LANIEL FAVORIET IN VIERDE STEMMING En nu Nieüw J met Naegelen geen beslissing Tweekamp bracht nog mm Volendammer moest, geld in soMten stoppen Dreigende algemene staking in dé Belgische Borinage Hoofdschotel VcU; de feestdis,: gehraden speen varkens ELFDE JAARGANG N«..265l Opheffing handels belemmeringen Vleugje optimisme; Garnalensmokkel bij Zuiddorpe Ontstemming over bèsluitSom zeven Cockerül-mijneri" te i sluiten Abnormaal weer blijft nog -'.r; Pearson over hülpf derVer; Statel|f mm Overeenstemming in het bouwbedrijf ZATERDAG 19 DECEMBER 1953 r Weerbericht f - Betogingen tegen Beria %m mm Koudste dag van het jaar te New York XTonga ontving Koningin Elizabeth mm Mysterieuze dood van Nederlander M Zie verder pagina 5 Winter in Denemarken BAtlDA ZEE: :,V 0^MOR.: ALFOEREh-ZBB TIMOR ZEE - 0** f* A U ê\TR^L l£ Na een verblijf vau ruim.zes wekenheeft, onze speciale' ver slaggever Australië verlaten. Op Het mómënt dat hij in Sydney in het vliegtuig stapte, Had hij«inds zijn' vertrek uit Amster dam 32.000 kilometer afgelegd. Van Sydney is onze speciale verslaggever naar Nederlands Nieuw-Güinea vertrokken, over welk gebied wij binnenkort een nieuwe ,reeks reportages ho- pen te publiceren,": Elders in ditblad.wordt de artik^iénreeks over -. Australië'besloten.. - -lil -'-»:i ;.-m i'..■i'i-$seWsm mm M 'mmÊM Nieuwe' richtlijnen per 1 Jan. a.s. in werking? fisSt! een vriendend* die voor U „gëknipt Houd de vele prettige uren, "die Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun ze^ ook anderen. i Knip onderstaande bon uit en geef baar san. Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Trouw in aanmerking komtl- £en "dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel •Üw vrienden als Uw lijfblad een weldaad- mee. Tyout^lgratis tot 31 December "mm Botterdam: Witte de Withetraat 30 Telef. 113700 (4 1> Postbus 1112Postgiro-No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—49.30 uur Zaterdags' 17—18 uur: Telefoon 115700 •a-Gravenhage: Huygeneplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat *24b. Tel. 67682 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13.per maand, 635 per kwartaal Losse, nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V Directie: C. A. KEUNTNG en Mr^K. VAN HOUTEN 'Weersverwachting: geldig: tut Zondagavond: PLAATSELIJK OPKLARINGEN' Zwaar bewolkt met aanvankelijk hier én daar if0C£ enige regen of motregen, maar later plaatscl^^pr,. klaringen. Overwegend matige wind uit NoordjltB»., richtingen. In de nacht en ochtend iets minder-KOtw-L Hoofdredacteur: Dr J. A. 0. J. S. BRUINS VAN" de zijde van de P. v. d. A. doet men zijn best om het zo voor te stellen, dat het verschil tussen het door de heer Nederhorst verdedigde standpunt en dat van de meerderheid van de Tweede Kamer.niet zo gróót is. Men zegt dan, dat de bestrijders van de heer Nederhorst hem niet goed gelezen of begrepen hebben. Wij me nen dat dit onjuist' is. Er is, vanzelfsprekend, geen enkel beiang mee gediend om een verschil, dat er is tussen het standpunt-Neder- horst en het onze op te blazen. Inte gendeel.het is zaak, het tot zijn gering ste proportie terug te brengen. Want ons land is alleen maar gediend door een zo groot mogelijke eendracht op het gebied van de buitenlandse poli tiek. Door die eendracht wordt het ge zag van de regering, als zij in het bui tenland. optreedt, alleen maar ver sterkt. MAAR "er is, helaas een verschil. Dat verschil is voornamelijk hierin gelegen, dat de héér Neder- horst in feite bereid is om een Euro pese Gemeenschap te stichten, waarin niets anders wórdt ondergebracht dan de nu bestaande Kolen- en Staalge meenschap en de Europese Defensie gemeenschap, waarvan men dan hoopt dat zij er komen zal. De heer Nederhorst redeneert aldus: Het is zeer moeilijk om andere landen, met name Frankrijk, te bewegen thans ook maar de eerste stappen te doen op de weg der economische integratie. Welnu, laten we daar dan maar niet meer op aandringen, want die' inte gratie komt tr toch.weL'De feiten zul len er vanzelf toe dwingen. En laten we danintussen die EuropeseGe meenschap maar maken.. Laten we het apparaat stichten, pok al zal; het dan eerst niet worden' gebruikt voor de economische politiek. Tegen deze opvatting moet. bezwaar gemaakt worden'. Zij betekent in feite een capitulatie voor Frankrijk en met name voor de Franse socialisten. Want de Franse socialisten willen, deze Euro pese Gemeenschap - eigenlijk - alleen maar ten behoeve van dé? E.D.G.r Th de Europese Gemeenschap, zoals die óp papier staat, - is-namelijk ^een strenge re .democratische controle, mogelijk 'dan in:1de E.D.G. v, Wanneer... men aan, de. wensen -van ;de Franse -socialisten tegemoet 'komt, gelijk, de heer .Nederhorst Wil; dan komt dé éoomomischeintegratie niet tot stand!' Want hét'-is' niet.waar^dat dié integratie wel' yanzelf :'tetstand r W V V: AVvfe De. feiten Jdwingenrdaa.'rtoe .il.. me«r dan dertig 'jaren.-'-""EvënwrfXeomder enig zichtbaar of -tastbaar; resultaat. Alle pogingen op"- '-alle1 conferenties ■tussen débeidé wereldoorlogen zijn mislukt. -J;, m/; - Nu zoekt men hét op andere wfjze. Nameljjkdoor éëh gemeenschap tê stichten met een 'éigen gezag, 'dat déze A-integratiegaandeweg zal "tot: •tand' brengen. .Maar -zie, voor de sprohg'-'dië daarvoor nodig is, al het aangaan van de verplichting oin zidh' aan' deze gëlëideUjke integratie te onderwerpen', deinzen' de Fransen terug. En dé heer Nederhorst,'wil hun daarin.' desnoods' tegemoet ko men.. Desnoods, want -de .heer -Neder horst is ook warmvoorstander van die economische integratie.' Maar.in zijn zucht om de Fransen tegemoet te komen, en in zijn hoop,dat. zonder formele .garanties., de -economische integratie tóch nog wel' zal komen, gaat hij te ver. Daarom te ver omdat hij, -onbedoeld, :de" zaak zélf prijs geeft. '-Men moet in het leven vaak een' compromis - siuitenDat behoeft niét verkeerd te zijn. Maar!;wanneer men, zoekt naar- een compromis orri een zaak' aanvaardbaar té-maken en men..offert,in dat compromis .de zaak, zelf al -op, dan,is dat mis. :;;s En dat deed de heer Nederhorst; De meerderheid in de Kamer en ook de regering" vond'.hij tegenover zich. Dat is' maar gelukkig. Want een Europese Gemeenschap, die, juist niet zou brengén datgene wat Europa nu juist betreft, n.l. de geleidelijke op heffing- van de handelsbelemmerin gen, «?- geen zaak die voor ons yan waarde is. Dé vierde stemming voor het Franse présidentschap in Versailles heeft gisteravond nog geen beélissing gébracht. De onafhankelijke premier Joseph Larfiel bleef met 408 stemmen 52 stemmen onder de absolute meerderheid (460) iri zijn tweekamp met de socialist Naegelen, die 344 stemmen ver wierf. Laniel kwam ook uit de; derde ronde als eerste te voorschijn, maar toen kwam hij 104* stemmen tekort. In tegenstelling tot Donderdag, toen hij tweemaal tweede werd, leidde hij met 358 stemmen, gevolgd door de socialist Naegelen, dié hij .de eerste twee stemmingen de leiding had genomen. b'iiek" in 1871 werd gevestigd zijn meer dan twee stemmingen nodig ge weest. Er zijn 15 presidenten geweest sindsdien en elf van hen kwamen bij de eerste stemming uit de bus en vier bij de tweede. In tegenstelling tot het zonnige weer 'yan Donderdag hing er Vrijdag een dichte mist rond het paleis van Ver sailles. Slechts weinige nieuwsgieri gen wachtten bij de smeedijzeren hekken op de uitslagen. Het is bekend geworden, dat op twee van de vier blanco stembiljetten, die Donderdag ingeleverd werden, de naam van de graaf van Parijs stond. De graaf van Parijs is de telg uit het huis van Orleans, die pretendent voor de Franse troon is. Voorzitter le Troquer verklaarde de stemmen ech ter onmiddellijk nietig, daar de Franse grondwet verbiedt, dat een troonpre tendent president van Frankrijk wordt. Vanmiddag te-2 uur zou voor de vijfde keer gestemd worden. Nu de verkiezingen duidelijk tot een partijstrijd zijn géworden, verwacht men, dat nieuwe candidaten zullen wor den gezocht. In dit verband wordt o.m. de naam genoemd van -f de gematigd- conservatieve: minister'; fj van Jur-itie, Paul Ribeyre, die beschouwd wordt als een vande. weinige leiders van de rechtervleugel, die de vereiste 'meerder heid. kan behalen. Hiervoor zou men echter' eerst Laniel- móeten: bewegen, zich terug*- .tetrekken.- 1 - JOSEPH LANIEL "1£"ï Tv Hij kreeg'313-stemmen, een -winst van slechts ,14 stemmen vergeleken bij de laatste uitsöag van Donderdag. Eén veég .teken was dat 166 stem men in de - vierde rónde op „buiten staanders". werden uitgebracht: Dat kan betékenen 'dat de vergadering noch Laniel, -.noch - Naegelen wenst. Men! ver.wacht - dan ook dat aan de vijfde - stemming uitgebreide onder handelingen tussen de partijen zullen voorafgaan. V-'-l' De radicaal -Deibos, ~die 225 stem men kreegf trok -zich na de - derde stemming terug.- Minister- van'Batten- Iandse',Zaken -HMault, dejrooms-kathó- liek'é voïksrepublikein, .had 'zich, aa de tweedestemming teruggetrokken.- - ▼erwikkéifegen-' voor;*-DëtóeS'werstond xiah meijpde'f-bidèrfvxh'izijn' partij, Hèrrfóh;; dièjéigénlijk ,yoorttter van hét;,-'. Congres moestzijn',maar zijn tenten huiten de - vergaderzaal heeft opgeslagen, omdat hij bedlegerig "is. Na "het onderhoud trok. Delhoszich teriig.-'ten gunste van zijn partijgenoot AndreCornn,staatssecretaris voor Schone Kunsfeii. Deze' weigerde even wel en dé radicalefractie liet haar leden de vrije keus.-Laniel -begaf -zich op zijn beurt naar, Herriöt. Toen de zitting van de verenigde .vergadering yan Nationale Vergadering en Raad der Republiek! in Versailles óm half négen heropend "wérd, waren de on derhandelingen- -nog niet - afgelopen. Herriots plaatsvervanger le' Troquer steldede heropening -uit tot halftien. Laniel, -die - een- half jaar geleden hog 'eenvolslagen onbekend, man óp politiek gebiedwas, en die min of meer'..bespot, is wegéns1 zijn Trol van „vergeten 'man"; '.tijdens de ..onlangs gehouden,, Bermuda-conferentie, heeft hiermee een verrassende „come-back" gemaakt.- -.ri/yi ;MA,- -.' De-socialisten en de communisten, dié' "over éen-derde van ydé stemmen beschikken, zijn-fel tégen hem gekant wegens zijn rechtsgettote .binnenlandse politiek. Vele Gaullisten zijn yah me ning, dat hij té gunsfig staat tegenover de Vorming" van een Europees legér èri~vele MRP-leden hit het parlement 3Ujnvan." ge.voeleh,dat hij er niet Voldoende achter, staat. ZoUïLaniel echter in.de vierde ronde falen,dan is het -vrijwel onvermij de- lijk, dat. één „outsider" naar - voren zal komen: Nóg nooit.' sihds de TjDerde.JRepu- 3A. »- EZIEN. vanuit het gezichtspiiht.yan onze 'particuliere huishoudingen is er toch wel reden om er eens opité wijzen, dat-de politiek toch wel diiiae- lijk omgebogen wordt; Z Men zou een nurks moeten' zijn-'-om niet te erkennen, dat ondanks de nood zakelijke 'prijsverhogingendié .wé;;t»; wachten hebben, de financiöe posi tie van de Nederlandse particuliere huishoudingen gaat verbeteren- - Er komt een algemene loonsverho ging van 5 procent. Er is de mogelijk heid van een loonsverhoging van '2 Een KTM-luchtfotó "van de machtige scheepswerf. „IFiitpn-Fijenoord" te Schiedam, waar op 7 Januari 1954 het eeuwfeest can de onderneming wordt gevierd. In Denemarken is "gisteren laat de eerste sneeuv/ .van het seizoen geval len na. een ongewone zachtemaand December. In grote delen van het land ligt 10 cm sneeuw en da verwachting Is, dat nog meer sneeuw zal volgen. De sneeuw heeft veel verkeersonge lukken veroorzaakten in het gehele land onderymd-t het spoorwegverkeer er hinder van. v: ,;.- Van onze correspondent In de buurtschap Sterre. gemeente Zuiddorpe, hadden ambtenaren van de dienst yan Invoerrechten en Accijnzen een vrachtauto en 1900 kg. gepelde gar nalen in beslag genomen. Dé 'garnalen waren bestemd om naar België gesmokkeld teworden. De chauffeur- van de vrachtauto, da -De slaking - in de-zeven mijnen van Cockerill;-(België);.dio mot:, sluitingwor den bedreigd,, duurde.; gisteren voort. In hel gehele- Borinag'e.'. heerst grote cónzlemaiiel onder de5 mijnwerkers, voor al nu bekend, gewordsn iis. dat de be trokken mijnen reeds; binnen eèn tijds verloop vaneen half jaar^zulléü j-worden gesloten. De socialistische mijnwerkers- bond .in de Borinage hééft'een manifest uitgegeven, waarin er op-wordt gewezen, dat de werkloosheid van de bijna 7000 in genoemde mijnen werkende arbeiders ellende zal brengen over -een derde deel der bevolking in deze streek. De bónd; roept":aKzijn;leden in 3e Bo^ rinage op;variaf 21 December hef'werk neer te-- leggen indien op dat .tijdstip geen maatregelen.' zijn genomen ora de mijnen gaande te houden. De bónd ver zoekt de .regering tevens beslag te leg gen op de mijnen en deze onder haar be heer: té plaatsen. ■Dé;-burgemeestersvan de gemeenten in de Borinage, hebbèfï -een oproep ge richt tot de bevölking, waarin zij in het licht stellen dat het sluiten van de mij nen een loonverlies met zich brengt van ongeveer fr 10 millioen per week. Deze achteruitgangvan- de inkomsten der streek zal zwaar drukken op de gehele winkelstand én zal fataal blijken, te rijn voor het economische en sociale leven van de Borinage. De burgemeesters roe pen de bevolking tenslotte op met alle, 't ZtUr.V"* vXtfCSfe- -.r OH17 UM Z. C C T caoiP Mg oir van d '■.CARPEtlTARtA'i (Van' onze. "weerkundige medewerker) Na de temperatuurdaling in Rusland is hét nu ook in Oost-Europa wat kou der geworden. In Polen vriest het in de nacht acht tot tien graden en ook in Duitslandkomt lichte tot matige vorst voor. Met de Oostelijke winden is deze koudere lucht nu onze omge ving zeer dicht genaderd. Op verschil lende plaatsen in ons land schommelde de temperatuur gisteravond cm het vriespunt. Voor het weekeinde wordt echter weer eèn temperatuurstijging ver wacht. Een regenaebied datVrijdag boven Engeland •/•s gelegen.zon van daag ons land bereiken. Achty de regenzone -komen, Westelijke winden voor, die opnieuw zachte oceaanbicht zullen aanvoeren. Het einde van de abnormale weerstoestand is dan ook nog niet in zicht. kracht te protesteren tegen de voorgeno men-sluiting. - In regeringskringen wordt de houding van. de firma CockeriU scherpafge keurd. De v minister van Economische Zaken Duvieusart' heeft de vennootschap verzocht de vooraankondiging tot slui ting de eerste mijn zou reeds 5 Ja nuari rijn:poorten dicht doen onmid dellijk in te trekken.. "Ook hei Hoge" Gezagsorgaan* van de Europese Kolen- en Staal- Gemeenschap heeft een communnigué uitgegeven waarin-het zijn verrassingtotuitdruk king brengt dat CockeriU zeven mijnen wil 'sluiten zonder hierover vooraf 1 mei het orgaan overleg le hebben gepleegd. „De Hoge Autoriteit,, zo heet het verder, kan niet onverschillig blijven tegenover de sluiting van eendergelijk mijneoro- plcjc, daar hiermeeernstige, economische en sociale;moeilijkheden gepaard -zou den gaan. De Hoge Autoriteit heeft "dan ook besloten onmiddellijk ter plaatse een onderzoek in" te stellen". Het'blad 'wan :-de ^^oOTVft-regering Izvestia" berichtte 'Vanttefift: dat in de gehele SowjeDUnie massabetogingen worden gehouden, waarop vóórBeria en zjjn zes medeplichtigen "de" dood" ge- eist. wordt.- T ^oévt'-X; Dit is de eerste maal sinds Donder dag, dat de .Sowjet-pers rept van de vroegere politiechef en zijn beweerde samenzweerder.?-Toen publiceerden de bladen" de acte van beschuldiging, waar uit bleek,dat het proces gevoerd zeil worden krachtens een wét, wélke voor ziet in dé terechtstelling voor een vuur-; peloton. I2vestia wijdde ruim dé helft van de tweede pagina aan berichten over mas sabetogingen tegen Beria in fabrieken in' Moskou, Leningrad, Kief, Minsk en andere steden. 23-jarige M. P., een vishandelaar uit Volendam, bleek te goeder trouw. Toen hem bij het afrekenen, door zijn óp- drachtgever wèrd:. aangeraden om het geld; f 7.500,—, iri zijn sokken te stop pen en uit te kijken voor de douane, besefte P. pas bij een smokkëlzaak betrokken te, zijn. De. gamalén 'had hu' aanvankelijk naai-; Breskens '.gebracht. "Daar' -" werd hem verzócht verder te rijden,- 'teneinde de garnalen elders -in een vrachtwagen '.óver te Iaden. Uiteindelijkkwam-, hij- in .Zuiddorpe, waar zijn opdrachtgever,! een Belgische vtskoper, de lading van hemovernam. De douane had., eoht'ei: argwapn; ge- hrpgén. pmdat in dië- onytevhig, éeldea .een,- vrachteutb'';::uit-:'--r4folendaJnr.- gezien c Na'-'het Verhoor dóórde Officier :fvan Justitie is - de -Volendammer -- dan voók vrijgelaten. Zijn vrachteuto kreeg, hij terug; evenals ,'eeri' deel- van zijn ^geld. De buitensporige winst heeft 'ineh' ech-; ter. ingehouden. cent per uur wor de geschoolden! Er is de mogelijkheid,' dat de nadelen der Massificatie belangrijk wórden doé c;1' geperkt, waardoor vooral in de -pro- vincie belangrijke loonstijgingen zijn te wachten. Men berekent, dat "hét loonniveau gemiddeld met 8 k 9-pro- cent zal stijgen. "rt Er is eea beduidende verlaging", van loon- en inkomstenbelastingop^-1 til, waarvan met name de-'middisk;;^.. groepen zullen profiteren. Er is dan ook zonder twijfel eenc om- sümptievermèerdering te wachténv" - waarvan het zakenleven zal pro£ite- V ren. - De schoolgelden'zullen'ten dele wor-' den afgeschaft, ten dele verhinderd,' sg hetgeen een voelbare, lastenverlèging" zal betekenen. Hoe men nu ook over.sommige tails van dit complex magdenkéryen^g- hoezeer hetvraagstuk der. „vergeten groepen" blijft drukken; mén kan tochXjs. veilig zeggen, dat ondanks ydé'|stij!jï^ ging der kosten voor bepajride';góë^;'«v! ren en diensten, dié.'mét'^ezëyjüaate^'g fïë regelen samenhangen er -eenVdindëÏHkfïSf®-- soelaas kórrit voór dè mèe^eTmehaén^^^.^ Wat- dat' betreft gaan wé-:dë richting uit. Xn-t" En dat mag ook- wel:-eens^ge*eg4^-.i.,-.-</„s worden, i S3? „....'Cl-''T. »«i®saS Lester"; Pearson, deCanadese utntoliter, vaé Bnltéatemdse Zaken, hééft-' «b'.hóopT "t" if 1 te kennen; gegeven,da<i'^.ièU^*teöStóz^$ de - EJï.G;valV Bet gres,-.van .'ts-'-.-'prnt "U v,-1 doorgaan --met'.::militate«'ihüjp:;.1teiL£ntó^ Europese- geallieerden ij Vrijdagavond r kwam met bgwagenr van -Leeghwaterstraatin'.'PenuB<wg:>in^«i^!^ richting van- dèrSIacfuhwka^J^^Mm^^. in botsing -mét - eé«; - Tahgérehd^fgóie^M^fM de schade 'a- zijép. 'De!';rerkêerjpoZitie;;fieIarite:®m^gm^^i ;Aet;,<Vegcegén?i'aB;;dè;gIzswAorjwttr*jBe? 'H/ ;ff,iram\wds'."énigé''meterl$i^^i^raüjil^^^h, slagêm&iBeC:i0pamv'erkèfT^^oHd<^mnij^^S^ uiteraard geruime tijd'\'ef^gingy,inJ,)Sir: Gisteren is het in New York de koudste dag: van; het jaar geweest. Zélfs sommige verkeerslichten werk ten niet tengevolge van de vorst. bétdèJIncMingéin ■ïÜ-tSïSwj SMS TT AND A AG was het voor Tonga een V- grote dag. Koningin Elizabeth en haar gemaal 'arriveerden met een vliegboot uit Suve op de Fidje-Eilan- den. De eerste;1 die de beide vorste lijke personen verwelkomde, was Ko ningin Salote, 'die tijdens de kroning in Londen buitengewoon populair werd. Toen de twee koninginnen elkaar ontmoetten drukten zij elkaar de hand én lachten opgewekt, poserende _voor een batterij van fototoestellen. Vervolgens stelde' koningin Salote haar gevolg aan de-Koningin-voor, o.a, ook de premier vair Tonga, die '265 pond weegt endoorgaat voor de zwaarste minister-president' van "de wereld. Een half uur .voor de aan komst begon het te régenen, en de duizenden wachtenden zochten een schuilplaats op, terwijl weer anderen parasols en parapluies opstaken. (Van een onzer verslaggevers). De ónderhandelingen, die gisteren gevoerd, zijn tussen-de Raad van Be stuur Bouwbedrijf en de. Bedrijfsunïe in het -Bouwbedrijf hebben .tot overeen stemming "geleid. Er waren aanvankelijk nogal wat meningsverschillen over de realisering van de.nieuwe richtlijnen voor de loons verhoging j per 1 Januari sus.'(buiten de'.5 pr-ocent'óm):- - i Beide-; partijen - hébben elkaar prac- tisch gevonden. Naar men weet wenste de Raad van Bestuur .Bouwbedrijf de toepassing van de'nieuwe richtlijnen (o.a. terugbrengen Toonverschil tussen de diverse gemeenteklassen) te koppe len aan de invoering van een nieuwe reisregellng. Over de' redactie van- deze' nieuwe reisregeiing is men het nu eens gewor den évenals over de andere punten die de loonsector betreffen. Op korte termijn zullen- beide- par- ttjen zich tot het' College van Rijks- bemiddelaars wenden. Er bestaat een goede kans dat de nieuwe richtlijnen nog per 1 Januari a.s. van kracht zul len worden. Er moet: evenwel mee reke ning worden gehouden, gezien het feit, dat de jaarwisseling al zeernabij Is, dat het wel iet Na een korte rust -in het paleis, werd er een feestmaal aangericht. Met .Koningin Salote zaten de ko ninklijke gastéh opkussens aan de lage tafel, die: bedekt was met ge braden speenvarkens, gebraden kip pen, meloenen, rivierkreeft en pud dingen. Jonge meisjes wuifden met haar waaiers om verkoeling te bren gen. De gasten dronken cocosmelk uit de bast en, evenals koningin Salote, aten 'zij met „hun vingers. Af en toe gingen de bediérist'ers rond met basten gevuld met water, die als vinger kommetjes gebruikt- .werden. De vin gers werden afgeveegd aan servetten van schors.' Koningin Elizabeth zat' aan de linkerzijde van koningin Sa lote, de Hèrtog aan haar rechterzijde. Tegenover de koninklijke dis bevon den zich twee ïangevxijen mét ge roosterd vlees, waaraan de andere gasten, ongeveer 1000,in.getal, die met gekruiste benen"öp'matten in.de scha duw, van de. palmbomen zaten, zich tegoed deden. - ff De Belgische Justitie stelt thans! een onderzoek in naar de geheimzinnige dood van JP. .Ousters, .eenNederlandse handels reiziger, in verband met het aantreffen ran Xoslorus in h,et stoffelijk overschot, t Custers overleed op16 November j.l. op 57-jarige ,-leeeftijd' in een ziekenhuis na tijdens eén bezoek bij vrienden te La- naken (België) te.hebben.geklaagd over plotselinge hevige maagpijn. Hij reisde in België voor een meubelzaak en logeerde, herhaaldelijk,'bij twee'zusters. Hij zou voornemens rijn mét een van - die twee' te trouwen en had' kort .'voor - zijn dood' •nog 'ovër zijn trouwplannen ^gesproken. De politie acht het1 daarom vrijwel uit gesloten dat zelfmoord-in het spel is. De heer Custers woonde in Heerlen.- -T' «fa1?» Naam Straat -t»i ,*^0 Itóssss® Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1953 gratis te-. vangen en rich dan te abonneren - - Betaling sal geschieden per toeek* per kwartaal* Doorhalen wat niet gewenst wordt. wordt verzocht deze bon toe .ie zenden aan A J~souur, Witte- de Withstraat -30. Rotterdams J y«9s» if&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1