Oud en nieuw humanisme Waardering voor het beleid minister Zijlstra van Conferentie „Grote Drie" gisteravond begonnen Nog Vorig jaar: Ij§ AARDGASIN TWEEDE KAMER Dehat over exploratie en exploitatie (door de Aardolie Mij Centr, vijf arrestaties Bandenmagazijn K.L. Nederlandse Rivièra Pakjes-actie geëindigd r Egypte neutraal in koude oorlog?! Internationaal incident Westelijke partners worden ingelicht Geen tunnel, maar een grote tunnel V Malversaties uitgelokt door coverbedrijf VHegtiiigongeluk in Spanje Tien personen in bus verbrand V Ui Het Was reusachtig! Nieuw plan ontwórpèn- J'fë voor Triest-- De Siamese tweeling ,~v|[ in Friesland;; ZATERDAG 5 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 263« Weerbericht -. A Zie" verdér pagitua"4 Eisenhower voorzitter Glimlachen en wachten.... Porlretprijs 1953 voor JacobKuyper Zuidkoreaanse journalist ter dood veroordeeld TWEE foto's, genomen met een tussenpoos van precies één jaar. Op 4 December 1952 reden in veel plaatsen in ons land al mensen schaats. En zij gingen daarbij niet eens over één nacht ijs Op 4 December 1953 ligt in een'.nest jein een boom aan de Amsterdamse Keizersgracht een- eitje van een houtduiven- vrouwtje, dat denkt,dat het nog voorjaar is, maar ondertussen ioel wat zorgloos over één nacht ijs. gaat, Dames van het A.N.W.B:-kantoor zagen tot haar verbazing het' eitje liggen en zij waarschuwden meteen onze fotograaf. Want het wastoch wel iets heel bijzonders, vonden zij. Dat vond men in Artis ook. Dat tot eind October of begin November een houtduif of een mus een ei legt, is Heel gewoon, vertelde men ons daar. Maar in December nee, dat komt maar heel zelden voor. Bij krantensta'king betrok- - ken bladen tot acht uitgebreid Aankomst „Willem -Riiys" Toen wij donderdag jl. onze actie „Voor het,, andere- kind", die een zeer groot succes is geworden; dank zij veler medewerking, moesten eindigen, was de stroom van goede gaven nog niet ten einde. Zowel te Am sterdam als te Rotterdam- zijn de afgelopen -dagen nog pakjes afgegeven en ook giften per giro - bleven komen. 5 TN de nu bijna afgelopen week is in -*■ de Tweede Kamer bij de behande ling van de oorlogsbegroting een uit voerige discussie aan de orde geweest over geestelijke verzorging van hu manistische zijde. Wij willen op dit ogenblik niet uit voerig op deze discussie ingaan. Zij heeft zeer breed in de krant gestaan en spreekt in belangrijke mate voor zichzelf. Maar we weten niet, hoe het onze lezers in dit opzicht gaat, maar zouden de meesten niet verbaasd zijn geweest, dat er plotseling zulk een discussie over het humanisme uit de lucht kwam vallen? Wie over deze problematiek en haar achtergronden iets meer wil weten, doet er goed aan een kleine, 41 blad zijden tellende brochure van prof. mr I. A. Diepenhorst te lezen, getiteld: Humanisme en humanistische „geeste lijke verzorging". Dit boekje is uit gegeven door de commissie voor de geestelijke verzorging van de mili tairen, subcommissie van het Contact In Overheidszaken, in samenwerking met het Protestants Interkerkelijk Thuisfront. Daarin heeft prof. Diepenhorst een schat van wetenswaardigs over het humanisme en deszelfs verschillende schakeringen bijeengebracht. TJ ET woord humanisme Is in onze kring geen onbekend woord. Het wordt er van oudsher veel ge bruikt ter aanduiding van allerlei vorm van ongeloof en valse leer. Tegenover het Christendom, waarbij God in het centrum van leven en denken staat, is dan het humanisme de verzamelnaam van al die leringen, waarbij de mens in dat centrum ge steld wordt. Intussen is met deze formulering de reeks van historische verschijn selen, die men onder humanisme pleegt samen te vatten wel zeer een zijdig, onvolledig en daardoor onjuist aangeduid. Er zijn wel vormen van humanisme, waarbij deze formulering opgaat, maar er zijn er ook, waarbij dat niet het geval is, waarbij men eigenlijk heel moeilijk tot een precieze formulering kan komen. Het woord humanisme is voor het eerst gebruikt in de Renaissa'nce-tijd aam het eind der middeleeuwen. Hu manisme en~ Renaissancezijn "dan broertje en zusje. De Renaissance (letterlijk: weder geboorte) kan men dan aanduiden als de herleving van de cultuur, geïnspi reerd op de klassieke- (Griekse en Romeinse) oudheid. Het humanisme is een meer speciaal letterkundige beweging in die nieuwe cultuur pas sende. Er spreekt in een zekere emancipatie van het gezag van de R.K. Kerk. Men bewondert de schoonheid en de vele deugden van een heidense oudheid. Maar men mag zeggen gelijk ook prof. Diepenhorst opmerkt dat de zedelijke autonomie der mensen, de leer dat de mens zichzelf tot wet is, in dat humanisme van geringer bete kenis is geweest dan men als regel denkt. Wij beleven het dan ook, dat er mensen zijn geweest, die tot de hu manisten gerekend moeten worden, maar die volop Rooms-Katholiek ble ven. Er zijn kardinalen onder geweest. De Rooms-Katholieke kerk is er op uit geweest dit humanisme aan de R.K. Kerk te binden. Men spreekt dan ook in R.K. kring gaarne over een Christelijk humanisme. Er zijn trouwens ook zonen der Reformatie geweest, die tot die hu manisten hebben behoord. Luthers vriend. Melanchton was er een van en nog wel een zeer beroemde. Prof. Diepenhorst rekent ook Calvinisten als Languèt en Hotman (tyrannenbe- stryders over wie we het indertijd in een discussie met prof. Mekkes hebben gehad) tot deze humanisten. Aarzelaars en weifelende figuren als Erasmus waren er ook bij. Erasmus is een humanist van de grootste orde. Hij kende veel twijfel, heeft geaarzeld tussen Rome en de Reformatie, maar bleef tenslotte humanist en Rooms. Het is duidelijk dat dit huma nisme niet duidelijk te definiëren is. Het is een verschijnsel in een tijd, waarin alles woelt en worstelt en waarin het er otri gaat tot een ver nieuwde levensovertuiging te komen. Dit humanisme is die nieuwe levens- visieniet. Het is daarvoor te samen- - gesteld. r - - - |VU maken wij een sprong naar het humanisme van het moderne Hu manistisch Verbond. Dit humanisme is een humanisme zonder God. Het is doelbewust een humanisme zonder God. Het doet een beroep uitsluitend op de in de mens levende krachten. Het geloott in de mogelijkheid van een menswaardig leven zonder God en maakt dat geloof tot de stimulans van zijn streven. Het poogt met dat geloof te werken, zoals de kerk werkt. Daarom is dit huma nisme een anti-kerk. Tot de grote bezwaren nu, die wij tegen het betoog van de heer Stokman in de Tweede Kamer hebben, behoort dit, dat hij dit humanisme van het Humanistisch Verbond dat hij overigens bestreed veel te veel gezet heeft in. het verlengde van het humanisme uit de Middeleeuwen. Mede daardoor kreeg zijn betoog een inslag van' welwillendheid jegens dit moderne humanisme, die wij diep be treuren en die er alleen maar toe kan leiden dat dit humanisme in de poli tieke en-sociale wereld in Nederland de voet aan de grond krijgt, die het juist zo weinig mogelijk hebben moet. Daarom zijn wij over de rede van da heer Stokman zeer teleurgesteld- Het zag er een ogenblik naar uit alsof er gisteren een inter nationaal incident broeidemaar president Eisenhower en pre mier Churchill hebben hun goedaardige geschil op vriend schappelijke wijze geregeld waarbij Churchill won. Na de lunch in de Mid Ocean- club stapten de Grote Drie naar buiten om voor de fotografen Ie poseren. Eisenhower hield de deur voer zijn collega open, wendde zich daarna tot Churchill en wees op de drie witte rieten stoelen die voor hen,klaar, gezet waren. „Daar u gastheer bentzullen wij u in het midden zetten", zei Eisenhower tot Churchill. Maar de premier, aan zijn si gaar miigend, stak zijn hand op en zei: „O nee, nee, dat doe ik niet". „Maar", aldus Eisenhotrer, „1/ bent de gastheer". Dit maakte vcior Churchill geen verschil. Ten slotte ging Jke in het midden zitten met Churchill aan zijn linker en Laniel aan zijn rechterzijde. De fotografen vroegen de drie mannen met elkaar te praten Een volgend ogenblik boog Eisenhower zich over naar La- v.iel en zei iets tot, hem, klaar blijkelijk in het Frans., Maar Laniel begreep het niet. „Afijn Frans", aldus Eisen hower lachend tot Churchill" is slechter dan zijn Engels". Prof. J.-Zijlstra (Van onze parlementaire redacteur) Kort nadat de Amerikaanse delegatie onder leiding van president Eisenhower op Bermuda was aangekomen, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de V. S., Groot-Britannië en Frankrijk hun eerste bespreking gehad, onmiddellijk gevolgd door een bijeenkomst van' Eisen hower, Churchill en Laniel. Naar men verwacht, zullen de drie ministers als eerste besluit hun fiat geven aan het Westelijke antwoord op de Sowjet-nota van 26 November. Vrijdagmiddag behandelde de Tweede Kamér de nota van minister Zijlstra inzake de gasvoorziening. Hierbij kwam het vraagstuk van de aard gasvoorziening aan de orde, waarover de laatste weken zoveel te doen is geweest. De Kamer bleek gistermiddag algemeen-met het aardgasbeleid te kunnen Instemmen. De lieer Nederhorst (Arb.) die destijds hierover aan de minister scherpe vragen had gesterd, verklaarde" thans, dat hij grote waardering had voor de moed, waarmede prof. Zijlstra beslissingen,;;had getroffen in de sfeer van onzekerheden, waarin de aardgasvoomening was komen te verkeren. Het aardgasbeleid van de- minister was thans zeer duidelijk uit de verf gekomen. Behalve de heren Nederhorst konden ook de heren De Ruiter (CH) Ankersmit (VVD) Janssen (KVP), Engelber- tink (KVP) en Schouten (AR) hun instemming hiermee betuigen. Minister Zijlstra zal volgende week Donderdag de Kamer antwoorden. Hij zal bet daarbij niet moeilijk hebben. Toch waren de Kamerleden niet geheel zonder -critiek,. derhorst in de Kamer feitelijke gegevens zijn aangevoerd, die recht zouden geven tot twijfel. Er is een groot onderscheid tussen feiten en beschouwingen. De heer Schouten zag voorlopig geen conflict van plichten bij de NAM. Het aardgas zal in de eerste plaats concurrentie aandoen aan de kolen. Het zal nog een hele tijd duren voor er van concurrentie met de olie gesproken zal. kunnen worden. Dr. Schouten was het- echter met de heer Nederhorst eens, dat de overheid de con- tröle op de NAM niet moet verslappen. Over de aanwending van de hoeveel heid j aardgas, diebeschikbaarkomt, werd eveneens door vele sprekers het woord gevoerd. Tegenover de mening van de minister dat dit-aardgas van zeer hoge calorische waarde slechts voor de meest hoogwaardige toepassing kan worden aangewend, o.a. voor huishoudelijk en hoogwaardig industrieel gebruik, staat de mening van de Twentse indüstrie, dat dit gas in de eerste plaats aan de industrie jn het Noord-Oosten des lands móet wor den geleverd tegen zo laag mogelijke prijs. Minister Zijlstra is echter van me ning. dat de prijs moet worden gebaseerd op het evenwicht tussen vraag en aan bod. De hoeveelheid gas is niet toereikend voor hoog- en laagwaardige aanwending. De vraag of men er wel van op aan kan. dat de Ned. Aardolie Maatschappij de exploitatie en exploratie van aardgas verrichten zal op een wijze, die men re delijkerwijs kan verlangen, beantwoord de dr. Schouten (AR) bevestigend op grond van de mededelingen, die de mi nister hierover heeft verstrekt. De heer Nederhorst was hier minder gerust op. De minister: zegt in zijn Memorie van Antwoord dat de exploratie van de NAM een „eerlijke zaak is", en de socialistische woordvoerder twijfelde niet hieraan. Doch behalve „eerlijk" geldt het hier ook een „zaak". De Aardoiiemaatschappüen hebben meer belang bij exploratie in on rustige' gebieden van de wereld dan in het rustige "Westen. Daar heeeft men met exploratie niet zo'n haast en daarom ge loofde de heer Nederhorst. dat op dit ge bied in Nederland niet het maximum be reikt wordt van hetgeen er gebeuren kan. Bovendien is het aardgas een concur rent van de olie. Dr. Schouten was ech ter van mening, dat noch door critici buiten de Kamer noch door de heer Ne- Van gezaghebbende zijde wordt ver nomen, dat het Westelijke antwoord, dat door deskundigen van de drie delegaties zal worden opgesteld en dat nog gedu rende de conferentie naar Moskou zal worden gezonden, een kort stuk zal zijn, waarin het Westen instemt met het hou den van een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken der „Grote Vier" over Duitsland en de Europese veiligheid in het begin van het volgen de jaar, maar waarin tevens de Russi sche beschuldigingen, dat het voorgestel de Europese leger het Duitse militarisme zal doen herleven en dat debases van de NA.V.O. de veiligheid van de Sow- jet-Unie bedreigen, van de hand zullen worden gewezen. Geen van de drie delegaties op Ber muda koestert veel hoop, dat de vier- mogendbedenconferentie succes zal ople veren. De Westelijke mogendheden zijn van oordeel, dat er eerst in geheel Duitsland vrije verkiezingen moeten worden gehouden, voordat aldaar een regering wordt gevormd om over een vredesverdrag te onderbandelen. De Russen wensen een ontwikkeling in om gekeerde volgorde. Churchill, Eisenhower en Laniel heb ben Vrijdagavond ruim twee uur gecon fereerd. Tevoren hadden de ministers van Buitenlandse Zaken Eden. Dulles en. Bidault een uur besprekingen gevoerd. In het eerste communiqué over de be sprekingen wordt om. gezegd, dat de staatslieden een algemene beschouwing ▼an de wereldsituatie zijn begonnen, die zal worden .voortgezet. Vandaag zouden de -ministers van Buitenlandse Zaken de jongste Russische nola bespreken. Op voorstel van Sir Winston Churchill is president Eisenhower tot- voorzitter gekozen. Eden is, op voorstel van Foster Dulles en Bidault. tot voorzitter gekozen van de bijeenkomsten der ministers van Buitenlandse Zaken. Woordvoerders verklaarden dat de staatslieden der „Westerse Grote Drie" de wereldtoestand op zeer sterk over eenkomende wijze beschouwen. „Er be staan- slechts geringe verschillen in de beoordeling der Sowjetrussische poli tiek, doch deze zijn niet ernstig. Er be staan geen verschillen van inzicht over de grondslagen der Westerse politiek. Wü werken allen tezamen", aldus de woordvoerders." Een Franse woordvoerder deed op.{de Vrijdagavond gehouden persconferentie de verassende mededeling, dat Bidault Vrijdag voor Frankrijk heeft gesproken en niet premier Laniel. Uit Washington wordt gemeld, dat ambtenaren van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken Vrijdag hebben medegedeeld, dal de andere Wesleuropese staten op de hoogte zullen worden gehouden van de voornaamste punten van bespreking op de Bermuda- De communistischgezinde Zuidko- reaanse krijgsgevangenen hebben Za terdag een nieuwe tactiek toegepast bij liet aanhoren van uiteenzettingen, aldus deelde een Amerikaanse waar nemer mede. Deze nieuwe tactiek kan, aldus "de waarnemer, worden samen gevat in twee woorden: glimlachen en wachten. Zij weigerden zelfs op te staan toen hun werd. gezegd, dat zij heen kon den gaan. Geen van. de gevangenen gaf de wens te kennen naar Zuid- Korea terug te keren. Een van de zeventien .Zuidkoreanen vroeg, hoe hij bij een eventuele terug keer naar Zuiü-Korea behandeld zou worden.Hij zou later - nogmaalsvoor de uitleggers verschijnen. Ondanks de vertragingstactiek had men goéde hoop, dat men ér in zou slagen Zaterdag veertig gevangenen uitéénzettingen" te geven. De portretprijs 1953 van dé Therese van Duyl-Schwartze Stichting is toege kend aan' de heer Jacob Kuper te Am sterdam. .-■ De premies zijn toegekend aan: Karla Wenckebach, Jan Groenestein en J. W. van de Kerke, allen te Amsterdam. conferentie. Dit zal geschieden op de bijeenkomst vertegenwoordigers der veertien i V.O.-landen, die veer tien deier te Parijs zal worden gehou den. Zij voegden hieraan toe, dat Wesi- Duiisland over dezelfde punten via de normale diplomatieke kanalen zal wor den ingelicht. Uij C. van der dessen en Zemen's i 'den IJssel iverd gisteren de nieuwste Scheepswerven N.V. te Krimpen aan aanwinst tan de K.NE.M., de Artemis" te water gelaten. In aansluiting op de eerder gepu bliceerde berichten-' omtrent gepleegde malversaties bij het Centraal Banden- magazijn van de Koninklijke Land macht te Naarden, deelt" de Legervoor- lichtlngsdienst mede, dat de Koninklijke Marechaussee na de arrestatie van de beheerder van dit- magazijn, de sergeant-majoor v. d. W. uit Naarden, en de vennoot H. K. van een cover bedrijf te Diemen nog tot aanhon- dsng van- meerdere, bü deze- fraude betrokken personen is overgegaan. Na een voorlopig .in samenwerking met de Accountantsdienst van het mi nisterie van Oorlog ingesteld onder zoek werden dezer dagen gearresteerd de heer A,, directeur van het cover bedrijf, de derde vennoot K. van- dit bedrijf.- die belast was met de admini stratieve werkzaamheden bij genoemde firma, de assistent-beheerder van het Centraal Bandenmagazijn,- sergeant H. uit Naarden, een bandendeskundige, de keurmeester A„ in dienst van het ministerie van Oorlog, en.de majoor Een vliegtuig van de „Aviación y Comercio", met 28 passagiers en - een bemanning van vier koppen, is Vrijdag boven het Guadarrama-gebergte, onge veer honderd kilometer van Madrid, omlaag gestort. - Later deelde Reute'r mede. dat waar schijnlijk negentien inzittenden zijn om gekomen. Bij het wrak van het toestel vond men negen gewonden. Vier: Inzit tenden'waren er in geslaagd'zonder hulp een in de omgeving liggend dorp te be reiken. Het vliegtuig is neergestort op een 1700 meter hoge piek. Hetreddings werk is in-volle gang, doch de redders ondervinden hinder van een verblin dende sneeuwstorm. Een militaire rfechtbank te Seoel heeft Zaterdag de oud-hoofdredacteur van het regeringsgezinde Zuid koreaanse blad „Jonhap Sjjnmoen", Tsjoeng Koekeun, ter dood veroor deeld wegens spionnage voor Noord- Korea en .samenwerking met Japanse communisten voor hét uitbreken van de Koreaanse oorlog. Tien mannen, vrouwen en kinderen kwamen reddeloos in de vlammen om, toen de autobus, waarmede zij reisden, in de buurt van Colombo kan-telde en in brand vloog. Veertien andere passa giers moesten met ernstige brandwonden in een ziekenhuis worden opgenomen. Men vreest voor het leven van sommigen hunner. De bus sloeg om bij het nemen van een bocht. b.d. M. van het directoraat Materieel Landmacht, die belast .was met de toe wijzing van' de orders aan hetcover bedrijf. De burgers in deze !fraude-zaak ziin door: de Koninklijke Marechaussee, voor de officier van Justitie te Amsterdam, geleid, de militairen zullen te zijner tijd voor de Krijgsraad terechtstaan. Tot welke bedragen het' rijk door deze manipulaties is benadeeld, kan thans nog niet worden vastgesteld. Naar het zich laat aanzien, zijn de malversaties uitgelokt door het cover bedrijf, aan welks aanbiedingen de betrokken militairen en. civiele ambte naren geen weerstand hebben geboden. Het aantal der bij de krantenstaking te New York -betrokken bladen is gisteren' tot acht gestegen doordat de Long island Star Journal, die een oplage heeft van SO.OOO exemplaren, staakte. Het personeel had* geweigerd werk te verrichten aan strips en nieuws dat. zou. verschijnen als ,'bepaaldè advertenties voor zes bladen,-: die Jte.nge vólgè yari'jdè, staking; dépublicatie reeds, hadden'ge staakt. De „Willem Ruys" zal Woensdagmorgen 9 December de Rotterdamse haven bin nenlopen. Op hettraject Indonesië-—Ne derland zijn 961 passagiers vervoerd, o'.w. 269 kinderen benéden 12 jaar. De ont scheping begint des morgens 8 uur aan de Lloydkade, onvoorziene omstandig heden voorbehouden! "VF/IE wel eens van Amsterdam uit- naar Purmerend de grote wegt naar het Noorden des lands gereden is, weet welk een."ramp de pont"-' veren, over het IJ kunnen zijn. Dat- betekent vaak eindeloos ,r wachten. Daarom denkt; men in Amsterdam en in Den Haag en in alle weg-" vervoerskringen over een tunnel i on- de? het IJ. Men heeft echter met die tuifnel- gewacht, alsof men voor de pont stond te" wachten. Want die tunnel is er niet en. zij; is er nog lang niet.- En als -zij er eens is, zou het wel*; eensékunnën zijn, dat -zij -door toeneming van het wegvervoer al weer te klein is In Rotterdam prakkëzeert meh 1 al' over een -tweede -'tunned orfder, de; Maas. Als 'men- nu in Amsterdam einde-: lijk tot een tunnel zal komen-onder het IJ. dan mag meh zich wel -bé-j wust 'zijn dat dit eenheel- grote nel moet zijn." i'ï-i'v-1 -N'~u,v-4' (Van onze.-:wéerku7img^^^ 'medéwerker j "h Het onnatuurlijke zachte weer g: in West-Europa bereikte^gistej ren een hoogtepunt. In Zuid- W Frankrijk 'steeg Het((T^ik((ipi^ b ij nazomerse'waarden.'Nieuwe/'*-. records .werden geregistreerd Engela nd,- Duitsland en ojize .geving. In Zuid-Limburg liep dé li';: temperatuur op. tot. 17,gradeh.'.yi Het was er zachter dan aan de>\ Italiaanse. Rivièra. Te De 'Bili~:(', bedroeg de maximalet tempera^',/. tdur'14 graden.. "y."'Sn Deze waarden- staan wel, in scherpe tegenstelling tot de: 21 graden vorst- die- begin -Decem^y'-t ber 1S71w erd waargenomergmb Ook in Zuid-Scandinavië is;(de temperatuur nog\verj(:boven - normaal. In Zuid-Zwedenéchté-ifKli wordt dezachte j temperatuur nu langzaam:''naar-.-'het, ZuideniM teruggedrongenJdoor lucht 'uitjj. de Poolstreken. Ook in oiis.land'4( .:.;tredm::,als,;:.gevolg^an^.&eji-tae*;$gï j nëmM&ë(:béwdUcingt"è^ mist.' Boaendien .zal - er plaatsé-rSS lijk wat lichteregeii'of t 'inótr.ëN% 'gen .vallens-Het--■ blijft echter zacht, pmdat de verwachte térftrig; yperatuursdaling nieti .gr^t(s~g'ef&i noégjis'. om( dé têritpératuuf.t neden .1 de "'^omiaIe>>tO(iiarde^)pb^p de tijd:van'het- jaaf-,të;.brengen(yi; S Egypte heeft de Ver. Staten meege deeld, dat het een „neutraliteitspolitiek" in de-koude oorlog tussen Oost en West zal volgen. Als de Westelijke .„Grote Drie" op de conferentie; van Bermuda geen weg vinden om tegemoet te komen aan de Egyptische eisen inzake de zone vaii het Suezkanaal, aldus heeft radio- Cairo Vrijdag bekend gemaakt. Ons Rotterdamse bureau beeft het restant aan pakjes gezonden naar het kinderhuis „Nieuwe Voordorp" in Voorschoten, waar wij aanvankelijk een zeer be scheiden voorraad speelgoed, hadden afgeleverd, Het restant van de-pakjes, dat in Amsterdam is-'overgebleven, Is ter beschikking, gesteld van het „Goodwill-werk" van het Leger des Hells in de oude binnenstad van Am sterdam;" Ook het restant-bedrag van Sints girorekening is aan het Leger, des Heils overgedragen. Onnodig u te,-zeggen, dat het Goodwill-centrum- zeer verblijd was en niet minder hartelijk dartkt" dan de leiding-van ",',Groot Emaus", „Zoekt het Verlorene" in Rotterdam en v,Nieuwe Voor dorp" gedaan heeft, Dank zij giften zijn wij voorts nog in staat geweest; op verzoek' van de Sint, dé dépendance van „Groot Emaus" in Rotterdam, „De Gems", te verrassen. Sint-Nicalaas reide ons, ten, slotte nog:- „Werkelijk, ik }heb er geen woorden vóor.:."-\ - Piet, schalks als altijd, xeide: ,Al Me verrrschrikkelijk'ihliéde k'.nderrrs, mensachtig!" WÊffip '-V :-X"- y-''ifN.'-'J-'j-VJ---k=vL-i"?,-*tv.j-.v" De .Egyptüéfte 'y!/:'«®baSss^èqr#^iri1^ Washington, dr. Ahmed Hoessein, ;héeftlyi: dit standpunt onder de aandacht' bracht van-de Amerikaar^e'ministér.sVaniil^ Buitenlandse Zakën, Dulles, aldus) voeg de radio-Cairo .hieraan, toe. in"" - Geallieerde.-diplomaten hebben gisté-y.-^1 rende grote lijnen ontworpen vanf eeh-gp8| nieuw-Anglo-Amerikaanse planVom- Ita- -;-;S lië en Zuidsiavië met ide yGrotef-;Drie\%® aan de confcrentietafelte doen 'plaats nemen voor -het opstellen - van een'.'de-S finitieve regeling inzake hety omstre-ri: 'denvrije gebiedvan -Triest^iSi^'aSi^SS Welingelichte woordvoerders ShëbbëhSi verklaard, dat het ïdee. hetwelkiSvdóorè Frankrijk gesteund wordt, in grotfcj HKri nenhierop neerkomt, 'dati eéhr.hepêrktejfe, overdracht van liet Angl o-Amerikaanse 'i bestuur in zone „A" van Triëst -aan, Italië tot na de aanvang van dé :.voor-! gestelde besprekingen uitgesteld v.xal worden. Naar Vrijda gavond te Lóndcn''is^bé'-:;.:-y kendgemaakt, zijn uitvoerige; -gegevéns betrefffende de opératie,dieVtèiLchdëhJft is verricht op de Siamese tweeling: uit -',-: Nigenë, naar hét ziekenhuis te Leeuwaf- den gezonden, - waari zij nauwkeurig*1 bëj^. studeerd- worden door .-de. dokter?,5/die'®| de eerste Siamesetweeling „in Ned.M;.^...v3 land ztmen; opereren;: Guteravond werdjjm-<êe -Zaggniolem. straal-^te proef,-, dei feestverlichting-btitstokenSÊ Rotterdam: Witte d« Withstraat 30 Telef. 28215 (J 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.39—1930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, f 6.35 ner kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr K. VAN" HOUTEN ;""T Weersverwachting, geldig tot Zondagavond: - ZACHT - WEER - - Veranderlijke bewolking en overwegend droog, weer. In de nacht en ochtend hier eïi 'daarmist. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk tussen' Oost en Zuid. Tn het Noorden van hef land vannacht; vrij koud.Morgen overdag in het1 algeméén iéts zachter dan vandaag. Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS S1.0T;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1