Versailles Dode en zwaargewonde te Schiebroek Sneltrein passeerde vier open spoorbomen Groter onheil voorkomen door conducteur R.E.T. 'wrn&m S tassen acht loonsverhoging in vrije wereld verantwóbrll Moskou wil praten over instelling „atoombank" issssi Nieuwe periode HEDEN ELFDE STEMMING IN VERSAILLES Toestand werd verwarder en onwaardiger dpn ooit DRIE JAAR VOOR MOSSADEQ Antwoord op Eisenhowers voorstel Sein op onveilig fZ êêÊÊmm llwsDAG 22 DECEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2653 Weerbericht Rubattel president van Zwitserland Hel jaar 1953 was goed Soebrandrio Indonesisch ambassadeur in Moskou limm WB I Égltó HÜ Zenderwisseling *fu*uu*fgratis tol 31 December óè.;?ïtó.::( (Van een onzer verslaggevers) OMSTREEKS negen uur vanmorgen is bij de bewaakte spoorweg overgangen Rotterdam-Schiebroek een ernstig treinongeluk ge beurd. De sneltrein, komende uit de richting Den Haag, reed hier in volle vaart door dé overgang, waarvan op dat ogenblik de spoor bomen niet waren neergelaten. Op de overgang bevonden zich de 36-jarige vertegenwoordiger W. H. Val uit de Graaf Jan van Nassaustraat te Rotterdam en de 51-jarige G. H. Alers van de Kleiweg te Schiebroek. Zij werden door de trein gegrepen. V. zat in een vrachtauto en A. reed op een bromfiets. Beide vervoermiddelen werden enkele honderden meters door de trein meegesleurd. De slachtoffers kwamen onder aan de spoordijk terecht. V. was op slag dood; A. is in zorgwekkende toe- I stand naar het ziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam over- (gebracht. mtfisil „Hoopvol" ilÉS vmw-iVM Éfe mmKmÊsmsSPsemi "HiiMillÉr ■fplsiièll Vérwarder en, ónwaardiger dan ooit- was gisteravond, toen .de ï^anse Parlementsleden zich opmaakten om voor de tiende maal te gaan stemmen voor de Presidentskeuze, de s tand van; - zaken in hét -Paleis van Versailles, En ook déze; stemming braehti da^beslis- sing niet. Laniel, dé méést favoriete candidaat, dié "tot én-met de achtste stemming voortdurend aan aanhang gewonnen had, viel' bij de negende (gistermiddag) en tiende ronde (gistèraVond) in stem- mental terug. Was hij na de achtste, stemming nog 22 stemmen beneden de vereiste meerderheid, gistermiddag en -avond bleef hij daarvan 42 stemmen verwijderd. En dit had hij te danken" aan rijn' partijgenoot, de éx-onderministér Pierre Montel, die door deze can- didering in de boezem van zijn (gematigd-conserv.) partij grote verontwaardiging wekte. Tegen E.D.G Sjah maande weer tot gematigheid Laniel houd VS^^Sniet «otterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 118709 H M Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—18.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ><-Gravenhage: Huygensplein 1 1 Redactie: Tel. 111892 Postgiro 424887 Administratie: Tel. i 34402115486 B.g.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, g.33 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. jirectie: C. A. KEUNING en Mr K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. ZOTD-WESTEIJdKE WIND. Overwegend droog weer met plaatselijk mist Zwakke tot matige wind .tassen Zuid en West. De zelfde of iets hogere temperaturen. Hoofdredacteur: Dr 3. A, H. J, S. BRUINS SLOT E/Franse republiek heeft steeds een afkeer gehad van een sterke .'president. Clemenceau heeft eens bij |es presidentsverkiezing geadviseerd: jSKtem op de domste''. «Jaren later %erddeze grote Franse staatsman zelf lm een presidentsverkiezing verslagen, ïn nog altijd zijn de Fransen bang 'veor een nieuwe Napoleon. Daarom Iwerd in de grondwet van de Vierde Eepubliek opnieuw bepaald, dat de president gekozen zou worden door de volksvertegenwoordiging. Men vrees de, dat rechtstreekse verkiezingen De ifiattlie Wel eens aan de macht zouden kunnen brengen Niet alleen zijn de bevoegdheden ■van de Franse president zeer beperkt (maarschalk Juin sprak niet lang ge leden van „allerlei vervelende kar weitjes"), maar hij moet ook vrij kleurloos van aard zijn De republiek teemt geen enkel risico, want men kan 'kem gedurende zeven lange jaren niet len.val brengen! Welk een moeite de Fransen heb ben met het vormen en in stand hou den van regeringen, is bekend. Maar tot dusver, was men er steeds in ge daagd om althans voor het Elysée zon der al te veel misère een figuur te vinden, die wij mogen dat zo wel zeggen de nodige eigenschappen miste. Van de vijftien presidenten, die zijn opgetreden sinds 1871, werden er elf gekozen, bij de eerste ronde. Nooit waren er meer dan twee stemmingen nodig. Ditmaal- werd de plechtigheid der presidentsverkiezing een drama. De ene stemming na de andere mislukte. Het „Congres van Versailles" was dit weekeinde een aanfluiting geworden, het verspeelde de sympathie van het Franse publiek en deed de pers spre ken: van mallemolen en parlementaire zelfmoord. Partij-politiek is dit onge lukkige touwtrekken volkomen te ver klaren, ^Natuurlijk, waarom zou de één de ander toegeven? Maar dat is het juist. Een oude traditie, volgens welke men dé partij-belangen bij het kiezen van de bóven dé partijen te plaatsen presi dent óp de achtergrond liet, was door broken En dat -zal het ambt niet ten goede komen. Men kan de radicalen de schuld ge ven. Dat is echter niet billijk, want het hele congres is koppig. Men kan het congres de schuld geven. Dat is ook niet billyk. De Franse grondwet heeft het parlement nu eenmaal: deze. macht gegeven, en. dat deze" grondwet geen schuld draagt spreekt vanzelf. Die is. na twee jaar knutselen aanga- üómèndoor' het" Franse volk,, ondanks deilangzaam. gegroeide, overtuiging,, dat, w,- na :.de oorlog een nieuwe Franse staat. zöü.;. inóeten 'komèin\betèrllgérër' geerd dan de ondergegane Derde Re- publiek. Dat zelfde Franse volk pro duceerde bij de laatste verkiezingen trouwens een Nationale Vergadering, dié! al even labiel was als de voorgaan- Meer dan ooit ergert het Franse publiek zich deze dagen aan liet Fran se parlement. Terecht, maar het bui tenland doet. het ook. Dat moeten de Fransen het buitenland niet al te kwa lijk nemen. JSerder in deze maand nam een commissie van -de Nationale Vergadering'een tegen Dulles gerichte resolutie aan. Deze Amerikaanse mi nister had de Fransen gewaarschuwd tegen politieke' zelfmoord. Tenminste, daar kwam het op neer. Nu spreken de Fransen er zelf ook van. Men stelt hiermede ten diepste Dulles in het ge lijk en men dwingt de Amerikanen op deze manier, om vaste grond in Bonn te: zoeken. Naastde Franse labiliteit staat de Duitse stabiliteit. Dat geeft pp het ogenblik een nare situatie in Europa. Daarin zou elk symptoom, dat Frankrijk - tot bezinning komt, met vreugde begroet wórden. Maar de wij ze, waarop in Versailles de nieuwe president Wordt gejkozen, is eerder «én symptoom van het tegendeel. De 57-jarige Rodolphe Rubattel is Dinsdag door de Verenigde Vergade ring van de twee Zwitserse kamers van het parlement gekozen tot pre sident van de Zwitserse bondsstaat voor het jaar 1954. Van de 189 geldige stemmen .kreeg Rubattel er 185. De 68-jarige Joseph Escher werd gekozen, tot vice-president. Rubattel, die afkomstig is uit het Fransspreken de Kanton Vaud, werd in 1947 tot lid van de bondsraad gekozen. Hij is lid van de radicale partij. Escher. is een katholieke conservatief. Rubattel is hoofd van het departement van Eco nomische Zaken en Escher is hoofd van het departement van spoorwegen en F.T.T. Overzicht van de vernieling tijdens het treinongeluk bij Rdtterdam-Schiebroek.: G. K. Harold Stassen, het hoofd van de administratie van buitenlandse operaties in de Verenigde Staten, heeft vandaag verklaard, dat de tfjdTis gekomen voor een loonsverhoging voor alle werkers fax de niet-comnmnis- tische wereld. - - Op een persconferentie 'zei hij,dat een; loonsverhoging gerechtvaar digd is,.xiu de economische kracht van. de vrjje wereld sterk is vergroot en. de industriële productie een recordhoogte heeft bereikt. Uit de rapporten die zijn" administratie uit alle delen van de wereld had ontvangen, bleek duidelijk dat 1953 voor de-vrije landen het succes rijkste jaar sinds het einde van de oorlog was geweest. De 'productie "van industrie en landbouw was na de oorlog nog niet eerder zo hoog geweest De inflationaire druk was in bijna alle landen afgezwakt en de reserves aan dollairs en goud achter de valuta van de vrije landen waren hoger dan ooit sinds de oorlog. „De algemene loonsverhoging zal wor den ingeleid door verhoging van de lonen der geschoolde en halfgeschoolde arbeiders de mijnwerkers en' metaal- De Sowjet-regering heeft gisteravond bekendgemaakt, dat zij bereid is om deel te nemen aan een vertrouwelijke bespreking, of bespreking langs diplomatieke weg met andere mogendheden over de door president Eisenhower op 8 December jl. voorgestelde "„atoombank" voor vreedzame doeleinden. Zij heeft om nadere bij zonderheden dienomtrent verzocht. De Sowjet-Unie heeft dit te ken nen gegeven in een nota aan de Amerikaanse regering, .die gister avond aan de, Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Charles E. Bohlen, werd overhandigd. In de nota wordt o.m. gezegd: „Naar aanleiding van het voorstel van president Eisenhower betreffende vertrouwelijke of diplomatieke besprekin gen over de door hem ingediende, plannen verklaart de Sowjet-regenng, in overeenstemming met de steeds door haar gevoerde vredelievende poli tiek, zich gaarne bereid aan dergelijke besprekingen deel te nemen 'In de Sowjet-verklaring wordt het plan van Eisenhower echter als on volledig gecrïtïseerd, omdat het voor del niet voorziet in een definitief ver bod van atoomwapens en waterstof bommen. De tekst van de verklaring het "Was niet een. formele nota werd gisteravond op een- bijzondere pers conferentie op. het ministerie van Buitenlandse Zaken ter hand gesteld aan de Russische en buitenlandse cor respondenten. In diplomatieke kringen te Washing ton was men algemeen van oordeel, dat het antwoord van Moskou eerst grondiger moet worden bestudeerd, alvorens men kan vaststellen of de Russen Eisenhower's voorstellen heb ben aangenomen. In diplomatieke kringen te Londen aelde men, dat in het Russische ant woord te yéel voorbehoud wordt ge maakt om veel hoop te hebben op Overeenstemming tussen Oost en West over beëindiging van de wedloop op het gebied van de atoomwapenen. De in de nota vele malen herhaal de eis van algehele afschaffing van atoom- en waterstofbommen maakt het onwaarschijnlijk, dat Moskou zal meedoen aan de bank voor atoom energie, aldus het oordeel in deze kringen. Een gezamenlijke actie tot het on der internationaal beheer stellen van de atoomenergie en het tot stand ■brengen van ontspanning in de inter nationale toestand is noodzakelijk. De Sowjet-Unie acht het daartoe noodza kelijk, dat er een conferentie van de Grote Vijf gehouden wordt om een regeling van internationale vraag stukken ta bereiken. Ten slotte wordt de hoop uitgespro ken, dat alle regeringen, die aan de voorgenomen onderhandelingen zullen deelnemen, zich zullen verbinden om bewerkers, de vaklieden en technici in de gehele wereld". Stassen zei dat de bevolking van de vrije wereld thans beter dan. ooit ge voed en gekleed is en dat een verbe tering van de levensstandaard der arbei ders de belangrijke gebeurtenis van het nieuwe jaar zal zijn. „De landen met een zeer gunstige be talingsbalans zullen het algemene loon peil zeer snel omhoog kunnen ibrengen. 1954 zal een jaar zijn van meer handel en minder hulp". Op een vraag naar de handelsvooruit zichten zei Stassen. dat hij verwacht dat het Congres zijn goedkeuring zal geven aan een vrijere handelspolitiek en dat er een groter goederenverkeer tussen de niet-communistische landen zal komen. Hij zei, dat geen economische hulp Voor Europa in het nieuwe hulpprogram wordt beoogd, behalve dan voor Ber lijn, Spanje. Griekenland, Turkije en voor Frankrijk ten behoeve van de oor log in Indo-China. Wel bestond bet voorhemen tussen 900 en 1000 millioen dollar te besteden aan off-shore orders opdrachten voor ver dedigingsmateriaal, geplaatst bij fabrie ken in met Amerika verbonden landen over het volgende belastingjaar, dat met Juni a.s. begint". Het voorafgaande jaar werd hieraan bijna anderhalf mil liard dollar besteed. Zulke opdrachten worden meer als defensiesteun dan als economische hulp beschouwd. van het gebruik van -genoemde wa pens af te zien. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles heeft vanmorgen verklaard, dat Ame rika bereid is met Moskou te praten. Dulles noemde het Russische' ant woord hoopvol. Ook in Parijs en Bonn was men enigszins optimistisch over het Russische antwoord, al gaf een woordvoerder van het Duitse depar tement van Buitenlandse Zaken ook onmiddellijk toe, dat het Russische antwoord in wezen gelijk is aan de verklaringen, die reeds vele malen door Sowj et-woord voeders in de V.N. werden afgelegd. Uit goede bron wordt vernomen, dat reeds instructies zijn gezonden naar de Amerikaanse ambassadeur in Moskou om met het Kremlin, ver dere afspraken te maken. Het. is niet uitgesloten, dat-in Ja nuari de ontwapenings-commissie van de V.N. bijeengeroepen zal worden om over het. plan: van president Eisenhower te spreken. Het ongeval gebeurde op dé overweg nabij het station Schiebroek' aan de Kleiweg. Enkele minuten tevoren waa een. trein uit de richting Rotterdam de overgang gepasseerd en daarvoor waren normaal de bomen, neergelaten. Direct, na het vertrek van .deze. trein van het station Schiebroek, werden de spoorbomen omhóog gehaald en stak het ■wachtende publiek - de overgang over. Enkele minuten later-kwam .de sneltrein aanrijden.' - Ongeveer honderd meter voor de overgang M? Schiebroek ie nog een be waakte overgang,' die ook niet gesloten was op dat - ogenblik. Op deze tweede 'overgang is zeer zeker een catastrophe voorkomen, dank zij het'kordate optre den van eeii"conducteur, van. de Rótter- daxnse Electrlsche Tram. Een 'grote groep schoolkinderen .wilde namelijk Juist :- dese overgang passeren. Pe cou- ducteur, die de," trein hoorde^nadcren mist"'— 'hUdd - door "geroep dese.-.HxHtè 'ren- tegen, fr+i?7 Del kinderen 'vólgden. -gelukkig-het be vél van de conducteur op. Even later constateerden-' 'zij" dat ze ternauwernood aan de dood warenontkomen, want énkele seconden'; na het'bevel vah'de conducteur volgde de" botsing aan de andere.overweg. "Van de zijde 1 der Nederlandsohè Spoorwegen wordt medegedeeld, dat het signaal: op onveilig stond, Be wagen voerder van de sneltrein moet dit in verband met-de mist niet - hebben be merkt Hij ging derhalve van'de veron derstelling uit dat de spoorbomen ge sloten .waren.' Vele honderden meters verder kwam de trein pas tot.stilstand. De auto van de heer v. lag niet ver van de over gang en was in brand gevlogen. De bestuurder was uit de wagen geslin gerd en werd in een langs de spoorbaan lopende sloot gevonden. Omstanders snelden onmiddellijk te hulp en politie, G.G. en G. D., alsmede de brandweer waren .spoedig ter plaat se. Later arriveerde ook de Officier van Justitie uit Rotterdam. Zowel debewaker van despoorweg overgang als de wagenvoerder waren totaal overstuiir'na het gebeurde. Onder de passagiers van de trein ontstond" een lichte paniek. Niemand van hen werd evenwel ernstig gewond. De. verbindin gen Den Haag—Rotterdam Hofplein rijp later (voorlopig) - met bussen van de R.E.T. hersteld. Ook van de zijde van de N.S. is in de loop van de morgen een aanvang gemaakt met het instellen van een onderzoek. Tegen elf uur kon het treinverkeer op de liin weer door gaan. Het slachtoffer Val laat een. vrouw en twee kinderen achter. Een woordvoerder van het Indone sische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag meegedeeld, dat dr. R. Soebrandrio, de Indonesische ambassadeur in Engeland, benoemd is tot Indonesië's eerste ambassadeur in Moskou. i&S. WZ-. tm. 'fslliPPPSi^ïilfSS 'it r:- De vliegtuigen aan boord van de „Karei Doorman" ondergingen dezer dagen een reparatie. Op de foto ziet men de'toestellen toeer aan boord hijsen. flj ANNEER de zaken volgens de plannen verlopen, begint er per 1. Januari a.s. een nieuwe période, waarin de financiële verhoudingen in Nederland enigermate worden ver schoven. Een nieuwe loonronde wordt dan werkelijkheid. Er komt een huurver hoging, die enerzijds nieuwe lasten brengt, anderzijds aan verhuurders, die te lang reeds daarop moesten wachten, meerdere inkomsten geeft. Ter compensatie van de lasten- vermeerdering, die met name de huurverhoging met zich brengt wor den in de sfeer der belastingen be langrijke compensaties gebracht, .zal het schoolgeld bij het lager onderwijs geheel verdwijnen en zal het bij het verdere onderwijs worden verlaagd. Het hele complex van maatregelen brengt met zich mee dat het bedrijfs leven op hogere kosten komt, ten ge volge waarvan de prijs van góederen; en diensten in verschillende gevallen zal. móeten stijgen h!v. bij de dag bladen. Want het bedrijfsleven ont vangt een onvoldoende compensatie door de belastingverlaging. Deze; werkt n.l. yeel sterker in de persoon lijke sector (inkomsten- en loonbelas ting). Het; is een punt dat de aandacht verdient dat ditmaal, anders dan bij, vorige gelegenheden; vrij sterk gelet is op de gevolgen die de verschuiving- in definanciële verhoudingen;in del persoonlijke sector heeft. Het is uiter aard moeilijk om deuitwerking van het geheel der maatregelenprecies te voorspellen. Maar het publiek zal de kosten-verhoging beter kunnen verdragen dan-het bedrijfsleven 'mid denstand b.v.). Het is goed daar, rekening mee te houden als men straks gaat. merken dat sommige dirigéni duurder :;wofdén;ï Want daar staat tegenover dat men daarvoor van. té voren zneerdere- in komsten of compensatie heeft vangen. Hedenmiddag te 3 uur zou de elfde ronde "worden gehouden. Voorzitter. Le Troquer deed een beroep op de .man nen vazx goede wtl om de middelen te vinden ter redding van de repubükeinse instellingen". Al meer gaat het decorum van de presidentsverkiezing te loor. De. ere- garde in kleurrijke - uniform, die bij acht stemmingen de wacht betrokken had, stond; gisteren niet meer op wacht. De garde zal weer in het geweer worden geroepen, als ér een president is gekozen', werd bekend gemaakt. Ook. de sterkte - van de politie en d« republikeinse garde is geleidelijk verminderd. Na het bekend worden van de uitslag van de negende stemming, was ér meer verwarring onder de parlementsleden dan na de acht eerdere stemmingen.. Nie mand scheen, aldus schilderde de cor respondent van Reuter de toestand, te weten;wat "gedaan moest "worden. De fractie van de „Union démocra- tique et socialisme de la résistance'de partij "van René Pleven, die in de Nationale Vergadering en de Senaat te zamen over 32 zetels beschikt, heeft laten weten, dat zij zich verplicht zal zien, niet aan volgende stemmingen deel te nemen, als de volgende stem ming geen resultaat oplevert. De partij weigert medeplichtig te zijn „aan de sabotage, die sedert zes dagën in het Congres van het parlement plaats vindt". „Voor deze bespotting van de republiek hebben de strijders met of zonder uniform hun vrijheid en leven niet in de waagschaal gesteld'aldus de bekendmaking. - Montel was een paar uur voor het begin van de stemming in het verkie- zingsstrijdperk getreden. In de verkla- lident vajs het gerechtshof, dat de zaak legen oud-premier Mossadeq behandelt. In deze brief betoogt de vorst, dat bet hof, alvorens een uitspraak te doen. reke ning moet houden met de diensten, die Mossadeq tijdens het begin van zijn carrière aan het land bewezen heeft. Ex-premier Mouadeq 1* gisteravond veroordeeld lot drie jaar gevangenisstraf. Mossadtq'i msdebeklaagde. generaal Taghi RiahL werd veroordeeld tot lwee jaar ..correctieve gevangenschap" met ont slag uit het leger. Mossadeq werd schuldig bevonden op 13 punten, inzonderheid aan verraad. „Be ben blij, dat u mij veroordeeld hebt, want nu kan het volk van Iran de ware betekenis zien van gerechtigheid en van de grondwet", zeide Mossadeq, zijn stem scherp en geladen met sarcasme. Mbssadeq's proces was op 8 November begonnen. Hij heeft terechtgestaan op beschuldiging tegen de Sjah samengezwo ren te hebben, getracht te .hebben het grondwettige regime van Iran omver te werpen, en onwettig de majlis ontbonden te hebben. De Sjah had gisteren aan brief ge schreven aan generaal Moghbeli, de pre- Met ingang van 1 Januari wordt het K.R.O. en N.C.R.V.-programma uitgezon den via de zender Hilversum 2 - 298 meter, terwijl het A.V.R.O., VA.R.A. en V.P.R.O.-programma naar Hilversum 1 402 meter verhuist. De zenderwisseling gaat in op de morgen van Nieuw jaarsdag. Het programma van de K.R.O. in de Nieuwjaarsnacht van 00.3002.00 uur wordt dus nog over de zender Hil versum 1 - 402 meter uitgezonden. Het progTamma van de omroepverenigingen die de andere zender gebruiken; wordt dan-nog over de zender Hilversum X - 298 nieter uitgezonden. ring. die hij aflegde, 'verzocht'dit be trekkelijk onbekende parlementslid -het Congres zijn uitspraak alleen te laten afhangen van zijn houding ten 'opzichte van de EDG. Montel, een zeer 'verdien stelijk officier, "die drie zoons in de oorlog.heeft verloren, is "een- tegenstan der van het EDG-verdrag. -Door dit verdrag te bekrachtigen, zal Frankrijk zijn onafhankelijkheid verliezen en zal de eenheid m de' Franse Unie "verloren.: gaan,aldus Montel.y, Na het bekend .worden van dé uitslag - van „de 9é stemming -zeide ;Montel, "dat hij zijn candidatuurvoor.dè: ;.tiëhdè.:' stemming zóu handhaven, maar zich .wel wilde terugtrekken, indien de - partijen voor .de - tiendei sienuninebijeenkomen en- te zameh een J-candidaatzouden - willen, kiezen. - Zijn partij heeft in een verklaring uiting gegeven;, aan baar -verontwaardi- ging over deze candidatuur. - - In het communiqué betuigden del on- afhankriijke republikeinen nógmaais hun; steun aan Latneh^Een- aantalwleden^ëis--,l te; 'dat.'Montel üit'-:dë partij ;zou;woiden;? gestoten.:D oorde xneerderh eid '«werdl dit'.voórrierfechter.'.verworpemMf^ï'Köï'Sï De uitslag van -de negende .-stemming - was: .Laniel (cons.) 413. Naegeleh:: (soc.)i;: ,S65, Montel(cons.) 103,1 en .andere cari-'; didaten' 28; stemmen. ;De absolute meer derheid was ;;;455"; stemmen. Van -de tiende stemmingf Laniel" 392,r~ Naegélen. 358, Pierre Montel 84, eri:-an- deren 33stemmen. Totaal aantal stemmen 883. blanco'of ongeldig 21, geldige* stemmen 86 en ab- solute meerderheid: 434 stemmen. Inlossen bleek hedenmorgen,-! dst "pre*"'- mier Laniel "bereid is rïeh als c.-uididaat voor het presidentschap terug té 'trek-'- ken .óp voorwaarde, dat de partijen van zijn coalitie' het eens kannen: worden': over een «andidaat, die zij allen bereid' zijn te steunen. - Laniel maakte- dit bekend na' een; langdurige vergadering mét- dé - fractie-.: leiders;der coalitiepartijen. Door .ob structie van de radicale parttj.; die .sterk*, bi Laniels kabinet is vertegenwoordigd, heeft IAniel'steeds geen absolute meer--; derheidkunnen behalen.: Wg kunnen ons voorstellen, dat U Uw Trouw niet graag kwijt wilt. Maar toch als U dit nummer hebt gelezen, houd het dan niet voor Uzelf. Neem het mee naar Uw werk of naar een vrienden- bijeenkomst. Word eens voor een paar minuten Trouwpropagandist. "Wij zeggen te voren: U gaat er geen halve duit mee vooruit, maar... U wint er iets veel waardevollers mee! De achting van Uw vrienden. Evenals U stellen zij prijs op een positief Christelijk dagblad. Evenals U zijn ook rij geïnteresseerd in deskundige artikelen op maatschappelijk, geestelijk en cnltrixeei gebied. Evenals U worden ook rij graag snel en betrouwbaar voorgelicht over wat er elders gebeurt. Een woord van U ia duizend woorden van ons waard. Daarom: maak Uw vrienden attent op onderstaande bon. Zij en Uw lijfblad zullen U dankbaar zijn voor deze-vriendendienst. .":v; .'''"""'C Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trome tot 31 December 1953 gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. V- Betaling sol geschieden per toeek*/per kwartaal* - Doorhalen wat niet gewenst uterdt, V teordt wzecSt desa hén toe te eenden aan Administratie „Trouw", IFitte. d« Wvthstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1