1 Verkeerde trein Consternatie in Londen van 1 OOK BONN ZIET HET ALS EEN ULTIMATUM - Standaard-ammunitie voor kleine wapens Taak van Ned. militaire missie officieel beëindigd „Europa-Tours" dupeerde vacantiegangers Altijd nog roet ifa, - mm „Je durft niet GEVAARLIJKE WEDDENSCHAP IN FRIES DORP NAVO-conferentie Motie-Bommer werd verworpen „ojmiSÜAG 16 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 264» Weerbericht Minister onder struikgewas Delbos candidaat Moordenaar Trotsky blijft in de gevangenis Gouverneur Van Baal naar Nederland Melkbezorging óp de Kerstdagen Keissommen verduisterd Een jaar geëist tegen directeur Regent van O.-Atjeh geeft zich over AUTO TE WATER GEREDEN Dodelij k ongèYal^||i ,-te Rotterdam x p m .1' i®liéfacuhëit: te Teheran 'Z „Dit is het einde van het verdrag", zo verklaarde gisteravond volgens Reuter een van de hoogste Franse autoriteiten, die verant woordelijk zijn voor het opstellen van het EDG-verdrag, over Dulles' dreigement, dat de Verenigde Staten hun politiek zullen'herzien als het Europese legerplan wordt verworpen. „Een grove diploma tieke fout", zo luidt volgens de „New York Times" het oordeel van een aantal Franse voorstanders van de EDG. De meest gehoorde mening in Parijs is, dat Dulles mét zijn krasse waarschuwing het Europese legerplan eigenlijk heeft getorpedeerd. Frambozen bloeiden voor tweede maal Vijf landen Ir. Staf Uitwijzing van Nederlander uit Ver. Staten PHOENIX sas Bestuurder verdronken Gisteravond kwart over zeven is dé;»43-r jarige J. van der. Poel uit Zoeterwoudpi.; met een bestelauto'te water gereden eh»» verdronken.: i een vriendend; die voor U „gfM Houd de vele prettige uren, die Trouw-U'biedt, j J-' niei voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit' cn' geeï-haar aan Uw' vriend of kennis, die volgens U bet meest voor een abonnement op Trouw iu aaumërking kómt. Een dubbele vriendendienst. bewijst er zowel Uw vrienden als Üw lijfblad een weldaad mee. gratis tot 31 December t Ups Éll Hemf Sotterdem: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3010.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per -week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNWG en Mr K. VAN HOUTEN "Weersverwachting tot Donderdagavond: IETS KOUDER Droog weer met opklaringen, maar hier en daar tijdelijk nevel of mist. Zwakke tot matige Oostelijke* wind. Iets lagere temperaturen met nachtvorst In het;| Oosten van het land. - 'JJ'JJ: <j> Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN de Memorie van Antwoord over de begroting van Landbouw zegt minister Mansholt met betrekking tot de Landbouwwinterschool-kwestie in de Noordoostpolder o.m. het volgende: „Het overleg heeft niet tot een be vredigend resultaat geleid en een groep van belanghebbenden, welke nagenoeg even groot is als die. welke een Protestants-Christelijke school wil stichten (lees: „gesticht heeft", Red. Trouw), dringt aan op een Rijksschool. De ondergetekende blijft dan ook van mening, dat in het belang van het landbouwonderwijs en van de ontwikkeling van de ge meenschap in de Noordoost polderde stichting van een Rijks school aldaar de voorkeur verdient, t enz ij de belanghebbende groepen alsnog tot overeen stemming zouden kunnen komen ten aanzien van de grondslagen der nieuwe school- (spatiëring van ons)., Hoe wel erkennende, dat de omstandig heden met betrekking tot een middel bare landbouwschool inFriesland enigszins anders liggen, geeft de over eenstemming, die aldaar zojuist werd bereikt, de ondergetekende hoop, dat dit ook van de zoveel kleinere polderl gemeenschap mogelijk zal blijken". dit citaat uit de Memorie van Antwoord blijkt „overduidelijk, dat wij hier te maken hebben met een toeleg, die volstrekt onaanvaardbaar li en waartegen van meet af krachtig positie moet worden gekozen. Deze zaak is ook niet meer een speciale Nooroostpolder-kwestie. We hebben op 4 December ƒ:1. in verband met de Friese school ook-reeds gewezen op gevaarlijke elementen in de' daar ge vallen beslissing. We hebben toen ge wezen op het geval-Briimmen, dat mis was. We' zouden er nu het geval van een landbouwhuishoudschool in Haamstede aan toe kunnen voegen. Maar nu'blijkt, dat de minister van het Friese geval een breekijzer wil maken om de grondslag van de school in de Nobrdoostpolder los te wrikken. Dat dit mogelijk is, -doet ons zien-dat wjj al -deze gevallen'het'-Friese incluis in hun onderlinge samen hang moeten zien. En dan. komen wij- tot de conclusie, dat hier:één ontwik heling aan het ontstaan »is, die ondanks alleigóede elementen,'dié'- men er poogt, in te brengen of er in poogt te handhaven, ,in feite een aanslag be tekent op de structuur en het wezen van ons onderwijsstelsel. - TjWANT. wat wil; dè .minister k:. De minister wil gebruik maken' van zijn bevoegdheid oir.- scholen voor •ubiidie in aanmerking te-breng en: en- rijksscholen te stichten,om als het wara met de-' stok achter de deur de mensen te verplichten bijzondere scholen te stichten .niet een grondslag, dié.naar' zjjn smaak is, of althans, die voor hem,en zijn geestverwanten aan vaardbaar is. en waarbij hieraan moet worden voldaan dat de school voor h eel di g emeensebap bruik- baar is. JJ'jJ .Meri diem te bedenken, dat dit geen «rider schooltype is dan dat waartegen de hele schoolstrijd heeft gegaan. Dat schooltype werd hierdoor geken merkt, dat het moest, zyn: „de school vóór heel de natie", gedragen door een opvatting van het Christendom, die door Thorbecke werd aangeduid als„het Christendom ;boven geloofs verdeeldheid", waarvoor dan met be trekking tot de openbare school de uitdrukking, "dat - werdopgeleid„tót alle Christelijke .en. maatschappelijke deugden" werd misbruikt. -Wat minister Mansholt wil is een dergelijkesoort school introduceren op het gebied van het landbouwonderwijs, tventueel zelfsals bij zondere school. Hü' is dan bereid .tot .vergaande toricessies op het gebied van' grond slag-formuleringen. Want hij vindt de Friese''grondslag blijkbaar. een,»,-,.*den tót.hoop.- De - ervaring elders leert, datmen vaak op hét gebied van grondslag-for muleringen helemaal niet zo ver wil gaan; Zie Brummen. Zie ook Haam stede, 'waar alleen maar wordt .gespro ken" van een „Protestants-Christelijke :geest!V: -Maar In-dit stadium wil men even tueel wel- veel strakkere- formules aanvaarden,'"kennelijk omdat men Hoopt /of verwacht, dat de, natuur der school, de school „voor de gemeen schap" sterker zal blijken dan haar teer, de „grondslag".,: Wii zijn hiermee dus op een verkeer de weg. Het', is de weg van de door braak. En wij moeten ons wel bewust 'zijn dat deze weg mogelijk gemaakt wordt doordat onze eigen mensen tre den ih, een overleg en in een compro mis met organisaties, die wezenlijk de Christelijke school niet willen en niet- kunnen willen. Aan déze ontwikkeling moeten wij niet meewerken, We kunnen ons in denken, dat men in Friesland van oordeel is, dat men de zaak daar goed gefundeerd heeft en dat hetschoolschip voor goede principiële ankers ligt. Het is heel we! mogelijk, dat die_ school daar ook inderdaad een Christeiiike school blijkt en blijft. Maar wanneer men ziet voor welk streven deze school nu als locomotief wordt gebruikt, dan moet toch gezegd worden: Vrienden, deze trein nesien wij niet. -' Wij willen de zaak dus thans iets scherper stellen, dan wij het in ons artikel van 4, December deden. Yvon Delbos is met algemene stemmen door de: radicaal-socialistische fractie aangewezen als candidaat voor. het pre sidentschap. De fractie der volksrepublikemen heeft .t gevraagd candidaat te willen Bidault» heeft nog niet beslist. H 'Z', V/ a Deze foto toont één van de Egyptische ministers, die reeds hun opleiding in de onlangs opgerichte Nationale Garde •hebben ontvangenDeze Ntttionale Gard e, waarin alle Egyptchareit dienst kunnennemètf, hetgeen ih 'geval van oorlog goed te pas .kan komen, is ver plicht gesteld Ivo orde Egyptische ministers. Sheikhi Hassan El Bukouri, hóófd 'van hel ministerie van Sociale Zaken voor Moslems, verborgen inhét struikgewas, wachtend op de „vijand", die hem zoit willen verschalken* .Té.-Jèhéran :zal 'èen olië-iaculteit wor den -opgericht,-1 waar oliedeskundigen zul len worden 'opgeleid Buitenlandse tech nici zuljen worden/aangezocht om onder- wils té, géven. Velen in Frankrijk hebben volgens de New Vork Times de waarschuwing opgevat als een ultimatum voor de presidentsverkiezingen, waarbij de Eu ropese politiek de doorslag kan geven. Voorstanders van het Europese leger plan voorspellen dat dit nieuwe teken van Amerikaanse druk op Frankrijk de tegenstanders dewind in de zeilen zal geven. Een Frans blad noemde Dulles „een Amerikaanse Bismarck". De nfeeste Franse commentatoren brachten de waarschuwing van Dulles in verband met de toenemende oppo sitie in het Amerikaanse Congres tegen hulp-aan Europa. Generaal de Montsabert, lid van de Franse Nationale-Vergadering, en voor malig volgeling van De Gaulle, zeide: „De Franse Nationale Vegradering moet, i.v.m. deze verklaring, in de loop van de volgende week een debat over de buitenlandse politiek eisen. Het is niet mogelijk dat het Franse parlement niet een plechtig protest uit tegen de woorden, gebruikt door een vertegenwoordiger ener bevriende mo gendheid, woorden, waarbij er geen rekening mede schijnt te zijn gehouden dat Frankrijk een souvereine staat is en die de indruk wekken dat Fransen en Duitsers 'gelijkelijk als" oorlogssto kers worden beschouwd. - In. Westduitse regerings- en oppositie- kringen was men 't ér over eens, dat dg 'uitlating van Dulles eigenlijk eèn ultimatum aan het adres' van Frankrijk was f:"1.*»» Enkele regeringspersonen noemden het optreden van Dulles „shocktherapie", maar mén vreesde "wel, dat het op ceri verkeerd OgenbEk''wasgekomenen-'dat het een 'averechtse uitwerking zal heb ben.— i'r" In Britse diplomatieke kringen te Londen heerst ernstige bezorgdheid over deernstige meningsverschillen tus sen Frankrijk en.de Verenigde Staten. Tegenover Dulles' dreigement staat na melijk de waarschuwing van de Fran se minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, dat als de E.D.G. geen tegen wicht en garantie van buitenaf krijgt, het plan misschien opgegeven en ver vangen zal worden door de nationale politiek uit het verleden Men ziet in Londen gevaren - opdoemen voor een ernstige breuk in het Westelijke bond genootschap. In Washington hebben republikeinse en democratische senatoren Dulles' ver klaring toegejuicht. (Van ónze ^correspondent) De kweker S. X. Reiffers. uit Lopper sum. heeft"op de groenten- en fruitmarkt te \Loppersum 454 kg trambozen aange voerd 'die afkomstig waren van in,zijn tuin staande struiken, die voor de twee de keer dit jaar', hebben gebloeid. Dé frambozen brachten 1,52 per kg op. De vierling hit het gezin Kiffers te Zwolle is nu tien jaar. Het viertal heeft pas een piano gekregen, tcaarvoor grote belangstelling bestaal. 'De jeugdige landarbeider' J. S. te Ferwoude (Fr.) ging op 15 October jl. maar al te graag in op een wedden schap, om daardoor in het bezit van sigaretten té komen Die zou bij krijgen, als hij de bok, die een hoogspannings kabel droeg, durfde door te zagen. In de nacht van 16 op 17 October, toen heel het dorp in diepe rust lag, trok de jongen met bijl en zaag naar buiten en het scheelde maar een haar, of de kabel was naar beneden gekomen met alle ernstige gevolgen: - daaraan verbonden. Dank zij de bladstille nacht bleet het wankele gevaarte staan, want de jongen was er als een haas vandoor gegaan,» De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. Beyen, heeft Dinsdagavond naar aanleiding van de rapporten over 1953, die tijdens de huidige zitting" van d Noordatlantische Raad zijn bestudeerd, verklaard, dat de N.A.V.O. in het afgelopen jaar een heel eind is opgeschoten, en dat deze vooruitgang er toé heeft geleid dat de organisatie van het stadium van opbouw in dat van consolidatie is gekomen. De Maandag door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, afgelegde verklaring noemde minister Beyen „heel be langrijk en heel duidelijk, hoewel zij voor diegenen die de stemming in Amerika kennen op zichzelf geen verrassing inhield". De Nederlandse minister sprak Dins dagmiddag berichten in-de Parijse pers van Dinsdag,: die hem in de mond had dén gelegd dat hét volgens hem zo goed was geweest, dat Dulles het de Fran sen nu eens flink verteld had, catego risch tegen. De Noordatlantische Raad héeit ,zich Dinsdag voornamelijk bezig gehouden met de bespreking van het,jaaroverzicht 1953, en het ontwerp, voor het. jaarover zicht 1954. Uit eerstgenoemd rapport bleek, dat de 14 landen van de NAVO gezamenlijk 65'/4 milliard dollar voor hun: verdediging hebben uitgegeven.. Dit is bijna 10 pet. meer dan verleden jaar en 3% keer het bedrag van 1949, het jaar. dat onmiddellijk voorafging aan het begin .van de opbouw der NAVO. Van dit totale bedrag werd de tegenwaarde, van 11,6 milliard dollar door de Europe se landen van de NAVO uitgegeven. De waarde van de militaire, benodigdheden, dié onder de- Amerikaanse en Canadese hulpprogramma's naar Europa werden gezonden, steeg van 2.1 milliard dollar in 1952 tot tussen de drie en vier mil liard in 1953. De specificatie van de defensie uitga ven der afzonderlijke landen geeft voor Nederland een toeneming aan van 580.000,000 gulden in 1949 tot resp. 901 millioen in 1950, 1060. milliard in 1951, 1253 milliard in 1952 en 1856 milliard in 1953. Anderzijds verloopt de lijn van de eco nomische en defensiesteun die Neder land van de Ver. Staten heeit ontvangen van "778,000.000 gulden in 1949 en 1,078.000.000 gulden in 1950 in sterk da lende richting, namelijk tot 567.000,000 in 1952, 325.000.000 in 1952, en 95,000.000 in 1953. De Noordatlantische Raad kon Dins dag eindelijk, na onderhandelingen die ongeveer twee jaar hebben geduurd, aankondigen, dat 5 van de 11 NAVO- ianden nu bereid zijn, het nieuwe lich te patroon van 7:62 mm of standaard- ammunitie voor kleine wapens te aan vaarden. Deze vijf lauden zijn Enge land, Frankrijk, de Ver, Staten, Bel gië en Canada, Hetzelfde kaliber (maar niet hetzelfde type patroon) wordt reeds gebruikt in acht van de veertien landen waaronder Nederland. Er wordt nu nóg onderhandeld over de aanvaardingvan eenstandaardty pe geweer, waarvoor een geweer van Belgisch maaksel bijzonder in aan merking schijnt te komen: maar tot Dinsdagavond was daaromtrent nog geen overeenstemming bereikt. De Amerikaanse minister van Defen sie, Wilson,-die tot de sprekers van Dins dag behoorde, hééft ha zijn rede aange kondigd, dat 'de Amerikaanse regering het congres zal verzoeken, de zg wet- MacMahon zodanig te "amenderen dat de Ver. Staten hun bondgenoten 'in de NAVO de nodige inlichtingen'kunnen gé ven omtrent het gebruik van nieuwe wapens, met inbegrip van atoomwapens. Genoemde wet maakt dit op het ogen blik namelijk onmogelijk. Wilson beloof de de Raad voor 1954 meer militaire vliegtuigen, vooral van. de nieuwste ty pen. ;:.v; De Nederlandse minister van Oorlog, ir Staf. heeft Dinsdag bij hét debat in de Noordatlantische- Raad de aandacht van de ministers gevraagd voor het pro bleem van de jaarlijks terugkerende kosten van het defensieapparaat der NAVO. Minister Staf wees er op, dat, nu de periode van opbouw grotendeels voorbij is, bij de thans beginnende stabi lisering van het apparaat de bestudering van de omvang en de financiering van de kosten - een onmiddellijke noodzake lijkheid is geworden. Attachés van het Opperste Gerechts hof hebben vandaag meegedeeld, dat Jacques Mornard die in Mexico City we gens moord op Leon Trotsky, een der leiders Van de Bolsjewistische revolutie, in de gevangenis zal moeten blijven in verband met het feit dat hij bijna tien jaar geleden in hoger beroep is geghan. Theoretisch zou Monard 20 December a.s. op erewoord vrijgelaten kunnen wor den omdat hij op die datum twee derde van zijn straftijd heeft uitgezeten. Volgens de attachés echter is het be roep, dat indertijd te zijnen behoeve werd ingediend nooit in behandeling gekomen. Vclgens de Mexicaanse wet moet de sta tus van een gevangene, zolang er een beroep aanhangig is, ongewijzigd blijven. De Amerikaanse regering heeft giste ren de deportatie naar Nederland gelast van de 22-jarige Haarlemmer A. Doom- bosch, 'dié voor studiedoeleinden op ille gale wijze de Ver, Staten binnengeko men was; 1 - Doombosch droste op. 28 Januari te New Orleans van zijn schip-en woonde bij een boerenfamilie in de buurt van Rockton (Illinois) tot dat hij is Septem ber -door. immigratie-ambtenaren gear resteerd werd. De taak.'i.van de-.Nederlandse -JVtili- Jaire Missiei^-iWaensd^gochténd offi-' -lcëel'-:beëiMigd^ÖÖasird:"":tijdëns'' 'een' plechtigheid in Indonesische ministerie van Defensie. De plechtigheid werd o.a. bijgewoond door de chef-staf van de luchtmacht, Aircommodore- Surya- darma, de chef-staf van dé zeemacht, kolonel Subiakto en door de waarne mend hoge commissaris van Neder laridin Indonesië, mr G. E. Baron van Ittersum. De minister» van Defensie, Iwa Kusumasumantri, overhandigde als blijk van dank en waardering van de Indonesische regering; aan het hoofd van de Nederlandse militaire missies voor elk der onderdelen van dc weer macht drie maquettes. Het. hoofd van de i Nederlandse missie, kolonel-vlie ger-waarnemer. H. A. Maurenbrechter sprak' het vertrouwen uit, dat de In donesische strijdkrachten zullen voort- Advertemte HALFWEG TEL- K 2907-341 De gouverneur van Nieuw-Guinea, dr J. E. van Baal, is hedenmorgen oer vliegtuig uit Hollandia vertrokken. Met hem reizen de directeur van financiën, de heer J. G. Rozenboom. en het hoofd Algemene personele Zaken. Zij worden 18 December op Schiphol verwacht. Het doel van hun bezoek is met de mi nister besprekingen te voeren over. de Nieuw-Guineabegroting 1954, beneven' over de kwestie betreffende de positie van de ambtenaren. Het gezelschap zal omstreeks half Januari naar Nieuw- Guinea terugkeren. gaan op de* ingeslagen. weg en zich op de.'juistè;: wqzè -zullen- ontwikkelen. Verdér zeide hij te vertrouwen,- -dat het ontvangen aandenken zal "uitgroei- én tot een symbool voor een goede sa menwerking tussen Nederland en 11- donesië in de toekomst. V ;V:" Hij 'bracht persoonlijk dank aan .de. secretaris-generaal van het ministerie van Defensie" en aan de Indonesische burgerbevolking voor de betoonde medewerk en voor de goede samen werking. - toen .hijboven zich een knetterend vuurwerk hoorde.- De Leeuwarder politierechter strafte de jongen met vier - maanden gevange nisstraf, waarvan dehelft voorwaarde lijk, maar Maandag moest de boer bü wie-de: jonge arbeider inwoonde, voor de politierechter- verschijnen.omdat uit de verklaringen van de dader-was ge bleken,, dat de schuld in feite bij'de landbouwer zou- schuilen.-- i - Geen verbod De landbouwer verklaarde, .dat hij de weddenschap had aangegaan, maar déze eenvoudig als een grap had";.bedoeld, want hij kon niét 'vermoeden, dat de jongen inderdaad dit uiterstgevaarlijk werk. zou opknappen. Toen hem. des avonds bij het: eten bleek? dat de jongen er op zinspeelde? door te. zeggen: -„Er gebeuren vannacht, rare dingen," heeft hfj hem duidelijk gemaakt daarlniet: van gediend té zijn.': -De officier; van Justitie kwam tot de conclusie,,, dat, bewezen moét worden geacht het voorwaardelijk; opzet,'» door dat verdachte heeft nagelaten een'-.vol-. strektverbod te -.geven. De eisluidde 100 boete*of 25 dagen hechtenis. M:>*P .r- Het Bedrijfschap-Ivoor Zuivel hééft»:in hetbelang van een goede .melkvoorzie- ning van de. consumenten - bepaald; dat tenminste op één van de. beide Kerstda gen de melkbezorging". op de gebruike lijke wijze .moet -geschieden. l De regent va* Oost-Atjeh, Zami Bakri, die sinds het uitbreken van de ordeverstoringen in Atjeh verdwenen was en van wie vermoed werd, dat hij zich had aangesloten bij de bende van Daud Beurèüh, heeft zich Vrijdag met zjjn gezin en zijn chauffeur aan het Indonesisch leger overgegeven. Hij verklaarde dat hij gedwongen was ge worden zich onder de opstandelingen te scharen Jk had reen kapitaal achter me, toch wilde ik internationale reizen or ganiseren, omdat' ik géhoord had, dat er veel geldverdiend werd. Ik wil hier mijn spjjt betuigen, dat ik vacan tiegangers gedupeerd heb. Ik.erken, dat ik schromelijk hen tekort geschoten", aldus verklaarde hedenmorgen de ex- directeur van het inmiddels verdwenen hoofdstedelijke reisbureau „Europa- Tours".- De officier eiste tegen deze 50-jarige directeur, die zich voor de rechtbank inzake- verduistering en oplichting van totaal f 3500 aan reissommen van vacantiegangers had te verantwoorden, een gevangenisstraf van' eèn jaar. In deze zaak, die te Amsterdam dien de had het O.M. drie ontgoochelde vacantiegangers als getuigen opgeroe pen, die vertelden hoe zij hun geld betaald hadden, doch nimmer in de touringcar naar Palma op Mallorca het reisdoel hadden gezeten. De president, mr. F. Tabingh Suer- mondt hoorde eerst een vrouwelijke kantoorbediende, de 29-jarige mej. W. M., die vóór de veertiendaagse reis naar Spanje in totaal f 406 bad be taald. Zij had zelfs een brief gehad, waarin haar verzocht werd met spoed het restant van de reissom te voldoen. Toen zij bericht kreeg, dat de reis tot September was uitgesteld men zou einde Augustus vertrekken kreeg ze argwaan. Ik ben onmiddellijk naar het bureau aan het J. W. Brouwersplein gegaan en heb daar de hele Vrijdag avond gewacht, maar de directeur iiet zich niet zien, aldus deze getuige, die geen gulden van haar opgespaarde va- cantiegeld heeft teruggezien. Een 43-jarige caféhouder uit Amster dam-Oost had namens zijn drie mede reizigers voor de Spaanse reis l 1100 betaald. Ook hij was gemaand, toen het bedrag nog niet volledig betaald was. De verdachte gaf een sober relaas van de trieste voorgeschiedenis. Zijn bureau, dat service verleende aan buitenlanders, die Nederland kwamen bezoeken, schak.: '-e hij in 1952 om voor buitenlandse reizen. Hij zette de zaak te groot op, begon met een schuld van ƒ.3000 (reclame, publiciteit) en zag deze schuld uitgroeien tot 12 a 14.000. Hij nam op zijn kantoor drie meisjes in dienst doch de zaken gingen niet en hij moest ;reis na reis afgelasten. Ver- dachte erkende, dat hij steeds het ene gat met het andere had gestopt. De raadsman,' mr. R. W. Asser, zette i uiteen dat zijn cliënt steeds correct is geweest, zijn boekhouding was keurig in-orde en heeft al het mogelijke ge daan om de bewuste reis té laten door gaan, Er was namelijk sprake, van een balletgroep, die naar Spanje ging. Op de heenreis mee te nemen in de bus. Pleiter wees voorts op de ruim drie maanden voorarrest, die' deze ex-direc teur— die vele beroepen gehad, heeft achter de rug heeft 'en vroeg een straf, gelijk aan deze periode. Uitspraak 30 December. DE heer Foster Dulles pleegt geen blad voor de mond te nemen.; Maar de ongezouten wijze, waarop-hij nu in Parijs de Fransen de les ge lezen heeft, spant toch wel de kroon'.- Wij weten niet, wat er zich daar in Parijs precies afspeelt binnens kamers. Maar dat de zaak van de. Atlantische en Europese verdediging op het ogenblik scheef ligt, is duidelijk.- En" dat het als altijd weer Frankrijk is, dat roet in het» eten werpt; is even zeer duidelijk. En dat de Amerikanen daar genoeg van'hebben ook. Wij hopen nu maar dat de Fransen- inbinden en dat-kan alleen wanneer» de rest der NATO-landen zich onder» geen beding door de Franse onwil laten intimideren. 'vV» De .Tweede-Kamer heeft gistermiddag - gestemd over de motie, welke de heeri' Bommer (Arb.) gisteren bij zijn interpel,. latte..- naar aanleiding van de .circulaire,- aan de gemeentebesturen betreffende de huurverhoging van na de 'oorlog ge bouwde woningen heeft ingediend. De motie werd verworpen met 46 tegeri 28 -- stemmen. (Vóór P.v.d.A.en C.PJI., tegen de andere fracties). De heer Van der Poel reed óver dé(Xel-,:. muiderdijk in de richting Aalsmeer en.» isvermoedelijktengevolge van. de. mist,; ter hoogte van de Leimuiderbrus^fge-;»' meente Haarlemmermeer)' .in:deBfagf-i- vaart gereden. V ri Het slachtoffers was gehuwd' én vader; yan lira kinderen. ,J: V f~^s Inhét cziekenlmis;*,Bergweg»: ter-Rótter^Ijggf dam is -gistèrmiddag ./overiedenij'délS^i'Bi?®!' jaxige .G. Gelderblom. die eerder oiride-'- :dag: op "hét Marconipleiii .,werd;,aangeïer:i;:i:. den» door een" autobus,: toen" hij jdstar met zijn fiets reed. Hij liep zwarei ver;:;-, wondin-gen op bijdat ongeluk - enKwas ->'» -ï- De 16-jarige JokCMdarlèveWjCCr^^^^ ving Dinsdag, in de Nieinc-Bexjerlandse£Cjj Kreek onder Oud-Beijerland'JddezeJjj snoek. !Sa:een:-hall:.:uurj .koridénCdè^0Jj~^ jongens,die hierbij staan "met véeDhyjp; moeite de geweldenaar, dieruim 14 'J pond bleek te'; wegen, aan, de te', wegen, krijgen;. Naajn Straat ;vfv_ IK ■V-t ".v-Ct-VwAe i-tr Woonplaats J„ „J wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1953 gratis te ont vangen en zich dan te abonneren Betaling zal geschieden perweek* T per kwartaal- Doorhalen wat niet gewenst wordt, V wordt verzocht deze bon toe ie zenden aan ^Administratie:. „Trouw", iritre de Withstraai 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1