Amendement fan den Heuvel LANDBOUWONDERWIJS IN N.O.-POLDER Principiële nederlaag de voor T links tegenover rechts in Tweede Kamer ÖOK HEDEN GEEN NIEUWE PRESIDENT GEKOZEN Gezin wacht op hereniging m Overdracht geschenkzending van Canadese volle Antwoord van minister Biedt weinig houvast Het „circus van Versailles m Semi-pelagiaans Pierre Dupong overleden Weerbericht Wanorde en insubordinatie in Silliwange-divisie IJdele pogingen Wijziging Huurwet aanvaard Mossadeq tekent hoger beroep aan I Aan de Usselhaven te Rotterdam, Waarde van f 1.500.000 Staking in de Borinagë geëindigd: Malik ;S^r^:?:met;9!E3eDL^^ f Prijzen der dagbladen\ 7 De komende huurverhoging im een vriendendt mm- die voor U „geknipt" is. Uitslag prijsvraag t.b.v. Kinderhuis Prinses Beatrix 7'touwlgratis tot 31 December si fytpffbjSÊt Jj- «otterdame Witte de Wïthetraat 30 Telef. 115700 <4 M Postbus 1112 Postgiro No. 424518 ï*v Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags-1718 uur: Telefoon 115700 >«J3ravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 ÈJv Redactie: Tel. 111882 i Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 39528$ Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 s Abonnementsprijs 4© cent per week, 2.13 per maand, t fl.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. - pirectie: C. A. KEUNÏNG èoMrK VAN* HOLTEN* Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond: ZACHT WEER Half tot zwaar bewolkt met in de avond en nacht, plaatselijk mist en morgen overdag enige regen of motregen. Matige, aan de Waddenkust tijdelijk vry krachtige wind tussen Zuid en West. Zachtvoor. de tjjd van het jaar. -■ Hoofdredacteur: Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT B IJ de behandeling van de begro ting van Landbouw is gisteren eenbelangrijke beslissing gevallen, waardoor aan de regering een prin- ÓDiële nederlaag is toegebracht met betrekking tot het beleid van minis ter Mansholt ten aanzien van het landbouwonderwijs in de Noord Oost polder. De heer Chr. van den Heuvel had «n amendement voorgesteld, onder tekend door leden van alle rechtse partijen, waarbij' de post. waarop eeiden voorkwamen die betrekking hadden op de stichting van een rijks landbouwwinterschool in de Noord Oosi Polder met ƒ.1 werd vermin derd .de post waarop de gelden voorkwamen die dienen, voor subsi die aan het bijzondere landbouwon derwijs met ƒ1 werd verhoogd. In de toelichting .werd gezegd dat daarmee werd beoogd de. aange vraagde gelden, niet te bestemmen voor een rijksschool, maar voor de bijzondere landbouwschool in de pol- n der. O i Deze vorm moest worden gekozen, omdat het niet mogelijk is bij amen dement precies te bepalen hoeveel er van de ene post af en hoeveel er by de andere post bij moet' om het doel ie bereiken. Die ene gulden is een symbool maar het is een symbool waarnaar de 'regering zich naar constitutioneel gébruik behoort te richten. Doel zij dat niet, dan moet zij of de betrokken minister daar andere consequenties uit trekken. DE heer Oud had twee opmerkin gen, waar wij iets over willen ïtggen. Ten eerste vond hij het in dryd mét het AR staatsrecht, om de ;j$gèriUg willen dwingen tot het 'doen.wan'meer uitgaven. j^Jèlïéèlf in het midden gelaten of 'ip-iets ónder alle omstandigheden in tóijd -is imet AH staatsrecht het- geën'-niet onze mening is moet worden, opgemerkt dat het hier niet ging-dm het doen van meerdere uit gaven,.^maar om een geval van at en overschrijving, waardoor van meerdere uitgaven geen sprake ia. Het ging er om, de gelden daar te brengen, waar zij billijkheidshal ve behoren. Het tweede punt was dit dat de beer Oud vond dat dit amendement de betekenis had van een motie die de regering naast zich neer kon leg gen.' Wij zouden wel eens willen weten wat .Be heer Oud ip 1925 zou hebben -igezegd'. als dé regering .meettijd ,het "amendement Kerstentöt- vermlnde- ringvan een post waaruit het ge-* xantschap bij het' Vaticaan werd be kos tigd.met een gulden,' "naast zich neer'zou hebben gelégd. vDe heer Oud. heeft,- al» wij het goed hebben, indertijd voor Hat amendement gestemd. •'Maar gelijk wij reeds, opmerkten, zijn dergelijke amendementen terecht steeds beschouwd als amendementen die directe dwingende betekenis heb ben. MINISTER MANSHOLT, die het ILL 2werk zag'dreigen, heeft nog geprobeerd er onn te ontkomen. Hoewel Hij', altijd had gezegd dat er in dé. Noord Oost Polder maar een school kan bestaan, was hij nu bereid om drie scholen mogelijk te maken, mits deze werden onderge bracht/in een. materieel technisch centrum, zodat men technische hulp middelen, proeftuin en een - deel der lokaliteit gemeenschappelijk zou heb ben De zaak kwam niet al te duide lijk uit de verf.De minister sprak ook over zoiets als - „technische le raren!', die gemeenschappelijk zou den kunnen zijn. Wij willen wel verklaren dat 'wij hier weinig voor 'voelen. Dat is blijkbaar een poging om toch nog die „poldergemeenschap" te redden, waarover dc minister het in verband met dit onderwijs in de Memorie yan Antwoord had. Ook gingen nu ineens de kosten meespreken. Als de minister op de kosten wil bezuinigen! moet hij geen rijksschool .stichten. Wij voelen niets voor het kosten-argument als het dient om een rijksschool op de-been te helpen env een bijzondere school te benade- Siert; ;;v '.vï-'y' A.S,' V' Wij zijn van. mening dat 'de idee van dit technisch centrum, 'een ge vaarlijk idee is, dat er in.wezen op - gejacht is om het ónderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs te relativeren en dat voor het onderwijs óver de hele -linie zeer gevaarlijke consequenties kan inhouden. Ook zonder dat men er op uit is om de oude coalitie te herstellen dit aan het adres van de heren Burger en Vermeer heeft het zijn nutdat er in de Kamer een rechtse meerderheid blijft. Dat heeft dit amen dement, dat in een zuivere rechts-links stemming werd aangenomen, bewe zen. !,,v.' Dat is een ies voorde komende Statenverkiezingen! Dc toenemende activiteit, die bepaal de elementen de laatste tijd aan dc dag leggen by het stichten van wanorde en insubordinatie In de gelederen van de Slllwangi-dlvlsie hebben 'genoopt tot het treffen van strenge maatregelen, aldus hééft de persofficier van de Sillwangi- divlsie, kapitein Alief medegedeeld. Op vcrschiiiende plaatsen la het ge bied van het territorium West-Java, o.a. ook in Djakarta, zfjn personen gearres teerd, die trachtten de eenheid in de divisie te storen. Enkele aangehoudenen zy'n inmiddels weer op vrije voeten ge steld, omdat bleek, dat zij niets te ma ken hadden met de" pogingen om onrust te verwekken. Ten aanzien van de ove rigen wordt het onderzoek voortgezet. Volgens, berichten van de pers zou president Sookarno, als opperbevelheb ber van de strijdkrachten de territoriale commandanten naar Djakarta hebben geroepen voor een bijeenkomst De amo voor Frankrfjks nieuwe pre sident slnot reeds sinds Donderdag te nechten voor het Paleis ran Versailles. IFie tal er straks in wegrijden? In af- icachting ran de uitslag van .de ver kiezingen poetst'dt chauffeur de wagen nog eens op. ("Var, onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gistermiddag na een vrij bewogen debat tussen minister Mansholt en de heer C. v. d. Heuvel (a.r.), waarin zich ook vele andere Kamerleden mengden, een tweetal amendementen van de heer v. d. Heuvel aanvaard, waarvan de bedoeling was de in de begroting van landbouw aangevraagde gelden voor de Rijkslandbouwwinterschool in dé Noordoostpolder te bestemmen voor de bijzondere landbouwwinterschool in deze polder. Bij de stemming bleek dat de Kamer in deze zaak in klassieke zin links tegenover rechts staat. De amendementen werden met 35 tegen 29 stemmen aangenomen. Voor stemden de A.R., de C.H., de K.V.P., de K.N.P. en de S.G.P. Tegen stemden de socialisten, de liberalen en de communist Haken. Het standpunt van minister Mansholt, die aanvaarding van de amendementen afried kwam tenslotte hierop neer. dat hij bereid was van de voorgenomen stichting van een rijkslandbouwwinter school al te zien en te willen streven naar de stichting van een schoolcomplex in de Noord Oost polder, waarin drie scholen met eigen schoolbesturen als vleugelscholen zouden worden opgeno men en die samen gebruik zouden ma- afgsPtsS Ook vandaag zijn de Franse volksvertegenwoordigers er niet in ge slaagd een oplossing te vinden voor de politieke crisis. Bij de vanmorgen gehouden elfde stemming voor het presidentschap wist opnieuw geen, der candidate» het tot een meerderheid te brengen. Jacquinot, die Lamel verving "p de candidatenlljst, haalde nog minder stemmen dan de premier en de socialist Naegelen eindigde dan ook als eerste met 372 stemmen. - Jacquinot behaalde 338 stemmen, hetgeen belangrijk minder is dan het aantal, dat Laniel tijdens de tiende stemming op zich wist te verenigen. Hedenmiddag'om vier, uur zou de volgende stemming plaats vinden. Vanmorgen vroeg zijn troepen inge- De stemming-in het >Paleis van Ver sailles werd gekenmerkt door moeheid en onverschilligheid. Het was duidelyk. dat de afgevaardigden alie interesse voor de oplossing van het probleem beginnen te verliezen. Een oplossing voor de impasse was dan ook niet in zicht; Men mompelde dat er dit jaar van een Kerstreces voor de volksvertegenwoordigers wel niet veel zou komen. Waarnemers zijn van'mening, dat men het voorstel van de socialisten om Auriol te verzoeken aan te blijven, nu nog moeilijk kan weigeren. Het is echter de vTaag of de president een dergelijk verzoek zat inwilligen. Intussen zijn er tal van aanwijzingen, dat het publiek het politiek geharre war beu begint te worden. De pers spreekt als één man over „de bescha mende wijze, waarop de beiangen van het land in Versaiiles worden gediend". De regering heeft voorzorgen getrof fen met het oog op ontevredenheids betuigingen van het publiek. De wacht bij het paleis van Versailles is met enkele compagnieën versterkt., De communisten trachten van de poli tieke chaos gebruik te maken om onrust te stoken. Op de Pariise vliegvelden ver trok gisteren in verband met de staking van het grondpersoneel geen enkel vlieg tuig, de ambtenaren van de posterijen zijn in staking gegaan en ook de wijnboeren In het Zuiden worden weer onrustig. New York vraagt zich met spanning af. of een jong Amerikaans-Nederlands gezin nog met Kerstmis en, zoniet, dan toch'nog dit jaar, herenigd zal zijn. Terwijl in New York Herman Komlne gespannen op nieuws uit Nederland wacht is zijn thans nog te Gonda ver- blijvende vrouw Lenny Romine druk be zig, de vereiste emlgraüepapieren te verkrijgen, voor zichzelf en haar drieja rig dochtertje Marja. Haar man, de oud-soldaat Herman Rommé. fheeft destijds getracht m Ne derland,;'waar zijn huwelijk gesloten was;''werk te krijgen omdat hij hier met zijn gezin wilde blijven. Maar of schoon :hij een kundig automonteur was gelukte het hem niet aan de slag te ;:koménSfe-;;;!v';:;:;:'v,";,',,;'>;;;' i: 'Hijvmoest toen, in October van- dit haar;de Verenigde •Staten- terug keren, en wel alleen. Het feit, dat hij van vrouw en kind gescheiden was, heeft hem dermate aangegrepen dat hij dezer dagen heeft getracht zichzelf van het leven te beroven door van de George Washinton-brug af in de Hudson-rivier te springen. Hij slaagde niet. De zaak kwam „in de krant" <de „New York Daily Mir ror'') die begon een collecte te organi seren en er was al gauw geld genoeg bij elkaar om de overtocht van mevrouw en dochter Romine te bekostigen. Zodra alle officiële, documenten, die in laatste instantie door'het Amerikaanse consulaat te. Rotterdam worden ver strekt," er zijn, stappen de Romines op Schiphol aan boord van een machine van de Pan American World Airways. Het gezin zal dan'nog de volgende dag herenigd zijn.-- - sehakeld om op de stations de stapels Kerstpost te verwerken. De staking is niet algemeen. De Christelijke vakbewe ging doet er niet aan mee, terwijl de so cialisten hun standpunt nog niet hebben bepaald. De regering koesterde vrees voor een uitbarsting der publieke verontwaardi ging. Strijdkrachten werden in reserve gehouden in de omgeving van het paleis van Versailles, paratroopers werden ge legerd in het voormalige koninklijke park.' Vrees voor publieke reacties leidde ook tot het verbod van een televisie uitzending uit de tumultueuze zaal. Reeds zes dagen lang zijn practisch de regeringswerkzaamheden tot stilstand ge bracht en het bestuur van het land over gelaten aan de ambtenaren. Minister Bi-* dault toog gisteren ijlings naar Parijs om de jongste Russische nota in ontvangst te kunnen nemen. Het is een va-et-vïent van ambtenaren, die inderhaast een mi nister moeten raadplegen. In Lyori riep een bekende inwoner zijn medeburgers op de vlag halfstok te hij sen, als een protest tegen het „circus van Versailles". Er waren gistermiddag slechts 100 leden aanwezig ter vergadering voor de elfde stemming. Le Troquer verklaarde in zijn openingswoord, dat er geen over eenkomst bereikt was over een eenheids- candidaat en hij stelde een uitstel van de stamming voor. Toen de vraag aan de orde kwam, wan neer de volgende stemming zou worden gehouden, vroegen de socialisten Woens dagmiddag bijeen te komen. Onder een hevig misbaar eisten de afgevaardigden van de rechtervleugel, dat de vergadering zou worden "voortgezet. Het tumult duur de voort, toen de afgevaardigden en sena toren door elkaar „voor" en „tegen" schreeuwden. (Van onze Haagse redacteur) De wijziging.van de Huurwet, waaruit de huurverhoging per- '1 Januari -as voortvloeitis vanmiddag door,; de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aan vaard. Alleen de communistische fractie wilde geacht worden, tegengestemd te hébben. w*.,r.v ken van een technisch centrum, dat de voor het onderwijs benodigde landbouw werktuigen; proeftuinen enz. zou om vatten. De minister liet in het midden welk soort Christelijke school er dan zou komen. *- ,De heer v. d. Heuvel (A.R.), daarbij ge steund door. dé heer. De Ruiter (C.H.) en de heer Engelbertink (K.V.P.) waar deerde de tegemoetkomende houding yan minister Mansholt, maar zag niet in waarom de minister voor het jaar 1954 nog gelden beschikbaar wilde stellen voor de'stichting van een rijksland bouwwinterschool, want deze is er im mers nog niet. De minister deed; uit gaande van zijn nieuwe suggestie vol gens de, heer v. d,* Heuvel consequent, wanneer hij van meet af aan de be staande Prot. Chr. landbouwwinterschool ging subsidiëren en de voor de", rijks school uitgetrokken gelden hiervoor ge bruikte. - -J-,,-;:"-"''V; V',. De minister behoefde niet in het-mid den te laten welke Chr.school in zijn vleugelschool"-pian diende teworden opgenomen. De bestaande -Chr. school heeft haar. statuten en wordt door alle predikanten iter plaatse- gesteund. .Voor de rijksschool hebben ziah fslecbts drie. a vier leerlingen, gemeld. Natuürlijk,-Js.<leze .Chr.^School, die geen-'CH.TB.'ïchoc^,.tOhrtS!Borren7--e!y Tuihdersbond) ,.ïs. bereid, „yntnneer- ook de twee- andere schbleni' die- :de minister, zichvoorstelt te stichten bltóen .rijïi voorgesteldeplan,tótstand zullen zijn gekomen, over het gezamenlijk gebruik van de technische outillage overlegte plegen en daarvoor een regeling te tref fen. Daarom stelde de heer V. d. Heuvel bij amendement vóór. artikel 125 van de begroting, waaropde 'gelden vootr de rijkslandbouwwinterschool in. de'Noord Oost polder werden aangevraagd, met een gulden per week te verlagen en artikel 127 van deze begroting, waarop de subsidies voor de bijzondere land- bouwwinterscholqn worden aangebracht, met een gulden te verhogen. De A.R.- woordvoerder wilde kennelijk geen on vriendelijk gebaar tegen de minister van Landbouw maken door de begroting in het algemeen met een gulden te ver lagen, de conventionele staatsrechtelijke daad, waarmee de Kamer het beleid van een minister pleegt af te keuren. Zie verder pagina 4 Dr Mossadeq heeft bij het Opperste Gerechtshof beroep aangetekend tegen zijn veroordeling tot drie jaar gevange nisstraf door het militaire tribunaal, dat hy onbevoegd en onwettig noemt. Vol, trots bestuurt deze Zeeuw de nieuwe machine, welke uit Canadaaangevoerd mei de JPrins. Willem IW, als onderdeel van- een groots, geschenk. (Van een onzer'verslaggevers) De JPrins Willem Ut" van de Oranje- l(jn lag. vanmorgen met een kostbare lading tn de IJsselhaven - te- Rotterdam. In dc rnlmen bevonden zich248tracto- i*'i£ 9 oogstmachines, 1® schijfeggen en 57kisten "niét landboBvvgereedschapjJén, nxAéen'totalewaardevaninim.andcr- half miHioen gulden,' Déze lading 4s' een- onderdeel .van het-grootse gesohenlc van het Canadese volk;:, voor de slachtoffers van de Watersnood in 'Ncderlandi Twee tractors en eèn- oogstmachine •waren uitgeladen en rondom deze lahd- boüwmaohines verzamelden zich van morgen 'een groot gezelschap, leden van dé "Canadese ambassade, vertegenwoor digers van ministeries en 'provincies, leden van de Stichting voor dé Land bouw. gemeentelijke autoriteiten, figu ren uit de scheepvaartwereld en verte genwoordigers van het Nederlandse Boode Kruis. Z(j allen waren getuige van de overdracht van de geschenkzen ding, welkemet enkele toespraken ge paard ging. Het Westkapelse Dameskoor zette aan' de -plechtigheid bijzondere, luister bij, door het zingen van het Canadese volks lied aan het begin en de zang van het Wilhelmus aan het einde. De, plaatsver vanger van de Canadese ambassadeur, de heer Paul Trembiay, verrichtte de overdracht en in zijn rede wees hij op het medeleven van zijn landgenoten. Ruim twaalf millioen gulden droegen de Canadezen bij voor de hulpverlening aan de getroffen Engelsen en Nederlan ders en thans wordt dé grootste zending aan Nederlandoverhandigd, aldus spre ken De tweede ondervoorzitter vanhet Roode Kruis, generaal-majoor dr J. Th. Wilkens, aanvaardde de geschenken en dróeg deze op zijn beurt over aan de heer H. D. Louwes, voorzitter van de Stichting; ivoor - de Landbouw en voor zitter van de Coördinatie-commissie voor de hulpverlening aan de-landbouw. Dé heer'Louwes verzekerde de schen kers, 'dat' voor .een goede verdeling zorg gedragen zal worden. De heer Cl Philipse uit Middelburg sprak een dankwoord namens de com missarissen der Koningin in de provin- ,cies Zuid"-Hóliand, Zeelahd "'en Noord- Na dé'gesproken woorden'.volgdé een' défilé"' van':. dé- réeds m'igeladen machi nes én Zeeuwse boeren beklommen' ivol trots dé stuurstoelen,om' een rondje over de kade te 'rijden. ;De ;grqtie* land bouwwerktuigen zullen veelal-aan vier tot zes landbouwers wórden-'toegewe zen, de gereedschappen zijn. bestemd voor werknemers ih de landbouw;en de ondernemers 'met een bedrijf van vier ha. Zij:krijgen een pakket van ƒ.115.; TIE rede van prof, Rogier óver sJ Schaepman voor het KVP-con- gres is in druk verschenen in het Katholiek Staatkundig Maandschrift Nadat die réde gehouden was heb-;- ben wij de debatten over het huma-' nisme gehad. 'v De rede van prof. Rogier bevat een passage, die een merkwaardig licht doet vallen op de houding van de - Rooms-Katholieken in dezen. Men leze het volgende citaat uit die rede: „Een Katholiek is per se een hu manist in de christelijke zin, want hij gelooft in de vrije wil en in een beslissend aandeel van de mens in de bewerking van zijn eigen zalig-"-, heid. Een protestant, geneigd alles te zetten op de ene kaart'van de gé- nade of van hef geloof alleen, is per se geen humanist." Hier ziet men wat het semi-pela- gianisme in de practijk kan Heteke-S nen. - - <- Piérre Dupong,minister-president' V yan Luxemburg,is in de afgelopen nacht aan een énibolie overleden.'- -'-f v," Pierre Dupong bevond zich m de Sainte-Therese-Kliniek te Luxemburg.. Hij -was hier opgenomen, nadat hij afgelopen Vrijdag een been ;gebrókètt:M|t: had. Dupong was jurist. Hij heeft- inivj-vt Berlijn, Parijs en Freiburg gestudeerd. -Sinds 1915 was hij parlementslid en>'j sinds 1926 fungeerde hij als directeur-'" généraal voor iFinanciën, Arbeidszaken- en Sociale-Zaken. De overledene was lid van de socialistische katholieke)- y partij In 1937 werd hij benoemd tot mi- riister-presideiit en in 1940 vergezel- V de hij de regering, en de grootrherr; toging naar het buitenland. Na de'.oorlog' hervatte" hij zijn", ministeriële arbeid en werkte aan hetV;'' :.r herstel van de Luxemburgse -finan-'1 -r*' ■Pierde Dupong, die ..-zich steeds een 7 sociaal .voélend;.persoon heeft'getoond, fi stichtte als minister van 'Sociale; Za-'tv^? ken (19263937) de Vereniging voor - Goedkope Woningen,; die de bouw yan 3000 arbeiderswoningen :bevorderde. Als iinanciêel deskundige had -fuj ook* in hetybuitenland een -goede- v.' naam.Rierré Dupong - tui,,* geboren. - Jakob Malik;"de Sowjétimrais&é^iam^l^' bassadeur-^teS'Ebridéiii'héeftl^WÖéhsdag-i'jfeiSS; morgen''een,ondérhoud''metïnuhistér;vanffSS'f? Buitenlandsé:;2aken.'Anthöhy;-Edéns:0P"*Sry;^ het -Foreign Office'geHad) (Van onze Haagse redacteur.) Minister 1 Witte 'heeft de Eerste "Ka mer vanmorgen in zün antwoord op de - beschouwingen inzake de huurver hoging, niet veel houvast geboden. Een groot deel van zijn, rede, wijdde de minister van Wederopbouw en Volks huisvesting aan detailkwesties, - die door de Kamerleden ter sprake waren gebracht. Hij vindt dat de kwaliteit van de huidige arbeiderswoningen aan redelijke eisen voldoet. De stadsuit breidingen, die .thans plaats vinden, moet men niet vergelijken met de riante villa-uitbreidingen die in de jaren WSIk—1940 plaats,,, vonden. Men moet ze vergelijken met de grote complexen woningwetwoningen, die voor de oorlog werden gebouwd en dan moet men tot de conclusie komen dat de woningen thans beter zijn. Over het huurbeleid; dat tal van Kamerleden aan een principiële be schouwing hadden onderworpen, was de minister niet lang van stof. Het streven naar vrije huren by een ver zadigde markt is geen streven naar het vrije spel van de economische krachten maar. naar vrijheid in een ge ordende maatschappij, waarin de over heid, alleen reeds door de overhelds bouw, invloed zal blijven uitoefenen op het huurpeil. - „Ik kan met anders dan vaag zijn over het toekomstige huurbeleid als er op het ogenblik meer te concreti seren was, "zou dat in het wetsontwerp gestaan hebben", zei verklaarde de be windsman en .hy gaf, daarby drie grote onbekenden aan, waardoor deze vaag heid veroorzaakt wordt. Dat zün in de eersteplaats de bouwprijzen; in de tweede plaats de ontwikkeling van de économische toestand en in de derde plaats het feit; dat het standpunt in zake de huurbelasting nog niet 'ge consolideerd is. „Over. deze huurbe lasting moet het kabinet zijnstand punt bepalen en daar de meningen van dé 'politieke partüen békend zijn klap ik niet uit de school wanneer ik zeg, dat er in het kabinet verschillend over gedacht wordt", aldus de minister. „Ik vind dit een vrij vervelende aan gelegenheid. Mij interesseert primair een goede volkshuisvesting, die ge diend is met redelijke huurprijzen, maar waarvoor het irrelevant is of er al dan.geen afroming van de huren plaats vindt. Dat is een kwestie van lastenverdeling en r.iet in de eerste plaats, myn taak". De bewindsman zeide aan het slot van zijn betoog, dat het op sommige punten moeilijk zal zijn overeenstemming te bereiken over het toekomstige huurbeleid.- maar hij sprak de hoop uit dat in gezamenlijk overleg een huurbeleid vastgesteld zal kunnen worden, dat het grootste deel van ons volk rechtvaardig en billijk voorkomt. Vanmorgen is het werk in alle mijnen van de Borinagë hervat. Het Katholieke Mjjnwerkersverbond heeft na een giste ren gehouden vergadering.'een commu niqué uitgegeven waarin wordt gezegd, dat het acte heeft genomen van de ver klaringen van de regering en „van de N.V. Cockerill volgens welke de slui ting' der "marginale mijnen tot. 1 Maart wordt opgeschort.: -y "V y Het verbond heeft dienovereenkomstig besloten het .wérk-té hervatten, Het zal zich echter verzetten tegen individueel ontslag van mijnwerkers in de Borinagë. Het Socialistische. Mjjnwerkersverbond heeft op eqn büeerikomst een motie' aangenomen; waarin het evenals het Katholieke- Verbond dit reeds deed. aan dringt op een nationalisatie der Belgi-, sche mijnen. IJET dagbladbedrijf hee/tte i U kampen met een sterke. stiS?}' ging van1'zijn uitgaven f/riftoël alle bedrijfsonkosten gaan oer - 1 - Januari. a.s. belangrijk -:ojni'>' hoog. In verband hiermede: heeft - de Vereniging De Nedérlandsche .- Dagbladpers 1945 zich genood-':' zaakt gezien óver te gaart tot een verhoging van'de abonnements prijzen met ingang, van h*. toe jaar. Oe dagbladbedrijven-: hebben de verhoging kunnen.'1 be* :- perken - tot slechts 3 'cèntWpêir'l week. Van de Vereniging De Neder- landsche Dagbladpers 1945 .zijn.', .de uitgevers oan alle dagbladen-: lid, 'zodat dit besluit geldt voor a 1 e -dagbladen De abonnementsprijs ook van' ons blad zal dus. na 1 Januari a.s. -' 3 cent per week hoger tporden., In-, deze verhoging, waartoe, )heti% dagbladbedrijf - noodgedwongen >sl heeft moe ten besluiten, zijn- de., gestegen kosten slechts zeer teli dele doorberekend. DE DIRECTIE Houd de vele prettige uren, die Trouw U biedt, niet voor Uzelf. Gun ze ook anderen. Knip onderstaande bon uit en geef haar aan Uw vriend of kennis, die volgens U het meest voor een abonnement op Tróuw in aanmerking komt.. Een dubbele vriendendienst. U bewijst er zowel - Uw vrienden als Uw lijfblad een weldaad mee. Christchurchrace De trekking van de ter gelegenheid van de Christchurchrace gehouden prijs vraag ten bate van het kinderhuis Prin ses Beatrix-te Groesbeek is: vandaag ón der notarieel toezicht, te Nymegen ge schied. De gelukkig winnaars van de hoofdprijzen waren: 1. Een auto: Me vrouw' M. Alie, Loosduinen, 2. Een scoo ter:-dé heer-C. C. Clement. A'dam. 3. Een electrische naaimachine:. 1 H. K. Frieze. Amsterdam-Zuid,::,4.- Een bromfiets: mej. M. T. Bouvy, Den Haag. 5. Een radio toestel: L. A. Stomp, Den Haag en 6. Een stófzuiger, .mevr.. D. van der Valk, Wassenaar, Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 31 December 1953 gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week*/per kwartaal Doorhalen wat niet gewenst wordt. V wordt verzocht deze bon toe, te zenden aan Administratie „Troucuf, Witte de IVithstraat 30,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1