s:ozen sa Onze Europa- politiek Na twee stemmingen nog onbeslist Ons nieuwe feuilleton MAAKT AURIOL TOGH NOG EEN GOEDE KANS? Aannemers achten afschaffing „zwarte lonen" onmogelijk Vreemde vogel in Nederlandse combinatie gaat gronden in Sumatra ontginnen Onverdraagzaam n ELFDE JAARGANG No. 265Ö Zes jagers stortten neer boven Engeland «6. mwém msmm Moordenaar van Woerdense agent werd tot levenslang veroordeeld Pamfletten verspreid: over Kerstverlof niet vog^Uijmfï. VRIJDAG 18 DECEMBER 1958 Weerbericht Slechts twee doden r -f -ir V'; - 3? J Vraag overtreft het aanbod Agent van politie verongelukt Zes jaar met aftrek voor tweede verdachte Behoudens goedkèuring Indonesische regering Amnestie voor 20.000 Italiaanse gevangenen Geen Duitsers bij het overleg te Berlijn „Vlië gende schotel hoven Zweden Meisje gedoodt Kindermoordenaars in V.S. geëxecuteerd JUT0RGEN begint in ons blad het nieuwe feuil leton, dat wij brengen onder de titel „Vreemdeling in Charleston". Een roman van de. Ame rikaanse Schrijfster.' Hélen Tópping Millerwaarin de': omzwervingen jen-., beleve nissen van Dirk Edmonds de aandacht-van het begin tot het einde gevangen hóu den. Dirk, die de kwellende tyrannie van zijn broer, lei der van het gerenommeerde Engelse makelaars-kantoor „Edmonds en Edmonds" is ontvlucht, komt terecht op het schip van een kaper kapitein. Als hij zijn vergis- sing ontdekt, neemt hij op nieuw de vlucht en belandt dan in de nieuwè wereld, waar het avontuur eerst recht begint m i» r?: '3±i Tweede stemming SsÉil® Chr. partij in Indonesië in de oppositie. „Nog nooit zoiets gezien"? Honorering huisartsen der ziekenfondsen Geruchten rond Lord Ismay Dr N. H. Boon ambassadeur te Rome Valse voorspiegelingen 9mi vam gratis tot 31 December «h Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tel af. 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424SiB Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 «r Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. N__ Directie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Weersverwachting tót Zaterdagavond: PLAATSELJK LICHTE VORST - Verspreide opklaringen en tijdelijk nevel of mist- Overwegend droog weer.; Weinig wind. In de nacht en ochtend plaatselijk lichte vorst. Dezelfde of iets lagere middagtemperatnren. Hoofdredacteur: Dr Jf. A. H. 3. S. BRUINS SLOT DB behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken is gister avond beëindigd. Sinds geruime tijd heerste er be houdens ten aanzien van de interna tionale aspecten der Indonesische kwestie in het Nederlandse parle ment een grote mate van eenstem migheid over bet buitenlands beleid. Uiteraard staan de communisten daar op de meest radicale wijze buiten. Want het buitenlands beleid wordt steeds beheerst door de afweer tegen de Russische politiek, waarvan de com munisten in het Nederlandse parle ment de trouwe supporters zijn. De eenheid, die er in1 de Kamer overigens bestaat, had betrekking zo wel op de Atlantische als op de Euro pese politiek der regering. Die Atlantische politiek heeft be trekking op de samenwerking van de Noord-Amerikaanse en de vrije Euro pese landen in NAVO-verband ter verdediging van hun vrijheid. Die Europese politiek heeft betrek' king op de pogingen die worden aan gewend om in Europa een zo groot mogelijke eenheid tot stand te brengen in het belang van "de verdediging der gezamenlijke, landen en in het belang van de bevordering van' productie en welvaart in ons werelddeel. Tot voor kort was hierover geen overwegend belangrijk meningsver schil. Dat is gebleken in de Tweede Kamer bij tal van gelegenheden. Dat is indertijd dok op Europees niveau gebleken toen in de vergadering ad hoe te Straatsburg door de heer Vixse- boxse als voorzitter van de Neder landse delegatie een verklaring is af gelegd met betrekking tot de econo mische integratie. Deze delegatie, waarin de Hoorns-Ka tholieke, socialistische, liberale, Chris- telijk-Historische en Anti-Revolution- naire partijen vertegenwoordigd wa ren, was unaniem van mening zulks in overeenstemming met' het oordeel van de Nederlandse regering dat een Europese gemeenschap aan welker statuut door de vergadering ad hoc was gewerkt, zonder dat daar bij economische integratie zou wor den bereikt, niet aanvaardbaar was. CINDS enige tijd, voor het eerst op 29-April van dit jaar, is gebleken uit een rede van de heer Nederhorst, dat deze eenheid van opvatting tus sen .de verschillende groepen in de Kamer niet meer. bestaat: De.heer;Nederiiorst .viel-, óp ge noemde 'datum ai van het ook door "hem eertijds in'/Straatsburg aangehan gen standpunt. Hij heeft dat later onlangs btf de begroting van Economische Zaken in andere vorm herhaald. Het verschil is hierin gelegen dat de heer Nederhorst bereid is af te zien van het -verkrijgen van garantie dat de economische integratie 'inderdaad zal tot stand komen, Hij drukte 'het aldus uit, dat hij desnoods voorlopig genoegen zou willen nemen met een leeg huis, in dë hoop dat de meubelen later wel zouden komen. Het is ons steeds niet duidelijk in hoeverre - over deze aangelegenheid in socialistische kring eenheid van op vatting bestaat. Maar bij de behandeling van de be groting van Buitenlandse Zaken, deze week in de Tweede Kamer, heeft deze zaak een 'grote rol gespeeld. Wij hopen daar morgen uitvoeriger op in te gaan. Woensdag zijn zes straaljagers boven Engeland verongelukt, echter slechts twee vliegers zijn om -'t leven gekomen, terwijl een derde zwaar werd gewond. Een der verongelukte toestellen was een „sabre" van de Canadese luchtmacht, die neerstortte, waarna zich een ont ploffing voordeed. De bestuurder kwam om het leven. Een „Vampire"-straaljager van de Ha- villand-yliegtuigenfabriek te Chester viel in de dichte mist boven Nrd.-Wales te pletter, waarbij de (burger)vlieger om het leven kwam. De andere toestellen 'die veróngeluk ten waren vier Meteors, waarmee zoals wij gisteren meldden geen vliegers om het leven kwamen. Carl Austin 'Hall en mevrouw Bonnie Heady gingen gisteravond naar de gas kamer; beiden waren geheel verzoend met het doodvonnis dat tegen hen werd uitgesproken naar aanleiding van de ontvoering en doodslag van de zes jaar oude Bobby Greemlease. De beklaagden kregen gisteren per missie elkaar een half uur te spreken. De Franse volksvertegenwoordigers zijn er gisteren niet in geslaagd een opvolger voor Vincent Auriol, de president van de Franse Republiek, te kiezen. Na twee stemmingen had nog geen der candidaten een absolute meerderheid behaald, al lmd de socialistenleider Naegelen bij de tweede stemming de steun der communisten, die hun candidaat hadden terugge trokken. Ook Laniel, die ln tweede instantie de steun der Gaullisten ver wierf, kwant niet aan de vereist meerderheid. Later werd gemeld, dat Bidault rich heeft teruggetrokken voor het candidaatschap. Waarschijnlijk zou Delhos hetzelfde doen. Dan zouden Naegelen en Laniel overblijven als de meest kanshebbenden. Er is echter ook een tweede mogelijkheid. Hel is niet uitgesloten, dat de partijen zullen beslissen alsnog een beroep té doen op Vincent Auriol om een volgende ambtsperiode van zeven jaar té aanvaarden. Wei heeft de president te kennen gegeven een verkiezing niet op prijs te stellen, maar hij heeft laten doorschemeren, dat hij ia het uiterste geval bereid is een offer te brengen. De stemming-had plaats in het oude paleis der Franse koningen te Ver sailles. André Le Troquer, socialist, eerste vice-president van de Nationale Ver gadering gekleed in rok voerde het presidium over de stemming. Na enkele korte inleidende mede delingen sneed hij de bladzijden van een boek open. De eerste letter, die verscheen was een U en daarom moes ten de afgevaardigden en senatoren wier namen met een U begonnen het eerst hun stem uitbrengen. De parlementsleden die het eerst moesten stemmen wandelden nog wat rond tegenóver de tribune totdat hun namen afgeroepen werden door een bode, die een zilveren keten om de hals droeg. Aan het bureau van de bo de ontvingen zij een stembiljet. Daar na bestegen zij de trap die naar het podium leidt, waar zich de twee urnen bevonden. Daar nam een andere bode de gezegelde enveloppes vtv^rin zich de stemmen bevonden in ontvangst en het balletje. Het-balletje ging in de ene urn en de gezegelde enveloppe in de andere: Het balletje .wordt ge bruikt om er'voor te zorgen.dat niet mgerf: rfèmriSeri uitgebracht worden dan er stemmers 'zijn Het stemmen verliep: zeer lang zaam. Toen Jacques Duclos," leider van de Franse C.P. zijn stemuitbracht klap- teri de communisten luid. In tegen stelling' daarmee was' er in' het geheel geen applaus toen Yvon Delbos; een van de vooraanstaande candidaten en kele seconden eerder zijn stem uit bracht. - De: galerijen* die plaats boden aan minder dan 300 -personen, waren ge heel bezet met'de .vrouwen en fami lieleden van .de parlementaire leiders. De 20 zetels, op ..de galerij voor de buitenlandse- diplomaten waren ook alle-bezet, y Bij de eerste stemming behaalde geen enkele- candidaat een absolute meerderheid. De uitslag was als volgt: De grote Congreszaal ie Versailles, waar de verkiezingvan Frankrijks president, plaats vindt. -• li •5 In de te Amsterdam gehouden leden vergadering van dc Nederlandsche aan- nemer-bond en patroonsbond voor de bouwbedrijven in Nederland is ccn voor stel van de afdeling- Ede, „te besluiten vanaf 1 Januari 195-1 geen zogenaamde zwarte lonen meer te betalen", niet aan genomen, aangezien het niet moge/At werd geacht de lonen binnen de wette lijk toegelaten grenzen terug te dringen. De vraag naar arbeidskracht overtreft hét aanbod bO voortduring sterk. Een verschijnsel dat het bomende jaar jnog erger zal worden, aangezien de minister van Wederopbouw heeft aangekondigd het aantal te bouwen woningen te zullen verhogen tot 65.000 in 1954. -Aangenomen werd voorts een motie van Zuid-Holland-Zuid om tij de regering- opnieuw erop aan te. dringen de hoeveel heid uit te voeren werken in overeen stemming te brengen met het aantal be schikbare vakarbeiders en om in het al gemeen het streven van vele opdracht gevers naar te korte opleveringstermijnen tegen te gaan, omdat.ook door dit euvel de aannemers dikwijls in'een dwang positie worden gebracht. Op aandrang van Friesland werd voorts besloten aan de regering te verzoeken in het buitengewoon besluit arbeidsverhou dingen niet slechts werkgevers strafbaar te stellen, die niet-wettelijk toegestane lonen betalen, doch ook arbeiders, die deze ontvangen. B. M- C. VAN RIJCMSVOIïSEJL OVERLEDEN Te Oegstgeest i3 overleden de heer B. M. C. van Rijckevorsé! uit Wasse naar. De heer Van Rtjckevorsel bereikte de leeftijd van 68 jaar. De begrafenis zalmorden geschieden .op- het ,R_K. kerkhof „Buitenveldert" te Amsterdam. Hedenmorgen omstreeks half negen is c-p de Lange Kleyweg ter hoogte van de Artillerie-inrichtingen dë 41-jarige agent van de gemeentepolitie uit Monster, P W. Schets, die met zijn motor rrv' span in de richting Delft reed, n> „.in rijding gekomen met een personenauto, die uit de richting Delft kwam. De agent van politie werd ernstig -gewond overgebracht naar hetHippolytuszieken- huis te Delft, waar hij aan de gevolgen is overleden. Het slachtoffer-was gehuwd en had. drie kinderen. Naegelen 160 stemmen, Laniel 155, Bidault 131, Delbos 129, Kalb 114, Foureade 62, Medecin 55 en Cachin 113. De absolute meerderheid was 467 stemmen. In...de tweede stemronde was het Franse ^parlement er" wederom niet in geslaagd een president der republiek te kiezen. De socialist Naegelen verenigde de meeste stemmen op zich 299. Hij was echter nog ver van de 464, die voor eèh verkiezing vereist zijn. De' rijke industrieelpremier Joseph Laniel werd .tweede met 276 stemmen, de voor-oorlogse minister van Buiten landse Zaken Yvon Delbos derde met 185 en Bidault vierde met 143. De voorzitter heeft de zitting van het congres vervolgens tot Vrijdag middag 14 uur uiteen doen gaan. Dan zou een derde stemming gehouden woTden, In de tweede ronde zijn in totaal 927. stemmen uitgebracht. Hiervan wa ren vièr ongeldig.of blanco. Dé absolute -meérderheid was in deze ronde dus 462.. 'M In de Vogelwijk in Den Haag op eenstukje 'grasland bij de Nutsschool aan de Laan van Poot, streek gistermiddag omstreeks half drie een Sikorsky-helicopter van de Marine Luchtvaartdienst neer. Een ietwat wonderlijke landingsplaats, zelfs/ voor een wentelwiek. De piloot, de luit. ter zee le klasse R. J- Idzerda, scheen het echter heel gewoon te vinden en wandelderustig naar de Tortellaan, om thee te gaan drinken bij zijn moeder. Later - bleek echter, dat het kopje thee niet de enige aan leiding was 'geweest voor de landing op het grasveldje De piloot had al ruim twee uur boven Valkenburg' gecirkeld om een gat in de mistbank te vinden. waardoor hij zijn machine veilig aan de grond zou kunnen zetten. De mist -was evenwel te" dicht, en daarom had luit. Idzerda. die Woensdagmiddag bijhet zoeken naar een neergestorte straaljcger al een noodlanding had moeten maken op de weg tussen Bever wijk en Alkmaar, maar besloten naar huis te gaan om vandaar naar de vliegbasis te bellen. Omstreeks 4 uur was er weer voldoende zicht op Valkenburg. Weldra verhief de Jezebel" zich weer van het grasveldje, nage staard/ door velebeiootïers, die van de gelegenheid een dankbaar gebruik hadden gemaakt om'deze ook voor de Vogelbuurt nog vreemde vogel eens van dichtbij te kunnen zien. Vandaag heeft de: Utrechtse rechtbank uitspraak gedaan in de zaak van de moord - op de Woerdense politieagent A. van Eek, die' in de nacht van '13,op; 14 De Indonesiicke Dienst voor de Trans migratie heeft —- naar -wij vernamen de uitvoering van «ën proefproject voor het in cultuur bréngen van 3000 ha oer wouden in de Lampongs in Zuid-Sumaira in principe gegund aan een combinatie van twee Nederlandse ondernemingen. De goedkeuring van. de Indonesische rege ring moet - nog worden verkregen. De combinatie wordt gevormd door de Ne derlandse Heidemaatscbappij en de ..Grontmij Grondverbetering en ontgin ningsmij n.v.". y.\. In Februari van dit jaar heeft dc pre sident-directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij, ir H. J, A; Hendrikx, als vertegenwoordiger van, deze, combi natie een reis gemaakt naar Indonesië om 'met Indonesische instanties de móge lijkheid té bespreken van 1 het in cultuur brengen van grote gebieden in Zuid- Sumatra door deze twee ondernemingen. Deze ontginningen hebben, het/doel de overbevolking van Java door/ transmi- gratië naar de in cultuur te brenger», ge bieden in Zuid-Sumatrate 'verminderen en de productie van rijst, waaraan in In donesië nog een tekort bestaat; te ver hogen, De reis; van ir Hendrikx heeft geleid; tot .voorstellen van de combinatie Nederlandse Heidemaatschappij en Gront mij N.V. voor het in cultuur' brengen van een gebied van 100.000- ha in de Lampongs. De Indonesische dienst voor de transmigratie heeft thans het uitvoe ren van een proefproject van 3000 ha voor de eerstvolgende twee jaren in prin cipe gegund aan deze Nederlandse com binatie. Na voltooiing van het proefpro- De Fraksi Demokrat en de Parkindo hebben aan de „Kerdja sama politik", een organisatie van kleine partijen, welke de regering steunt, een schrijven gezonden, waarin zij mededelen uit de organisatie te treden. Met het uittreden van de Parkindo. en de Fraksi Demokrat verliest de organisatie 18 stemmen in bet parlement. Beide partijen gaven als reden op, dat zij niet accoord gaan met de reorganisatie van de defensie. Waarnemers menen, dat de Parkindo met vijf stemmen in het parlement, thans tot de oppositie zal kunnen worden gerekend. De Italiaanse Senaat heeft Donderdag het' wetsontwerp betreffende door de president te verlenen gratie, dat Za terdag jongstleden door de Kamer is aanvaard en dat amnestie inhoudt voor zowel gewone misdrijven als voor mis drijven, m.b.t. oorlogshandelingen, goed gekeurd. Een woordvoerder vin het Ameri kaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft gisteren een Oostduils voor stel, dal vertegenwoordigers van Oost- zowel als van West-Duilsland de vier- mogendhedonconferenlie in Berlijn zou den moeten bijwonen, verworpen. De woordvoerder wees er op, dat de Westduitse Bondskanselier Adenauer het Oostduitse voorstel reeds verworpen had, daar bet een gelijkstelling in hield van West- en Oost-Duitsland, „De Duitse kanselier hééft de zaak zeer terecht zo gesteld. Voor zover het de Verenigde Staten betreft; is er geen sprake van, dat wij een dergelijk voor stel in overweging zullen nemen", aldus d« woordvoerder. Een verslaggever, die vroeg of een Westduitse waarnemer de donferentie in Berlijn zoubijwonen, kreeg ten antwoord: „Ik weet het niet". ject zalde ontginning van déoverige 97.000 ha 'nader worden overwogen. Indien ook de goedkeuring van de In donesische regering wordt verkregen zal begin 1954 met het werk worden begon nen, De combinatie van beide maat schappijen zal hiervoor ongeveer'40 des kundigen op verschillend gebied naar Indonesië'zenden om met'het modernste materiaal, waaronder, een 25-tal zware tractoren, het werk uit te voeren. Daar naast zullen door opleidingen Indonesi sche krachten de kennis en ervaring "van de Nederlandse deskundigen op cultuur technisch gebied worden bijgebracht. 77 Een voormalige gevechtspiloot van de R.A.F. heeft Donderdag verklaard, dat eenmetalen voorwerp een vlie gende schotel met een geweldige snelheid onder de DC3 doorgevlo gen was, -waarmede hij van Malmö naar Stockholm onderweg was. Kapi tein Ulf Christiansen zag het voor werp vlak voor zonsondergang ge du rende ten minste zeven seconden, toen zijn DC3 boven Halsingborg bij Malmö vloog. „Ik had nog nooit zoiets gezien", zei Christiansson, „dit voorwerp was volko men symmetrisch en ik zou kunnen zeg gen. dat het een bolvormig voorkomen had en in zekere zin robotachtig leek. Het was metaalwit van uiterlijk en liet geen spoor van uitlaatgassen na toen het vlak boven de wolken vloog.- „Ik moet zeggen de berichten over dergelijke dingen nooit geloofd te heb ben", zei hij. „maar ik ben. thans zeer ge. interesseerd naar de uitslag van het on derzoek, dat de Zweedse luchtmacht in stelt". De Zweedse luchtmacht heelt de in lichting ontvangen en naderhand via de Zweedse radio een communiqué om geroepen. waarin verklaard werd dat „geen enkel Zweeds vliegtuig zich ten tijde van de waarneming van het voor werp in het betrokken gebied bevond". De Ziekenfondsraad heeft in zijn gisteren gehouden vergadering met 18 tegen 6 stemmen goedkeuring verleend aan de he:., voorgelegde voorlopige overeenkomst inzake het hr-:=honora- rium voor huisartsen, die aan alge mene ?:~kenfondsen medewerking ver lenen. Op verzoek van de minister van So ciale Zaken en Volkgezondheid is de uitvoering van het besluit van de Zie kenfondsraad opgeschort.. De berichten, volgens welke Lord Ismay, secretaris-generaal van de N.A.V.O. begin 1954 zou aftreden, zijn Vrijdag door Lord Ismay* tegengespro ken. November 1952 in de uitoefening van z(jn plicht, nl. tóen bil de gebroeders C. J. B. en J. G. B. sommeerde van de fiets te stappen, met. revolverschoten zodanig werdgetroffen, datde agent het leven verloor. '"'-vn',;-. C. J. B., ond-27 Jaar, van beroep metset laar en wonende- te Bodegraven, werd thans, veroordeeld tot levenslange' gevan genisstraf, De eis luidde eveneens ievéns- lange gevangenisstraf. Aan ..verdachte. ;was tévens een. groot raantal diefstallenmet braak -en derge lijke ten laste gelegd. - .O De verdachte J. G. B„' oud 25 jaar, schilder, wonende te Bodegraven, die, ih gezelschap van.-de vorigq-verdachte was geweest en had deelgenomen aan de meeste der. vermogensdelicten,i.dfe de eerste, verdachte werden ten -laste gelegd, werd .veroordeeld tot-zes jaar met af trek. Tegen hem. had de eis eveneens ge luid- zes jaren' gevangenisstraf met af trek.--." Het. ministerie van Buitenlandse Za ken, deelt mee dat binnenkort, gelijktij dig met de verheffing van het gezant schap der Nederlanden te.Rome tot am bassade, de benoeming van dr H. N. Boon tot Harer Majesteits buitengewoon engevolmachtigd ambassadeur is te verwachten. Br Boon is thans gezant te Rome.- NAAR aanleiding van het debat over de „geestelijke verzorging" Is het woord „onverdraagzaamheid" gevallen Weigering van subsidie aan huma nistische organisaties, die wel aan dé kerken gegeven wordt voor dat ver- zorgingswerk, zou een blijk 'van on verdraagzaamheid zijn. Ten onrechte naar onze mening.; Verdraagzaamheid betekent- poli tiek gezien alleen de erkenning. van de onaantastbaarheid der burger- - rechtelijke vrijheid. - De burgerrechtelijke vrijheid yah;, geen enkele humanistische organisa tie is echter in geding geweest. In geding was de vraag of de over heid door het tér beschikking stellen:, van overheidstijd en overheidsgeld aan humanistische organisaties het humanisme zou mogen steunen. i Die vraag beantwoorden wij ont kennend. Dat is geen onverdraagzaam- heid. Onverdraagzaam zou het integendeel zijn van de overheid daden te eisen," die zij, naar geweten, verplicht is na te laten. Door eencommunistisch georiënteerde groep is dezer dagen getracht verwar-'. ring te stichten onder de dienstplichtige'' militairen ih enkele - legerplaatsen, door pamfletten te verspreiden én stroken aan. te plakken, waarin'de indruk wórdt;gé-" wekt, als zouden, er, nog goede vooruit-:: zichten bestaan.- dat' a 11e 'Nederlands«i;>;:- militairen de komende feestdagen in hui selijke .kring kunnen: doorbrengènri'z^i: vernemen wij van de Legervooriichtings- .- dienst. Deyoor de Kerstdagen, én oud en 2 nieuw getroffen regeltog,'dat 50%;- vanlf»; de parate onderdelen aanwezig moet.bIÖ^.tlitjft, ven''is echter niet'voor verandering;- TOtë;gg|jigp| baar,., zó deelde men' ons n'a'der<mëdfc<;rj$J,"iv;,. TenOvervloede -is dit-: de - troepen:.hóg-l - maals door de betrokken commandanten der onderdelen bevestigd. Donderoagmorgen is j te Zoutkamp 5-jarige. meisje G. de Boer door véena's?' militaire vrachtwagen ter aan de bekomen. verwobdi^enk.be-;: zweken. - r h - -- - v .- :- HetVeldpostkanloor in' Korea een speciale j postzegel, ten 'gebtiUkeïjtfsïi van de Indiase Betvakingstroepeh Korea uitgegeven. In overdruk staan de woordenBharatiya Samraksha: Ka-jfj/l tak Korea over de afbeelding op'Pde postzegel. Ditis de derde :/rneal0i3£ijk0?$M er .voor Indiasetroepen, buitenslands, postzegels worden uiigegevem:De/eerf,f/j/^ ste maal gebeurdeïdit :iin/dMÓffr-voór^M het Indiase leger, dat in Chirid:vó^.?Jl: toefde, dc tweede maal gedurjehdif- de~.:fi' eerste Wereldoorlog. De ttcee 'i&slxï0Zfi gels, 'tier tpaardé 'van~;2ü Wij kunnen ons vooratellén, dat Uw Trouw niet graag kwijt wilt. Maar toch.:., als U dit nummer hebt gelezen, houd het dan niet voor Uzelf. Neem het mee naar Uw werk of naar een vrienden- bijeenkomst. Word eens voor een paar minuten -y: Trouwpropagandist. Wij zeggen; te voren: U gaat er geen. halve duit mee vooruit,.maar... U wint er iet? veel waardevollers meëï De achting van Uw vrienden. Evenals U stellen zij prijs op een positief Christelijk dagblad. Evenals U zijn ook zij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk, geestelijk en cultureel gebied. Evenals U worden ook zij graag snel en' betrouwbaar voorgelicht over wat er elders gebeurt. Een woord van U is duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uw vrienden attent op onderstaande bon. Zij en Uw lijfblad zullen U dankbaar zijn voor deze vriéndendiensU Naam Straat Woonplaats ••MéUSiiisstSÉ.saMtt.ssMéteMSMéésssso»»»,»»»»»,,, i*a>n H»i*Mi«»i»Msssa wenst het dagblad Trouw tot 3t December 19S3 gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week*fper kwartaal* Doorhalen wat niet gewenst wordt, y V wordt verzocht dezebon toe te zenden aan Administratie „Trouw", 1Vitte de Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1