De brede basis Eisenhower's voorstel is reeds afgewezen DREIGING MET GEWELD EN ATOOMOORLOG" NOBELPRIJZEN HEDEN IN STOCKHOLM UITGEREIKT WEER IN EUROP ZEER WISSELVALLIG 11.57.00 RECHTSE MEERDERHElÉi BLEEF BEHOUDEN Bermuda r RADIO MOSKOU: „STRIJDLUSTIGE RÉDE" Westen„Goed woord te juister tijd Engeland ligt weer ander yie Geslaagde Benelux-conferentie in Luxemburgse hoofdstad Groot Utrecht ter stembus fis Bonn maakt zich ongerust DONDERDAG 10 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2643 Weerbericht m ■y>- Laniel vandaag naar huis Schweitzer en Churchill waren niet bij de plechtigheid tegenwoordig Huurverhoging van woningwetwoningen e.d. Koninklijke Familie viert Kerstfeest in Den Haag Treinbotsing in Berlijn Koningin ontving Pakistaanse minister Nieuw telefoonnummer 11.57.00 mm 'im mm- Overeenstemming op diverse punten Noors schip verloor roer bij zwaar weer op Atl. Oceaan ipsl Am Zitting Algemene Vergadering der Ver. Naties gesloten ■;nm «iSS ww- Ww 'iim Nieuwe moeilijkheden over Triest? Wielrijdster verongelukt Berlijme conferentie Gebrek aan nieuwe Franse schepen RAADSVERKIEZING OUDE TONGE Naegelen candidaat Frans presidentschap Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telet. 29215 <8 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g, 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand. 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. NA Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. MISTIG. Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen en op vele plaatsen mist. Overwegend droog. Weinig ver andering in temperatuur. Aanvankelijk zwakke ver anderlijke wind, later zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Directie: C. A. KEUXING en Mr K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SI.OX HOE staat de KVP tegenover de an dere politieke partijen in Neder land? Elke samenwerking van de KVP met andere partijen is een „monsterver bond" aldus zegt prof Romme het rec tor N. de Rooy na. De Rooms-Katho- lieken hebben in de afgelopen jaren samengewerkt achtereenvolgens met de liberalen, met de Protestants-Chris telijke partijen en met de socialisten. „Het zijn drie „Monsterverbonden", koppelingen van theoretische onmoge lijkheden die in de politiek gereali- f seerd worden en aan de politiek haar charme en schandaal verwekkend vi rus geven". Al zijn het dan alle drie monsterver bonden, „het zou toch onjuist zijn, ze allemaal op één lijn te stellen. De Cliristelijke coalitie, zoals wij haar voor de oorlog in verschillende vormen ge kend hebben, is steeds staatkundig een andere figuur geweest dan een samen werking van Katholieken met socialis ten, althans voorshands en men mag heiaas veilig zeggen binnen afzienbare tijd kan zijn. Deze samenwerking was ook in de twee jaren van het kabinet Beel geen coalitie". Aldus prof. Romme. En dan gaat hij pa uiteengezet te hebbendat "Protes tanten en Booms-Katholieken niet. sa men ,'êéii'partijkunnenvórmen van wege- o m het verschil tussen hen over de verhouding van kerk en staat, over het wezen van de staat zelf en over „het Protestants karakter der natie", verder met de volgende woorden: „Maar wij hebben met de Protestan ten meer gemeenschappelijks in de zedelijke ondergrond dan met de so cialisten of de liberalen. Wij hebben het gezamenlijk geloof in Christus en wij er.kennen, niet alle verschil van interpretatie en exegese, gezamenlijk Zijn Evangelie. Dit gemeenschappelij ke in de diepste zedelijke ondergrond missen wij met socialisten en liberalen. De samenwerking met de socialis ten „het nieuwe bestand" van de twee jaren van het Kabinet-Beel „deed den ken aan een elkaar vinden aan de op pervlakte van-het politieke leven. Niet aan iets vaii een gemeenschappelijke wortel, waarop, zoals het vroeger heet te, de Christelijke coalitie stoelde". Het was een overeenstemming over belangrijke actuele punten, die vrucht dragend kan zyn en naar prof. Rom- me's. oordeel in dit geval ook vrucht dragend geweest is. Het spreekt vanzelf, aldus de schrij ver. „dat er bij ieder die in Christus gelooft en wie het dus in het politieke leven te doen is. om de inwerking van .ZijnJBvahgelie, fiëb-vedaijficn^Jfcéft dit té doen in samenwerking met ai zijn mede-Christenen". Intussen betekent dit niet dat prof. Romme hierdoor tot de conclusie komt dat de Christelijke coalitie terug moet keren. Want en daar schreven we giste ren'over volgens'hem kan „ook hij die zichzelf geen gelovig Christen kan noemen, Christelijke dingen doen". En in de samenwerking in de politiek tussen Christenen en niet-Chrisfenen kan een Christelijk apostolaat tot uit drukking komen. Bovendien moeten we ook naar de practijk zien: welke samenzwering leidt op politiek terrein tot het meeste en verste Ohristelijke doen? Bn dan komt de schrijver tot de cortolusie dat dit bij de brede-basis- politiek liet geval is. 'In de eerste jaren na de oorlog leefde er „in het Katholieke volksdeel een overwegend verlangen naar een politieke samenwerking met de socia listen". Volgens prof. Romme: „Een wat te eenzijdig verlangen. En mis schien zonder te veel doordenken, dat een politieke keuze betreffende samenwerking niet een ééndagskeuze is". Maar het was toch ook „geen onbegrijpelijk verlangen". De herin neringen aan vóór de oorflog dedien de Rooms-Katholieken „niet rtaar de vleespotten van de coalitie terug verlangen". Het conflict met Colijn wordt daarbij ten tonele gevoerd. En met de Anti-Revol-utionnaiaren was direct na de oorlog ook niet veel te beginnen! (Daarover hebben we gis teren het onze gezegd).. Voeg daarbij dat hetsocialisme van na de oorlog, vergeleken met dat van voor de oor log „een snelle evolutie" had door gemaakt en „zijn sterk arfti-Christelijk karakter had afgelegd", en de ont wikkeling van zaken wordt daarmee geacht aannemelijk te zijn gemaakt. Het k dus ao dat de K.V.P. in meerdere of in mindere mate met elle constructieve partijen kan samen werken. Daaróm voelt de K.V.P. voor de brede basis. Het heeft geen zin om een der constructieve par tijen buiten te sluiten. Het is ver keerd om de F.v.d.A. in de oppositie te jagen. .De Nederlandse politiek zowel naar binnen als rtaar buiten moet een zo breed, mogelijk draag vlak hebben. NAAR onze mening komt de. ver houding van de K.V.P. tot da liberale partij onvoldoende uit de verf. Wij willen daarmee niet zeggen dat hetgeen over de andere partijen gezegd wordt nu zo helemaal bevre digend is, maar de liberalle partij wordt in het betoog van prof. Romme ietwat weggemoffeld. Naar onze mening is de brede-basis- politiek op dit ogenblik, indien de partijen tot een voor ieder redelijk aanvaardbaar compromis kunnen komen, de meest aanrfemelijke poli tiek. Dat zijn wü dus met prof. Romme eens. Het zal duidelijkzijn dat er dan ook het een en ander in het voor gaande was wij lieten practise!) prof. Romme alleen aan het woord dat onze instemming heeft mits men het ziet tegen de achtergrond van onze gisteren geuite: critiek. Maar er is meer van te zeggen. Wanneer wü in een volgend artikel de geestelijke achtergrond van deze K.V.P.-politiek zullen beschouwen, zal er reden zijn om daarop iets dieper in te gaan, Wisjinski klapte in de handen na ai- loop van de rede die president Eisen hower Dinsdag in de Algemene Ver gadering der Verenigde Naties hield. Eisenhower stelde voor dat de tanden die atoomenergie vervaardigen, een begin zouden maken met het brengen van de atoomgrondstofjen onder be heer van 'de Verenigde Naties voor vreedzame doeleinden. 5? De eerste reactie uit de Sowjet-Unie op het voorstel van presi dent Eisenhower om een internationaal bureau voor atoomenergie te stichten, was een grote teleurstelling. Radio-Moskou verklaarde gisteravond, dat Eisenhower over het geheel genomen de dreiging met een atpomoorlog en de huldiging van een politiek van geweld op. de voorgrond had gesteld. - i V Radio-commentator Boris Leontjew zei, dat de Amerikaanse president probeerde een nieuwe lezing door te drijven van het oude pian-Baruch, dat voorbijziet aan de noodzaak van een verbod op atoomwapens en van een strikte controle op de naleving van dit verbod. Het feit, dat de Verenigde Staten geen vermindering van de internationale spanging wensen, kwam duidelijk uit in de strijdlustige rede van de president en de houding van de Amerikaanse delegatie in de Ver enigde Naties. De volken van alle landen verlangen niet naar loze woorden, maar naar daadwerkelijke maatregelen om de wereldspanning te doen afnemen en de vrede en de veiligheid der.staten te versterken, aldus Leontjew. De dramatische rede van president Eisenhower heeft gTote weerklank in de wereld gevonden. In kringen van ,-De Franse premier Laniel. die op Ber muda ziek geworden is. heeft van de dokter toestemming gekregen vandaag per vliegtuig naar Parijs te vertrekken. HÜ zou met hetzelfde vliegtuig' reizen alsChurchill. In een sfeervolle, eenvoudige plechtigheid zijn heden in Stockholm de Nobelprijzen uitgereikt. Van de winnaars waren alleen de'Groningse geleerde prof, Frits Zernike en de Amerikaanse generaal George Marshall by de plechtigheid aanwezig. Albert Schweitzer werd vertegenwoordigd door de Franse ambassadeur bij het Zweedse hof, Louis de Monicault, ter-vijl Lady Churchill het goud voor haar echtgenoot Sir Winston in ont- v f gst Een schitterend gezelschap was in de aula van de universiteit van Oslo bijeengekomen om de uitreiking bij te wonen. De koningen van Zweden en Noorwegen, alsmede diverse prinsen en prinsessen, ministers en leden van het corps diplomatiek bevonden zich op de eerste rij, vlak achter de winnaars en hun naaste familieleden. De Franse ambassadeur nam als eerste de prijs voor dr. Schweitzer' in ontvangst. -De president van, de Noorse Nobelprijs-commissie Gunner Jahn schetste, in het kort de grote beteke nis - van Schweitzer. Het is de jeugd van vandaag, die de koers van Schweit zer moet volgen, zo sprak hij. Zijn gehele leven lang is hij trouw gebleven aan zijn jeugd. Door zijn daden heeft hij het leven geschonken aan het denk beeld van de broederschap en zijn woor den zijn aanvaard door, en hebben wortel geschoten in de geest Van velen. Vervolgens kwam generaal Marshall naar voren, ondanks zijn hoge leeftijd en zijn jongste ziekte nog fier rechtop. Ook zijn werk werd door Gunner Jahn onder de aandacht der aanwezigen ge bracht.' Het is de eerste maal dat een oud-: Indien het in behandeling zijnde wets ontwerp-tot wijziging van de Huurwet door de Eerste Kamer zal zijn aangenomen, zullen de gemeenten en de woningbouwverenigingen dienen over te gaan tot verhoging van de huurprijzen van een aantal woningwetwonin gen, noodwoningen en woningen gebouwd het steun van de hypotheekregelingen 1940 en 1941. Be minister van Wederopbouw- en Volks huisvesting heelt dienaangaande een circu laire tot de gemeentebesturen gericht. Uit de inhoud daarvan blijkt, dat voor. alle woningwetwoningen tot stand gekomen vóór 5 Mei 1945 de huurprijzen met 17. 20, 23. 26 oi 29 zullen worden verhoogd naar gelang van de klasse, waarin de gemeente is inge deeld. De woningwetwoningen, die na 5 Mei 1945 zijn tot stand gekomen en waarvoor steun is verleend op voet van de beschik king bijdragen woningwetbouw 1940 zullen op dezelfde wijze te huur worden verhoogd. Bij deze categorie kan de minister in be paalde gevallen de verhoging tot een lager percentage beperken nl. voor die woningen van deze groep, waarvoor anders een aan zienlijk hogere huurprijs zou ontstaan dan voor gelijkwaardige woningen van die groep in dezelfde gemeente. De gemeentebesturen zullen daartoe gemotiveerde voorstellen aan de minister kunnen doen. De huurprijzen van woningwetwoningen, waarvoor steun is verleend op voet van de beschikking verminderde bijdragen 1950 en 1950 I en van de beschikking bijdragen woningwetbouw 1950 zullen niet worden verhoogd. De noodwoningen, gebouwd vóór 27 De cember 1940 zullen met het In de gemeente geldende percentage worden verhoogd; Die. gebouwd na evengenoemde datum zullen op gelijke wijze worden verhoogd, tenzij op voorstel van het gemeentebestuur de minis ter tot een lager percentage besluit. Voorts zullen alle woningen, gebouwd met steun volgens de hypotheekregelingen 1940 en 1941 met het desbetreffende percentage worden verhoogd. Tenslotte geldt voor de ln complexen vóór 27 December 1940 tot stand gekomen wmung- wetwoningen voorkomende bedrijfsruimten, dat geen huurverhoging zal geschieden, ten zij een nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan. In dat geval zullen de huur prijzen ten. hoogste met de desbetreffende percentages worden opgetrokken. generaal op deze wijze wordt geëerd, zo sprak vervolgens de ervaren diplo maat Joachim Hambro. Marshall krijgt echter de prijs niet om wat hij in de oorlog heeft gedaan, maar om. wat hij ia de daaropvolgende jaren heeft ge presteerd. Hambro herinnerde aan de strijd van Marshall voor het doorvoe ren van -het Herstelplan en. zei, dat het Marshal-plan een realistische ver wezenlijking was voor hetgeen Nobel In zijn testament de broederschap der volkeren noemde. Op de uitreiking van de prijs aan prof. Zernike en Lady Churchill komen wj) nog nader .terug. het Amerikaanse Congres zijn gisteren echter enkele stemmen opgegaan tegen Het voorgestelde internationale atoom energiebureau, waaraan ook de Sow jet-Unie. zou kunnen deelnemen. Zowel van. republikeinse als demo cratische zijde werd" in Washington op gemerkt dat het Congres zich ernstig zou moeten bezinnenalvorens het er toe over zou gaan óm de Sowjet-Unie te vertrouwen. Q Zie verder pagina 3 De Koninklijké';; familie zal dit jaar het Kerstfeest met het hof personeel vieren: in de Konink lijke stallen aan; de Hogewal te Den Haag. Deze', viering zal ge schieden op 23 December a.s. Er zal een Kerstspel worden opge voerd. Hare Majesteit de Konin gin zal het Kerstevangelie voor lezen en Z.K.HL \Prins' Bernhard zal een Kersttoespraak houden. De samenzajagizal tworden bege leid door .koperblazers van de Koidnkhjke Mi^éuFê-Kapel. Aan;; de Kerstfeestviering'zal door on geveer 350 personen worden deel genomen. Zoals bekend- is viert de Konink lijke Familie de laatste jaren het Kerstfeest tezamen met het hofper soneel. De vorige jaren geschiedde de viering in Amsterdam, Soestdfjk en Apeldoorn. Van d« Kerstfeestviering op 23 December in 'Den Haag zal over bedde Hilveisumse zenders van 15.30 tot 16.30 uu'r een reportage worden uitgezorfden. De wereldomroep zal opnamen maken ter uitzending in de Kerstnacht. In de Britse sector van Berlijn zijn Woensdag twee 'treinen bij dichte mist op elkaar gelopen. Volgens de berichten zijn ten minste 60 personen gewond' van wie enige ern stig. Er waren geen doden. De heer Abdul Qaiyum Kahn, Pa- kistaans minister van Industrie en Landbouw, die thans een bezoek aan ons land brengt, is vanochtend in het paleis Soestdük door H.M. Koningin Juliana in audiëntie ontvangen. De Pakistaanse minister was vergezeld" van de tijdelijk zaakgelastigde van Pakistan in ons land, de heer Tabarak Husain; wmm HET resultaat van de Bermuda-con ferentie kan in wezen niet veel anders zijn dan dat van de Haagse mi nisters-conferentie enkele weken ge leden. De Fransen hebben op het ogenblik practisch geen regering. De heren, die er voor doorgaan; kunnen alleen de moeilijkheden en de impasses waarin zij zitten aan de anderen kenbaar ma ken. Nu, dat is geschied. Het staat zelfs in het communiqué. Men heeft lang geluisterd naar de verhalen van Bi- dault. 'Men heeft in het algemeen beves tigd, dat men een Noordatlantisch ver bond moest handhaven. Men heeft ver-, klaard dat de E.D.G. noodzakelijk is. Maar hoe die er komen moet, in Frank rijk, is' beslist niet duidelijk geworden:; Frankrijk blijft de zwakke stee in het blok, dat straks met de Russen praten.:: gaat. En daar zullen de Russen dan wel van trachten gebruik te maken. De Amerikanen en de Engelsen zullen het samen moéten doen. Hun algemene doelstellingen. die goed zijn, hebben ze nog eens in duidelijke taal herhaald.;' Rotterdam Lichthoven: Ook uit de ruïne van de Sint Laurcnskerk straalt het licht van de schijnwerpers. Met ingang van Zaterdag 12 December'a.s.*, omstreeks 15 aur, wijzigt het telefoonnummer van ons kantoor te Rotterdam. Het nieuwe nummer is: Wellicht ten overvloede, vér-.;'?: melden wij dat voor inter- locale gesprekken gedraaidmoet" •Worden: K, 1800 11.57.00. TOT ZATERDAG aJü. blijft ons telefoonnummer 2 9 215. Wij .verzoeken U van deze'- wijzigingnota te nemen. G -7 mti Vandaag lag Londen en de rest van Engeland in. een smerige gele mist, waardoor een einde is gekomen, aan de. Indische zomer", tijdens welke men badende' schonen in December aan,,het strand zag. V:*ik-- 1 Irr Eïïrbpa 'waren 'er 'óv'etsiroihih- gen en- joelende winden in Zuid- Frankrijk, mist en koude in Duitsland en ongewoon warm en', zonnig weer op vele' andere plaatsen. De Londenaren grepen naar hun mist- maskers enin de kantoren en winkels werden dé lichten aangestoken, daar de dag in de nacht overging en de „norma le" omstandigheden in de Britse hoofd stad terugkeerden. Op vele plaatsen in Engeland was het niet anders en bedroeg het zicht slechts 100 meter. Jh het Westen was het 40 meter en in Hastings aan de Zuidkant, nul meter. Maar de temperatuur in Engeland is nog steeds ten achter op het seizoen. Noord-Duitsland hoest en huivert in mist en ijzig weer. Meer dan vijftig sche pen worden opgehouden in de monding van de Elbe en het Kanaal van Kiel. De temperatuur zakte onder het nul punt in Münschen, Berlijn en imde mees te andere gebieden. In Beieren ging het-nog weer even: an ders." In dé laag gelegen gebieden vroor het, terwijl de zon een mild .iterhpera- tuurtje veroorzaakte in de bergen. Voor „bet eerst sedert :enige 'tientallen jarari';"iavde~"höögste "bergtop: ;-An;:Dnits-'" land, de „Zugspitse"; buna zonder sneeuw. Ia Zuid-Frankrijk .werd- een dorpeling gedood en 2000 andere dakloos na zeer Eware regens én. huilende stormwinden. Het riviertje dé Orbe-overstroomde en heeft het gebied van Beziers onder water gezet. De schade '.wordt "geschat' op: onge veer één millioen gulden. A- Met uitzondering van-Nederland, waar een lichte mist hing, was het in de rest van Europa nog steeds zomers. In Rome liepen de toeristen met stro hoeden op en de jasmijn is in December gaan bloeien, wat zelfs een zeldzaamheid in het* zonnige Italië is. Parijs, Kopenhagen, Stockholm en Wenen melden zacht weer. Ministers van België, Nederland en Luxemburg, die gisteren in de stad Lu xemburg in vergadering bijeengeweest zijn, hebben in beginsel besloten tot een vrije transfer van gelden tussen de drie landen. "In een officieel communiqué werden de resultaten van de ministersconferentie als volgt opgesomd: 1. De ministers hebben het protocol met betrekking tot de handelspolitiek be sproken. Het doel van dit protocol is, om met een maximaal uitstel van twee jaar en nadat het door de parlementen gerati ficeerd is, een coördinatie van de buiten landse handelspolitiek, van het geld- en betalingsverkeer en van de standpunten der drie landen tijdens internationale con ferenties tot stand te brengen. De deskundigen zullen de toepassing Het passagiersschip „Stavangerfjord" (13.300 ton) van de Noorwogen-Amerika- lijn heeft gisteren tijdens een orkaan op de 'Atlantische Oceaan het roer verloren. Aan boord is alles wel. van de bepalingen van het protocol uit werken. 2. De ministers hebben het beginsel van een liberalisering van de geldtransfer goedgekeurd en een monetaire commissie instructie gegeven voor hun volgende ver gadering een rapport voor te bereiden. 3. De ministers hebben de deskundigen instructie gegeven een studie te maken van de methoden om industrieën in alie drie de Beneluxianden partij te doen zijn in gerechtelijke uitspraken. -ijW 4. De ministers hebben de grote lijnen van hun politiek bestudeerd en in het bijzonder met betrekking tot des-Ruropese integratie. Van Nederlandse zijde werd heden morgen medegedeeld, dat men zeer te'- vreden was met het bereikte resultaat van de conferentie in Luxemburg. Men achtte het een grote stap voorwaarts, dat het protocol betreffende de gemeen schappelijke handelspolitiek eindelijk kon worden ondertekend. Ook de secretaris-generaal van de Nederlands-Beigische-Luxemburgse Dou ane-Unie, dr Jaspar, toondezich ver heugd. Hij sprak uit. dat het de beste en vruchtbaarste conferentie sinds ja ren ts gewgestt. Woensdagmiddag hecjt de directeur van het Nederlandse Roóde Kruis, de heer A. v. Emdcn in het gebouw van het hoofdbestuur te Den Haag, aan de win naar van de prijsvraag van de postze- gclactie van het Roode Kruis, de heer C. H. Smulders uit Tilburg, de sleutel van de auto overhandigd, die hij heeft gewonnen. De heer Snudders met zijn dóchter en zoon nemen als gelukkige bezitters van de auto de felicitaties in ontvangst. De" voorzitter van 'dé Algemene'Ver-;- gadering der V.N,, mevr. Vidjaya Laksjmi1,, Pandit, beëindigde" de huidige zitting rvan 'r.;s iyrjjw de algemene-;vergadering 'derJV.N: ;/inety!t eem,k<irte:::.verklaringj.:„waarin;?rij.<óhdéi4; meer.-zei:..të"ihbnéhi-;,:dat::;'o.aj^MalfinkotVÏ#j^|f Sïr,<,« Wihstón ft." ChurchiU;?|'ëir=Sïpréri'dept^|^g Auriol hetvoorbeeld van presidèrit'-iasienSlfi; ho-wer in "de toekomst. zoudeir'W'olgei*;*'!-»^ door een toespraak tot -de Algenv t e Vergadering. Tevoren had de algemenéivérgadering een- suggestie: van ;de beheerschapscom-;ri-3C®|i missie verworpen, volgens welke ver- i, tegenwoordigers :.der.,';-yerénigdejiNariés1'3ï|j"|^ benoemd, zouden worden, om de toestond*j/ï/vls' in beheerschapsgebieden te .onderzoeken. 'l 'iïSf? De suggestie verkreeg niet de vereiste twee derden meerderheid." 29 Iande"n;;(ó;a.jgi^® Egypte, Libanon, Sowjet-Unie."' Syrië, Zuid-Sla viel. stemden? vóór, 16 - (o.a.'" -Ne-LrJ-j^ derland, België, Luxemburg, Engeland.'- de V.S., Frankrijk, Israël) tegen en '14 (o.a. India, Indonesië) onthielden zich.;?-?;- Krachten* de grenswtjsiginr v»n dc gemeente Utrecht, welke 1 Januari aiA; ingaat, zijn nienwe ramdsverklesfengen gehouden voor ver groot-Utrecht 'en ;een i negental randgemeenten. Rep.' Partij (506) zetels Ger. Pol. Verb. V? 1 (439) zetels -r- Ondanks socialistische aangas', uitv- de randgemeenten Is dus de rechtse meerderheid (in de oude raad 20—19) i met een verhouding van 23—22 bé-;; houden.'..'- -é. i Groot Utrecht komt met 42.930 in woner*' nlt de toegevoegde gebieden tot een totaal van ruim 240.000 inwo ners. Het aantal raadsleden komt hierdoor op het maximum van 45 (te voren 39). De uitslag luidt: PvdA 46.096 (37.645) zetels 17 (15) KVP 36.717 (31.783) zetels 14 (13) AR 15.729 (12.198) zetels 6 (4) CH 9.564 (7,700) zetels 3 (3) WD 9.337 (7.9Q2) zetels 3 (3) CPN 6.223 (4.696) zetels 2, (1) Geref. Pol. Verb. Wereldh. 913 1.023(SGP 939)zetels zetels e ARNÊk umSük Bij K-B. is aan dr. L. G. Kortenhorstv op zijn verzoek eervol ontslag ver- leent als lid van' het college van;cu-JÏ;S^ ra toren' der Rijksuniversiteit te'-Lfei» r -yjf; den én in zijn plaats benoemd 'thr£"*' J. A. L. M, Loeff te Rotterdam. De Zuidslavische minister van buiten landse Zaken, Popowitsj. zou Zondag de Amerikaanse, Britse en Franse diploma tieke vertegenwoordigers de voorwaarden hebben doen weten, waarop Zuid-Slavïë aan een vijf-mogendhedenconferentie over Triëst zal deelnemen, aldus werd Woensdag te Rome vernomen. Deze voor waarden zouden moeilijk aanvaardbaar voor de Italiaanse regering zijn: Vanochtend heeft in de buurtschap Vlist een autobus" mej. J. J.- R. uit Schoonhoven, die daar opde fiets reed, aangereden en op slag gedood. De oor zaak van het ongeval is niet bekend. De chauffeur heeft van de aanrijding niets gemerkt. Het slachtoffer was juist in ondertrouw. Wesiduitse regeringsautoriteiten ver wachten. dat de Russen op de conferen tie van de Grote Vier in Berlijn zullen voorstellen de huidige toestand in Europa voorlopig onveranderd te laten. Bevoegde functionarissen hier zien dit verrassende voorstel als een nieuwe poging om de plannen voor de Europese eenheid te torpederen. Indien hei Russische aanbod aanvaard zou worden, dan zou dit Duitsland ont wapend en verdeeld laten, het Rode Leger aan de Elbe laten en West-Europa laten.voortsukkelen met weinig hoop op politieke ot militaire eenheid. Het doel van de Russen zal zijn in Berlijn een* wig te drijven tussen de Westelijke Grot- Drie en de plannen voor eet. Europees leger en voor een Europese Politieke Gemeenschap" te torpederen. Het Parijs* dagblad" „Lé Monde" meldt, dat de Franse Taad van de Republiek een commissie van onderzoek heeft in gesteld naar de technische gebreken, die de exploitatie van de twee nieuwste schepen der Franse koopvaardij belem merd hebben. .Het gaat-om de „Flandre" en de ..Antilles", die voor de transatlan tische vaart bestemd waren. Het onder zoek zal geheim zij® maar de uitkomst zal gepubliceerd worde® De uitslag van de gisteren gehóuden: gemeenteraadsverkiezing te Oude Ton^: ge luidt; combinatie AR, SGP en WD; 681 stemmen; 5 zetels; PvdA 455 st., 4 zetels; KVP 281 st., 2 zetels. Totasd? 1417 i stemmen, U zetels. - In .1949 was de uitslag; AR 137 stem men, 1 zetel, SGP 388 st, 3 zetels; WD* 195 st„ 1 zetel; PvdA 463 st„ 3 2etéls;:i; KVP 367 st.. 3 zetels. Totaal 1550 stem-, men, 11 zetels, De Franse socialisten hebben Marcel Naegeier tot candidaat voor het presi dentschap benoemd. De 53-jarige, afgevaardigde en vóor-ï'ïlï malige gouverneur-generaal van AlgeriëSS? werd eenstemmig gekozen door dé'" aq-ïn^ cialistische parlementsleden. "lyli Hij heeft de reputatie een krachtig.-?f® bestuurder te zijn en hij is tegenstan-lS der van het Europese leger. - Totnogtoe was men van mening, dat' waarschijnlijk een conservatief of radi-ijt% caal president Auriol, die socialist^ is; zou opvolgen, maar waarnemers gelóvénj-^W 3?*.Naegelen met zijn sterke persoon-tvC l'jkheid een behoorlijke kans heeft te'éU- worden gekozen. -ifbriSzi Andere partijen hebben nog geert can-S; du it. benoemd. De verkiezing zal ze-~S ventten December worden gehoudenfefi%»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1