m m Wederom werd voorstel van B en W. van de hand gewezen Pioniers van de Hoogstraat hebben klachten Dorpen moeten verdwijnen I Droogte teistert West-Duitsland Buurtschap kwam onder vuur SCHIEDAM p in §j m II Hoek van Holland VLAARDINGEN Uit de raad van Vlaardingen Büfgerlij ke Stand Svan. Botterdam Scbiedamseweg wordt niet verbeterd Maasland TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS Zuidafnkaanse spoorwegen willen 2000 Nederlanders aanwerven, Ernstige baldadigheid MAASSLUIS: Uokwacliter stond terecht Gouds zakenman vrijgesproken - Ontslagaanvrage van Banibang Sugeng Ds. J.- Douma wordt "';V- "'80_;jaar"f:.^ BORE VI DICHTER NAAR ZEE Vrijlating van de Duitse oorlogsmisdadigers geëist „Gedachte-misdaden" in Oost-Duitsland Jeugdigen voor de Rechtbank Auto op schoolklas Ingereden TROUW Vrijdag 4 December 1953 Sfeo W: Dolle rit in de nacht Gedistilleerd gestolen Projectielen «- Cbr. Geref. Gemeente V kree£ nieuw pijporgel m ^'Expositie zelfbescherming - V' BeschermingBevolking É||:Burg. stand van Schiedam P|Het^ PPSG-programma voor Zaterdag- 5 December Oplichter voor de rechter Huizenverkoop /.'.Ongevallen' W.Timmerman benoemd tot burgemeester van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland i|^G.T.B. 'krijgt Rozenburg op bezoek &iyoorS drie. P0 Toch medewerking Spannende strijd tussen V.S.G. eif Charlois V.D.V. was niét op dreef 17.000ste schip de Nieuwe Waterweg binnengelopen 83 if Behandeling uitgesteld tot 17 December i.,, Arbeidsonrust in Italië FOUTIEF „TELEFOONTJE" De instandhouding van het R.Ph.O. Vwserijberichten Opening melkfabriek „Dé Combinatie" vi: sta «5^ i2^"7s-121-60 w ^en35Ü3rsn8ge?i4t ibf skï! |p?«; ?Vv wa*;' In de afgelopen nackt werd de B.K.- laan onveilig gemaakt door de bestuur der van een jeep. Met een enorme snel heid reed de auto in de richting Vlaar- dingen. Een WSM-bus werd het slacht offer van deze dolle rit, doch na de botsing reed dc bestuurder met nog grotere snelheid verder. Enige politiê- mannen zetten in een gewone auto de achtervolging in en eerst in de Eerste Van Leyden Gaelstraat in Vlaardingen gelukte het de jeep tot stoppen te dwin gen. De .bestuurder bleek de 28-jarige C. N. uit Vlaardingen te zijn. Hij werd overgebracht naar het hoofdbureau van politie, waar hij verklaarde niets van de. aanrijding te hebben gemerkt. tDe Schiedamse politie heeft aange houden een 34-jarige distillateursknecht, toen hij lVi liter on-veraccijnsde jene ver vervoerde. Bij huiszoeking werden nog 15 liter gedistilleerd aangetroffen. die de man ten nadele van zijn werkge ver had gstolen. Spelende jongens hebben "Woensdag een granaat uit de.Nieuwe Maas opge haald. Zij waarschuwden de politie, die 'de hulp yerleningsdienst te Bameveld inschakelde om de granaat onschadelijk ■I te maken. Deskundigen van deze dienst zullen bovendien de plaats weer moeten vast stellen, waar zich in een weiland te Kc- thel bommen bevinden. Hierbij heeft steeds een brodje gestaan, doch dit was plotseling verdwenen. De deskundigen zullen de bommen opruimen. De Chr. Gereformeerde Gemeente te Schiedam, Voorganger ds M, J. Middel koop. die regelmatig haar diensten .thoudt in het Volksgebouw aan de Tuin- v laan, heeft een eigen pijporgel gekregen- Tijdens een gisteravond gehouden bij- f eenkomst is het fraaie orgelin gebruik genomen. Daarbij werd het woord ge- J'.vöerd door ds M. S. Middelkoop, die woorden van dank spraktot de bou- ';f.wer, de here H. Vermeulen uit Over- - schie, üie in,Juli jX met de bouw be- goD, lot de organist,'de heer D. van der f'Hóoven en tot het bestuur van het v:!VoIksgebouw. Ook ds H. Visser Mzn voerde' tijdens deze bijeenkomst het ftê^jwoord..' - m gedurende de, week van 7 tot en met ISiy/Siié. December a.s. zal in. het pand van de iifïi^firma Elate, Grote Markt 19 te Schiedam, tpSSTeea -tentoonstelling worden gehouden op ^■|;;''het: gebied, van zelfbescherming van de fe^CvABéscherming bevolking. Geëxposeerd worden o.a; de uitrusting flfS&ïvaB'eén blokploeg. een wijkploeg en-mid- delen voor brandbestrijding in particu- Mi^liérevwoningen. De tentoonstelling is. ger jg}-3£opend 'van 2—5 - uur en van 17—21 uur. .m@l;'cfeliuwd: G.. Mulder, 23 i. en W.- Géurt- 21< 'A. Heijdenrijk, 24 j. en' G. Baron. 22 j.; G.F. Sikma. 25 j. en A, van ^^Hartingsvel<lt,-.24 j.; J: de Nies, £0 j.en -.-Holleinan,19 j.; 'J.' Tielman. 22 j. en sP&i?^--B.- -Mackaij, 22 j.; W. van Dam, 21 j *ffeweti:Eïde' Waard. 26 j.::A. Klootwijk,. 22 j. Bröklihg,, 18,. j.; G.; van Kampen, »^i-31;'j..en E,- P.;v.\d.-Hoek.29 j.; J. Kant, ='Pi®iZ9':j,ven S.^Visser,;25 j.;;P..Klepke;,2l;j 1 ffif-S.en'-H-<Doejaaren,~18 j.;J.- van „Os,,27j. ^«aTThï Gï v. d.-Graaf,:22 j.; F; de Wolf, S#>'28-; j; en M. A. O. v. d. Berg,. 19 j.; W. de 'BraUn, 26. j. en J.; G. Blokland, 23 j.; A. ri-IiSv, 'd..Meer, 26 j. en -A.' C. Spindler, 24 j. Ondertrouwd:. C/Bas, 24 j. en-F. Moes, j,ï?25 1,; T. Goudriaaru 22 j. en J. de Groot, Ss£l7" j.;- B. >Hesselbertb,;27 J. en J. Putters, ï.24"ij.;'J.' v.'; d. Hoek, 28 j. en N. Korpel, ,j25L;;A;'Kalkhoven, 24 j. en C. Hoorman, aSSf'23'j.; M. ïV Levens, 26 j: en M. Torsy, 22. j.; W0:G^W' v'. d. Pol, 27 j. en J. Buining, 26 j.; "ïAifD.'Sprong, 25 j,. en M.'Ames, ,22 j.; 'C.. Verwijs, 25 j. en M. Th. Breijer, 23 j. .-j /Overleden: W. P. Post, 51 j.; J. C. Hers- "ï-bacb,75 j„ weduwe van L. J. van Zwet; IfPAvan 't Hof, 63.j.. - - ^fi' éeborennMargaretha M. L, d. v. J. van ^Dongen -en M. M. Wissenburg; Liduina ffeJC/ïM..- d.- v. J.- H. ToUenaar en 'M; J. ffelVIaagdenberg; Helena L., d. y. R. A.Witt- ^-•"■'''kampf en H. 3. G. Goijarts;. Johannes L. teShtV-z.- v. Th. M. J. Thier en -M. F.,van ^Z^eten."'j-;;v;'- De 25-jarige losse werkman C. W., uit Schiedam, had zich gisteren voor de rechtbank te Rotterdam te verantwoorden wegens oplichting. Hij had zijn werk gever, onder vaüe voorgevens van een invalide Vader, die een bijzondere behan deling moest ondergaan, waarvoor veel geld nodig was, bewogen tot afgifte aan hem van 50,Een diaken had hij, eveneens onder bedriegelijke voorgevens. 15,uit de zak gefopt en van het geld goede siér gemaakt. Uit de behandeling van de zaak bleek, dat verdachte meerdere oplichtingen had gepleegd. Hij liep nog in de proeftijd van een voorwaardelijke veroordeling, welke hem voor een -soortgelijk misdrijf was opgelegd. De officier van Justitie eiste tegen ver dachte een gevangenisstraf van 12 maan den. De raadsman, mr Noordijk, voerde ter Verdediging van verdachte aan, dat hij het geld had gevraagd als lening en het ook zijn voornemen was geweest alles terug te betalen Hij was van oordeel, dat zijn cliënt van het hem tenlaste gelegde moest worden vrijgesproken. Uitspraak op 17 December. Ten overstaan van notaris P. Scha- ■bert zijn hedenmorgen twee panden in verkoop gebracht. Het pand Hoogstraat 30—Blauwe Steeg 9 staat in trekgeld voor f 18200; het pand Burgemeester Knappertlaan 13,000, eveneens in trek geld.' T In de Lange Nieuwstraat Is gistermid dag de 43-jarige A. van L., die op een fiets reed, aangereden door een vracht auto. De man werd aan de linkerknie gewond; zijn fiets werd beschadigd. Op de Westvest maakte de 64-jarige A. van W„ die naast zijn fiets liep een ernstige val. Hij Waagde over pijn in de linkerzijde. De wedstrijd van de middag. Er is morgenmidag een belangrijk treffen in de Hoek tussen Hoekse Boys en Naald wijk, de koplopers In klasse 1 b van de competitie HE. Voor beide elftallen staat zeer veel op het spel want verlies betekent 'voor hen nagenoeg uitgesloten te worden van het kampioenschap voor dit sei zoen. Daarom is het te verwachten dat deze strijd hardnekkig wordt te meer daar H. Boys de vorige wedstrijd tegen Naaldwijk in winst heeft weten om te zetten, en gedurende die gehele wed strijd zich de meerdere heeft getoond. Ben feit is, dat H. Boys een zeker niet onbelangrijke kans maakt Naald wijk een flinke nederlaag te bezorgen. BJVLR.S. Radio Reportage. De vorig Jaar op de band opgenomen feestelijke aankomst van Sint Nicolaas in de Berg- haven te H. v. Holland zal door de B.MB.S. Engelse Radio-Omroep ,Tran- sit-Camp) ter gelegenheid van de mor gen wederom te houden Sint Nicolaas- feestviering. hedenavond tuisen 10 en 12 u. weer worden uitg' reportage gemaakt van h' in een der lagere scholen! zal eveneens vanavond t< zijn. De uitzendingen zijn t op de 31 m band. -V.-C-v-' Prijzen worden thuis bezorgd- Morgen 5 December zullen de vele prijswin naars van de Hoekse Sint Nicolaas Win keliersactie bezoek krijgen van enkele zwarte pieten die de behaalde prijzen persoonlijk aan huis komen afleveren. Hiermede zal deze actie worden be ëindigd, doch op een zelfde wijze zal de Kerstactie volgende week Zaterdag weer voor een week worden ingezet. De Boterletter-prijs wordt dan vervangen door een Kerstkrans. Ook zullen morgen de prijswinnaars van de deze week ge houden Jeugdwedstrijd worden bekend gemaakt. West Duitsland maakt op het ogenblik de crisis door van een van de droogste periodes sedert jaren. De Rijn, de Donan, de Moezel en Main staan zo laag dat kolen- en olie- boten slechts 59 procent van hun nor male lading kunnen vervoeren. Het reservoir aan de grote krachtdam Edertal-Sperre nabij Kassei staat bijna droog, waardoor een tekort ontstaat aan eleetrische stroom in verschillende delen. De regenval tn Zuid-Duitsland gedu rende November, de derde maand van de droogte, was 66 procent beneden het normale. In Noord-Duitsland ligt het peil ongeveer 50 procent beneden het normale. De watervoorziening ln Lettgenbrun» nen bij Frankfort was verleden week uit geput. Het Amerikaanse leger sprong bij en brengt nu 4000 gallons water per dag naar het dorp. De aanhoudende droogte ln de herfst heeft vele boeren verhinderd tarwe en rogge te zaaien. Het kan zijn dat daar door bet volgende jaar grote tekorten ontstaan. Maar voor' de Duitse wijnboeren is de droogte precies wat zij nodig hebben. Hoe later geoogst wordt, hoe beter de druiven. Ook ln zijn vergadering van gisteravond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen een voorstel van het college van B. en W. met'grote meerder heid verworpen. Het ging over de aanleg van. fietspaden langs het tweede gedeelte van de Schledamseweg- De raad vond het wat al te voorbarig om op dit moment een dergelijk besluit te nemen, nu bekend is geworden, dat het hele wegenplan in die buurt een totale wijziging zal ondergaan. Men vond het beter dat dit voorstel nog eens ter tafel komt, wanneer de tunnel klaar is. Tevens besloot de raad om toch bij de, minister een verzoek in te dienen ter verkrijging van een tapvergonning voor MUZANDA. Het college had geadviseerd dit niet te doen omdat er weinig kans van slagen Is. De heer Buis 'van de P.v.d.A. zorgde nog voor enige sensatie door bet bestuur van de Ver. voor Bijz. Chr. Onderwijs te beschuldigen op een wijze ©SifcHet programma van PPSC voor Zaterdag ir. 5-- December ïuidt als volgt:Spijkenisse 2— ÏP&PPSC 2 2.45 uur: Sunlight. 3—PPSC 3 2.45 u.: sjppPSC4—Zwaluwen. V 8 2.4S uur. Boshoek: f®^Fcrtuna;b3—PP9C b 3 uur. Het eerste elftal psSHff.vrij. -■ „Zaterdag a.s. komt G.TB. voor een '-'moeilijke opgaaf te staan. Er moet nam e- W®liJk-gespeeld worden tegen Rozenburg. $§?iWillen de Schiedammers hun goede kans ffe'bèhouden. dan zal er van Rozenburg ge- •M&wonnen moeten worden.- Dit is wel moge- lijfc' maar dan zal G.TB.'toch heel anders '- moeten. spelen, dan er tot nog toe gedaan iêJwerd.' Of GXB: de wil om te winnen kan #>opbrengen, zal men af moeten wachten. §££<.- Dit belangrijke treffen vindt plaats aan Hi!':de'Haveödi)k om kwart voor drie, onder PÏÏleidlng van de heer Blank. G.T.B. - IÏ speelt eveneens voor haar f-ifcans Immers Rozenburg .H komt op.be- zóek :Destüds in Rozenburg werd het een i^-gelijk"'spel- Wellicht geeft' het terrein- voordeel hier de doorslag; «ËkDèze' wedstrijd wordt-gespeeld op ferein' LaanOns Genoegen; aanvang k' Wï-Svnór.^drie. ter- wart P»w"' 7 r enten van 3 December SiBÊVAIiEN: A M Hoest—Snoeck Henke- ritnans -d: G Hofman—Slob d: N van den ?Berg-£Smlt z; H Blok—Sonneveldt d; C J SRlelberg—van Leeuwen z; J Everddng—Kee- reweer. o; M-BreuërWardenaar 2z: C Kerk- 'ylaan^Sintnlcolaas z; B C Chr van Hengel— 'Dahmen d: A C Buket—Kerver z; W de ïaas—van Valderen z; S C H van Meerkerk -Meler'd: E de'Ruiter—van der Struljs d; ^A'zA-van Noort—Doelman z: E P Schonk JivMr'»EünaUen Ti M P van Rijthoyen— fc van Horik d: K van Loon—van der Linden CTt'd-..- J M GHoropsVermeeren z: H Sonder- d; A A van 't HullOuij kens c Bol—Bothoff z; A Snoek—Bongers J Wendrlchvan Dongen z; M Prooi— Bezemer—de Snoo d: A van der '^Veeo—Thoo^sen d; F van GennepKoppers Pzj-'B'G'M Hoogenstryd—Emond d; A Visser z; W Dirks—Troost z; G H J^Mo- l<shdtik—van Leeuwen d: - F Ifcreckmeier Hller- d/-s* i "*r" 'OVERLEDEN - M B D Schenke, .man van 'fE'Ceelen 64 j: Chr .Hulsman, vrouw van stigter 33j; L SchlereCk. zoon 3 dag.: H JBnirts. vrouw, gehuwd geweest met A Vis- "vr',89".'i: Visser, man. gehuwd geweest r.et'A den-Besten 65 i; C Graveland, man. ge- 'Uwd eeweest met G. vander Heeden 70 j; S-'van Iden Bergh, vrouw van W J P de ïöng:80 j! P -Bernhardt, man van M Bern- dt'S5 ;J:' N den Ouden, vrouw van J Klop t- C A W' van" Wagteridonk. man van M fan-,Waart; 63 U C Woning, man. gehuwd oeést -met- M van^der 'Goes 85 Jï T C erob man 1 van J-'.-Jongkoen 52, j; C p - der' Grint, ongehuwde man. 75„j; HF elfen-gehuwde vrouw 78 J. V';- die maar weinigen kon bekoren., Voor de tweede keer heeft het college van B. en-W.- dus een nederlaag te slik ken gekregen'. .Het', ging i om het voorstel om de - Schiedamseweg,vanaf .het verr 'plo'égh Chassipleih"'tot '3e5'splitsing."bij de V. Leyden Gaelstraat van fietspaden te voorzien, waardoor het middengedeel te smaller zou worden en bok de trot toirswerden verlegd. Een rol-speelde daarbij de slechte' toestand, waarin de oude bomen .verkeren. De heer Knoester (P.v.d.A.) betwijfel de of.dit-nu wel de oplossing zou zijn. We weten niet welke, situatie ontstaat bij hét tot stand konien van .de timnel terwijl zL. de drukte od de spitsuren geen maatstaf mócht zijn voor het to- tale beeld. De heren V. d. Drift (KVP) en Weststrate (A.R.) deelden deze me ning en oók zij waren-van mening dat dit voorstel maar 'werd teruggenomen. ..Dan kunnen we later de hele zaak in het licht' van de nieuwe verkeerssituatie gaan bekijken." Twee leden van de C.H. nl. mevr. Koster-Van Hoon en de heer Vermeer waren een andere mening toe gedaan, maar zij zaeen geen kans -de overige leden te overtuigen. Evenmin trouwens als de burgemees ter, die er in zijn verdediging op wees. dat uitverkeer-technisch ooeount deze oplossing gewenst is.'Het eerste deel van de Schiedamseweg wordt nu ver breed. in 1954 hopen we te beginnen met de bouw van een nieuwe brug over de Haven, terwijl aan de andere kant met de-tunnel zal worden begonnen. ,.We moeten dit'alles in zijn totaliteit zien." De oude bomen moeten toch verdwij nen omdat ze een gevaar gaan bete kenen en: dit was een mooie gelegenheid om-dit project tegelijkertijd uit te voe- ren. -- i De opposanten hieven echter bij hun mening dat het niet verantwoord is om nu dit besluit te nemen, wat; resulteer de in een voorstel van de heer Knoes ter. om het-voorstel terug te nemen. Met 23 tegen 6 stemmen, die van de wethouders en mevr. Koster-V. Roon en de heer Vermeer, werd het voorstel van de heer Knoester aanyaad. In de volgende punten was het voor stel inzake het verzoek van de heer Maat om medewerking te verlenen tot het ver krijgen van een tapvergunnlng voor Mu- zanda. Dat kan alleen, wanneer dit ge bouw aangemerkt wordt, als een buiten gewone inrichting voor maatschappelijk Tijdens de wedstrijd tussen V.S.G. èn Charlois 1, welke Maandagavond in het clublokaal van V.S.G. werd ge speeld, was de spanning voelbaar! Beide tientallen ontlopen elkaar heel weinig aan kracht De Vlaardingse r schakers wilden dit keer winnen om in de run ning te blijven, terwijl Charlois voor •haar behoud in de promotieklasse vocht Aan ieder bord ontbrandde daardoor een felle strijd, waarbij despelers el kaar geen duimbreed prijs gaven. Eerst tegen elf uur vielen na drie uur inge spannen denkarbeid de eerste uitslagen. Indien de afgebroken partijen in remise zullen eindigen zal V.S.G. alsnog de overwinning uit het vuur kunnen, sle pen, terwijf in het tegenovergestelde ge val Charlois voor dc derde keer in successie aan het langste eind zal trek ken. Over 14 dagen worden de resteren de "partijen uitgespeeld. Maandag speelt het derde tiental een thuiswedstrijd tegen S.O.S. 4. Voor de onderlinge competitie wer den de volgende uitslagen genoteerd: Groep 3: F. KooijW. P. Baggus 01; A. A. de VetteF. Mooij 01; Jac. den Boer—A.- Oudshoorn 10; A. Heilsma A. A. de Vette 1—0. Groep 4: J. 3. van WitzenburgJ. Mostert 6—1; J. den HoedtJ. Boer- dam 10- Groep 5: C. GoedknegtJos. de Ko- -n»"g 0-1; K- de Hek—A Stolk 1—0. Daar zowel A. Oudshoom als J. Ter- leth in de wedstrijd V.S.G1 2—Wilton Fijenoord .1 hun. partijen verloren, ter wijl Florijn remise bereikte, werd de eindstand 64 voor V.S.G. 2. verkeer. Het college wa* tot de con clusie gekomen, dat de autoriteiten dit gebouw niet als zodanig zouden erken nen en stelde voor het verzoek af te wijzen. De- raad 'vond dit nogal vreemd. De heer V. d. Drift (KVP) was van me ning dat Muzanda wel degelijk een goe de kans maakte, om als-buitengewone inlichting voor maatschappelijk verkeer te -worden .aangemerkt. Hij, grondde ,-dit op art. 25 van het Drankbesluit. En daarom kwam hij later met het voorstel om het verzoek toch maar btj de mi nister voor Sociale Zaken en Volksge zondheid, in te .dienen. Met alleen de, stemmen van mevr. De Vries-V. d. Spek en de heren De Graal en Lodder tegen, werd-dit voorstel aanvaard. Het voorstel om medewerking -te ver lenen tot uitbreiding van de Nic. Bects- school met zes klassen, was voor de beer Buis (P.v.d.A.) aanleiding om over het bestuur van deze schoolvereniging en kele harde noten'te kraken. Hij was, van mening dat in deze school hopeloze toestandenheersen door de veel te grote klassen: Dat'vond zijn oor zaak ln" het feit, dat daarin ook nog 120 kleuters zijn' ondergebracht. Het. is on mogelijk om daar goed onderwijs te ge ven, aldus deze spreker. De heren' Westrate (A.R.) en V. d. Drift (KVP) wezen er terecht op dat een dergelijke discussie niet in de raad thuishoort. Wanneer er wantoestanden zijn, dan la het de taak van de inspeo- têur voor het I.o, om daarop te reage ren. De AR fractieleider wees er, verder nog op,'dat ook gelet moet worden op het aantal leerkrachten, dat beschikbaar is. Wethouder Van Minnen sprak in ge lijke geest, waarbij hij nog wees op het feit dat niemand een dergelijke ontwik keling had voorzien. Toen ment begon waren de klassen onbezet en omdat voor heb kleuteronderwijs geen school be schikbaar was. bracht men de kleuters daar zo lang onder. „We moeten dit zien als een tijdelijke situatie, die vanzelf sprekend 'onaangenaam is. maar welke door het bestuur der vereniging beslist zal werden opgelost/' Dinsdagavond- werden in de! lunchroom Van het Handelsgebouw twee competitie wedstrijden gespeeld. Het derde tiental verloor vele partijen door slechte 'afwer king van het eindspel. Z.D.C. 2 behaalde dan ook een verdiende 614 overwinning. Het vierde tiental speelde een match nul tegen Charlois 3, n.L 8—8, met 2 afgebro ken partijen; de vermoedelijke uitslag zal 1010 zijn. Voor de bordenbezetting speelden; J. v, DeventerG. O. Pinck 2—0: H. Lansber genW. Achterberg l1; Jï van Leeu wenC. van. Veelen 1—1. Arjóf-vaxgadering. Arjós Et vergadert Dinsdag 8 December a.s. om 8 uur in het Geref. Jeugdhuis, Hoogstraat 190. De heer P. Stalleu uit Den Haag, zal dan spreken over „Beginsel en ideaal". Prijzen.' De heer J. de Vos alhier be haalde op de Konijnententóonstelling te Rotterdam met 6 inzendingen niet min der dan 5 eerste prijzen. „Maazlands Ijsvermaak". Maandagavond om 8 uur wordt in zaal Tavenu een ver gadering gehouden van de vereniging „Maaslands Ijsvermaak". De leden J. v. d. Berg, J. 'J. Koalsie Sr. en J. C. Groene- wegen, die 25 jaar een bestuursfunctie bekleden zullen,vanwege de' Kon. Ned. Schaats Bond. worden onderscheiden. In de Nieuwe "Waterweg is gisteravond bet 17000ste schip van dit jaar aangekomen. Het was het Nederlandse motorschip Ton-S. dat een lading kolen uit Swansea inhad met be stemming Rotterdam. Verleden jaar arriveerde het 17.000ste schip op 17 December in de Nieuwe Waterweg. Met ingang van 1 Januari 1954 la de heer W. Timmerman, de eerste borger van Znld-Beijerland in de Hoekse Waard, benoemd tot burgemeester van Meer kerk, Leerbroek en Nlenwland. De heer Timmerman, die 56 jaar oud is, is AE. De nieuwbenoemde burgemeester was tot aan de bevrijding bij het onderwijs werkzaam. Hij was om, hoofd van de Bijzondere school in Berkenwoude, waar hij in 1945 werd benoemd tot waarne mend burgemeester. Op l November 1946 werd hij- benoemd tot burgemeester van Zuad-Beijerland. De heer Timmerman is getrouwd en heeft vier dochters. Naar wij vernemen moet burgemeester Timmerman momenteel enige weken rust houden. Hij hoopt echter nog vóór 1 Ja nuari afscheid wan Zuld-Beij erland te kunnen nemen, zodat de installatie in zijn nieuwe gemeenten niet uitgesteld behoeft te worden. De man, die op het terras het gesprek van de vrien den bed afgeluisterd, liep snel naar de portiersloge en zei: „Geef me vlug even de sleutel! Es moet iets halen voor professor Starreveld! Kamer twaalf, ls het niet?" „No, no, signor! Camera zestien!" antwoordde de hóte- lier niets vermoedend en overhandigde meteen gracieus gebaar de sleutel aan de bedrieger, die er snel mee naar boven liep. Eenmaal ln de kamer van de professor opende de insluiper vol verwachting de kastdeuren. niets! „Die kerels hebben ook niet veel bagage!" bromde hij en trok met een ruk de rugzak onder het bed van daan. „Ba, dat zal zijn wat Ik zoek!" En triomfantelijk bekeek hij de a tootnpan to ff els van professor Starre veld. „Zo, nu nog even gauw die beloning in Frankrijk ophalen!" Buiten kwam de waard op verzoek van professor Bambini nog even een kopje koffie brengen. „Betaalt U de wijn voor de man die dat pakje uit Uw kamer moet halen ook?" vroeg de waard aan professor Star reveld. Maar voordat die zaak verklaard en uitgelegd was, klonk plotseling het geluid van atoompantoffels uit de kamer boven hen. De pioniers yan de Hoogstraat te Rot terdam hebben momenteel vele klachten en gisteravond, tijdens een vergadering van de stichting „Belangen Hoogstraat" ln een der xalen van het Groothandels- gebouw hebben zij deze klachten geuit. Ongeveer echt maanden geleden open den dese pioniers hun middenstandsxaken aan de Hoogstraat.in de verwachting dat deze straat zeer spoedig de oude sfeer van voor de, oorlog sou terugkrijgen.,Maar zij zijn in hun verwachtingen teleurgesteld en zij wachten nog steeds op het begin van de bouwerij aan de zijde van de SI. Laurenskerk. Be Gereformeerde Immigrasie Ver eniging te Pretoria heeft'aan de Chr. Emigratie Centrale medegedeeld, dat de Zuid-Afrikaanse spoorwegen twee duizend jonge krachten willen aan werven ter opleiding voor stoker, machinist, conducteur of lijn werk er. In aanmerking komen ongehuwde mannen tussen 18 en 25 jaar. Op Texek 'la' een motorrijder-des avond bjjna -het -slachtoffer.: geworden rvan een ernstige baldadigheid. Onverlaten hebben nL omstreeks negen uur een in. het gras liggende'telefoonpaal dwaTs over de weg gelegd, waardoor de heer C. Koning met zijn motorrijwiel kwam te vallen. Won der boven wonder werd Mj slechs licht gewond. De politie zoekt de daders. Excelstomlenws- Slechts/ Excelsior 6 komt Zaterdagmiddag voor de competi tie; in het veld tegen HBSS 6. Voor het eerste 'elftal is -een vriendschappelijke wedstrijd tegen Groote Lindt tot stand gekomen./Deze ontmoeting heeft Zater dagmiddag om. half drie te Zwijndrecht plaats. -.Vertrek van .de molen- Zuiddijk om halftwee; aanmelding bij d« 'heer R. Hariaar, Gen. de: Wetstraat 2..; r Bij de junioren is het uitsluitend. Ex celsior b2, dat speelt tegen Schiedam b. Maandag om half acht organiseert Excelsior in Luxor een Sint Nicolaas- avond met verrassingen. Dienzt Artsan. De: Zondagsdienst van artsen wordt deze week te Maassluis waargenomen door "dr J. Collet, Zuid dijk 88,„tel. 202. Schakan. Uitslagen van de deze week, voor de'huishoudelijke competitie van de schaakver. „Maassluis", gespeelde par tijen: .'vï Oord Jr.-Jol 10;:de.Zeeuw- Borst 1—0; de Vries—de Zeeuw de Vries—Koenders 10; V. Straelen Dekker 1=—0; van'Eijk—van Oord Sr. 0—1; Doelman—Ebling 1—0; Koenders—-Berg- werff Vt en W. Qulst—v. d. Bijl Taialiennis. Programma tot 10 Decem ber: 3 Nijverheid—Wallramit te Krimpen a.d. Ussel; 8 Wallramit 2—D.O.S. 2 en 9 December: Wallramit—Favoriet 3, even eens te Maassluis.<s' Van half December tot ultimo Januari ligt de tafeltenniscompetitie. stil Voor de teams Wallramit-3 en 4, welke, nog niet in competitieverband uitkomen, zal ge tracht worden enige vriendschappelijke wedstrijden te engageren. De winkeliers hopen nu op een gunstig resultaat van de besprekingen, welke in de komende week gevoerd zullen wor den over deze bebouwing, want als dit het geval is, zal nog dit jaar een begin gemaakt worden met het bouwen. ïs het resultaat ongunstig, dan wordt gevreesd, dat nieuwe winkels de eerste jaren niet zulten verrijzen. De zakenmensen hebben met klem be toogd, dat de bebouwing aan de nu nog open zijde tot stand moet komen. Blijft deze kant nog verschillende jaren open, dan zijn zij ten zeerste gehandicapt, door dat dan het winkelend publiek de Hoog straat zal mijden en hun inkopen gaat doen in de straten, waar wel aan twee zijden een bebouwing is. Overwogen wordt, in afwachting van de totstandkoming van het nieuwe plan. een schutting 'met vitrines te maken langs de gehele zijde, waardoor toch een zekere beschutting en beslotenheid verkregen kzn worden. De 55-jarigé wegwerker bij de N.S., Th. M. B. uit Vlaardingen heeft voor de Rechtbank te. Rotterdam terecht- ge staan, omdat het aan zijn schuld'te wij ten is geweest, dat in de avond van 13 Januari op het baanvak Maassluis- Vlaardingen, de uit de richting Hoek van Holland komende trein D. 171, ter hoogte van post 9 b is gereden op de bij het blok stilstaande trein 42 uit Hoek van Holland, tengevolge waarvan enige'personen werden gewond en veel materiële'schado werd veroorzaakt. T Verdachte verklaarde, dat het die avond zeer mistig was. Hij was in, de war, omdat hij meende, dat trein 42 reeds was gepasseerd. Verdachte zei; dat toen van Maassluis de mededeling kwam, dat trein 171 was afgereden, deze reeds op de plaats des onheils was gearriveerd. Van trein 42 had hij geen mededeling gekregen. Getuige J. Buitenkamp, adjunct com mies bij de N.S.,, verklaarde, dat het in derdaad voorkwam, dat de melding van vertrek uit Maassluis te Vlaardingen wepd ontvangen als de trein reeds was gepasseerd. - - v Verdachte was'31 jaar in dienst.bij de N.S.. In verband met de aanrijding was hij geschorst. Wegwerker zijnde deed hij al enige jaren', ook. dienst als blokwach- ter. met zes,anderen. Ter sprake kwam'ook het feit, dat de seinapparatuur niet altijd feilloos werkte. Teneinde nog enige deskundigen te horen werd de verdere behandeling'van deze zaak uitgesteld 'tot 17 December. Trouw zie. kop'3.12 592 De Rotterdamse Rechtbank heeft de 54-jarige.L. H. van der M. uit Gouda, directeur'van een n.y. aldaar, vrijge sproken. Hij zou'zijn inkomsten over de jaren 1946 t.m. 1949 onjuist hebben op gegeven en verder zou hij .de Vennoot schapsbelasting. over -1950 onjuist, heb ben vermeld/Tegen hem was een gevan-r genisstraf geëist van acht'weken. "1, Veertien dagen geleden stond hij óok nog voor een ander feit terecht verband houdende met de eerste zaak. Hij zou nl. aan een ambtenaar van de rijksac countantsdienst onjuiste kwitanties heb-' ben overgelegd. Ookin dit geval sprak de Rechtbank hem vrij: De els was een geldboete van ƒ1.000,- of dertig'dagen hechtenis. Van betrouwbare militaire zijde is Donderdag aan PX Aneta meegedeeld, dat de fungerend chef-staf van de land macht, kolonel Bamhang Sugeng, Woens dagmiddag aan de minister van defen sie heeft verzocht uit zijn functie te wor den ontheven. De minister zou-het ver zoek hebben ingewilligd. Volgens het blad „Sumber" was het verzoek van Su geng een gevolg van een presidentieel besluit,waarbij oversteZulkifki Lubis benoemd werd- tot plaatsvervangend chef-staf van de- landmacht, terwijl overste Suprapto, die tot dusver die func tie bekleedde, op grond van hetzelfde be sluit daaruit ontheven is. - In welingelichte militaire kringen werd aan P.I: Aneta verklaard, dat Sugeng zich niet kon verenigen met de onthef fing ven Suprapto. Hij "zou zich daarbij gepasseerd gevoelen -in zijn competen tie. Van de zijde van het kabinet- kon PX Aneta Donderdag geen zekerheid verkrijgen over het verzoek tot ontslag van Sugeng. Vice-premier Wongsonegoro bevestigde tegenover 'Aneta, dat Zulkif ki Lubis: tot plaatsvervangend chef-staf is benoemd. -r. De endere klachten van de pioniers betroffen de bestrating en de verlich ting. Men was algemeen van mening, dat de toestand van het wegdek te wensen overlaat, waardoor de winkel straat weinig aantrekkelijk is. Ook de verlichting in de avonduren, welke op de Hoogstraat geen zee van licht ge noemd kan worden, werkt remmend op het bezoek aan de winkels, zo be toogden de winkeliers. Zij hopen dan ook dat de gemeentelijke autoriteiten oog zullen Hebben voor hun moeilijkheden. Immers, hun pionierswerk mag toch wel gewaardeerd worden, aldus het betoog. Ds J. Douma, die van 1916 tot .1929 predikantder Geref. Kerk 'van 's-Gra- venhage -ls -geweest ca d'e' kerksplit- sing in-1925, in Den Haag Oost hoopt Woensdag 16 December z?jn tachtigste verjaardag te vieren.- De geliefde predi kant, wiens laatste standplaats Arnhem was, heeft tai /van* stichtelijkewerken het-licht doen. zien.; Hij had een werk zaam aandeel in bet werk der Zondags schoolvereniging '„Jachin" 'eh stelde het bekende'liederenboek „Stemmen des Heils" samen, speciaal bedoeld voor het evangelisatiewerk- 'In:Den Haag is hij ook zeer actief ge weest voor het-christelijk'onderwijs. Nog steeds gaat ds --Douma in de omgeving van Arnhem uit preken. Zijn verdiensten werden door de.- regering erkend door zijn benoeming tot-.-ridder in de orde van Oranje Nassau. L (Van onze'correspondent) Donderdagmorgen omstreeks twaalf uur is een poging ondernomen het Finse stoomschip Bore VL dat in de ramp nacht' op het strand te Westen Schou wen werd geworpen weer terug te bren gen' in zijn element. De poging is niet met succes bekroond, - hoewei het schip ongeveer honderdtwintig meter ln de richting van de zee vorderde. De Bore VI. waarvan na de ramp de eerste alar mering werd uitgezonden .omtrent de toestand van Schouwen Duiveland werd in de afgelopen maanden op een slede 'geplaatst terwijl een honderdzeven- tig meter lange glijbaan naar zee werd aangelegd door de scheepswerf Bles bosch te Dordrecht. Toen de beletselen waren- weggenomen schoven slede en schip vlot over de flink ingezette baan, maar niet voldoende om het schip geheel vrij te maken. De Bore VI wordt bi! hoog water nu wel geheel omspoeld maar terwijl de steven op de glijbaan ligt rust derest van het schip nog in het zand,;.',^. Twee! sleepboten, van de Biesbosch kondéntoen geen beweging meef ln het schip krijgen én een combinatie van xtra-hoogwater en. sterkere sleepboten zal nodig zijn om het'schip uit zijn be narde positie te bevrijden. Met het springtij tijdens het weekend zal op nieuw een poging worden gewaagd. Talrijke dorpen in het aan Nederland grenzende Westduitse gebied links van de Rijn zullen in de komende 15 jaar moeten verdwijnen wegens belangrijke uitbreiding van de bruinkoolwinning. Volgens vaklieden'zullen over 15 jaar de bruinkoóllagen in het gebied ten Zui den van Keulen uitgeput zijn. De kwes tie van ontsluiting van nieuwe lagen is het onderwerp van gedegen studie. De overheid heeft de bewoners, verze kerd, dat al het' mogelijke gedaan zal worden om hun elders een even goed stuk'-grond te verschaffen. De afbraak van "twee dorpen in de buurt! van de Nederlandse grens Laurehzberg en Helrathis in een vergevorderd stadi um.'Het gehucht Bottenbroich is al ge heel verdwenen en de voormalige Inwo ners ervan hebben elders Neu .Botten broich gesticht. Onder Neu Bottenbroich bevinden zich geen bruinkoollagen. Andere dorpen en gehuchten, die ih de komende.jaren eveneens zullen ver dwijnen zijn Morken-Harff, Koenigsho- fen, Reisdorf. Etdgen, Berrenrath, delen van Moedrath. De mijneigenaren moeten volledig de kosten dragen van de verplaatsing der dorpen die moeten, verdwijnen. De beslissing over de vraag of vol doende-bruinkool aanwezig is om ver dwijning, van gehele dorpen te recht vaardigen, berust hij de bruinkoolcom missie (Biaunkohlen-Ausschuss), in het leven geroepen door de. regering voor Noord-Rijnland—-Westf alen. „Een Kerstmis in Europese geest" eist, volgens het weekblad der Westduitse li berale party, „Die Deutsche Zukunft", de vrijlating van de 721 Duitse oorlogs- misdadigers, die nog in geallieerde ge vangenissen zitten. 63 Daarvan worden volgens het blad nog in Nederland ge- vangen gehouden, 9 in België en Luxem burg en 14 in Zwitserland. Het grootste deel der misdadigers zit onder geallieerd toezicht in drie gevangenissen in Duitsland. Ook de zeven in Neurenberg tot gevangenisstraffen veroordeelde top nazi's behoren volgens het liberale blad bij degenen, die terstond zouden moeten worden vrijgelaten. „De gevangenissen versperren de weg naar Europa", zo heet het in het blad. Leider van de cam pagne ten behoeve van de oorlogsmis dadigers is de liberale afgevaardigde dr Erich Mende, dezelfde die zich inder tijd opwierp als beschermheer der uit Nederland ontvluchte gevangenen. Het door Mende verdedigde standpunt is, dat men Duitsland geen militaire taak kan opdragen, zender een streep te zetten onder het verleden en zonder in te zien, dat de vonnissen jegens Duitse oorlogs misdadigers ongerechtvaardigd waren. De communistische en socialistische vakbonden van werknemers by de Ita liaanse post-, telegraaf- en telefoonverbin dingen hebben htin leden verzocht De cember a.s. gedurende 24 uur te staken. Genoemde vakverenigingen hebben zich mét zustér-organisaties in verbinding gesteld om te pogen ook die te bewegen aan de staking deel te nemen. .- Doorben-vergissing bij' een radio-te lefonisch doorgegeven vuurbevel zijn bij een 'oefening met mortieren in het artil lerie-schietkamp Oldebroek-dertien 'gra naten buiten de zogenaamde veiligheids zone terechtgekomen. Een, aan tal daar van viel in de' nabyheid van een boer derij in de buurtschap de Dellen/De be woonster, mevrouw Langenberg-Roke, die buiten haar huis- bezig was, moest zich kruipende in veiligheid:stellen. Ook enige arbeiders in de buurt moesten dek king .zoeken, Er zijn "geen. slachtoffers aangericht. Men kan zich niet herinneren, dat "iets dergelijks óóit; eerder iï gebeurd. De jaarlijkse ledenvergadering van de Vereeniging tot Instandhouding van het R,, Ph. O. wordt gehouden op Dinsdag avond. 8 December in de. aula van Boy mans. Aansluitende aan deze byeer.komst concerteren Samuell Brill, eerste solo cellist van het RFh.O. en Marinus Flipse, Piano. .Uit het. jaarverslag biykt, dat het aan tal begunstigers 62 bedraagt, het aantal leden 546 en het aantal donateurs 396. De exploitatierekening sluit zonder saldo, na een afschrijving °P instrumenten en materiaal van ƒ1.549,68 en van 780,20 op de bibliotheek. Deze afsctu-yving overtreft de vorige! met ruim ƒ1.500, dank zü beter binnenvloeien der be dragen. De Oostduitse communisten hebben sinds de revolte van 17 Juni Oost-Dults- land verrijkt met elf nieuwe ideologische ketterijen of zogenaamde .'.gedachte-mls- daden". Het Amerikaanse Hoge Com missariaat heeft deze nieuwe „zonden" nauwkeurig bijgehouden, zy zijn voor namelijk van toepassing op leden van de S.E.D., die zich tijdens de 17-Juni- aniesten niet volledig achter de partij hebben geschaard. Hier volgt een opsomming van de ket-' terijen: bourgeois devlationisme, capltu- lationisme, flageUantisme, sectarisme, tracdonalisme, brandlerisme, dogmatis me, talmudisme, diUettantlsme, jubilatio- nisme en revanchisme.r De Amerikaanse autoriteiten hebben nu een lijst van' 47 ideologische dwalin gen voor Oostduitse communisten aan gelegd. Een jaar gevangenisstraf, door te bren gen In een gevangenis voor jonge lieden, heeft gisteren de officier van Justitie bij de. Rechtbank te Rotterdam, geëist te gen de 18-jarige leerling-keliner W.'D., uit Rotterdam, die heeft terechtgestaan wegens diefstal met braak, by herhaling gepleegd.In Augustus j.l. had hy zich door middel van braak en inkllmming toegang verschaft tot enige café-restau rants in Rotterdam eri daar etenswaren en sigaretten weggenomen.'Verdachte bekende. Da raadsman, mr J. Sepers, schilderde zyh cliënt als een maatschap- peUjke mislukkeling. - Aan hetzelfde misdrijf had zich ook schuldig gemaakt' de 20-jarlge losse werkman D. G. T., uit Nymegeru Tegen deze verdachte eiste de officier 9 maan den gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voor waardelijk,' met *3 jaar 'proeftyd. De raadsman, mr Huboer, verzocht de recht bank zijn cliënt een gevangenisstraf op te leggen van: driemaanden met daar- by, als stok achter de deur, oplegging van een voorwaardeiyke straf. Uitspra ken op-17 December. Toen vanmorgen een automobilist op de s-Gravendijkwal te Rotterdam wilde remmen om een schoolklas van ca. hon derd kinderen ongehinderd te laten oversteken, is zyn wagen geslipt met het gevolg, dat deze op de kinderen is in gereden. Zeven hunner werden gewond en moesten naar ziekenhuizen worden overgebracht,' De verwondingen waren niet van!, ernstige aard. De kinderen ho ren thuis in het schippersintemaat, dat ls gevestigd in een.schip aan de Coolha- ven. Slechts een van hen moest in het ziekenhuis worden opgenomen. MAJBTEBMUNNOXERING (Medegedeeld door de llrma A. Makkreel, makelaars In granen). R'dam, 3 Dec. 1063. v.k. hJc.' lJc. z.k. Jan.- '27.70 -27.7714 Maart .27.5714 27.60b Mei 2722)4 Juli - .niet genoteerd De nieuwe melkfabriek van „De Com binatie",'welke gebouwd is aan de'Ludolf de. Jonghstraat85 in Overschie, 2al op Dinsdag15 December door da burge- mèéster 'van Rotterdam, mr G.'l van Walsum geopend worden. SCHEVEN1NGEN. 4 Dec. Sch 305—17 14 v.,87 weinig. 20O-J7. 185—34, 246—2 54 vb 754—17 54 vl, .341 weinig, 342—9, 402—25 54 J-'- 412—34. 458—102, 159—50 54 vl, 229-50 nog 10 netten, 263—12 nog 15 netten, 105—100 nog 25 netten, 339—17. 53—50 54 v], 104—45. 332— 30 54 VI. 39-SO. 284—4 54 vl, 4—34 54 Vb 77— 2)4 Vb 181—15 54 vl, 199—90 5i vi, 32—25. 4°rrH:.5l—3 55 vl. 132—75. 133—8. 189—8. 233 r 2* vb 202—7. 285-17 54 vl, 2—30, 5—97760' 15—25 -54 vl, 19—55, 25—17 54 vl. 30—50 54 vl. 35—10 54 vl, 37—70 ',i vl. 45—100. It vl, 210—0, 249—25 54 vl, 07—8 54 vb 312—2 5i vl, 399 weinig, 107—15 gisteren 255, 20 weinig. 255 weinig, 314—25, 79 ïïJS' m1-2 vl' 25 55 vl, 361—17, 7—17 135100, 140 weinig. 46-15, 50—40, 66—15, 72—10 54 vl, 73—17 54 vl, 97— f?' «reinig, 21-80 54 vb 24-30. 110-20 54 27, 49—49 plus 40 kisten verse haring. Noteringen: Grote tong 2.70—3.10; middel '¥k2,20; Welne tong 1.20—1,75:tarbot ï«?°?r&27: «'hot H 1.70—1.90: tarbot ,IH l,50~Wp; tarbot XV 0.85—1,00: griet 1 1,30— 1.45; griet n 0,80-0,95. per kg. Grote' schol 45,00—50,60: groot middel 'schol 40,09—44,50, schol n 27,50—29.80: schol TTT 16.00—18,80: schar 15,60—18,00; wijting 18,00— 21.00; grote rog 18.00;'kleine rog 15.00: sar- dbn 7,6tt—9.00; verse/haring. 12,50—1^,60.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2