Vacant tewerk Na Marathon-zitting van dertien uur Diversen van Bermuda Nieuw systeem alarmering en bulpyérlening bij rampen EUROPESE EENHEID IS VAN VITAAL BELANG wê Onvervangbaar Franse militaire uitgaven met 16 procent verminderd Twee aanvaringen op de van Vlissingen ELFDE JAARGANG No. 2641 Zuid-Holland paraat Gedeeltelijke inwilliging van de Franse eisen inzake de E.D.G. I'M 1 :'d Im' - Mi ftgmm van Grote VOOR WIE bekentenis in y/iNSDAC. 8 DECEMBER 1953 Weerbericht Niemöller op weg naar Sow jet-Unie Dank zij steun der Engels schip zwaar beschadigd Verenigde Staten Antwoord Suriname en Antillen ontvangen Dr. Van Roij en over de populariteit der V.S. Arbitrerende bevoegdhèidpift voor Raad van Europa 15.000ste schip in, de^ 'Rotterdamse haven, (Van onze Haagse'redacteur) JDe provincie Zuid-Holland, is paraat voor het geval deze winter opnieuw de stormen zouden opsteken en het water met ongekende kracht dé dijken zou bespringen.: De commissaris der Koningin, mr, L. A. Kesper, .en zijn medewerkers hebben een organisatie in het leven geroepen Voor een doeltreffende alarmering en hulpverlening. „Ik achtte mij niet verantwoord als we niet voor de winter een organisatie klaar hadden. Bij de watersnood in Februari waren we onvoorbereid. We hebben toen de fout gemaakt dat alles veel te centraal georganiseerd was. Daardoor raakte de Provinciale Griffie overbelast en ging er veel tijd verloren", zo zeide mr. Kesper gister middag toen hij een uiteenzetting gaf van de nieuwe organisatie. Overeenstemming Readies 4 Bezoek van Pakistaanse minister aan ons land 277 7-' J Treinbotsing bij Gent Proef-alarm „Seableu 7 Ï-Y." „Kleine Commissie"Januari bijeen .fmHb J 1 - - f) Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tela! 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g, 395286 Schiedam; Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent oer week. 2.13 per maand. i 6.35 oer Kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks Directie: C. A. KEUXING en Mr K. VAX HOTJTEX Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. KODDE NACHT. Zwaar bewolkt met opklaringen, en plaatselijk mist. Overwegend droog. Koude nacht, overigens weinig verandering In temperatuur. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Zuidoost. Hoofdredacteur: Dr J.s4. tt J.S. BRUINS SLOT NU wij het vacantiewerk van prof Roaime „Katholieke Politiek' naar het advies van dr. Kortenhorst enkele malen hebben gelezen, wordt het tijd onze gedachten erover te ver zamelen en er iets over te schrijven. Dat moet geschieden omdat als dé man, die gedurende zeven jaren wel in zeer sterke mate het beleid van de K.V.P. heeft gedragen zijn „ver antwoording" geeft, er alle reden is om daarnaar te luisteren en .haar zo nodig van critisch commentaar te voorzien. p Dat moet geschieden omdat, als de dit geschrift niet slechts een verant woording wordt gegeven van wat in het verleden werd verricht, maar ook omdat de schrijver er zich rekenschap van geeft, waarom er thans in Ne derland een Rooms-Katholieke partij moet zijn. Prof. Romrae raakt hier het vraagstuk van de „doorbraak", waarmee de K.V.P, te maken heeft, gelijk ook de A.R. en de C.H. daar mee te maken hebben. Wel kan ge xegd worden dat dit vraagstuk bij on ze RK.-landgenoten anders ligt dan bij de Protestants-Christelijke groe pen- Allereerst vanwege de stem van het kerkelijk gezag dat in dezen bij de Rooms-Katholieken een rol speelt eh vervolgens ook vanwege het feit dat hierbij de Rooms-Katholieke op vattingen .over de verhouding van „natuur en bovennatuur" een rol spe len, waardoor de zaken anders gesteld werden dan in onze kring te doen ge bruikelijk is. Het geschrift van prof. Romme is vervolgens van betekenis omdat hij een uitvoerige verdediging geeft .van d,e door hem nagestreefde brede-basis politiek. De schrijver raakt daarbij vanzelfsprekend het vraagstuk van de verhouding van de K.V.P. tot de an dere politieke partijen in Nederland, waardoor hij genoodzaakt werd die andere partijen op haar principieel- poütieke merites te beschouwen. Het is uiteraard voor ons die .ook steeds geconfronteerd worden met de vraag: Hoe staan wji ten opzichte van Rooms- Katholieke, liberale en socialistische partijen van belang om te weten hoe mén van K.V.F.-zijde daar nu over denkt. In een hoofdstuk: Van zelfverdedi ging naar zelfbewustzijn, gaat de schrijver vervolgens de positie van het R.K. volksdeel, de positie yan de K.V.P. in het Nederlandse nationale geheel en in verband daarmee haar zakelijk-politiek beleid voor de toe komst behandelen. In een. slot-hoofdstuk getiteld: „In tijd en eeuwigheid, behandelt prof; Rorariie de. prineipiële grondslagvan die politiek- Hij komt daar damweder- om met het «socialisme overhoop te liggen, omdat-: hij zich telkens de vraag stelt of zijn doorbraak-geloofs- genoten als goede Rooms-Katholieken,. voor hun handelen binnen het kader der socialistische partij, hun princi piële grondslag niet onder zich moe ten voelen wegzinken. HET werk van prof. Romme is dus zeer belangrijk en in wezen ook zeer omvangrijk. Men kan bij alle critiek die geoefend kan worden. niet ontkennen/dat sommige zeer be langrijke enmoeilijke vraagstukken duidelük en principieel worden door gesproken. Het is daarom verwonderlijk, dat hij deze compacte en ingewikkelde stof in zo weinig pagina's (87) heeft kunnen behandelen. Waarschijnlijk is het mede daaraan te wijten dat men, het geschrift-ge lezén hebbende, niet aanstonds weet hoe men er over moet oordelen. Men onderscheidt redevoeringen 'wel eens in synthetische en analytische. Bij een.synthetische is het oordeel ge makkelijk, omdat he't hele betoog naar één punt toeloopt. Men kan dan voor of tegen zijn. Bii een analystisch be toog is dat moeilijker, omdat door de uiteenzetting van tal van onderschei den facetten van het probleem bij het vormen van een oordeelvele aspec ten in aanmerking moeten worden ge bracht. - 'lader die het werk en de methode van de heer - Romme kent,begrijpt dat hem. het analytisch redebeleid ligt. Zó ook in dit geschrift. 'Maar men moet ook bij de2e ana lytische methode wel bedenken dat het de schrijver te doen is om één ding, om de zaak waar hij voor staat. Wat is die zaak? Van socialistische zijde is daar een antwoord op gege ven dat neer komt op: het belang van zijn partij. Men zei: de eenheid van de Rooms-Katholieken gaat prof. Rom me boven een goede progressieve landspolitiék. -Wij geloven dat dit oordeel niet juist is. Het- is te grof om waar te zijn. Maar wat dat oordeel1 dan wel moet zijn? Misschien dat we daar aan het effld van ónze beschouwingen over prof. Romme's boek béter over kun nen oordelen. Misschien! De conferentie der Grote Brie op Bermuda wordt verslagen door een 150 correspondenten, meer dan voldoende om het vol gende aan het licht te brengen: 1. Een lid van de Bermuda- militie heeft veertien dagen ar rest gekregen, omdat bij in de omgeving van de Mid Ocean Club, waar hy op wacht was ge zet, slapende was aangetroffen door zijn commandant. Alleen zijn goede staat van dienst redde hem van de krijgsraad. 2. Eisenhower, 'Churchill en Laniel hebben Vrijdagnacht ver gaderd bij kaarslicht. Technici zijn de hele nacht bezig geweest om de storing, die was opgetre den in de electriciteitsvoorzie- ning, te repareren. 3. Een fotograaf beweert, dat een foto van de Franse premier Daniel, wandelend in de tuin van de Mid Ocean Club. genomen is, nédat deze zioh ziek had ge meld. Een Franse woordvoerder ontkende, dat LanieVs ziekte van diplomatieke aaïd was en zeide, dat Churohill's arts, Lord Moran, een flinke verhoging had gecon stateerd. 4. Eisenhower heeft gepro testeerd tegen het feit, dat via een Frans lek punten van dé ge heime besprekingen der Grote Drie ter ore van de pers zijn ge komen. 5. Vandaag begint de verkoop van speciale Bermuda-post zegels ter herinnering aan de conferentie. Het postkantoor zal een overdruk, aanbrengen van „Three Power Talks, December 1953"op duizenden postzegels. De vérkoop vast de zegels, zal doorgaan ,tot 31 December - of totüafde ëvoórraad: kt uitgeput. :3£ Na een Marathon-zitting, van dertien uur hebben Eisenhower, Churchill en Bidault (Laniel is nog steeds ziek) hedenmorgen om kwart over zes hun besprekingen op de Bermuda Eilanden beëindigd. Gisteren hadden de Grote Drie hun ambassadeurs in Moskou opdracht gegeven aan het Kremlin een nota te overhandigen, waarin werd voor gesteld 4 Januari as. in Berlijn een bijeenkomst te houden van de minis ters van Buitenlandse Zaken van Rusland, Groot-Brittannlë, Frankrijk en dè Verenigde Staten. v Voorts is uit een communiqué gebleken, dat Eisenhower de Fransen volledige Amerikaanse steun bii de strijd ta Indo-China heeft toegezegd.. De Grote Drie hebben zo blijkt uit het communiqué volledige overeen stemming bereikt. - „Wij bleken het eens te zijn by de analyse van de problemen waarvoor wij staan en hebben overeenstemming be reikt over verschillende maatregelen, welke noodzakelijk zijn voor de oplossing dier problemen In het vertrouwen, ,dat onze vereende kracht de béste waarborg is voor vrede .en veiligheid. Wij zijn vast besloten onze gezamenlijke- krachtsin spanning om die kracht te perfectionne- ren voort te zetten.Indien het gevaar van agressie thans minder dreigend lijkt dan schrijven wij dit toé; aan de toenemende kracht van de vrijewereld en de vast beradenheid van haar politiek. Wij zullen vastbesloten blijven - bfj.' de handhaving van onze solidariteltrén "waakzaam tegen pogingen om ons te verdelen". De laatste bijeenkomst was hoofd zakelijk gewijd aan bet Verre Oosten en het opstellen yan hét slotcommuni qué. Ook op deze bijeenkomst wérd de Franse eerete-ïniniStér^Caniel,' Ver tegenwoordigd diwri^n-minister van Buitenlandse Zakén^iBidault. "y; „Een woordvöerdér zèide na afloop van de conferentie,-;;dait er geen ge heime overeenkomsten--op. d$ ..confe rentie'Zijn geslöten. 'Er is. nietofficieel gesprokén over atoomenergie én. de toestand in het Midden-Oosten, Noord- Afrika" en Triest, aldus deze woord voerder, -die 'niet wilde zeggen of deze kwesties op informele besprekingen waren behandeld. In Oostenrijkse regeringskringen heeft men Dinsdag zijn teleurstelling geuit over het slotcommuniqué van de Bermudaconferentie. De Oostenrijkse kwvtie was, zo zeide men, in het communiqué behandeld als een kwes tie van minder belang. Volgens het regeringsgezinde Ita liaanse blad „II Messaggero" is de voorgestelde Europese Verdedigings- gemeenchap verzwakt door de Bermu daconferentie. Indien geen nieuwe we gen worden gezocht, loopt de Europese Verdedigingsgemeenschap gevaar.al dus het blad. In kringen die nauwe betrekkingen onderhouden met de Westduitse bonds kanselier, Adenauer, is het slotcom muniqué met ongewoon hartelijke Uit het slotcommuniqué, dat hedenmor gen werd bekendgemaakt, valt op te ma ken. dat langdurig Is gedelibereerd over de Franse eisen Inzake de ratificatie van het E.D.G.-verdtag, De Grote Drie delen mede, dat zij de N.A.V.O. beschouwen als de basis van de gemeenschappelijke politiek. Het Euro pees leger met inbegrip van de Duitse eenheden - werd wan vitaal belang ge noemd Voorts luidt het communiqué: „In de verdere ontwikkeling van een verenigd Europa met inbegrip van Duits land' zien wij de beste weg om tot groter welvaart, groter veiligheid en grotere stabiliteit voor de vrije volken te komen. Het Europees leger is noodzakelijk om de veiligheid van de gehele Atlantische gemeenschap te waarborgen. Nauwe en duurzame samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk, de Ame rikaanse troepen en de troepen van de Europese Defensie Gemeenschap zat de veiligheid op het vasteland van Europa waarborgen". De Grote Drie verklaarden verder: „Wü kunnen dehuidige verdeeldheid van Europa niet als gerechtvaardigd of blij vend aanvaarden. Het is onze hoop, dat tezijner tijd -vreedzame middelen zullen werden gevonden om de landen van Oost- Eüropa fvan .het- communistische juk~.te bevrijden. '7 jwdfit In New York verschijnen, vanwege -een- staking, al gedurende enige- tijd geen, dagbladen. Nu blijkt dat noch de radio, noch;, ■de, televisie aan -de nieuwsbehoef te 7 tegemoet kan komen. De krant is on vervangbaar. - Door de dagbladstaking kimnen. ery ook -geen - advertenties worden ge-7; plaatst;-' 1 v'.v Dit heeft bij het winkelbedrijf,'in; New York een zeer sterke achteruit-:'.' gang in de omzet ten gevolge gehadl t Sr waren zaken, die anders in deze tijd voor de Kerstdagen „speciale aan-;;/ biedingen" plachten te doen. Zij-moes^ ten het ditmaal nalaten. Om de eenl voudige reden dat zij door, gebrek. aan adverteer-mogelijkhedèn de „spe- ciale aanbiedingen" niet in die maté', bij het publiek bekend konden maken, 7. dat deze rendabel zouden kunnen, zijn. Waarmee bewezen" wordt 'dat' adverteren noodzakelijk en de krant5'. onvervangbaar is Misschien vindt iemand dit preekjê voor eigen parochie. Nu dat isi; het. Maar het is ook een preèkje vóór.'-. het publiek.- -w sla Abdul Qalyum Khan, de minister, var» Industrie, Landbouw en Voedselyoprzieé>5S?S ning van Pakistan, zal, zoals :-geméld op uitnodiging van de Nederlandse re gering-yan 9 tot13 :Decemberréen|bgssi zoek 'aan: Nederland brengen.;, Op het programma .van de .ministër^^ staan bezoeken - aanNederlandse::-indus/:7;7.yl|§ trieën, 'ontmoetingen met de. Nederla se ministers -van Buitenlandse Zaken. SWSSII Vijftig jaar geleden op 17 December ging het eerste motorvliegtuig in Engeland voor een zeer korte tijd de lucht in. De foto loont een mo derne KLM-machine, die wel iels langer in de lucht kan blijven, dan toen het geval was. De oude dames schijnen tegen elkaar te zeggen: „Dat hadden we ook niet kunnen dromen." De protestantse predikant Martin NiemöÜër, is-vergezeld van zijn vrouw; uit. Wiesbaden yin Hessen - vertrokken voor een reis van., een wéék naar de Sowjet-Unie.,.;::-, I.;,-.-:<7- 77/"7 •Ntèmöllér' zal -een' aantal-preken-en lezingen "houden," terwijl* mevrouw- Nie möller eeri aantal kerkelijke bijeen komsten voor vrouwen zal toespreken. Het echtpaar Niemöller- kwam gister avond te Erfurt in de Sowjet-zone van Duitsland aan. Vier. personen zijn Maandagavond om het leven gekomen en ongeveer 40 gewond bij een.treinbotsing tussen Gent én Brussel. - De botsing deed zich voor bij Ternat, nabij Gent. Een personentrein reed in op een stilstaande trein, die in dichte mist wachtte voor een onveilig sein. woorden ontvangen. Men noemde het te Bonn „zeer positief", „buitengewoon interessant" en „beter dan mocht wor den verwacht". In Bonn was men Ui het bijzonder verheugd over de eens gezindheid van de drie Westelijke re geringsleiders. 'Het uitgangspunt Van.de organisatie is dat de burgemeesters in Zuid-Holland zich rechtstreeks wenden tob de instan ties waarvan zij hulp. nodig hebben. Alle burgemeesters hebben een lijst, met" de namen, adressen en telefoonnummers van deze instellingenkmtvangen. Zij rich ten zich dus niet meer tot de commissa ris der Koningin, behalve_ in enkele spe ciale gevallen, maar de instellingen die hulp aan een gemeente verlenen geven daarvan bericht aan de commissaris. Om verwarring te voorkomen mogen slechts berichten die door dè commissaris zijn goedgekeurd, via de radio verspreid wor den. Drie phasen Het alarmeringssysteem is zo zorgvul dig mogelijk uitgewerkt. Indien de mo gelijkheid van een watersnood, zich voor doet de organisatie is' primair voor De Organisatie Hulpverlening'bij Ram pen in de provincie Zuid-Holland, tuin ier 19531954 heeft Maandagmiddag in ket Provinciehuis te Den Haag een de monstratie gegeven: De commandant1 van de Rijkspolitie district Dordrecht, majoor A. J. van Thiel voorgronden dc gewest-commandant Rijkspolitie Zuid- Holland, kolonel Gerritsen daar naastproberen de lijnverbinding. Rechts de commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. Kesper. rampen van deze aard opgezet doet het KNMI daarvan mededeling en wel in drie phasen. Het eerste bericht, dat in code „Telegram O" heet, wordt ge zonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat, aan de posten van de waterstaat in de provincie en aan de dijkgraven/die daarop de eerste voorbereidende maatregelen kun nen nemen. Het tweede bericht, in de code van de organisatie „Telegram Pinguin". dat uitgaat bij flink hoogwater, gaat even eens naar- de Prov. Waterstaat maar bovendien naar de commissaris der Ko ningin, die de belangrijkste diensten en gemeenten, zoals Rotterdam, Dordrecht, Brielle, Middelhamis, waarschuwt. Des kundigen verwachten dat dit bericht in de komende winter;drie a vijf maal zal uitgaan. Het derde bericht van het KNMI be tekent gevaarlijk hoogwater en heet in code „Telegram Walrus". Op dit be richt worden alle burgemeesters en hulpverlenende instanties gewaarschuwd en komt de gehele organisatie in staat van paraatheid. In het Provinciehuis in Den Haag komt dan de eerste ploeg van de dag- en nachtbezetting-van het centrale punt der organisatie op.' Deze oproep geschiedt per telefoon en met medewerking van de Haagse politie, die op het eerste sein vertrekt om gereedliggende oproepen weg te brengen. Voor de verbinding gedurende de ramp is men in de eerste plaats op de nor male telefoonlijnen aangewezen. De Pro vinciale Griffie waar enkele kamers per manent voor deze organisatie zijn inge richt, heeft bovendien rechtstreekse lo cale en interlocals lijnen gekregen, waar mee de belangrijkste diensten bereikt kunnen worden. Drie rechtstreekse lij nen verbinden de Prov. Griffie met Rot terdam (PTT, Rode Kruis en Rijksver keersinspectie! terwijl er bovendien een verbinding is met het districtsbureau van de Rijkspolitie in Dordrecht. Wanneer de lijntelefonie uitvalt kan gebruik gémaakt worden van radio-tele- fonie, waarvoor in een aantal gemeen ten mobilofoon-apparatuur is opgesteld. Voor deze verbinding wordt op het ogen blik een noodcentrale gebouwd in Rot terdam. Dan is er nog een verbinding tot stand gebracht met behulp van de politieverbindingsdienst, waarvoor appa ratuur beschikbaar is gesteld die be stemd is voor de organisatie B.B. Tenslotte zijn er in enkele gemeenten nog telex-apparaten aangesloten op het telexnet-van.de. politie. Binnenkort; .zal via' deze - nieuwe ver bindingen een pros' arm worden gehou den, terwijl nu re»i.s dagelijks van-de Economische'- Zaken, en' Landbouw,:. Op 10 December zal- minister .Qaiyum gpggp Khan door H.M. de Komngi*l worden;qnGj; F&-®jj®i vangetf.v 1 Gisteravond en' - vanmorgen '.hebben zich; op - da rede van Vlissingen: tvree aanvaringen voorgedaan;- HelPoolse- reus. „Maruxy" kwam gisteravond in botsing met hat Nederlandse ni.: „Meaoeraa". van de Stoomvaart Mijl ".vNederla«d";.j; - Vanmorgen T-iefhde het 'Engelse .Seeblue"; oen •S.O.S.-betichl'^-uül. waarin hel mêdedeelde. dat- het om vijf over half twaalf .'een, mijl ten Zuiden van-boet HF 15in aanvaring 'U-wam mot- hef S263 b.r.t. metende Noorse schip .JDicto" van "E^. Aaby's Rederi AS."- ie Oslo. Het Poolse schip „Mazury", dat 909 ton meet, behoort aan de Poolse regering en was van Antwerpen op weg naar- dc thuishaven. Het schip maakt water ten gevolge 'van de aan de voorzijde opgelo pen schade en is op de rede van,.Vlissin- gen vóór anker gegaan. Wannéér de ver zekeringsexperts, die .vanochtend- een on derzoek zouden instellen, hét niet nodig achtten, dat het schip in Vlissingen in dok zou gaan, zou het doorvaren naar Antwerpen. De „Manoeran" heeft slechts lichte schade opgelopen en heeft reeds gister: avond, kort na de aanvaring, de reis naar Antwerpen voortgezet. - 7 U; De „Seablue", het 518 b.r.t. metende Engelse schip, dat vanmorgen in, aanva-- ring kwam, seinde eerst, dat het zin- kénde was, maar later berichtte het .toch dat hét zal pogen dé haven van Vlissin gen te bereiken. 'v.; - Nadat de sleepboten „Goeree" uit Vlis singen en 'de „President Wierdsma" nit Breskcns vertrokken waren naar het Engelse schip, seinde' de „Seablue", dat zij geen sleepboothulp nódig: had.-:-Wel verlangde Ket schipbelooüsing om de haven: vain Vlissingen té;kinjhëhjhinrienïyvr-i® Be- '„Sëabltïe" '::is;--zwaér K:besqhadigdSffi®|^ ■Het 'Nooa^-;-.sch).p::::j;Dictó>;7aatf:Óp'|wjeg^^^g was' - van .Antwerpen naar Boulogne, heeftgerihgé-échadé-'aan-de.ivóorsteyè^ Er was op, de< Schelde tengevolge vaa jé! dë'niiri,sléehts'.'èeh'-!'inijI:ritdit..-$;gïï^4v-S^^^^S Uit de Franse militaire begroting, die gisteren aan de Nationale Vergadering Is voorgelegd, blijkt, dat het leger In 1954 enigszins .zal worden ingekrompen, doch dat de luchtmacht daarentegen zal wor den uitgebreid. Dé Amerikaanse hulp, waarmee de kos ten van de uitrusting en oefening der plaatselijke strijdkrachten in Indo-China kan worden bestreden, maakt het moge lijk dat de uitgaven voor militaire doel einden met 16 procent worden vermin derd. In de toelichting op de militaire be groting wordt gezegd, dat de ontwikke ling van de atoomwapens, en speciaal van de -atoomartillerie. waarschijnlijk be langrijke wijzigingen zal teweeg brengen in de huidige opvattingen met betrek king tot de strijdkrachten. Om deze reden, aldus de mededeling, is de regering van mening, dat het jaar 1954, en ongetwijfeld ook het daaropvol gende jaar, een overgangsperiode op mi litair gebied zullen vormen. De militaire begroting voor het jaar 1954 omvat 925 milliard francs tegen 1103 milliard franc in 1953. Bij deze cijfers moet worden opgeteld de Amerikaanse hulp. die in 1953 ongeveer 494 millioen dollar" bedroeg en in 1954 voorlopig is vastgesteld op 528.571.900 dollar. De Franse begroting valt samen met het kalenderjaar, terwijl de Amerikaanse begroting van 1 Juli tot en met 30 Juni loopt. De landstrijdkrachten zullen in 1954 worden teruggebracht van 420.000 tot 413.000 man. Dit gebeurt door een bri gade, die op het ogenblik in Oostenrijk is gestationneerd en binnenkort wordt teruggetrokken, niet te vervangen. Frank rijk, krijgt daardoor 14 divisies, inplaats van de 14-1/3. De luchtmacht zal worden uitgebreid van 117.000 man tot 133.000 man. Het aantal wings komt van 30 op 38. Men wil proberen het in 1955 tot 51 wings te bréngen met in'totaal 1000 vliegtuigen centrale post in Den Haag uit de mo bilofoon-verbinding wordt geprobeerd. De organisatie die hiermee in het leven is geroepen, is bedoeld als een voorlo pige. Zij zal voorshands tot het voorjaar blijven bestaan. Het is de bedoeling dat t.z.t. de organisatie Bescherming Bevol king deze taak overneemt. Twee door de wol geverfde sup poosten van het Elysée, de zetel pan de Franse President te.Parijs, Albert Dubau (links)' èn Michel Toulvent, openen de deuren van het Paleisje; maar voor wie? Wie zou de volgende Franse President zijn? Het. is niet te zeggenook Michel Toulvènt, die reeds vier Presidenten heeft verwelkomd weet. niet wie. zijn volgende „baasY zal- worden: - Naar wij vernemen zijn thans de ant woorden van de. Surinaamse en de An tilliaanse Regeringsraad ontvangen op het. verzoek van de Nederan'dse rege ring. om de hijeerikomst der z" g Kléi ne Commissie", die devoortzetting der rohdetalfe-conferentie met de "Westindi- sche Rijksdelen te Willemstad zal voor bereiden, in de. eerste helft; van Janua ri te doen aanvangen. .'7 De Landsregeringen der beide over zeese rijksdelen hebben zich accoord verklaard.met het voorstel der, Neder landse regering. 'Zo mogelijk zal de „Kleine Commissie" op 11 Januari te Willemstad;bijeenkomen.;De Nederland se delegatie, bestaande uit de ministers van Overzeese Rijksdelen" én" Justitie, prof Kernkamp en mr" Donker, en prof Van derGrinten, zou dan 8 Januari naar Willemstad vertrekken. De Nederlandse ambassadeur in de V.S, dr., J... H. van: Rijen, heeft.de Ame rikanen aangespoord, er zich niet al te druk over. te maken, als zij niet zo erg populair zijn omdat het onmogelijk is leiderschap te paren aan populariteit. De ambassadeur merkte in een inter view op. dat de V.S. zich moeten spie gelen aan de Nederlanders en Engel sen uit de. zeventiende eeuw toen de zon in hun rijken niet onderging. Zij maak ten zich nooit druk om hun populari- teit. - Y»n Roijen, die sprak in de Tulane- universiteit, betoogde,' dat de anti-Ame rikaanse gevoelens voortkomen uit het arme-famüielideomplèx van de Europe anen.'; .v.;F::: Wij zijn altijd geneigd onze rijke fami- üeleden te becritiseren. vervolgde hij/ Het is een goede: karaktertrek van de Amerikanen, dat zij geliefd willen zijn, maar wereldleider zijn en geliefd zijn gaatniet; samen,; aldus de. heer-.Van Roqen.. Volgens -de Britse woórdvoerdw/izU.nv. v 'de -Grote.f Drlé/'op ;;dé.'Bérmudi;7conEK-^s^ rentle overeengekomen,: dat-zö/zicby^Tp®^^ (en verzettenelke -Russische vpoging'?ÓJiiJMl een conferentie vari de /ministefs - vah;.//:;? Buitenlandse/Zaken vankde ''Grólé:'.y8f^#£ met: 'inbegrip: van Commnnisttseh* Chiiitt||i|k - Dit zo'u zijri afgesproken7tydèns7;éerl77l7|.. ihfornaelé Uitwisseling van' 'gedachtén: De Russen hebben' .in 'hun "nota yan^i'-S 26 Nov. meegedeeld;dat zij op/ dé j.conpf^* fèrehHe;.van:,-dëyiriinistérs7/vah°|;Mi.tér^|p landse Zaken'van'de; Grote yief^.in'jBefeM#*' lijn zullen aandringen op eeh^bjjeënkómS^,^ met een vertegenwoordiger vah/Pekin^^a ter bespreking van de oorzakén dèr/jn;-: ternationale: spaiuiirige^.S/^^S^SJ.fwSIS»^™ De woordvoerder zei, dat de A kaanse gedelegeerden in Bermuda i ricmSjM krachtig tegen aanvaarding hiervan' had- j— 'iZSin. '3 den verzet ?- 7g '-i v r«Dn :Het.:Westerse./antwoordiis'.-;hedenmorj a.;.va genop'het Kremlin;:;óv«&andigd^^&: sssi.it Gaston Dominici, de 77-jarige 7,7Pa-7^ triarch van'Lurs", heeft Maandagavqn^iSjjv bij zijn bekentenis van de moord ops^èr.fs Britse geleerde, Sir Jack Drummond;en' diens vrouw: en dochtertje ingetrokken.s-.k» Bij hét eerste /formele; vérhoor^v.oor/rs,^ de rechter, dat Maandagavond':;pIa'ats:':f^ vond, antwoordde de oude boer/'op .aHe'jS^- vragen: ,",Ik heb niet geschoten, :ife:héb%f^ hen -niet- gedood". u - Precies drie weken? geleden werd Do-, pil minici drievoudige moord ten laste Jigeji-rlS legd, nadat zijn beide .zoons Gustave'/jvS; en Clovis hem daarvan beschuldigd;ïhatttSS® den en na een reconstructie van :dè"mis/f daad waarbij hij toonde hóe hij do moord bedreven had. 1 Geruchten hadden te Digne reeds 'de, ronde gedaan, dat hij zijn bekentenis, zou intrekken. Woensdag -jongstleden'' vroegen; zijn advocaten aan rechter/Pel-' y„. ries die Maandagavond het verhoor^"' afnam om de. zaak voor „dé-rëc&f-?;»!®! ■bank te bréngen'.,- - -*7"-S'ëkM Naar verluidt'zou rechter Peries voor nemens zijn de oude man te confröntefë'1» ren met zijn zoons én met hóofdinspëé3?IS teur 'Edmond Sebeille en anderèJpöHÖIf* tie-officieren, die zijn verklaring; h'ëbbëïrié neergeschreven, -fl'Wf, ';07' Men verwacht te Parijs; dat deZweédS (Ia se minister van Buitenlandse; Zakèn;(;Os-§ ten Unden, Vrijdag op dé' bijeenkomst;.: van de ministeriele commissie van :'de;? .w: Raad van Europa zal voórstellènV?::-dat7§S de Raad van Europa/alsarbiter-'■-zal/ia® optreden In kleine geschillen tusseh7bijjf«f de Raad van Europa aangèsótéhwlah- den. - -T" '"7- het 25.0(H)5te .schfp van (lit Jaar pearrivcerd.: - Het was het Joegoslavische' ss „spUt'.V-.groof' 3277 brt van de rederij ,;Jugoslav«nska Li-i' nflaha Plovidba"-.te .-Rljeka.;; Het schip -kwam -met een ladtagiWrfMiffS, ka en-mam .Mgplaata In de WaaDiaveaFbHfe Frans -Swarttouw. a Vortg jaar 'arriveerde •..hetirNedérlari^ motorkustvaartuig--, ..Mame:'.', als M15 schip op Tweede Kerstdagte Rotterdam^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1