wmmmm Na „Carnaval van Versailles" wordt heden voortgezet Conferentie te Berlijn eist nauwkeurige voorbereiding Gedelegeerden in Parijs werken hard Voortbestaan van de Nationale Luchtvaartschool bedreigd Carillon voor Amerika is vrijwel gereed Dr AAN BAALMET MAPPEN VOL PLANNEN TERUG w m m m mm 31AAJNDAG 21 DECEMBER L<J53 ELFDE JAAjkoANG No. 2652 1I Minister van Oorlog zegt contract op Nog geen winter. if Overdriachf door dr Kortenhorst BESPELING TE ROTTERDAM m m Geen luchtverkeer met Parijs SABENACONVAÏRlsfe NEERGESTORT PI3 Pe n sio en f o n d sen w et Ziekenfon dsr a a d en de huisartsen hoort niet onder een korenmaatl V. Weerbericht -r Zondagavond stond nóg steeds de speciale auto, die de nieuwe president van Frankrijk van Versailles naar Parijs moei, rijden, leeg, nadat hij reeds dxie avonden weer in de garage gebracht had moeten worden, als het symbool van de voor de Franse republiek meèst beschamende presidentsverkiezing, die nu reeds acht stem mingsronden heeft gevraagd. De achtste stemming, die gisteravond werd gehouden, waarbij als concurrenten weer de gematigd-conser vatieve premier Joseph Laniel en de socialist Marcel Edmond Naegelen in het krijt traden,, heeft evenmin de impasse kunnen doorbreken. Al was ook het stemmencijfer voor Laniel metelke ronde gestegen, van de vereiste meerderheid bleef hij ook gisteravond nog met 22 stemmen verwijderd. Hartaanval Nieuwe candidaat Officier van Arabisch legioen vermoord Churchül-brandde zijn linkerhand- Zes ton Qhtetagén Motorrijder verongelukt Sê til Treinbotsing i du ap. m VAN BAAL Minister Suurhoff vraagt advies aan deskundigen, (Van onze Haagse redacteur) Hittegolf in Australië TytHtti? jgratis tot 31 December mm 1 V Botterdam: Witte de Withstraat SO Teief, 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtenöienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 -» Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 39523S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand. 6.33 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en air K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond.- DROOG WEER. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Matige, In het Noorden van het land tijdelijk vry krachtige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. Iets hogere tem peraturen. Hoofdredacteur: Dr «f. A. H. J. S. BRUINS SLOT: De negende stemming zou hedenmiddag omdrie uur plaats vinden. Inmiddels heeft de Franse openbare mening haar afkeuring van het weinig fraaie schouwspel in Versailles niet onder stoelen of banken gehouden. Vijf Parijse dagbladen kwamen gisteren met speciale „verkiezingsnummers" uit en de commentaren daarin getuigden van weinig eerbied voor de 945 landsvertegenwoordigers. Zij bestempelden deze ongekende presidents verkiezing, die toen reeds vier dagen, duurde, als een farce, een „treurig schouwspel", „het carnaval van Versailles", een comedie. De links-onafhankelijke „Combat" heeft openlijk gevraagd om parle- mentsontbinding en nieuwe verkiezin gen. „Onder 946 vertegenwoordigers van het land wordt geen een door zijn, ambtgenoten de eer waardig gekeurd om president te worden 'van de Franse républiek. Kon er nog scherper ver oordeling mogelijk zijn?" zo vraagt het blad. De rechtse „Aurore" had als kop over de'hele voorpagina: „Heeft deze eomedie nu nog niet lang genoeg ge- duurd?" f..,':: De bedachtzame „Figaro" gaf m haar kolommen veel aandacht aan de perscommentaren uit het buitenland om te bewijzen, dat „het spel in Ver sailles een, .betreurenswaardige invloed uitoefent op de buitenlandse mening. Het avondblad „Paris-Presse" schrééf '^dat'^hnkrijk^het^earige schouwspel te Versailles niet verdiend heeft. Het blad zag niet in. waarom er niet een negende, of .zélfs een tien-; de stemming - zou worden gehouden. „Er is niet veel waardigheid meer te verliezen"; aldus het blad. Het gezag van het presidentschap moet wel aan getast worden door de partijtwisten, waarbij, gebruik gemaakt wordt van alle -traditionele partijihanoeuvres, zo meent „Paris-Presse". Voor de 77-jarige r gedeputeerde Robert Montillot (departement Haute Seine) bleek dë spanning der laatste, dagen te groot te zijn geweest. Tijdens de zevende stemming kreeg hij een hartaanval en moest hij naar het zie kenzaaltje van 'het parlement worden gebracht. De dokters gavenhem een stimulans en zonden hem daarna naar zijn woning in Parijs om rust 'te nemen. De „France-Soir" vestigde de aan dacht op premier Laniel's verklaring, toen hij Versailles verliet na' de', vier de stemming "Vrijdagavond, dat hij „tot het einde zou volhouden". Laniel zo' meldde' „France-Soir", zei, dat hij candidaat zou blijven, zelfs als er. twintig stemmingen .nodig mochten .zijn.-, - -{V'.!"' Het heeft, overigens aan pogingen, om tot een „nationale candidaat" te komen, niet ontbroken. Daartoe heb ben de radicalen ten tweede male hun candidaat teruggetrokken. Daartoe ook; hebben de socialisten in een com muniqué hun collega's opgewekt om 'met hen hun candidaat terug'te trek ken; ten einde een gemeenschappelijk beroep op president Auriol te doen om nog eens een candidatuur te aan vaarden.- Ook werd de .naam van de radicale leider Herriot genoemd, maar diens' leeftijd was een te groot be zwaar. .--'. 'IT - Vijfde ronde, die Zaterdag middag eindigde: Laniel 374, Naege len 312, Médecin 197, "Bidault 13 en anderen te zamen 25 stemmen. Aan tal uitgebrachte stemmen 926. Blanco 5. Aantal geldige stemmen 921. Vol strekte meerderheid 461.. Enkele minuten voor de vijfde stem ming begon werd de candid atuur van de radicale - burgemeester van Nice, Médecin gesteld, die ook reeds can didaat was geweest in de eerste ronde, maar zich daarna had teruggetrokken." Médecin's meedoen nu berustte op een beslissing der fractieleiders van de radicale partij, die hoopten, dat Laniel bij de zesde stemming minder: stemmen zouontvangen en dat dit voor hem aanleiding zou kunnen zjjn zich terug te trekken. Z.e.s de rond e, die Zaterdagavond laat eindigde; Laniel 397, Naegelen 306, Médecin 177, anderen 31 stem men. -J:',:-v Vóór de zesde stemming had de socialistische groep een communiqué gepubliceerd, waarin werd verklaard, dat eenstemmig dé candidatuur van Naegelen werd, gehandhaafd. Het a>m-, muniqüé riep bp,:tot „qen -brede; repu- blik°inse -samenwerking en betreurde het feit, „dat de stemmen der commu nisten op Naegelen aan de candidatuur van Naegelen een karakter hebben gegeven, die zij niet heeft en niet kan hebben, hetgeen andere groepen aanleiding heeft gegeven te weigeren deel te nemen aan een democratische en sociale samenwerking, waar het land recht op had". Zevende ronde: Laniel 407, Naegelen 303, Médecin 156 stemmen. In totaal waren922 stemmen uitge bracht. Dertien stemmen waren on geldig en 43 stemmen waren uitge bracht op andere candidaten. Tien van déze gingen naar Louis Jacquinot (onafhankelijk). De vereiste meerder heid zou 455 zijn geweest. Voor de achtste ronde trok Médecin «ich weer terug „ter begunstiging van de candidatuur van een gemeenschap pelijke candidaat". De achtster on de had het vol gende resultaat: Laniel 430, Naegelen 381, Pinay 25, Louis Jacquinot 14, anderen 53 stemmen. Uitgebracht 916 stemmen,, blanco 13, geldig 903, abso lute meerderheid 452. Vanmorgen heeft-Pierre MÓntel, een oud-minister en partijgenoot van La niel, zich candidaat gesteld. Hij heeft deze candidaatstelling gemotiveerd mét de verklaring, dat hü zich schaamt, over de gebeurtenissen 'van de laatste dagen. De Franse eenheid is volgens hem in gevaar en deze, een heid kan alleen maar gered worden door een persoon, die het vertrouwen van het gehele volk geniet. Montel beschouwt zichzelf als zulk een per soon enhet is daarom, dat hij de vrijmöedigheïd:- heeft' gevonden zich candidaat te stellen. Door deze. candidaatstelling zullen de kansen yani Laniel. érnstig in ge vaar komen. Het is zélfs mogelijk, dat dé gematigd 'conservatieven thans -op het Voorstel van de socialisten zullen ingaan en hun candidatenterugtrek ken-.'ten 'behoeve! •van .cen'-herverkie- zing van president. 'AnrioLi'.?v Advertentie ls»t „hem" met de Kern degen eens extn genieten! Geen beter getchenkdt» 'o teiltje Cadenia Glorias»» DE sigtat van 30 cent. Wat "n tabalt! Inderdaad 'n gewéldige sigaar (ooit in dozen van-10 se.) Uitsluitend :-V' De "eerste massa-vlucht van Californië naar Nederland van een aantal Nep tune-vliegtuigen voor de Koninklijke Nederlandse Marine is aanstaande wordt uit Burbank (Californië) gemeld. De nieuwe Nederlandse vliegtuigen zullen in groepen van vier vertrekken van Alameda in Californië. De be stuurders ondergaan thans ter voorbe reiding van deze vluchten tactische oefeningen in Burbank.''Een groep be stuurders voor het eerste voor Neder land ger/>ed gekomen Neptune-vliegtuig, nr. 19-21. .Een woordvoerder van.Jordanië heeft Zaterdag, bekend gemaakt, dat. een me disch officier vain het Arabische legioen Vrijdagavond op de weg ten Zuiden van Bethlehem, toen hij met zijn auto op de terugweg was naar z(jn kamp, is doodgeschoten door een, persoon,of door personen, wier spoor men heeft kunnen vólgen' tot aam de- grens van Israel. Premier .Churchill.; heeft V.zijh;* linker hand gebrand. De hand is verbonden en hij loopt mét-zijn:arm .in een doek. Tij dens een lunch diè<in'1TJrinity.:House gé- houden -werd, Cvlobg "e&r lucifersdoosje. :in brand' dat' hljfn dé'-haiS'hieldp-'V'andïag heeft Lord Moran, de'lijfarts, van Chur chill, hem bezocht.; Later vertrok de pre mier met zijn arm-in een doek-naar zijn buitenverblijf in Chartwell,-Kent. Advertentie «Jjai De Nationale Luchtvaartschool schijnt, naar wjj vernemen, .het volgende jaar, in het zeven en twintigste vaii haar bestaanj gedoemd té verdwijrfen. Deze ontwikkeling is ten eerste, zo heeft de directeur van de N.L.S., de heer J. Monta-uban van Swjjndregt, óns bij 'informatie'- inede- gedeeld, een gevolg van het feit dat de Verenigde Staten de landen van de NAVO hebben laten weten dat dè opleiding van adspirant-militaire vliegers uit die landen eerlang: niet meer dóór Amerika zal geschieden,: ten tweede ïs zij een gevolg van het feit dat het Nederlandse ministerie van Oorlog het tussen hem en de N.L.S. bestaaifde contract over- de vóórselectie van, adspirant-militaire vliegers-heeft opgezegd. óver deze omleiding-in internationaal verband op handen zijn. De Nationale Luchtvaartschool miet te verwarren met de Rijksluchtvaart school yoór verkeersvliegers), was 'reeds van 1948 ingeschakeld bij de "vóör- selectie vanadspirant-militaire vliegers. (Van onze weerkundige medewerker) Na een ongewoon zachte herfst :ts enkele dagen voor het begin van. de. winter in grote delen van Europa een jneer normale weersgesteldheid, ingetreden. De afgelopen week is bijna overal de temperatuur gedaald.. Tijdens het weekeinde viel er bóven- dien in Scandinavië, Denemarken', Duitsland, en de Alpen op vele plaatsen sneeuw. Ook uit het Oostenh van Nederland werd in de nacht: van Zaterdag op Zondag korte., tijd lichte sneeuwval gemeld: Gisteravond kwamen in ons. land opklaringen voor, waardoor het kwik plaatselijk' tot beneden het vriespunt daalde.::;;;; Een uitbreidingvan. de winter, is echter nog nietwiwrschyniïjk. Op' de 'Oceaan worden ophieuw grote hoeveelheden zachte ItichtS-inig de richting van" West-Europa i fle- 'stuwd. In Ierland -ging■l:ket'ïüqbf0$£ dringen van de warmere 'tucht IBeJv' paard met enige regen. t Het ziét er naar uit dat obk.Jnfl onze omgeving in de komende dagend de temperatuur weer wat omhoogT zal gaan. - n- In dit opzicht kan er aan worden herinnerd, dat, zoals is gemeld,, de ver moedelijk laatste, ploeg van Nederlandse adspirant-militaire vliegers die - .in „de V.S. haar opleiding van twéé jaar zal krijgen, in Februari 1954 uit ons land. zal vertrekken. De NAVO-landen* zul len, nu de V.S. de opleiding beëindigen, of ieder voor zich de. opleiding ter hand inoetén. nemen, dan wel,- gelijk, is bericht; haar gecombineerd moeten uitvoeren. De moeilijkheid van zulk een. is een. vlieg- ele jaar ctoór vliegen, beschikbaar is en dus weinig slechtweer perioden kent. Daar om werd, 'indien de NAVO-landenge- zamenlijk-:de militaire vliegers zouden gaan opleiden, gesprokenvan' een vlieg- Frankrijk. Zélfs; zoutBélgi^aahgebbden hebben voor deze opleiding éen vlieg veld beschikbaarte stellen in 'de Con go. Naar verluidt zou een beslissing Het leeuwtje een geschenk van de keizer van Ethiopië dat Zaterdag op Schiphol arriveerde, vertoeft, thans ah' gast in diergaarde J3lij-Dorp Experts; van de drie Westelijke Jan-1 den zijn al geruime tijd in Parijs bij-1 een om voorbereidingen te treffen voor de conferentie van 'de ministers van Buitenlandse Zaken,'Welke-Waar schijnlijk 4 Januari a.s. in Berlijn zal worden gehouden. Waarschijnlijk, want dé Russen .hebben :officieel nog niet geantwoord op de, jnota van de Grote Drie. Een van de problemen, waarvoor de gedelegeerden van* Amerika, En geland en Frankrijk zich gesteld zul len zien, is de mogelijkheid, dat Rusland van het Westen veiligheids garanties zal verzoeken. De experts zijn nu aan 't nagaan, wat de Russen op dit verzoek geantwoord moet wor den. Amerika is bereid een eventuele garantie te verstrekken, mits de Rus sen gqpn bezwaar zullen maken tegen de herbewapening van West-Duitsland binnen het raam van.de E.D.G. Maar het probleem zal vermoedelijk heel anders komen te liggen. Men houdt n.l. ernstig rekening met de mogelijkheid, dat de Sowjets de con ferentie van Berlijn zullen gebruiken voor propaganda. Het is zelfs niet uitgesloten, dat gedurende deze con ferentie, die in het middelpunt van de wereldbelangstelling -zal staan, de Russen met nieuwe beschuldigingen aan het adres van de Westelijke mo gendheden zullen- komen. Ook in dat geval moeten de minis ters van de Grote Drie hun ant.woord gereed hebben en wel zo gedocumen teerd mogelijk. .Het Westen zal .de Russen de kans niet mogen geven een aanklacht in te dienen zonder deze aanklacht te kunnen beantwoor den.. (Van onze Haagse redacteur) In. dë tweede helft van'April zal dr. L. G. Kortenhorst zich als voor zitter van het comité „Klókken voor Amerika" met een delegatie van dit comité naar Washington begeven, om hét carillon, dat' door het Nederlandse volk uit dank voor wat Amerika voor onze -bevrijding deed, aan het Ame rikaanse volk wordt geschonken, over te dragen. Zoals men zich zal herinne ren bood H.M.'de Koningin dit caril lon aan tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten. Zij overhandigde toen aan president Truman het klein ste klokje, het Marijke-klokje. Het carillon,-dat 49 klokken; telt, is nu vrijwel gereed. Het staat opgesteld op een terrein bij Museum Boymans te Rotter dam, waar het op 5 Januari a.s. om 3 uur door .de klokkengieters zal worden over gedragen aan het comité. Het carillon is gemaakt door de gebroeders Van' Bergen te Heiligeriee, de firma Eysbouts te Asten (N.B.) en de firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. Na de overdracht moe ten aan de kleine klokjes nog enige kleine wijzigingen worden aangebracht waarna het naar Baltimore: wordt ver voerd. De verscheping geschiedt gratis door de HoUand-Amerika-Lijn. die ook het vervoer van de personen, die .voor de aanbieding naar Washington gaan. voor haarrekening neemt. Op le Kerstdag van 12 tot 1 uur en op 2de Kerstdag, Oudejaarsdag en 2 Januuari a.s. van, 4 tot 5 'uur zal de stadsbelaardler van Rotterdam, de heer F. Timmermans hei klokkenspel .be spelen. Ruw geschat heeft het carillon, dat tot stand kwam op initiatief van de heer G. Verheul, zes ton gekost, welk bedrag mét kleine giften van .de bevolking, bijeengebracht is. Er wordt thans een actie gevoerd - onder het. bedrijfsleven om de gelden voor een klokketoren bijeen te krijgen. Ook -de Nederlandse regering zal hieraan een bijdrage geven. Het zal echter nog wél enkele jaren duren voor het carillon op een defini tieve plaats in Washington in de toren opgehangen kan worden. Het carillon heeft de hoogste lof van de keuringscommissie verkregen. Het is artistiek verzorgd door de kunstenaars mevrouw v. d. Grinten, G. van Remmen en L. Meys, terwijl Ben van Eysselsteyn op elke klok een gedicht van enkele regels maakte. De grootste klok werd geschonken door de Nederlandse Antil len. Verder zijn er klokken van de elf provinciën, van het bedrijfsleven, de kunst en de wetenschappen en allerlei allerlei andere" kringen. De kleinste klokjes zijn van de jeugd en de kleuters; Het ministerie van Oorlog heeft het; tussen, hem en de N.L.S.. bestaande "con tract kort; voor-'-de,. opzeggingstermijn van 1 October jl. opgezegd, toen het; naar 'de directeur van de N.L.S. ons zeide,kennis'kreeg vahxd® beslissing -Het gevolg.van diezéfópfégging^lsóóat1 aan enkele tientallen^-leden. .iyaiFihet Instructief-, "technisch- en - .adnaïhistra-' tiefpersoneel door de vNX.SA- ontslag moest worden aangezegd. Slechts een zeer kleine -Rem -is overgebleven» Van; de: drie en dertigtoestellen die' de N.L.S.gebruikte gaan er .".tien,. nL-, „Ti ger Moth"-lesvliegtuigen,.:rnasrye.-;Kor ninklijke Luchtmacht .terug," 'van- wie ze waren geleend; tien -andere „Tlger Moth"-toestellen 2U]len- worden ver kocht, als daar kopers' voor zijn te vin-, den. Twaalf JPiper-r cub"-vliegtuigen en een -Luscombe „Silvaire" zullen,- in dien maar enigszins mógelijk, in 'het. bezit van de schóól, wórden' {gehouden,' teneinde- de 'primaire'taak; hét opleiden van sportvliegers, te kunnen uitvoeren Er zijn door deze gang vanzaken voor. de NX.S. veel kosten en minder baten dan die waarop was gerekend.' Er wordt thans óverlegd op 'welke wijze geld kan worden gefourneerd. Gehoopt wordt dat het ministerie van';':Verkeer- en Waterstaat een verhoogdesubsidie aan de N.L.S. ter beschikking zal stel-' len. In dat geval kan de begrotingvan het - bedrijf nog sluitend worden ge maakt.: Komt een verhoogde subsidie niet, of kan op andere wijze niet vol doende geld worden aangetrokken,1: dan behoort een faillissement van het be drijf niet tot de" onmogelijkheden. Op een met knipperlichten beveilig de overweg tussen Breda en Roosendaal is gisterochtend om 11 uur een motor rijder uit Roosendaal, C. M. door het rode licht en tegen een passerende trein gereden. Hij werd op slag gedood. (Van een onzer verslaggevers) Met mappen vol plannen is de gou verneur van Nieuw-Guinea dr J. van Baal Zaterdag op Schiphol aangeko men. Het doel van het bezoek van dr Van Baal aan Nederland is, met de minister van Overzeese Rijksdelen, prof. dr Kernkamp, het driejarenplan van Nieuw-Guinea en de begroting te bespreken. Dr Van Baal wilde uiteraard niet op zijn bespreking met de minister vooruitlopen en de journalisten nog niéts van het plan vertelien. Ook op de vraag of de mogelijkheden in Ne derlands Nieuw-Guinea minder gun stig zijn dan in het Australische ge deelte van .Nieuw-Guinea, wilde de gouverneur zich van commentaar ont houden. Wel kon hij mededelen, dat hij heeft geconstateerd dat er een toe name is van de particuliere belangstel ling voor Nieuw-Guinea. Dr Van Baal denkt half Januari naar Nieuw-Guinea terug te keren. Het luchtverkeervan en naar Prir8sy«;§ werd Zaterdag practischtot stilstand^ gebracht door een 'staking van "'grond'4,N{ personeel van de burgerluchtvaart,die „voor onbepaalde .t|jd? geIdt;.JenV«aB(ja#*® eisen voor hoger: loon kracht hü moet'; zetten. ZatérdagavondPW^'het'verkêrJihëtfrdéMS; vliegvelden- Orly. Lé Bourget, Nicer Bor- ---' deaux en -Lyoh,vrüwelTg^cel vérbrókcn!:':);# De K.L:M.; heeft Imedégede6ld, daL'aIS| haar, vluchten naar én van Parijs-iatiiBkttgMBL. .meh" te'yervidlen. - .De: Air France hééft •'mcdegedeéld- dal3||; de vluchten op Algiers,'Berlijn: en'Nevériig; York .geen ;yoortgang-zuHen":hebb^g?®||M töEentwennotorigè/. ConWlrlnMchiüe" van, de,. Belgischetnchtvaartmaatachappy'^'i' Sabehk 'hééft" nabij Ziirlch' eénihoodlaniS" ding moeten .maken, waarbij séen^-hahT^ ombet{.leyen-'is gekome», /-t«ivröl'?;16'"::'-; van de 42. passagiers l lichtwerden' ré-' lvopd.::;H^r".vUegtóg&wcid/"ïgiïhwl;3:ver^ nlr.ld. Het riortte in óe mïit.'-buiten de' h:A;M t v .^2aékeaHuiS^a^& raakte eba^bckan An H^èi^-- afeëacheöfd; - Op 1 Januari ax nl dë' jéirioëiivm^ spaarfondsenwet {in ,VDlIe. om-rang;::;iu weridng trédeial: Deiwet -f isf.vórigtjjaar» op.lDecemberafgekondigd.-:en;7:;om ruime gelegenheid te hiedcii tót- aan-;,- passing', aan. de -wet-zijn -vtoen^slechtsg enkele beptlingen Is werklngngetredeiiJ' De overgangsperiode is dns.cu ;ten:elnde; De{ wet legt werkgevers. dieieen^rehS sióentoezegging aanhun-: personeel ;héb~j bén (gedaan,-de verplichting; -oip-^f( die; voorziening te waarborgen. Penrioen- .(eoi> spaarfondsen komen (onder? toezicht-.4v ip de verzekeringskamer. - :tSMM Te Sydney - ls :een electrische tréinfZa^ terdag op de achterste wagen -vatfreëns andere''ingereden. Twee'personen kwamen om-.het{levenX| Dertig mensen werden zwaar,;'5veëftigk licht; gewond,; JkA*\ATV< èh* SE»*, \:JA* 'SiH Naar wij vernemen heeft minister Suurhoff aan drie deskundigen ver zócht hem van advies te dienen in zake de voorlopige honorarium-over eenkomst tussen de Ziekenfondsraad en de huisartsen. Deze deskundigen zijn ir. Z. Th. Vetter, oud-directeur- generaai van de Arbeid, dr. J. E. van Dierendonck, hoofd van de afdeling Economische Aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en de heer G. F. Disse, administrateur van het Sint Anthohius Ziekenhuis te Sneek. Nadat het'advies van deze deskun digen hem bereikt had heeft de mi nister dezer dagen aan de Zieken fondsraad gevraagd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De minister beraadt zich thans nog over de verdere gang van zaken. In de Oostelijke helft van Australië heerste gisteren een hittegolf met tem peraturen van 111 graden Fahrenheit te Victoria, aan de Murray-rtvier. en te Walgett, Nieuw-Zuid-Wales. 450 mijl ten Noordwesten van Sydney. Melbourne be leefde zijn heetste dag-sinds 5* jaar met een temperatuur van 107.7 -graden, In Canberra was het 98 graden.-In Sydney slechts 87.2 graden, maar. zeer-vochtig, zodat de stad een stoombad was. „Bescheidenheid is een schone trek", aldus liüdt een bekend dichterlijk woord. Maar waarom bescheidenCzijni'.- over Trouw? Waarom Uw vrienden en .kennissen niet geregeld verteld van de vele vréugden die-Trouw -{tv U dagelijks biedt? lr'f Ook zij stellen belang in Trouw's positief Christelijk 4 .standpunt.Ook zij zijn gebaat -, met goéide artikelen op' maatschappelijk, geestelijk én cultureel gebied. Ook-zij willen snel én betrouwbaar op dè hoogte. W gesteld van wat er in de wereld gebeurt, Houd Trouw niet voor Uzelf. Bewijs Uw vrienden ware vriendendienst- Geef hun dit ur issuer van Trouw ter lezing. En wijs hen op onderstaande bon. 't Moet al heel VTeemd lopen, als een van henU root deze vriendendienst niet hartelijk dankt door te '''-.èèggenïiïfsfltllS „Op dit. voortreffelijke hlad wil ik me- óók abonneren"'.'''' Naam Straat >mass«MM»sas4tsMi»ia«i Woonplaats wenst het dagbladTrouw tol 31. December 1953 gratis te ontvangen en ach dan te abonneren. t Betaling-zal geschieden per iemèk*/per kwartaal* Doorhalen .wat niet gewenst usordt." V wordt verzocht dese - bon toe te' tenden am 'ififmliifjliaii'"' ^rrouia", Witte)de "Wüf^aat 30i(Rouerdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1