-jarige Jfransë boer Gaston Dóminici," die d]e drievoudige moord op .de Britse voedseldeskundige Sir Jack 'Drummond;, zijn vrouw, én-doch ter ten laste: is gelegd, hebben de:rechter- commissaris'vah instructie "verzocht' hét proces tegen de beklaagde onverwijld te doen'beginnen. GAG HET is eenvoudig ontstellend, zo veel verkeersongevallen er -voor- komen. Hier zijn allerlei factoren yoor te noemen. B.v. onbesuisde automobi listen, een slechte verkeersdiscipline bij sommige voetgangers en fietsers.- Maar een belangrijke hoofdzaak is toch wel de sterke toeneming van het-, gemotoriseerde verkeer, gepaard aan onvoldoende brede snelwegen en ge- - vaarlijke kruispunten. Wij constateren met gonocgen dat er op dit gebied veel gedaan wordt., Wie de weg AmsterdamDen Haag - berijdt, kan dagelijks de toenemende verbetering constaterenDe weg AmsterdamUtrecht, dié bijna klaar -. is, ls ook een zeer grote vooruitgang. Evenzo de nieuwe weg van Baarn^naar Hoevelaken. Een zwakke stee__blijft^ nog steeds de weg. AmsterdamBa amir-,::; Vooral het stuk tussen Muiden:;-gn;";: Naarden en het vreselijke stuk .tüssettti', Bussum én Baam, waar het .beruchjeip kruispunt Laren in ligt, waar eergis teren weer twee jonge mensen- zwgar.^ ■werden gewond. t Wij hebben vertrouwen, dat .hier spoedig aan een gevaarlijke en on- :.j: houdbare toestand een emdekomt. te Dit kruispunt schreeuwt bij de rang^ orde der verbeteringen om de', voorr rang. - Pi el-guit nar, nu zonder ,musiekinstni-:.' t ment,,zingt het liedje maar,iomdat.dit,--- 'meisjè nu werkelijk te verlegen .tiras'.'' Gistermorgen nog had .ze, gezégd geloof niet in Sinterklaas!" (Voor. hel. verslag van de. St. Nicolaaiz. ..viering op „Vredesteih zie pagina 5). te Rotterdam (Van een ónzer redacteuren) „Het is niet langer de vraag of er tunnels móeten komen, maar hoe snel ze er'moeten komen en dan nóg, hoe. men tri de tijd, dat ze gebouwd worden enorme verliezen, die ver .boven .dè>'kosten. van: de - tunnelbouw uitgaan,- voorkomt." Dit is de elndcónelusié van eén rapport -över de rentabiliteit Van de IJ-ocververbinding, voor liet IJ-tunnelcomité Ahisterdam-Noord juitgebracht aan de voorzitter, en leden van de commissie van 'advies Inzake - oever verbinding, .Noordzeekanaal en IJ door ir. 'J. W. R. Thomson in samen werking met: het Nederlands Verkeersinsti.tuut. Bij - dé- .naam van ir. Thomson, directeur van de Amsterdamse Droogdokmaatsehappy N.V., staan de namen van de aanbieders-van het rapport, die van de directeuren. :van de N.D.S.M., van Werkspoor, van de voorzitter van de. Amsterdamse Industrie Vereniging, van de Zwavelzuurfabriekén v.h. Ketje'n N.V., van de machinefabriek Kiekens, .yan Loos en Co., van de Draka, van" Bernet én Co.'-, van de Kromhout';Motóren, van de secretaris van N.O.B.,-.Weg transport, van de K.N.S.M., van de Fordfabrieken, van 'de voorzitter van het U-tunnelcomité, van de directeur van De Vries Lentsch. De Briise premier Churchill is gis teren met de stratocrulser „Canépus" getand opdc Bermuda-eilanden, waar morgen de conferentie der GroteV Drie zal beginnen. Chnrehill werd verge zeld door minister Eden, en .een. dele gatie van' 28 man. Even voor zijn aan komst waren de eilanden getroffen door wolkbreuken, maar toén de premier en zjjn gevolg uitstapten, scheen de zon weer. -i AAA'GA. Ohurehiil i inspecteerde de wacht .en de toeschouwers lachten, toen hij de regimentsgeit aaide. Op weg van het vliegveld Kindley Field naar de stad barstte een nieuwe regenbui los. Chur chill zat in een open auto. Gouverneur Sir Alexander Hood hield de handen boven het hoofd van Churchill om hem tegen de regen te beschermen. De- chauffeur stopte onmiddellijk om de kap op te zetten. De Franse premier Laniel en minis ter Bidault arriveren vandaag in Ha milton. Zoals bekend is hun poging om uit de Nationale Vergadering een boodschap ten gunste van de Europese Defensie Gemeenschap- mee te krijgen, mislukt. Verder nodigde dé Franse regering gisteren de Indochinese com munisten uit tot onderhandelingen over een wapenstilstand. De Amerikaar.se president Eisen hower. die o.m. vergezeld wordt door de minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles, komt Vrijdagmid dag naar Bermuda. Hij zeide, gisteren heb het bij mijn Amerikaanse baas best naar mijn zin. Of ik nu na mijn één jarig verblijf in Amerika weer in Hol land zou willen werken? Neen hoor, ik ben daar al helemaal ingeburgerd. Zo was het met bijna alle passagiers, die of hun verloofden kwamen halen of familieleden wilden bezoeken. Zegwa ren stuk voor stuk blij weer in het goe de Holland te zijn, maar om er te blij ven? Neen, we zijn goéd ^'geëmigreerd. Alleen de twee oudjes, die van een' be zoek aan ihun dochter in het verre' Ca nada terugkeerden, waren "-weer- blij voet aan wal te zetten. Onze dochter hebben we gez'ien," ze maakte het heel goed, maar er is voor ons toch maar een plekje op de wereld: de Betuwe. op zijn persconferentie, dat het Rus sische voorstel voor een viermogendhe- denconferentie in Berlijn nauwkeurig bestudeerd zal worden. Ook deelde hij mede, dat Amerika onder de huidige omstandigheden niet zal onderhandelen over de toelating van rood China tot de V.N. - In het lijvige137 pagina's tellende, royaal uitgegeven rapport is berekend, dat bij'dè ongewijzigde, bestaande pont- verbindingen het bedrijfsleven in 1953 een schade heeft geleden van 725,000. De progressie van het verkeer doet die som voor 1954 stijgen tot 1:754.000. In -I960 zal dit bedrag groot* zUn 12.905.000. De schade van al die jaren komt' samen op 45.302.000. Dat betekent. :-dat het bedrag, dat na acht jaar -van normale verkeers-; Massale stakingen, bijna alle. in verband mét eisen tot loonsverhoging, golven over de gehale wereld. In Engelandstaakten .gisteren twee millioen arbeiders in; de scheepsbouw eri machine-industrie, én de elichémakers in New York; weigeren nog steeds hun staking te beëindigen, waardoor de grote New'Yorkse bladen nog steeds niet kunnen verschijnen. In Italië dreigt een staking als protest tegen de onverdraagzame houding, die de werkgevers hebben aangenomen tegenover looneisen der arbeiders. In Spanje zijn het arbeiders in 'de scheepsbouw, die met staken "zijn begonnen, terwijl de Belgische zeeloodsen hebben besloten voorlopig nog in staking te blijven. Door de, '24-uur staking in Engeland werden vijf duizend scheepswerven en fabrieken getroffen. De staking, bedoeld ter ondersteuning van een: eis tót 15, percent loonsverho ging, kost het land ongeveer 10 millioen pond door productieverlies. Het wasde ernstigste staking in Engeland sinds de nationale staking in 1926. Er waren pro testbijeenkomsten en demonstraties in heel Engeland. Het overgrote deel van de drie milli oen leden van het vakverbond heeft het werk neergelegd. Door de staking werd de productie stilgelegd in vliegtuigfa brieken, autofabrieken, gieterijen, sme derijen, chemische fabrieken, scheeps werven en allerhande reparatie-inrich tingen en machinefabrieken. Bij de Fordfabrieken hebben 17.000 arbeiders zich gemeld voor het werk, nadat de bedrijfsleiding beloofd had. de eis tot loonsverhoging te overwegen, on afhankelijk van andere werkgevers. De staking van Woensdag stond niet onder communistische leiding. De New Yorkse vakvereniging van elichémakers heeft Woensdag geweigerd haar staking, waardoor alle grote dag bladen van New York niet kunnen ver schijnen, te.beëindigen. De stakers verwierpen met 289 tegen 47 stemmen een verzoek van de voor zitter van hun vakvereniging om vier belangrijke geschilpunten aan arbitrage te onderwerpen. Ook de regering heeft de vakvereni ging verzocht, de geschillen met zes New Yorkse uitgevers aan arbitrage of be slissing, door een neutrale partij te on derwerpen. De stakers hebben een tegenvoorstel gedaan dat de voorstellen van hun werk gevers halverwege tegemoetkomt. Het Katholieke vakverbond in Italië heeft besloten tot een algemene 24-uur- staking in de industrie als protest tegen de „onverdraagzame houding", die' de werkgevers hebben ingenomen "tegenover de looneisen der arbeiders. De staking zal worden gehouden tussen 15 en 19 De cember, tenzij tegen die tijd een wijzi ging van het standpunt der werkgevers hervatting van de onderhandelingen mo gelijk heeft gemaakt. Honderden arbeiders van de Euzkaldu- na Scheepswerven te Olaveaga, bij Bil bao. zijn gisteren, in staking gegaan en hebben de werf verlaten. Er werden te Bilbao twee verschillen de redenen gegeven voor do staking. Een lezing was, dat de staking bedoeld was als protest tegen het afschaffen door de maatschappij van de twee overuren, die gewoonlijk op de werf gemaakt werden, wegens beperking van het electriciteits- verbruik. De andere lezing was dat de staking een protest was tegen het feit dat aan technici extra betaling werd gegeven, terwijl het loon van andere arbeiders on veranderd bleef. De Belgische zeeloodsen zijn gisteren te Oostende in vergadering bijeen geweest. Zij hebben besloten de staking te Vlis- singen voor onbepaalde tijd. voort te" zet ten. In Noorwegen Ook in Noorwegen is een staking uitgebroken. De stakers zijn hier de stuurlieden van dekoopvaardijvloot, die.de ruggegraat van de Noorse eco- homie vormt. De oorzaak is een loongescbil tus sen de Noorse vakvereniging van stuurlieden en de .reders, .x,-i - ontwikkeling tot -.45; millioen is -.opge lopen, in volgende jaren astronomische afmetingen gaat aannemen.- De huidige situatie, .oeververbinding*;' met ponten, welke nu, al eenaanhoudende klacht vormt, gaat: binnenkort - tot onhoudbare toestanden leiden. - Reeds bij25 proc. verkeerstoename lopen de ;wachttijden op- tot meer - dan 6 uur, om te stijgen tot 10 uur, bij eén toename van- het - verkeer van: 50 procent.- Het moment om tijdig tot-de- bouw van een tunnelte besluiten.is volgens derapporteurs reeds lang verstreken. Met de. bouw van r een tunnel over. zes of acht jaar is men niet,: gebaat. .Er moet dadelijk worden ingegrepen, om de overzetcapaciteit. van de' pontverep zeer aanziénlijk te vergroten. wiLflOg tijdig groot- onheil voor het bedrijfstevefl worden -afge wend. Uit de publicaties omtrent de kosten van «en tunnel is geblefeeri; dat dè, kosUttn van aanleg vass een vaste oeververbinding begrav, worden op ,100 «sillioen (huidige prijsbasis). De jaarkosté» van deze «oeververbinding, inclusief feapitSSUóStón. zullen i volgens het besproken rapport 5.850.000 be dragen. - i De jaarlijkse lasten voor het bedrijfs leven bü de huidige -pontverbinding zijn in 1957 reeds hoger 'dan dit be drag. Bü de vergrote, pontverbinding in '1968 zün die lastén nog -hóger, terwijl zü onrustbarend blijven stijgen. Het "cardlnale effect van het 'gehele vraagstuk, dat- in het rapport uitvoerig wordt belicht, is de enorme progressie van de wachttijden en dus de verlie zen, die worden geleden naarmate het verkeer groeit, een facet, waarvan men zich tot nu toe niet voldoende bewust was. Op de Rjjksweg tussen Delft en Rüs- wijk heeft zich vanochtend ter hoogte van het vliegveld Ypenburg een tra gisch ongevat voorgedaan, dat aan de 57-jarige J. B. uit Den Haag het leven heeft gekost. B. reed met een vrachtauto óp de Rijksweg en wilde deze oversteken om het vliegveld op te rijden, toen uit de richting Rotterdam een vrachtauto kwam, welke werd bestuurd door de 23-jarige J. van der F. uit die stad. De auto's kwamen met elkaar in bot sing, waarbij de benzinetank van de wagen van B. lek stootte. B. raakte in de cabine in brand. Hü wist er uit te komen, doch stapte toen juist in" een plas benzine. Een hoge steekvlam sloeg op en B. kreeg dermate ernstige brand wonden dat hp vrijwel onmiddeilük overleed. De cabine van de andereauto" was ingedeukt.De bestuurder Van der P., had echter kans gezien, zich snel vanachter het stuur taf -weg. te schui ven, zodat hij met de schrik vrij kwam; In Den Haag ;.zijn,:'gisWrèhï-^êe,|irer^S IkéersongevaUen 'gebéurd ;,wa"arbij>imeé^^ doden waren te betreuren.--(s. Mórgens verleende ëen:',vracbtautó opide Vtilken-, boskade, hoek Cartësiüsstraat,': gccrijjii voorrang aan ,een "personenautóiVLaat*stJ®g genoemde wagenreëd, om;ëen '-botsing>g,a tevoorkomeh,:.bet. trottoir .ojp."' Devdaar#^ .wandelende 66-jarige mevr. uit. de Mcidoornstraat wer ea.èn§ 'ë'n-*,"overleed («inéhët iriekënlims'" ZtflSvralT "'■■'VA"!"'*' ivi'?'i-VV 'A Ni!W' jOpTweedeKerstdag:'zad1; eénSpóstbega* stelling rworden ::uitgevoerd.'" Op :?Zaterrjg dag ...2;:;;Januari wordt.rv-,:dë" '.portdienst,|ft uitgevoerd als op andere '-:Zaterdagenfe| De: voormalige veldmaarschalk-, AlberFaM, Kesselring, is door "de "'afdeling' Hambürj@^^ van de veteranenorganisatie Stahlhëlin^^p afgezet als president van de orgahisatie.s®® ij; Gezegd 'wordt- dat.:Kessèlring;;:dejSjtóé^;^S treding: van marxistische télemehteh itot de organisatie heeft' toegejuicht.^Sf|gg^^M Naar wij .vernemen zullen-:de :NederiJ;%S landsë ministers en de 1 staatssëcrétarisslK van Marine Zaterdagmorgen 12: Decern-^; her een bezoek brengen aan dë.-nieüwëiigfilj kruiser van dé Kon. Marine Hr.-Ms. Dey. Thans is officieel meegedeeld;"'; dat'^ 'op Zaterdag 2 Januari- de,rijksdlent-SS sten, voor zover de dienst HitV.töëlaa®^B gesloten zullen zijn. Bepaaldis-:"ech- vViiiSi ter, .dat' het dienstverzuiin"-"'Hiehf,ffiifte^S|| worden ingehaald. "Dit is ook- :aan"''saeS^SS gemeentebesturen medegedteèMLjtM^Sffli De uitslag van de stemming AA over de motie-Schalker (CPN)PA waarin de Rotterdamseraad verzocht werd het roken ih dëliS raad toe te staan, was gisteren A. 17 leden voor en 17 tegen. Burgemeester Van Walsum deelde daarop mede, dat het-G voorstel was verworpen. ZijnA-"' mededeling berustte echtervi^ïM een vergissing, daar art. 58 :'dèr0 GemeentewetvodrschrimG-dmm bij staken van stemmen iri%éen00; volgende vergadering opnieuw i moet worden gestemd. De burgemeester dn'derbraics'S daitrom later de beraadslagin-i'Mt gen om de raad ervan in kennis - te stellen, dat er een vergissing A-. was begaan met de 'motie- Schalker. Hij stelde voor op 17 December de viotieopwieT}iE>Ajn$7 stemming te laten brengen, H' .{-y Voor de rook-lustige raadsle-, den toas deze mededeling 'Jeën-A& verrassing. Zij zullen angetwij- feld m de kornendle dagen een actie voeren om ook de-tegen AA. stemmers te wuinen. Eén van 'r de vrouwelijke leden van-de i. raad, mejuffrouw mr, J: ZeelentG^ berg, riep spontaan vóór naar verluidt, heeft zij op zich genomen de andere dames "te instrueren in gelijke zin. De'%; heer Schalker zou zich bereid,-- .- verklaard hebben, daartoe spe- dale Adamessigarettente laten''-". .ve7vacmdig'en..-.AAG^G3^?&l0Ê M ..,s» GA :-ré.sjijnv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1