Niet in de haak Minister Beyenantwoordt Tweede Kamer: heeft drie HOOP OP ONTSPANNING .- Het lOO.OÜOste schipjist' 'en te Lobith ingeklaard Proces tegen Beria begint spoedig Het haasje Dulles vertelde niets nieuws Economische I nic H-nclnx MINISTER ZIJLSTRA IS OPTIMISTISCH ATLANTISCHE DEFENSIE WORDT „ATOMISCH" m Sobere plechtigheid bij de R.D.M/ Geheime stukken Maren zoek mg loon- belasting Verklaring van Radio Moskou Beschuldigd van hoogverraad en anti-Sowjet activiteit m NAVO-raad ih Parijs uiteengegaan Atoomwapens voor bondgenoten oorwegsi gaat niet door mm DONDERDAG 17 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2649 Weerbericht Gemeenteraadsverkiezing Stavenisse y H.M. de Koningin zal een Kerstboodschap uitspreken Brits Kon. Paar op de Fidji-eilandën I Dit jaar een nieuw na-oorlogs record Dóde en zwaargewonde Vbij auto -on geval Eisenhower licht toe: Straaljager stortte irr- IJsselmeer S Steun voorj Churchill^ van Labour a een vrSendendi Mk mm r7- ;n-w (Van een onzer verslaggevers) Met een sobere plechtigheid is. vanmorgen'; de Tyloot van de Koninklijke Marine uitgebreid met 'Hr. Ms..-kruiser„De Zeveri Provinciën". Bootsmansgefluit, muziek vande Marinierskapel, het hijsen van vlaggen en een toespraak van de commandant van'het schip omlijstten dit gebeuren,, dat plaats vond nabij het terrein van de Kottérdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam. Nauwelijks een maand geleden stelde H. M. de Koningin bij de werf „Wilton-Fijenoord" het zusterschip, van de Zeven Provinciën", Hr. Ms. kruiser „De Ruyter" ini. dienst en met dit gebeiiren in ge dachten kreeg de indienststelling van vandaag toch reliëf, ondanks de soberheid. Toen zes glazen klonken Koninklijke onderscheidingen -De overname Het oommnniquf bevat t*en enkele Bevredigend resultaat, aldus min. Staf Initiatief van Eisenhower Proces openbaar S«W:§Si die voor U geknipt Houd de vele prettige uren, die Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit1 en geef haar aanUw vriend-of kennis, die volgens U het meest voor een, abonnement op Trouw in aanmerking komt. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel - Uw vïienden als Uw lijfblad een weldaad mee. gratis tot 31 December Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 4-24519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravcnhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g, 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 18 cent. Verschi,jnt dagelijks. Directie: C. A. KELNfNG en Mr K. VAX HOUTEN Geldig van Donderdagavond tót Vrijdagavond. .WEINIG VERANDERING Overwegend droog weer met verspreide opkla ringen en ópvele plaatsen nevel of mist. Zwakke tot matige Oostelijke wind over het algemeen iets lagere "temperaturen met nachtvorst in het- Zoiden 'en Oosten van het land. Hoofdredacteur: Dr J. A. II. J. S. BRUINS SLOT BIJ de behandeling van de wet- immunisatie-militairen de wet krachtens welke militairen o.a. tegen pokken kunnen worden ingeënt heeft de arts dr A. C. Drogendijk zich tot de Tweede Kamer gewend om het mogelijk te maken militairen, die zulks wensen zouden bij cie inenting injec ties te geven met pernaemon (lever extract). Dr Drogendijk was n.l. van mening dat door deze injecties het gevaar van het optreden van encepha litis zou worden ingeperkt Van de zijde van di regering is deze suggestie'van dr Drogendijk af gewezen. Men meende dat zijn op vattingen niet voldoende gefundeerd waren. In de Memorie van Antwoord verklaarde de regering, dat zij niet gaarne de strijdkrachten zou bezigen als onderzoekingsobject voor de juist heid van deze theorie. Bij de parlementaire discussiever klaarde minister Staf „dat van het een of andere middel de onschadelijk heid moet vaststaan", wil een injectie daarmede bij de inenting toelaatbaar zijn. Dat alles was dus goed duidelijk. MAAR nu komt het. In „Het Ziekenfonds" van No vember 1953 is een artikel verschenen van. dr B. J. W.. Beunders, een mili taire arts, die bij de voorbereiding 'van de wet-immunisatie-militairen nauw betrokken was, waaruit blijkt dat de Militaire Geneeskundige Dienst reeds meer dan 600 gevallen' van primo-vaccinaties heeft verricht waar bij gamma globaline werd' ingespoten. Aangezien dit middel niet absoluut onschadelijk is' (zie Geneeskundige Gids van 12 November 1953) moét (Den tot de conclusie kómen, dat deze Ünjecties - gegeven - worden in .strijd met het standpunt- door de minister bij het bovenaangehaalde Kamerdebat ingenomen. 1 Naar onze aanvankelijke mening schijnt hier toch wel iets, niet hele maal in de haak te zijn. (Van onze parlementaire redacteur). „De Nederlandse politiek is gericht op: 1. Bescherming tegen het Russische gevaar; 2. Een sterke Westeijjke samenleving in staat zich zelf te verdedigen; 3. Een Verenigd Europa ais essentieel' onderdeel dezer Westelijke samenleving en ais enige oplossing voor het Duitse vraagstuk. De Nederlandse regering ziet in deze politiek de beste waarborg om een oorlog in Het algemeen en van Duits land in hetbijzonderte voorkomen". - - - - - De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr Beyen, die hedenmiddag zjjn antwoordred" hield óp de redevoeringen, die gisteren in de Tweede Kamer zijn -gehouden «ve*- de begroting van Buitenlandse Zaken, vatte met boven staande woorder .de Ne<'---uitenlandse politiek samen. Minister. Beyen hoopte, d-*; con ferentie vantde Grote Vier in Berlijn ontspanning voor-de international© toe stand zal brengen. Voordat -de minister, inging op de problemen van de Europese.integratie, behandelde: hjj enige vraagstukken- be treffende de Noord-Atlantische gemeen- schap.'Van een oprichting van een con sultatief orgaan voor de N.A.V.O. zal op korte -termijn geen. sprake zijn. In tegenstelling tot dr Bruins Slot was mr Beyen.. echterede opvatting toege daan, dato een consultatief parlemen tair orgaan zeer-nuttig kan zjjn eze zaak moet échter groeien. - Minister Beyen verklaarde/ dat van Amerikaanse', zijde in de N.A.V.O.-raad nogmaals verzekerd is,- dat de. Ver. Sta ten niet tot vermindering-van de troe pensterkte zal overgaan, zij het onder het bekende voorbehoud, dat het ver drag inzake het; ED.G.-verdrag door de - Schout-bij-naeht Heringa reikte de Ruim drie jaar geleden, op 22 Augus tus 1950, gaf H.M. deKoningin op de werf van de RDM. de In aanbouw zijnde kruiser de naam, waarna zij de. tewater lating verrichtte. Welk een verschil was deze gebeurtenis in: vergelijking met die vandaag. Toen .was het een regenachtige dag en honderden belangstellenden-had den- zich verzameld rondom de helling, - waarop het casco sinds 19 Mei 1939 gele- gen had. Vanmorgen scheen de zon, maar aan de kade stond slechts, een: handjevol nieuwsgierigen, arbeiders, die -jarenlang medegewerkt, hadden aan de bouw en de inrichting van het schip. r Om precies elf uur, toen de zes glazen op de scheepsklok geslagen waren, arri veerden bij de valreep :van „De .Zeven Provinciën" de. commandant van de krui ser, kapitein tér zee G, B. ;M, van Erket, de waarnemend vlagofficier materieel, schout-bij-hacht C: "Wï Heringa, het hoofd van het bureau nieuwbouw.' schout-bij-, nacht van de technische dienst J. B. voorgeschreven eerbewijzen ontvangen en na een inspectie van schout-bij-nacht He-; ringa volgde de indienststelling. Eerder op de morgen had schout-hij nacht Heringa, op het directiekantoor van dé/RDM.' namens de minister .van Marine het protocol van de overname getekend, waarop' hij aan verschillende militairen, ambtenaren en leden van het; personeel Koninklijke onderscheidingen: had uitgereikt. Toen de bemanning van ,J3e Zeven Provinciën", aangetreden stond op het halfdek en dé'campagne sprak schout-bij- nacht Heringa de volgende woorden tot de commandant van de kruiser „Ik: heb - de kruiser ,;De Zeven Proyihcië'n" van de RDM. overgenomen. Namens_ de minister verzoek ik U:,de kruiser in dienst te. stel len". -'."1 - i- Kap..ter zee Van Erkel liet onmiddellijk daarop het commando voor deindienst stelling1 volgen. De vlag, de geus, de wim pel en de onderscheidingsvlag van de waarnemend, vlagofficier materieel wer den hierop gehesen; terwijl de gewapende macht van de mariniers en de schud- wachten het geweer presenteerden en de overige leden van de bemanning in de houding .stonden. Nadat de Marinierskapel het „Wilhel mus had gespeeld hield de commandant een rede, waarin'hij de bemanning wees op de belangrijkheid-van het gebeuren. „Dg ontwerpers en de bouwmeesters, heb ben getracht door practische indeung zoveel mogelijk van de beschikbare ruimte te maken, zo zeide hij,".en het is nu de taak van de bemanning het schip een zo groot mogelijke gevechts- gereedheid te geven". Met- de wens, dat de kruiser de bemanning krijgt, dte door haar geest, toewijding, ijver en bekwaam heid verzekert, dat Hr. Ms. „De Zeven -Provinciën" een- kruiser wordt, die mocht het nodig zijn met Gods hulp haar ;ï7 oorlogstaak- voor Koningin en vaderland ten volle kan vervullen, besloot kapitein ter zee Van Erkel zijn toespraak. --.Eafmet déze woorden-was ook- de -in dienststel inj een f< it de volgende, koninklijke onderscheidingen uit: kapitein-luitenant ter. zeevande technische dienst J. A. Erokkes werd bij bevordering benoemd tot officier .in de orde van Oranje Nassau met dg. zwaar den, ir. J. J. M„ Sluijs, werkzaam bij de R.D.M. en belast met de algemene leiding van do bouw der schepen voor de Ko ninklijke Marine werd benoemd tot offi cier in de orde -van Oranje Nassau. EEremedailles ontvingen A.' Smit, op- perschipper der. Koninklijke Marine (de gouden medaille met de zwaarden),H. Guldemeester,' hoofdopzichter A; in vaste dienst bij het: ministerie van Marine (de gouden medaille), B. den Dikkenberg, majoor-machinist der Koninklijke Marine (de vizieren medaille met de zwaarden); W. J. 'Dipleman, scheepsbouwersbaak'bij de R.D.M. - (zilveren medaille), J: C. Schrier,'electriciensbaas' bij de N.V. Van ■Rietschoten - Jen Kouwens' (zilveren 'médaille) - en B;- de Clerk, opzichter in vaste dienst bij het marine électronisch bedrijf (zilveren "medaille), F.' M. den Hóuteri' bankwerker bijde R.D.M. (bron zen en medaille) en G. van Ee, koper slager bij de R.D.M. (bronzen medaille), jgemeenteraad.) zes Europese landen zal worden gerati ficeerd. Vervolgens besprak de bewindsman het vraagstuk der Europese Politieke Ge meenschap en gaf allereerst een histo- risich overzicht van het streven naar de oprichting van een Europese Politieke Gemeenschap. Daarbij greep mr Beyen terug naar de resolutie van Luxemburg van Sep tember 3952 en naar artikel 38 van het EDG-verdrag. waarvan hij uitvoerig de betekenis schetste. Minister Beyen ver- klaarde vervolgens dat een supranatio nale politieke gemeenschap geen le vensvatbaarheid heeft. Zij zou de een wording van Europa geen goed maar kwaad doen, indien de haar overge dragen beleidsbevoegdheden niet mede omvatten.het bevorderen van de eco nomische integratie Aan een politieke gemeenschap, d'e geen beleidsbevoegd heden heeft, acht de Nederlandse; rege- roing het niet verantwoord mede te werken. Zij acht. een dergelijke gemeen schap niet allien ins trjjd met het Ne- delands. doch ook met het Europees be-, lang: Zó'n gemeenschap ware niet in staat het doel. de eenwoording van Europa,, ie bevorderen. Z» V -V *.V' .f -ë'Van' onzKSlaagsé redactie;':.-Y* geweest naar' e'en.tesmei zeef'géhèi- met 'stukken van: het ministerie van Oorlog. De tas was verloren door eeri hoge ambtenaar van dit ministerie. Alvorens- met zijn auto te kunnen wegrijden, moest hij een fiets ver plaatsen. Om zijn handen vrij te heb ben 'legde hij de tas op het dak van de auto, doch bij het instappen ver gat hij de tas in de wagen te leggen. Eerstin de binnenstad ontdekte de ambtenaar zijn verzuim, maar toen was de tas reeds van het dak ver dwenen. De Haagse politie werd onmiddel lijk gealarmeerd om de afgelegde rou te te gaan afzoeken. De politiemannen ■werden daarbij geïnstrueerd om de tas die slechts met een riem gesloten waswas vooral niet te openen of de zeer geheime inhoud in te kijken. De politie vond niets, maar enige tijd. la ter bleek, dat een voorbijganger het verloren voorwerp op de Schevening- seweg had gevonden en zijn vondst had 'ingeleverd bij de politie. Het mi nisterie heeft dus zijn geheimen weer terug, maar of de eerlijke vinder er ook kennis van heeft genomen is niet bekend. In Stavenissë zijn gisteren gemeente raadsverkiezingen gehouden. In totaal werden 697 geldige stemmen uitgebracht, waarvan op de gecombineerde lijst A.R. en C.H. 92.- S.G.P.' 198, Gemeentebelang 231 en P,v.d,A. 176. De zetelverdeling is als volgt: A.R.-CN; 1' (2). S.GP. 2 (2), Gemeen tebelang 2 (2), P.v.d.A. 2 (1). (Tussen haakjes de zetelverdeling ia de 'oude TNDIEN ook de Eerste Kamer -'■ haar goedkeuring hecht aan de belastingontwerpen het- géén vrijwel zeker is te achten wordt de loonbelasting met ingang van 1 Januari a.s. ver laagd. Op pagina 7 publiceren wij tabellen, waaruit werknemers kunnen lezen hoeveel belasting volgens de nieuwe tarieven op de maand- en weeklonen zal worden ingehouden. Op eerste Kerstdag des middags te 1 uur zail H.M. de Koningin - over beide radiozenders een Kerstboodschap uit spreken. De boodschap .zal door orgel muziek worden' omlijst." Deze uitzending zal een kwartier duren. Z(j wordt her haald op Tweede Kerstdag des; avonds te acht uur. Ook de wereldomroep zal de bood schap uitzenden. Koningin Elizabeth? en de/ Hertog van' Edinburgh zijh vandaag^a'an hoofd-van.dé^.Gottiic'j^opj^é^OTji- éilanden}raahgekbm<9j;'jNarJde hoofden .vattjdè^ëU^^engr'óetf^l^aoge 'gasten met een oud ceremonie) hadl den uitgenodigd," aan Iandi te gaan; voer het KoninklijkPaar met een bark naar de aanlegsteiger van Soe- va, de hoofdplaats, waar duizenden bewoners voor een enthousiaste ont vangst zorgden. -s-; - Gistermiddag is in Lobith hot 100.000- sle schip van dit jaar ingeklaard. Het is de ..Oranje III" van de N.V. Brand stof fenhandel en Rederij te Amsierdairl welk schip al jaren vaart onder de vlag van de N.V. „Damco" te Rotterdam. Het 1645 ion melende schip is met 850 ton exporlkolen voor Nederland geladen. Voor het eerst na de oorlog z(jn dit jaar in het grensoverschrijdend verkeer meer aan 100.0DO schepen Lobith gepas seerd. Het is in de zeehavens traditie ge worden, dat aan de aankomst van het 5.000-ste of het 10.000-ste schip een offi cieel tintje wordt gegeven. Belangheb benden bij de Rijnvaart hebben daarom besloten ook het 100.000-ste schip dat Lobith passeert, eens in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Gistermiddag te .15.30 uur kwam het Gistermiddag óm half', een ié' op de Rijksweg tussen Havelte en Uffelte. een eTnstig'auto^ongeVal"gebëiitdr'"'Ecrr'lpeï- sonenautóreed dooronbekende oorzaak in: volle vaart tegen de bomen Iang9 de 'weg' en werd totaal vernield. De chauffeur, H. A.G.' uit Uddel, werd daarbij gedood en een militair. Van E. uit DenHaag, is zwaar gewond in het ziekenhuis te Meppel opgenomen. Men vreest voor zijn leven. Radio Moskou heeft Woensdagavond een verklaring uitgezonden van het bureau van de openbare aanklager, waarin wordt medegedeeld, dat het hof het onderzoek in de zaak-Beria beeft voltooid- Lawrenti Beria is de Sowjet- minisler van Binnenlandse Zaken, die medio 1953 werd afgezet. Volgens de Sowjet-pers zal het .proces tegen Beria zeer spoedig geopend worden. De pers heeft de .tenlastelegging gepubliceerd.- V -, - Volgens de verklaring is uit'hetonderzoek komen vast' te staan, dat Beria van zijnfunctie gebruik gemaakt had om „een groep verraderlijke samenzweerders te kweken, die de Sowjet-regering vijandig gezind waren". De samenzweerders stonden jarenlang in verbinding met Beria en voerden gemeenschappelijke activiteit in de geheime politie. Nederlandse sleepschip „Oranje III" groot '1645 ton en geladen met koien te Lo bith aan. Schipper F. Durinc,c en zijn Jcutgenote werden door de douaneboot van boord gehaald en ontvangen in het kantoor van de inspectie der invoerrechten en accijnzen en aldaar door de inspecteur toegesproken. Namens het douane-per soneel werd een huldeblijk uitgereikt Vervolgens is de schipper met zijn vrouw ten gemeentehuize ontvangen door bur gemeester en wethouders. Daarbij is o.a. het woord gevoerd door burgemeester Daalderop, ia tegenwoordigheid van de expediteurs, vertegenwoordigers van de ..Rijnvaart" en een deputatie van Lobith- Toikamers Handelsbelang. Hierna zijn verschillende geschenken aan de schipper overhandigd. EEN week geledenreden we over de weg Amsterdam Den- Haag. Bij een- der viaducten ;in de Haar lemmermeer lag er -op- die weg een haas. '7^V.-''r'-'"j Het dier was door-een-auto gedood.:. Sindsdien reden we er meerdere: keren langs. Het'haasje' lag er nog steeds, elke keer iets platter. Gisterochtend lag-het er nog. Zouden er daar. geen wegwerkers zijn? - Président Eisenhower heeft zich giste ren op rijn wekelijkse persconferentie gesteld achter de verklaring van xija minister van Buitenlandse Zaken John'. Foster Dulles, te Parijs en gezegd, dat Dulles slechts voor de hand liggende feiten naar voren had gebracht.; De president verklaarde, dat de Ame rikaanse wet> Dulles noopte "te zeggen, dat Washington zijn buitenlandse politiek, zal herzien, indien het E.D.G.-verdrag niet wordt bekrachtigd. Eisenhower:zeidé- verbaasd te zijn, dat Dulles' verklaring als iets nieuws is opgevat. Gistermiddag om ongeveer13 uur.; lis een ..Meteoor"-straaljager van de'vlieg-, basis Leeuwarden bij een oefening ter' Medemblik inhel IJsselmeer gestort, zo vernemen wij van deLuchtmacht- Voorlichtingsdienst. De 21-jarige onge huwde sergeant-vlieger A. van Vliet vult Ridderkerk is hierbij óm hei leyen 'ge komen. iZ&ff' t ^m^dé^minikersdcr'ï!Ben^ir^^deTi.^ëSrfe^'^' Wanneer 1n' de bijeenkomst Januari te-Brussel zal wórden gehouden', op_ de;drie in Luxemburg; behandelde punten-tot een 'voldoende''oplossing wórdt gekomen, dan zal de verwezenlijking y'; van. de: economische unie: van België, Nederlanden Luxemburg, dié., medio •1952 stagneerde, kunneii worden .voortgezet. Mén zal dan óver kunnen gaan:' K tot het voorbereiden -ivan .de Sluiting van de ecohómisehe unie." 'Daarvoor.-: 2al;'J- nog veel vooorarbeid nodig zijn, met name tón aanzien'van de'.m'onetaire>un£é De minister van Economische Zaken, prof. dr J. Zijlstra. lietgisteren in een persconferentie een vrij optimis tisch betoog horenover Benelux, meer in het bijzonder over de resultaten van de op 9 December te Luxemburg gehouden conferentie der ministers van de Bcneluxlanden. H(j zei evenwel voldoende realistisch te zijn, om te zien. dat er in de-toe- Dé Atlantische Raad heeft gisteren in Parijs zijn twaalfde zitting besloten en formeel dank gébracht"'aan president Eisenhower voor diens initiatief om de Amerikaanse atoomgeheimen met de bondgenoten le' 'delen-en zijn militair» leidezs opdracht: gegeven de defensia van. het; Westen in „atomische zin", te hernieuwen.: r Het slót-communiqué van de, drie daagse zitting bevatte de verklaring dat de ministers „tot de slotsom zijn geko men dat ér geen verandering is in de uiteindelijke oogmerken van de Sow- jets" en dat de „aangesloten landen ge reed moeten zijn een voortduren van dit gevaar over een lange; periode onder .ogen tézién". - - :.- Ih het communiqué wordt de nadriuc gelegd op. de; vooruitgang die. de NAVÜ- landen hebben' geboekt bij hün militaire verdedigingsinspanning. Speciale aan dacht wordt: besteed - aan denoodzaak -Duitse'troepen op' te nemen in het Wes telijke verdedigingsstelsel via- de Euro pese Defensie-Gemeenschap. -: Het stelt de volkomen eensgezindheid vast die er bestaat in-de Inzichten van de 14 NAVO-ianden ten opzicht» van de Sowjet-Unie, zoals deze Woensdag tot uitdrukking zijn gebracht op dr itrikt -geheime en tot een kleine lering beperkte bijeenkomst van de ministers' van'Bui tenlandse Zaken. Defensie en Financiën. Deze bijeenkomsten in.'kleine kring zul len ook in do toekomst worden téhnv- den.:::;ï.«Jiï#ï;:';iMV De verklaring noemt de volgende sa menzweerders: dé voormalige minis ter van Staatsveiligheid en kortgeleden nog minister van Staatscontrole: Mer- koelow, het vroegere hoofd van de leiding der geheime politie en kortge leden minister van Binnenlandse Zaken van Georgië; Dekanozów, de voormalige waarnemende volkscommissaris van Binnenlandse Zaken van Geor gië, naderhand -waarnemend minis ter van* Staatsveiligheid van de Sowjet- Unie en tot voor kort vice-minister van Binnenlandse Zaken der Sowjet-Unie: Koboelow, de voormalige Georgische volkscommissaris van Binnenlandse Z ken en onlangs hoofd van een van de departementen van het ministerie van Binnenlandse Zaken: Goglidze, het vroe gere hoofd ven een van de departemen ten' van de geheime politie en onlangs Oekraïns minister van Binnenlandse Zaken; P. Y. Mesjik, het vroegere hoofd van hef departement van Onderzoek voor bijzonder belangrijke zaken van toespeling op'* de verklaring van dé Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. John Foster Dulles, dat Ameri ka zijn buitenlandse politiek fen opzichte van Europa opnieuw zou moeten over wegen als Frankrijk het EJ5.G.-verdrag niet spoedig ratificeert. ..Nederland 'heeft tijdens de vergade ring van dc Noordatlanliiche Raad, ge legenheid gehad om gedetailleerde in lichtingen te krijgen -over de ideeen van de Amerikaanse regering inzake de voorlzètling van de militaire hulpver lening", verklaarde de! Nederlandse minister van Oorlog, iz. C. Staf, gisteren In - een exclusief interview met het A.N.F. Hoewel het laatste woord in déze natuurlijk aan het Amerikaanse.- congres zal zijn. aldus de minister, was men toch algemeen wel de mening toegedaan-Jspoorwegen (de Britse vervoerscommis dat deze voortzetting mag worden ver wacht. Wal Nederland betreft hebben de Amèrikanen duidelijk doen blijken, dat slj overtuigd zijn van de noodzaak om hun -hulpverlening bij de directe ulhruz- iing van de nieuwe divisies voort te zetten. De mlnisler noemde het resul- taatVvan-; de besprekingen,-die hij hier- omtrehfmet de- Amerikanen heeft ge^ had, bepaa'-i bevredigend. President Eisenhower heeft Woensdag op zijn wekelijkse -persconferentie te Washington gezegd, dat de Verenigde Staten misschien bereid zullen zijn in bepaalde omstandigheden Amerikaanse atoomwapenen en -geheimen ter be schikking te stellen van hun bondgeno ten. Indien er een oorlog uitbreekt, zo zeide Eisenhower, zullen de atoomwapens worden gebruikt olp de wijze, die het meest in hel belang van de Verenigde Stalen is. Een ander land-zou misschien met meer effect de atoomwapens kunnen gebruiken dan de V.S. komst zeker nog wel eens moeüijkf, heden...zullen komen.' maar het-'thans bereikte positieve resultaat? kannieto-; meer .ongedaan' gemaaktworden.'.Eén'', te niét doen "van. hetgeen mét Benelux": thans is .bereikt zóu voor 'de beide 'economieën schadelijker zijn - dan ;het .y tot stand komen van de economische-:.; unie. -De regering Churchiii. wier-politiek niétÏ5 betrekking tot de Suezkanaalzoné. scherpe? critiek ondervindt van „rebellen" binnen; de Conservatieve Party, heeft gisterayohd;-; onverwacht 'de steun gekregen 'vah .eeh:': groep van* 116 'Labqür-afgevaardigdëm!§'#|f De 116 dienden een motie in, waarin het:; streven van de regering om een regeling te treffen met Egypte: over het terugtrèk-? ken van de Britse troepen uit deSüezy kanaalzone, wordt goedgekeurd.7'. De conservatieve rebeUemthébben de rètt gering verzocht, de Anglo7Egyptische:'bè-,«j sprekmgen' over de toekomstigeverdedi-%->; ging van de Kanaalzone en hef terugtrek-"?;!; ken der Britse troepen af te breken- De 116 Labourafgevaardigden vertegen- - woordigen aiie - schakeringen Binnen-'de,-.* Labourpartij. - .s. Dé Britse vakbanden van spoorweg personeel hebben gisteravond hun sta king); die aanstaande Zondag zou be ginnen, afgelast na een vijf uien duren de bespreking met "de directie van de genationaliseerde Britse spoorwegen. De vakbondsleiders besloten de voor genomen staking af te gelasten, nadat de werkgevers hadden toegezegd, de lonen 'over de gehele, linie te verhogen. De overeenstemming werd bereikt na een; conferentie op het ministerie van Arbeid tussen de .directie der Britse sie) en leiders der drie grootstevak bonden. De ruim een half millioen spoorweg arbeiders krijgen een loonsverhoging van vier shilling per week; welke zij aanvankelijk yls „weerzinwekkend laag" hadden verworpen. Het gehele loonstel- sel zal-in 1954 worden herzien, waarbij d»lonen zullen worden verhoogd met een bepaald percentage, dat een onaf hankelijk scheidsgerecht bindend zal vaststellen. het ministerie van Binnenlandse Zaken, Wlodzimirsky. Samenvatend wordt 'in de tenlaste legging gezegd, dat Beria zich voor het .speciale, hooggerechtshof van de Sowjet-Unie oan. zal moeten verant woorden wegens hoogverraad, het of- ganlseren van een anti-Sowjct-com- plot, het bedrijven van terroristische daden, actieve strijd tegen dé werken de klasse en wegens zjjn samenwer king met de contra-revolutionnaire regering van Azcrbeidsjan ten tüde van de burgeroorlog. De overige beklaagden zullen te recht staan wegens hoogverraad, het bedrijven van terroristische daden en het deelnemen aan een contra-revolu- tionnaire samenzwering van verra- ders. Het bericht, dat Beria zich tenslotte wegens hoogverraad zal moeten verant woorden,' heeft te Moskou het effect gehad als van een bominslag. Sinds hij vijf maanden geleden onverwachts werd gearresteerd had men niets meer over Beria vernomen en men vermoedde reeds, dat dezaak in de doofpot was gestopt. Men was deze mening te meer toegedaan-, nu de Sowjèt-Unié zich wat het binnenland betreft beijvert om de levensstandaard te verhogen en op het gebied van de buitenlandse politiek zich bezig houdt met een grote diplomatieke bedrijvigheid. Men vraagt zich thans af, of het aan gekondigde proces openbaar zal zijn dan wei met gesloten deuren zal worden gevoerd. Amerikaanse autoriteiten, tonen hun verbazing, dat Moskou juist het huidige tijdstip, nu de bijeenkomst van de Grote Vier voor de deur staat, gekozen heeft om de beschuldigingen tegen Beria be kend te maken. Het proces en de beken tenis Van Beria waren natuurlijk wel verwacht, maar men vraagt zich af, waar om dit juist, nu bekend is gemaakt, vooral daar Beria er van beschuldigd wordt te hebben samengezworen om Rusland, roet behulp van imperialistische bondgenoten, in een kapitalistische staat te veranderen. Verder wordt er op gewezen, dat het proces niet noodzakelijkerwijs openbaar behoeft te zijn, tenzij de Russen er zeker van zijn. dat zij: Beria voldoende murw hebben- gekregen en dat hij gedwee alles zal bekennen. SSJR: Naam Straal Woonplaats 'c wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1953 gratis te oni vangen en zich dan te abonneren. - y -v Betaling zal geschieden per week* per kwartaal* Doorhalen tcat niet gewenst wordt. V lcorc{f H^soch\ deze bon - :os te zenden aan Administratier -U „Trouw", Witte de Withstraat30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1