Mr. Heusdens contra P.v.d.A.-fractie over het „vergeten hoofdstuk i >f.Z5o;| II m i r P #a 1 fc 0 m Indonesische leger staat open voor het lp ts m Begrotingsdebatten in Vlaardingen Fel debat over Volksgezondheid m i 1 Wethouder Walstra blij ft optimistisch w. Burgerlijke Stand van Rotterdam Nieuwe straat achter industriehallen Hoek van Holland Mr van Randwijck over zijn reis Macht van Islam niet meer onaantastbaar Maasland SCHIEDAM Tweede bevolkings onderzoek op t.b.c. MAASSLUIS Kolendampvergiftiging te Maasland TROUW ft® IP MM; ffe- tfes ito «5? PxÈ V ifp-l f§|fe Mi| ÜSI IP ÏSfc Si fe Donderdag 10 December 1953 9? Advertentie f-3*$0 t) sffhart tijd en gald als 11 wfnkaR bij. m Burgemeester Heusdens Vijjsluizenbrug - Vergeten hoofdstuk Bus en brug Volksgezondheid Hery. GerefComité Uit het Zwaluwennest Replieken Avondvergadering TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS «fiftawyisi 88- NEDERLANDS DETACHEMENT VERENIGDE NATIES Aankoop panden voor uitvoering saneringsplan Aanvullingscrediet voor :i' het Oorlogsmonument Conservator Stedelijk; Museum in vaste dienst Verhuring sportvelden aan Schiedamseweg Wilton-werkers werden I onderscheiden Excelsiornieuws Nutsdepartement Vrouw van raadslid omgekomen Visserölifrirhicri §IS|:f Jfi:«S &~r Tiet ziet er niet naar nït dat de Viaardingse gemeenteraad deze week ge reed zal-kamen met de behandeling van de begroting; Hoewel gister middag en -avond vergaderd werd kwam men nog niet door de replie ken heen. In de middagvergadering dienden wethonder G. Walstra (pvda) en burgemeester rat. J. Heusdens de Raad van antwoord en hierbij hadden de scherp gestelde woorden van laatstgenoemde nn.v. de opmerkingen van mevr. Van Duijn-Spruïjt (arb) over Volksgezondheid, dat zij, het vergeten hoofdstuk had genoemd, wei de meeste aandacht. 'De wethouder \ftn financiën bleef er bij dat de financiële positie ,van yiaardingen inderdaad wel gezand Is. Dank zij de gevormde fondsen knn- nen wé de eerste jaren nog wel vooruit, aldus de wethouder. op betaling van de kostprijs. Daarvoor moeten de lonen toereikend zij». Voor een wijziging in de subsidie politiek was de wethouder niet te vin den; voorlopig blijft men dus bij ge delegeerden. Sprekende over Sociale Zaken zeide de wethouder dat per 1 Januari de steunnormen zullen worden gewijzigd, in deze verandering zijn ook de verhoogde huurprijzen begrepen. Ernstig zal een reorganisatie van de dienst Söc. Zaken onder het oog wor den gezien. De huisvesting is inderdaad niet houdbaar meer. Tenslotte beloofde wethouder Walstra de Raad binnenkort nader te zullen in lichten over de exploitatie van dé flat voor ouden van dagen; In zijn teer uitvoerig antwoord be antwoordde <Je heer Walstra eerst de vragen, gesteld over de financiën en hij hield zich daarna bezig met Sociale Zaken. Hij moest de Raad meedelen nog geen concreet investeringsplan te kun nen óverleggen; Dit za! niet alleen zijn een opsomming van objecten, dié móeten worden uitgevoerd, ook zullen de lasten hierin vermeld worden. Misschien is er de mogelijkheid de Bijksvoorschot ten, welke indertijd tegen 4 pet. wer den; afgesloten voor de woningbouw spoedig af te lossen en hiervoor in de plaats vaste geldleningen te sluiten.- De mechanisatie en centralisatie van de gemeentelijkeadministratie houdt zeker niet ontslag in voor ambtenaren. Uitermate moeilijk noemde de wet- houder het voor het Rijk om bij de financiële verhouding met de gemeen- ten een regeling te vinden, die een ieder; bevredigt. Elke gemeente ver keert nu eenmaal in een bijzondere positie. Vlaardingen is er tot nu toe niet slecht afgekomen, zo vond de wet- houder. yfX':, -' "'i; Sterk was spr. voor een voortgaande fondsvorming. Dit beoogt immers om lu een reeks van jaren de begroting sluitend te houden. De ontwikkeling van de stad kan dan ook in moeilijke jaren doorgaan. Wethouder Walstra -zeide voorts voor verhoging van gas- en watertarieven te zijn: bij niet aanvaarding sluit de be groting niet meer en men kap dan slechts teruggrijpen op depost onvoor- zien. waarvoor spr. niets voelde. So ciaal- gezien.' aldus de heer Walstra; hebben de minst-draagkrachtigen récht S/éeSvairafï^ar» j ntetwe onderjurken niet ttoea kaai.' letroken, in jëalm en zwart, Buiten 40/48;?''. ■ikpeaatelprg» Pij Én sa Je van Sé Nicolaas ral vooral deze aanbieding - ,G mei na»t«»iw --j-.-S fkcBSêtë glaflaïSSj®® «harmëüsS i onderjurken, glad «(kledend, bij.' zonder sterk vanwege de dubbele steek, elegant, in wit," zalm en (zwart, woor de geringe vergoeding i <£h dit is misschien ook iéts voor tifr, Shawls in de nieuwe, op bet dS ogenblikzo in de smaak vallende, ^flatterende deaeiaa, slechts SchieUnmHcw'CK 25. C«utlhcrijwp^ Dtrijcrlundsclaan 59 Plein wc/; 1 14- kleiweg '100 Aangiften van 8 December BSVaD-ESE M van der Tol—van den «gSBoscb- d P van der Stoep—de Buiter z, fej:- Pons—Versteeg z; P Tor.—Raammakers z, *.«M. J. van Ostaay—Köder z; W Ph Sakker— «fl-vah Fuifelen 'zj D-Westphalvan Zadel ...d, sï#pCi'lSiMud—Hendriks z; A de Langen, wen- If debi-Houniet z; E van Rooiien—Lernmens z; M Th stelngröver—Langeveldd; T Verben— van der Woude z: N Voorstad—van den Ik'-Bere z; J P Baan—Verschoor S-E H Spits— i-feBla&espoor d: E van der Heiden—Stuijtd; PSM VWI". der Voort-van Os d: M M van <te festoep—Kokkeltnk z; K L van Campenhout ■F—Herwijnen z; M WaloP—Kromwijk z: A E feVeraloot—Kuyper 2 d; J Weasels—Kraak d, IS^Hoogstr^^I^ed^^Overwyk Botot—Westerhpud ;;Jf--.Lotte—van Dael z. OvÉRLÏtDEN*A BoskeljpP d; ge- ®S,,;OVEKLEUEN: -A- fehuwdl geweest met J C van Hooidonk Te j, #M.tHoekstra. ongehuwde man 69 J, J L^et, fltihan,: gehuwd, gewees- meVH_J Kraat Sg_j. v' A T vafl EijK 60 j, S C_van SSKéuien; vrouw 'v W H Boender, 42 jr.GH IPsébids: vrouw, I Behuwd' geweest met L S;vS?erbam;SZ;j; ;w F de Boolj-man. gehuwd f?ge-weest met.;M M wOosterhout 1S.UJ fewittenberg; ongehuwde; ^hèfrfrf^vrótfw,-v;J;A H«tisüens.oO 3» C- iU^n lll^eréï.^vrouw v j de vries 68 j; J vandai man v ,N Troost 65 j; J P Veto, iPvrouw; -gehuwd geweest met A van de Hult IfÜTO d- J-'Büns,. vrouw v W Bovenschen 67 j, i^-Snieehuijeeri. vrouw, gehuwd geweest met gïrfSSSde" Veer. 66 J; öir. Filer, vrouw v Jkktr-J: A R Oisen, vrouw v J de ^jiikWÊï* S Velenturf. man gehuwd ge- We^t tnrt A Dijhman- 7l j;-B Teunisse,man gehuwdj-geweest met W in- den Bosch ;I«vcnloo6 aangegeven; A M van, den Hen- -Whn "-'oVerschieP van EIJk, man, gehuwd gëw^t'ióet-A van der Gaag 72 U Hierna was het woord aan barge meester Heusdens. In antwoord op daar over gestelde vragen zeide de voor zitter van de Raad dat een schetsplan voor een nieuw politiebureau gereed is. We moeten niet wachten tot alles in kannen en kruiken is (rijksbijdrage) zo vond spr. Voor eerdere afbouw van het sadhuis is nog geen vergunning aan wezig; ^erst moet het werkgedeelte vol tooid zijn waarschijnlijk reeds 'over vier maanden en dan zullen de twee •vleugels zo veel mogelijk gelijk wor den Opgetrokken. ;Dé bestekken hiervoor komen volgende maand'gereed. Dê B.B. zal lop korte termijn schuil kelders gaan maken, bij de Visbank en aan - de andere zijde van de Haven, Getracht zal worden in een gedeelte hiervan openbare toiletten in te richten misschienook wel voor dames. Een verzoek voor een 'diérenasyl zal gunstig in overweging worden genomen. De wacht is echter op het antwoord van de vereniging, die als plaats het terrein naast de nieuwe Cincinnati fabriek kreeg aangeboden. Na deze losse opmerkingen stapte burgemeester Heusdens over op het onderwerp Industrialisatie en uit zijn antwoord stippen we aan dat er weder om werd onderhandeld met buiten landse bedrijven voor vestiging in Vlaar dingen. Reeds heeft één bedrijf besloten zelf te gaan bouwen.;Een industrieschap voor de gehele Maasdelta zou spr, toe juichen; de pogingen daartoe zullen worden voortgezet. Een middenstands- raad acht de burgemeester niet nodig, gezien het uitstekende werk van de Kamer van Koophandel ter plaatse." Er zijn nog geen plannen voor het voorma lige Witon-terrein en zeer zeker bestaat de mogelijkheid tot het graven van een haven, waarover de heer Weststrate had gesproken. Oi deze haven. er. echter zal komen, zalt 'nu nóg niet He-zeggen. De posten, mitgetrblckén voor Voorlich ting;zijn: o.m. gebruikt ;-voor--plaatsing van advertenties in Amerikaanse kran- Sterk kantte spr. zichtegen het maken .van .te veel offertes aan het bedrijfslevenen nadrukkelijk ver klaarde hij dat'Vlaardingen nog nooit getracht heeft' een bedrijf uit een andere gemeente aan te trekken. Wel hebben we het vuur uit.- onze sloffen gelopen om een buitenlands bedrijf hiergevestigd te krijgen. Dat was echter in hét nationale' belang, omdat deze fabriek'planhen had zich in een ander land te vestigen. Als de Vijfslulzenbnig op Vlaardings grondgebied had gelegen, dan was er al een nieuwe geweest, aldus antwoor- de de burgemeester op de vele opmer kingen over deie netelige kwestie. Inderdaad heeft Schiedam vergeefs uitgekeken naar een uitnodiging voor een lyernieuwd overleg. Wel heeft het college goed gekeken wat de kosten van de aanleg van de tunnel met aansluiten de wegen zijn en we zijn toen tot de conclusie gekomen dat een bijdrage voor de Vijfsluizenbrug niet verantwoord zou zijn. Vreemd vond spreker de handelwijze van Schiedam bü de toezegging van de provincie van een bijdrage voor de bouw van een brug van 30 m. breedte. Schie dam bleef nl. bij een brug van 36 m. Tenslotte zeide de burgemeester nog dat, indien de brug op Vlaardings grondge bied had gelegen, hetgemeentebestuur Schiedam nooit om een bijdrage had gevraagd. Over de tunnel bij Vlaardin- gen-Oost deelde spr. nog .mede dat öe Spoorwegen de bouw inmiddels hebben gegund. Spoedig zal met de werkzaam heden worden begonnen. Ook zullen er enige voetgangerstunnels komen, die te vens dienen als schuilplaatsen voor de B.B. (Hierover schreven we'reeds.eerder Red). Beter zou het volgens de burgemeester zijn de „caroussel-bus" op te heffen en de lijnen V. en P. zodanig door te trek ken dat ook locale punten onderling be reikbaar worden. De R.E.T. heeft dit plan reeds ln studie. T-a.v. een jeugdgemeenteraad was mr Heusdens van oordeel dat hier meer een taak ligt voor de politieke partijen. Toen kwam de voorzitter -van de Raad bij de Volksgezondheid, het „vergeten hoofdstuk", zoals mevr. Van Du(jn— Spruijt (p.v.d.a.) het genoemd had. De voorzitter liet niet na hierover z«n misnoegen kenbaar te maken. Hij betrok in zijn antwoord ook de fractievoorzitter van de P.v.d.A, omdat, zoals hij zeide, mevr. Van Duyn namens de gehele fractie had gesproken. Sterk weerlegde de burgemeester dat hier sprake zou zijn van een vergeten hoofd stuk. Is de P.v.d.A. vergeten wat reeds tot stand is gebracht? Maar het meest was de burgemees ter wel gegriefd over het „verlang lijstje" van de P.v.d.A. Dit blijkt in feite het werkprogramma te zijn van de commissie! „U moet niet voorstel len alsof het gemeentebestuur niets doet, aldus richtte de burgemeester zich tot de P.v.d.A.-raadsfractie en hij gaf daarna een uitvoerige opsom ming van de vele plannen die in voor bereiding zijn, o.m. een gemeentelijke geneeskundige dienst, betere huisves ting voor* de schoolartsendienst, een medische centrum J"~" meer zij. nu weten we dikwijls niet hoe we het moeten beoordelen. Ook nu weer wierpen de heren West strate en v. ,d. Veen zich op als pleit bezorgers voor een goede of, zoals zij het steeds zeggen een betere busver binding, Op de mededelingen die de voorzitter 'smiddags had gedaan was de heer v. d. Veen niet erg gerusx. Om te beginnen moeten we de door trekking van de interlocale lijnen schei den van de stadsbus vond de C.H.- fractie-lcider. Bovendien schuilen in een doortrekking van de P bus gevaren voor trek naar Schiedam zal dan wel eens bevorderd kunnen worden. De. R.E.T. moet, wat de stadsbus be treft, een goede oplossing aan de hand doen, anders, aldus de heer v. d. Veen, moet zij maar verdwijnen en moet deze zaak met een particuliere ondernemer worden opgenomen. Zover wilde de A.R. spreker niet gaan. Deze wees er juist op, dat een verdwijnen van de stads bus teleurstelling zal wekken. Als het zover is dat met de R.E.T. onderhandelingen worden gevoerd over het doortrekken van de V- en P-Hjn dan dient een bepaling te worden opgenomen dat met het verlengen de frequentie moet worden opgevoerd, betoogde de heer Weststrate. En dat zeker óp de spitsuren. En dan de nieuwe brug die er bij de Vijfsluizèn moet komen, ook weer zo'n teer punt, dat nogal harde woorden ont lokt aan het adres .van Schiedam. De heer v, d. Veen zei het dit keer maar op z'n Hollands. Het is een schandaal dat die brug er nog niet is." De Aft-frac tieleider zei het iets anders maar be doelde hetzelfde. Toen enkele jaren ge leden de kwestievan het participeren van Schiedam en Vlaardingen aan de orde kwam bij de plannen voor een tunnel en de brug, had hij ai gezegd. „Laten we dt niet doen, want dan krijgen wij onze tunnel nooit snel genoeg." De historie heeft het juiste van zijn standpunt be wezen, want de tunnel is al aanbesteed, terwijl Schiedam met de brug nog-.hele maal niet opschiet. Toch moet hier iets gedaan worden, vond de heer Weststrate. „Laten we meebetalen en dan gelijk de grens rechttrekken, zodat deze langs de vaart komt te lopen.In ieder geval, wanneer wij het onderling niet eens kunnen worden, dan zullen we ons tot hogere instanties moeten wenden." Over de financiële verhouding van rijk en ge meente verduidelijkte de heer Weststra te nogmaals zijn standpunt. en wat dies ■In verband niet het feit, dat de vier industriehallen nabij de Van Beethoven- singel te Vlaardingenhaar voltooiing naderen én enkele daarvan reeds spoe dig in gebruik zullen worden genomen, is de mogelijkheid bezien deze hallen voldoende bereikbaar te-maken. Aangezien aan de voorzijde'der hal len de bestrating voorlopig nog,niet ge reed is, zal er aan de achterzijde gele genheid moeten zijn de hallen per auto te kunnen bereiken. Bovendien komt het B. en W. gewenst voor dat de hallen zowel aan de voor zijde aJs aan de achterzijde voor auto verkeer toegankelijk zijn, - De meest practische oplossing is, al dus B. en W, om langs de oostzijde van "de eerste hal aan de Industrieweg een toegangsstraat te maken: van oude keien, afkomstig uit de Paraielweg, welke thans wordt herstraat. Deze toegangsstraat zou dan over'een lengte van plm. i30 meter moeten wor den doorgetrokken tot achter de vier in aanbouw zijnde hallen. De breedte van de straat is gedacht op 12 meter, te we ten een 6 meter brede rijbaan met aan weerszijden een 3 meter brede groen strook. Op deze groenstroken zou even tueel een beplanting kunnen worden aangebracht. De kosten van de aanleg van de toe gangsstraat zullen naar- raming ƒ13.000 bedragen, waarbij voor het gebruik van de oude keien, een derde van de nieuwe prijs voor klinkerbestrating is berekend. Hedenavond 8 uur spreekt in lokaal ..Rehoboth'- voor het Herv. Geref. Co mité te Vlaardingen Ds. A. J. Wijn- maaien van Maartensdijk (Utrecht). BURG. STAND VAN VLAARDINGEN Ondertrouwd: J c Grootes. 26 J en A.Kats. 24 j; D Schippers 26 J en A de Bruin, 22 j; A Oversla!zen, 24 j en T A Eigenraam, 23 j: E P BGttner. 29 J en .S Visser, 24 J; E W ArlbjefgPedcrsen, 26 J en H M Pille, 26 j, P de Valck. 37 j en A Kruizinga, 26 j. Gehuwd W v d Berg, 61 j er, S Brouwer. 58 J: T v Dongen, 25 j en I v Ree, 23 j: J N H Komaat. 22 j en Chr Ph Vogler, 22 3 J dé Bidder, 27 J en A C Meetjcr. 22 J. Overleden: H v Zelin. 77 j; Chr Donk, 60 J: W Visser. 55 1: J J V d Berg, 83 J. Geboren: Elisabeth, dr en Hendrik P, zn v W Langstraat en J Pers; Gerrit K, z v G Nieuwstraten en J H-Berhout, Voor ais." Zaterdag is ingelast de wed strijd Zwaluwen 2 - Die Haghe 2. Het tweede elftal van de zwart-witten schopt het dit jaar heel wat verder dan de hoofdploeg en staat met een flinke pun- tenvoörsprong aan het hoofd van de ranglijst. Wij'vertrouwen, dat De Boer en zijn manrien ook Zaterdag geen fout zullen maken' en de Hagenaars met lege handen naar huis zullen;sturen. -' In verband met de vroeg invallende duisternis begint de wedstrijd reeds Om half drie (Kethelweg). Sprekende over het nieuwe Zieken huis 'beloofde de burgemeester de Raad binnenl^srt in een officieuze zitting he schetspian te ;fillen bespreken. Oven- gens noemde spr. dit een zaak, cue het algemeen bestuur van het Ziekenhuis aangaat. De onaangename geur die de fabne- ken verspreiden is inderdaad wel onaan* genaam.maar- zeker niet .gevaarlijk. De heer w-Schüursma, inspecteur van .de Volksgezondheid heeft dat nadrukkehik vèrRTaard; zelfs"de mensen die- op deze fabrieken %verken, hebben hiervan geen nadelige gevolgen. Laten we er voor oppassen, onze sp;Q niet in. een Ewade reuk te plaatsen, aldus besloot de burgemeester. De heer De Graaf (arb.) begon hierna aan de replieken en zoals viel te ver wachten, nam hij stelling tegen de op merkingen van de burgemeester over JOet vergeten hoofdstuk". We hebben zeker niet over het. hoofd gezien wat reeds tot stand is gekomen. Een vergeten hoofdstuk "was het echter dit jaar in.de memorie van toelichting op de begroting en we hebben slechts een debat-uitge lokt om iets meer te horen over de nen voor - een medisch centrum, alau» zeide spreker. De kwestie Vijfsluizenbrug zou de De Graaf op hoger! niveau willen bren gen. Wellicht kan Vlaardingen contact opnemen met de vaste verkeerscommis- sie van de Tweede Kamer. Daarna hield de P.v.d.A.-fracbevoor- zitter zich lange tijd bezig met een poli tieke beschouwing, waarbij het in hoofd zaak ging over de vraag of een Christen lid van zijn partij mag zijn. Tenslotte had het ambtsgebed de aan dacht van de. heer De Graaf.. Zyn me ning hierover was dat de gehele Raad aan. dit gebed moet kunnen deelnemen. Niet deelnemen zou betekenen dat het geen gebed meer is.; En zeker moeten we geen gebedsdwang toepassen. Zowel de CH fractieleider de heer E. P. v. d. Veen (chu) als de heren M. H. L. Weststrate (a.r.) en v. d. Drift (K.v.P.) gingen bij de replieken nader in op het vraagstuk van het ambtsge bed. Deze fracties zouden voor invoering daarvan zijn, mits het niet ging na een stemming van de helft plus één, zoals de heer Weststrate het uitdrukte. Dit is iets om met alle fracties te bespreken eii de heer. Lodder (s.g.p.) zal ook on getwijfeld nader contact opnemen en hierop wellicht nader terugkomen. De heer v. d, Veen onderschreef de mening van wethouder van Minnen in zake de verhouding gemeentelijke over heid en de verenigingen voor bijzonder onderwijs. Wel legde hij er de nadruk op,'dat mén vast moet houden aan de eigen verantwoordelijkheid die de be sturen dragen. De A.R. fractievoorzitter was het daarentegen niet eens met het betoog van de wethouder van onderwijs. Voorop stelde hij dat hij nooit bad be weerd dat dé wethouder geen bemoeie nis met het bijzonder onderwijs heeft. „Alleen, en daar ging het bij de heer Weststrate in eerste instantie om, het beleid van het. bestuur van een - school vereniging valt buiten de directe contro le van het gemeentebestuur. Ten aan zien van de "bouw" van kleuterscholen verduidelijkte de CU woordvoeder zijn standpunt. De schoolbesturen zullen zelf de verantwoordelijkheid op zich moe ten nemen bij-de bouw. Het gemeente bestuur zal alleen de rente moeten, ga randeren. En in dit verband merkte hij nog op, dat B. en W. zich niet aan een bepaald bedrag, dat per bewoner is uitgetrokken, mag iaten binden. Zo nodig zal de gemeente meer voor het ónder wijs moeten voteren. Kunnen B. en W. geen winkel ter be schikking stellen in enkele wijken om daarin de openbare leeszalen en biblio theken te huisvesten, vroeg de heer v. d. Veen, die het van belang achtte, dat het boek naar het publiek gebracht wordt. Een beetje meer activiteit van de besturen der betrokken verenigingen zou overigens geen kwaad kunnen. De heer Weststrate was daarentegen van mening, dat B. en W. op dit punt nog iets hebben goéd te maken. - Er is ten slotte een plan geweest voor een nieuwe leeszaal en dat is mede door bet college ónder de tafel geraakt. - Openbare, aanbesteding blijft toch een punt. dat dé heer v. d. Veen na aan het hart ligt. Dan voedt hij zich meer ge rust, we kunnen de prijzen vergelijken, Na de redevoering van de burgemees ter was het te verwachten, dat er nog wei het een en ander over de volksge zondheid gezegd zou worden. Dat gebeur de dan ook prompt. De fractieleiders van de AR en'CH maakten de voorzit ter van de raad duidelijk, dat zijn han delwijze niet de, meest juiste is ge weest. „Neemt U de hoffelijkheid in acht" vroeg de heer v. d. Veen, terwijl de heer Weststrate het niet juist achtte dat wanneer een lid van de raad vra gen stelt, in de beantwoording de voor zitter van een fractie betrokken wordt. Iedereen ging even recht zitten toen mevr. v. DuynSpruyt .-aan het woord kwam. Zij was zich er van bewust ge weest dat zij zich, mét het aansnijden van dit onderwerp, op glad ijs had be geven. Haar woorden over „het vergeten hoofdstuk" hadden alleen betrekking ge had op het ontbreken van een paragraaf over de volksgezondheid inde toelich ting op de: begroting, maar zo vervolg de spreekster, ér zou wel eens bewaar heid kunnen worden dat op dit terrein „ambtelijke molens" langzaam malen. Ook het betoog van dr. De .Stoppelaar was haar tegengevallen juist omdat hij de enige medicus in; de raad is, had ze van hem een'.".ihenselijker" houding •verwacht. - r..-. - -" Aan de volksgezondheid zitten drie kanten. Een financiële, een medische en een menselijke zijde. Nu is het uitsprekend dr, de Stoppelaar geweest die eenzijdig de nadruk heeft gelegd op het financiële aspect. Wanneer het om de gezondheid van m'n kin deren gaat ben ik geen zuinige huis- moed én hetzelfde geldt van de ge meente ten aanzien van de bevolking". Tenslotte sprak ze haar teleurstel ling uit over de houding van de voor zitter, die zij unfair noemde. De nacht voor het congres duurde voor ieder van de drie vrienden langer dan elke andere nacht. Maar ein delijk was de grote dag dan toch daar. De reusachtige congreszaal was tot de nok toe gevuld met weten schapsmensen der gehele wereld. Er werden redevoe ringen gehouden en uiteenzettingen gedaan en eerder dan hem lief was, was de beurt aan professor Starre- *eld. Nerveus beklom de oude geleerde het spreekge stoelte en bleekjes bedankte hij voor het applaus dat hem ten deel viel. In grote trekken schetste de profes- de bouw en de werking van zijn nieuwe uitvinding, doch zodra het op demonstreren aankwam, kor, hü niet anders dan verontschuldiging op verontschuldiging stamelen. Eerst deed de zaal er het zwijgen toe, maar toen volgde er gefluister dat ten slotte overging in boon gelach. Men begon te twijfelen. Was de geleerde mis schien ie voorbarig geweest? Professor Bambini kwam zijn vriend nog te hulp om te verzekeren dat hij de uitvinding met eigen ogen had zien werken, doch het baatte niet. Het rumoer in de zaal zwol aan en over stemde zijn geroep om stilte. Advertentie Leeftijdsgrenzen van 19 tot 30 jaar. Ook zij, die nimmer In militaire dienst zijn geweest, komen voor uitzending in aanmerking. REEDS AFGEWEZEN CA'NDIDATEN KOMEN NIET IN AANMERKING. In verband met een! overcompleet aan onderofficieren en korporaals, is de aanneming van deze categorieën voorlopig stopgezet. De bezoldiging £s gelijk aan die van het beroepspersoneel der Koninklijke Landmacht, vermeerderd met 35 voor ongehuwden en met 70 voor gehuwden. Voor de aflossing van KOREA-vrijwilligers, die één jaar in KOREA hebben gediend, bestaat wederom de gelegenheid zich aan te melden voor dienstneming bij en uitzending naar het NAAM Voor elke maand verblijf in KOREA wordt bovendien 100.uitgekeerd, alsmede zulks voor de duur van de wapenstilstand 4.— voor elke dag dat men in KOREA normaal dienst verricht. COUPON Verzoeke mij de brochure „Mannen van Sta vast" te sturen: Overgang in beroepsdienst blijft, në terugkeer uit KOREA, voorshands mogelijk. Aanmelding dient mondeling of schrif telijk te geschieden bij het Aanmel- dingsbureau KOREA, Nieuwe Frede- rikkazemc, van Alkemadelaan, Geb, E. 5, Kamer 9, 's-GRAVENHAGE, Tel. 18,50.70, toestel: 1589. ADRES PLAATS: Aanvraag richten tot Aanmeldingsbureau Korea, Nieuwe Frederikkazerne, van Alkc- I madelaan, 's-Gravenhage. BD 60 Feestavonden van de „Zeeland". Op Vrijdag- en Zaterdagavond a.s. heeft de personeelsvereniging van de Stoomvaart Mü „Zeeland" aan haar leden en dona teurs feestavonden georganiseerd. Het programma wordt verzorgd door een be kend cabaretgezelschap. De avonden be ginnen elk te 20.15 uur. Kampeerhuisjes lachten. Ten einde de eigenaars in de gelegenheid te stellen hun kampeerhuisjes te luchten is van gemeenewege .verlof verleend op 19, 20 en 21 December tussen 10 en 15 uur de beide kampeerterreinen te betreden. Lezing Volksuniversiteit. De oud-ge zant der Nederlanden in Saoedi-Arabië, de heer D. v, d. Meulen. houdt heden avond om 8 uur in hotel „America" voor de - afdeling der Volksuniversiteit éeen lezing over „problemen in en om Palestina". - Burg. Stand. Geboren: Adrlanus;P. zni van F. Hoogendonk en L. E. v. d, Sar; Jenneke dr. van A- Bagchüs en A. Bur gers; Adriaan J, zn. van M. v. Leeuwen, en L. Smit; Minne zn. van G. v. d. Lee en T. Nieuwhof; Annemieke dr. van P. C. Verbeek en J. v. Lunteren. Rattenbestrijding. Evenals het vorig jaar zal ook nu weer van gemeentewege worden overgegaan tot het bestrijden van ratten.. De ontsmettingsdienst doet een beroep op de gehele burgerij om mede te werken de rat te verdelgen. Vergift is gratis verkrijgbaar op de hülpsecretarie gedurende de periode van 11 tot en met 24 December. Gisteravond is in de Zendingskapel in de Gerard Scholtenstraat een zen dingsavond gehouden voor predikanten afgevaardigden van kerkeraden, plaatse lijke en classicale zendingscommissies; vrouwenzendingsgroepen en jeugdgroe pen. Mr, S. C. Graaf van Randwijck sprak over zijn reis naar Indonesië en Nieuw- Guinea ais secretaris van het zendings bureau te Oegstgeest. Ds, J. W. van Swigchum, de voorzitter der classicale,zendingscommissie van De stichting „Tuberova" heeft het voornemen thans tot een tweede bevol kingsonderzoek over te gaan en hier mede in Schiedam vermoedelijk medio Januari 1954 te beginnen. "-jit"-' -".H Hiervoor wordt aan de bij Tuberova aangesloten gemeenten verzocht een sub sidie te verstrékken, berekend naar een bedrag van ten hoogste 0.80 per inwo ner. Dit betekent voor Schiedam, gere kend naar een aantal inwoners van 75.000, een subsidie van maximaal 60.000,—. Mét dit bedrag is rekening hou dende met de .vrijwillige bijdrage van de bevolking.het aandeel van de ge meente gedekt. Op grond van het bijuitstek sociaal belang, dat niet dit onderzoek wordt ge diend, stellen B. en W: de raad voor het gevraagde subsidie van 60.000,— te verlenen. Ter uitvoering van het Saneringsplan hebben B. en W. van Schiedam opdracht gegeven de panden Korte Achterweg 19 en Verbrande Erven 3 in de veiling aan te kopen, toen zich daarvoor een ge schikte gelegenheid; voordeed. Het pand Korte Achterweg 19 zal t.f.t moéten warden gesloopt in verband met de doorbraakplannen voor de Nieüw- straat, ..terwijl het .andere pand wordt geamoveerd bij de verbreding van de Verbrande Erven. vt-V-, Wanneer deze panden onteigend had den moeten worden, zou naar met zeker heid is aan te nemen .een schadevergoe ding moeten worden gegeven, welke niet beneden de thans geboden bedra gen van -res'p.i/ 3.000— en f L200,zou liggen. B. en W. achten ftri daarom in het belang van de gemeente om Teeds thans de eigendom te verkrijgen, temeer omdat de kosten, verbonden aan het be zit van de panden; kunnen worden be streden uit de huuropbrengst, welke thans in totaal 820.per jaar be draagt. - -- Zolang de plannen niet worden uitge voerd kunnen de panden bij de huidige huurders in gebruik blijven of aan niemve gegadigden verhuurd warden. Op de agenda voor de vergadering van de Schiedamse gemeenteraad op Woensdag 16 December a.s. komt o.m. voor het voorstel van B. en W. tot het verlenen van een aanvullingscrediet van f 26.600 voor het oprichten van een oorlogsmonument in de Plantage met daarbij passende beplanting. BURG STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Johannes A, z v A J Gosens en E G Droog; Clara J Th. d v E Vuik en H W Wessüng; Arthur-E. z v D v Woerkom én N Jongbloed: Krijn, z v J .W v Otterloo en A Spitter. Overleden: J F H v d Velde. 7 J. De heer D. Schwagermann. werd met ingang van 1 Januari 1952 voor de tijd van twee jaar benoemdtot conservator van het Stedelijk Museum te Schiedam. B. en IW. geven thans op verzoek van dë commisie voor het Museum de ge meenteraad in overweging de heer Schwagermann met ingang 1 Januari as. in vaste dienst te benoemen. In het plan tot aanleg van het stads park c.a. in Kethel, waartoe de raad van Schiedam in zijn vergadering van 28 Maart 1952 besloot, werd voorzien in de aanleg van een 3-tal sportterreinen. Twee dezer terreinen zijn speelklaar opgeleverd, zodat zij nu in gebruik kunnen worden gegeven. Als gegadigde voor het huren van deze velden komt volgens B.,en W. in aan merking de S.F. A.C. „D.H.S.", die haar terrein in Spieringshoek, als gevolg van de uitvoering van de woningbouw ter plaatse, he«$t moeten ontruimen. De kwaliteit van deze velden evenaart niet-die van hét sportpark-aan de Oudé- dijk, waarvande huurprijs 400,— per jaar bedraagt. Ook zijn de: afmetingen daarvan geringer. B: en W.' achten het daarom billijk, dat de huurprijs van deze terreinen aan de Schiedamseweg wordt vastgesteld op 350,— per speelveld. Overigens achten zij het aangewezen, de verhuringsv->rwaarden gelijk te doen zijn met die van de velden aan de Oude- dijk. Het onderhoud van laatstgenoemde terreinen, voor zover dit betreft het maaien .van het gras en de onkruidbe- strijding; alsmeede de bemesting, ge schiedt vanwege de Sportcommissie op kosten van de huurders. Terzake van deze onderhoudswerken betalen de huur ders een vergoeding van 200,per jaar en per veld. B. en W. stellen zich voor met de SE. A.C. ;,D.H.S." aan te gane overeenkomst een bepaling van gelijke strekking op te nemen. Bij K.B, is toegekend de eremedaille vei-bonden aan de Orde van Oranje- Nassau: in zilver, aan: J. Steffen, te Schiedam, onderbaas, en in brons, aan: W. de Zanger, bankwerker en F, Krijgs man, ketelmaker, beiden te "Vlaardingen, A, van der Burg, ketelmaker-plaatwer- kër, E. C. Berkhout, bankwerker, A. Twigt en J. Barendrecht, plaatwerkers, en H. de -Kruijk, meubelplaatwerker, al len te Rotterdam, alsmede G. van der Giessen. draaier, en IL' K. Klop, bank werker,;-' beiden te Schiedam, allen werkzaam bij de Dok- én Werf-Maat- schappij Wilton-Fijenoord n.v,, te Schie dam,..-::; Veeartsendtenst. Zondag zal de veeartsen- dienst worden waargenomen door veearts P. H. Kleinjan, Pr. Irenelaari te Maasland, Schietclub „Maasland". In de Pynas had de prijsuitreiking plaats van de gehouden Er waren dit.Jaar bijzonder fraaie prijzen, wedstrijden van de schietclub „Maasland", welke door burgemeester Groot Enzennk met een toespraak werden uitgereikt. Als een bijzonderheid van deze vereniging -kan vermeld worden, dat ook enige dames als lid. zijn toegetreden. Het bestuur verwacht dan ook, dat nog meerdere dames zullen voleen. De uitslag van de gehouden -wed strijd is als volgt: l F. v. Staalduinen. 372 punten; A. Korpel, 367 p; A. Poot, 362 p; J. C. Hagen, 349 p; J, J. de Baan, 342 p: H. Rensen, 342 p; M, v. d. Akker. 338 p: M. P. Haanemaaijer. 332 p; W". v. Boon. 329 p: C. de Vos, 325 p; J. de Vos, 323 P*. P. Mosterd, 322 p; P. v. Staalduinen, 321 p; P. Boeke- stijn, 318 p: S. P. Voogt, 316 p: A. Valstar, 313 p; Th. Buitelaar. 313 p: G, Vermeer,- 313 p: J. Stans, 311 p; W. L. Simons, 307 p; A, v. d. Akker, 305 p: C. Moerman. 304 p: H.' de Groot, 302 p; W. Kalkman, 299:p; -J. Buij- nink, 297 p; P. Kalkman, 292 p;A. Verboon. 284 p; A. v d. Engel, 269 p; J. Kdlkman, 268 p; P. v. Geest, 251 p; S. Sonheveld, 247 p; A. Moerman. 240 p: P. -Suij. 238 p; P. Buite laar. 232 p: P. v. d. Akker, 208 p Hl I. v. Luipen, 190 p. Voetbal, Zaterdag a.s. speelt KW tegen VDL 2. MW 3 ontvangt HBEtS 6 op bezoek. Bevolkingsonderzoek, Door de "stichting „Tuberova" zal in Januari a.s. de bevol king van Maasland op t.b.c worden onder zocht. Het laatste massale onderzoek, waar aan zeer veel Inwoners deelnamen,1 geschied de in September 1951. ExcelsiorNoordwijk staat deze week in het teken van de belangstelling, om dat deze ontmoeting zal uitmaken welke van beide partijen voorlopig dê onderste plaats bezet De staart in deze derde klasse ziet er als volgt uit: 9. Excelsior 9 1 3 5 5 pt. 10, Noordwijk 10 2 0 8 4 pt Noordwijk won Zaterdag jl te Delft van C.S.V.D. en zal hieruit zelfvertrou wen putten voor de ontmoeting tegen Excelsior/M. Het zal zonder twijfel een spannende strijd worden, waarbij Ex celsior zich gedurende de volle negentig minuten geheel moet geven. Slechts dan en met een goed sluitend teamspel, is er een kans op een bevredigend resul taat; temeer omdat Excelsior wederom drie invallers heeft. De samenstelling van het elftal is: v. d. Veer, d.; Rijer- kerk én v. d. Pol, a.; Pa'sterkamp, v. Dalum en Paalvast, m.; De Niet, De Haas, Van Dijk, Fortuin en Verbrugge, v. De wedstrijd vangt reeds om half drie aan. Het verdere programma is: Z.W.S.H. 2 —Excelsior 2: T.S.B. 2—-Excelsior 3 en Rozenburg 2Excelsior 4. Juniórprogramma: Zwaluwen-b 2Ex- celsior-b 1 en Hermes D.V.S.-c 5—Ex- celsior-e 2. Het Nutsdepartement Maassluis, Maas land en Rozenburg komt Vrijdagavond in de Nütskamer van het Spaarbank gebouw in algemene ledenvergadering bijeen. Op deze vergadering zullen de gebruikelijke periodieke aftredingen plaats vinden. Het bestuur biedt geen voordracht aan voor de benoeming van een bestuurslid, omdat zij deze functie gaarne vervuld ziet door één der jon geren, Komt er inderdaad uit deze kring een candidaat, dan zal het periodiek aftredende lid zijn plaats beschikbaar stellen. Gelet op de onvoldoende be langstelling voor de Nutsavonden heeft het bestuur van het departement con tactgezocht met het bestuur van de Zakenstudiekring, teneinde te komen tot een samenwerking. Als proef zullen daarom - de 'eerstvolgendebijéénkomsten van: de Zakenstudiekring, resp. op. 4 Januari on 17 -Februari.:a.s.: ook toegan- '"lijk zijn voor de Nutsleden. Rotterdam-Noord, las enige verzen uit Jesaja 62 ter inleiding. Hierna heette hij de talrijke aanwezigen welkom, in het bijzonder begroette hij zr. B. Strijd- horst, die enige tijd geleden teruggekeerd is van de wisselmeren op Nieuw-Guinea. De heer Van Randwijck, begon zijn lezing met te wijzen op de vele veran deringen, die na de oorlog op zendings- gebied hebben plaatsgevonden. Hij zei, dat men zich in 'Nederland was gaan afvragen of het niet beter zou zijn de arbeidsterreinen in Indonesië en op Nw. Guinea maar op te geven en - i-ieuwe terreinen te zoeken. Verschillende wer kers hebben door allerlei moeilijkheden hun arbeid al in de steek moeten 'laten, aldus spreker, en wel in het bijzonder op-Bali en Halmaheira. De- vrdag' komt op of er nog-zending bedreven kan'wor den en zoja, op welke manier? De heer van Randwijck wees er op. dat primair de taak van Nederlandse en Indonesische kerken is, het opleiden van predikanten. Dit werd voor de oorlog sterk verwaarloosd. In de Japanse be zetting is gebleken, dat het peil der op geleide predikanten niet hoog genoeg was, hoeveel eerbied we ook mogen hebben voor het door hen verzette werk. In de tweede plaats vermeldde spreker het feit, dat er momenteel een grote leeshonger heerst in Indonesië. De kerk heeft de taak hier aan tegemoet te komen en haar stem te doen horen temidden van die van Islam en Com munisme. Tevens bestaan er plannen om te komen tot oprichting van een Christelijke Universiteit en een .oplei ding voor chr. leraren. 1 Mr van Randwijck merkte op. dat het Christendom veel ingang vindt bij het Indonesische leger. Dit is te verklaren uit het feit, dat de militairen uit hun oude omgeving losgekomen zijn. En zo als er in elk leger behoefte bestaat aan 'zielszorg, zo 'ook hier. De Islam komt hier echter niet aan tegemoet, in te genstelling tot het Christendom. De Is lam, is, volgens 'spreker, ook niet meer de onaantastbare macht, die zij was, want er zijn te veel gruwelen gebeurd onder haar naam, waardoor twijfel werd gezaaid. De heer van Randwijck was van me ning, dat in tegenstelling met vroeger, toen de meeste aandacht besteed werd aan de randgebieden, nu de nadruk ge legd moest worden op het centrum van de Archipel. Wat de wijze van werken betreft moet men aanknopen bij het on derwijs, speciaal het middelbaar, omdat die leerlingen het best aanspreekbaar zijn. Hierna was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan velen gebruik maakten. De antwoorden werden gegeven door ds P. J. Maekaay, voor vragen, betrekking hebb enop het binnenlandse werk en door mr! Van Randwijck. Tengevolge van kolendampvergiftiging Is te Maasland overleden mevrouw Key*, zer, 60 jaar oud, echtgenote van het raadslid van Maasland, de heer P. J. Keijzer. Vanmorgen, toen men de woning van het echtpaar wilde betreden, kreeg men geen gehoor en het ingestelde onderzoek wees uit, dat het echtpaar Keijzer, even als een logerende schoonzuster van de heer Keijzer, in bewusteloze toestand verkeerden. Direct verleende hulp mocht voor mevrouw Keijzer niet meeer baten. De andere twee siachtoffers -zijn overge bracht naar een ziekenhuis in Delft. Hun toestand is niet levensgevaarlijk. 'S-GRAVENHAGE. 10 Dec. Sch 78 0 k 305 21. 87 50. 200 0. 195 12 245 20, 341 12, 402 U' 159 42. 229 4, 263 45. 105 22, 339 30. 23 5. S3 5. 104 50, 332 30. 39 0. 201 n. 4 40 77 ?rt s 2f- 48 N. 49 90. 51 30. 132* 35. 133 6, 233 17, 247 30. 2 60. 5 25. 9 25 15 O i?!»1/»' ^n25ó 30 25' 35 40' 37 20/45 5.'69 25! 90Q ?5 2' 251 297 40- 310 312 2(>- 522 i2' 25 6. 353 10. 225 34, 314 20, 141 30, 2®6 20, 284 20. 361, 50. 7 1. 95 0. 140 5. 46 inn' i2-j 'io i°V„62 1472 40- 73 1S- 81 17. 97 242 40 47 35 123 16' 160 12°' 180 1S' 5® Scheven!ngen: Sch 285 35 Jast en 200 kisten verse haring, 110 32 1 en 150 mM10, 39 1 248 31 1 «n IOO kvh, 122 28 1 en 400 kvh. 8 28 l en 50 kvh, 199 tvt *en« 160 kvh' 50 35 L 249 29 1. .Noteringen: grote tong 2.9S3.22, middel- MOO-Zln, 'schold 24.20-26,M. idem 3 14.40—16.00. schar 15, wijting is—ja, rog 17.50—19. sardljn 10.80- ii va haring 10.30.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2