In tijcl en eeuwigheid Ambassadeur Bohlen naar Kremlin Washington geeft hoop nog niet op ATOOMVOORSTEL HEEFT „SOCIAAL KARAKTER" De Utrechtse raad Aüiö' stortte' in nëgèn fffiêfër diepe sluisJtplk de Nobelprijs Individuele emigranten hebben niet veel leans van slagen m r Nieuwe stap op weg naar integratie Meisje gaf zich als matroos uit H gkmm Prins Bernhard over Ethiopië STAKING IK ITALIË LEGT DE SPOORWEGEN LAM m VRIJDAG 11 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2644 "N Weerbericht Duitsers kunnen nu zonder visum naar Nederland Film over Hitler mag worden gedraaid inzittenden echter ongedeerd Communisten beledigen Marshall UIT HANDEN VAN DE KONING Op eerste plantransport- mm en bmzettpróblèëm Ook de verbindingsdiensten bedreigd Churchill in Londen terug V.N.-voorstel verworpen Tragisch ongeval in Dordrecht Ministers heden bijeen Nekkramp in Amersfoort U? Adenauer naar Parijs Dodelijk ongeluk te Waalwijk Vijfde slachtoffer van het a'uto-ongeval overleden ïm tm|p 'S si "l "V*;3 '0$ itf PMi Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •j-Gravenhage: Huygenspleln. 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—U5486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent Der week. 2.13 per maand. 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V—- Directie: C. A. KEüXlXG en Mr K. VAN HOUTEN y Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. IETS MEEK WIND. Zwaar bewolkt met enkele verspreide opklaringen en .vooral aanvankelijk op vele plaatsen nevel of mist. Overwegend droog. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Zuid. Dezelfde of iets lagere tempe raturen. Hoofdredacteur: Dr J". A. H. 3. S. BRUINS SLOT ALS wij vragen naar de achter grond van de politiek der KVP van de argumentatie van haar be staansrecht, van haar verhouding tot andere partijen en van haar wijze van bestrijding van de doorbraak dan komen wij. dunkt ons, terecht bij een en hetzelfde B.K leerstuk, een leer stuk dat ook in het Kamerdebat over het humanisme een rol gespeeld heeft en dat is de RK-leer omtrent de ver houding van natuur en bovennatuur In het boekje van prof, Romme licht in het laatste hoofdstuk waar de treedt dit in het bijzonder aan het titel boven staat, die wij boven dit artikel plaatsten. De mens is iets tijdelijks en tege lijkertijd iets eeuwigs. Er is een sfeer van het natuurlijke leven, waarin de mens ais iets volkomens bestaat. De zonde heeft zijn natuur niet geheel verdorven en zo is de mens krach tens zijn natuurlijke bestaan, zonder dat er een bovennatuurlijke gave aan hem wordt toegevoegd, tot iets; söms veel goeds in staat. On danks de zonde, die veel bederft is er.een goede natuurlijke ondergrond. Anima naturaliter Christiana: de ziel is -van nature Christen. Die mens en die ziel zijn daarmee niet volmaakt, zij zijn daarmee niet het eeuwig heil deelachtig. Daarvoor moet er iets bij komen: dat is de bovennatuurlijke eeuwige genade van het geloof in Christus. En - daardoor komt de natuur dan ook beter tot haar recht. Deze opvatting van RK-zijde komt niet overeen met de Bijbelse leer van de Heidelbergse Catechismus, die zegt dat door de zonde de menselijke natuur zo is verdorven geworden dat de mens van nature onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.' De zonde is voor de Rooms-Katho heken dus lang niet zo verwoestend geweest, als de Calvinisten op grond van- de Bijbel menen. Dat betekent uiteraard dat de werking der gena de met name voor dit tijdelijk le ven van veel minder directe be tekenis is. Dat daarmee de betekenis van een Christel ij ke partij van veel meer betrekkelijke waarde is, dan zulks voor Calvinisten het geval Is, spreekt vanzelf; P IJ de Rooms-Katholieken is er van r. nature iets goeds in de mensen. De Calvinisten leren dat het goede dat men ziet bij gelovigen en ongelo vigen altijd genade is. En dat bete- .-fceot dat., voor ons. het Christelijk ge- tdof.weé'I directer op de .dingen des natuurlijken levens, betrokken zijn dan 4ff-.de Roo'ms-Kathölieken. - - Het is duidelijk dat dit verschil van geer grote betekenis is voor de zaken dïè wij in het begin van dit artikel aanduidden. Het betekent dat een R. K., 'gelijk pater Stokman deed, het humanisme verwerpt in zoverre het anti-godsdiénstig is gericht, maar er tegelijkertijd iets betrekkelijk goeds in kan zien, in zoverre het zich richt op.de zuivere menselijke natuur. De Rooms-Katholieken verwachten iets goeds van dat buiten de godsdienst om zich richten op de menselijke natuur. Het betekent voor hun verhouding tot. andere partijen iets soortgelijks. Men heeft bezwaar tégen het socia lisme, in zoverre het anti-godsdien stig is of zou zijn. Maar men aan vaardt het socialisme in zoverre het anti-godsdienstige propaganda na latend—vanuit de tot goeds be kwaam gebleven natuur van de mens, rich met politiek bemoeit.- Het is duidelijk dat daardoor de verhouding van de KVP tot haar door- braak-geloofsgenoten veel gecompli ceerder wordt het is opvallend dat prof. Romme bij zijn critiek op het socialisme altijd weer terug komt op de vraag o£ het anti-godsdienstig is, of het de rechten van de Kerk aantast e.d. De vraag of het socia lisme in zichzelf een stelsel is dat zich met Christelijke opvattingen niet verdraagt, komt minder aan de orde. Het is er precies mee als met het humanisme. De voorstanders zeggen daarvan: het humanisme maakt geen anti-godsdienstige propaganda. Alsof dat het punt zou. zijn, waar het op aan komt. Het gaat er veeleer om dat het humanisme in zijn moder ne vorm anti-godsdienst is. Men kan hieruit begrijpen dat de KVP het vraagstuk van de waarde ring van een andere partij, van een menselijke houding religieus be schouwd heel anders moet zien dan wij dat doen. Het zou voor de Protestantse door- braak-Christenen heel wat gemakke lijker zijp als wij- in~dezen het R.K. standpunt aanvaardden, omdat dit de betekenis van de religie voor de poli tiek bepaald verkleint. T NTUSSEN is het duidelijk dat prof. Romme in overeenstem ming met de leer zijner kerk het bovennatuurlijke van dit tijdelijk ie- ve'n wel 'zo hoog aanslaat, dat hij vindt dat er een Rooms-Katholieke partij moet bestaan, dat doorbraak verkeerd is en dat er met andere Christelijke partijen banden zijn in Christelijk geloof gefundeerd die met de an dere partijen niet bestaan. Alles overwegende, is men geneigd tot de conclusie te komen dat de K. V.P. voorzover het geschrift van prof. Romme hiervoor representatief is, in meerdere of mindere mate aan alle .constructieve" partijen de hand toe steekt, maar zich tegelijkertijd ook weer vrij sterk isoleert van al die partijen. Tot de achtergrond daarvan is ongetwijfeld ook het feit te rekenen dat het Rooms-Katholicisme in Ne derland uit de sfeer van de zelfver dediging is overgegaan in die van het zelfbewustzijn, gelijk prof. Romme bet uitdrukt. Onzerzijds nopen al deze dingen er toe, om met' erkenning van veel dat in de practische politiek samen met de K.V.P. kan'worden bevorderd, op de zelfstandigheid.van de Protestants- Christelijke -politiek de nadruk te leggen. Een belangrijke stap op het'gebied van de Europese samenwerking zal vandaag te Parijs worden gedaan op de 13de zit ting van het ntlnisterscotnité van de uit 15 landen bestaande Raad van Europa, De ministers zuilen vijf conventies ondertekenen, die een burger van het ene land, wonend in een ander land, dezelfde sociale rechten geven. Andere -punten op de agenda van het minlsterscomité zijn: 1. Financiële hulp -aan Griekenland wegens de aardbeving aldaar: 2. De vorming van een commissie ter uitvoering van de conventie Inzake de rechten van de mens; 3. De betrekkingen tussen de Raad van Europa en de NAVO en 4. De vorderingen op het stuk van de vorming van een bovennationaal po litiek gezagsorgaan. -:r Op de jongste reis van het Noorse schip ,X,uksefjeU" Tiaar Canada voer een zekere Alfred Soudemente mee, die te Antwerpen had gemonsterd en die, volgens de kapitein, „een van de beste roergangers" bleek te zijn, die hij kende. Onderweg kreeg Alfred slaande ru zie met andere bemanningsleden, die hem „verwijfd" vonden en in het ge vecht weerde hij zich danig. Zijn „verwijfdheid" bleek echter niethelemaal denkbeeldig, want - bij de passenconiröle door de Canadese douane bleek, dat Alfred een meisje was en wel de 18-jarige Jeanne Soude monte uit Oostende... Zij is inmiddels]mét d$,,£uksefjell'\ doch ditmaalfdUfjK^sggidrrrii^-:èelgië teruggekeerd. 1'.fv Haar' vader vérteldef dai het 'altijd "de wens van zijn dochter was geweest, bij de marine te komen. Hij begreep echter niet, waarom de Canadese im migratie-autoriteiten haar hadden ge- arresteerd en 28 dagen in-de'. gevange nis hadden gehouden. Overigens ver klaarde Soudemente, dat zijn dochter voor niemand te spreken was. Intussen heeft de Canadese] senator Homer m de Senaat bekendgemaakt, dat hij bereid is de passage voor Jeanne te betalen, als zij '.weer naar Canada wil. „Hier, was zeker een kans voor Canada om eet* buitengewoon burger te krijgen", zo zei hij. „Als op mijn aanbod wordt geantwoord, dat het tegen de wet, tegen de paspoort bepalingen enz. is, dan zeg ik dat dit inderdaad een geval is, waarin de wet belachelijk is". „De Amerikaanse regering heeft zeer goede hoop, dat het Krem lin Eisenhower's voorstel betreffende de atoomkracht zal beschou wen als een welgemeende en doelmatige eerste stap in de richting van overeenstemming op dit gebied," aldus een verklaring van de leider der afdeling perszaken van het bureau van de president, Hagerty. vT'. Hij voegde hieraan toe; „De president heeft nimmer bestreden, dat zijn voorstel aandachtig moet worden bestudeerd. Daarom kun nen. alle reacties binnen de 24 uur na het uitspreken van de rede door Sowjet-ambtenaren of -propogandisten niet anders, zijn dan voorlopige verklaringen; bedoeld om het tijdsbestek, voorafgaande aan de 'uiteindelijke Sowjet-reactie, niet-te lang te doen schijnen." De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Charles Bohlen, za! onmid dellijk stappen bjj de Sowjet-regering ondernemen om haar aandacht te - ves tigen op het „sociale karakter", van Eisenhower's voorstellen, aldus maakte het Amerikaanse, departement van Buitenlandse Zaken - bekend. De woordvoerder bracht in herinne ring, dat het Witte Huis officieel heeft verklaard, te hopen, .-dat de Sowjet- eiders zullen begrijpen, dat Eisen hower's voorstellen „een ernstig en voor de vrede toepasselijk initiatief' zijn. Voorts deelde hü mede. dat de tekst van Eisenhower's rede aan alle Ame rikaanse diplomatieke vertegenwoor digers in het buitenland is gezonden, zoals wel meer wordt gedaan met be langrijke redevoeringen. De leiders der Amerikaanse diplomatieke mis sies kunnen, voor zover zü dit nodig achten; de ministers van Buitenlandse Zakën van de landen, waar zij ver blijven, een afschrift van de rede "toe- zenden.' .y In Franse diplomatieke kringen in Parijs noemde men de Sowjetrreac- ties tot. op heden een „grote, teleur stelling", Hoewel de Franse regering hoopt, dat de eerste reactie niet de uiteindelijke zou zijn, koestert men in genoemde kringen weinig hoop, dat de Sowjet-Unie Eisenhowers voorstel zal ^aanvaarden. v., ïüi .Amerikaanse' Cóngrês-kringen dreigt dé vrees voor mogelijke Russi sche oneerlijkheid eventuele toekom stige goedkeuring van' het voorstel door het Congres: in gevaar te ..brén gen.- Eisenhower zei Dinsdag in zijn réde, „alle hoop op goedkeuring" te koesteren, doch een groeiend aantal senatoren voorziet moeilijk-heden bij het verkrijgen daarvan. .(Van onze' correspondent). - Bij het vierde escadron Depot Lichte Luchtdoelartillerie in de Prins Willem III-kazerne te Amersfoort is een géval van nekkramp geconstateerd. De mili tairen van de Lichte Luchtdoelartillerie die in een aparte barak zijn gelegerd, werden ditweekend in quarantaine ge houden.. Alle vereiste maatregelen wer den voorts genomen. Radio-Moskou V had Woensdagavond de bewering geuit, dat Eisenhower's „atomen-voor-de-vrede"-vöorstèi in feite de bedreiging inhield van een atoom oorlog en tevens een „lofzang was op deze politiek- van> geweld". Een woord voerder van het :Britse ministerie van Buitenlandse Zaken vond dit „een zeer bedrieglijke reactie op een opbouwend voorstel". Radio-Moskou heeft medegedeeld, dat *dë: „Prawda". Eisenhower's rede gepubliceerd hééft. Er werd niet bij vermeld, of het -de- integrale tekstbe trof of ëen uittreksel, zoals Woensdag door het persbureau Tass is gegeven Het is thans definitief dat met ingang van 15 December! a.s. voor'Duitsers die! Nederland willenbezoeken geen visum meer verplicht is, zo werd medegedeeld aan alle Nederlandse "gemeentebesturen. Alleen een geldig "paspoort of collectief paspoort is thans nog nodig. Tl E uitslag van de gemeenteraads- verkiezingen in Utrecht is zeer bevredigend. Het is uiteraard moei-:, lijk om precies te vergelijken niét.' hetverleden omdat het hiér betreft, een combinatie van gemeenten en delen van gemeenten, zodat men de oude cijfers en percentages niet zon der meer naast de nieuwe kamplaat- sen. Ook zijn de partijen die'.'in- de oude gemeenten aan de verkiezingen deelnamen niet steeds dezelfde;„als die.;? aan deze verkiezing deelnamen. 1»-. Maar het is dan toch maarzo dat van de zes nieuwe zetels die-de vér-. -; grote raad heeft, er twee gaan naar de gecombineerde lijst van A.R. en S.G.P. terwijl de C.H, gelijk bleef. Hét Pro testants-Christelijk volksdeel bezet nu in plaats van zeven op de negen- en dertig négen cp de vijfe'an.=yeert!g zetels. Met dit resuitaafêislUtrécht "geluk.; te, wensen. .'De ministers'-van Binnenlandse Zaken van alle Westduitse landen hebben-Don- derdag besloten, dat idejlilm.'.i.Tot: vijf-; minuten over twaalf'y-overhet leven van.Hitler wel mag-wOTden.'gedraaid. De ministers warén vairi-hordeel dat de film' noch een bedreiging 'voor de veiligheid,, noch een. vorm van propa- ganda ten gunste van de Nazi's is. .'- De minister van Buitenlandse Zaken, van Rijnland-Palts besloot dé producer; van - de film te verzoeken enkele5 pa»;: sa-ges te wijzigen. De machtige „Queen Elizabeth", $3.000 ton groot, kon Donderdagnacht niet uit de. haven van Southampton vertrekken doordat de bemanningen van de sleep-, boten des avonds in staking waren gegaan. Het mailschip had bijna elf honderd passagiers aan boord. De sleepbootjes voor de „Queen Eliza beth" in de haven. '- Kanselier Konrad Adenauer is vandaag pears vliegtuignaar Parijs vertrokken om de bijeenkomst - van de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken bij te wonen. i - Donderdagmiddag- is een auto, be stuurd door mevrouwH. uitWeert, komende uit dé richting Wageningen, bij hét nemen van de bocht bij de sluis onder aan de Grebbeberg uit de bocht gevlogen, over'de kop geslagen en in de negen meter diepe sluiskolk gestort. De inzittenden bleven ongedeerd. De wagen kwam wondér boven wonder op zijn wielen op de bodem van: de nauwekolk, - terecht. Door de grote droogte van de laatste tijd stond er .slechts weinig water in, waardoor de kap van de auto droog stond. Me vrouw H -en haar zuster, die zich als mede-passagier in de wagen bevond, hadden zoveel tegenwoordigheid van geest, dat zij zich onmiddellijk wisten te bevrijden uit hun benarde positie en op het dak van de auto klommen. Te hulp gesnelde omwonenden en voorbijgangers hebben ladders aan elkaar gebonden en langs de lood rechte sluismuur naar beneden ge laten, waarlangs de beide dames zich op het droge konden begeven. De onfortuinlijke automobilisten hadden vrijwel geen letsel opgelopen. In de afgelopen nacht te omstreeks half drie is te Waalwijk de 56-jarige H. P. M. uit Sprangkapelle door een auto, bestuurd door A. V. uit Veen, overreden. De bestuurder van de auto en mede- Donderdagavond heeft Koning Gustaaf Adolf van Zweden persoonlijk de No belprijzen uitgereiktVier Nobelprijs winnaars tezamen op het podium: van links naar rechts: prof. Herman Staudinger Duitsland), prof. A. Crebs Engeland1, prof. Fr. Lipmann (Ver. Staten) en prof. F. Zcrnike Nederland (A.N.P, telefoto) Woedende toeschouwers sleurden drie jonge communisten van hun plaatsen in de aula van de universiteit van Oslo, toen zij leuzen schreeuwden en pamfletten uitstrooiden toen generaal George Catlett Marshall gisteren de Nobelprijs voor de vrede (1953) in ontvangst nam. De politic ontfermde zich over bet drietal toen het uit de zaal gewerkt was en stelde hen in arrest wegens ordeverstoring. In het gemeenteziekenhuis te Dor drecht is Donderdag overleden mevr. VisehZeyiemaker te Rotterdam, die Zondagmiddag bij' de autobotsing op de Rijksweg te Hardinxveld ernstig werd,gewond. Dit ongeluk heeft nu dus vijf slachtoffers gekost. Alle vier in zittenden van de Austin, de echtparen Visch en Zeyiemaker, lieten het leven. Thans verkeren geen slachtoffers meer j in levensgevaar. fom halfvijf kondigde in. het Concertgebouw te Stockholm de komst van de Zweedse Koninklijke familie aan: het plechtige begin van de uitreiking der Nobelprijzen. Enkele minuten later traden de prijswin naars binnen. Na de begroetingsrede van de president der Nobelstichting, Birger Ekeberg, gaven Zweedse geleerden een uiteenzetting van de- verdiensten der be kroonden. De Nederlandse prijswinnaar, prof. dr. Zeraike te Groningen, was het eerst aan de beurt. Prof, Erik Hulthen van de Zweedse Kon. Academie van Wetenschappen heeft in zün toespraak de grote verdiensten geschetst van prof. Zernike's uitvinding van de phase con trast-microscoop. Om halftwaalf gistermorgen vond voor de prijswinnaars een „generale repetitie" plaats van' de plechtigheden van 's mid dags. Vele bekroonden lachen er om, wanneer zij er voor het eerst van horen, maar spoedig zien zij het als een ernstige zaak, wanneer zij zich realisereii dat bij de uitreiking ;der prijzen de belangstel ling van een "groot deel der wereld op Stockholm is gericht; de bekroonden tre den voor de Zweedse koninklijke familie, het Zweedse parlement;'de diplomatieke vertegenwoordigers van talrijke landen en de bloem van de Zweedse culturele en wetenschappelijke wereld. Koning Gustaaf Adolf werd in het Concertgebouw vergezeld door koningin Louise; zijn brcer prins Wilhelm en diens zoon Bertil; prinses Sibylla, gemalin vaD wijlen prins Gustaaf Adolf, en de 18-jarige prinses Margaretha Sibylla, die voor het eerst de plechtige uitreiking der prijzen meemaakte. Piof. Hulthen zeide in zijn rede t.g.v. de uitreiking ven de Nobelprijs voor na tuurkunde 1953 aan prof. Zernike o.m„ dat het zeer opmerkelijk is, wanneer thans een Nobelprijs toegekend wordt voor bij dragen In de klassieke physica: men moet teruggaan tot de allereerste Nobelprijzen om een aequivalent le vinden. Voorts noemde hij elke verbetering, waardoor hel oog meer kan waarnemen van de micro- cosmos een mogelijkheid lot hel maken van grote «ordering»® in de natuur wetenschappen, medicijnen en de tech nische wetenschappen. Q Zie. verder pagina 3. inzittende heeft verklaard dat. M. !op de rechterrijbaan van-de verkeersweg had gelegen. Dc bestuurder had geen kans meergezien M. te'ontwijken. Een dokter constateerde dat M. was overleden. De politie heeft de zaak in onderzoek. Bondsdag vraagt Grote Vier om hereniging De Westduitse Bondsdag heeft gisteren met algemene stemmen een resolutie aangenomen, die de «regering, opdraagt ter gelegenheid van! de conferentie, van de Grote Vier, aan te dringen op het herstel van de Duitse eenheid in vrede en vrijheid. (Van onzeHaagse .redacteur.). 8êr tam-tt»dingt-::'.dl .ard .het^ineest^if«4redKenrhebbenMjdeiB,,zlju böföék jtaiAEthlopiëI» )de suikeronder neming van de HVA.Daar bouwen-Ne derlanders ónder moeilijke omstandighe den Iets groots .op, zo vertelde Z.K.K. gistermiddag tijdens een-persconferentie waarin -hijimédedélihgen deedoverzijn jongste reis. -De Keizer van Ethiopië heeft reeds enkele malen een bezoek a-an de onderneming- gébracht. Volgend jaar begint men er met de eerste oogst en; er werken circa drie duizend arbeidskrach ten. Prins Bemhard zei dat deindividu ele Nederlandse emigranten-; niet yeel kans van slagen', hebben in .Ethiopië maar dat - Nederlandse ondernemingen die in ïtaat en bereidzijn de nodige Investe ringen te doen er behoorlijke mogelijk- heder hebben. Een groep Nederlanders stelt, daar; naar op het ogenblik met steun en me dewerking. van de regering van Ethio pië een onderzoek in. De Prins heeft, het aanbod gedaan Ethiopiërs in Nederland voor de landbouw op" te leiden. Ook heeft hij gewezen op de Nederlandse ervaring op het gebied vanhavenaanleg en we gen- en bruggenbouw"; Voorts is gespro- Té middernacht is in'Italiëeen 'M- Hursstaking van, het rijkspersoneel begonnen, waardoor het- spoorwegver keer tot stilstand gekomen is en de telefoon- en telegraafverbindingen be; dreigd worden. Ondanks f de scheuring, dieenkele kleine anti-communistische vakver enigingen te elfder ure in de gelede ren veroorzaakt hébben, begonnen de gevolgen van de staking onmiddellijk voelbaar te worden, Op het centrale station te Rome kwam het treinverkeer töt staan. Sinds .anderhalf uhr vóór middernacht waren er al. geen treinen meer ver trokken of aangekomen. Deze eerste van twee grote lande lijke stakingen omvat de spoorweg arbeiders, staatsambtenaren en het onderwijzend personeel en zal 24 uur duren. Een tweede staking van alle in dustrie-arbeiders zal op 15 December gehouden worden. Deze staking zal Italië nog meer kosten dan de eerste. Alle vakbonden, communistische en niet-communistische, nemen aan de stakingen deel. Het doel van de manifestatie van de arbeiders is de eisen betreffende loonsverhogingen en nieuwe arbeids contracten kracht bij te zetten. De staatsambtenaren staken boven dien ter verdediging van hun sta kingsrecht, want de regering heeft te kennen gegeven dat overheidsperso neel dat aan de stakingsoproep gehoor geeft, gestraft zal worden.' De regeringspogingen om het per soneel aan het werk-te houden heb ben gefaald. In de voornaamste Italiaanse stations De „Stratocruiser", waarmee Chur- chiir en premier Laniel uit Bermuda naar Europa terugkeerden, is van ochtend te Londen aangekomen. Met hetzelfde toestel reist Laniel door naar Parijs.- y.- y zaten buitenlandse toeristen, mistroostig op-hun koffers. Anderen waren gestrand in treinen, die bü het ingaan van de staking op doodspoor waren gezet. De regering organiseerde met behulp, van autobussen en. vrachtauto's van het leger en van particulieren diensten tus-, sen de voornaamste steden. De lücht- vérbindingen tussen Rome en de'belang rijkste plaatsen in .het Noorden en het Zuiden werden uitgebreid. Ook zijn vrijwel alle PTT-ambtenaren niet op hun werk verschenen. Het 'inter communale telefoonverkeer lag stil en de post werd niet" bezorgd. D« communistische onderhandelaars le Psnmoendjon hebben Donderdag opnieuw hei voonlel ran de Verenigde Naties, om eenpolitieke conferentie over Korea ie Genêve bijeen te'roepen, met Rusland als „partij" verworpen. Vanochtend is er in - Dordrecht een tragisch,ongeval gebeurd, dat aan de-44- jarige Dordtenaar J. Gierman, werk zaam bij de N.V. Aanneming Mij. v.h. P. A, van Wynen, het leven heeft gekost. Bij werkzaamheden aan de Merwedeha- ven bij de Centrale was op een bepaald ogenblik nodig, dat een tussen twee meerpalen aangebrachte dwarsbalk weg geslagen zou worden. De heer Gierman had zien met dit werk belast. Toen hij de dwarsbalk verwijderd had. schoten de palen door de speling, die er ontstond naar elkaar toe. De heer Gierman kon niet vlug genoeg terugtrekken en ge raakte met zijn hoofd tussen de palen bekneld. Hij was v-rijwe. op slag dood. De overledene laat. behalve zijn echt genote, vijf kinderen achter. ken over Nederlandse medewerkmfeaangs!^ de luchtkartering, ;waarvoor echteryhogy';" financiëlemoeilijkheden .opgelost! ;moë-: ten worden.-s y, Het transport- en huizenprrbleémistaat; op/het ogenblik'in .EtMopië.,op.ibët: ëer-,J ,stéf:plan-Voorv,de'v;:ópinssing;.daarvah,: i'r AIw-'él'ë-*mi vAyvR '.Sfnvv - cl'esttswlAÜA voldoende huizen;:gebqhwdje'n£Wègèrif;ë®g spoorweBen'aahgelegd.rijn"'.kah'het>lancE5,,VKj.( 'rieh-.vëxder-'«ontwikkelen* :.Hett-hééftyw!el^|«, nig zin-ide; "véle-'delfStóKeni^'diéfdéfhö^SiW demi volgcns' deskundigen beyat^pHtey'sy sporen en -te ontginnen; zolang',er' voldMhde.trahs'pörtfinogelijkheid-.is.TrihsJj'^ïlIjpS, Bernhardvertelde: verder dat dé ;Negus'".'y sympathiek staat tegenover de Westersey* wereld. Hij legtéchter een grote "tact; en voorzichtigheid aan-dé dag'bij lhëtAyyyV:;«,» Invoeren van moderne ideeën en metho-i'bfrxf; den uit Amerika* en Wést-Europai/ Nog'iy^J niet alle. lagen derbe volking - zijndaar rijp- voor.- -Bij :de-;'bevóUühg>::zeH?£was"^ft|S| Prins Bernhard de grote leergierigheid opgevallen alsmede de drang, die-.er.; y'fjv heerst om- het geld dat men:verdienty-il direct te gebruiken voorhet:verhogen y'ygR: van-de levensstandaard door,.het;:kopën5^i|S"! van betere kleding en gebruiksartikelen S en het bouwen Van betere;woningen;, merkelijk noemde de .Prins ook de-hui- i.yy.-i.v- tengewone intelligentie en békwaamheid van de topfiguren in Ethiopië., Ook had vy;K hij geconstateerd dat er -vrij; veel iltaUa^WS®! nen leven maar dat er bij de bevolking !i£-!;i practisch geen haatgevoelens .te. be'spéui||plS ren zijn. g"Cv' „Nooit uitgenodigd?# De Prins was erg'verheugd dat zijn -y'.-y, arts hem op hetlaatsteogenblik had ",J toegestaan de reis te maken. Tijdens'eet, deel van het bezoek had hij rich n(etftS;i£p erg goed gevoeld' maar hij zeide beter te zijn teruggekomen. Op.de vraag vnn de correspondent van een Indbnerisch^y^y blad of Prins Bernhard niet het voorne-'- men heeft ook eens een goodwiU-reis y'-yS naar- Indonesië te makeir' teneinde; de vele moeilijkheden die. er nog rijn; dich;;ïS;fS5y' ter bij een oplossing te brengen,'zeide.y-Js,' Z.K.H.: „Ik kan daarop maar een' ant- -".i'yTj woordgeven. Ik ben nog nooit uitge-«®®6 nodigd." i.r.'.f tsm- Gemeente-ontvanger van Diemen oneervol ontslagen De gemeenteraad van -Diemen heeft met algemene .stemmen besloten de ge meente-ontvanger, de heer P. Th. A. W„ die wegens frauduleuze handelingen ver oordeeld Is tot een gevangenisstraf van twee jaar,: met ingang'van heden, on eervol; te -ontslaan, v* Z.KJI. Prins Bemhard heeft Donder-V. dagmiddag voor binnen- ah'buitenland se journalisten te Den Haag het een en ander verteld over zijn reis naar Ethiopië. Gearresteerde schrijver tegen Borgstelling vrijgelaten De rechter-commissaris te Amsterdam?:-' deelt ter- zake van de; arrestatie- vanïaëï» Nederlandse scha-yver J. L, bij diens!# terugkeer uit Indonesië aan boord van' de- „WÜ3ein Ruys" mede, dat de' schrü- ver in afwachtingvan het verdere on-H' derzoek tegen borgstelling is vry'gelatën'Sg Het staat nog geenszins vast.' dat enig y strafbaar feit-is gepleegd-y "00IÈ 0- j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1