Alweer een teken Minister Staf antwoordt de Kamer an overleg met NAVO fefSfïfe &-'É H. AMERIKA ZAL ZIJN HULP BLIJVEN --GEVEN. Beg van mii^ Staf rotmg toch aangenomen Het kopje thee iets duurder N.S.F. Zware taak voor Bermuda Drie op Moord pp agent Van Eek voor de L-lreelitse Rechtbank Geen vrees voor verivaarlozing van territoriale verdediging Tegenstellingen niet opgeheven Een dag geen brood in Frankrijk? Twee autobussen botsten nabij de Waalhaven te Rotterdam Officier van Justitie eiste tegen de hoofdverdachte levenslang VRIJDAG 4 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 263Ü Weerbericht 1 li mm Nieuwe kostwinners vergoeding Koningin Elizabeth op weg naar Fidzji MASSALE STAKING IN ENGELAND •11 GEËINDIGD Kwestie nationale feestdag komt in de Kamer H ii Meer troepen naar Nieuw-Guinea Hoofdproblemen 1 Oöst-Asië :/Korea;-ën - Vijf .divisies lïMm ■■wm *'-:! mm _.r. Labour wint tussentijdse verkiezing Amerikaans vrachtschip; - beschoten Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 26215 (8 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhaee: Huygenspleln 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand. f 6 35 pe» kwartaal Losse nuipmers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUhTNG gn Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. MINDER ZACHT Opklaringen en bijna overal droog weer. Van nacht tijdelijk weinig wind en plaatselijk vorming van inist, later weer matige Zuidelijke wind, Minder zacht, vooral des nachts. HoofdredacteurDr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. N Friesland is te Leeuwarden, een bijzondere middelbare landbouw school gesticht. Deze school staat op een duidelijk positief-christelyke grondslag. Die grondslag is „het chris telijk geloof, zoals dit is neergelegd in de Heilige Schrift, als het getuigenis van- Gods openbaring irf Jezus, de Christus, de zoon des levenden Gods". Het onderwijs aan de school wordt op deze grondslag gegeven. Bestuurs leden en leraren moeten instemmen met doel en grondslag van de school en de lessen worden dagelijks ge opend en gesloten met gebed. Dit alles ligt vast in de statuten. Men kan dus zeggen, ook al zouden sommigen misschien voor de grond slag een andere formulering hebben gekozen dan deze, dat wij hier met een echt duidelijk Christelijke school 'te maken hebben. Het merkwaardige nu van deze school is dat zij tot stand kwam door samenwerking van de Friese Maat schappij van Landbouw, de Christe lijke Boeren en Tuinders Bond en de R.K. Boeren en Tuindersbond. Om meer dan een reden is dit merkwaardig. In de eerste plaats omdat tot irf langdurige besprekingen over een dergelijke grondslagstruc tuur geen overeenstemming kon wor den bereikt, terwijl dat in een later stadium in onderhandelingen der besturen van voormelde organisaties wel bleek te kunnen. In de tweede plaats is het merk waardig dat een vereniging als de Friese Maatschappij van Landbouw, die zelf als maatschappelijke organi satie staat op het standpunt der neutraliteit voor het orfderwijs, dat mede van haar uit zal gaan, voor het tegenovergestelde standpunt kiest of althans aioh heeft loten winnen. Wellicht zou men dit een géluk kige inconsequentie kunnen achten. IS» .ieder geval.mag men zeggen dat de stichting van; deze school in de provincie waarin het dorp Hardega - rijp gelegen is, een teken ia- van éen betere antwikkeMjfg dan die waarvan dit vriendelijke,dorp een teken.werd. XfTU zijn het met het „Fries Dag- blad." eens dat de stichting van deze school een openlijke verlooche ning is yon de typisch-Nederla ndsc, maar. in wezen onnaitionale' traditie, krachtens welke het'Evangelie als •eciarisch .element wordt beschouwd. Er zijn. echter elders in den lande verschijnselen waar te' nemen waarbij ook neutrale organisaties;- 'overgaarf totstichting van christelijke scholen. ■Dat is'.m het bijzónder het; geval bij •de. Gelderse Maatschappij .van Land- boüÉw'.^'Mén hééft daarsóholen op het oog "die wel ahristelijk zijn iri naam, maar-waarbij men in feite te maken heeft' met. het christendom boven ge loofsverdeeldheid van Thorbecke. Ben dergelijk geval met betrekking tot een lagere, landbouwschool werd uit Brommen gemeld. Men hanteert daar een vaag-en „algemeen" christendom, ten einde zich de CBTB-scholen wan het lijf te houden. Dit- is iets van dezelfde orde als het verschijnsel dat de vooratanders van. de openbare schóól propaganda maakten met het wetsartikel volgens hetwelk het open baar onderwijs opleidt tot alle chris telijke en maatschappelijke deugden. Voor dergelijke praktijken voelen wij'weinig. In Friesland echter hebben wij met zulk een geval niet te maken. Daar zijn de statuten te duidelijk voor. Maar men mag zich wel realiseren dat-er op deze weg bepaaldé gevaren dfeigen.: Want het is natuurlijk weitfig aannemelijk dat zélfs in het Friese geval de Friese Maatschappij van Landbouw nu zo heel gelukkig is met zulk een school die op haar eigen structuur slaat als een tang 'op een varken. Inhet Gelderse ls het besluit mis. Wij geloven dan ook dat als men op dit gebied, tot samenwerking moet komen omdat dé CBTB-school niet te verkrijgen is de verenigings structuur, zoals die bij de landbouw- winrterschool in de Noondocstpolder gekozen is, de beste ia. L-; v, Toon iFynèfi' te Heeze(N.*BJ werd gisteren door hel hele dorp in de bloe metjes gezel. Énmet reden. Hij was nl. 100 jaar geworden. De dorpelingen versierden Toon's huis en sorgdert' er met Brabantse hartelijkheid voor dat de honderdjarige in het middelpunt der belangstelling bleef. Toon ontving gcUiktvehsen van M-. de Koningin, de bisschop van 's+Hertogenbosch, mgr. Mutsaers, de Commissaris der Koningin w N.-Brabant, prof. dr. J. E. i'dè- Quay, alsmede van hat lid. van <fc Raad van State en outbrninister mr. dr. L. N. Deckers, Heesenaar van geboorte Van 9 lol 12 December zal d* Minis- tor ran Industrie, Landbouie en Voedselvoorziening in Pakistan, Khan Abdul Qayum Khan, Nederland bo- zoeken, als gast van de Nederlandse regering. (Van onie parlementaire redacteur) De minister van Oorlog, ir. Star, heeft gistermiddag ln. de Tweede Kamer verklaard, dat de uitvoering van het vijf-divisie-plan mogelijk is, indien de Amerikaanse militaire hulpverlening wordt voortgezet. "Besprekingen met de, Amerikaanse autoriteiten doen minister Staf verwachten, dat met zeer'grote, waarschijnlijkheid deze hulp zal worden verleend. Verklaringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Dulles, wijzen er op, dat de wederzijdse hulpverieningswet na 1956 sal worden verlengd of door een nieuwe wet zal worden vervangen. Mocht de huidige Amerikaanse hulp 'ophouden, dan zal deze volgens de heer Staf zeker op andere wijze worden voortgezet, bijv. door middel van het 'verlenen van economische faciliteiten. De strijdmacht zoals deze thans wordt opgebouwd zal tot 1960 haar-, militaire waarde behouden. .Voor een' reeks van jaren zai Nederland dus. over een doel treffend defensie-apparaat beschikken., Bij de bepaling van de hoogte der militaire uitgaven stond 'de''Nederlandse regering voor - de "moeilijkheid, dat zij eerst wüde weten, hoeveel - deAmeri kaanse hulp zal -zijn. Van Amerikaanse zijde* kon men hierover geen Indicatie geven" zonder dat de Nederlandse finan ciële'bijdrage bekend was, Deze tover- kring heeft de regering doorbroken door De begrotingen van ljetj_mlnIs{erie->vaJt-potlog en van Marine _zijn hedennacht om "{wee uur door de Tweede Kamer goedgekeurd, ondanks het feit dat ia twééde tèrihijn érnstige misverstanden éntegenstellingen aan hét liéht zijn" gekomen tussen de minister van Oorlog en Marine ir Staf en een groot deel van de Kamer. Deze misverstanden en tegenstellingen werden vannacht niet uit de weg geruimd en kunnen ln de toekomst wellicht leiden tot een min of meer ernstig conflict. Veel zal afhangen van -de Inhoud van de derde defensie-nota, die minister Staf in April of Mei van. het .volgend jaar aan de Kamer zal aanbieden, in welke nota de minister naar gehoopt wordt, een meer overtuigende, verdediging zal geven van de noodzaak van hetyijf-divisie- plan. dat; in .1957 .gereed moet zijn en van de mogelijkheid tot financiering van dit plan. Uit de debatten bleek dat minister en Kamer elkaar niet begrepen. De mi nister werd. telkens in de rede gevallen door de heren Korthals, (WD), Fens (KVP) en Vermeer (Arb.). De bewindsman vestigde de indruk, dat hij van mening was dat dé' Kamer zich reeds thans diende te binden ten aanzien van het legerbouw.plan van na 1955; ;'V „De Kamér kan wel zeggen: Laat de minister probéren hoever hij met de Amerikanenkan komen én hoeveel ma terieel hij van toen kan'loskrijgen, doch ik kan niet tégen hen zeggen: maar, en dan maakte de minister deze zin niet af. Hij voegde er niet aan 'toe, wat hij kennelijk had willen zeggen: „Maar het Nederlandse parlement staat niet achter mijn vijf divisieplan." Minister Staf'erkende, dat de vijf ge projecteerde divisies zoals de heer Roos- jen gezegd had: „Vogels in de lucht" zijn. „Wij hebben nog niets, maar we krijgen het wel. Dit jaar zullen er twee divisies met Amerikaans materieel zijn uitgerust, volgend jaair drie. Maar we hebben op het ogenblik een toezegging, die er op lijkt, dat materieel zal komen", aldus minister Staf. Maar waarom dan niet eerst drie divi sies opgebouwd en waarom niet gewacht met de twee andere, zo vroegen, de Kamerleden. De minister antwoordde; we kunnen niet alwachten, want anders •krijgen we ook het materieel voor _de drie eerste divisies langzamer. Bovendien dringen de NAVO het het hoofdkwartier van generaal Gruentheè op dé vorming van vijf Nederlandse divisies aan. Dat is het bondgenootschappelijk aandeel waar van moet worden uitgegaan. Doet men dit niet en stelt men de territoriale ver dediging voorop, zoals sommige leden,in de" Kamer hebben gedaan, aldus de heer Staf, dan geeft 1 men blijk geen ver trouwen meer te hebben in de ,bondge- Van onze parlementaire redacteur 1 De minister van Oorlog en Marine, ir Staf, heeft hedennacht inde Tweede Kamer de nieuwe kostwinnersvergoeding bekend gemaakt, die binnenkort van kracht zal worden: •1. Het maximum van de vergoeding voor een achterblijvende verwant niet echtgenote wordt gebracht op 40,—. i "2; Wanneer tweezoons 'tegelijk tn dienst zijn wordt 25% van het maximum vergoed. j 3. De verhoging van de bijdragen voor kinderen beneden 18 jaar. 4. De aftrek voor verdienende kinde ren zal niet meer in mindering, worden gebracht. Koningin Elizabeth: en de hertogj van Edinburgh zijn op weg naar de Fidzji- eilanden. Men: verwacht, dat zij vandaag om 12 uur de evenaar zullen passeren en dan de.gebruikelijke, plechtigheid van koning Nepiunus zullen aanschouwen. Die plechtigheid zal niet op. de „Gothic", maar op da "escorterende kruiser „Shef field" gebeuren, aangezien de meeste personèn "aan boord van de Gothle v> ■iets al eens hebben meegemaakt. nootschappeiijke samenwerking en denkt men alleen maar aan zichzelf. Men vergeet dan dat de deur, waardooc ,de vijand kan, binnenvallen, nog altijd open staat,. Het zijn NAVO-troepen, dis onze drie divisies, die'de deur dicht-móéten' houden. De territoriale verdediging schrikt geen aggresaie, af. Wat het financieel perspectief: betreft, waarom de Kamer gevraagd had, merk te 'de minister op, dat hij toegaf, 'dat de berekeningen, die voor de jaren .1955, 1956 en 1957 in zijn rede' in. eerste ter mijn had gemaakt door de Kamer moei lijk kunnen worden beoordeeld.; - ln de derde.detensie-notahoopt, de; minister deKamer volledig te,, kunnen inlichten óver de fininêiering vanhet nieuwe djiejaren-plan en over de, ma teriële en personele aspecten vandit plan. .Uit het debat van gisteren bleek wél duidelijk,.;dat de Kamer, die,-in-.,1951 bereid, was zich .voor vier jagen'' :ten aanzien van de militaire, uitgaven te- bindén, - deze. /OereicLheid vooralsnogmist voor wat betreft het nieuwe driejaren plan. .--'-M-iV Het in uitvoering zijnde vierjaren plan, dat volgend jaar afloopt, had grote voordelen tegenover, de -Amerikaanse bondgenoten, vooral met het - oog' op de wapensehenkingen. Het maakte i n.l. een uitstekende indruk:,. Ditwil minis ter Staf ook met'het driejarenplan be reiken;. Zijn onderhandelingspositie zou hierdoor opnieuw worden-versterkt} Het ligt voor de hand. dat het boven dien voor de minister gemakkelijker, moei. zijn op de Amerikanen druk iuit té oefenen met het oog op de .inaterieel- zendlngen, wanneer .wij inplaats van' drié divisies vijf divisies maken. Het zou wel eens kunnen zijn, dat'op .deze wijze onze drie eerste divisies-eerder bewa pend zijn, let wel eerder, grotendeels gratis bewapend zjjn. Wanneer de Ame rikaanse militair^ steun afloopt, zoals vele Kamerleden geloven, lijkt er een reden te meer <om' dé' richting ih 'te slaan, die minister Staf aangeeft. Men bedenke- wat binnen is,' Is binnen! Na 1955 zullen;wh altijd nog verder zién. het niveau van de militaire uitgaven voor de jaren 1955, 1956 en 1957 aan. te geven Uiteraard; zal dit niveau, bij uit- blijven of wijziging van* de Amerikaanse steun worden gewijzigd. f.t Minister Staf'; wees erop, dat het vijf- divisie-pian in overleg met de NAVO is opgesteld. Einde 1954 zullen er 3 divi sies met legerkorpstroepen gereed zijn, waarvan 1 divisie parate, troepen; en2 divisies ';mobillsabele troepen.-Na 1955 zal de bestaande 7 Dn. ember-di visie worden, versterkt en mét; Amerikaanse wapenleveranttes mobi lisabel'worden ge: maakt en zal een nieuwe mobilisabele divisie met lègerkorpstroepen. worden opgebouwd, waarmee men'tot einde 1957 bezig zal zijn. Dan zal-Nederland be schikken over X parate .divisie: en* 4; di visies, die binnen drie dagen mobilisabel zullen .zijn. '.Zou Nederland- zich beperken .tot de opbouw,,,van slechts drie divisies;[Waar toe", sommige Kamerleden, hadden .gesug gereerd. dan betekende dit volgensmi nister Staf. dat van' Amerfkaanié? kan£ de, militaire wapenleveranties tot -uitrus ting. van de, eerste drie divisies.zèü:Wor- den•stopgezet: Sommige'iKamerleden; hadden!' gevraagd de Nederlandse biidrar ge in; NAVO te; beperken 'tbt!^£dSvMes 'en*de:7. Déceniber Divisie ••óver'te""brëó- gen naar de territoriale verdediging. Minister Staf verwierp::-dit dénkbeeld door' eraan te herinneren, dat ook deze divisie r dan -niet zou wordenuitgerust methet voortreffelijke Amerikaanse materiaal. Ten aanzien van. de territoriale 'ver dediging kondigde minister Staf aan;-, dat over een troepenmacht' van 80.000 man wordt beschikt, waarvan 10,000 man 5x<tv- Winston.. Churchill en Anthony Eden bij aankomst op de Bermuda-eilanden, 1 vaar zij teerden begroet door de gou verneur (links), Sir Alexander Hood. (Radiografisch overgebrachte foto) Ruim anderhalf milüoen arbeiders In de vitale defensie- en exportindustrieën hebben'gisteren,'ha'een staking van 24 uur voór hogere lonen, het werk hervat. Daarmede kwam het einde van de groot ste staking - sedert -de - algemene staking van 1926. Tn .'de Tweede Kamer zijn'de vólgende' hoofdstukken der' rijksbegroting voor 1954: Huis5 der Koningin, Hoge-' colleges vanstaat en het kabinet der -Koningin, Algemenevi Zakén. -i, Nationale Schuld. Buitengewone aflossing van nationale schuld. Onvoorziene uitgaven én "Wet op de middelen, zonder.; bespreking of hoof- delijke-stemming..goedgekeurd. Bij -de begroting vanAlgeméne - Zaken werdmeegedeeld, dat de -kwestie, ran de nationale feestdag buiten de discus- sie wordt gehouden, er- zal later, een (.af zonderlijke - bespreking aan - wórden ge- tóMfc'StefiStó'ir In de Woensdag gehouden vergadering van de Ned. Koffiehandelaars én Thee pakkers is besloten de consumptieprijs voor, thee te verhogen. De. verhoging be draagt voor de besté kwaliteiten 10 cent per pond, voor de middensoorten 20 cent-én voor de goedkoopste kwaliteiten 30 cent per pond. Thee van 88 cent per ons wordt nu 90 cent per ons, die. van 74 cent komt op 78 cent en de mindere kwaliteiten, van 56- cent op 62 cent per ons. Be;, consumptieprijs voor koffie bhjft onveranderd. IN een simpel briefje aan de mede- werkers d.eelde het Nationaal Steun. Fonds mede, dat op 5 November var. dit jaar de liquidatiewerkzaamheden zij if voltooid. 1 Er was een kort verslag van de werkzaamheden bijgevoegd. Wij citeren enkele cijfers: In totaal werd tijdens de bezetting uitgegeven f 83.765.786,69, Daarvan ging ruim f 23.000.009 naar onderduikers en oorlogsslachtoffers en:*',; ruim f 37.000.000 werd gébruiktom de spoorwegstaking mogelijk, te maken.. - Wij kunnen véili-g zeggen, dat - zorfder het werk van het N.S.F: het:- verzet niet mogelijk zou zijn geweest^ Het was één van de belangrijkste, verzetsorganisaties, Nog één cijfer moet worden ge- noemd. Want ook deze verzetsorganisatie"-: betaalde een dure tol' aan de vijand. -- Vijf en tachtig medewerkers van- het N.S.F. beleefden de -bevrijding;^ niet meer. Zij stierven voor hun vaderland. De departementale leiders van het:n"a-S tionale verbond van bakkers hebben de;;.; aangesloten leden in het gehele .land; OP:.*!', geroepen om 16 December 'gedurende;,, »4 uur instaking te gaan om krachtjbij*.' te zetten aan hun", eisen. De oproep werdy;« uitgevaardigd na een gisteravond in-P,a-ip rijs- gehouden vergadering van;dé depat-S; tementale. vakbondsleiders, - Dé bakkers ontvangen op - het--"ogen-;ji' blik staatssubsidie voor elke -.10.:.kg:, meel, die zij verwerken,'hetgeeh;.té: gerg; 'ringwordt.'.,geacht, ^paraéeT^iSSen ra'^Ó'.iWö'^Tnofefflsabeïe' -reservisten.Binnenkort kómt :.'èr'' 'één régimentsgevechtsgroepiV mét'de béste wapens7, uitgerust. Tevens zullen -parate eenheden op "de vliegvelden: wórden gc- stationneerd. Van - verwaarlozingder territoriale, verdediging is dan ook vol gens- minister Stafgeen"sprake. Q Zie verder pagina 4 Een - autobus, die met arbeiders - van liptierdam op weg was naar Oosterhout,, is gistermiddag aan de Êondeling-th- weg bij de Waalhaven in botsing ge komen met een autobus van lijn 35. Verscheidene personen teerden gewond;' Gisteren, tegen het einde van de mid dag,-. botsten op de hoek van' de Waalha ven Zz. en de Vondelingonweg te Rot terdam-Zuid. twee - autobussen tegen el kaar. Van de in totaal 71 inzittenden liepen drie pexsonen min of meer - ern stige verwondingen op. De oorzaak van de botsing wordt ge zocht in het gladde wegdek. Een bus is eigendom van het reis bureau „De Valk" uit, .Oosterhout; en vervoerde een 26-tal arbeiders, die bij Pakhuismeesteren te Pernis werken. De andereautobus was een R.E.T.-bus van lijn 35, met 45 passagiers. De beide voertuigen - raakten elkaar aan de voorzijde. Na de botsing, was de consternatie in de bussen groot én alle beschikbare ziekenauto's van de G.G.D. rukten uit. Gelukkig hadden slechts en- Donderdag is. een tussentijdse verkie zing in het Londense district North Paddington een overwinning voor de Labourcandidaat geworden. Hij kreeg 14.274 stemmen, 2.260 meer dan. de Con servatieve candidaat John Eden, een neef van de Britse minister van Buiten lands* Zaken. De verkiezing was nodig geworden door. het aftreden van een Labourlid van het 'Lagerhuis. kele. personen .verwondingen opgelopen. Verschillende schram- en snijwonder» werden ter plaatse verbonden. Twee, reizigers uit 'de bus van „De Valk", de 34-jarige grondwerker W. A, uit Made en dé 27-jarige werkman A, S. uit Oosterhout, werden resp. naar het Zuiderziekenhuis en het Havenzieken huis vervoerd. A. had een hoofdwond en een hersenschudding en S. wonden in het gezicht en eveneens een hersen schudding. De 46-jarige-machinist H. W. de J. uit de Adrianastraat. die in de R,E.T.-bus zat. brak enkele ribben. Hij werden nar huis vervoerd. Van onze parlementaire redacteur Op zeer korte termijn zal, naar mi nister Staf in de Tweede Kamer'heeft medegedeeld, de verdediging van Nieuw Guinea ..worden versterkt in' verband met eventuele plotselinge ontwikkë- hngen De internationale toestand wettigt vol gens de. minister: overigens de huidige sterkte van :de .-Nederlandse strijdkrach ten aldaar. Aan versterking van de ver dediging wordt'geregeld gewerkt. ^év-'w^^..'-pkesidènt%Bls«ihów^.>'-.dë}:jninto«céittëddèiii^iKgfii|rSi9^^ÈS® Lanleleh dé ministers':1 van 1 BuitenlandseZaken, Foster! Düileg,H.7Sdèn éh<||^ .Eidault:- rondom,-ete'. cederhouten;Jnfehi gescKaard^illen-rijnsjin: de;gc-ifclub|}^ iyan WaVhiltnn on het hoofdeiland "der" Bermuda's, dan-zuilfenv.driévyerschaiagS lende - aspec^hVwan;dëSWésterse;I.pÓhtièk;;:t'éh;a'anri,tóijy8ui;gdéij;hrandeh"3ë^^ problemen, van deze tijd. 'aan het licht treden.^ë€iis'.dei'.taak ;van dezè:.||f conferentié„te pogen deze. verschillen, in. hetbijzonder; ten* aanzien;}van:;de;g;'S? ten opzichte van besprekingen' met, de 'Sówjèt-Unié aan te' nemen-KbüdihgjSfiMï de wijze van oplossing van het Duitse vraagstuk en de. weg, welke ;ihéri:in,c?J? Oost-Azië (Korea en Irido-Ghiha) :moet inslaan,- mét elkaar'.te'ïv^oinénSK"58 •rjs.Trt.Nrff.-h e s* lieerden, de. deur openhouden.;voor:reen^ definitieve conferentie,.van de .ministersyft van;.,Buitenlandse-Zaken met., inbegrip van die van communistisch China,—. op/S'-g voorwaarde echter, dat dé !cómmühis-«aj® ten-;zich bereid, tonen aan e'en;regeling.f:£& voor een werkelijke* "vrede in Korea :mee/Mps|L te werken. - In de derde,.plaats, dJeheh?dé}V;S.'»''^ffM^ Engeland hun-r voorstel :vah;T3f;Nóvê'th.7#S'^ ber aan de regeringen van Rom'e- eh>Bél^K;4L grado over - de onmiddellijke: toekóJdttsfêS^S. van Triest te wijzigen. ;|$®§S ln de. vierde plaats zal Churchill-;zijniS^, plan voor- een. ontmoeting tussen:;Eisen?%ïip® hov.-s.r, Laniel, Malenkow en-hemzeN®^,, vöisvSopig. in dé ijskast bergen>'*- ih..;elk:'S^ geval tot na de bijeenkomst -• vaü1- de'nüiMP nisters van Buitenlandse Zaken'vanfedelgwS Grote Vier. Indien de ministers geen" overeenstemming, bereiken, zal de. Brit- - se premier proberen Eisenhower, niel over te halen om het plan :nieuw.-;i', leven in te blazen. Churchül en'-Edeh'S-t waren gisteren op hét vliegveld [Kindleyjli aanwezig om, Laniel en Bidault - te èbè:'l^l groeten. 'De Amerikaanse ambassade in Caii-ó' -ijiL heeft gisteren een rapport ontvarigeh,-dat&:S| er door de Egyptisch kustbatterijenTaatfSSai de Golf van Acaba op het- Amerikaansé;é'!Sa vrachtschip Albion (72555: ton)';-'is^MiB^^B| schoten. De ambassade heeft bij de Egyptische regering tegen dit incident geprotestèerdlg Een woordvoerder van de ambassade voegde eraan toe, dat het vrachtschip met. een lading tarwe voor Jordanië; zijnTtóérsr# had. moeten wijzigen, doch opnieuw een poging deed om zöh bestemming; dé JórSr®,:®» daanse haven Acaba, te. bereiken.- Naar.:verluidt is Eisenhower - van 'plan om ;de:,-grootst mogelijke voordelen bij deonderhandelingen -te behalen,: in ruil voor-het opzij zetten van- de' Amerikaan se "bezwaren- tegen een viermogendhe- den-conferentie. De Amèrikaahse regering en het Ame rikaanse volk zijp van mening, dat-de Russische .voorstéllen voor een dergelij ke 'conferentie slechts een Russische ma noeuvre zijn om het plan voor -een Euro pees'leger te* vertragen. r:i; Eisenhowerrefereerde indirect aan zijn besluit over de Berlijnse conferen tie op zijn persconferentie in Washing ton, toen hij journalisten op het Witte Huis.-vertelde, dat de kwestie* van -de status van -het' communistische- regime van Peking in.de internationale gemeen-' schap geen punt van onderhandeling vormde met wie ook. - De opmerkingen van Eisenhower wer den opgevat als een waarschuwing- aan Churchill, dat; Eisenhower -niet naar Bermuda komt om Amerikaanse prin cipes overboord te werpen, :die door zijn 'republikeins bewind krachtig worden on derschreven. - - Maar dé Britten, die het spelletje van de machtspolitiek zoveel eeuwen langer hebben gespeeld dan de Amerikanen, za gen in" Eisenhower's verklaring ook een verzekering, die ten dele-bestemd is voo binnenlands gebruik in Amerika. De Britse woordvoerders gaven een uiteenzetting van de- Britse houding ten aanzien van verscheidene andere belang rijke - kwesties. Th de eerste plaats dienen de Westelijke Grote Drie zich volgens de Britten naar de, conferentie in zake-Duitsland te be geven, in principe bereid om Rusland ga ranties te verstrekken- tegen -mogelijke nieuwe Duitse agressie als: onderdeel van het Europese veiiigheidsbestel. In de tweede plaats moeten de geal- De [.arrondissementsrechtbank te, Utrecht behandelde vandaag de moord op de Woerdcnse politic-agent Adrianus van Eek. die in de nacht van 13 op 14 November 1952 te Woerden tijdens de uitoefening van zijn functie werd neergeschoten. Annex aan dit feit werdtevens een groot aantal diefstallen behandeld, die volgens de dagvaarding-door de verdachte in deze zaak tezamen met enige anderen in de maanden, voorafgaande aan .dit misdrijf tegen het leven zouden zijn gepleegd. - De hdofdverdaéhte. die het dodelijke schot zou hebben gelost, is Christiaar. Jan B„ oud 27 jaar, metselaar te Bodegraven, terwijl voorts terecht stonden Jan Gpsbertus B„ 25 jaar. schilder te Bodegraven en Johannes B„ oud 21 jaar. monteur te Rietveld. Aan de oudste der broeders wordt in de eerste plaats ten laste gelegd in de tijdruimte van 1' Augustus toé en met 14 November te hebben gepleegd: diefstal met braak te Rietveld, diefstal met inklimming te Vleuten, diefstal met braak, te Linschoten, diefstal; met inklimming te Waarder, diefstal met braak te Linschoten,; diefstal.met' in- klimming te IJsselstein, diefstal te Ede. diefstal met inkllmming te Breu- kelen, drie diefstallen (resp. poging daartoe) te Harmeien. By het plegen van de laatste dézer drie moest verd. .echter, de vlucht nemen, omdat hij ..gestoord; werd. Op déze vlucht werd hij te Woerden aan geroepen door de agent- van .gemeente politie te Woerden Van Eek en gesom meerd at te stappen.. Verdachte heeft daarop de agent van het leven beroofdaldus legt de dagvaarding ten laste door vijf revolverschoten op 1 hem te lossen. Door een dezer schoten werd Van Eek zo-, danig in het, onderlichaam verwond, dat-hü kort daarop is-overleden. De broer- van- bovenbedoelde ver dachte, J. G. B„ wórdt ten laste ge-, legd vrijwel 'alle hier genoemde dief stallen en de jongste verdachte alleen een tweetal diefstallen te Ede en Bunnik. De zitting, waarvoor, bijzonder grote belangstelling bestond, begon met het verhoor -van de hoofdverdachte Chr. J. B. Hieruit bleek, dat deze oudste van de broeders in 1948- na een in braak in de omgeving van Den Haag ook al op een politie-agcnt had ge schoten. Hij werd toen tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld;* IRf SKéeftf-yw'/se deze straf niet geheel uitgezeten.- want f-Jf hü werd in Maart 1952 vroorwaai*delijk in vrijheid gesteld. Hij moesteen„van--f4®J overheidswege ingestelde. herscholfe'gsitcsi^a cursus volgen. Hü was daar niet-"intern en doordat hü zich dikwijls ziek hield,-?'- had hij veel gelegenheid zyn vroegere7-:; nachtelijke strooptochten te hervattern*!?; In totaal heeft hij na zijn laatste':;' arrestatie .32, inbraken bekend.-Uezé werden door hem als regel gepleegd;-;;; tezamenmet zijn jongere broer Soms drie of vier in één naohtóiïUitM deze serie was hem in de dagvaarding een aantal diefstallen tijdens acht- :-'7® nachtelijke tochten in de maanden Augustus, Septembei, October en Nc vember van het; vorige jaar ten Tasté: .gelegd. Doordat de hoofdverdaohtc, die'^réeds,^^] tijdens het vooronderzoek een volJedige-:§^i bekentenis had afgelegd, ook ter zilting}Mi| alle ten laste gelegde' feiten J erkendei^SIM had de behandeling van ,de zaafejyèehffS zodanig vlot verloop, dat reeds middaguur de officier van Justitie- P.. J.:- "vT v. Roseam Abbing- met zijn requisitoir tegen de gebroeders Chr. J. en J.' G. B. gereed kwam. Aan het einde hiervhn?ffeLa eiste hü tegen de'."- - eerste:;veraachtëm:Jlli levenslange gevangenisstraf enï?tegéh^sM| zün broer Jan :6 jaar gevahgériisstrafSaM met aftrek. -- De Westelijke geallieerden zullenr wellicht binnenkort aan Wést-Dnlts-i land de beloofde onafhankeUjkhéldl geven zonder te wachten óp de ratili~: catie van het verdrag inzake' h'et- Earopese legér.'; Deze vemachtlhg|: werdgisteren in Bonn uitgesprokésï! door Duitse persoonlijkheden, maafs geallieerde zegslieden gaven;, té kéhi"1 neP»:^at:de;;kaiiMn|^riii^zyn!ffi#®®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1